of 45 /45
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT DEPARTAMENTUL DE COMERȚ EXTERIOR ROMÂNIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL B B u u l l e e t t i i n n i i n n f f o o r r m m a a t t i i v v l l u u n n a a r r Nr. 12/2016 Rezultatele Comerţului Internaţional al României în perioada 01.01. – 31.12.2016 - date operative, EURO - Martie 2017

MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

DEPARTAMENTUL DE COMERȚ EXTERIOR

ROMÂNIA

COMERŢUL INTERNAŢIONAL

BBuu

ll eett ii

nn ii

nnff oo

rr mmaa

tt iivv

lluu

nnaa

rr

Nr. 12/2016

Rezultatele Comerţului Internaţional al României în perioada 01.01. – 31.12.2016

- date operative, EURO -

Martie 2017

Page 2: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior

Autor:

Aurelia Mihaela Simion – consilier superior

© Departamentul de Comerț Exterior, 2017

Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, înregistrată într-un sistem

de redare sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronice, electrostatice, bandă magnetică,

mecanică, fotocopiere sau de altă natură, fără permisiunea prealabilă în scris din partea Departamentului de

Comerț Exterior.

Buletinul informativ lunar România - Comerţul Internaţional se realizează prin

prelucrarea datelor statistice de comerţ având ca sursă Institutul Naţional de

Statistică, după cum au fost disponibile la momentul editării acestei publicaţii.

Departamentul de Comerț Exterior nu îşi asumă răspunderea pentru nici o

modificare a datelor care ar putea apărea ulterior editării acestui material sau

pentru rezultatele ce decurg din utilizarea informaţiilor prezentate în această

publicaţie.

Nici o informaţie cuprinsă în această publicaţie nu implică o recomandare din

partea Departamentului de Comerț Exterior.

Colecţia de buletine informative lunare România - Comerţul Internaţional poate

fi vizualizată, cu acces liber, pe web site-ul www.dce.gov.ro – Evoluţia

comerţului exterior.

Page 3: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

C U P R I N S

I COMERŢUL INTERNAŢIONAL AL ROMÂNIEI

în perioada 01.01 – 31.12.2016 1

1 Evoluţia şi structura pe grupe de produse 1

2 Orientarea geografică 3

II ANEXE 5

1 Comerţul internaţional al României la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015 5

2 Comerţul internaţional al României la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015

(serii lunare) 6

3 Evoluţia volumului şi structurii comerţului internaţional al României pe

grupe principale de produse la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015 7

4 Lista principalelor produse exportate la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015 8

5 Lista principalelor produse importate la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015 14

6 Evoluţia volumului şi structurii comerţului internaţional al României pe

secţiuni SA la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015 22

7 Evoluţia comerţului internaţional al României pe regiuni geografice

la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015 24

8 Topul la export al ţărilor de destinaţie la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015 28

9 Topul la import al ţărilor partenere (de origine pentru importuri

extracomunitare şi de expediţie pentru importuri intracomunitare)

la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015

32

10 Topul ţărilor partenere în deficitul balanţei comerciale la 31.12.2016

comparativ cu 31.12.2015 35

11 Topul ţărilor partenere în excedentul balanţei comerciale la 31.12.2016

comparativ cu 31.12.2015 37

12 Evoluţia exportului şi importului pe grupe de ţări la 31.12.2016

comparativ cu 31.12.2015 40

Page 4: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 1

COMERŢUL INTERNAŢIONAL AL ROMÂNIEI în perioada 01.01 – 31.12.2016

1. Evoluţia şi structura pe grupe de produse

Valoarea totală a comerţului internaţional

al României, în anul 2016, a fost de

124.730,7 mil. euro, în creştere cu 6,1% faţă

de anul 2015, exportul înregistrând o

creștere la 57.386,3 mil. euro (+5,1%), iar

importul o creştere la 67.344,4 mil. euro

(+7,0%).

În aceste condiţii, deficitul balanţei

comerciale a României a crescut cu 19,0%,

de la nivelul de -8.366,0 mil. euro (la 31

decembrie 2015), la -9.958,1 mil. euro (la 31

decembrie 2016).

Comerţul total intracomunitar al

României s-a majorat cu 7,0%, la 95.028,9

mil. euro, din care exportul a cunoscut o

creştere cu 7,0%, fiind de 43.079,5 mil.

euro, iar importul o creştere cu 6,9%,

cifrându-se la 51.949,4 mil. euro.

Soldul negativ al balanţei comerciale

România în relaţia cu partenerii din

Uniunea Europeană (UE) a crescut cu

6,3% în anul 2016 faţă de anul 2015, de la

-8.343,8 mil. euro, la -8.869,9 mil. euro.

Pe ansamblul relaţiilor comerciale din

afara spaţiului comunitar a fost înregistrată

o evoluţie crescătoare datorită creșterii

importului, exportul menținându-și evolu-

ția ușor descrescătoare. Comerţul total

extracomunitar a însumat 29.701,8 mil.

euro, cu 3,4% mai mult în anul 2016 faţă de

anul anterior, din care export 14.306,8 mil.

euro (-0,3%), iar import 15.395,0 mil. euro

(+7,1%).

Pentru aceleaşi două perioade de analiză,

deficitul balanţei comerciale România - ţări

non-UE a crescut de la -20,2 mil. euro, la

- 1.088,2 mil. Euro (+5.290,7%).

54596.157386.3

62962.167344.4

-8366.0 -9958.1

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2015 2016

mil

ioa

ne

euro

Comerţul internaţional al României

în perioada 01.01-31.12.2016, comparativ cu perioada

corespunzătoare din anul 2015

Export Import Sold

40243.343079.5

48589.151949.4

-8345.8 -8869.9-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2015 2016

mil

ioa

ne e

uro

Comerţul intracomunitar al României

în perioada 01.01-31.12.2016, comparativ cu perioada

corespunzătoare din anul 2015

Export Import Sold

14352.814306.814373.0

15395.0

-20.2-1088.2

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2015 2016

mil

ioan

e eu

ro

Comerţul extracomunitar al României

în perioada 01.01-31.12.2016, comparativ cu perioada

corespunzătoare din anul 2015

Export Import Sold

Page 5: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 2

Pe fondul creşterii mai pronunțate a volumului comerţului pe relaţia intracomunitară față de

creșterea acestuia pe relația extracomunitară, ponderea schimburilor comerciale totale cu ţările

UE în comerţul internaţional românesc a crescut de la 75,6% în anul 2015, la 76,2 % în anul

2016.

Analiza exporturilor pe grupe de mărfuri pune în evidenţă faptul că principalele categorii de

produse au înregistrat, în general, creșteri ale livrărilor pe piaţa internaţională şi, în funcţie de

ponderea deţinută în total export, au influenţat amplitudinea trendului ascendent al exportului

realizat în anul 2016, comparativ cu anul anterior.

După mărimea creşterii absolute înregistrată de livrările la export în perioadele de timp de

comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

produse ale industriei constructoare de maşini (inclusiv electrotehnică)

+2.962,4 mil. euro (+11,7%);

produse agroalimentare

+248,9 mil. euro (+4,2%);

produse ale industriei textile şi pielăriei

+124,9 mil. euro (+2,2%);

produse ale industriei lemnului, hârtiei (inclusiv mobilă)

+49,9 mil. euro (+1,1%);

articole din piatră, ipsos, ciment, sticlă şi ceramică

+31,2 mil. euro (+9,9%).

Reduceri ale exporturilor s-au înregistrat la:

produse minerale

-386,9 mil. euro (-15,1%);

metale comune şi articole din acestea

-212,6 mil. euro (-4,5%);

produse ale industriei chimice şi mase plastice

-18,6 mil. euro (-0,4%).

În structura principalelor grupe de produse, importurile româneşti au înregistrat, în majoritate,

creşteri în anul 2016 faţă de anul anterior.

Astfel, creşteri absolute s-au înregistrat la:

produse ale industriei constructoare de maşini (inclusiv electrotehnică)

+2.077,0 mil. euro (+8,3%);

produse agroalimentare

+735,1 mil. euro (+12,1%);

produse ale industriei chimice şi mase plastice

+666,2 mil. euro (+6,1%);

produse ale industriei textile şi pielăriei

+556,0 mil. euro (+9,5%);

produse ale industriei lemnului şi hârtiei (inclusiv mobilă)

+433,9 mil. euro (+14,9%);

articole din piatră, ipsos, ciment, sticlă şi ceramică

+90,5 mil. euro (+11,4%);

metale comune şi articole din acestea

+34,2 mil. euro (+0,5%).

Tendinţa de scădere s-a constatat la:

produse minerale

-241,3 mil. euro (-5,5%).

Page 6: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 3

2. Orientarea geografică

Exportul şi importul României se desfăşoară, cu precădere, cu statele europene (85,4% din total

export şi, respectiv, 89,0% din total import). Comerţul intracomunitar (cu cele 27 ţări membre ale

UE) reprezintă o pondere de 75,1% la export şi de 77,1% la import.

În anul 2016, primele 10 ţări de destinaţie pentru exporturile româneşti au fost: Germania (cu o

pondere în totalul exportului României de 21,5%), Italia (11,6%), Franţa (7,2%), Ungaria (5,2%),

Marea Britanie (4,3%), Bulgaria (3,2%), Turcia (3,2%), Spania (3,0%), Polonia (2,9%) şi Cehia

(2,7%), ponderea cumulată a acestor ţări fiind de 64,8% în total export.

La import primele 10 ţări partenere ale României (ţări de origine pentru importuri

extracomunitare şi de expediţie pentru importuri intracomunitare) deţin o pondere de 68,7% din

total import realizat în anul 2016, respectiv: Germania (20,5%), Italia (10,3%), Ungaria (7,5%),

Franţa (5,6%), Polonia (5,1%), China (5,1%), Olanda (4,1%), Turcia (3,8%), Austria (3,6%) şi

Bulgaria (3,1%).

Balanţa comercială a României a înregistrat la nivelul principalilor 10 parteneri comerciali la

export şi, respectiv, la import, următoarele tendinţe în anul 2016:

deficit comercial în creştere pe relaţiile: China (-2.825,1 mil. Euro, nivelul soldului la 31

decembrie 2016), Ungaria (-2.087,1 mil. euro), Polonia (-1.808,9 mil. euro), Olanda (-1.313,0

mil. Euro), Turcia (-735,7 mil. euro), Italia (-250,6 mil. euro), Bulgaria (-243,7 mil. euro) și

Spania (-118,2 mil. euro);

39.9

9.3

7.0

17.4

9.6

10.7

4.6

1.3

40.4

9.5

6.1

17.2

10.1

10.1

5.0

1.3

0 10 20 30 40 50

Produse ale industriei constructoare de

mașini (inclusiv electrotehnică)

Produse ale industriei textile și pielăriei

Produse minerale

Produse ale industriei chimice și mase

plastice

Produse agroalimentare

Metale comune și articole din acestea

Produse ale industriei lemnului (inclusiv

mobilă)

Articole din piatră, ispos, ciment, sticlă și

ceramică

Structura importului CIF (%) pe principalele grupe de

produse în perioada 01.01-31.12.2016, comparativ c u

perioada corespunzătoare din anul 2015

Import 2016 Import 2015

46.4

10.4

4.7

9.4

10.8

8.6

8.4

0.6

49.3

10.1

3.8

8.9

10.7

7.8

8.1

0.6

0 10 20 30 40 50

Produse ale industriei constructoare de

mașini (inclusiv electrotehnică)

Produse ale industriei textile și pielăriei

Produse minerale

Produse ale industriei chimice și mase

plastice

Produse agroalimentare

Metale comune și articole din acestea

Produse ale industriei lemnului (inclusiv

mobilă)

Articole din piatră, ispos, ciment, sticlă și

ceramică

Structura exportului FOB (%) pe principalele grupe de

produse în perioada 01.01-31.12.2016, comparativ cu

perioada corespunzătoare din anul 2015

Export 2016 Export 2015

Page 7: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 4

deficit comercial în scădere pe relaţiile: Germania (-1.462,3 mil. euro), Austria (-1.044,9 mil.

Euro) și Cehia (-390,2 mil. euro);

excedent comercial în creştere pe relaţiile: Marea Britanie (+945,3 mil. euro) și Franţa (+411,9

mil. euro);

excedent comercial în scădere pe nici o relaţie.

Niveluri semnificative ale deficitului balanţei comerciale a României pe ţări partenere s-au mai

înregistrat pentru: Federația Rusă (-1.004,9 mil. euro), Kazahstan (-765,7 mil. euro), Slovacia

(-576,1 mil. euro), Belgia (-472,1 mil. euro), Ucraina (-301,1 mil. euro), Coreea de Sud (-214,5 mil.

euro), Irlanda (-162,8 mil. Euro), Portugalia (-155,4 mil. euro), Slovenia (-150,5 mil. euro) și

Taiwan (-136,3 mil. Euro).

Contribuţii importante de compensare parţială a deficitului balanţei comerciale a României au

avut şi excedentele comerciale pe relaţiile: Insulele Marshall (+517,6 mil. euro), Egipt (+433,2 mil.

euro), Emiratele Arabe Unite (+374,7 mil. euro), Maroc (+355,1 mil. euro), Algeria (+347,8 mil.

euro), S.U.A. (+319,2 mil. euro), Iordania (+279,4 mil. euro), Arabia Saudită (+269,9 mil. euro),

Israel (+265,7 mil. euro) şi Moldova (+252,1 mil. euro).

