38
Kertas soalan ini 4551/2 SULIT 4551/2 Biology Kertas 2 September 2010 2 ½ jam S JANGAN BUKA JAB PERSIDANGAN SEKOLA 1. Kertas soalan ini mengandungi d Jawab semua soalan dalam Bah Bahagian B 2. Jawapan kepada Bahagian A he disediakan dalam kertas soalan. ditunjukkan. 3. Jawapan kepada Bahagian B he disediakan dalam kertas soalan . tetapi jawapan mestilah jelas dan gambar rajah, jadual, graf dan c anda boleh digunakan. 4. Anda hendaklah menyerahkan k digunakan, bersama-sama deng 5. Rajah yang mengiringi soalan dim berguna bagi menjawab soalan. dinyatakan sebaliknya. 6. Penggunaan kalkulator saintifik y dibenarkan. 7. Masa yang dicadangkan untuk m B ialah 60 minit. i mengandungi 27 halaman bercetak term Nama Tingka PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 BIOLOGY Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit A KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBER BATAN PELAJARAN MELAKA Dengan Kerjasama N KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA AH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA dua bahagian Bahagian A dan Bahagian B . hagian A dan mana-mana dua soalan daripada endaklah ditulis dalam ruang jawapan yang Langkah penting dalam kerja mengira hendaklah endaklah ditulis dalam ruang jawapan yang . Anda diminta menjawab dengan lebih panjang n logik. Dalam jawapan anda, persamaan, cara lain yang sesuai untuk menjelaskan jawapan kertas tulis dan kertas graf tambahan, jika gan kertas soalan. maksudkan untuk memberi maklumat yang Rajah tidak dilukiskan mengikut skala kecuali yang tidak boleh diprogramkan adalah menjawab Bahagian A ialah 90 minit , Bahagian masuk kulit [Lihat sebelah] atan RITAHU Untuk kegunaan pemeriksa Bahagian No. Markah 1 2 A 3 4 5 Jumlah 6 B 7 8 9 Jumlah Jumlah Besar A

Melaka Trial Bio 2 2010

Embed Size (px)

DESCRIPTION

melaka trial bio

Citation preview

Page 1: Melaka Trial Bio 2 2010

Kertas soalan ini mengandungi 2

4551/2

SULIT

4551/2 Biology Kertas 2 September

2010 2 ½ jam

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

JANGAN BUKA KERTA

JABATAN P

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUASEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM)

1. Kertas soalan ini mengandungi dua Jawab semua soalan dalam Bahagian ABahagian B

2. Jawapan kepada Bahagian A hendaklah ditulis dalam ruang jawapan yang

disediakan dalam kertas soalan. Langkah penting dalam kerja mengira hendaklah ditunjukkan.

3. Jawapan kepada Bahagian B hendaklah ditulis dala

disediakan dalam kertas soalan . Anda diminta menjawab dengan lebih panjang tetapi jawapan mestilah jelas dan logik. Dalam jawapan anda, persamaan, gambar rajah, jadual, graf dan cara lain yang sesuai untuk menjelaskan jawapan anda boleh digunakan.

4. Anda hendaklah menyerahkan kertas tulis dan kertas graf tambahan, jika

digunakan, bersama-sama dengan kertas soalan. 5. Rajah yang mengiringi soalan dimaksudkan untuk memberi maklumat yang

berguna bagi menjawab soalan. Rajah tidadinyatakan sebaliknya.

6. Penggunaan kalkulator saintifik yang

dibenarkan. 7. Masa yang dicadangkan untuk menjawab

B ialah 60 minit.

soalan ini mengandungi 27 halaman bercetak termasuk kulit

4551/2

SULIT Nama

Tingkatan

PEPERIKSAAN PERCUBAAN

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

BIOLOGY

Kertas 2

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

JABATAN PELAJARAN MELAKA

Dengan Kerjasama

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUASEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM)

CAWANGAN MELAKA

rtas soalan ini mengandungi dua bahagian Bahagian A dan Bahagian B . Bahagian A dan mana-mana dua soalan daripada

hendaklah ditulis dalam ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan. Langkah penting dalam kerja mengira hendaklah

hendaklah ditulis dalam ruang jawapan yang . Anda diminta menjawab dengan lebih panjang

tetapi jawapan mestilah jelas dan logik. Dalam jawapan anda, persamaan, gambar rajah, jadual, graf dan cara lain yang sesuai untuk menjelaskan jawapan

nda hendaklah menyerahkan kertas tulis dan kertas graf tambahan, jika dengan kertas soalan.

Rajah yang mengiringi soalan dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menjawab soalan. Rajah tidak dilukiskan mengikut skala kecuali

Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan adalah

7. Masa yang dicadangkan untuk menjawab Bahagian A ialah 90 minit , Bahagian

termasuk kulit

[Lihat sebelah]

Tingkatan

S SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Untuk kegunaan pemeriksa

Bahagian No. Markah

1

2

A 3

4

5

Jumlah

6

B

7

8

9

Jumlah

Jumlah Besar

PENGETUA

Page 2: Melaka Trial Bio 2 2010

2

Section A [Bahagian A]

[60 marks] [60 markah]

Answer all question in this section.

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1. Diagram 1 shows a cross section of an organ K in plant. Rajah1 menunjukkan satu keratan rentas organ K dalam tumbuhan.

