Click here to load reader

Mellan skilda världar - DiVA 132431/FULLTEXT01.pdf · PDF file Avhandlingen har sin utgångspunkt i den roll som kunskap och utbildning spelar i samhället. Såväl kunskap som kunskapens

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mellan skilda världar - DiVA 132431/FULLTEXT01.pdf · PDF file Avhandlingen har sin...

 • Mellan skilda världar

  En studie av doktoranders lärsituation i relation till förutsättningarna i fyra företagsforskarskolor

  Lillemor Wallgren

  petbe Stamp

 • Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap och lärande SE-581 83 Linköping

  Lillemor Wallgren Mellan skilda världar En studie av doktoranders lärsituation i relation till förutsättningarna i fyra företagsforskarskolor

  Linköping Studies in Behavioural Science No 121 ISBN 978-91-85895-69-4 ISSN 1654-2029 Layout omslag: Dennis Netzell

  © Lillemor Wallgren Tryckeri: LiU-Tryck, Linköping 2007

 • Till min familj och IDA

 • Förord Stort tack till alla informanter som delgivit sina upplevelser och erfarenheter samt till Minna Salminen-Karlsson, som jag, inom ramen för hennes projekt, genomfört delundersökning B tillsammans med. Informanterna har genom sitt deltagande gjort det möjligt både att få insikt i och förståelse för företags- doktoranders situation och samarbetet inom handledningen, samtidigt som det givit mig möjligheter att relatera till min egen situation som forskarstuderande. Jag tillhör dem som alltsedan inträdet i forskarutbildningen vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) parallellt med mitt arbete som forskarutbildningsledare vid Institutionen för datavetenskap (IDA) haft de bästa tänkbara förutsättningar. Lars Owe Dahlgren har under årens lopp, som huvudhandledare, givit mig den form av handledarstöd jag behövt i min situation och genom många intressanta diskussioner om lärande givit mig kunskap och inspiration under forskarutbildningens gång. Som bihandledare har Per-Erik Ellström genom sin forskning och sina kurser givit mig sitt stöd. IBL har överhuvudtaget varit en stödjande kontext för mina forskarstudier både genom intressanta seminarier, främst inom högre utbildning, och diskussioner med forskare och andra doktorander.

  På IDA har jag haft glädjen att uppleva både intresse, stöd och engagemang för mina studier från många håll. Ledningen har under hela min utbildning givit mig sitt fulla stöd, vilket jag är mycket tacksam för. Det gäller prefekterna Bengt Lennartsson, Anders Haraldsson och Mariam Kamkar. Till Mariam vill jag rikta ett stort tack för det utrymme Du givit mig att, inom ramen för mitt arbete, genomgå en forskarutbildning och både till Dig och till Inger Emanuelsson ett särskilt tack för allmänt och personligt stöd. Inom IDA finns både Sture Hägglund och Tommy Olsson, vilka jag vill framföra ett särskilt tack till. Sture, som också varit bihandledare, har under alla mina år på IDA skapat förutsättningar för och möjligheter till min kompetensutveckling i stort, vilket haft mycket stor betydelse både för genomförandet av forskarutbild- ningen och för mig som person. Tommy har på ett mycket aktivt sätt, under många timmar, deltagit i utformningen av doktorsavhandlingen både data- mässigt och när det gäller det språkliga. Till Natascha Korolija vill jag rikta ett tack för översättning och till Lisbeth Linge för hjälp med figurer, vilka ingår i avhandlingen. Till Kristian Sandahl och Vivian Vimarlund samt doktoranderna inom HCS, främst Jonas Lundberg, Mattias Arvola, Björn Johansson och Jiri Trnka, vill jag framföra ett tack för givande diskussioner kring min forskning och för feedback. Många arbetskamrater och vänner på IDA har visat sitt intresse för mina studier och givit mig sitt stöd, både när det gått bra och när det har varit arbetsamt. Det gäller speciellt Britt-Inger Karlsson och Bodil

 • Carlsson, vilka jag arbetat tillsammans med i många år inom FU-kansliet samt Eva-Britt Berglund och Marie Ekström Lorentzon.

  Till alla mina vänner utanför universitetsvärlden vill jag säga tack för att ni påminner om livet utanför mina studier. Tack Gösta för det utrymme Du alltid givit mig under vårt äktenskap för min personliga utveckling och mina intressen. Tack Anders och Maria för att ni uppmuntrat mamma att hålla på med det hon tycker är roligt och till Sara och Johan för att ni lyssnat på alla diskussioner inom familjen kring min avhandling. Till mina barnbarn Joel, Moa, Eric och Axel vill jag säga tack för möjligheten att få leka igen och bli påmind om livet när det är som bäst.

