of 56 /56
1 Memòria d’activitats 2019

Memòria d’activitats 2019en un proyecto de investigación competitivo. Por último, respecto a los resultados de la investigación en 2019, se presentaron 57 comunicaciones en congresos

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Memòria d’activitats 2019en un proyecto de investigación competitivo. Por último, respecto a...

Microsoft Word - BORRADOR_DEFINITIVO_MEMORIA-2018 (2).docx2. PERSONAL / PERSONAL / STAFF
DEPARTAMENTO/ DEPARTMENT ORGANIZATION
DOCÈNCIA/ DOCENCIA/ TEACHING
7. CONFERÈNCIES I SEMINARIS/CONFERENCIAS Y SEMINARIOS / CONFERENCES AND SEMINARS
8. PROJECTES D´INVESTIGACIÓ / PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN / RESEARCH PROJECTS
9. ESTADES DE PROFESSORS EN CENTRES ESPANYOLS I ESTRANGERS/ ESTANCIAS DE PROFESORES EN CENTROS ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS/VISITING FELLOWSHIPS BY DEPARTMENT MEMBERS
10. SEMINARIS INTERNS DEL DEPARTAMENT/ SEMINARIOS INTERNOS DEL
DEPARTAMENTO/ DEPARTMENTAL SEMINARS
12. PI-VISITANTES / PI-VISITANTS / VISITING RESEARCHERS
13. BECARIOS / BECARIS / RESEARCHFELLOW
15. OTROS / ALTRES / OTHERS
ANNEX RESULTATS DE L’ACTIVITAT DE RECERCA / RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN / RESULTS OF THE RESEARCH ACTIVITY
3
1.- INTRODUCCIÓ/INTRODUCCIÓN/INTRODUCTION
INTRODUCCIÓ Durant l'any 2019 s'han produït diversos esdeveniments al Departament dignes de menció. El 31 d'agost es va jubilar el professor Vicent Soler i Marco, després d'una dilatada i fructífera trajectòria en els àmbits de la docència, la investigació i la gestió pública i universitària. Com a reconeixement a aquesta trajectòria professional, cal destacar el seu nomenament com a professor Honorari de la Universitat de València. D'altra banda, el professor Cecilio Tamarit va rebre la medalla de les Jornades d'Alacant sobre Economia Espanyola i va ser l'encarregat d'impartir la lliçó magistral Enrique Fuentes Quintana en el marc d'aquestes Jornades. A principis de novembre la doctoranda Laura Montolio Breva va defensar la seua tesi doctoral amb la màxima qualificació (codirigida pel doctor Cecilio Tamarit Escalona) i, al desembre, María Engracia Rochina va assumir la responsabilitat de la codirecció del nou Màster Interuniversitari en Economia. Pel que fa a les incorporacions, al juny, vam donar la benvinguda a Pilar Royo com a funcionària del PAS en pràctiques i, al setembre, al professor Ajudant Doctor Jesús Peiró. Finalment, han deixat el seu lloc al Departament Esther Cebolla i Carmen Planells (ambdues membres del PAS) i Ángel Soler (professor associat), als quals el Departament agraeix els serveis prestats.
Els professors de Departament han impartit la seua docència amb una valoració molt positiva per part de l'alumnat en quatre graus de la Facultat d'Economia (Economia, ADE, International Business i Finances i Comptabilitat) i en els seus dos dobles graus (ADE-Dret i Turisme- ADE), així com en els graus en Sociologia, Ciències Ambientals, Geografia i Medi Ambient i Gastronomia. En postgrau, el Departament ha continuat participant en huit màsters oficials de la Universitat de València: Internacionalització Econòmica: Gestió del Comerç Internacional, Economia, Cooperació al Desenvolupament, Finances Corporatives, Gestió i Promoció del Desenvolupament Local, Direcció d'Empreses, Gestió de Recursos Hídrics i Política Econòmica i Economia Pública. El premi de docència que concedeix el Departament als professors amb millors resultats en les seues enquestes docents s’ha otorgat a Àngel Soler, Vicent Pallardó i Andrés J. Picazo. Així mateix, cal destacar les diverses activitats organitzades pel professor Cecilio Tamarit com a Director del Centre de Documentació Europea i titular de la Càtedra Jean Monnet.
En l’àmbit de la investigació, el Departament ha mantingut el seu programa regular de seminaris i la seua sèrie de documents de treball. Així mateix, ha seguit participant en l'organització de diversos workshops. Cal destacar també que hem rebut un bon nombre d'investigadors convidats: Mária Bohdalová (Universitat de Comenius), César Gaya Quezada (doctorand), Ana María Ríos Martínez (Universitat de Múrcia), Andrés Mauricio Gómez-Sánchez (Universitat de l'Cacua), Daniel Bonvín(doctorand), Ignacio de Angelis (CONICET) i Camilo Taula Salamanca (Universitat dels Andes). D'altra banda, es manté el nombre de projectes d'investigació competitius l'investigador principal del qual és membre del Departament (12 en 2019) i quasi tots els professors participen en un projecte de recerca competitiu. Finalment, pel que fa als resultats de la recerca en 2019, es van presentar 57 comunicacions en congressos i es van publicar 34 articles (33 inclosos en el JCR) a més d'una vintena de llibres i capítols de llibre d'editorials nacionals i internacionals.
En síntesi, el Departament manté la seua aposta clara i decidida per la docència i investigació de qualitat.
València, març 2020 Salvador Gil Pareja, Director
5
INTRODUCCIÓN
Durante el año 2019 se han producido diversos acontecimientos en el Departamento dignos de mención. El 31 de agosto se jubiló el profesor Vicent Soler i Marco, tras una dilatada y fructífera trayectoria en los ámbitos de la docencia, la investigación y la gestión pública y universitaria. Como reconocimiento a esta trayectoria profesional, cabe destacar su nombramiento como profesor honorario de la Universitat de València. Por otra parte, el profesor Cecilio Tamarit recibió la medalla de las Jornadas de Alicante sobre Economía Española y fue el encargado de impartir la lección magistral Enrique Fuentes Quintana en el marco de dichas Jornadas. A principios de noviembre la doctoranda Laura Montolio Breva defendió su tesis doctoral con la máxima calificación (codirigida por el doctor Cecilio Tamarit Escalona) y, en diciembre, María Engracia Rochina asumió la responsabilidad de la codirección del nuevo Master Interuniversitario en Economía. En cuanto a las incorporaciones, en junio, dimos la bienvenida a Pilar Royo como funcionaria del PAS en prácticas y, en septiembre, al profesor Ayudante Doctor Jesús Peiró. Por último, han dejado su puesto en el Departamento Esther Cebolla y Carmen Planells (ambas miembros del PAS) y Ángel Soler (profesor asociado), a quienes el Departamento agradece los servicios prestados.
Los profesores del Departamento han impartido su docencia con una valoración muy positiva por parte del alumnado en cuatro grados de la Facultad de Economía (Economía, ADE, International Business y Finanzas y Contabilidad) y en sus dos dobles grados (ADE- Derecho y Turismo-ADE), así como en los grados en Sociología, Ciencias Ambientales, Geografía y Medio Ambiente y Gastronomía. En postgrado, el Departamento ha continuado participando en ocho másteres oficiales de la Universitat de València: Internacionalización Económica: Gestión del Comercio Internacional, Economía, Cooperación al Desarrollo, Finanzas Corporativas, Gestión y Promoción del Desarrollo Local, Dirección de Empresas, Gestión de Recursos Hídricos y Política Económica y Economía Pública. El premio de docencia que concede el Departamento a los profesores con mejores resultados en sus encuestas docentes ha recaído en Ángel Soler, Vicente Pallardó y Andrés J. Picazo. Asimismo, cabe destacar las diversas actividades organizadas por el profesor Cecilio Tamarit como Director del Centro de Documentación Europea y titular de la Cátedra Jean Monnet.
Por lo que respecta a la investigación, el Departamento ha mantenido su programa regular de seminarios y su serie de documentos de trabajo. Asimismo, ha seguido participando en la organización de diversos workshops. Cabe destacar también que hemos recibido un buen número de investigadores invitados: Mária Bohdalová (Universidad de Comenius), César Gaya Quezada (doctorando), Ana María Ríos Martínez (Universidad de Murcia), Andrés Mauricio Gómez-Sánchez (Universidad del Cacua), Daniel Bonvín (doctorando), Ignacio de Angelis (CONICET) y Camilo Mesa Salamanca (Universidad de los Andes). Por otra parte, se mantiene el número de proyectos de investigación competitivos cuyo investigador principal es miembro del Departamento (12 en 2019) y casi todos los profesores participan en un proyecto de investigación competitivo. Por último, respecto a los resultados de la investigación en 2019, se presentaron 57 comunicaciones en congresos y se publicaron 34 artículos (33 incluidos en el JCR) además de una veintena de libros y capítulos de libro de editoriales nacionales e internacionales.
En síntesis, el Departamento mantiene su apuesta clara y decidida por la docencia e investigación de calidad.
Valencia, marzo 2020
6
INTRODUCTION During 2019 there have been several remarkable events in the Department. On 31st August, Professor Vicent Soler i Marco retired, after enjoying a long and successful career at teaching, research and public as well as university management. As a recognition of this professional career, it is worth mentioning his appointment as honorary professor at the University of Valencia. On the other hand, Professor Cecilio Tamarit was awarded with the medal of the Jornadas de Alicante sobre Economía Española and was the keynote speaker in charge of giving the “Master Lesson Enrique Fuentes Quintana” at this meeting. In early November, the PhD student Laura Montolio Breva had her doctoral thesis defense that was awarded the highest qualification. Professor Cecilio Tamarit was the co-director of this thesis. In December, María Engracia Rochina became co-director of the Master in Economics, jointly created with University Jaume I. During the last year, new administrative and academic staff has joined the Department. In June, we welcomed Pilar Royo as member of the administrative staff in internships. In September, Jesús Peiró joint us as Ayudante Doctor. Finally, Esther Cebolla and Carmen Planells (both former members of the administrative staff) and Ángel Soler (formerly, associate professor) have left their positions. We wish to thank them for their services to the Department.