Diagram 1 ./ Rajah 1

(a) (i) Name organ K. Namakan organ K

…………………………………………………………………………………………………

[ 1 mark] (ii) Name the structures labelled P, Q, R and S. Namakan struktur yang berlabel P, Q, R dan S.

P : ……………..……………………………………………………………………… Q : ……………………...................................................................................... R: …………………………………………………………………………………… S : …………………………................................................................................

[ 2 marks]

For

Examiner’s

Used

1(a)(i)

1

1(a)(ii)

2

Page 3: Melaka Trial Bio 2 2010

3

(b)(i) Table 2 shows the function s of structure P. Jadual 2 menunjukkan fungsi struktur P.

Absorbing sun light Menyerap cahaya matahari

Transporting water Mengangkut air

Transporting organic matter Mengangkut bahan organik

As a supporting tissue Sebagai tisu penyokong

Table 2/ Jadual 2

Tick (√) one correct function of P , in the boxes provided in Table 2. Tandakan (√) bagi fungsi P yang betul dalam kotak yang disediakan dalam Jadual 2.

[1 mark] (ii) Describe briefly how structure P is adapted to it’s function.

Huraikan secara ringkas bagaimana struktur P disesuaikan untuk menjalankan fungsinya.

……………………………..………………………………………………………………………

……………………………..………………………………………………………………………

……………………………..………………………………………………………………………

……………………………..………………………………………………………………………

[2 marks]

(c) Structure R and S are categorized as tissues. State reasons why R and S are classified as tissues.

Struktur R dan S dikategorikan sebagai tisu. Nyatakan sebab mengapa R dan S merupakan tisu.

R : …........................................................................................................................... …................................................................................................................................ S : ............................................................................................................................ …................................................................................................................................

[2 marks]

For

Examiner’s

Used

1(b)(i)

1

1(b)(ii)

2

1(c)

2

Page 4: Melaka Trial Bio 2 2010

4

(d) Pn. Marina decided to make salted mustard She immersed the spinach in concentrated salt solution for certain period of time . Explain what happed to the mustard cell s in the concentrated salt solution.

Pn. Marina bercadang untuk membuat sawi masin. Dia merendam sawi itu ke dalam larutan garam pekat pada tempoh masa tertentu. ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

[4 marks]

For

Examiner’s

Used

1(d)

4

Total A1

12

Page 5: Melaka Trial Bio 2 2010

5

2. Diagram 2.1 shows a somatic cell in an organism. Rajah 2.1 menunjukkan sel somatik dalam satu organisma.

Diagram 2.1 Rajah 2.1

(a) (i) Name structures Q and R in Diagram 2.1. Namakan struktur Q dan R pada Rajah 2.1

[ 2 marks ]

(ii) State the function of R. Nyatakan fungsi R.

………………………………………………………………………………………………

[1 mark]

(b) The somatic cell in Diagram 2.1 undergoes cell division as shown in Diagram

2.2.and Diagram 2.3 . Sel somatik dalam Rajah 2.1 telah menjalani pembahagian sel sepertimana ditunjukkan dalam Rajah 2.2 dan Rajah 2.3.

State the behaviour of the chromosomes in the spaces provided.

Nyatakan perlakuan kromosom di dalam ruangan yang disediakan.

For

Examiner’s

Used

2(a)(i)

2

2(a)(ii)

1

Q :

R :

Page 6: Melaka Trial Bio 2 2010

6

Metaphase in mitosis Peringkat Metafasa dalam mitosis

Metaphase I in meiosis Peringkat Metafasa I dalam meiosis

Diagram 2.2 Rajah 2.2

Diagram 2.3 Rajah 2.3

Behaviour of chromosome. Perlakuan kromosom

................................................................. ................................................................. .................................................................

Behaviour of chromosome Perlakuan kromosom

................................................................. ................................................................. .................................................................

[ 2 marks ]

(c) State the number of daughter cells and number of chromosomes produced at the end

of the process as in Diagram 2.3. Nyatakan bilangan sel anak dan bilangan kromosom yang dihasilkan pada akhir proses sepertimana dalam Rajah 2.3.

(i) Number of daughter cells / Bilangan sel anak: ............................................................ (ii) Number of chromosomes / Bilangan kromosom: ........................................................

[ 2 marks]

2(b)

2

2(c)

2

For

Examiner’s

Used

Page 7: Melaka Trial Bio 2 2010

(d) Name two cells produced through meiosis in humans.Namakan dua sel yang dihasilkan melalui proses meosis dalam manusia.

1 : ......................................................................................................................... 2 : ........................................................................................................

(e) Diagram 2.4 and Diagraminto three parts at point

. Rajah 2.4 dan Rajah 2.5 menunjukkan kepada tiga bahagian pada titik X dan Y.

Explain the process that causes the changes in the structure of the from Diagram 2.4 to Diagram Terangkan proses yang menyebabkan pertumbuhan menghasilkan perubahan dari

...…………………………………

...…………………………………

...…………………………………

...…………………………………

Diagram 2 Rajah 2.4 Rajah 2.5

7

Name two cells produced through meiosis in humans. Namakan dua sel yang dihasilkan melalui proses meosis dalam manusia.

1 : .........................................................................................................................

2 : ........................................................................................................

Diagram 2.5 shows the regeneration of a planaria after being cut

into three parts at point X and Y.

Rajah 2.4 dan Rajah 2.5 menunjukkan pertumbuhan semula planaria setelah dipotong tiga bahagian pada titik X dan Y.

Explain the process that causes the changes in the structure of the .4 to Diagram 2.5.