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Germania

Italia

Franța

Ungaria

Marea Britanie

Bulgaria

Turcia

Spania

Polonia

Cehia

- milioane euro -

Top 10 ţări partenere la export în perioada

01.01-31.12.2016, comparativ cu perioada

corespunzătoare din anul 2015

2016 2015

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Germania

Italia

Ungaria

Franța

Polonia

China

Olanda

Turcia

Austria

Bulgaria

- milioane euro -

Top 10 ţări partenere la import în perioada

01.01-31.12.2016, comparativ cu perioada

corespunzătoare din anul 2015

2016 2015

Page 8: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 5

Anexa 1 Comertul internaţional al României la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015

- 2016 date provizorii / 2015 date semidefinitive -

1.01-31.12. Decembrie Realizări Creşteri Realizări Creşteri 2015 2016 2016 faţă de 2015 2015 2016 2016 faţă de 2015 - milioane EURO - mil EURO % - milioane EURO - mil EURO %

Export 54596,06 57386,26 2790,21 5,11 3941,48 4311,18 369,69 9,38 Total

Import 62962,07 67344,47 4382,40 6,96 5113,07 5497,56 384,49 7,52 Total

Sold -8366,01 -9958,21 -1171,58 -1186,38 Total

Export 40243,26 43079,45 2836,19 7,05 2747,19 3056,73 309,54 11,27 Intra UE

Import 48589,09 51949,43 3360,34 6,92 3913,29 4141,75 228,45 5,84 Intra UE

Sold -8345,83 -8869,98 -1166,10 -1085,02 Intra UE

Export 14352,79 14306,81 -45,98 -0,32 1194,29 1254,45 60,15 5,04 Extra UE

Import 14372,98 15395,03 1022,06 7,11 1199,77 1355,81 156,04 13,01 Extra UE

Sold -20,19 -1088,22 -5,48 -101,37 Extra UE

Page 9: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 6

Anexa 2

Comerţul internaţional al României (serii lunare) la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015

- 2016 date provizorii / 2015 date semidefinitive -

- milioane EURO –

EXPORT IMPORT SOLD 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Ianuarie 4185,56 4118,55 4364,28 4498,21 -178,71 -379,66

Februarie 4395,57 4813,07 4782,20 5424,94 -386,63 -611,86

Martie 4800,83 4929,58 5612,66 5894,13 -811,83 -964,55

Aprilie 4398,66 4704,55 5046,56 5547,80 -647,90 -843,25

Mai 4488,07 4675,10 5036,36 5663,40 -548,29 -988,30

Iunie 4766,59 4941,54 5487,82 5637,48 -721,23 -695,94

Iulie 5041,68 4810,30 5689,37 5450,33 -647,69 -640,03

August 3921,41 4444,96 4774,71 5470,49 -853,30 -1025,53

Septembrie 4913,90 5241,20 5658,91 6023,44 -745,01 -782,24

Octombrie 4992,49 5087,66 5866,20 6064,63 -873,70 -976,97

Noiembrie 4749,81 5308,58 5529,95 6172,06 -780,14 -863,48

Decembrie 3941,48 4311,18 5113,07 5497,56 -1171,58 -1186,38

Page 10: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 7

Anexa 3 Evoluţia volumului şi structurii comerţului internaţional al României pe grupe principale de produse la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015

- 2016 date provizorii / 2015 date semidefinitive -

- milioane EURO -

EXPORT IMPORT 2015 2016 Creştere 2015 2016 Creştere (%) (%)

Total, din care: 54596,06 57386,26 5,11 62962,07 67344,47 6,96 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1 Produse ale industriei constructoare 25322,78 28285,20 11,70 25111,37 27188,36 8,27 de masini (inclusiv electrotehnica) 46,38% 49,29% 39,88% 40,37% 2 Produse ale industriei textile si 5652,54 5777,41 2,21 5840,75 6396,79 9,52 pielariei 10,35% 10,07% 9,28% 9,50% 3 Produse minerale 2556,56 2169,65 -15,13 4381,45 4140,17 -5,51 4,68% 3,78% 6,96% 6,15%

4 Produse ale industriei chimice si 5139,13 5120,53 -0,36 10940,37 11606,54 6,09 mase plastice 9,41% 8,92% 17,38% 17,23% 5 Produse agroalimentare 5918,16 6167,01 4,20 6055,16 6790,30 12,14 10,84% 10,75% 9,62% 10,08%

6 Metale comune si articole din acestea 4696,61 4484,02 -4,53 6738,33 6772,57 0,51 8,60% 7,81% 10,70% 10,06%

7 Produse ale industriei lemnului, 4573,46 4623,31 1,09 2909,24 3343,12 14,91 hartiei (inclusiv mobila) 8,38% 8,06% 4,62% 4,96% 8 Articole din piatra, ipsos, ciment, 313,92 345,15 9,95 795,26 885,75 11,38 sticla si ceramica 0,57% 0,60% 1,26% 1,32% 9 Alte 422,89 413,97 -2,11 190,13 220,85 16,16 0,77% 0,72% 0,30% 0,33%

Page 11: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 8

Anexa 4 LISTA principalelor produse exportate la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015

- 2016 date provizorii / 2015 date semidefinitive -

2015 2016 Creştere 2016/2015 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuală 1 87080000 Parti si accesorii de autovehicule de la poz. 8701-8705 511886,26 4520814,91 8,28 590819,65 5398033,12 9,41 877218,21 19,40 2 85440000 Fire,cabluri,conductori electrici izolati 299770,78 3339722,00 6,12 336310,78 3814038,03 6,65 474316,03 14,20 3 87030000 Autoturisme si alte autovehicule destinate transp.persoane 439614,06 2937364,70 5,38 416895,77 2924954,32 5,10 -12410,38 -0,42 4 85370000 Tablouri, panouri,console,pupitre,cabinete,alte suporturi 20291,62 1257182,57 2,30 25652,85 1684631,15 2,94 427448,58 34,00 5 27100000 Uleiuri din petrol,din minerale bitumin., altele decat brute 3780830,42 1831095,00 3,35 4086096,44 1636988,25 2,85 -194106,74 -10,60 (benzine, motorine)

6 94010000 Scaune transformabile 296405,86 1392852,20 2,55 341247,31 1467485,73 2,56 74633,53 5,36 7 40110000 Anvelope pneumatice noi, din cauciuc. 317175,39 1249758,00 2,29 343013,45 1312369,33 2,29 62611,32 5,01 8 10010000 Grau si meslin(amestec de grau cu secara in proportie 2-1) 3558134,09 700570,96 1,28 6993999,28 1158994,08 2,02 458423,13 65,44 9 85170000 Aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie 13409,48 1023007,72 1,87 15348,94 1081454,81 1,88 58447,08 5,71 10 84140000 Pompe cu aer cu vacuumetrice, compresoare de aer sau gaze 42114,30 948979,33 1,74 44039,77 968353,84 1,69 19374,51 2,04 11 24020000 Tigari de foi,trabucuri,tigarete,din tutun/inlocuitori 51659,47 930921,30 1,71 48503,91 759425,22 1,32 -171496,08 -18,42 12 10050000 Porumb 5136557,51 982639,32 1,80 3439250,78 728260,69 1,27 -254378,63 -25,89 13 85360000 Ap ptr comutarea,taierea,protectia,circ.el.sub 1000 V 22404,24 674396,47 1,24 24954,42 708530,32 1,23 34133,86 5,06 14 84820000 Rulmenti cu bile,cu galeti,cu role sau cu role-ace 73824,85 676486,08 1,24 82468,19 688783,90 1,20 12297,83 1,82 15 30040000 Medicamente const.prin amestecarea sau nu a comp. 20206,40 821542,74 1,50 19832,33 667753,29 1,16 -153789,45 -18,72 16 89010000 Pacheboturi,nave de croaziera,de excursii,marfuri,feribot 194681,87 683417,80 1,25 265564,07 643455,34 1,12 -39962,47 -5,85 17 64030000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele 29859,52 661294,84 1,21 28526,68 643130,47 1,12 -18164,37 -2,75 18 94030000 Alt mobilier si parti ale acestuia. 268552,65 595407,79 1,09 288881,47 642830,78 1,12 47422,99 7,96 19 62040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste 18348,80 655896,84 1,20 17866,54 630337,67 1,10 -25559,17 -3,90 20 62030000 Costume sau compleuri, seturi, sacouri, pantaloni 12993,12 571085,48 1,05 12901,03 590319,53 1,03 19234,06 3,37 21 12050000 Seminte de rapita, chiar sfarimate 776386,97 311501,04 0,57 1461990,23 556460,42 0,97 244959,38 78,64 22 84070000 Motoare cu piston cu aprindere prin scanteie 50631,67 516647,39 0,95 48519,74 532724,38 0,93 16076,99 3,11

Page 12: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 9

2015 2016 Creştere 2016/2015 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuală (%) 23 85120000 Echipamente electrice de iluminare sau de semnalizare 20219,34 383147,05 0,70 34246,57 512812,33 0,89 129665,28 33,84 24 12060000 Seminte de floarea-soarelui, chiar sfarimate 1103112,93 468457,60 0,86 1183711,74 507166,85 0,88 38709,25 8,26 25 85160000 Incalzitoare instantanee de apa, boilere si termoplonjoare 49177,05 442803,34 0,81 56148,68 505657,50 0,88 62854,16 14,19 26 44070000 Lemn taiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit 1696681,04 638622,97 1,17 1245511,40 495311,84 0,86 -143311,14 -22,44 27 84130000 Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de masurare 32115,76 416925,79 0,76 32450,22 480432,17 0,84 63506,38 15,23 28 84090000 Parti destinate exclusiv sau in principal motoarelor 16852,03 364744,80 0,67 18839,12 412669,79 0,72 47924,99 13,14 29 72080000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri 1069074,83 427519,32 0,78 1059243,23 388589,01 0,68 -38930,31 -9,11 30 44100000 Panouri de particule si panouri similare din lemn 1257952,54 388421,20 0,71 1247903,69 386425,30 0,67 -1995,90 -0,51 31 90320000 Instrumente si aparate pentru reglare sau control automat 4788,43 224934,32 0,41 24560,04 382990,26 0,67 158055,93 70,27 32 73040000 Tevi, conducte si profile tubulare 419920,22 494247,72 0,91 354764,61 378208,94 0,66 -116038,78 -23,48 33 84180000 Frigidere, congelatoare si alte echipamente de refrigerare 107147,21 356754,73 0,65 111756,75 356055,92 0,62 -698,81 -0,20 34 64060000 Parti de incaltaminte fixate de talpi 14817,04 335009,00 0,61 13929,09 352494,06 0,61 17485,05 5,22 35 84790000 Masini,dispozitive mecanice care functioneaza individual 14952,32 321293,81 0,59 14872,12 335272,56 0,58 13978,76 4,35 36 40160000 Alte articole din cauciuc vulcanizat, neintarit 41322,90 292648,85 0,54 41689,91 318526,35 0,56 25877,50 8,84 37 73260000 Alte articole din fier sau din otel. 90769,49 279819,26 0,51 99842,17 308376,37 0,54 28557,11 10,21 38 27160000 Energie electrica 0,00 403386,26 0,74 0,00 299107,40 0,52 -104278,86 -25,85 39 99990000 Alte nespecificate 6905,91 282706,04 0,52 4100,37 291827,60 0,51 9121,55 3,23 40 62060000 Bluze si camasi pentru femei si fete 10792,46 280453,90 0,51 9906,61 280128,12 0,49 -325,78 -0,12 41 39260000 Alte articole din materiale plastice si din alte mater 30910,08 233718,09 0,43 34710,64 271953,53 0,47 38235,44 16,36 42 73080000 Structuri si parti de structuri 132770,92 260704,76 0,48 140831,39 268083,80 0,47 7379,04 2,83 43 85040000 Transformatoare electrice,convertizoare electrostatice 11873,87 198272,57 0,36 13683,98 236583,30 0,41 38310,73 19,32 44 85380000 Parti destinate exclusiv poz nr. 85.35, 85.36 sau 85.37. 26569,72 220432,34 0,40 28588,67 234783,89 0,41 14351,55 6,51 45 85280000 Receptoare de televiziune (inclusiv monitoare video ) 14009,89 385559,45 0,71 8973,55 226113,18 0,39 -159446,26 -41,35 46 84810000 Articole de robinetarie si alte articole ptr.tevi 11562,33 236705,17 0,43 10977,83 221123,74 0,39 -15581,43 -6,58 47 84830000 Arbori de transmisie si manivele,lagare,cuzineti,angrenaje 34749,25 187734,03 0,34 31077,13 209272,52 0,36 21538,48 11,47 48 33050000 Preparate pentru ingrijirea parului. 60864,67 171960,57 0,31 83759,15 208029,20 0,36 36068,63 20,97 49 88030000 Parti de baloane,dirijabile si alte vehicule aeriene 1416,12 155227,14 0,28 1662,41 207417,00 0,36 52189,86 33,62 50 76040000 Bare si profile din aluminiu 65274,51 191256,11 0,35 80980,02 204438,63 0,36 13182,52 6,89 51 40090000 Tuburi si tevi din cauciuc vulcanizat neintarit 16795,79 215208,59 0,39 16826,28 199682,93 0,35 -15525,66 -7,21

