Melaka Trial Akaun 2011-Skema

Embed Size (px)

Citation preview

 • 5/10/2018 Melaka Trial Akaun 2011-Skema

  1/13

  375611PrinsipPerakaunanKertas 1

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIACAWANGAN MELAKA

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN LIMATAHUN 2011PRINSIP PERAKAUNAN (3756/1)

  SKEMA JAWAPAN KERTAS 1No. soalan Jawapan

  1 D2 C3 B4 A5 B6 C7 A8 A9 B10 B11 D12 D13 C14 B15 C16 A17 D18 B19 A20 C

  No. soalan Jawapan21 C22 A23 B24 A25 A26 C27 A28 A29 C30 B31 D32 A33 D34 C35 C36 A37 B38 D39 B40 B

  Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

 • 5/10/2018 Melaka Trial Akaun 2011-Skema

  2/13

  2

  3756/2PrinsipPerakaunanKertas 2

  M A JL IS Y EN G KIllA S EK O LA R M A LA .Y SIA .CAWANGAN MELAKA

  SKEMA PERMARKAHANPRINSIP PERAKAUNAN

  KERTAS2PEPERIKSAAN PERCUBAAN

  TINGKATAN LIMATAHUN 2011

  3756/2 Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online\

 • 5/10/2018 Melaka Trial Akaun 2011-Skema

  3/13

  SULIT 3 3756/2SOALAN 1

  (a) Aset Liabiliti Ekuiti Pemilik50001+ 5000 [1] - 50001+ 5000 [1]

  [2 markah](b) AKAUN KONTRA: Pilih mana-mana satu yang betul bagi Penyata Pendapatan dan

  mana-mana satu yang betul bagi Kunci Kira-kiraPenyata Pendapatan Kunci Kira-kira

  Pulangan jualanl Pulangan masuk AmbilanPulangan belian 1 Pulangan belian Susut nilai terkumpulDiskaun diberi 1 Diskaun Peruntukan hutang raguDiskaun diterima

  [max: 1 M] [max: 1 M][2 markah]

  (c) Tarikh Butir Debit Kredit2011

  Ogos 26 Perabot 3500 [1]Kedai Jati Suria 3500 [1]

  Nota: Tarikh, butir dan angka mesti betul untuk dapat markah.Tanpa tarikh; tiada markah. [2 ma rk ah ]

  (d) Susut nilai RM (14 000 - 220)10 tahun [1]

  RM1378 or [2]* abaikan RM dan tahun

  [2 markah]

  (e) Gaji bersih Gaji pokok - KWSP3800 - 418 [1]RM3382 or [2]

  [2 markah]

  3756/2 Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Onlines,

 • 5/10/2018 Melaka Trial Akaun 2011-Skema

  4/13

  SULIT 4 3756/2SOALAN22 (a) Pilihan Jawapan 1:

  Jaya Maju EnterprisePenyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Julai 2011

  RM RM RMJualan 67550-Pulangan jualan 370

  67180-Diskaun diberi 520

  66660Tolak: Kos JualanStok awal 14600Belian (34 400-400) 34000 1M- Pulangan belian 515

  33485- Diskaun diterima 750

  32735+Angkutan masuk 430 33 165Kos barang untuk dijual 47765- Stok akhir 24375Kos Jualan 23390 10FUntung kasar 43270 10F+ HasilKomisen (250 +850) 1100 1M

  44370- BelanjaKadar bayaran 1 300Sewakedai 5400Insurans (1800 -100) 1700 1MGaji (18 150 + 650) 18800 1MHutang lapuk (850 + 450) 1300 1MFaedah pinjaman 12% 1800Faedah pinjaman 8% (8 000 x 8%) 640 ~MSusut nilai perabot (7480 -1500) x 10%) 598 2MSusut nilai kenderaan 7995 3M/IOF[(68300 - 35000 x 15% ) + (35 000 - 5000)/10 tahun]Peruntukan Hutang Ragu 115 2M 39648[(9050-450)*5%=430-315]Untung bersih 4722 10F