Terangkan proses yang menyebabkan pertumbuhan semula pada planaria yang menghasilkan perubahan dari Rajah 2.4 kepada Rajah 2.5.

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

Diagram 2.4 Diagram 2Rajah 2.4 Rajah 2.5

Namakan dua sel yang dihasilkan melalui proses meosis dalam manusia.

1 : ..................................................................................................................................

2 : .................................................................................................................................. [2 marks]

he regeneration of a planaria after being cut

tumbuhan semula planaria setelah dipotong

Explain the process that causes the changes in the structure of the planarian

planaria yang

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… [ 3 marks ]

Diagram 2.5 Rajah 2.4 Rajah 2.5

For

Examiner’s

Used

2(d)

2

Total 2

12

2(e)

3

Page 8: Melaka Trial Bio 2 2010

3. Figure 3.1 represents a model of the human lungs in the respiratory mechanism.Rajah 3.1 menunjukkan satu model peparu manusia yang terlibat dalam proses mekanisma respirasi.

(a) Based on the model of the lungs in Figure 3.1, what are the equivalent

structures to the glass tube and the bell jar in the human respiratory system? Berdasarkan model peparu pada Rajah 3.1, apakah struktur yang ditunjukkan oleh salur

kaca dan balang loceng pada s

Glass tube / Salur kaca

Bell jar/ Balang loceng

(b) (i) The thin rubber sheet represents the diaphragm in the human

system. What is the function of the thin rubber sheet in the model of the Kepingan getah nipis mewakili diafragma pada sistem respirasi manusia.Apakah fungsi kepingan getah nipis ini dalam model peparu di atas?

…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….

8

Figure 3.1 represents a model of the human lungs in the respiratory mechanism.Rajah 3.1 menunjukkan satu model peparu manusia yang terlibat dalam proses

respirasi.

Diagram 3.1

Diagram 3.1 / Rajah 3.1

Based on the model of the lungs in Figure 3.1, what are the equivalentto the glass tube and the bell jar in the human respiratory system?

Berdasarkan model peparu pada Rajah 3.1, apakah struktur yang ditunjukkan oleh salur ng loceng pada sistem respirasi manusia?

Salur kaca :………………………………………………………………

Balang loceng:…………………………………………………

The thin rubber sheet represents the diaphragm in the human

What is the function of the thin rubber sheet in the model of the Kepingan getah nipis mewakili diafragma pada sistem respirasi manusia.Apakah fungsi kepingan getah nipis ini dalam model peparu di atas?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Figure 3.1 represents a model of the human lungs in the respiratory mechanism. Rajah 3.1 menunjukkan satu model peparu manusia yang terlibat dalam proses

Based on the model of the lungs in Figure 3.1, what are the equivalent to the glass tube and the bell jar in the human respiratory system?

Berdasarkan model peparu pada Rajah 3.1, apakah struktur yang ditunjukkan oleh salur

:………………………………………………………………

:………………………………………………………………. [2 marks]

The thin rubber sheet represents the diaphragm in the human respiratory

What is the function of the thin rubber sheet in the model of the lungs? Kepingan getah nipis mewakili diafragma pada sistem respirasi manusia. Apakah fungsi kepingan getah nipis ini dalam model peparu di atas?

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. [1 mark]

For

Examiner’s

Used

3(a)

2

3(b)(i)

1

Page 9: Melaka Trial Bio 2 2010

9

(ii) The balloons represent the human lungs. Explain one characteristic of the balloons which is similar to the human lungs. Belon mewakili peparu manusia. Terangkan satu ciri belon yang sepadan dengan peparu manusia.

……………………..………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….

[2 marks] (c) (i) The string in the model of the lungs is released..

Draw the changes to the balloons in Diagram 3.2 below. Tali pada model peperu dilepaskan. Lukiskan perubahan yang berlaku pada belon pada Rajah 3.2 di bawah.

Diagram 3.2

[1 mark] (ii) Observe your drawing in (c)(i).

Explain the relationship between the changes in the model of the lungs you have drawn and the real human respiratory system. Kaji lukisan yang dilukis pada soalan (c)(i) di atas. Terangkan hubungan antara perubahan yang berlaku pada model peparu yag di lukis dengan keadaan sebenar sistem respirasi manusia. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….

[3 marks]

For

Examiner’s

Used

3(b)(ii)

2

3(c)(i)

1

3(b)(ii)

3

Page 10: Melaka Trial Bio 2 2010

10

(d) (i) The percentage of oxygen and carbon dioxide gases in inspired and expired air is determined by using the J-tube.

Why is the end of the J-tube dipped in potassium hydroxide solution and then followed by potassium pyrogallol solution? Peratus kandungan gas oksigen dan karbon dioksida dalam udara sedut dan udara hembus dapat ditentukan dengan menggunakan J-tube. Mengapakah hunjung J-tube direndam dalam larutan potassium hydrosida dan diikuti dengan larutan potasium pyrogalol?

………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….

[1 mark] (ii) Table 3.3 shows the result of a study on the content of inspired and expired

air. Jadual 3.3 menunjukkan keputusan penentuan kandungan udara sedut dan udara

hembus.