The teaching performance of the academic staff has continued been remarkable in line with previous years’ results. The scores attained by the academic staff in the teaching assessment done by students have remained high in the four degrees taught at the Faculty of Economics (Economics, ADE, International Business and Finance and Accounting) and in their two double degrees (ADE-Law and Tourism-ADE), as well as the degrees in Sociology, Environmental Sciences, Geography and Environment, Gastronomy and, for the first time, in the degree in Political Science and Public Administration. In postgraduate studies, the Department continues participating in eight official master's degrees at the University of Valencia: Economic Internationalization: International Trade Management, Economics, Development Cooperation, Corporate Finance, Management and Promotion of Local Development, Business Management, Water Resources Management and Economic Policy and Public Economy. In 2019 the Department teaching awards based on the scores obtained in the students’ surveys have been given to Ángel Soler, Vicente Pallardó and Andrés J. Picazo. Besides, it is worth highlighting the activities organized by Professor Cecilio Tamarit as the Director of the European Documentation Center at the University of Valencia and as a holder of an “ad personam Jean Monnet Chair” in Economic Integration.
With regard to research, the Department has continued organizing its regular program of department seminars and hosting working paper series. As in previous years, the Department continued participating in the organization of various workshops. It is worth mentioning that the Department has received a number of invited researchers: Mária Bohdalová (University of Comenius), César Gaya Quezada (PhD student), Ana María Ríos Martínez (University of Murcia), Andrés Mauricio Gómez-Sánchez (University of Cacua), Daniel Bonvín (PhD student), Ignacio de Angelis (CONICET) and Camilo Mesa Salamanca (Universidad de los Andes). Furthermore, the number of competitive research projects whose main researcher is a member of the Department has remained high (12 in 2019) and most members of the Department actively participate in at least one competitive research project. Finally, regarding research outcome in 2019, the research staff have presented 57 communications at Conferences and have published 34 articles (33 included in the JCR) as well as to about twenty books or book chapters.
In summary, the Department maintains its clear, strong and determined commitment to deliver high-quality teaching and research.
Valencia, March 2020
2. PERSONAL / PERSONAL / STAFF
ESTEVE GARCÍA, Vicente (Doctor, Universidad de Valencia, 1992) E-mail: [email protected] Web:https://sites.google.com/site/websitedevicenteesteve/ Blog: http://vicenteesteve.blogspot.com.es/ Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest Public Finance, Monetary Economics and Macroeconometrics.
Publicacions representatives / Main Publications / Publicaciones representativas ESTEVE, V. y Tamarit, C. (2018): "Public Debt and Economic Growth in Spain, 1851-2013",
Cliometrica, Vol. 12, Issue 2, 219-249
Sanchis, T., Sanchis-Llopis, J., ESTEVE, V. y Cubel, A. (2015): “Total factor productivity, domestic knowledge accumulation and international knowledge spillover in the second half of the twentieth century”, Cliometrica, Vol. 9, Issue 2, 209-233.
ESTEVE, V. y Tamarit, C. (2012): “Threshold cointegration and nonlinear adjustment between CO2 and income: the environmental Kuznets curve in Spain, 1857-2007”, Energy Economics, 2012, Vol. 34, Issue 6, 2148-2156.
GARCÍA MENÉNDEZ, Leandro (Doctor, Universitat de València, 1984)
E-mail: [email protected] Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest Economía marítima y portuaria. Costes de transporte y comercio. Logística.
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications
Arencibia, A.I.; Feo Valero, M.; GARCÍA-MENÉNDEZ, L.; Román, C. (2015): “Modelling mode choice
for freight transport using advanced choice experiments”. Transportation Research Part A- Policy and Practice.
Del Saz-Salazar; GARCÍA-MENÉNDEZ, L. (2015): “Port expansión and negative externalities: A willingness to accept approach”. Maritime Policy & Management.
Feo, M., GARCÍA-MENENDEZ, L. and Del Saz, S. (2014): ”Rail freight transport and demand requierements: an analysis of attribute cut-offs through a stated preference experiment”. Transportation.
Avaluador / Evaluador / Referee: International Journal of Sustainable Transportation, Maritime Policy and Management, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review.
Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest International Economics, Integration Economics and Industrial Economics.
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications
GIL, S. (2003): “Pricing to market behaviour in European car markets”, European Economic Review,
47, pp. 945-962.
GIL, S.; Llorca, R. y Martínez Serrano, J.A. (2008): “Trade Effects of Monetary Agreements: Evidence for OECD Countries”, European Economic Review, 52, pp. 733 – 755.
GIL, S.; Llorca, R. y Martínez Serrano, J.A. (2014): “Do nonreciprocal preferential trade agreements increase beneficiaries´ exports?”, Journal of Development Economics, 107, pp. 291-304.
Evaluador: Journal of International Economics, The Economic Journal, International Journal of Industrial Organization, European Economic Review, Applied Economics, Canadian Journal of Economics, International Economic Review, Journal of Applied Economics, Journal of Economics, American Political Science Review, Journal of Industry, Competition and Trade, Journal of Population Economics, Review of World Economics, Empirica, Applied Financial Economics, International Journal of Finance and Economics, The World Economy, International Journal of Tourism Research, Emerging Markets Trade and Finance, Annals of Tourism Research, Economic Modelling, Review of International Economics, Review of Industrial Organization, International Area Studies Review, Journal of Common Markets Studies, Open Economies Review, International Economics, American Journal of Political Science, Economics, Journal of African Economies, Empirical Economics, Innova, Revista de Economía Aplicada, Moneda y Crédito, Revista de Estudios Regionales, Investigaciones Regionales, Cuadernos Económicos de ICE, Revista de Economía Mundial, Cuadernos de Economía, Economía Agraria y Recursos Naturales, Estudios de Economía Aplicada. Societats científiques: Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales; Asociación Libre de Economía.
HERNÁNDEZ SANCHO, Francesc (Doctor, Universitat de València, 1997)
e-mail : [email protected]
Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest Environmental Economics, Water Economics, Circular Economics.
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications
Torregrossa, D., Leopold, U., HERNÁNDEZ, F., Hansen, J. (2018): “Machine learning for energy cost modelling in wastewater treatment plants”, Journal of Environmental Management,223. Elsevier.
HERNÁNDEZ, F., Molinos, M. and Sala, R. (2011): “Energy Efficiency in Spanish Wastewater Treatment Plants: A non-radial DEA Approach”, Science of the Total Environment, 409. Elsevier.
Färe, R., Grosskopf, S. and HERNÁNDEZ, F. (2004): “Environmental Performance: An Index Number Approach”, Resource and Energy Economics, 26(4). Elsevier.
Avaluador / Evaluador / Referee: Environmental and Resource Economics, Small Business Economics, Environmental Science and Policy, African Journal of Agricultural Research, International Journal of Chemical Engineering, Water Science and Technology, Desalination, Resources, Conservation & Recycling, Journal of Water Resources Planning and Management, Journal of Industrial Ecology, Energy Economics, Energy: The International Journal, Water Resources Research.
Consejo Editorial: Water Economics and Policy, Water Science and Technology, Water Science and Technology: Water Supply.
LLORCA VIVERO, Rafael A. (Doctor, Universitat de València, 1999; MSc in Economics, University College London, 1995. Affiliate Research Student, U.C.L., 1996; Research Fellow en el RCC at Harvard University 2005)
E-mail: [email protected] Web: http://www.uv.es/~rllorca/
Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest Industrial Economics and International Economics.
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications Gil, S., LLORCA, R. and Martínez Serrano, J.A. (2014): “Do nonreciprocal preferential trade
agreements increase beneficiaries´exports?”, Journal of Development Economics, 107, 291-304.
Gil, S., LLORCA, R. and Martínez Serrano, J.A. (2008): “Trade effects of monetary agreements: Evidence for OECD countries”, European Economic Review, 52, 733-755.
Gil, S., LLORCA, R. and Martínez Serrano, J.A. (2007): “The Effect of EMU on Tourism”, Review of International Economics, nº 15 (2), pp. 302 – 312.
Avaluador / Evaluador / Referee: Agricultural Economics, Applied Economics, Defence and Peace Economics, Economic Modelling, European Journal of Law and Economics, ICE-Tribuna de Economía, Investigaciones Regionales, Journal of Hospitality & Tourism Research, Journal of Industry, Competition and Trade, Momento Económico, Open Economies Review, Public Choice, Regional Studies, Revista de Economía Aplicada y Tourism Management.
MÁÑEZ CASTILLEJO, Juan A. (PhD in Economics, University of Warwick ) Associate Professor, University of Valencia Phone number: 34 962828356. Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest Applied I.O., Applied Microeconometrics, International Trade
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications
Añón, D., MAÑEZ, J.A., J.A. Sanchis, 2018, Intramural and external R&D: evidence for complementarity or substitutability, Economía Política, 1-23. https://doi.org/10.1007/s40888-018-0100-z.
Manjón, M.; MAÑEZ, J.A. (2016). Production function estimation in Stata using the Ackerberg– Caves– Frazer method. Stata Journal, 16(4), 1046-1059.
MAÑEZ, J.A., Pérez-López, G., Prior, D.; Zafra-gómez, J. L. (2016). Understanding the Dynamic Effect of Contracting Out on the Delivery of Local Public Services. Regional Studies, 50(12), 2069-2080.
MAÑEZ, J.A.; M. E. Rochina, A. Sanchis, J. A. Sanchis (2015). “The Determinants of R&D persistence in SMEs”. Small Business Economics, 44(3): 505-528.
MAÑEZ, J. A., RochinaBarrachina, M. E., & SanchisLlopis, J. A. (2015). The dynamic linkages among exports, R&D and productivity. The World Economy, 38(4), 583-612.
MARTÍNEZ SERRANO, José Antonio (Doctor, Universitat de València, 1977; MSc in Economics. London School of Economics, 1987) e-mail: [email protected] Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest. Industrial Economics and Economic Integration.
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications
Esteve Pérez, S., Gil Pareja, S., Llorca Vivero, R. y MARTÍNEZ SERRANO, J. A (2011): “ Euro, firm size and export behaviour”; Oxford Economic Papers Vol 63, pp. 355-374.
Gil Pareja, S., Llorca Vivero, R. y MARTÍNEZ SERRANO, J. A.(2014) “Do nonreciprocal preferential trade agreements increase beneficiaries’ exports?”; Journal of Developments Economics, Vol 107 pp. 291-303.
Gil Pareja, S., Llorca Vivero, R. y MARTÍNEZ SERRANO, J. A. and Requena-Silvente, F. (2015) “Regional export promotion officies and trade margins”. Review of World Economics Vol 151 (1), pp. 145-167.