Page 13: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 10

2015 2016 Creştere 2016/2015 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuală (%) 52 61100000 Jerseuri, pulovere, jachete, veste 5939,06 185309,44 0,34 5924,28 193363,74 0,34 8054,30 4,35 53 10030000 Orz 1763164,32 299199,67 0,55 1310986,41 192081,85 0,33 -107117,82 -35,80 54 76060000 Table si benzi de aluminiu, cu o grosime de peste 0.2mm 71228,23 207770,18 0,38 70716,65 191926,05 0,33 -15844,13 -7,63 55 44180000 Binale pentru constructii si parti de sarpanta 119947,36 140452,95 0,26 153917,77 183312,26 0,32 42859,31 30,52 56 64020000 Alta incaltaminte cu talpi exter.si fete din cauciuc,plastic 11494,03 180841,53 0,33 11097,13 183203,09 0,32 2361,56 1,31 57 84280000 Alte masini,aparate de ridicat,manipulat,incarcat 28117,45 141117,20 0,26 35359,07 181065,69 0,32 39948,49 28,31 58 85010000 Motoare,generatoare electrice,exceptie grup.elecrogene 22564,04 161931,96 0,30 22121,16 179604,08 0,31 17672,12 10,91 59 76010000 Aluminiu sub forma bruta 104720,34 212691,68 0,39 101837,62 178830,37 0,31 -33861,31 -15,92 60 90290000 Alte contoare,indicatoare de viteza si tahimetre 2404,31 136089,76 0,25 2401,72 177764,37 0,31 41674,61 30,62 61 84310000 Parti ptr.masini si aparate de la poz 8425-8430 43289,37 162603,91 0,30 43493,85 177678,98 0,31 15075,07 9,27 62 72200000 Produse laminate inoxidabile sub 60mm latime 57262,40 175650,30 0,32 61783,09 173480,76 0,30 -2169,54 -1,24 63 1040000 Animale vii din specia ovina sau caprina 64927,75 155841,33 0,29 81845,73 171826,68 0,30 15985,34 10,26 64 1020000 Animale vii din specia bovina 53828,42 130060,12 0,24 65848,10 164918,43 0,29 34858,30 26,80 65 62020000 Paltoane, canadiene, pelerine, hanorace, bluzoane 2849,60 169057,40 0,31 2598,35 158516,75 0,28 -10540,66 -6,23 66 39250000 Articole pentru echiparea constructiilor 37263,56 134336,27 0,25 43223,00 156326,67 0,27 21990,40 16,37 67 72040000 Deseuri si resturi din fonta, fier sau otel 716646,09 173482,57 0,32 702227,59 149245,97 0,26 -24236,60 -13,97 68 85340000 Circuite imprimate 3180,48 103711,33 0,19 1445,35 147707,28 0,26 43995,95 42,42 69 62010000 Paltoane, canadiene, pelerine,hanorace,bluzoane 2016,75 123888,74 0,23 2220,41 147584,34 0,26 23695,60 19,13 70 84150000 Masini si aparate pentru aer conditionat 7085,52 126877,20 0,23 8312,25 146662,71 0,26 19785,52 15,59 71 84210000 Centrifuge, inclusiv uscatoare centrifugale 9625,27 126801,21 0,23 11810,14 144998,47 0,25 18197,26 14,35 72 73120000 Toroane si cabluri, odgoane, sirma impletita 74191,62 135563,46 0,25 75687,37 141881,76 0,25 6318,30 4,66 73 84730000 Parti si accesorii 2192,45 131424,45 0,24 2046,23 141859,54 0,25 10435,09 7,94 74 42020000 Cufere, valize si geamantane 3896,04 142986,09 0,26 3923,77 141577,99 0,25 -1408,10 -0,98 75 85430000 Masini si aparate electrice care au o functie proprie 3967,08 125583,32 0,23 4220,73 141060,44 0,25 15477,12 12,32 76 86060000 Vagoane pentru transportul marfurilor pe cale ferata 42720,64 129349,48 0,24 36573,46 140457,07 0,24 11107,59 8,59 77 87140000 Parti si accesorii de vehicule 3425,33 131481,44 0,24 3216,62 139538,79 0,24 8057,35 6,13 78 34020000 Agenti organici de suprafata 143202,70 132004,41 0,24 151719,23 139272,16 0,24 7267,75 5,51 79 85030000 Parti ale masinilor de la poz:8501 sau 8502 11307,03 106192,44 0,19 16062,68 138548,39 0,24 32355,95 30,47 80 62050000 Camasi pentru barbati si pentru baieti 2777,34 129937,02 0,24 2830,76 137980,00 0,24 8042,99 6,19

Page 14: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 11

2015 2016 Creştere 2016/2015 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuală (%) 81 44210000 Alte articole din lemn 76338,87 128580,90 0,24 71082,75 133167,64 0,23 4586,73 3,57 82 90180000 Instrumente si aparate pentru medicina generala, 3661,62 112124,79 0,21 3748,31 128557,19 0,22 16432,41 14,66 83 39230000 Articole de transport sau de ambalaj din materiale plastice 34425,06 116322,03 0,21 41920,88 127910,77 0,22 11588,73 9,96 84 84670000 Unelte pneumatice,hidraulice sau cu motor neelec.,pt.fol.man. 9640,25 108575,51 0,20 9505,89 125396,13 0,22 16820,63 15,49 85 83010000 Lacate, incuietori si zavoare din metale comune 9716,34 116388,82 0,21 10572,37 124857,26 0,22 8468,44 7,28 86 63070000 Alte articole confectionate,tipare sau modele imbracaminte 11256,85 124923,05 0,23 11754,30 123975,82 0,22 -947,23 -0,76 87 84110000 Turboreactoare, turbopropulsoare si alte turbine cu gaz 3938,28 109368,04 0,20 5076,82 123046,27 0,21 13678,23 12,51 88 85310000 Aparate electrice de semnalizare acustica sau vizuala 6767,06 113643,26 0,21 4633,52 120907,83 0,21 7264,57 6,39 89 99300000 Livrari de marfuri pentru nave si aeronave 245736,64 138182,82 0,25 268070,36 119606,11 0,21 -18576,71 -13,44 90 76160000 Alte articole din aluminiu 19958,37 118746,06 0,22 18888,14 118786,66 0,21 40,60 0,03 91 2070000 Carne si organe comestibile de pasare(poz nr.01.05) 66281,58 139470,42 0,26 66472,11 117294,88 0,20 -22175,54 -15,90 92 21060000 Preparate alimentare nedenumite si necuprinse in alta parte 16872,87 90374,23 0,17 21596,73 115979,04 0,20 25604,81 28,33 93 19050000 Produse de brutarie,patiserie si biscuiti cu sau fara cacao 53091,68 95693,36 0,18 57561,20 113685,53 0,20 17992,16 18,80 94 74040000 Deseuri si resturi de cupru 32762,09 135350,89 0,25 30493,44 111754,87 0,19 -23596,02 -17,43 95 61040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste 2946,90 105090,66 0,19 2997,04 111324,55 0,19 6233,89 5,93 96 89060000 Alte nave, inclusiv nave de razboi si nave de salvare 9960,64 39880,16 0,07 21877,58 109143,08 0,19 69262,92 173,68 97 83020000 Garnituri,inchizatori,articole similare din metale comune 18688,18 101749,17 0,19 19786,31 107471,36 0,19 5722,19 5,62 98 84190000 Aparate si dispozitive de laborator,incalzite 10094,05 86465,00 0,16 14237,69 106790,38 0,19 20325,39 23,51 99 44110000 Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemn 366600,74 118698,03 0,22 318494,08 104396,78 0,18 -14301,25 -12,05 100 55090000 Fire din fibre sintetice discontinue 20133,23 102592,56 0,19 20440,16 104078,69 0,18 1486,13 1,45 101 73070000 Fitinguri din fonta,fier,otel 18745,83 105821,93 0,19 22177,90 103941,10 0,18 -1880,83 -1,78 102 15120000 Uleiuri rafinate de floarea-soarelui,de sofran,de bumbac 188289,44 144756,37 0,27 126186,14 103521,93 0,18 -41234,44 -28,49 103 90300000 Osciloscoape, analizoare de spectru si alte instrum 1349,48 93483,47 0,17 1606,97 103451,25 0,18 9967,78 10,66 104 39070000 Poliacetali, alti polieteri si rasini epoxidice 67776,32 102118,63 0,19 74315,16 102715,45 0,18 596,81 0,58 105 51070000 Fire de lana pieptanata 6083,51 86220,28 0,16 6480,67 101174,17 0,18 14953,90 17,34 106 94050000 Aparate de iluminat si parti ale acestora 7415,14 98045,59 0,18 7193,78 99135,94 0,17 1090,35 1,11 107 90310000 Instrumente, aparate si masini de masura sau de control 1549,67 77931,40 0,14 2036,82 99110,75 0,17 21179,35 27,18 108 76050000 Sarme din aluminiu 61247,35 126662,42 0,23 50682,82 93021,77 0,16 -33640,65 -26,56 109 39210000 Alte placi, foi, folii, pelicule, benzi si lame 25157,65 76945,22 0,14 32823,81 92688,97 0,16 15743,75 20,46

Page 15: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 12

2015 2016 Creştere 2016/2015 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuală (%) 110 40100000 Benzi de transport sau de transmisie,din cauciuc vulcanizat 7684,03 90525,24 0,17 8444,96 92103,20 0,16 1577,96 1,74 111 90280000 Contoare de gaz, de lichide sau de electricitate 2648,54 72192,21 0,13 2855,84 91864,84 0,16 19672,63 27,25 112 72160000 Profile din fier sau din oteluri nealiate 182861,46 93702,20 0,17 199728,03 91321,93 0,16 -2380,26 -2,54 113 61090000 Tricouri si maiouri de corp, tricotate si crosetate 3903,06 85535,03 0,16 3939,30 90166,90 0,16 4631,88 5,42 114 44080000 Foi de placaj si foi pentru furnir de placaj 53111,74 89467,26 0,16 53560,24 88155,07 0,15 -1312,19 -1,47 115 38080000 Insecticide, fungicide, antirozatori, ierbicide 6319,28 74553,14 0,14 7477,22 86700,66 0,15 12147,52 16,29 116 48190000 Cutii, saci, pungi, cornete si alte ambalaje din hartie 49414,43 72531,68 0,13 58614,47 86485,91 0,15 13954,23 19,24 117 23060000 Turte si alte reziduuri din extractia grasimilor 520978,92 110280,28 0,20 415660,49 85384,55 0,15 -24895,74 -22,57 118 42050000 Alte articole din piele naturala sau reconstituita 1287,41 61049,01 0,11 1565,98 82586,01 0,14 21537,00 35,28 119 94040000 Somiere; articole de pat si articole similare 11250,57 51929,37 0,10 19010,88 79366,80 0,14 27437,44 52,84 120 63040000 Alte articole pentru mobilier 4197,98 49449,07 0,09 6098,06 78863,44 0,14 29414,37 59,48 121 73060000 Alte tevi, conducte si profile tubulare 131349,70 77085,21 0,14 134125,24 77985,80 0,14 900,59 1,17 122 39170000 Tuburi, tevi si accesorii ale acestora 28685,00 78571,21 0,14 25017,80 77508,99 0,14 -1062,22 -1,35 123 84660000 Parti si accesorii la pozitiile 8456-8465 18796,70 71736,27 0,13 18496,97 77432,89 0,13 5696,61 7,94 124 39200000 Alte placi, foi, folii, benzi, panglici 36264,55 72785,84 0,13 39680,23 76547,53 0,13 3761,69 5,17 125 16020000 Alte preparate sau conserve din carne,organe sau sange 20084,92 71343,25 0,13 21987,60 76392,89 0,13 5049,64 7,08 126 27110000 Gaz de sonda si alte hidrocarburi gazoase 282879,52 104485,98 0,19 281625,36 75911,02 0,13 -28574,96 -27,35 127 84710000 Masini de prelucrare automata a datelor,parti ale lor 1379,22 68227,16 0,12 2397,27 75899,12 0,13 7671,96 11,24 128 44120000 Placaje, lemn furniruit si lemn stratificat similar. 78364,66 80252,79 0,15 75767,07 75708,64 0,13 -4544,15 -5,66 129 72150000 Alte bare si tije din fier sau din oteluri nealiate 58964,81 73428,84 0,13 59097,42 74013,34 0,13 584,50 0,80 130 90330000 Parti si accesorii, nedenumite si necuprinse in alta parte 844,90 65123,46 0,12 923,76 73833,56 0,13 8710,10 13,37 131 64040000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele 4837,16 77911,89 0,14 3731,22 73798,19 0,13 -4113,70 -5,28 132 18060000 Ciocolata si alte preparate alimentare care contin cacao 9859,77 55270,59 0,10 13164,45 73487,13 0,13 18216,54 32,96 133 85110000 Aparate si dispozitive electrice de aprindere,pornire 5522,16 44053,16 0,08 7493,27 72146,47 0,13 28093,31 63,77 134 83080000 Inchizatori, monturi-inchizatoare, catarame 7502,11 68853,69 0,13 4421,20 71366,47 0,12 2512,78 3,65 135 63020000 Lenjerie de pat, de masa, de toaleta sau de bucatarie 7749,51 74736,89 0,14 7472,23 69947,31 0,12 -4789,58 -6,41 136 39010000 Polimeri de etilena, in forme primare 50565,55 64119,30 0,12 56810,37 68505,74 0,12 4386,44 6,84 137 84430000 Masini si aparate de imprimat si masinile lor auxiliare 2440,77 62626,91 0,11 2584,84 68290,44 0,12 5663,53 9,04 138 73180000 Suruburi, buloane, bolturi, piulite, tirfoane 14632,73 53404,69 0,10 15937,29 67851,33 0,12 14446,64 27,05