Type of gas Jenis gas

Inspired air / % Udara sedut / %

Expired air / % Udara hembus /

%

Oxygen / Oksigen 21.0 16.0

Carbon dioxide / Karbon dioksida 0..04 4.0

Nitrogen gas / Gas nitrogen 78.0 78.0

Water vapour / Wap air Vary / sedikit Saturated / tepu

Table 3.3 Jadual 3.3

Explain why there is an increase in percentage of carbon dioxide in the expired air. Terangkan mengapakah peratus karbon dioksida bertambah dalam udara hembus.

………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………. [2 marks]

3(d)(i)

1

Total A3

2

For

Examiner’s

Used

3(d)(ii)

2

Page 11: Melaka Trial Bio 2 2010

11

4. Diagram 4.1 shows a graph on how the endometrium in the human uterus varies in thickness with time. Fertilisation took place on the 16th day of the second month. Rajah 4.1 menunjukkan graf bagaimana endometrium di dalam uterus manusia bebeza dari segi ketebalan mengikut masa. Persenyawaan berlaku pada hari ke 16 bulan kedua.

Diagram 4.1

Rajah 4.1

(a) (i ) State the process which took place at X.

Nyatakan proses yang berlaku di X.

…………………...………………………………………………………….……….. …………………...………………………………………………………….………..

[ 1 mark ] (ii) Based on the Diagram 4.1, state one reason to support your answer in

(a) (i) Berdasarkan Rajah43.1, nyatakan satu sebab untuk menyokong jawapan anda di

(a) ( i )

…………………...………………………………………………………….………..

…………………...………………………………………………………….………..

…………………...………………………………………………………….………..

[ 1 mark ]

For

Examiner’s

Used

4(a)(i)

1

4(a)(ii)

1

Page 12: Melaka Trial Bio 2 2010

12

(b) ( i ) Complete the graph in Diagram 4.1 to show the changes in the thickness of the endometrium after day 22 in the second month until day 28 of the third month. Lengkapkan graf didalam Rajah 3.1 untuk menunjukkan perubahan pada ketebalan endometrium selepas hari ke 22 pada bulan kedua sehingga hari ke 28 pada bulan ketiga.

[ 1 mark ]

(ii) Explain why the thickness of the endometrium changes in the way shown in (b) (i). Nyatakan mengapa ketebalan endometrium berubah seperti yang di tunjukkan di (b) ( i)

…………………...………………………………………………………….………..

…………………...………………………………………………………….………..

…………………...………………………………………………………….………..

…………………...………………………………………………………….………..

[ 2 marks ]

(c) ( i ) Based on the changes in Diagram 3.1, complete Diagram 3.2 to indicate the level of the hormone progesterone from the first to the third months.

Berdasarkan perubahan pada Rajah 3.1, lengkapkan Rajah 3.2 untuk

menunjukkan aras hormone progesterone dari bulan pertama ke bulan kedua. [ 1 mark ]

Diagram 4.2

Rajah 4.2

For

Examiner’s

Used

4(b)(i)

1

4(b)(ii)

1

Page 13: Melaka Trial Bio 2 2010

13

(ii) Explain the changes in the level of progesterone in the three months as shown in Diagram 4.2.

Terangkan perubahan tahap progesterone dalam 3 bulan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.2.

…………………...………………………………………………………….………..

…………………...………………………………………………………….………..

…………………...………………………………………………………….………..

[ 2 marks ]

(d) Explain the changes in the level of progesterone when the women faces menopause. Terangkan perubahan tahap progesteron apabila seseorang wanita itu telah putus haid ………………………...………………………………………………………….………..

………..……………...…………………….…………………………………….………..

………………………...………………………………………………………….………..

………………………...………………………………………………………….………..

[ 2 marks ]

Diagram 4.3

Rajah 4.3 (e) Diagram 4.3 shows the process of sperm formation in the human testis.

Are cells V, cell W and cell X genetically identical? Explain. Rajah 4.3 menunjukkan proses pembentukan sperma di dalam testis manusia. Adakah sel V, sel W dan sel X seiras dari segi genetiknya? Terangkan.

[ 2 marks ]

For

Examiner’s

Used

4(b)(ii)

2

4(d)

2

4(e)

2

Total A4

12

Page 14: Melaka Trial Bio 2 2010

14

5. Diagram 5.1 shows the karyotypes of individuals P and Q. Rajah 5.1 menunjukkan kariotip individu P dan Q

Diagram 5.1 Rajah 5.1

(a) Name process R / Namakan proses R

................................................................................................................ [1 mark]

(b) (i) Write the number and type of chromosomes inherited by gametes T and V. Tuliskan jumlah dan jenis kromosome yang diwarisi oleh gamet T dan V.

Gamete T:.................................................................................................... Gamete V: ..................................................................................................

[2 marks]

(ii) Name two differences between gametes T and V. Nyatakan dua perbezaan diantara gamet T dan V

1: ................................................................................................................... 2: ...................................................................................................................

[2 marks]

For

Examiner’s

Used

5(a)

1

5(b)(i)

2

5(b)(ii)

2

Page 15: Melaka Trial Bio 2 2010

15

(c) Colour blindness is a sex-linked disease which is inherited through the X chromosomes. The diagram below shows the inheritance of colour blind in a family. Buta warna adalah satu penyakit rangkaian seks yang diwarisi melalui kromosom X. Rajah 5.2 menunjukkan perwarisan buta warna di dalam keluarga.

(i) Complete the diagram 5.2 to show the inheritance of colour blind in the family.