Gil Pareja, S., Llorca Vivero, R. y MARTÍNEZ SERRANO, J. A. (2017). “Does the degree of development matter in the impact of banking crisis on international trade?” Review of Development Economics, Vol. 21(3), pp. 829-848.
Societats Científiques: International Economics and Finance Society – Spanish Chapter. Asociación Libre de Economía
PICAZO TADEO, Andrés J (Doctor, Universitat de València, 1994; MSc in Economics. London School of Economics, 1991) e-mail: [email protected] Web: http://www.uv.es/~ajpicazo
Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest Environmental Economics; Quantitative Methods.
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications
Gómez-Vega, M., PICAZO TADEO, A.J. (2019): Ranking world touristic destinations with a composite
indicator of competitiveness: To weigh or not to weigh?’ Tourism Management, 72, 281-91.
Peiró-Palomino, J., PICAZO TADEO, A.J. (2018): ‘Is social capital green? Cultural features and environmental performance in the European Union’. Environmental & Resource Economics, in press.
Peiró-Palomino, J., PICAZO TADEO, A.J. (2018): ‘OECD: One or many? Ranking countries with a composite well-being indicator’. Social Indicators Research, 139, 847–869.
Beltrán-Esteve, M., PICAZO TADEO, A.J. (2015): ‘Assessing environmental performance trends in the transport industry: eco-innovation or catching-up?’ Energy Economics, vol. 51, 570-580.
PICAZO TADEO, A.J., Castillo Giménez, J., Beltrán-Esteve, M. (2014): ‘An intertemporal approach to measuring environmental performance with directional distance functions: greenhouse gas emissions in the European Union’. Ecological Economics, vol. 100, pp. 173-182.
Evaluador. Evaluador en un centenar de revistas científicas nacionales e internacionales entre las que destacan las siguientes: Agricultural Economics; Agricultural History; Central European Journal of Operations Research; Ecological Economics; Economic Modelling; Environment and Development Economics; Environment and Planning A; Environmental and Resource Economics; European Journal of Operational Research; European Review of Agricultural Economics; Journal of Environmental Management; Journal of Environmental Planning and Management; Journal of Forest Economics; Journal of Productivity Analysis; Journal of Sports Economics; Land Use Policy; Public Choice; Resource and Energy Economics; Utilities Policy; Water Policy; Water Resources Management.
Societats Científiques: Asociación Española de Ciencia Regional, European Regional Science Association, Asociación Española de Economía Agraria, Asociación Libre de Economía. Consell Editorial: Revista de Economía Aplicada (Co-Editor Ejecutivo). Economía Agraria y Recursos Naturales/Agricultural and Resource Economics (Miembro del Comité de Redacción).
Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest Regional Economics, Agricultural Policy, European Economic Integration, Microeconomic Efficiency Analysis.
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications
Picazo-Tadeo, A., REIG-MARTÍNEZ, E., Hernández-Sancho, F. (2005) “Directional distance functions and environmental regulation”, Resource and Energy Economics, 27 (2), 131- 142.
REIG-MARTÍNEZ, E., Gómez-Limón, J.A., Picazo-Tadeo, A.J. (2011) “Ranking farms with a composite indicator of sustainability”, Agricultural Economics, 42 (5), 561-575.
REIG, E. (2011) La sostenibilidad del crecimiento económico en España. FUNCAS.
REIG-MARTÍNEZ, E. (2013) “Social and Economic Wellbeing in Europe and the Mediterranean Basin: Building an Enlarged Human Development Indicator” Social Indicators Research 111(2), 527- 547.
Beltrán-Esteve, M., J.A. Gómez-Limón, A.J. Picazo-Tadeo y REIG-MARTÍNEZ, E. (2014): "A metafrontier directional distance function approach to assessing eco-efficiency", Journal of Productivity Analysis, 41(1), 69-83.
REIG, E. (Director), Pérez, F., Quesada, J., Serrano. L., Albert, C., Benages, E., Pérez, J., Salamanca, J. (2017) La competitividad de las regiones españolas ante la Economía del Conocimiento. Fundación BBVA.
Societats Científiques: Asociación Española de Economía Agraria, Real Sociedad Económica de Amigos del País (Valencia). Avaluador / Evaluador / Referee: European Review of Agricultural Economics, Journal of Environmental Management, Investigaciones Regionales; Agricultural Systems; International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology; Economic Modelling; Economía Agraria y Recursos Naturales; Sustainability; Journal of Cleaner Production.
REQUENA SILVENTE, Francisco e-mail: [email protected] Web: http://www.uv.es/~frequena Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest International Economics and Economic Integration.
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications
de Lucio, J., Mínguez, R. , Minondo, A. , REQUENA F. (2018) The variation of export prices across and within firms, Review of World Economy , 154, 327-346.
Martín-Montaner, J. Serrano, S . REQUENA F. (2018) “Networks and self-employment migrants” Small Business Economics, 51, 735-755.
de Lucio, J., Mínguez, R. , Minondo, A. , REQUENA F. (2016) Networks and the Dynamics of Firms’ Export Portfolio: Evidence for Mexico. The World Economy, 39(2), 1-25.
Gil-Pareja, S, Llorca, R. Martinez-Serrano, J.A., REQUENA, F. (2015) Regional export promotion offices and trade margins, Review of World Economy, 151 (1), 145-167.
Editor de Revista de Economía Aplicada
Avaluador / Evaluador / Referee: (en 2018) Economic Modelling, Economic Inquiry, Review of World Economy, The World Economy, Regional Studies.
ROCHINA BARRACHINA, María E. (Doctora, University College London, 2000; MSc in Economics, University College London, 1994) E-mail: [email protected]
Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest Applied Microeconometrics, Applied Industrial Organization, Applied International Economics
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications
Beneito, P.; ROCHINA BARRACHINA, M.E.; Sanchis A. (2017): “Competition and innovation with selective exit: an inverted-U shape relationship?”, Oxford Economic Papers, 69(4), 1032– 1053.
Beneito, P.; Coscollá, M.; ROCHINA BARRACHINA, M.E.; Sanchis A. (2015) “Competitive Pressure and Innovation at the Firm Level”, Journal of Industrial Economics, 63(3), 422-457.
Beneito, P.; ROCHINA BARRACHINA, M.E.; Sanchis A. (2015): “The path of R&D efficiency over time”, International Journal of Industrial Organization, 42, 57-69.
Avaluador Moneda y Crédito, Revista de Economía Aplicada, Spanish Economic Review, Labour Economics, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Empirical Economics, Review of Labour Economics and Industrial Relations, Journal of Applied Econometrics, Journal of Econometrics, World Economy, Applied Economics Quarterly, Research Policy, Industrial and Corporate Change, The Manchester School Journal, The Journal of Industrial Economics, Economics Letters, International Entrepreneurship and Management Journal, Economía Industrial, Información Comercial Española, Revista de Estudios Regionales, Investigaciones Regionales, Small Business Economics, The Journal of International Trade and Development.
SANCHIS LLOPIS, Amparo (PhD in Economics, Queen Mary and Westfield College, University of London, 1997; MSc in Economics, London School of Economics, 1992) E-mail: [email protected]
Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest Industrial Economics,
Innovation, R&D, Competition. Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications: Beneito, P., Rochina-Barrachina, M. y SANCHIS, A. “Competition an innovation with selective exit: An
inverted-U shape relationship?”, Oxford Economic Papers, (2017), 69 (4); 1032-1053.
Beneito, P.; Coscollá, M.; Rochina-Barrachina, M.E.; SANCHIS, A.: “Competitive pressure and innovation at the firm level”, Journal of Industrial Economics, (2015), 63(3), pp. 422-457.
Beneito, P., Rochina-Barrachina, M. y SANCHIS, A., “The path of R&D efficiency over time”, International Journal of Industrial Organization, (2015), 42, pp. 57-69.
Máñez-Castillejo, Rochina-Barrachina, M., SANCHIS-LLOPIS, A. y Sanchis-Llopis, J.A., “The determinants of R&D persistence in SMEs”, Small Business Economics, (2015), 44(3), 505- 528.
Evaluador: Journal of Industrial Economics, Journal of Productivity Analysis, Industrial and Corporate Change, Review of Industrial Organization.
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications
Expósito, A. y J.A. Sanchis, 2018, Innovation and business performance for Spanish SMEs: New evidence from a multi-dimensional approach, International Small Business Journal. DOI: 10.1177/0266242618782596.
Cutanda, A. y J.A. Sanchis, 2018, Aggregation biases in empirical Euler consumption equations: evidence from Spanish data, Empirical Economics, DOI: 10.1007/s00181-018-1571-z.
Añón, D., J.A. Máñez, M.E. Rochina, A. Sanchis y J.A. Sanchis, 2017, The impact of the great recession on TFP convergence among EU countries, Applied Economic Letters, DOI: 10.1080/13504851.2017.1324609.
Demmel, M.C., J.A. Mañez, M.E. Rochina y J.A. Sanchis, 2017, Product and process innovation and total factor productivity: Evidence for manufacturing in four Latin-American countries, Review of Development Economics, DOI: 10.1111/rode.12323.
Sanchis, T., J.A. Sanchis-Llopis, V. Esteve, A. Cubel-Montesinos, 2015, “Total factor productivity, domestic knowledge accumulation and international knowledge spillovers in the second half of the 20th century”, Cliometrica-Journal of Historical Economics and Econometric History, 9, 209- 233.
Máñez, J.A., M.E. Rochina, A. Sanchis y J.A. Sanchis, 2015, The determinants of R&D persistence in R&D, Small Business Economics, 44(3), 505-528.
Avaluador / Evaluador / Referee: The international Journal of Management Science, Review of Income and Wealth, Fiscal Studies, Journal of International Economics, Review of Industrial Organization, Review of World Economics, Oxford Economic Papers, Economica, Empirical Economics.
SAZ SALAZAR, Salvador del (Doctor, Universitat de València, 1996) e-mail: [email protected] Web: http://www.uv.es/~ssaz
Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest Environmental Economics, non-market valuation.
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications
Hernández-Sancho, F., Molinos-Senante, M., Sala-Garrido, R., DEL SAZ-SALAZAR. S. (2012). Tariffs and efficient performance by water suppliers: an empirical approach. Water Policy 14, 854–864
DEL SAZ SALAZAR, S., García Menéndez, Leandro y Feo Valero, María (2012), Meeting the environmental challenge of port growth: A critical appraisal of the contingent valuation method and application to Valencia Port, Spain. Ocean & Coastal Management, 59, 31-39.