  [17 markah]3756/2 Koleksi Trial 2011 Cg Nar~uki Online

 • 5/10/2018 Melaka Trial Akaun 2011-Skema

  5/13

  SULIT 5 3756/2

  2 (a) Pilihan Jawapan 2:Jaya Maju Enterprise

  Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31Julai 2011RM RM RM

  Jualan 67550-Pulangan j ualan 37067180

  Tolak: Kos JualanStok awal 14600Belian (34 400-400) 34000 1M- Pulangan belian 515

  33485+Angkutan masuk 430 33915Kos barang untuk dijual 48515- Stok akhir 24375Kos Jualan 24140 10FUntung kasar 43040 10F

  + HasilKomisen (250 +850) 1100 1MDiskaun diterima 750 1 850

  44890- BelanjaKadar bayaran 1 300Sewa kedai 5400Insurans (1800 -100) 1700 1MGaji (18 150 + 650) 18800 1MDiskaun diberi 520Hutang lapuk (850 + 450) 1300 1MFaedah pinjaman 12% 1800Faedah pinjaman 8% (8 000 x8%) 640 2MSusut nilai perabot (7480 -1500) x 10%) 598 2MSusut nilai kenderaan 7995 3M/I0F[(68300 - 35 000 x 15% ) + (35 000 - 5000)/10 tahun]Peruntukan Hutang Ragu 115 2M 40168[(9050-450) x 5% = 430-315}Untung bersih 4722 10F

  [17 markah]

  375612 Koleksi Trial 2011 Cg Narzult\ Online

 • 5/10/2018 Melaka Trial Akaun 2011-Skema

  6/13

  i/

  $ULIT2 (b) J ay a. Ma j u Eu te fP fis eKu ge i K in l" ,ld ra p ad a 3 1 Ju la .i lOll

  A se t B uk an SemasaPerabot- Susut nilai Terkumpul (1500 + 598)Kenderaan~ Susut nilai Terkumpul (9990 T '1995)

  Aset SemasaTunaiBankPenghutang (9050 -450)-Peruntukan Hutang RaguStok akhirInsuransterdahuluKomisen terakru

  -Liabiliti SemasaPemiutangGaj i terakruPinjaman berkadar faedah 8%Faedah pinjaman 8% terakru

  M o da l k erja

  Dibiayai oleh :Ekuiti PemilikModal awal+Untung bersih-Ambilan (2900 + 400)Modal akhirLiabiliti Bukan SemasaPinjaman berkadar faedah 12%

  --- -RM RM

  8600430

  7680650

  8000640 1M

  748020986830017985

  3208940

  8170 10F24375

  100850

  42755 10F

  16970 10F

  3756/2 Koleksi Trial 2011 Cg ~rzuki Online

  RM

  5382 1I10F

  50315 1I10F. ~. - - .55697

  25 785 1M / I6):_81482

  650604722697823300 1M66482

  1500081482

  [8 markah]

 • 5/10/2018 Melaka Trial Akaun 2011-Skema

  7/13

  ___SULIT 7 3756/2SOALAN33 (a)

  Penyata Untung-rugi bagi tabun berakhir 30 Jun 2011RM

  - Hutang lapuk- Peruntukan Hutang Ragu (5600-300) x 5%Untung bersib selepas pelarasan

  300 ....-------'265 1M

  RM25000250 J I5250 1M forboth565

  24685 10F[3 ma rk ah ]

  Untung bersih+ Sewa Terdahulu

  3 (b)Perkongsian 1 MALAYSIA

  Penyata Pengasingan Untung Rugi bagi tabun berakhir 30 Jun 2011Untung bersih 24685Tambab: Faedah atas ArnbilanBala (2000 X 5% X 6/12) 50 (2)Chan (4000 X 5%) 200 (1)

  250Tolak: Faedah atas Modal 24935Arnan (20 000 x 7%) 1 400 (1)Bala (20000 x 7%) 1400 (1)Chan (10000 x 7%) 700 (1) 3500

  Gaji Arnan (500 X 12) 6000 (1)