Lengkapkan Rajah 5.2 yang menunjukkan perwarisan buta warna di dalam keluarga

Diagram 5.2

Rajah 5.2

[3 marks] (ii) Based on your answers in (c)(i), state the percentage of the offspring that would

suffer from colour blindness. Berdasarkan jawapan anda di ( c ) (i), nyatakan peratus bilangan anak yang akan menghidapi buta warna.

.......................................................................................................................................

[1 mark]

(iii) Name another example of sex-linked disease.

Namakan satu contoh lain penyakit rangkaian seks

....................................................................................................................................... [1 mark]

For

Examiner’s

Used

5(c)(i)

2

5(c)(ii)

1

5(c)(iii)

1

Page 16: Melaka Trial Bio 2 2010

16

(d) A papaya farmer wants to produce a large number of Exotica papaya in the shortest time possible. State the best technique to use by the farmer. What is the genetic advantage of using this technique? Seorang peladang betik ingin menghasilkan betik Exotica dalam kuantiti yang banyak dalam masa yang singkat. Nyatakan teknik yang terbaik yang boleh digunakan oleh peladang tersebut. Apakah kelebihan menggunakan teknik ini dari segi genetic?

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

[2 marks]

For

Examiner’s

Used

5(d)

1

Total A5

12

Page 17: Melaka Trial Bio 2 2010

17

Sections B Bahagian B

[40 marks] [40 markah]

Answer any two questions. Jawab mana-mana dua soalan.

6. (a) (i) Diagram 6.1 shows the formation of glomerular filtrate in process Y during urine formation.

Rajah 6.1 menunjukkan pembentukan turasan glomerular melalui proses Y semasa pembentukan urin.

Diagram 6.1 Rajah 6.1

Base on Diagram 6.1 , describe briefly the formation of the glomerular filtrate Berdasarkan Berdasarkan Rajah 6.1, huraikan secara ringkas pembentukan turasan glomerular.

[ 4 marks ]

Page 18: Melaka Trial Bio 2 2010

18

(ii) En. Kamal was informed by his doctor that his left kidney fail to function. By using your biology knowledge, explain the effect of his kidney failure on his health and give a suggestion to overcome this problem.

En. Kamal telah dimaklumkanoleh doktornya akan kegagalan fungsi buah pinggang kirinya . Dengan menggunakan pengetahuan biologi anda, terangkan kesan kegagalan fungsi buah pinggang ke atas kesihatan beliau dan berikan cadangan untuk membantu mengatasi masalah ini.

[ 6 marks ] (c) Table 6 .2 shows the concentration of solutes in the blood plasma, glomorular

filtration and urine of an adult. Jadual 6 menunjukkan kepekatan bahan dalam plasma darah, turasan glomerular dan air kencing seorang dewasa.

Solute Bahan

Concentration of solutes (g/dm3) Kepekatan larutan (g/dm

3)

Blood plasma Plasma darah

Glomerular filtrate Turasan glomerular

Urine Air kencing

Glucose Glukosa

1.0 1.0 0.0

Amino acid Asid amino

1.5 1.5 0.0

Protein Protein

80.0 0.0 0.0

Urea Urea

0.3 0.3 20.0

Sodium ion, Na+

Ion Natrium, Na+ 3.2 3.2 1.6

Table 6.2 / Jadual 6.2

Base on the Table 6.2 , explain why the concentration of solutes in the plasma, glomerular filtration and urine of the adult are differ. Berdasarkan Jadual 6, terangkan mengapa kepekatan bahan dalam plasma darah, turasan glomerular dan air kencing seorang dewasa tersebut berbeza.

[ 10 marks ]

Page 19: Melaka Trial Bio 2 2010

19

7. (a ) Diagram 7.1 and 7.2 shows the distribution of two type of variations in human. Rajah 7.1 dan 7.2 menunjukkan dua jenis variasi pada manusia.

Diagram 7.1 / Rajah 7.1 Diagram 7.2 / Rajah 7.2

With a suitable examples, explain the type of variation for characteristic P and characteristic Q. Dengan menggunakan contoh yang sesuai, terangkan jenis variasi yang ditunjukkan oleh ciri P dan ciri Q.

[4 marks]

(b) Diagram 7.3 shows few stages that involved in the production of insulin hormone through genetic engeneering technology..

Rajah 7.3 menunjukkan sebahagian daripada peringkat yang terlibat dalam proses penghasilan hormon insulin melalui teknologi kejuruteraan genetik.

Diagram 7.3 / Rajah 7.3

Page 20: Melaka Trial Bio 2 2010

By using your biology knowledge, explain how this technology can be use in insulin hormone production.Berdasarkan pengetahuan biologi anda , huraikan bagaimana teknologi ini dijalankan bagi menghasilkan hormon insulin .

(c) Rajah 7.4.1 shows differences among cats. Diagram 7.4.2 shows the factors affected the differences.Rajah 7.4.1 memperlihatkan perbezaan antara individu kucing. Rajah 7.4.2 pula menunjukkan faktorperbezaan itu.

Explain how this factors in in Diagrams 7.4.1.Huraikan bagaimana faktorahli-ahli keluarga kucing dalam

20

By using your biology knowledge, explain how this technology can be use in insulin hormone production. Berdasarkan pengetahuan biologi anda , huraikan bagaimana teknologi ini dijalankan

enghasilkan hormon insulin .