Ramajo Hernández, Julián, DEL SAZ-SALAZAR, S. (2012), Estimating the non-market benefits of water quality improvement for a case study in Spain: A contingent valuation approach. Environmental Science and Policy 22, 47-59.
DEL SAZ SALAZAR, S., Guaita Pradas, Inmaculada (2013), On the value of drovers’ routes as environmental assets: A contingent valuation approach. Land Use Policy 22, 78-88.
DEL SAZ-SALAZAR, S., García-Menéndez, L., Merk, O. (2015). “Port-city relationship and the environment: literature survey and methodological approach for project appraisal in presence of environmental externalities”, Journal of Urban Planning & Development, 141, 04014029-1 - 04014029-11
DEL SAZ-SALAZAR, S., González-Gómez, F., Guardiola, J. (2015). “Willingness to pay to improve urban water supply: the case of Sucre, Bolivia”, Water Policy, 17, 112-115.
Tabi, A., del SAZ SALAZAR, S. (2015), “Environmental damage evaluation in a willingness-to- accept scenario: a latent-class approach based on familiarity”. Ecological Economics, 116, 280-288.
Feo-Valero, M., García-Menéndez, L., DEL SAZ-SALAZAR, S. (2016). “Rail freight transport and demand requirements: an analysis of attribute cut-offs through a stated preference experiment”, Transportation, 43, 101-122.
DEL SAZ-SALAZAR, S. García-Menéndez, L. (2016): “Port expansion and negative externalities: A willingness to accept approach”, Maritime Policy and Management, 43, 59-83.
DEL SAZ-SALAZAR, S., GARCÍA-RUBIO, M.A., GONZÁLEZ GÓMEZ, F., PICAZO-TADEO, A.J. (2016), “Managing water resources under conditions of scarcity: On consumers' willingness to pay for
improving water supply infrastructure” Water Resources Management, 30, 1723- 1738.
Evaluador: Science of the Total Environment (Elsevier); Journal of Environmental Management (Elsevier); Land Use Policy (Elsevier); Journal of Economic Psychology (Elsevier); Urban Studies (SAGE); Transportation Research part F: Traffic Psychology and Behaviour (Elsevier); Journal of Cultural Economics (Springer); Spanish Journal of Agricultural Research; Traffic Injury Prevention (Routledge Taylor & Francis Group); Hacienda Pública Española. Review of Public Economics; Economía Agraria y Recursos Naturales; Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa (Elsevier); Investigaciones Regionales; Urban Forestry & Urban Greening (Elsevier); Journal of Environmental Planning and Management (Routledge Taylor & Francis Group); Environmental Management (Springer); Coastal Management Journal (Taylor & Francis Group); Natural Resource Forum (Wiley).; Water; Journal of Sustainable Development; Water Resources Research (Wiley); Marine Policy (Elsevier); Journal of Cultural Heritage (Elsevier); International Journal of Water Resources Development (Routledge Taylor & Francis Group); Journal of Behavioral and Experimental Economics (Elsevier).
SOLER I MARCO, Vicent E. (Doctor, Universitat de València, 1978; Research Scholar, London School of Economics, 1982-1983) E-mail: [email protected] Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest Economic Growth and Territory, Valencian Economy.
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications
SOLER, V., Hernández, F., Almenar, V. and Sala, R. (2012): “Productive efficiency and territorial externalities in small and medium-sized industrial firms: a dynamic analysis of the District Effect”, Growth and Change, 43(2), 179-192.
SOLER, V. and Ruiz-Fuensanta, M.J. (2011): “Growth patterns and spatial dynamics of population and employment in local labour markets: An analysis for Spain”, en Galindo, M.A. and Nardi, C. eds.: Public finance: lessons from the past and effects on the future, Nova Science Publishers, New York.
SOLER, V. and Hernández, F. (2001): “La misurazione delle economie esterne Marshalliane attraverso i modelli DEA”, Sviluppo Locale, 16, 86-105.
Consell Editorial: Revista Asturiana de Economía; Revista de Estudios Regionales; Información Comercial Española; Investigaciones Regionales, Economía Industrial Societats Cientifiques: Associació Valenciana de Ciència Regional, Asociación Española de Ciencia Regional (Board President), European Regional Science Association, Asociación Libre de Economía.
TAMARIT ESCALONA, Cecilio R. (Doctor, Premio Extraordinario, Universitat de València, 1992; Diploma en Economía Europea, College of Europe, 1987) e- email: [email protected] Web: http://www.uv.es/~tamac Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest International Economics, Economic Integration and Time Series.
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications
Camarero, M., J.L. Carrion-i-Silvestre y C. TAMARIT (2013): “Global imbalances and the Intertemporal
External Budget Constraint: A multicointegration approach”, Journal of Banking and Finance,
37:5357-5372.
Paniagua, J., Sapena, J. and TAMARIT, C. (2017): “Sovereign debt spreads in EMU: The time- varying role of fundamentals and market distrust”, Journal Financial Stability, http://dx.doi.org/10.1016/j.jfs.2016.06.004, Vol. 33, 187-206. Impact Factor 2015:1.689. Q1.
Del Barrio, T., Camarero, M. and TAMARIT, C. (2018): “Testing for Periodic Integration with a Changing Mean”, Computational Economics, Impact Factor (2017): 0.691. http://doi:10.1007/s10614-017-9680-x
Avaluador / Evaluador / Referee: Journal of Macroeconomics, German Economic Review, Quarterly Journal of Economics and Finance, Energy Economics, Economic Modelling, European, Journal of Finance, International Regional Science Review, Journal of Applied Economics, Bulletin of Economic Research, The World Economy, Oxford Bulletin of Economics and Statistics.
AÑÓN HIGÓN, María Dolores (Doctor, University of Warwick, 2004; MSc in Economics, University of Warwick, 2000; Lecturer in Economics at Aston University, 2003-2008) E-mail: [email protected] Àrees d’interès / Áreas de interés /Research Interest Innovation, Internationalization and Industrial Economics.
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications
AÑÓN HIGÓN, D., Gómez, J.; Vargas, P. (2017). “Complementarities in innovation strategy: do intangibles play a role in enhancing firm performance?”, Industrial and Corporate Change, 26(5), 865–886.
AÑÓN HIGÓN, D. (2016). “In-house versus external basic research and first-to-market innovations.” Research Policy, 45 (4), 816-829.
Sena, V.; AÑÓN HIGÓN, D. (2014). “Productivity, R&D Spillovers and Educational Attainment”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 76(1), 1-23.
AÑÓN HIGÓN, D., Stoneman, P. (2011). “Trade in Final Goods and the Impact of Innovation”. Economics Letters, 110, 197-199.
Avaluador / Evaluador / Referee: Economic Issues; Economic Modelling; Economia e Politica Industriale; World Development; European Journal of Innovation Management; Industrial and Corporate Change; International Small Business Journal; International Business Review; Journal of Economic Surveys; Journal of Industry, Competition and Trade; Regional Studies; Research Policy; Small Business Economics; Technovation; World Development. Consell Editorial: Economia e Politica Industriale (Journal of Industrial and Business Economomics); International Journal of Multinational Corporation Strategy Societats científiques: Academy of International Business (UKI); Advanced Institute of Management; International Network for Economic Research; Asociación Española de Economía.
BELTRÁN ESTEVE, Mercedes (Doctora, Universitat d’Alacant, 2012) e-mail: [email protected]
Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest Efficiency, Environmental Economics, Agricultural Economics.
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications BELTRÁN ESTEVE, M.; Picazo-Tadeo, A.J. (2017). Assessing environmental performance in the
European Union: eco-innovation versus catching-up? Energy Policy, 104: 240-252 BELTRÁN ESTEVE, M.; Picazo-Tadeo, A.J. (2015). Assessing environmental performance trends in the
transport industry: eco-innovation or catching-up? Energy Economics, 51: 570-580 Picazo-Tadeo, A.J.; Castillo-Giménez, J.L; BELTRÁN-ESTEVE, M. (2014). An intertemporal approach to
measuring environmental performance with directional distance functions: Greenhouse gas emissions in the European Union. Ecological Economics, 100: 173–182
BELTRÁN-ESTEVE, M.; Gómez-Limón, J.A.; Picazo-Tadeo, A.J.; Reig-Martínez, E. (2014). A
metafrontier directional distance function approach to assessing eco-efficiency. Journal of Productivity Analysis, 41 (1): 69-83
Avaludador en revistes: American Journal of Agricultural Economics; Ecological Indicators; Environmental Science and Pollution Research; Empirical Economics; European Review of Agricultural Economics; Journal of Cleaner Production; Omega: The International Journal of Management Science; Revista de Economía Aplicada; Revista de Estudios Regionales; Transportation Research Part A: Policy and Practice Societats científiques: Asociación Libre de Economía. Asociación Española de Economía Agraria. BOIX DOMÉNECH, Rafael (Doctor en Economía, Universitat Autónoma de Barcelona 2003)
E-mail: rafael.boi[email protected] Web: http://www.uv.es/raboixdo/ Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest Regional and urban economics
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications Sforzi F, BOIX R (2019): "Territorial servitization in Marshallian industrial districts: the industrial district
as a place-based form of servitization”, Regional Studies, 53(2), 398-409. DOI: 10.1080/00343404.2018.1524134.
Marull J, Farré M, BOIX R, Palacio AB, Ruiz-Forés N (2019): “Modelling Urban Networks Sustainable Progress”, Land Use Policy, 85, 73-91. DOI: 10.1016/j.landusepol.2019.03.038. ISSN: 0264- 8377
BOIX R and SOLER V (2017): “Creative service industries and regional productivity”, Papers in Regional Science, 96(2), p.261-279. DOI: 10.1111/pirs.12187.
Avaluador / Evaluador / Referee: Papers in Regional Science; Italian Journal of Regional Science; Business History; European Planning Studies; Environment and Planning A; Regional Studies; Regional Science Policy and Practice; City, Culture and Society; Growth and Change; Land Use Policy; Letters in Spatial and Resource Sciences; Social Indicators Research; Cambridge Journal of Economics; Quality & Quantity; Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie; Cities; Economia e Politica Industriale; Journal of Cultural Economics; Competitiveness Review. Economia Industrial; Hacienda Publica; Investigaciones Regionales; Cuadernos de Economía; Revista Española de Investigaciones Sociológicas; Revista Internacional de Sociología; Revista INNOVAR; Revista de Estudios Regionales; Revista de Economía Aplicada; Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales; Revista Economía: Teoría y Práctica; AGER: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo; El Profesional de la Información. Routledge - Taylor and Francis Group (Libros). Societats Científiques: Asociación Española de Ciencia Regional (AECR) / European Regional Science Association (ERSA) / Regional Science Association International (RSAI) Consejo Editorial: Investigaciones Regionales - Journal of Regional Science.
