Click here to load reader

Memoria Financiera . Contabilidad... · PDF file 3. Oinarrizko antolaketa egitura Foru Aldundiak, kide anitzeko erakunde bezala, lurralde historikoaren legezko ordezkaritza du eta

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Memoria Financiera . Contabilidad... · PDF file 3. Oinarrizko antolaketa egitura Foru...

 • Finantza eta Aurrekontu

  Zuzendaritza

  Dirección de Finanzas

  y Presupuestos

  Kontabilitate Zerbitzua

  Servicio de Contabilidad

  2015EKO EKITALDIKO MEMORIA MEMORIA DEL EJERCICIO 2015

  1. ANTOLAKETA ETA JARDUERA 1. Erakundearen jarduera nagusia, haren lege,

  ekonomia eta finantza eta kontratazio araubidea

  Arabako Foru Aldundia foru izaerako herri administrazio bat da, bere nortasun juridiko bereizia, bere ondarea eta diruzaintza dituena, baita ere kudeaketarako beregaintasuna ere, abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuarenak, bere 37. artikuluan eta Autonomia Erkidego Osoko Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzko Legeak (27/1983, azaroaren 25ekoa) bere 7. artikuluan finkatutakoaren arabera.

  Kontratazio araubidea azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuan, Sektore Publikoko Kontratuen Legeari buruzko testu bateratua onartzen duenean, jasotzen dena da.

  2. Sarrera iturri nagusien deskribapena

  Sarrera iturri nagusia, maiatzaren 13ko 12/1981 Legearen (Ekonomia Ituna onartzen duenaren) bigarren artikuluaren babesean ezarritako Arabako Lurralde Historikoaren zerga sistemak osatua da.

  3. Oinarrizko antolaketa egitura

  Foru Aldundiak, kide anitzeko erakunde bezala, lurralde historikoaren legezko ordezkaritza du eta horren gobernu eta administrazioaren erantzukizuna hartzen du bere eskumenen esparruan, legearen arabera erregelamendu ahalmena egikarituz. Era berean, ahalmen arauemailea eta arauak garatzeko ahalmena ere dagozkio, autonomia erkidegoaren edo estatuaren legeekin bat etorriz, foru arautegian aurreikusita Biltzar Nagusiek eskuordetzan emandako kasuetan.

  Diputatuen Kontseilua Foru Aldundiaren kide anitzeko erakundea da, diputatu nagusiaren zuzendaritzaren pean politika orokorra ezarri, foru administrazioa zuzendu eta legeek eta foru arauek esleitzen dizkioten gainerako eskumenak egikaritzen dituena.

  Haren eskumenak abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauak, Antolamendu eta Lege Araubideari buruzkoak, bosgarren artikuluan eta hurrengoetan jasotakoak dira.

  1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD 1. Actividad principal de la entidad, su régimen jurídico,

  económico-financiero y de contratación

  La Diputación Foral de Alava es una administración pública de carácter foral, con personalidad jurídica propia diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión en los términos establecidos en el artículo 37 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía del País Vasco y el Artículo 7 de la Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos nº 27/1.983 de 25 de Noviembre.

  El régimen de contratación es el recogido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público..

  2. Descripción de las principales fuentes de ingresos

  La principal fuente de ingresos está constituida por el sistema tributario del Territorio Histórico de Alava, establecido al amparo del artículo segundo de la ley 12/1981, de 13 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico.

  3. Estructura organizativa básica

  La Diputación Foral, como órgano colegiado, ostenta la representación legal del Territorio Histórico y asume la responsabilidad de su gobierno y administración en el ámbito de sus competencias, ejercitando la potestad reglamentaria con arreglo a la ley. Asimismo le corresponderá el ejercicio de la potestad normativa y de desarrollo normativo de conformidad con las leyes de la Comunidad Autónoma o del Estado, y en los supuestos de delegación por las Juntas Generales previstos en la normativa foral.

  El Consejo de Diputados es el órgano colegiado de la Diputación Foral que, bajo la dirección del Diputado General, establece la política general, dirige la Administración Foral y ejerce las demás competencias que le atribuyen las Leyes y las Normas Forales.

  Sus atribuciones son las recogidas en los artículos cinco y siguientes de la Norma Foral 52/1992 de 18 de diciembre de Organización y Régimen Jurídico.

 • 4. Erakundearen arduradun nagusiak

  Uztailaren 3ko 132/2015 Foru Dekretuan, Arabako Foru Aldundiaren sailak 2015-2019 legegintzaldirako ezartzen dituenean, xedatutakoaren arabera eratzen dira Arabako Foru Aldundiaren sailak.

  Diputatuen Kontseilua Ramiro González Vicente jaunak, Arabako diputatu nagusiak, zuzentzen du.

  5. Ekitaldi honetako batez besteko eta abenduaren 31ko langile kopurua

  2015ko ekitaldiko batez besteko langile kopurua 950 pertsona izan zen, eta abenduaren egonera honako hau zen:

  4. Principales responsables de la entidad Los departamentos de la Diputación Foral de Alava se

  estructuran de acuerdo con el Decreto Foral 132/2015 del Diputado General, de 3 de julio, por el que se determinan los Departamentos de la Diputación Foral de Álava para la legislatura 2015-2019

  El Consejo de Diputados está dirigido por el Excmo. Sr. D. Ramiro González Vicente Diputado General de Alava.