Rajah 7.4.1 shows differences among cats. Diagram 7.4.2 shows the factors affected the differences.

memperlihatkan perbezaan antara individu –individu dalam satu keluarga kucing. Rajah 7.4.2 pula menunjukkan faktor-faktor terlibat yang menyebabkan

Diaram 7.4.1 /Rajah 7.4.1

Diagram 7.4.2 /Rajah 7.4.2

Explain how this factors in the diagram will cause the differences among the cats in Diagrams 7.4.1. Huraikan bagaimana faktor-faktor dalam rajah boleh menyebabkan perbezaan antara

ahli keluarga kucing dalam Rajah 7.4.1.

By using your biology knowledge, explain how this technology can be use in

Berdasarkan pengetahuan biologi anda , huraikan bagaimana teknologi ini dijalankan

[6 markah]

Rajah 7.4.1 shows differences among cats. Diagram 7.4.2 shows the factors

individu dalam satu keluarga faktor terlibat yang menyebabkan

the diagram will cause the differences among the cats

perbezaan antara

[10 markah]

Page 21: Melaka Trial Bio 2 2010

21

8

(a) By using a flow chart describe how pollen grains are formed in plants.

Huraikan pembentukan butir debunga di dalam tumbuhan dengan menggunakan carta alir.

[10 marks]

(b) Describe how infertility is overcome in humans using the following methods:

Huraikan bagaimana kemandulan pada manusia boleh diatasi dengan menggunakan kaedah-kaedah berikut :

• Sperm banking [Bank sperma]

• Artificial insemination [Permanian beradas]

• In vitro fertilization [Persenyawaan in vitro]

• Surrogate mother [Ibu tumpang]

[10 marks]

Sexual reproduction in plants involve the production of pollen grains and ovules. Pembiakan seksual dalam tumbuhan melibatkan penghasilan butir debunga dan ovul.

Reproduction technology has contributed a lot to human health and population growth. Teknologi pembiakan telah banyak menyumbang kepada kesihatan dan pertumbuhan populasi manusia.

Page 22: Melaka Trial Bio 2 2010

22

9. (a) A group of farmers planned to develop an agriculture nearby the lake. Besides to obtaining a high agriculture yield, they suggested that the area be made into

a eco-tourism area. The following are a part of the details of their planning:

Sekumpulan peladang merancang menjalankan aktiviti pertanian berhampiran sebuah tasik. Selain menguruskan ladang pertanian, mereka bercadang untuk membangunkan satu kawasan perlancongan. Rancangan pertanian yang dirancangkan adalah seperti di bawah:

Based on the detail above, explain the effect on the lake if their planning is not managed properly. Berdasarkan maklumat di atas, terangkan kesan ke atas tasik ini akibat

pengurusan yang tidak terancang. [10 marks]

Type of plants : Strawberry and rose plant. Jenis Tanaman : Strawberi dan bunga ros.

Location : Near a natural lake. Lokasi : Berhampiran tasik semulajadi.

Type of fertilisers used: Compost, lead nitrat salt, potassium nitrate, magnesium nitrate

and phosphate. Jenis baja yang digunakan: Baja kompos, garam nitrat, potasium nitrat, magnesium nitrat dan fosfat.

Page 23: Melaka Trial Bio 2 2010

23

(b) Diagram 9 shows one phenomenon in the ecosystem due to an unplanned development. Rajah 9 menunjukkan satu fenomena dalam ekosistem yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak terancang.

Diagram 9 Diagram 9

Based on the Diagram 9, explain the phenomenon and its effect to the environment. Berdasarkan Rajah 9, terangkan fenomena ini dan kesan-kesannya terhadap alam sekitar.

[10 marks]

END OF QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT

Page 24: Melaka Trial Bio 2 2010

24

ANSWER SHEET RUANG JAWAPAN

QUESTION NUMBER : _______________ NOMBOR SOALAN : ________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 25: Melaka Trial Bio 2 2010

25

ANSWER SHEET RUANG JAWAPAN

QUESTION NUMBER : _______________ NOMBOR SOALAN : ___________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 26: Melaka Trial Bio 2 2010

26

ANSWER SHEET RUANG JAWAPAN

QUESTION NUMBER : _______________ NOMBOR SOALAN : ___________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 27: Melaka Trial Bio 2 2010

27

ANSWER SHEET RUANG JAWAPAN

QUESTION NUMBER : _______________ NOMBOR SOALAN : ___________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 28: Melaka Trial Bio 2 2010

28

INFORMATION FOR CANDIDATES

MAKLUMAT KEPADA CALON

1. This question paper consists of two sections: Section A and Section B. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Answer all questions in Section A. Write your answers for Section A clearly in

spaces provided in the question paper. Jawab semua soalan dalam Bahagian A. Jawapan anda bagi Bahagian A hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.

3. Answer any two questions from Section B. Write your answers for Section B on the answer sheet provided in the question paper. You may use equations, diagrams, tables, graphs and other suitable methods to explain your answer. Jawab mana-mana dua soalan daripada Bahagian B. Jawapan anda bagi Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruangan jawapan yang disediakan dalam kertas soalan. Anda boleh menggunakan persamaan, rajah, jadual, graf, dan cara lain yang sesuai untuk menjelaskan jawapan anda.

4. The diagrams in the questions are not drawn to scale unless stated.

Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan .

5. The marks allocated for each question or sub-part of a question are shown in brackets. Markah yang diperuntukan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam

kurungan.

6. If you wish to change your answer, cross out the answer that you have done. Then write down the new answer.

Jika anda hendak menukar jawapan, batalkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baru.