E-mail: [email protected] Web: http://www.uv.es/~jcastill: Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest International Trade, Environmental Economics, Ind. Economics, Reg. Economics
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications
CASTILLO, J., Montañés, A. and Picazo-Tadeo, A.J. (2019): “Performance and convergence in
municipal waste treatment in the European Union” Waste Management 85 Paginas, 222–231.
CASTILLO, J., Montañés, A. and Picazo-Tadeo, A.J. (2019): “Performance in the treatment of municipal waste: Are European Union member states so different?”. Science of the Total Environment 687, Paginas, 1305–1314.
CASTILLO, J. y Requena Silvente, F. (2019): “La dinámica de especialización sectorial de las
exportaciones de las provincias españolas entre 1988 y 2017”. Cuadernos de Información Económica 273 , Páginas 27–34.
Picazo-Tadeo, A.J., CASTILLO, J., Beltrán- Esteve, M. (2014): "An intertemporal approach to measuring environmental performance with directional distance functions: greenhouse gas emissions in the European Union", Ecological Economics. 100: 173-182.
Camarero, M.; CASTILLO, J.; Picazo, A.J. and Tamarit, C. (2014): "Is the eco-efficiency in greenhouse gas emissions converging among European Union countries?", Empirical Economics, 47 (1): 143-168.
ESTEVE PÉREZ, Silviano e-mail : [email protected] Web: http://www.uv.es/~sesteve Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest Industrial Organization, International Trade
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications ESTEVE, S., Pieri, F. and Rodríguez, D. (2018) “Age and productivity as determinants of firm survival
over the industry life cycle”, Industry and Innovation, 51: 159-180. ESTEVE, S.; D. Rodríguez (2013): “The dynamics of exports and R&D in SMEs”, Small Business
Economics 41(1), p. 219-240. ESTEVE, S., Requena, F. and Pallardó, V.J. (2013) “The duration of firm-destination export
relationships: evidence from Spain, 1997-2006”, Economic Inquiry, 51: 159-180. ESTEVE, S. (2005): “Exit with vertical product differentiation”, International Journal of Industrial
Organization, núm. 23, pp. 227-247. Evaluador /Referee: International Journal of Industrial Organization; Economic Inquiry, Oxford Economic Papers; Small Business Economics; Industrial and Corporate Change; Review of Industrial Organization; Review of World Economics; Empirica, Journal of Economics; Journal of Economic Surveys; Investigaciones Económicas; Revista de Economía Aplicada; Local Economy.
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications
Martínez, A. y PALLARDÓ, V.J. (2013); Los Siete Pecados Capitales de la Economía Española. De la Euforia al Rescate. Paraninfo. Ediciones Nobel.
Esteve, S., Requena, F. and PALLARDÓ, V. (2013). “The duration of firm-destination export relationships: evidence from Spain, 1996-2007”, Economic Inquiry, 51 (1): 159-180.
Artal, A., Requena, F. and PALLARDÓ, V. (2012); “The trade-enhancing effect of immigration networks: New evidence on the role of geographic proximity”, Economics Letter, 116: 554- 557.
ROCA ZAMORA, Amparo (Doctora, Universitat de València, 1994) Diploma en Economía Europea, College of Europe, Brujas (Bélgica), 1986. En Servicios Especiales desde 2007 (Comisión Europea, Bruselas). E-mail: [email protected] ; Amparo.roca- [email protected].
Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest European Integration, Regional Economics and Environmental Economics.
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications ROCA, A. (2013): “El sistema institucional de la Unión Europea”, “Análisis de la integración
económica”, “La realidad del Mercado Interior”, “Políticas de competitividad”, caps. 2,5,6,13 del libro Economía de la Unión Europea (coord. J. Jordán and C. Tamarit), 7ª edición, Thomson- Reuters, Madrid.
ROCA, A. (2010): “El estado del Mercado Único: un relanzamiento necesario. Balance y desafíos pendientes”, Investigaciones Regionales, 18: 155-188, Noviembre.
Castillo, J. and ROCA, A. (1997): “Trade Labour and Capital Flows: The Less Developed regions.”, The Single Market Review. Serie VI: “Aggregate and Regional Impact”,228-294, Kogan Page.
ROCA, A. (1996): “Integración económica e industria alimentaria: aproximación a los efectos microeconómicos”, Revista de Economía Aplicada, 10: 113-140.
Avaluador / Evaluador / Referee: Investigación Agraria, Revista Asturiana de Economía.
SANCHIS I MARCO, Manuel (Doctor, Premio Extraordinario de Doctorado, Universitat de València, 1984; Diploma en Altos Estudios Europeos, College of Europe, Brugge, 1980; Guest Scholar, Brookings Institution, Washington, D.C., 1993-1994; Licenciado en Filosofía, Universitat de València, 2012; Master en Ética y Democracia, Universitat de València, 2013; Doctor en Filosofía (Cum Laude, Internacional), Universidad de Valencia, 2018. Economista de la Comisión Europea desde 1986) E-mail: [email protected] Web: www.manuel-sanchis.net Àrees d’interès / Áreas de interés /Research Interest Monetary Economics / European Economic Integration
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications SANCHIS, M. (2019): “Fair Labour Market”, en Michalos AC (Ed.). Encyclopedia of Quality of Life and Well-
Being Research. Dordrecht, Springer, ISBN 978-94-007-0752-8. SANCHIS, M. (2014): El fracaso de las élites. Lecciones y escarmientos de la Gran Crisis. Pasado & Presente,
Barcelona, 344. SANCHIS, M. (2014): “Flexicurity”, en Michalos AC (Ed.). Encyclopedia of Quality of Life and Well- Being
Research. Springer, Dordrecht, Netherlands: Springer, pp. 2293-2299. (ISBN 978- 94-007-0752-8). SANCHIS I MARCO, M. (2013): The economics of monetary union and the eurozone crisis.
Springer Brief in Economics, Springer, Heidelberg, 109. Avaluador / Evaluador / Referee: Social Indicators Research, European Journal of Development Research; miembro del Editorial Board de Theoretical Economics Letter.
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications
Vega, A., Feo-Valero, M. and Espino, R. (2108), “The potential impact of Brexit on Ireland’s demand for shipping”, Transport Policy, 71, pp. 1-13
Martínez-Moya, J. and FEO-VALERO, M. (2017), “Port choice in container market: a literature review”, Transport Reviews, 37(3):300-321
Román, C., Arencibia, A. and FEO-VALERO, M. (2017), “A latent class model with attribute cut- offs to analyze modal choice for freight transport.”, Transportation Research Part A, 102, pp. 212-227
FEO-VALERO, M.; Arencibia, A. and Concepción-Román, C. (2016), “Analyzing discrepancies between willingness to pay and willingness to accept for freight transport attributes”, Transportation Research Part E, 89, pp. 151-164
FEO-VALERO, M.; García-Menéndez, L. and del Saz, S. (2016), “Rail freight transport and demand requirements: an analysis of attribute cut-offs through a stated preference experiment.”, Transportation, 43(1), pp. 101-122
Avaluador / Evaluador / Referee: Transportation Research Part E, Research in Transportation Business & Management, Economic Modelling, IATSS Research, Italian Journal of Regional Science, International Journal of Shipping and Transport Logistics.
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications Economics Myburgh, A., & Paniagua, J. (2016). Does International Commercial Arbitration Promote
Foreign Direct Investment? The Journal of Law and Economics, 59(3), 597-627. [DOI] [PDF] [Online Appendix] [Slides] [Blog]
Costa-Campi, M.T., Paniagua, J., & Trujillo, E. (2018) Is energy market integration a green light for FDI? Energy Journal, 39, 39-56. [DOI] [PDF] [Slides]
Paniagua, J., Sapena, J., & Tamarit, C. (2017). Sovereign debt spreads in EMU: The time-varying role of fundamentals and market distrust. Journal of Financial Stability, 33, 187–206. [DOI] [PDF] [Slides] [Dataset]
Paniagua, J., & Sapena, J. (2014). Business Performance and Social Media: Love or Hate? Business Horizons. 57(6), 719-728. [DOI] [PDF] [Prezi] [Dataset] [Best paper award] [Wikipedia]
Paniagua, J., & Sapena, J. (2014). Is FDI doing good? A golden rule for FDI ethics. Journal of Business Research, 67(5), 807–812. [DOI] [PDF] [Prezi] [Best paper award]
Paniagua, J., Korzynski, P., & Mas-Tur, A. (2017). Crossing borders with social media: Online social networks and FDI. European Management Journal, 35(3), 314-326. [DOI] [PDF] [Prezi]
Avaluador / Evaluador / Referee: Acta Universitaria, Bulletin of Economic Research, Cogent Economics & Finance, Economic Modelling, Economics Bulletin, Emerging Markets Finance and Trade, Empirical Economics, Energy Policy, International Business Review, International Economic Journal, International Journal of Finance & Economics, International Journal of Management Science and Engineering Management, International Journal of Production Economics, International Review of Economics and Finance, Journal of Business Research, Journal of Organizational Change Management, Management Decision, Open Economies Review, Plos One, Review of International Economics, Revista de Economia Aplicada, The B.E. Journal of Macroeconomics, The Journal of International Trade & Economic Development, The World Economy Editor associate /Editor asociado /Associate Editor: Journal of Management and Business Administration, Central Europe. PlosOne
Jesús Peiró Palomino (Doctor, Universitat Jaume I, 2014 e-mail: jesus.p[email protected] Web: https://sites.google.com/view/jesuspeiropalomino
Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest Economic development; Institutions; Regions; Well-being
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications
Peiró-Palomino, J., Picazo-Tadeo, A.J., Rios, V. (2020). Well-being in European regions. Does government quality matter? Papers in Regional Science, forthcoming (DOI: 10.1111/pirs.12494).