Page 16: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 13

2015 2016 Creştere 2016/2015 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuală (%) 139 84800000 Rame pentru turnatorie; placi de fond pentru matrite 6284,59 58479,78 0,11 6628,94 66448,23 0,12 7968,44 13,63 140 85420000 Circuite integrate si micromontaje electronice 1347,10 61848,73 0,11 1300,65 66334,22 0,12 4485,49 7,25 141 95030000 Alte jucarii; minimodele si modele similare 7694,10 58518,65 0,11 7788,91 65807,39 0,11 7288,75 12,46 142 85070000 Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor separatoare 27403,86 60854,05 0,11 28609,27 64796,81 0,11 3942,76 6,48 143 61150000 Ciorapi-chilot, dresuri, ciorapi, sosete si alte 2139,29 60672,41 0,11 2266,23 63416,57 0,11 2744,17 4,52 144 39020000 Polimeri de propilena sau de alte olefine,sub forme primare 64036,44 72304,48 0,13 66647,44 62364,19 0,11 -9940,29 -13,75 145 28990000 Alte 262837,88 54851,80 0,10 315081,82 60117,68 0,10 5265,88 9,60 146 61080000 Combinezoane, jupoane, furouri, slipuri si chiloti 2689,48 76187,11 0,14 2144,11 60097,29 0,10 -16089,81 -21,12 147 72100000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 122551,32 75574,63 0,14 98738,23 59753,52 0,10 -15821,12 -20,93 148 87120000 Biciclete si similare (inclusiv triciclete), fara motor 7403,86 58993,79 0,11 7047,42 59665,87 0,10 672,09 1,14 149 59030000 Tesaturi impregnate, acoperite, invelite sau imbracate 6100,81 66662,66 0,12 5434,07 58574,37 0,10 -8088,29 -12,13 150 55030000 Fibre sintetice discontinue, necardate si nepieptanate 50514,24 58584,38 0,11 51664,20 58504,68 0,10 -79,70 -0,14 151 50040000 Fire de matase 1045,77 60191,01 0,11 1020,20 58050,60 0,10 -2140,42 -3,56 152 87010000 Tractoare (altele decit cele de la pozitia nr.8709) 27451,19 65264,10 0,12 19784,57 57851,21 0,10 -7412,89 -11,36 153 85230000 Suporturi ptr.inregistrat sunetul 1369,04 60411,60 0,11 1062,83 57756,07 0,10 -2655,53 -4,40 154 94060000 Constructii prefabricate 40155,32 62064,86 0,11 35781,31 57547,82 0,10 -4517,04 -7,28 155 72090000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 123727,88 56628,01 0,10 140261,49 56889,14 0,10 261,13 0,46 156 87070000 Caroserii, inclusiv cabine, pentru autovehiculele 9651,83 29798,85 0,05 17928,95 56780,03 0,10 26981,18 90,54 157 40050000 Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare 24861,12 51558,08 0,09 30525,27 56631,51 0,10 5073,43 9,84 158 22020000 Ape,inclusiv ape minerale si ape gazoase, care au zahar 121382,94 54224,66 0,10 134444,87 55706,71 0,10 1482,05 2,73 159 89040000 Remorchere si impingatoare 12584,59 92119,83 0,17 7536,27 55414,22 0,10 -36705,61 -39,85 160 44010000 Lemn de foc,sub forma de trunchiuri,busteni,ramuri,rumegus 710891,08 84005,21 0,15 397649,99 55197,08 0,10 -28808,13 -34,29 161 48030000 Hartii pentru toaleta si servetele 44510,86 44732,52 0,08 59073,46 54826,57 0,10 10094,06 22,57 162 87160000 Remorci si semiremorci pentru toate vehiculele 24639,77 51138,50 0,09 23458,46 54715,89 0,10 3577,39 7,00

Page 17: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 14

Anexa 5 LISTA principalelor produse importate la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015

- 2016 date provizorii / 2015 date semidefinitive -

2015 2016 Creştere 2016/2015 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuală 1 87080000 Parti si accesorii de autovehicule de la poz. 8701-8705 393967,87 2589608,59 4,11 411645,76 2761704,70 4,10 172096,11 6,65 2 30040000 Medicamente const.prin amestecarea sau nu a comp. 38611,84 2204969,31 3,50 41433,91 2355294,29 3,50 150324,98 6,82 3 27090000 Uleiuri brute din petrol si din minerale bituminoase, brute 6595502,56 2262049,97 3,59 7468274,34 2073301,58 3,08 -188748,38 -8,34 4 87030000 Autoturisme si alte autovehicule destinate transp.persoane 123536,57 1367497,39 2,17 149956,11 1754267,36 2,60 386769,97 28,28 5 85170000 Aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie 11840,99 1434667,67 2,28 13405,22 1541480,02 2,29 106812,34 7,45 6 85440000 Fire,cabluri,conductori electrici izolati 153600,41 1357815,51 2,16 172175,88 1525245,20 2,26 167429,69 12,33 7 85360000 Ap ptr comutarea,taierea,protectia,circ.el.sub 1000 V 42560,71 959612,56 1,52 45524,42 1105684,10 1,64 146071,54 15,22 8 27100000 Uleiuri din petrol,din minerale bitumin., altele decat brute 2001210,01 1107576,86 1,76 1976892,17 932386,08 1,38 -175190,78 -15,82 (benzine, motorine) 9 85420000 Circuite integrate si micromontaje electronice 4309,30 764159,65 1,21 5775,65 927727,82 1,38 163568,17 21,40 10 39260000 Alte articole din materiale plastice si din alte mater 112531,10 707601,24 1,12 112459,36 805300,49 1,20 97699,24 13,81 11 87010000 Tractoare (altele decit cele de la pozitia nr.8709) 67702,44 599075,59 0,95 78037,91 741353,44 1,10 142277,85 23,75 12 73260000 Alte articole din fier sau din otel. 195012,50 565407,48 0,90 209951,42 611784,38 0,91 46376,90 8,20 13 84710000 Masini de prelucrare automata a datelor,parti ale lor 7139,58 584802,19 0,93 6850,29 605529,28 0,90 20727,09 3,54 14 85380000 Parti destinate exclusiv poz nr. 85.35, 85.36 sau 85.37. 27557,43 541130,82 0,86 29893,79 567365,47 0,84 26234,65 4,85 15 87040000 Autovehicule pentru transportul marfurilor 61925,26 433014,80 0,69 74320,24 556414,91 0,83 123400,11 28,50 16 84140000 Pompe cu aer cu vacuumetrice, compresoare de aer sau gaze 48506,39 563371,43 0,89 50575,16 513770,87 0,76 -49600,57 -8,80 17 85280000 Receptoare de televiziune (inclusiv monitoare video ) 12376,25 334245,07 0,53 15930,08 424402,36 0,63 90157,29 26,97 18 84130000 Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de masurare 24721,91 405779,22 0,64 25241,46 416858,31 0,62 11079,09 2,73 19 84790000 Masini,dispozitive mecanice care functioneaza individual 19453,37 412556,53 0,66 21935,01 401457,33 0,60 -11099,20 -2,69 20 85340000 Circuite imprimate 7472,42 305078,70 0,48 8508,64 400266,68 0,59 95187,99 31,20 21 74080000 Sarma de cupru 79531,66 431388,05 0,69 84765,48 394361,66 0,59 -37026,39 -8,58 22 84090000 Parti destinate exclusiv sau in principal motoarelor 32735,83 346479,51 0,55 31915,30 394308,11 0,59 47828,60 13,80

Page 18: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 15

2015 2016 Creştere 2016/2015 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuală (%) 23 84110000 Turboreactoare, turbopropulsoare si alte turbine cu gaz 21093,78 316749,63 0,50 27486,76 393939,38 0,58 77189,74 24,37 24 84810000 Articole de robinetarie si alte articole ptr.tevi 26177,35 394666,09 0,63 27702,67 392258,01 0,58 -2408,08 -0,61 25 84080000 Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie 32436,76 358306,84 0,57 29940,93 369833,30 0,55 11526,46 3,22 26 41070000 Piei depilate ale altor animale si piei de animale 15109,26 389071,78 0,62 14450,07 368093,63 0,55 -20978,15 -5,39 27 38080000 Insecticide, fungicide, antirozatori, ierbicide 43138,08 333640,27 0,53 54177,00 365601,16 0,54 31960,89 9,58 28 54070000 Tesaturi din fire de filamente sintetice 31939,78 356703,37 0,57 34283,10 356172,75 0,53 -530,62 -0,15 29 2030000 Carne de porcine proaspata, refrigerata sau congelata 191848,82 309018,36 0,49 196966,26 355856,98 0,53 46838,61 15,16 30 72100000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 443235,89 326875,69 0,52 494148,11 350833,02 0,52 23957,33 7,33 31 40110000 Anvelope pneumatice noi, din cauciuc. 86198,09 325685,25 0,52 98244,04 347618,49 0,52 21933,24 6,73 32 64060000 Parti de incaltaminte fixate de talpi 26714,88 340659,01 0,54 24294,34 345048,72 0,51 4389,70 1,29 33 85040000 Transformatoare electrice,convertizoare electrostatice 23900,47 359210,35 0,57 20153,16 342309,03 0,51 -16901,31 -4,71 34 10010000 Grau si meslin(amestec de grau cu secara in proportie 2-1) 652336,41 120701,18 0,19 2155962,67 337893,85 0,50 217192,67 179,94 35 59030000 Tesaturi impregnate, acoperite, invelite sau imbracate 36507,02 338466,75 0,54 28540,22 337314,43 0,50 -1152,32 -0,34 36 83020000 Garnituri,inchizatori,articole similare din metale comune 74399,66 296805,56 0,47 84295,89 331262,23 0,49 34456,67 11,61 37 39070000 Poliacetali, alti polieteri si rasini epoxidice 209872,69 316143,66 0,50 228862,71 325052,65 0,48 8908,99 2,82 38 94030000 Alt mobilier si parti ale acestuia. 114205,34 269753,38 0,43 144324,17 323362,63 0,48 53609,24 19,87 39 73180000 Suruburi, buloane, bolturi, piulite, tirfoane 76043,21 298905,83 0,47 80798,35 323260,43 0,48 24354,60 8,15 40 84820000 Rulmenti cu bile,cu galeti,cu role sau cu role-ace 51622,53 265668,15 0,42 49709,38 317389,81 0,47 51721,65 19,47 41 84210000 Centrifuge, inclusiv uscatoare centrifugale 23928,04 318050,95 0,51 21403,32 315586,14 0,47 -2464,81 -0,77 42 30020000 Singe uman; singe de animale preparat pentru util.terap. 1145,68 312734,68 0,50 1186,71 312622,58 0,46 -112,11 -0,04 43 27110000 Gaz de sonda si alte hidrocarburi gazoase 311056,81 115718,46 0,18 1223474,18 305757,59 0,45 190039,13 164,23 44 85410000 Diode, tranzistori si alte dispozitive similare 5846,76 273997,63 0,44 6705,06 301718,38 0,45 27720,75 10,12 45 84830000 Arbori de transmisie si manivele,lagare,cuzineti,angrenaje 37852,49 265426,18 0,42 41491,59 298728,33 0,44 33302,15 12,55 46 39230000 Articole de transport sau de ambalaj din materiale plastice 94761,97 254291,45 0,40 127958,06 291701,53 0,43 37410,08 14,71 47 85290000 Parti destinate aparatelor de radio si televiziune 14977,83 405029,60 0,64 8794,83 286748,15 0,43 -118281,46 -29,20 48 85370000 Tablouri, panouri,console,pupitre,cabinete,alte suporturi 8007,27 217361,82 0,35 6745,45 285711,07 0,42 68349,25 31,44 49 85160000 Incalzitoare instantanee de apa, boilere si termoplonjoare 34002,46 231295,67 0,37 37270,67 273993,67 0,41 42698,00 18,46 50 39010000 Polimeri de etilena, in forme primare 206101,16 293534,04 0,47 205945,51 272153,34 0,40 -21380,71 -7,28 51 85470000 Piese izolante, in intregime din materiale izolante 12403,25 250038,04 0,40 14389,57 265040,76 0,39 15002,72 6,00 52 39200000 Alte placi, foi, folii, benzi, panglici 87809,13 249781,12 0,40 98511,95 263258,66 0,39 13477,53 5,40