  För finansiellt stöd till mina forskarstudier vill jag tacka Vinnova och Företags- forskarskolan för Tillämpad IT och industriell programvaruteknik.

  Linköping den 19 oktober 2007

  Lillemor Wallgren

 • Innehåll

  DEL I

  1. AVHANDLINGENS UTGÅNGSPUNKTER OCH STRUKTUR ................... 1

  2. FORSKARUTBILDNINGENS ROLL I HÖGSKOLANS UTVECKLING 11 2.1 Tidigare forskning ................................................................................. 12 2.2 Universitetens utveckling och första två uppgifter ................................ 13 2.3 Universitetens tredje uppgift ................................................................. 15 2.4 Forskarutbildningens utvecklingen ........................................................ 16 2.4.1 Definition och illustration av forskarutbildning .................................... 19 2.5 Företagsforskarskolor och företagsdoktorander .................................... 20

  3. TEORETISK REFERENSRAM ...................................................................... 23 3.1 Definitioner av teoribegrepp .................................................................. 24 3.1.1 Mode 1/Mode 2 ..................................................................................... 24 3.1.2 Episteme, Techne och Fronesis ............................................................. 26 3.1.3 Social learning systems ......................................................................... 27 3.1.4 Trajectory och boundary trajectory ....................................................... 28

  4. PROBLEMPRECISERING, SYFTE OCH MÅL ........................................... 31

  5. METOD ............................................................................................................... 33 5.1 Undersökningsgrupper ........................................................................... 36 5.1.1 Beskrivning av de i studierna ingående företagsforskarskolorna .......... 37 5.1.2 ”Företagsforskarskolan för Tillämpad IT och industriell

  programvaruteknik” ............................................................................... 37 5.1.3 ”Företagsforskarskolan i Medicinsk Bioinformatik” (FMB) ................ 37 5.1.4 ”Företagsforskarskolan Byggnaden och Innemiljön” (BIM) ................ 38 5.1.5 ”FoU-arbete – Project Leadership” (FENIX) ........................................ 38 5.1.6 Delundersökning A ................................................................................ 39 5.1.7 Delundersökning B ................................................................................ 39 5.2 Datainsamlingsmetoder och undersökningarnas genomförande ........... 40 5.3 Beskrivning av dataanalysprocessen ..................................................... 43

  6. RESULTAT ........................................................................................................ 47 6.1 Gemensamma upplevelser och bakomliggande faktorer ....................... 47 6.2 Doktorandernas deltagande i olika typer av företagsmiljöer och

  bakomliggande faktorer ......................................................................... 49 6.3 Doktorandernas deltagande i olika typer av lärsystem och bakom-

  liggande faktorer .................................................................................... 52 6.4 Handledarnas samarbete kring doktoranden .......................................... 54 6.5 Påverkansfaktorernas relation till trippelhelix-samarbetet .................... 56 6.6 Kommentarer om använd teori om situerat lärande med

  ingående teoribegrepp ............................................................................ 57

 • 7. DISKUSSION ..................................................................................................... 59 7.1 Reflektioner kring använd metod .......................................................... 59 7.2 Reflektioner kring övergripande påverkansfaktorer oberoende av

  företagsforskarskola ............................................................................... 62 7.3 Reflektioner kring faktorer relaterade till de olika forskarskolorna ...... 64 7.3.1 Doktorandernas deltagande i olika typer av företagsmiljöer samt

  bakomliggande faktorer ......................................................................... 64 7.3.2 Doktorandernas deltagande i olika typer av lärsystem och bakom-

  liggande faktorer .................................................................................... 68 7.3.2.1 Förhållanden vid inträdet i företagsforskarskolan ................................. 70 7.3.2.2 Avhandlingsprojektet ............................................................................. 72 7.3.2.3 Forskarskoleorganisationen ................................................................... 74 7.3.2.4 Handledningen ....................................................................................... 75 7.3.2.5 Förväntningar inför framtiden ............................................................... 78 7.4 Slutsatser ................................................................................................ 79 7.5 Resultatens tillförlitlighet och generaliserbarhet ................................... 81 7.6 Framtida forskning ......................................................................

Search related