Peiró-Palomino, J., Picazo-Tadeo, A.J. (2019). Is social capital green? Cultural features and environmental performance in the European Union. Environmental and Resource Economics, 72: 795-822.
Cruz-García, P., Peiró-Palomino, J. (2019). Informal, formal institutions and credit. Complements or substitutes? Journal of Institutional Economics, 15, 649-671.
Peiró-Palomino, J. (2016). Social capital and economic growth in Europe: nonlinear trends and
heterogeneous regional effects. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 78 (5), 717-751. Forte, A., Peiró-Palomino, J., Tortosa-Ausina, E. (2015). Does social capital matter for European
regional growth? European Economic Review, 77, 47-64. Avaluador /Evaluador / Referee: Evaluador en BBVA Foundation, Review of International Economics, Review of Development Economics, Journal of Economic Issues, Innovation: The European Journal of Social Science Research, Journal of Economic Behavior and Organization, European Planing Studies, Rationality and Society, Cuadernos de Economía (U. Nacional de Colombia), Spatial Economic Analysis, Papers in Regional Science, Regional Studies, The World Economy, Journal of Comparative Economics, Environmental Model- ing and Assessment, International Finance, Plos One. PI- EN FORMACIÓ
MONTOLIO BREVA, Laura (Universitat Jaume I – Castelló, Master in Applied Research in Economics and Business, Universitat Autònoma de Barcelona) e-mail: [email protected]
Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest International Economics
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications
Camarero, M., MONTOLIO, L., and Tamarit, C. (2019). Determinants of FDI for Spanish regions: Evidence using stock data. Empirical Economics. https://doi.org/10.1007/s00181-019-01748-8.
Camarero, M., MONTOLIO, L., and Tamarit, C. (2019). What drives German foreign direct investment?
New evidence using Bayesian statistical techniques. Economic Modelling, 83, 326-345. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.08.017
Documents de treball / Documemtos de trabajo/ Working Papers Camarero, M., MONTOLIO, L., and Tamarit, C. (2018). Determinants of FDI for Spanish regions:
Evidence using stock data, Working Paper No. 1809, Department of Applied Economics II, University of Valencia.
Camarero, M., Montolio, L., and Tamarit, C. (2019). "Determinants of German outward FDI: variable selection using Bayesian statistical," Working Papers 1906, Department of Applied Economics II, Universidad de Valencia.
Camarero, M., MONTOLIO, L., and Tamarit, C. (2019). "Alternative Estimators For The FDI Gravity Model: An Application To German Outward FDI," Working Papers 1907, Department of Applied Economics II, Universidad de Valencia.
Pre-doctoral contract (PIF) in the project “Desequilibrios macroeconómicos, crecimiento y gobernanza en la Eurozona”.
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications ANDRÉS, C.; Mas, F. (2009): "El sector industrial y energético". Capítulo 8 del Manual de Economia
espanyola i del País Valencià, coordinado por V. Soler. Editado por Universitat de València (PUV). Valencia, 2009 (ISBN: 978-84-370-7382-8).
ANDRÉS, C.; Mas, F. (2004): "El sector industrial". Capítulo nº 8 del Manual de Economia espanyola i del País Valencià, coordinado por V. Soler. Editado por Universitat de València (PUV). Valencia, 2004 (ISBN: 84-370-6025-7).
Monfort, V.; ANDRÉS, C. (1991): “La recuperación de la industria valenciana y su dinámica inversora”, Economía Industrial, núm.276, 103-127.
Monfort, V.; ANDRÉS, C.; Usach, J. (1992): “El sector industrial: especialización productiva y territorial”. Madrid, Biblioteca de Economía, Espasa-Calpe, Cap. 6, Estructura Económica de la Comunidad Valenciana, 133-165.
Monfort, V; ANDRÉS, C. (1992): “El dualismo de la industria valenciana en relación al Arco del Mediterráneo”, Papeles de Economía Española, núm.11, 145-169.
MONFORT MIR, Vicente M. (Doctor, Universitat de València, 1999) Subdirector General de Análisis, Planificación y Coordinación Económica de la Generalitat Valenciana, Profesor Titular de la Universitat de València en excedencia. E -mail: [email protected] Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest Economía valenciana, Economía social y Economía del turismo.
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications
MONFORT, V. M. (2016), “El turismo en la ciudad de Valencia”, en COLOMER, J. C. y SORRIBES, J. (Coords.), València, 1808-2015. La Història continua…, Balandra Edicions, Valencia, 825- 886.
CAMISÓN, C., MONFORT, V.M. (2012), “Measuring innovation in tourism from the Schumpeterian and the dynamic-capabilities perspectives”, Tourism Management, 33(4), 776-789.
CAMISÓN, C. y MONFORT, V. M. (Dirs.) et al. (2012), “La Empresa Turística Familiar en España: importancia, perfil y competitividad”, colección Estudios del IET, nº 2, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid.
MONFORT, V. M. y OBERNAUER, A. M. (2012), “El turismo español”, NYELV VILÁG, 13, 37-51. Avaluador / Evaluador / Referee: Cuadernos de Turismo, Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, Annals of Tourism Research, PASOS: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, Revista Estadística Española, Investigaciones Turísticas, Economía Agraria y Recursos Naturales.
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications Serrano, L., Ramos, J. (dirs.), A. SOLER y H. García (2019): “El compromiso de los empresarios con la
educación: situación actual y retos de futuro”. Valencia: Asociación Valenciana de Empresarios, 130 pp.
Pastor, J.M. (dir.), J. Aldás-Manzano, F. Goerlich, P.J. Pérez, L. Serrano, A. Catalán, A. SOLER e I. Zaera (2019): “La contribución socioeconómica del sistema universitario español”. Madrid, 333 pp.
Pérez, F., Serrano, L., Uriel, E. (dirs.), L. Hernández, S. Mollá, J. Pérez y Á. SOLER (2019): “Diferencias educativas regionales 2000-2016: Condicionantes y resultados”. Bilbao: Fundación BBVA, 387 pp.
Herrero, C., A. Villar and Á. SOLER (2018): “Oportunidades de empleo y renta en España 2007-2016: El impacto de la crisis”. Madrid: Fundación Ramón Areces, 76 pp.
Herrero, C., A. Villar y A. SOLER (2018): “Las facetas del bienestar: Una aproximación multidimensional a la calidad de vida en España y sus comunidades autónomas (2006-2015)”. Bilbao: Fundación BBVA, 266 pp.
Pastor, J.M., Aldás, J., Serrano, L., SOLER, A. e I. Zaera (2017): “La Contribución Socioeconómica de la Universidad de Valladolid”, Valladolid: Universidad de Valladolid, 248 pp.
SOLER TORMO, Francisco Doctor en Economía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (1998), Licenciado en Historia por la Universitat de València (2013) e-mail: [email protected]
Àrees d’interès / Áreas de interés / Research Interest Economía Social y Cooperativa
Publicacions representatives / Publicaciones representativas / Main Publications Fajardo, G. SOLER TORMO, F. (2016), “The credit cooperative system in Spain”, in Karafolas, S. (eds.),
Credit cooperative institutions in European Countries. Springer Publishers. London, pp. 213-232.
SOLER TORMO, F.: Melián, A. (2012), “Cooperativas de crédito y banca social: viejas y nuevas respuestas éticas y solidarias a problemas de siempre”, REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, nº 109, Monográfico: La financiación complementaria y la respuesta de la economía social: la situación del “des-crédito” bajo la crisis financiera, pp. 45-80.
Melián, A.; Sanchis Palacio, J. R.; SOLER TORMO, F. (2010), “El crédito cooperativo como instrumento financiero para el fomento del emprendimiento en tiempos de crisis”, Ciriec – España nº68, pp. 111-139.
Palomo, R.; Sanchis Palacio, J.R. y SOLER TORMO, F. (2010), “Las entidades financieras de economía social ante la crisis financiera: un análisis de las cajas rurales españolas”, REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, nº 100, Extraordinario 2010 MONOGRÁFICO: La respuesta de la Economía Social ante una crisis global, pp. 101-133
Chaves, R.; SOLER TORMO, F.; Sajardo, A. (2008), “Co-operative Governance: the case of Spanish Credit Co-operatives”, Journal of Co-operative Studies, 41 (2), 30-37.
Avaluador / Evaluador / Referee: Ciriec – España, REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, European Research on Management and Business Economics.
SOLAZ CABALLER, Máximo
e-mail: [email protected]
2.6 PERSONAL D´ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (P.A.S.) / PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS / ADMINISTRATIVE STAFF
JUANES AÑÓ, José Salvador (Jefe de Unidad de Gestión) e-mail: [email protected]
ORTIZA PELLICER, Jaime e-mail: [email protected]
PLANELLS PÉREZ, Carmen (Administrativa fins decembre del 2019) e-mail: [email protected] CEBOLLA TORMOS, Esther (Administrativa des de desembre 2018 fins a maig
3.1 ORGANS DEL DEPARTAMENT/ ÓRGANOS DEL DEPARTAMENTO/ DEPARTMENT PROFILE
3.1.1 ÒRGANS UNIPERSONALS/ ÓRGANOS UNIPERSONALES/ DEPARTMENT PROFILE
DIRECTOR/ DIRECTOR/ HEAD OF DEPARTMENT Salvador GIL PAREJA SECRETARI/ SECRETARIO/ SECRETARY Rafael A. LLORCA VIVERO
3.1.2 ÒRGANS COL.LEGIATS/ ÓRGANOS COLEGIADOS/ COMMITTEES CONSELL DEL DEPARTAMENT/ CONSEJO DEL DEPARTAMENTO/ DEPARTAMENTAL BOARD
JUNTA PERMANENT/ JUNTA PERMANENTE/ STEERING COUNCIL
Director/ Director/ Head of Department: Salvador GIL PAREJA Secretari/ Secretario/ Secretary: Rafael A. LLORCA VIVERO Membres/ Miembros/ Members: Amparo SANCHIS LLOPIS (PDI); María E. ROCHINA BARRACHINA (PDI); Andrés J. PICAZO TADEO (PDI); José Salvador JUANES AÑÓ (PAS)
3.1.3 RESPONSABLES D’ÀREES DEL DEPARTAMENT/ RESPONSABLES DE ÁREAS DEL DEPARTAMENTO/ DEPARTMENT PROFILE
− Biblioteca/ Biblioteca/ Library: Juana CASTILLO GIMÉNEZ
− Docència/ Docencia/ Teaching: Salvador GIL PAREJA
− Economía/ Economia/ Economics: Amparo SANCHIS LLOPIS
− Informàtica/ Informática/ Computers: Amparo SANCHIS LLOPIS
− Investigació/ Investigación/ Researching: Francisco R EQUENA SILVENTE
− Erasmus/ Erasmus/ Erasmus: Juan A. SANCHIS LLOPIS
− Publicacions / Publicaciones/ Publications: Juana CASTILLO GIMÉNEZ
− Seminaris / Seminarios/ Seminars: Juan A. SANCHIS
− Tercer Cicle i Espai Europeu d´Educació / Tercer Ciclo y Espacio Europeo de Educación / PhD The European Higher Education Area: Juan Antonio MÁÑEZ CASTILLEJO, Juan SANCHIS LLOPIS, Cecilio R. TAMARIT ESCALONA.