Page 19: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 16

2015 2016 Creştere 2016/2015 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuală (%) 53 19050000 Produse de brutarie,patiserie si biscuiti cu sau fara cacao 110373,81 217644,86 0,35 127185,66 261967,05 0,39 44322,18 20,36 54 42050000 Alte articole din piele naturala sau reconstituita 3272,82 202606,26 0,32 3924,99 246985,03 0,37 44378,77 21,90 55 40160000 Alte articole din cauciuc vulcanizat, neintarit 28735,36 225713,53 0,36 30017,48 246953,30 0,37 21239,78 9,41 56 18060000 Ciocolata si alte preparate alimentare care contin cacao 55361,14 196967,04 0,31 64248,04 240251,12 0,36 43284,08 21,98 57 85010000 Motoare,generatoare electrice,exceptie grup.elecrogene 16936,44 244351,23 0,39 16620,96 237704,47 0,35 -6646,76 -2,72 58 34020000 Agenti organici de suprafata 199033,71 216441,49 0,34 228636,52 236422,29 0,35 19980,80 9,23 59 21060000 Preparate alimentare nedenumite si necuprinse in alta parte 54878,74 195696,15 0,31 61196,04 234356,71 0,35 38660,56 19,76 60 90180000 Instrumente si aparate pentru medicina generala, 6405,44 232148,43 0,37 8123,61 231467,54 0,34 -680,89 -0,29 61 87160000 Remorci si semiremorci pentru toate vehiculele 54306,73 193925,67 0,31 57047,49 227939,75 0,34 34014,08 17,54 62 39170000 Tuburi, tevi si accesorii ale acestora 48441,32 217684,38 0,35 49955,91 226578,44 0,34 8894,06 4,09 63 84430000 Masini si aparate de imprimat si masinile lor auxiliare 11413,66 238406,51 0,38 10218,56 226196,29 0,34 -12210,22 -5,12 64 84330000 Masini si utilaje pentru recoltat sau treierat 23700,15 223388,73 0,35 21476,20 224962,07 0,33 1573,34 0,70 65 94010000 Scaune transformabile 41653,58 186369,74 0,30 50321,48 220868,10 0,33 34498,36 18,51 66 31020000 Ingrasaminte minerale sau chimice azotoase 592748,53 153114,65 0,24 989324,08 220560,46 0,33 67445,81 44,05 67 99990000 Alte nespecificate 5759,87 185994,97 0,30 2455,80 217573,54 0,32 31578,57 16,98 68 84180000 Frigidere, congelatoare si alte echipamente de refrigerare 38011,64 182296,99 0,29 45112,35 210350,78 0,31 28053,79 15,39 69 84770000 Masini,aparate ptr prelucr cauciuc,materii plastice 18661,27 221618,70 0,35 12749,84 208277,71 0,31 -13341,00 -6,02 70 39210000 Alte placi, foi, folii, pelicule, benzi si lame 57793,97 182288,18 0,29 58545,89 208227,77 0,31 25939,60 14,23 71 9010000 Cafea, chiar prajita sau decofeinizata 43441,48 176261,34 0,28 50555,93 205216,73 0,30 28955,39 16,43 72 23090000 Preparate de tipurile celor folosite in hrana animalelor 305055,47 190402,49 0,30 315010,07 203559,44 0,30 13156,95 6,91 73 85120000 Echipamente electrice de iluminare sau de semnalizare 11275,73 145373,55 0,23 21122,60 199969,83 0,30 54596,29 37,56 74 31050000 Ingrasaminte minerale sau chimice cu doua sau trei fertilizari 394101,58 177857,94 0,28 511589,27 194699,91 0,29 16841,97 9,47 75 62030000 Costume sau compleuri, seturi, sacouri, pantaloni 7558,99 147374,10 0,23 8628,94 190838,99 0,28 43464,89 29,49 76 95030000 Alte jucarii; minimodele si modele similare 21543,30 150746,81 0,24 65731,96 190063,27 0,28 39316,45 26,08 77 4060000 Branzeturi si casuri 49183,33 142601,43 0,23 63546,97 182833,35 0,27 40231,91 28,21 78 72080000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri 355954,93 185370,78 0,29 394663,05 181003,02 0,27 -4367,76 -2,36 79 94050000 Aparate de iluminat si parti ale acestora 18618,02 151777,75 0,24 19877,49 180804,78 0,27 29027,03 19,12 80 48190000 Cutii, saci, pungi, cornete si alte ambalaje din hartie 77253,53 169574,10 0,27 83861,49 180144,44 0,27 10570,34 6,23 81 24010000 Tutunuri brute sau neprelucrate; deseuri de tutunuri 39488,95 220634,60 0,35 37679,43 178738,66 0,27 -41895,95 -18,99 82 72130000 Bare,tije din fier,oteluri nealiate laminate la cald 494827,39 211850,07 0,34 473692,05 176023,85 0,26 -35826,22 -16,91

Page 20: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 17

2015 2016 Creştere 2016/2015 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuală (%) 83 90310000 Instrumente, aparate si masini de masura sau de control 2756,33 158123,85 0,25 2465,53 175244,94 0,26 17121,08 10,83 84 17010000 Zahar din trestie sau sfecla de zahar si zaharoza pura 502533,13 172752,81 0,27 429858,68 175179,91 0,26 2427,10 1,40 85 73080000 Structuri si parti de structuri 91809,88 186951,43 0,30 114986,74 174045,19 0,26 -12906,25 -6,90 86 38240000 Lianti preparati pentru tipare sau miezuri de turnatorie 128044,76 158114,50 0,25 165281,82 173905,53 0,26 15791,03 9,99 87 40020000 Cauciuc sintetic si factis pentru cauciuc derivat din ulei 94356,96 161553,98 0,26 108417,61 173109,15 0,26 11555,17 7,15 88 2070000 Carne si organe comestibile de pasare(poz nr.01.05) 124541,53 153375,55 0,24 136562,88 173080,09 0,26 19704,54 12,85 89 39160000 Monofilamente de peste 1 mm (monofire) in sectiune 59636,77 139983,56 0,22 73807,99 170356,26 0,25 30372,70 21,70 90 90320000 Instrumente si aparate pentru reglare sau control automat 3327,43 137105,12 0,22 3997,72 170043,34 0,25 32938,22 24,02 91 72190000 Produse laminate plate din oteluri inoxidabile,de 600mm lat. 86278,31 188509,22 0,30 89974,32 169464,38 0,25 -19044,84 -10,10 92 8050000 Citrice, proaspete sau uscate 246313,52 143118,12 0,23 266925,14 168087,97 0,25 24969,85 17,45 93 73060000 Alte tevi, conducte si profile tubulare 199076,51 148800,75 0,24 242018,32 166940,27 0,25 18139,52 12,19 94 39030000 Polimeri de stiren, sub forme primare 109747,62 164334,82 0,26 123828,62 165983,83 0,25 1649,01 1,00 95 72280000 Bare si profile din alte oteluri aliate 142103,60 174488,68 0,28 161740,93 164733,65 0,24 -9755,03 -5,59 96 84320000 Masini, aparate si dispozitive agricole, horticole 20979,93 139126,99 0,22 23921,10 164669,41 0,24 25542,42 18,36 97 84150000 Masini si aparate pentru aer conditionat 13849,40 141622,23 0,22 18989,25 163856,37 0,24 22234,14 15,70 98 76160000 Alte articole din aluminiu 23959,06 157665,89 0,25 24350,96 160065,97 0,24 2400,08 1,52 99 54020000 Fire din filamente sintetice 41002,40 143895,60 0,23 47871,85 157295,42 0,23 13399,82 9,31 100 64030000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele 5648,02 130095,42 0,21 6157,05 156447,33 0,23 26351,91 20,26 101 39020000 Polimeri de propilena sau de alte olefine,sub forme primare 114363,26 163796,59 0,26 120409,15 156003,86 0,23 -7792,73 -4,76 102 52080000 Tesaturi cu cel putin 85%bbc 10696,89 150270,28 0,24 11786,66 153859,88 0,23 3589,61 2,39 103 84070000 Motoare cu piston cu aprindere prin scanteie 20469,60 171101,91 0,27 16209,91 152700,45 0,23 -18401,46 -10,75 104 10050000 Porumb 1626933,88 298797,10 0,47 583451,42 149704,71 0,22 -149092,38 -49,90 105 85320000 Condensatori electrici,ficsi,variabili,ajustabili 4086,17 129760,95 0,21 10666,67 148613,72 0,22 18852,78 14,53 106 72140000 Bare din fier sau din oteluri nealiate, simplu forjate 360165,45 167477,35 0,27 350017,05 148043,02 0,22 -19434,33 -11,60 107 60060000 Alte materiale tricotate sau crosetate 18587,66 142344,88 0,23 19164,57 147408,68 0,22 5063,81 3,56 108 33020000 Amestecuri de substante odorizante 17295,66 129390,68 0,21 15259,10 145835,62 0,22 16444,94 12,71 109 76040000 Bare si profile din aluminiu 32175,36 140306,39 0,22 35089,14 145034,24 0,22 4727,85 3,37 110 33040000 Produse de infrumusetare si de machiaj 15310,93 122892,00 0,20 15268,13 142878,29 0,21 19986,29 16,26 111 12060000 Seminte de floarea-soarelui, chiar sfarimate 188697,33 131188,95 0,21 197215,15 142097,27 0,21 10908,32 8,31 112 40050000 Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare 56322,92 150039,08 0,24 54776,01 141898,54 0,21 -8140,54 -5,43 113 44110000 Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemn 213279,34 120029,21 0,19 247780,10 140549,74 0,21 20520,53 17,10 114 84220000 Masini pt.spalat vesela,curatat si uscat sticle,umplut 5793,09 103179,53 0,16 7205,53 139733,47 0,21 36553,93 35,43

Page 21: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 18

2015 2016 Creştere 2016/2015 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuală (%) 115 27040000 Cocs si semicocs de huila, de lignit sau de turba 797863,59 147572,67 0,23 807659,78 138685,30 0,21 -8887,37 -6,02 116 26010000 Minereuri si concentrate de fier, inclusiv pirite prajite 2988682,24 144849,94 0,23 2725484,54 136229,11 0,20 -8620,83 -5,95 117 56030000 Articole netesute, chiar impregnate, acoperite sau nu 28520,38 130005,78 0,21 29007,66 135186,35 0,20 5180,57 3,98 118 62040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste 4296,88 105725,06 0,17 5390,28 134719,39 0,20 28994,33 27,42 119 95040000 Articole pentru jocuri de societate 2313,75 89275,30 0,14 3245,84 133501,52 0,20 44226,21 49,54 120 69080000 Placi si dale din ceramica pentru pavaj 346422,52 114812,03 0,18 410566,53 133066,04 0,20 18254,01 15,90 121 85430000 Masini si aparate electrice care au o functie proprie 4951,93 122568,62 0,19 5739,35 129335,87 0,19 6767,25 5,52 122 85310000 Aparate electrice de semnalizare acustica sau vizuala 2422,38 110384,70 0,18 2286,54 129010,06 0,19 18625,36 16,87 123 72170000 Sarme din fier sau din oteluri nealiate 121429,88 109976,71 0,17 167850,29 128111,69 0,19 18134,98 16,49 124 8030000 Banane, proaspete sau uscate 150667,63 109345,44 0,17 177630,11 128056,74 0,19 18711,30 17,11 125 32080000 Lacuri si vopsele pe baza de polimeri sintetici 32354,38 127600,20 0,20 30340,04 127973,56 0,19 373,36 0,29 126 84030000 Cazane pentru incalzire centrala 31094,57 149659,51 0,24 24924,83 127611,41 0,19 -22048,10 -14,73 127 48110000 Hartii,cartoane,vata de celuloza,pinza de fibre de celuloza 52212,43 109739,89 0,17 63855,25 126933,65 0,19 17193,76 15,67 128 83080000 Inchizatori, monturi-inchizatoare, catarame 13199,29 114398,45 0,18 11011,84 125889,32 0,19 11490,88 10,04 129 61090000 Tricouri si maiouri de corp, tricotate si crosetate 6023,48 95609,82 0,15 7709,22 125529,93 0,19 29920,10 31,29 130 23040000 Turte si alte reziduuri din extractia uleiului de soia 523193,32 199004,05 0,32 361265,43 125502,10 0,19 -73501,95 -36,93 131 84730000 Parti si accesorii 2950,34 126623,25 0,20 3355,76 125242,07 0,19 -1381,18 -1,09 132 48020000 Hartii si cartoane, nestratificate, neacoperite 177254,21 125406,03 0,20 170092,63 124602,91 0,19 -803,12 -0,64 133 27130000 Cocs de petrol, bitum de petrol si alte reziduuri 755244,31 157596,20 0,25 728252,80 123421,26 0,18 -34174,94 -21,69 134 88030000 Parti de baloane,dirijabile si alte vehicule aeriene 1157,50 76698,70 0,12 1773,96 123366,50 0,18 46667,81 60,85 135 76010000 Aluminiu sub forma bruta 69167,79 143798,84 0,23 69105,79 121877,02 0,18 -21921,82 -15,24 136 85070000 Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor separatoare 29721,04 110005,07 0,17 28663,48 121248,22 0,18 11243,15 10,22 137 76020000 Deseuri si resturi de aluminiu 90343,29 136484,24 0,22 89311,99 121066,10 0,18 -15418,14 -11,30 138 96190000 Tampoane igienice si tampoanele interne, servetele si 28602,62 104069,02 0,17 41119,77 121048,61 0,18 16979,58 16,32 scutece pentru copii, si articole similare, din orice material 139 84310000 Parti ptr.masini si aparate de la poz 8425-8430 23037,37 137402,97 0,22 24245,38 120347,56 0,18 -17055,41 -12,41 140 85230000 Suporturi ptr.inregistrat sunetul 1314,18 109312,93 0,17 1461,81 119926,15 0,18 10613,23 9,71 141 84500000 Masini de spalat,si cele cu dispozitiv de uscare 34487,91 94126,84 0,15 44655,12 119601,44 0,18 25474,60 27,06 142 64040000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele 7143,89 77273,90 0,12 7857,47 118612,76 0,18 41338,86 53,50 143 73040000 Tevi, conducte si profile tubulare 84558,38 155275,77 0,25 72237,88 117750,90 0,17 -37524,86 -24,17 144 72250000 Produse laminate plate din alte oteluri aliate 167207,35 95644,12 0,15 197435,63 117522,45 0,17 21878,33 22,87