7. You may use a non-programmable scientific calculator.

Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

8. You are advised to spend 90 minute to answer question in Section A and 60 minutes for Section B. Anda dinasihati supaya mengambil masa 90 minit untuk menjawab soalan dalam Bahagian A dan 60 minit untuk Bahagian B.

Page 29: Melaka Trial Bio 2 2010

29

TRIAL SPM MELAKA 2010

MARKING SCHEME BIOLOGY PAPER 2

Section A

No Marking Criteria Mark

Max 1 (a) (i) (ii) (b)(i) (b)(ii) (c) (d)

Leaf P:: Pollisade mesophyll Q: Sponge mesophyll R: Xylem S: Floem Absorbing sun light (/)

• consist abundant of chloroplast that contain chlorophyll

• chlorophyll absorb sunlight for photosynthesis R: consist of xylem vessel, tracheid, parenchyma and xylem fibre; more than one type of cell S: consist of cell companion cell, sieve tube, parenchyma, phloem fibre; more than one type of cell.

- spinach cell become flaccid // plasmolysed - water diffuse out of the cell by osmosis - the cytoplasma abd the vacuole will shrink - the cell membrane pull away from the cell wall

1 3 = 1 mark 4= 2 marks

1

1 1

1 1

1 1 1 1

1

2

1

2

2

4

12 marks

2 (a)(i) (ii) (b) (c) (i)

(ii) (d)

P: chromosome R: centromer Hold two sister chromatid together Diagram 2.2: Chromosomes align at the equator of the

spindle fibre / metaphase plate Diagram 2.3: Homologous chromosomes align at the

equater of the spindle fibre / metaphase plate.

4

1 1

1

1

1

1 1

1

2

1

2

2

Page 30: Melaka Trial Bio 2 2010

30

(e)

2

1. ovum / egg cell 2. sperm / spermatids

- Mitosis produce new cells - That are identical to planaria body cell - The cells are used to regenerate new part / organ of

planaria bodies

1 1 1 1

2 3

12 mark

3. (a) (b)(i)

(ii) (c) (i)

(ii) d(i)

(ii)

Trachea / Rib cage / ribs To increase / decrease the pressure / volume in the bell

jar - elastic - can expand (inhalation) and contract/ decrease in size (exhalation )

- both balloons decrease in size

- the string represent the diaphragm - when the diaphragm muscles contract, - the volume of the thorax increase - this will decrease the thorax pressure - air will be inhale

- To prevent oxygen gas being absorbed by the potassium pyrogallol solution as it can absorb both carbon dioxide and oxygen .

- The concentration of carbon dioxide is higher in

the cell body; released from the cellular respiration

- Carbon dioxide diffuse into the blood to be transport to the lungs.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

2 1 2 1

3 1 2

12 marks

4(a)

Page 31: Melaka Trial Bio 2 2010

31

(i) (ii) (b)(i) (ii) (c ) (i) (ii) (d)

Menstruation The endometrium begins to break down

P1 : The endometrium begin to became thicker, for preparation for the implantation of a fertilized ovum P2 : The endometrium keep thickening due to the level of progesterone and oestrogen continue to rise because fertilization occurs. P3 : The corpus luteum continues to secrete oestrogen and progesterone P1 : Increasing in progesterone level will stimulate the

1 1 1 1 1 1

( any 2) 1 1 1 1 1

1 1 1 2 1 2

Page 32: Melaka Trial Bio 2 2010

32

(e)

uterine wall to became thicker P2 : When the fertilization occur, the level of progesterone continue to rise to ensure the uterine walls continue to grow and nourish the embryo P1 :The level of progesterone become lower P2: Ovaries are less stimulated by FSH and LH P3: P2 lead to inhibits the development of the follicles and ovulation F : Cell V is similar to cell W but is different from cell X. P : Cell V and cell W are products of mitosis whereas cell X is a product of meiosis.

1 ( any 2)

1 1

2

2

12

5 ( a) (b) (i) (ii) ( c ) (i)

Process R.: Meiosis Gamete T: 22 + XY Gamete V: 22 + XX

Gametes T have a pair of homologous chromosomes

that have different sizes, chromosomes pair XY

Gametes V consists of all chromosomes pairs with the same size and homologous,

1

1 1

1 1

1

1

1

2

2

3

Page 33: Melaka Trial Bio 2 2010

33

(ii) (iii) (d)

Normal Female Normal Colour

blindness Female carrier male male 25% haemofilia F : Tissue Culture P1: Able to obtain good characteristics that can be used

commercially(selectivity) P2: Can be conducted any time and does not need any

pollinating agents as it is carried out in the laboratory

1

1 1

1 1

1 1

(F + any P)

1 1

2

12

Section B:

6. (a)(i)

Process Y = ultrafiltration A process whereby F1 – water and solutes from glomerulus being forced to filter through the membrane of Bowman’s capsule F2 - by the high hydrostatic pressure F3 - forming glomerular filtrate that contains water, glucose, amino acids, urea, mineral salts and other small molecules

1

1

1

1

`

4

(ii) F1 - less efficient in filtration of waste products and excess water in blood plasma P1- as a result, urea uric acid/ creatinine / salt concentration will be increase P2 - increase the blood pressure

1

1 1 1 1 1

6

Page 34: Melaka Trial Bio 2 2010

34

F1 - use haemodialysis machine / kidney transplant F2 - to replace the function of kidney; filtrate all the waste product and excess water.