− Evaluació del professorat / Evaluación del profesorado/ Teachers Evaluation: Rafael A. LLORCA VIVERO / M. Engracia ROCHINA BARRACHINA; Juan A. MÁÑEZ CASTILLEJO
28
3.1.4 COMISSIONS DEL DEPARTAMENT/ COMISIONES DEL DEPARTAMENTO/ DEPARTAMENT COMMISSIONS Evaluació del professorat / Evaluación del profesorado/ Teachers Evaluation President / Presidente/ President: Rafael A. LLORCA VIVERO
Vocals / Vocales/ Vocals: M. Engracia ROCHINA BARRACHINA ; Juan A. MÁÑEZ CASTILLEJO
3.1.5 COMISIONES EXTERNES AL DEPARTAMENT / COMISIONES EXTERNAS DEL DEPARTAMENTO / EXTERNAL COMMISSIONS
3.1.5.1. FACULTAT D’ECONOMIA/ FACULTAT DE ECONOMIA /FACULTY OF ECONOMICS
Representant en la Junta de Facultat/ Representante en la Junta de Facultad/ Representative in the Faculty Board: Salvador GIL PAREJA (Director Dpto. con voz-con voto); Cecilio R. TAMARIT ESCALONA (PDI funcionari)
Comissió d'Investigació / Comisión de Investigación / Research Commission: Francisco REQUENA
SILVENTE Suplents / Suplentes/ Stand-in: Andrés J. PICAZO TADEO; Silviano ESTEVE PÉREZ Comissió de Pràctiques Externes / Comisión de Prácticas Externas/ External Practices Commision: Mercedes BELTRÁN ESTEVE. Suplents / Suplentes/ Stand-in: Vicente ESTEVE GARCÍA;
Juana CASTILLO GIMÉNEZ Comissió Econòmica / Comisión Económica/ Economic Commission: Amparo SANCHIS LLOPIS. Suplents / Suplentes/ Stand-in: Rafael LLORCA VIVERO; Juan MÁÑEZ CASTILLEJO Comissió Igualtat / Comisión Igualdad/ Commission equality: M.Engracia ROCHINA
BARRACHINA Suplents / Suplentes/ Stand-in: Mercedes BELTRÁN ESTEVE; Francesc HERNÁNDEZ
SANCHO Comissió Sostenibilitat / Comisión Sostenibilidad / Commission Sustainability: Juan A. MÁÑEZ
CASTILLEJO Suplents / Suplentes/ Stand-in: Jordi PANIAGUA SORIANO Comissió de Normalització Lingüística / Comisión Normalización Lingüística/ Language
Commission: Rafael BOIX DOMÈNECH Suplents / Suplentes/ Stand-in: Mercedes BELTRAN ESTEVE; Francesc HERNÁNDEZ SANCHO
Comissió d'Evaluació de la Qualitat de la Docència/Comisión de Evaluación de la Calidad de la Docencia/Quality Teaching Evaluation Commission: Salvador GIL PAREJA. Suplents /Suplentes/
Stand-in: M. Engracia ROCHINA BARRACHINA; Andrés J. PICAZO TADEO. Comissió d'Homologació de Títols / Comisión de Homologación de Títulos/Title Commission:
Amparo SANCHIS LLOPIS. Suplents / Suplentes/ Stand-in: Juan A. MÁÑEZ CASTILLEJO / Salvador DEL SAZ SALAZAR
Comissió d'Impugnació d'Examens del Centre/Comisión de Impugnación de Examenes del Centro/Exams Contestation Centre Commission: Salvador del SAZ. Suplents / Suplentes/ Stand-
in: M.Engracia ROCHINA; Juan MÁÑEZ CASTILLEJO Comissió d'Informació Bibliogràfica/Comisión de Información Bibliográfica/Library: Juana
CASTILLO GIMÉNEZ. Suplents / Suplentes/ Stand-in: Silviano ESTEVE ; María E. ROCHINA
29
Departamento/Contracts Commission of the Department: Juan A. SANCHIS LLOPIS (vocal 4º), Juana CASTILLO GIMÉNEZ (vocal 5º). Suplents / Suplentes/ Stand-in: Salvador del SAZ SALAZAR (suplent vocal 4º); M. Engracia ROCHINA BARRACHINA (suplent vocal 5º)
3.1.5.2. REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO EN COMISIONES ACADÉMICAS DE TITULACIÓN (CATs)
A- FACULTAD DE ECONOMIA/FACULTAT D’ECONOMIA / FACULTY OF ECONOMICS
Grau en Economia/ Grado en ECO/ Degree in Economics: María E. ROCHINA BARRACHINA. Suplents/ Suplentes/ Stand-in: Juan A. MAÑEZ/Salvador del SAZ SALAZAR /
Grau en ADE / Grado en ADE / Degree in Economics and Business: Silviano ESTEVE PÉREZ.
Suplents/ Suplentes/ Stand-in: José A. MARTINEZ SERRANO; Cecilio R. TAMARIT. Grau en Finances i Comptabilitat/ Grado en Finanzas y Contabilidad / Degree in Finance and
Accounting: Salvador GIL PAREJA. Suplents / Suplentes/ Stand-in: M. Engracia ROCHINA BARRACHINA, Juan A. MÁÑEZ CASTILLEJO
Grau en Turisme-ADE/ Grado en Turismo-ADE / Degree in Tourism-ADE: Silvio ESTEVE PÉREZ.
Suplent / Suplente/ Stand-in: Maria E. ROCHINA, Jordi PANIAGUA SORIANO International Business: Vicente PALLARDÓ LÓPEZ. Suplent / Suplente/ Stand-in: Vicente ESTEVE
GARCÍA; Silviano ESTEVE PÉREZ.
B- FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS / FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES / FACULTY OF SOCIAL SCIENCES
Grau en Sociologia / Grado en Sociología/ Degree in Sociology: Rafael BOIX DOMÈNECH Suplent /
Suplente/ Stand-in: Rafael LLORCA VIVERO. C- FACULTAT DE GEOGRAFIA / FACULTAD DE GEOGRAFIA / FACULTY OF GEOGRAPHY
Grau en Geografia i Medi Ambient / Grado en Geografia y Medio Ambiente/Degree in Geography and environment: Salvador del SAZ SALAZAR. Suplents / Suplentes/ Stand-in: Francesc HERNÁNDEZ SANCHO
D- FACULTAT DE BIOLÒGIQUES / FACULTAD DE BIOLÓGICAS / FACULTY OF BIOLOGY
Grau en Ciències Ambientals / Grado en Ciencias Ambientales/ Environmental Sciences: Francesc HERNÁNDEZ SANCHO. Suplents / Suplentes / Stand-in: Salvador del SAZ SALAZAR; Mónica MALDONADO DEVIS.
E- FACULTAT DE DRET / FACULTAD DE DERECHO / FACULTY OF LAW
Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública/ Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública / Degree in Political Sciences and the Public Administration: Salvador GIL PAREJA. Suplents / Suplentes / Stand-in: Cecilio R. TAMARIT ESCALONA, Rafael A. LLORCA VIVERO.
30
F- FACULTAT DE FARMÀCIA / FACULTAD DE FARMACIA / FACULTY OF PHARMACY Grau en Ciències Gastronómiques / Grado en Ciencias Gastronómicas / Degree in Gastronomic
Sciences: Jordi PANIAGUA SORIANO. Suplents / Suplentes / Stand-in: Rafael BOIX DOMÈNECH.
G- POSTGRAU / POSTGRADO/ POSTGRADUATE
Máster en Economia: Juan A. MÁÑEZ CASTILLEJO. Suplents / Suplentes/ Stand-in: M. Engracia ROCHINA BARRACHINA / Salvador GIL PAREJA.
Máster Internacionalización Ecconómica: Vicente PALLARDO LÓPEZ. Suplents / Suplentes /
Stand-in: Cecilio TAMARIT ESCALONA; Vicente ESTEVE GARCÍA. Máster en Gestión de Recursos Hídricos: Francesc HERNÁNDEZ SANCHO. Suplents / Suplentes/
Stand-in: Salvador GIL PAREJA. Máster en Gestión y Promoción Desarrollo Local/ Cooperación al Desarrollo: Rafael BOIX
DOMÈNECH. Suplents / Suplentes/ Stand-in: M. Dolores AÑÓN HIGÓN. Máster en Dirección de Empresas (MBA): Andrés J. PICAZO TADEO. Suplents / Suplentes/
Stand-in: Salvador del SAZ SALAZAR / Amparo SANCHIS LLOPIS. Máster en Finanzas Corporativas: Vicente ESTEVE. Suplents / Suplentes/ Stand-in: Leandro
GARCÍA / Vicente PALLARDÓ LÓPEZ. Máster en Política Económica y Economía Pública: Rafael LLORCA VIVERO. Suplents / Suplentes/ Stand-in: Juana CASTILLO GIMÉNEZ / Salvador GIL PAREJA.