Page 22: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 19

2015 2016 Creştere 2016/2015 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuală (%) 145 84670000 Unelte pneumatice,hidraulice sau cu motor neelec.,pt.fol.man. 10276,10 109380,53 0,17 11136,36 117104,93 0,17 7724,40 7,06 146 90260000 Instrumente si aparate pentru masurare,control debit 1654,99 105224,56 0,17 1748,26 116908,76 0,17 11684,20 11,10 147 61100000 Jerseuri, pulovere, jachete, veste 5188,49 91932,42 0,15 6373,78 116435,18 0,17 24502,75 26,65 148 42020000 Cufere, valize si geamantane 10823,10 96165,72 0,15 11211,63 115658,52 0,17 19492,80 20,27 149 27160000 Energie electrica 0,00 133187,90 0,21 0,00 115516,95 0,17 -17670,95 -13,27 150 39190000 Placi, foi, folii, benzi, panglici, pelicule 36645,69 109078,01 0,17 27990,40 114863,10 0,17 5785,09 5,30 151 84800000 Rame pentru turnatorie; placi de fond pentru matrite 7969,07 94491,64 0,15 8864,06 114455,05 0,17 19963,41 21,13 152 64020000 Alta incaltaminte cu talpi exter.si fete din cauciuc,plastic 9707,86 92527,70 0,15 9349,30 113452,07 0,17 20924,37 22,61 153 85110000 Aparate si dispozitive electrice de aprindere,pornire 7912,54 91033,40 0,14 9432,75 113371,63 0,17 22338,23 24,54 154 84290000 Buldozere, gredere, nivelatoare, screpere, lopeti 30378,33 174761,83 0,28 21909,78 113107,39 0,17 -61654,45 -35,28 155 87140000 Parti si accesorii de vehicule 12047,39 126226,89 0,20 11023,50 112706,60 0,17 -13520,29 -10,71 156 84660000 Parti si accesorii la pozitiile 8456-8465 4848,37 107815,37 0,17 3965,30 111955,07 0,17 4139,70 3,84 157 51050000 Lana, par fin sau grosier de animale, cardate sau pieptanat 9265,27 95426,41 0,15 10360,68 111759,61 0,17 16333,20 17,12 158 72160000 Profile din fier sau din oteluri nealiate 198013,18 121726,34 0,19 195126,66 110848,58 0,16 -10877,75 -8,94 159 82070000 Ustensile intersanjabile pentru unelte manuale 4090,90 95911,17 0,15 4832,14 109894,56 0,16 13983,38 14,58 160 52090000 Tesaturi cu cel putin 85% bbc peste 200g/mp 10306,75 109329,03 0,17 10740,54 109743,31 0,16 414,27 0,38 161 44030000 Lemn brut, cojit, simplu fasonat sau chiar cioplit 1512714,92 103368,30 0,16 1483697,16 109302,79 0,16 5934,49 5,74 162 84190000 Aparate si dispozitive de laborator,incalzite 11676,77 119983,55 0,19 14452,39 108555,49 0,16 -11428,06 -9,52 163 76060000 Table si benzi de aluminiu, cu o grosime de peste 0.2mm 29670,12 98504,63 0,16 32797,33 106963,80 0,16 8459,17 8,59 164 33070000 Preparate pentru preras, ras sau dupa ras 27383,34 98175,15 0,16 30530,74 105668,09 0,16 7492,94 7,63 165 55150000 Alte tesaturi din fibre sintetice discontinue 13183,43 104356,46 0,17 12938,29 103917,64 0,15 -438,82 -0,42 166 73200000 Arcuri si foi de arcuri, din fier sau din otel 20521,22 83544,42 0,13 25661,25 103477,35 0,15 19932,93 23,86 167 39090000 Rasini aminice, rasini fenolice si poliuretani 53748,47 103202,54 0,16 60035,34 103401,12 0,15 198,59 0,19 168 83010000 Lacate, incuietori si zavoare din metale comune 12023,99 91724,98 0,15 12406,59 102055,37 0,15 10330,39 11,26 169 72090000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 230614,39 132059,54 0,21 190799,09 101634,40 0,15 -30425,13 -23,04 170 88020000 Alte vehicule aeriene 49,36 35687,20 0,06 248,94 97612,87 0,14 61925,67 173,52 171 85150000 Masini si aparate electrice pentru lipit sau sudat 4421,47 87295,31 0,14 6616,27 97513,60 0,14 10218,29 11,71 172 33030000 Parfumuri si ape de toaleta. 4615,42 78684,61 0,12 7703,79 97164,73 0,14 18480,12 23,49 173 84280000 Alte masini,aparate de ridicat,manipulat,incarcat 13439,01 96723,58 0,15 16985,83 96945,61 0,14 222,03 0,23 174 40010000 Cauciuc natural,balata,gutaperca,guayule,chicle,gume natur. 62474,47 94024,62 0,15 70669,69 96799,31 0,14 2774,69 2,95 175 1030000 Animale vii din specia porcina 43835,38 95473,85 0,15 35715,27 96752,87 0,14 1279,02 1,34 176 58060000 Panglici 8901,22 93293,52 0,15 10797,76 96747,24 0,14 3453,72 3,70 177 48100000 Hartii si cartoane acoperite cu caolin 111911,92 89054,11 0,14 113164,37 93350,77 0,14 4296,65 4,82

Page 23: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 20

2015 2016 Creştere 2016/2015 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuală (%) 178 48050000 Alte hartii si cartoane, nestratificate si neacoperite 189520,54 93463,59 0,15 201984,16 93309,19 0,14 -154,40 -0,17 179 85330000 Rezistente electrice altele decit cele pentru incalzit. 2574,24 73170,47 0,12 3780,87 92558,01 0,14 19387,53 26,50 180 39040000 Polimeri de clorura de vinil sau de alte olefine 98607,67 98908,61 0,16 91026,35 91685,55 0,14 -7223,06 -7,30 181 73070000 Fitinguri din fonta,fier,otel 18882,24 92572,12 0,15 17346,80 90368,96 0,13 -2203,17 -2,38 182 51120000 Tesaturi din lana pieptanata sau din par fin de animale 2156,08 83182,89 0,13 2193,81 90003,48 0,13 6820,59 8,20 183 44180000 Binale pentru constructii si parti de sarpanta 52937,09 79362,35 0,13 60648,09 89345,27 0,13 9982,92 12,58 184 84270000 Carucioare-stivuitoare 13509,47 66498,79 0,11 18510,86 88792,95 0,13 22294,15 33,53 185 90270000 Instrumente si aparate pentru analize fizice sau chimice 843,12 107087,68 0,17 926,52 87887,95 0,13 -19199,73 -17,93 186 38260000 Biodiesel si amestecuri de biodiesel, care nu contin sau care 58086,44 50111,05 0,08 106395,25 87181,45 0,13 37070,40 73,98 contin sub 70 % in greutate uleiuri petroliere sau uleiuri obtinute din minerale bituminoase 187 85090000 Aparate electromecanice casnice cu motor electric 7666,92 65708,63 0,10 10122,09 86877,09 0,13 21168,46 32,22 188 84240000 Aparate mecanice ptr proiectat,dispersat,pulverizat 9761,69 77714,97 0,12 11209,74 86820,06 0,13 9105,09 11,72 189 38220000 Reactivi de diagnostic sau de laborator pe suport sau prep. 1555,61 77384,07 0,12 1892,27 85429,03 0,13 8044,97 10,40 190 70070000 Sticla securit,din sticla calita sau stratif. 38645,74 76150,95 0,12 43804,65 85218,77 0,13 9067,82 11,91 191 59020000 Tesatura cord pentru anvelope din fire de mare rezistenta 18777,26 73805,99 0,12 21082,78 84249,76 0,13 10443,76 14,15 192 39250000 Articole pentru echiparea constructiilor 31821,87 85512,21 0,14 28987,53 83307,14 0,12 -2205,07 -2,58 193 19010000 Extracte de malt;preparate alimentare din fainuri,gris,amid 31211,91 68949,45 0,11 35594,20 82616,32 0,12 13666,87 19,82 194 33050000 Preparate pentru ingrijirea parului. 20083,14 67783,96 0,11 23012,48 82520,91 0,12 14736,95 21,74 195 90210000 Art si ap de ortopedie,centurile,bandaje medicochirurgicale 538,79 72023,74 0,11 708,42 81966,52 0,12 9942,78 13,80 196 40090000 Tuburi si tevi din cauciuc vulcanizat neintarit 8360,58 86072,99 0,14 6575,27 81342,22 0,12 -4730,77 -5,50 197 22080000 Alcool etilic nedenat.pina la 80% alcool;prep.alcool.mixte 12270,63 62097,68 0,10 19669,35 80157,53 0,12 18059,85 29,08 198 22020000 Ape,inclusiv ape minerale si ape gazoase, care au zahar 114702,03 66135,61 0,11 128936,97 79934,32 0,12 13798,71 20,86 199 47030000 Pasta chimica de lemn, tratata cu soda sau sulfat 120700,94 68988,62 0,11 151990,77 79868,37 0,12 10879,75 15,77 200 29010000 Hidrocarburi aciclice 83733,91 77710,74 0,12 96383,80 79091,23 0,12 1380,50 1,78 201 35060000 Cleiuri si alte adezive nedenumite si neincl.in alta parte 26946,55 75823,69 0,12 27992,50 78977,49 0,12 3153,79 4,16 202 54080000 Tesaturi din fire de filamente artificiale 3876,62 79848,38 0,13 3703,07 78430,03 0,12 -1418,35 -1,78 203 44070000 Lemn taiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit 101405,48 41493,11 0,07 223407,27 77648,72 0,12 36155,62 87,14 204 4010000 Lapte si smantana,neconcentrate,fara adaos de zahar 151132,95 61771,26 0,10 190709,31 77465,58 0,12 15694,32 25,41 205 50020000 Matase bruta (nerasucita) 1150,52 59397,81 0,09 1609,53 76727,43 0,11 17329,62 29,18 206 39080000 Poliamide sub forme primare 27082,49 74114,50 0,12 27822,78 76726,68 0,11 2612,18 3,52 207 61040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste 3217,05 53602,85 0,09 3915,97 76347,02 0,11 22744,17 42,43