  5. Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31

  de diciembre

  La plantilla media durante el ejercicio 2015 fue de 950 personas, siendo la situación al 31 de diciembre, la siguiente:

  Aldaketa / Variación Kontzeptua / Concepto 2015 2014 Kop. / Nº %

  Funtzionarioak / Funcionarios 646 677 -31 -4,58%

  Bitarteko Funtzionarioak / Funcionario Interino 269 227 42 18,50%

  Ebentualak / Eventuales 13 15 -2 -13,33%

  Goi karguak eta Konfiantzazko Lanpostuak / Altos cargos y Personal de Confianza

  22 23 -1 -4,35%

  GUZTIRA / TOTAL 950 942 8 0,85%

  6. Taldearen entitateak, multitaldea eta bazkideak.

  Arabako Foru Aldundiaren taldea osatzen duten erakundeak Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea eta Gazteriaren Foru Erakundea organismo autonomoak eta sozietate publikoak dira.

  6. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

  Las entidades que componen el grupo de la Diputación Foral de Alava son los organismos autónomos Instituto Foral de Bienestar Social e Instituto Foral de la Juventud y las sociedades públicas:

  Razón Social Participación a 31.12.2015

  Alava Agencia de Desarrollo, S.A. 100% Aldalur Araba, S.A. 100% Arabako Lanak, S.A. 99,55% Arabat – Vías de Alava, S.A. 100% Indesa 2010, S.A. 99,97% Centro de Cálculo de Alava, S.A. 100% Naturgolf, S.A. 99,98% Fernando Buesa Arena, S.A. 100%

  2. KONTUAK AURKEZTEKO OINARRIAK 1. Irudi zehatza

  Abenduaren 31ko urteko kontuak, Arabako Foru Aldundiaren kontabilitate erregistroetatik abiatuta egin dira, eta abenduaren 18ko 75/2012 Foru Dekretuaren bidez onartutako Foru Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorrari jarraituz gertatu dira, abenduaren 31ko ondarea eta finantza egoera zehazki agertzeko, baita ere haien eragiketen

  2. BASE DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS

  1. Imagen fiel

  Las cuentas anuales a 31 de diciembre se han formulado a partir de los registros contables de la Diputación Foral de Alava y se han preparado de acuerdo al Plan General de Contabilidad Pública Foral, aprobado mediante Decreto Foral 75/2012 de 18 de diciembre, con el objeto de mostrar la imagen fiel del Patrimonio, de la situación financiera a

 • emaitzak, izandako aldaketak eta haien eskudiru fluxuak, 2015ko abenduaren 31n bukatutako urtealdiari dagozkionak.

  2. Informazioaren alderaketa Estatu finantzarioak ariketa 2014 eta 2015 erkagarriak

  dira, bateko irizpide homogeneoak eta beste ariketa bat emanez

  3. AITORTZEKO ETA BALIOZTATZEKO

  1. Ibilgetu materiala Aktiboak beren eskuratze prezioan edo ekoizpen kostuan

  balioztaturik daude. Amortizazio metodoa etengabekoa da, eta inbentarioko ondasun mota bakoitzerako bizitza baliagarria urte eta hilabetetan ezartzen da.

  31 de diciembre, y de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes a 31 de diciembre de 2015.

  2. Comparación de la información

  Los estados financieros de los ejercicio 2014 y 2015 son comparables, habiéndose aplicado criterios homeogéneos en uno y otro ejercicio.

  3. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION

  1. Inmovilizado Material

  Los bienes se encuentran valorados por su precio de adquisición o coste de producción. El método de amortización es constante, estableciéndose una vida útil en años y meses para cada tipo de bien del inventario.

  Cuenta Tipo de Bien Descripción Vida útil

  Años/meses 210000 Todos TERRENOS Y BIENES NATURALES / LURSAILAK ETA ONDASUN NATURALAK Indefinida

  211000 Todos CONSTRUCCIONES / ERAIKUNTZAK 50/00

  212000 N07201 INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS / AZPIEGITURA HIDRAULIKOAK 20/00

  212000 N07202 INFRAESTRUCTURA VIAL / BIDE AZPIEGITURA 22/00

  212000 N07203 INFRAESTRUCTURA VIARIA LOCAL / TOKIKO BIDE AZPIEGITURA 22/00

  213000 Todos BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO / ONDARE HISTORIKOAREN ONDASUNAK Indefinida

  216000 Todos MOBILIARIO / ALTZARIAK 08/08

  217000 Todos EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION / INFORMAZIO PROZESUETARAKO EKIPOAK 04/00

  214000 N06101 IMPRENTA / INPRIMATEGIA 08/08

  214000 N06102 MAQUINARÍA DEL PARQUE MÓVIL / IBILGAILU PARKEKO MAKINERIA 08/08

  214000 N06103 MAQUINARIA AGRÍCOL