31
4.1. GRAU/GRADO/DEGREE
TÍTULO OFICIAL DE GRADO EN ECONOMÍA Titulación código asignatura tipo curso Grupos – profesores Grau ECO 36101 Instr.Técn.Aprendizaje FB 1º GJ J. Peiró
/M.Maldonado Grau ECO 36114 Econ. De la UE OB 2º AR- Silvio Esteve,
GJ- R.Llorca/J.Peiró GK- M.Beltran GM-V.Mateos/M.Solaz
Grau ECO 36113 Econ.Internacional OB 3º AR- J.Máñez GJ- J.A. Martínez GK- A.Sanchis/S.Saz GM- J.A.Martínez
Grau ECO 36115 Econ.Española OB 3º AR- L.Añon GJ- V.Pallardó/V.Esteve GK- L.Añón GM- M.Feo/V.Mateos/R.Boix
Grau ECO 36488 Comercio Internacional OP 4º GM- F.Requena
Grau ECO 36489 Integración real y financera
OP 4º GM- J. Paniagua
Grau ECO 36491 Coyuntura Econ. Intern. OP 4º GM-V. Pallardó
Grau ECO 36492 Operativa del Comercio Exterior
OP 4º GM- J. Sanchis/A. Martinez
Grau ECO 36141 Economia Valenciana OP 4º NG- V. Mateos
Grau ECO 36159 Economia Industrial Aplicada
OP 4º OR-J. Máñez GM- J.Máñez/A.Martinez
TÍTULO OFICIAL DE GRADO EN ADE Titulación código Asignatura tipo curso Grupos – profesores Grau
ADE
35813
OB

AR- L.Añón/J. Peiró GA- J. Castillo GB- M.Feo/A. Soler GC-F. Requena/J.Castillo GF-C.Andrés / M. Feo/V. Monfort GG-F.Soler/V.Monfort/C.Andrés GZ-R.Boix
Grau ADE 35837 Gestión Log.Intern. y Ext OP 3º GA- L.Garcia
Grau ADE 35821 Incorporación estudios de ADE
a los FB 1º GG- M.Beltrán
32
TÍTULO OFICIAL DE GRADO EN ADE-DERECHO Titulación código Asignatura tipo curso Grupos – profesores Grau ADE-Dº
35812
OB 3º 3A- M. Solaz 3B- E.Reig
Grau ADE-Dº 35813 Econ. Española y del PV 4º 4A- A.Soler 4B- A.Picazo
TÍTULO OFICIAL DE GRADO EN INTERNATIONAL BUSINES Titulación código Asignatura tipo curso Grupos – profesores GIB 35879 Economia Internacional FB 2º GO- R.Llorca
GR- A. Martinez / M.Rochina AR- M.Rochina
GIB 35881 Econ. De la UE OB 3º AR- S.Esteve GO- E. Reig
GIB 35895 Mercados Financieros OB 3º AR-GO- M.Sanchis
GIB 35922 Econ. Ind.Aplicada OP 3º OR-J.Máñez GIB 35909 Comercio Exterior OP 4º OR- J. Sanchis/J. Peiró GIB 35919 Coyuntura Econ.Intern. OP 4º OR- V.Pallardó/M.Feo
TÍTULO OFICIAL DE GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD Titulación código Asignatura tipo curso Grupos – profesores Grau FYC 35937 Econ Española e Intern OB 2º GS-
V.Mateos/M.Maldonado GT- S.Gil/V.Mateos
TITULO OFICIAL DE GRADO EN GEOGRAFIA Titulación código asignatura Grupos – profesores Grau GEO 33780 Principios Economia Amb. A- S.Saz
TITULO OFICIAL DE GRADO EN AMBIENTALES Titulación código asignatura Grupos – profesores Grau AMB 33100 Gestión y Conserv.Suelos y
Aguas A- Francesc Hernández
TITULO OFICIAL DE GRADO EN SOCIOLOGIA Titulación código asignatura Grupos – profesores Grau SOC 34425 Econ.Territ.Med.Amb. A,F- R.Boix
TITULO OFICIAL DE GRADO EN CIENCIAS GASTRONÓMICAS Titulación código asignatura Grupos – profesores Grau GASTRONOMIA
36386 Economia Sectorial A-J. Paniagua
Grau GASTRONOMIA
TITULO OFICIAL DE GRADO TURISMO-ADE Titulación código asignatura Grupos – profesores Grau TADE 35813 Economia Española y PV TA-J. Castillo
33
ECONOMIA Código Asignatura Tipo Profesor 44339 Economia Industrial OP J.Máñez/L.Añón 44340 Integración monetaria y financiera OP C.Tamarit 44344 Microeconometria OP M.Rochina 44341 Teoria del comercio internacional OP S.Gil/R.Llorca/F.Requena 44351 Trabajo Fin Máster OB L.Añón /J.Máñez/M.Rochina/C.Tamarit/J.Paniagua
INTERNACIONALIZACIÓN ECONÓMICA: GESTIÓ DEL COMERÇ INTERNACIONAL Código Asignatura Tipo Profesor 43732 Coyuntura econ. Internacional OB V.Pallardó 43731 Integración económica OB F.Requena/C.Tamarit 43733 Logística, Transporte y Gest. Oper. Int. OB L.García/M.Feo/J.A.Sanchis 43739 Comercio Internacional OP F. Requena 43738 Finanzas Internacionales OP V.Esteve 43740 Prácticas Externas OB M.Feo/L.Garcia/V.Pallardó 43741 Trabajo Fin Máster OB M.Feo/L.Garcia/V.Pallardó
COOPERACIÓN AL DESARROLLO (Interuniversitario)
Código Asignatura TIPO Profesor 42897 Principios teorias planificación OP R.Boix
FINANZAS CORPORATIVAS Código Asignatura TIPO Profesor 44206 Entorno Económico OB V.Esteve
DIRECCIÓN DE EMPRESAS. MBA Código Asignatura TIPO Profesor 44487 Entorno económico OB A.Picazo
POLITICA ECONÓMICA Y ECONOMIA PÚBLICA
Código Asignatura TIPO Profesor 44168 Integración económica europea y pol. de la UEM OP R. Llorca 44172 Teoría y políticas del comercio internacional OP S.Gil 44177 Trabajo Fin Máster OB R. Llorca/S. Gil
ECONOMIA SOCIAL (COOPERATIVAS I ENTIDADES NO LUCRATIVAS)
Código Asignatura TIPO Profesor 42767 Entidades de crédito cooperativo OP F. Soler i Tormo
34
5. PUBLICACIONS / PUBLICACIONES / PUBLICATIONS
5.1 ARTICLES EN REVISTES CIENTÍFIQUES/ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS/ ARTICLES IN ACADEMIC JOURNALS Añón Higón,D., Máñez, J.A., Rochina-Barrachina, M., Sanchis, A., Sanchis, J.A. (2019): “El papel de los activos intangibles en la convergencia de las empresas manufactureras españolas a sus fronteras tecnológicas sectoriales en la UE”, está programado para el 4º trimestre de 2019 en la revista Economía Industrial.
Beltrán-Esteve, M., Giménez. V., Picazo-Tadeo, A.J. (2019). Environmental productivity in the European Union: A global Luenberger-metafrontier approach. Science of The Total Environment, vol. 692, 136-46.
Castillo-Giménez, J., Montañés, A., Picazo-Tadeo, A.J. (2019). Performance in the treatment of municipal waste: Are European Union member states so different? Science of The Total Environment, vol. 687, 1305- 1314.
Castillo-Giménez, J., Montañés, A., Picazo-Tadeo, A.J. (2019). Performance in the treatment of municipal waste: Are European Union member states so different? Science of The Total Environment, vol. 687, 1305- 1314.
Esteve S., Sahiti F.: “New Firm Survival in Developing Countries: Evidence from Kosovo”. The Developing Economies 57, nº3 (2019): 257-273 Esteve V., Navarro M., Prats M.A. (2019): “Stock prices, dividends, and structural changes in the long-term: the case of U.S.”. ELSEVIER The North American Journal of Economics and Finance.
Congregado, E., Esteve, V. y Golpe, A.A. (2019): “On the Substitutability between Paid-employment and Self- employment: Evidence from the Period 1969-2014 in the United States”, Sustainability, 2019, Vol. 11, Issue 2, 507. Gil-Pareja S, Llorca-Vivero R, Martínez-Serrano JA (2019): Reciprocal vs nonreciprocal trade agreements: which have been best to promote exports?; PLoS ONE, 2019, 14 (2): e0210446 ; http://doi.org/10.1371/journal.pone.0210446 Gil S., Llorca R., Martínez Serrano J.A. (2019): “Corruption and international trade: a comprehensive analysis with gravity”. Applied Economic Analysis ISSN: 2632-7627 Bellver-Domingo, Á., Hernández-Sancho, F. (2019): “Reclaimed wáter and irrigation: A cost-benefit analysis for desalination of WWTPs effluents”. Desalination and Water Treatment, Núm. 166, 193–201. Reznik, A., Dinar, A, Hernández-Sancho, F. (2019): “Treated Wastewater Reuse: An Efficient and Sustainable Solution for Water Resource Scarcity”. Enviromental ansd Resourde Economics, Vol. 74, Núm. 4, 1647-1685. Hernández-Chover, V., Castellet_viciano, L., Hernández-Sancho, F. (2019): “Cost analysis of the facilities deterioration in the wastewater treatment plants: A dynamic approach”. Sustainable Cities and Society, Núm. 49, 1-9. Bellver-Domingo, Á., Maldonador-Devis, M., Hernández-Sancho, F. (2019): “Identification of effective parameters for anti-inflammatory concentration in València City’s wastewater using fuzzy-set qualitative comparative analysis”. Science of the Total Environment, Núm. 663, 110 – 124. Máñez, J.A. Minguez, C., Rochina M.E., Sanchis J.A. (2019):”Trading activities, productivity and markups: evidence for Spanish manufacturing”. Forthcoming, The World Economy.
Peiró-Palomino, J., (2019): ‘Government quality and regional growth in the enlarged European Union: Components, evolution and spatial spillovers’. Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research, 45 (2019/3), 17-37 ISSN: 1695-7253 e-ISSN: 2340-2717
Peiró-Palomino, J., Perugini, F., Picazo-Tadeo, A.J. (2019): ‘Well-being and the Great Recession in Spain’. Applied Economics Letters, vol. 26, 1279-84.
Peiró-Palomino, J., Picazo-Tadeo, A.J. (2019): ‘Is social capital green? Cultural features and environmental performance in the European Union’. Environmental & Resource Economics, vol. 72, 795-822.
Peiró-Palomino, J., Picazo-Tadeo, A.J., Rios, V. (2019): ”Well-being in European regions: Does government
quality matter?”. Papers in Regional Science © 2019 RSAI, DOI: 10.1111/pirs.12494
Gómez-Vega, M., Picazo-Tadeo, A.J. (2019): “Ranking world touristic destinations with a composite indicator of competitiveness: To weigh or not to weigh?’” Tourism Management, 72, pp. 281-91. Casti