Page 24: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 21

2015 2016 Creştere 2016/2015 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % în total Greutate Valoare % în total Valorică Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuală (%) 208 85030000 Parti ale masinilor de la poz:8501 sau 8502 12359,52 58138,90 0,09 17814,43 76275,95 0,11 18137,05 31,20 209 48210000 Etichete de toate felurile, din hartie sau din carton 8551,73 69821,76 0,11 11687,08 75768,34 0,11 5946,58 8,52 210 84650000 Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului 5436,87 87879,46 0,14 5006,36 74677,44 0,11 -13202,02 -15,02 211 87050000 Autovehicole pentru scopuri speciale 11317,42 91796,58 0,15 9683,87 73837,34 0,11 -17959,24 -19,56 212 87020000 Autovehicule pentru transportul a 10 persoane sau mai multe 8686,85 70365,34 0,11 10482,76 73519,61 0,11 3154,28 4,48 213 24020000 Tigari de foi,trabucuri,tigarete,din tutun/inlocuitori 4203,35 60273,61 0,10 5040,09 73235,00 0,11 12961,39 21,50 214 7020000 Tomate, in stare proaspata sau refrigerate 57775,47 54385,23 0,09 76349,18 73096,05 0,11 18710,81 34,40 215 10030000 Orz 534343,25 83711,73 0,13 480421,07 72556,22 0,11 -11155,50 -13,33 216 63070000 Alte articole confectionate,tipare sau modele imbracaminte 6175,34 66459,96 0,11 6919,68 71864,34 0,11 5404,38 8,13 217 32090000 Lacuri si vopsele pe baza de polimeri in mediu apos 42121,82 69374,34 0,11 48766,55 71849,42 0,11 2475,08 3,57 218 85180000 Microfoane si suporturile acestora; difuzoare 4738,97 63624,29 0,10 4458,14 71787,92 0,11 8163,63 12,83 219 34010000 Sapunuri; produse si preparate organice 38995,60 61720,66 0,10 43858,77 71439,48 0,11 9718,82 15,75 220 24030000 Alte tutunuri prelucrate si inlocuitori de tutun 13223,39 69147,25 0,11 12520,46 70375,62 0,10 1228,37 1,78 221 17040000 Produse zaharoase care nu contin cacao 20172,07 52969,30 0,08 26198,06 69981,61 0,10 17012,31 32,12 222 84380000 Masini,aparate,nedenumite si necuprinse in alta parte 4382,19 66879,42 0,11 4283,01 69600,68 0,10 2721,26 4,07 223 85390000 Lampi si tuburi electrice cu incandescenta,cu descarcare 6958,39 71187,78 0,11 5964,63 69469,68 0,10 -1718,11 -2,41 224 86070000 Parti de vehicule pentru cai ferate sau similare 18276,52 54192,13 0,09 20423,90 69302,40 0,10 15110,27 27,88 225 20050000 Alte legume prep.sau conserv.,altfel decat in otet,necongel 48914,99 55383,95 0,09 59842,01 68545,81 0,10 13161,86 23,76 226 85050000 Electromagneti,magneti permanenti 3587,80 53863,64 0,09 4446,33 68139,05 0,10 14275,41 26,50 227 20080000 Fructe, simburi si alte parti comestibile de plante 38995,47 55354,81 0,09 42375,12 67910,72 0,10 12555,91 22,68 228 39240000 Vesela, alte articole de menaj sau obiecte de uz casnic 17664,56 59115,50 0,09 19218,24 66304,82 0,10 7189,32 12,16 229 27010000 Huile; brichete si combustibili solizi de forme similare 801667,80 69662,16 0,11 798753,76 66100,56 0,10 -3561,60 -5,11 230 85270000 Aparate de receptie pentru radiotelefonie, etc 1414,58 55040,83 0,09 1870,46 65858,50 0,10 10817,67 19,65 231 73210000 Sobe de incalzit, masini de gatit, cuptoare, gratare 16875,45 50806,65 0,08 21717,86 65743,49 0,10 14936,83 29,40 232 51110000 Tesaturi din lana cardata sau din par fin de animale cardat 2316,40 57034,51 0,09 2550,21 65344,31 0,10 8309,80 14,57 233 6020000 Alte plante vii,butasi si altoi,spori de ciuperci 72193,49 58898,97 0,09 78299,99 65253,59 0,10 6354,63 10,79 234 7090000 Alte legume in stare proaspata sau refrigerate. 41703,22 50530,10 0,08 49334,83 65251,90 0,10 14721,80 29,13 235 21030000 Sosuri si preparate din acestea; compozitii din condimente 29400,21 55992,97 0,09 34868,48 64962,25 0,10 8969,28 16,02 236 84740000 Masini,aparate ptr sortat,cernut,separat,spalat,concasat 15235,87 85933,91 0,14 14804,08 64849,84 0,10 -21084,07 -24,54 237 70190000 Fibre de sticla (inclusiv vata de sticla) siart.din aceste mat. 35324,91 59263,20 0,09 40478,04 64528,84 0,10 5265,64 8,89 238 73220000 Radiatoare pentru incalzire centrala, neelectrice 45499,42 60502,22 0,10 50368,44 64247,50 0,10 3745,27 6,19 239 94040000 Somiere; articole de pat si articole similare 7872,31 48898,99 0,08 10286,80 64099,77 0,10 15200,78 31,09

Page 25: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 22

Anexa 6

Evoluţia volumului şi structurii comerţului internaţional al României pe secţiuni Nomenclator Combinat (NC) la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015

- 2016 date provizorii / 2015 date semidefinitive -

- milioane EURO -

EXPORT IMPORT 2015 2016 Creştere 2015 2016 Creştere (%) (%)

Total, din care: 54596,06 57386,26 5,11 62962,07 67344,47 6,96 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% I Animale vii si produse ale regnului animal 781,68 809,05 3,50 1254,10 1436,90 14,58 1,43% 1,41% 1,99% 2,13%

II Produse ale regnului vegetal 3074,63 3440,50 11,90 2037,28 2332,73 14,50 5,63% 6,00% 3,24% 3,46%

III Grasimi si uleiuri de origine animala sau 223,68 194,17 -13,19 183,98 189,94 3,24 vegetala; produse ale disocierii lor; grasimi alimentare prelucrate; ceara de origine animala sau vegetala 0,41% 0,34% 0,29% 0,28%

IV Produse alimentare; bauturi,lichide 1838,17 1723,30 -6,25 2579,79 2830,73 9,73 alcoolice si otet; tutun si inlocuitori de 3,37% 3,00% 4,10% 4,20%

V Produse minerale 2556,56 2169,65 -15,13 4381,45 4140,17 -5,51 4,68% 3,78% 6,96% 6,15%

VI Produse ale industriei chimice si ale 2046,90 1856,34 -9,31 6329,72 6712,92 6,05 industriilor conexe 3,75% 3,23% 10,05% 9,97%

VII Materiale plastice si articole din material 3092,24 3264,19 5,56 4610,65 4893,63 6,14 plastic; cauciuc si articole din cauciuc 5,66% 5,69% 7,32% 7,27%

VIII Piei brute, piei tabacite, blanuri si prod.din 364,14 379,36 4,18 882,46 916,23 3,83 acestea; articole de curelarie si de selarie; artic.de voiaj;bagaje de mana, sacose si artic.similare, artic.obtinute prin prelucrarea intest.de animale 0,67% 0,66% 1,40% 1,36%

Page 26: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 23

EXPORT IMPORT 2015 2016 Creştere 2015 2016 Creştere (%) (%)

IX Lemn, carbune de lemn si artic.din 1808,81 1643,14 -9,16 532,75 639,80 20,09 lemn;pluta si lucrari din pluta; lucrari din impletituri din fibre vegetale sau din nuiele 3,31% 2,86% 0,85% 0,95%

X Pasta de lemn sau din alte mat.fibroase 377,11 426,14 13,00 1063,17 1148,19 8,00 celulozice; deseuri de hartie sau de carton; hartie si carton si artic. din acestea 0,69% 0,74% 1,69% 1,70%

XI Materiale textile si artic.din aceste mat. 3953,81 4064,79 2,81 4266,05 4682,06 9,75 7,24% 7,08% 6,78% 6,95%

XII Incaltaminte, palarii, umbrele, umbrele de 1334,59 1333,27 -0,10 692,24 798,50 15,35 soare, bastoane, bice, cravase si parti ale acestora; pene si fulgi preparati si artic.din acestea; flori artif.; artic.din par uman 2,44% 2,32% 1,10% 1,19%

XIII Artic.din piatra, ipsos, ciment, azbest, 313,92 345,15 9,95 795,26 885,75 11,38 mica si din mat.similare; prod.ceramice;sticla si artic.din sticla 0,57% 0,60% 1,26% 1,32%

XV Metale comune si artic. din metale 4696,61 4484,02 -4,53 6738,33 6772,57 0,51 8,60% 7,81% 10,70% 10,06%

XVI Masini si aparate, echipamente elec.si parti 15179,05 16895,26 11,31 17909,39 18915,60 5,62 ale acestora; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul; ap.de inregistrat sau de reprodus imag.si sunet de televiziune si parti si accesorii ale acestora 27,80% 29,44% 28,44% 28,09%

XVII Vehicule, aeronave, vase si echipamente 9159,66 10098,92 10,25 5770,35 6795,45 17,77 auxiliare de transport 16,78% 17,60% 9,16% 10,09%

XVIII Instrumente si ap.optice, fotografice sau 984,06 1291,02 31,19 1431,64 1477,32 3,19 cinematografice, de masura, de control sau de precizie; instr.si ap.medico- chirurgicale; ceasuri; instrumente muzicale; parti si accesorii ale acestora 1,80% 2,25% 2,27% 2,19%

XX Marfuri si produse diverse 2387,54 2554,03 6,97 1313,32 1555,14 18,41 4,37% 4,45% 2,09% 2,31%

99 Alte 422,89 413,97 -2,11 190,13 220,85 16,16 0,77% 0,72% 0,30% 0,33%

Page 27: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 24

Anexa 7 Evoluţia comerţului internaţional al României pe regiuni geografice la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015

- 2016 date provizorii / 2015 date semidefinitive - - milioane EURO -

EXPORT IMPORT Ţara 2015 2016 Creştere 2015 2016 Creştere (%) (%)

TOTAL, din care: 54596,06 57386,26 5,11 62962,07 67344,47 6,96 1 EUROPA , din care: 46605,24 49005,83 5,15 56241,67 59929,44 6,56 1.1 UE, din care: 40243,26 43079,45 7,05 48589,09 51949,43 6,92 AUSTRIA 1375,28 1360,84 -1,05 2428,21 2405,74 -0,93 BELGIA 984,90 1101,34 11,82 1447,80 1573,43 8,68 BULGARIA 1818,09 1850,93 1,81 1860,22 2094,59 12,60 CEHIA 1364,46 1514,90 11,03 1792,54 1905,11 6,28 CIPRU 81,18 63,44 -21,86 55,64 42,20 -24,16 CROATIA 162,66 159,65 -1,85 121,00 110,39 -8,77 DANEMARCA 222,18 243,82 9,74 267,43 263,71 -1,39 ESTONIA 61,05 68,34 11,93 36,22 106,62 194,36 FINLANDA 150,26 151,28 0,67 163,00 138,31 -15,15 FRANTA 3715,81 4147,40 11,62 3510,57 3735,48 6,41 GERMANIA 10771,26 12347,59 14,63 12502,24 13809,88 10,46 GRECIA 719,92 768,35 6,73 725,01 791,20 9,13 IRLANDA 140,43 148,40 5,68 376,52 311,17 -17,36 ITALIA 6799,38 6659,52 -2,06 6849,37 6910,08 0,89 LETONIA 22,80 18,29 -19,79 19,18 19,76 3,06 LITUANIA 59,25 63,53 7,22 70,60 80,11 13,47 LUXEMBURG 19,56 15,56 -20,42 69,59 109,41 57,21 MALTA 32,91 16,89 -48,69 36,15 63,73 76,29 MAREA BRITANIE 2377,85 2486,23 4,56 1567,89 1540,92 -1,72 OLANDA 1381,95 1452,70 5,12 2521,66 2765,66 9,68 POLONIA 1463,42 1654,72 13,07 3047,46 3463,66 13,66 PORTUGALIA 208,13 227,33 9,23 280,34 382,69 36,51 SLOVACIA 962,30 1002,46 4,17 1425,93 1578,53 10,70 SLOVENIA 319,79 311,27 -2,66 424,18 461,79 8,87 SPANIA 1580,38 1720,24 8,85 1609,46 1838,45 14,23 SUEDIA 500,20 541,33 8,22 374,27 381,43 1,91 TARI SI TER.NEDET -INTRASTAT 9,96 9,35 -6,09 1,71 4,55 166,57 UNGARIA 2937,90 2973,75 1,22 5004,90 5060,84 1,12 1.2 AELS, din care: 812,74 582,77 -28,29 526,62 460,32 -12,59 ELVETIA 308,00 349,94 13,61 443,12 410,78 -7,30 ISLANDA 2,68 7,90 194,38 2,34 3,50 49,91 LIECHTENSTEIN 1,21 4,64 285,40 4,33 4,01 -7,26 NORVEGIA 500,85 220,29 -56,02 76,84 42,03 -45,30 1.3 Europa de Est și foste state CSI, din care: 2384,78 2458,88 3,11 4278,09 4282,41 0,10 ARMENIA 3,87 2,30 -40,62 0,00 0,05 985,32 AZERBAIDJAN 50,86 39,80 -21,75 93,14 103,83 11,48 BIELORUSIA 25,75 19,17 -25,57 55,65 76,23 36,97 FEDERATIA RUSA 987,29 969,94 -1,76 1979,95 1974,83 -0,26 GRUZIA 193,06 175,00 -9,35 11,05 9,14 -17,31 KAZAHSTAN 43,12 57,94 34,37 1010,33 823,64 -18,48 KIRGIZSTAN 4,15 3,23 -22,06 0,47 0,38 -19,85 MOLDOVA 739,88 749,09 1,24 480,49 496,95 3,42 TADJIKISTAN 0,32 0,31 -4,94 0,00 0,18 TURKMENISTAN 14,66 24,69 68,40 84,13 94,54 12,37 UCRAINA 308,38 400,42 29,85 560,59 701,56 25,15 UZBEKISTAN 13,44 17,00 26,46 2,28 1,08 -52,53