  Elaun: Bala 1000Chan 1000 2000

  13 435

  Kongsi Untung:Arnan (* 13435 x 2/5) 5374 (111 OF)Bala (* 13435 x 2/5) 5374 (111 OF)Chan (* 13435 x 1/5) 2687 ll/10F)

  13 435[1 0 ma rk ah ]

  Nota:Kongsi Untung lOF

  * terirna angka sendiri danjika nisbah betul

  3756/2 Koleksi Trial 2011 Cg Nar~ki Online

 • 5/10/2018 Melaka Trial Akaun 2011-Skema

  8/13

  , . . - /(ULIT 8 3756123 (c) Akaun SemasaButir Aman Bala Chan Butir Aman Bala Chan

  Baki bib 1 200 Baki bib 1000 2000

  13774 5400 137741 013

  Baki bib

  Baki h/b 13774

  9774Baki hIb

  1013(1I10F)

  Baki bib9774 5400

  13 774(1I10F)

  7724(1I10F)

  [4 ma rk ah ]

  * Beri 1 OF bagi setiap baki pekongsi jika:i. baki bib (awal) betul.ii. *mana-mana 2 item dalam kotak betul dan

  3756/2 Koleksi Trial 2011 Cg NaJuki Online

 • 5/10/2018 Melaka Trial Akaun 2011-Skema

  9/13

  ~ ,\

  SULIT 9 3756/23 (d)

  Perkongsian 1 MALA YSIAKunci Kira-kira pada 30 Jun 2011

  Aset Bukan SemasaKenderaan 42000Alatan Pejabat 11 200Perabot 8900 62100Aset SemasaPenghutang (5 600-300) 5300-PHRagu 265 5035 (1+ 10F)Tunai 2 100Bank 4000Sewa terdahulu 250 (1M)

  11 385 (1 OF)Tolak: Liabiliti Semasa 3000PerniutangMODALKERJA 8385 (1 OF)

  70485Ekuiti PemilikModalAman 2000020000Modal Bala lQ_000Modal Chan 50000Akaun Semasa Arnan 13774 (1 OF)Akaun Sernasa Bala 7724 (1 OF)(l 013) (1 OF)Akaun Sernasa Chan 20485

  70485

  [8 m arkah]

  3756 /2 Koleksi Trial 2011 Cg N~rzuki Online

 • 5/10/2018 Melaka Trial Akaun 2011-Skema

  10/13

  SULIT 10 3756/2SOALAN 4

  Kerepek Mak Ton EnterpriseBelanjawan Tunai bagi tiga bulan berakhir 31 Mac 2012

  Januari Februari MacBaki blb/ Baki - 18340 (10F) 13880 (1 OF)Penerimaan:Modal 25000 - -Jualan (60%) 9240 (1) 16 140 (1) 19680 (1)Penghutang (40%) - - 6 160 (1)

  Jumlah penerimaan 34240 16140 25840

  PembaIaran:Mesin - 1 200 (1) 960Belian 15000 15000 14700(1)Gaji 500 2000 (1) 2000 (1)Sewa / sewa kedai - 2000 (1) -Kadar bayaran 400 400 420 (1)Elaun lebih masa/Elaun - - 800 (2)

  Jumlah pembayaraan 15900 20600 18880LebihanlKurangan 18340(1) (4460) (1) 6960 (1)Baki hlb / baki 18340 13880 20840 (1)

  [18 markah](b) Tujuan Belanjawan Tunai disediakan oleh Puan Zaitun:

  ~ Membantu pemiagaan rnerancang pendapatan dan perbelanjaan.~ Menjadi panduan kepada institusi kewangan untuk rnernpertirnbangkan permohonan

  pinjarnan kewangan.~ Mengukur keupayaan tunai pemiagaan, sarna ada mampu atau tidak mampu membayar

  perbelanjaan dan hutang pemiagaan.~ Membantu pemiagaan mengawal aliran masuk dan aliran keluar wang mengikut

  keutamaan serta berjirnat cermat.~ Membolehkan perbandingan dibuat antara pendapatan dan perbelanjaan sebenar dengan

  yang dianggarkan~ Menyediakan maklumat tentang penerimaan, pembayaran, dan baki tunai bagi tempoh

  tertentu.Pilih mana-mana dua yang betul. [2 markah]