(b) F1 – Glucose reabsorb by facilitated diffusion into blood capillary E1 – Glucose needed by our body F2 – Acid amino reabsorb by facilated diffusion E2 – Acid amino is needed for body growth / tissue repair F3 – Protein is a big molecule and cannot move via

membrane plasma. E3 – Protein is still circulate in blood capillary. F4 – Urea is secreted substances and cannot move back

to blood capillary E4 – Water is reabsorb by osmosis and the concentrate

of urea increase. F5 – Sodium ion is move back to blood capillary via

active transport E5 – Sodium is importance for maintain the blood pressure.

1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1

10 20

marks

7. (a)

F1 - Height // weight E1 - continuouse variation becouse have differences very slightly E1 – Controls by environment. F2 - Blood type E2 – discontinuouse variation / E2 - controls by genetics.

1 1 1

(max 2) 1 1 1

(max 2)

4

(b)

- The gene for the insulin is isolated from human pancreas

cell - The bacterial plasmid is isolated (DNA found in bacteria) - The bacterial plasmid is cut by using enzyme - The enzyme used to incorporate gene for insulin production

into the plasmid - the bacteria are cultured in bioreactor - the plasmid replicate as a bacteria divide asexually . - the bacteria can produce insuline in large quantity, purified

1 1 1 1 1 1 1 1 (max

6

Page 35: Melaka Trial Bio 2 2010

35

and isolate. 6)

c)

F1 – meiosis P1- produce varies gamet with different genetic contents; P2- through homologous chromosomes random assortment during metaphase 1 F2- Fertilization P3- random fertilization between sperm and ovum P4 – produce zygote with varies genetic materials. F3 – crossing over P5 – crossing over occurs between the homologous chromosomes during prophase 1 - result recombinants gens - produce varies gamete cells

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1

10

20 marks

8.(a) • Pollen sac and pollen parental cell

• Meiosis

• Microspore/pollen Able to link using lines/arrow correctly Sample answer C1 C2

1 1 1 1 4

marks

Pollen sac Pollen parental cell

Meiosis

microspores

Page 36: Melaka Trial Bio 2 2010

36

C3

C4 Able to describe how pollen grains are formed in plants

• Pollen grains are male gametes (produced in the anther/pollen sac

• (pollen sac) contains diploid pollen parental cell/ pollen mother cell/ microspore mother cell

• (each pollen mother cell) undergoes meiosis

• Producing 4 haploid microspores(n)

• nucleus of (every) microspore undergoes mitosis forming two nuclei

• The generative nucleus and the tube nucleus

• Microspore with surfaces adapted for dispersion and is now called pollen

1 1 1 1 1 1 1

(any 6)

10 marks

(b)

Sperm bank

• Used when the man/spouse/male suffers from low sperm count/production of weak/unhealthy sperms

• Sperms are donated and donor’s identity is recorded/secret

• Genetic biodata of donor and the woman recipient should match for successful fertilization

Artificial insemination

• Practiced by a couple when the man is sterile

1 1 1

Page 37: Melaka Trial Bio 2 2010

37

• Donor’s sperm are injected into the womans uterus during ovulation

• No sexual intercourse is involved

• The genetic background and health of donor is screenned before acceptance

In vitro fertilization

• Practiced when the woman’s ovum cannot be fertilized due to blockage of fallopian tube

• Ovum is extracted (from the woman) and fertilized outside the body/in Petri dish/test tube

• Fertilized ovum/zygote grows in culture medium

• Than it is implanted into the woman’s uterus Surrogate mother

• Method practiced when a woman cannot be pregnant in normal way

• The zygote is obtained by invitro fertilization

• Another woman is implanted with the couple zygote

• (Surrogate mother) carries the baby only until it is born

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(any 10)

10 mark (20 mark)

9 (a)

Based on the detail above, explain the effect on the lake if their planning is not managed properly. F1 - the leaching of chemical

fertiliser/phosphate/nitrate from agriculture area to the lake

E1 - Increase the fertility of the lake E2 - Encourages eutrophication (encourage algal

growth)

1 1 1 1 1

Page 38: Melaka Trial Bio 2 2010

38

F2 - The growth alga prevent the light from reaching the base of the lake

E3 – This reduce and prevents photosynthesis by aquatic plant.

E4 – Reduse the oxygent release E5 – Aquatic plants and animals die due to lack oxygent. F3 – decomposition of dead plants, animals and organic

mater by saprofitic bacteria iccure E6 – This will decrease the dissolved oxygen content F5 – BOD increase the water polluted E7 – This couse the aquatic animals die.

1 1 1 1 1

Any 10

10

(b)

Factor + Explanation. F – (Name the effect) (The phenomenon) is acid rain E1 – Factors / motor vehicles / factory released large

amount of nitrogen oxyde E2 - and sulfur dioxyde E3 – oxyde of nitrogen combine with water vapour (in

atmosphere) to form nitric acid. E4 – sulphur dioxyde combined with water vapour (in

atmosphere) to form sulphuric acid. E5 – the rain fall as the acid rain.

Effect. E1: may corrode the building E2: acidic water couse aquatic animal died. E3: minerals in soil dissolved/washed into river. E4: siol become infertile / not suitable for plant to growth. E5: Less yield / plant become die becouse the infertile soil. E6: The ecological ballamce of ecosystem distrupt.

1 1 1 1 1 1

F +4E

1 1 1 1 1 1

5Es

5 5

10 20

marks

END OF MARKS SCHEME