  3756/2 Koleksi Trial 2011 Cg ~rzuki Online

 • 5/10/2018 Melaka Trial Akaun 2011-Skema

  11/13

  --

  SULIT 11SOALAN5(a)

  Paras Keluaran Kos Tetap Kos Jumlah Kos JumlahBerubah Hasil(unit) RM RM RM RM0 8000 0 8000 0

  1 000 8000 5000 13000 100002000 8000 10000 18000 200003000 8000 15000 23000 30000

  --- .-..4000 8000 20000 28000 400005000 8000 25000 33000 50000

  (b) Rujuk kertas Graf yang disediakan

  (c) Keuntungan: RM12 000(Jawapan rnerujuk kepada grafpelajar)# Jika jawapan pelajar tidak sarna seperti skerna tetapi ada dalarn grafpada tahap

  pengeluaran 4 000 unit, beri 1OF (Jumlah Jualan - Jumlah Kos)

  3756/2

  (1M)(1M)(1M)(1M)(1M)(1M)

  [6 markah]

  [6 markah][2 markah]

  Jumlah Jualan Sebenar - Jumlah Jualan pada TPM20000 - (1 600 unit x RMlO.OO) @ [1M]20000 - 16000IUv14000 [2M] [2 markah]

  (d) Margin Keselamatan

  (e)TPM Kos Tetap

  Margin surnbanganlcarurnan seunit8000

  10.00 - 6.008000._-- 42000 unit. @ 2000 x RMIO = RM20 000 [2M]

  @[IM]

  (f) Kegunaan Titik Pulang Modal:[2 markah]

  Perusahaan mengetahui tahap pengeluaran yang tidak rnendapat sebarangkeuntungan atau sebarang kerugian.Mengetahui tahap pengeluaran yang mana jumlah hasil dan jumlah kos adalahsarna. [2 markah]

  (i)(ii)

  3756/2 Koleksi Trial 2011 Cg NaWuki Online

 • 5/10/2018 Melaka Trial Akaun 2011-Skema

  12/13

  SULIT 12 3756/2(b) GrafTitik Pulang Modal

  Skala: Paksi X-I em : 500Paksi Y - 1 em : 2 500

  3756/2 Koleksi Trial 2011 Cg ~CjlrzukiOnline

 • 5/10/2018 Melaka Trial Akaun 2011-Skema

  13/13

  -?"'"SULIT 13 3756/2SOALAN6a) Akaun Kawalan Penghutang

  117110 Baki b ib 7460 (1) 117/10 Baki bib 285 (1)30/6111 Jualan 58127 (I+10F) 30/6/11 Pu1masuk 2 130 (1)

  Bak h/b 255 (I) Diskaun diberi 785 (1)Hutang lapuk 430 (I)BankiTunai 61 440 (1)Baki h/b 772 (1)

  65842 65842117II 1 Baki b ib 772 117/11 Baki b ib 255

  [1 0 ma rkah ]\b)

  117/11 Baki b ib

  Akaun Kawalan Pemiutang323 (1) 117110 Baki b ib 5490 (1)1 570 (1) 30/6/11 Belian 48377 (1+1 OF)41 634 (1) Baki h/b 1 390 (1)11 730 (I)55257 552571 390 117/11 Baki b ib 11 730

  [8 markah]

  117110 Baki b Ib30/6/11 Pul keluar

  BankiTunaiBaki h/b

  * Tarikh boleh diabaikanc) lumlah jualan lualan kredit + lualan tunai

  58 127 + 11 73069857 (1)

  lumlah belian Belian kredit + Belian tunai48377 + 573054107 (1)

  [2 markah ]

  SKEMA JAWAPAN TAMA T

  3756/2 Koleksi Trial 2011 c!&-Narzuki Online