Page 28: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 25

EXPORT IMPORT Ţara 2015 2016 Creştere 2015 2016 Creştere (%) (%) 1.4 Balcanii de Vest, din care: 977,35 1011,87 3,53 551,51 669,16 21,33 ALBANIA 46,46 57,10 22,90 10,13 26,33 159,88 BOSNIA-HERTEGOVINA 85,82 76,71 -10,61 50,04 52,80 5,52 KOSOVO 27,84 28,97 4,08 0,84 1,16 38,07 MACEDONIA 165,89 190,20 14,66 105,60 122,60 16,10 MUNTENEGRU 22,39 19,93 -10,99 0,44 0,46 4,49 SERBIA 628,95 638,95 1,59 384,46 465,82 21,16

1.5 Turcia 2148,38 1818,49 -15,36 2283,05 2554,16 11,88 1.6 Ministate europene, din care: 38,73 54,37 40,39 13,31 13,94 4,74 ANDORRA 0,26 0,23 -10,99 0,07 0,04 -52,07 GIBRALTAR 13,11 30,38 131,69 0,00 0,20 734369, INSULELE FAROE 1,17 0,06 -95,08 0,00 0,09 SAN MARINO 24,19 23,70 -2,01 13,23 13,60 2,81

2 AFRICA SI ORIENTUL APROPIAT , din care: 4203,83 4264,08 1,43 790,05 911,32 15,35 2.1 AFRICA , din care: 1504,24 1651,02 9,76 444,27 433,94 -2,33 AFRICA DE SUD 187,16 170,39 -8,96 38,50 35,09 -8,86 ALGERIA 411,18 352,44 -14,29 0,51 4,64 805,26 ANGOLA 6,75 1,52 -77,41 37,28 0,05 -99,86 BENIN 0,95 0,84 -12,40 0,00 0,00 BOTSWANA 0,01 0,04 468,40 0,05 0,00 -99,97 BOURKINA FASSO 1,42 1,03 -27,35 0,00 0,00 BURUNDI 0,03 0,15 492,59 0,27 0,10 -64,62 CAMERUN 2,65 4,00 50,87 0,16 0,70 327,42 CAPE VERDE 0,28 1,09 295,79 0,00 0,17 CIAD 0,01 0,09 846,05 0,00 0,00 COASTA DE FILDES 7,83 10,99 40,45 9,80 7,44 -24,12 CONGO 9,73 13,79 41,70 0,06 0,53 829,74 DJIBOUTI 16,36 44,34 170,96 0,02 0,00 -99,85 ERITREEA 0,73 1,81 147,71 0,00 0,00 ETIOPIA 23,19 72,16 211,22 1,28 1,42 11,03 GABON 6,59 3,02 -54,14 0,02 0,41 2552,33 GAMBIA 0,58 0,67 16,11 0,00 0,00 GHANA 10,21 6,66 -34,77 0,79 0,12 -84,74 GUINEEA 1,62 1,17 -27,74 0,13 0,44 230,18 GUINEEA BISAU 0,08 0,64 660,90 0,00 0,00 GUINEEA ECUATORIALA 0,16 0,20 23,53 0,00 0,03 9993,68 INS.COMORE 0,06 0,96 1567,2 0,00 0,00 -100,00 INS.SF.ELENA 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 -100,00 KENYA 5,64 4,99 -11,62 4,79 4,33 -9,64 LESOTHO 0,01 0,00 -100,00 0,00 0,00 LIBERIA 0,69 0,34 -49,96 0,00 0,00 LIBIA 140,20 189,31 35,03 0,23 1,59 589,17 MADAGASCAR 3,53 3,64 3,20 2,26 1,97 -13,08 MALAWI 0,27 0,00 -99,55 3,14 2,42 -22,81 MALI 4,88 3,31 -32,12 0,00 0,00 MAROC 381,43 501,23 31,41 128,60 146,18 13,67 MAURITANIA 5,48 1,87 -65,87 0,00 0,00 MAURITIUS 0,96 1,41 46,83 0,21 1,36 562,74 MOZAMBIC 40,79 1,19 -97,09 26,32 23,76 -9,72 NAMIBIA 0,06 0,20 241,96 0,02 0,02 15,86 NIGER 0,07 0,14 101,53 0,00 0,02 4854,66 NIGERIA 59,28 31,30 -47,20 1,83 1,14 -37,50 R. CENTRAFRICANA 0,06 0,12 86,24 0,11 0,00 -100,00 REP.D.CONGO 0,57 6,74 1082,2 0,90 0,84 -6,85 RWANDA 1,69 0,00 -99,97 0,61 0,23 -62,15 SAHARA OCCIDENT 0,00 0,09 0,00 0,00 SENEGAL 3,51 3,79 7,97 0,00 0,00 -100,00 SEYCHELLES 0,20 0,40 97,77 0,00 0,00 SIERRA LEONE 0,51 1,03 100,32 54,33 54,25 -0,14 SOMALIA 0,09 3,47 3741,5 0,00 0,00

Page 29: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 26

EXPORT IMPORT Ţara 2015 2016 Creştere 2015 2016 Creştere (%) (%) SUDAN 16,04 49,58 209,07 9,58 8,38 -12,52 SUDANUL DE SUD 0,03 0,00 -100,00 0,00 0,00 SWAZILAND 0,00 0,00 29,02 8,21 -71,72 TANZANIA 3,56 1,58 -55,45 8,11 7,80 -3,82 TOGO 1,46 11,30 673,72 0,00 0,00 TUNISIA 144,53 142,62 -1,32 64,60 98,16 51,94 UGANDA 0,76 1,87 145,56 6,45 6,77 4,86 ZAMBIA 0,21 0,05 -78,05 0,03 0,02 -23,04 ZIMBABWE 0,12 1,43 1066,1 14,26 15,34 7,60

2.2 ORIENTUL APROPIAT, din care: 2699,59 2613,06 -3,21 345,78 477,38 38,06 ARABIA SAUDITA 376,29 281,64 -25,15 11,90 11,77 -1,07 BAHREIN 2,56 8,47 230,88 0,74 0,83 11,70 EGIPT 709,17 523,04 -26,25 73,49 89,82 22,22 EMIRATELE ARABE UNITE 277,26 409,30 47,62 30,70 34,60 12,71 IORDANIA 249,43 284,24 13,96 1,05 4,84 362,22 IRAK 39,57 57,72 45,89 77,69 60,14 -22,60 IRAN 182,68 332,94 82,25 10,64 104,07 878,42 ISRAEL 333,01 380,32 14,21 105,43 114,62 8,71 KUWEIT 71,65 38,37 -46,44 0,08 2,46 2968,29 LIBAN 342,64 197,73 -42,29 1,90 2,81 47,85 OMAN 38,44 23,98 -37,63 7,00 43,16 516,61 QATAR 38,94 24,39 -37,37 17,50 7,59 -56,64 R.ARABA SIRIANA 37,08 34,72 -6,36 7,66 0,68 -91,12 REP.YEMEN 0,58 12,78 2109,1 0,00 0,00 6178,50 TERITORIU PALESTINIAN 0,30 3,40 1025,0 0,00 0,01 3 ASIA SI OCEANIA , din care: 2007,57 2417,48 20,42 4620,41 5268,20 14,02 AFGANISTAN 7,26 3,41 -53,11 0,00 0,14 97099,20 AUSTRALIA 51,10 58,13 13,76 24,37 33,54 37,63 BANGLADESH 26,99 3,13 -88,40 19,68 23,18 17,80 BHUTAN 0,00 0,04 0,05 0,00 -100,00 BRUNEI 0,50 0,27 -46,87 0,00 0,00 CAMBODGIA 0,57 0,36 -36,75 5,95 6,28 5,63 CHINA 524,76 614,74 17,15 2888,39 3439,88 19,09 COREEA NORD 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 1368,04 COREEA SUD 414,50 295,10 -28,80 483,09 509,56 5,48 FILIPINE 4,99 7,60 52,17 15,75 18,21 15,58 GUAM 0,01 0,07 541,50 0,00 0,00 HONG-KONG 50,45 42,34 -16,08 11,53 14,53 26,03 I.WALLIS-FUTUNA 0,02 0,00 -91,21 0,00 0,00 INDIA 206,05 212,35 3,06 240,97 243,34 0,98 INDONEZIA 9,50 32,22 239,31 103,39 97,09 -6,09 INS.MARSHALL 268,79 517,56 92,55 0,00 0,00 INS.TOKELAU 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,18 INSULELE COOK 0,00 0,00 318,54 0,00 0,00 INSULELE FIJI 0,05 0,02 -57,88 12,51 0,00 -99,99 INSULELE MALDIVE 0,29 0,03 -90,23 0,00 0,00 -100,00 JAPONIA 210,56 215,42 2,31 292,20 332,24 13,70 LAOS 0,61 0,00 -99,92 0,00 2,66 603827, MACAO 0,11 0,20 86,13 0,01 0,04 222,64 MALAIEZIA 22,94 20,70 -9,77 77,54 85,93 10,83 MONGOLIA 1,22 1,78 46,08 0,00 0,00 -26,05 MYANMAR 4,70 4,13 -12,08 0,65 0,46 -29,31 NEPAL 0,07 0,08 19,44 0,07 0,11 46,59 NOUA CALEDONIE 5,09 6,06 19,01 0,00 0,00 -98,07 NOUA ZEELANDA 2,06 2,51 21,91 5,38 4,22 -21,62 PAKISTAN 19,90 62,47 213,93 19,12 20,26 5,96 PALAU 0,00 0,04 0,00 0,00 PAPUA-NOUA GUINEE 0,12 0,01 -91,63 0,00 0,00 POLINEZIA FRANCEZA 2,38 2,93 23,10 0,00 0,00 SAMOA AMERICANA 0,00 0,45 0,00 0,00 SINGAPORE 39,98 37,05 -7,33 14,45 17,25 19,40 SRI LANKA 2,35 2,32 -1,26 7,11 8,99 26,43

Page 30: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 27

EXPORT IMPORT Ţara 2015 2016 Creştere 2015 2016 Creştere (%) (%) TAIWAN 44,06 41,04 -6,85 173,57 177,32 2,16 THAILANDA 48,35 48,54 0,39 136,95 132,45 -3,28 VANUATU 0,00 0,48 0,00 0,00 VIETNAM 37,23 183,88 393,85 87,65 100,50 14,65

4 AMERICA , din care: 1708,55 1624,32 -4,93 1282,84 1220,91 -4,83 4.1 AMERICA DE NORD , din care: 1127,58 1061,06 -5,90 738,81 709,08 -4,02 CANADA 75,33 105,40 39,91 59,64 72,66 21,83 S.U.A. 1052,24 955,66 -9,18 679,17 636,41 -6,30 4.2 AMERICA DE SUD , din care: 351,44 388,59 10,57 413,59 356,38 -13,83 ARGENTINA 21,92 22,72 3,62 65,77 60,14 -8,56 BOLIVIA 0,30 0,54 81,08 9,13 7,70 -15,65 BRAZILIA 164,05 197,04 20,11 295,48 256,01 -13,36 CHILE 26,85 35,91 33,74 3,49 3,81 9,28 COLUMBIA 117,31 108,37 -7,62 12,91 13,18 2,04 ECUADOR 8,28 3,25 -60,78 5,20 3,39 -34,85 GUYANA 0,02 10,18 57347, 0,00 0,00 -51,27 INS.FALKLAND 0,00 0,00 0,00 0,04 PARAGUAY 0,83 0,28 -66,60 12,63 0,39 -96,89 PERU 5,32 4,42 -16,98 2,23 1,75 -21,19 SURINAM 0,09 0,03 -69,13 0,00 0,00 URUGUAY 4,17 3,61 -13,48 4,81 9,56 98,59 VENEZUELA 2,29 2,25 -1,58 1,93 0,41 -78,78 4.3 AMERICA , din care: 229,54 174,67 -23,90 130,44 155,45 19,17 CENTRALA SI CARAIBE ANTIGUA SI BARBUDA 0,04 0,04 -0,53 0,00 0,01 311,44 ARUBA 0,00 0,00 -18,62 0,00 0,00 BAHAMAS 0,15 0,12 -22,34 0,00 0,01 BARBADOS 0,00 0,04 1420,9 0,06 0,08 45,30 BELIZE 0,02 0,01 -67,76 0,00 0,00 COSTA RICA 0,81 1,91 134,71 1,15 1,14 -1,08 CUBA 0,28 5,47 1861,0 16,43 17,18 4,54 CURACAO 0,01 0,02 127,71 0,00 0,00 -98,75 DOMINICA 0,00 0,01 90,33 0,00 0,00 -10,06 GEORGIA SUD-I.SAN 0,00 0,00 1029,8 0,00 0,00 GUATEMALA 1,26 2,15 71,10 1,27 3,26 157,25 HAITI 0,00 0,04 0,01 0,01 70,53 HONDURAS 0,05 0,04 -24,21 0,60 0,76 26,10 I.TURKS/CAICOS 0,01 0,01 -40,05 0,00 0,00 I.VIRGINE BRIT. 0,00 0,03 3854,2 0,00 0,00 INS.BERMUDE 0,00 0,01 358,81 0,00 0,00 INS.MARIANE DE NORD 0,00 0,01 0,00 0,00 -100,00 INS.VIRGINE AMR. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 JAMAICA 0,06 0,08 37,50 0,00 0,00 MEXIC 168,26 156,65 -6,90 110,40 132,29 19,82 MONTSERRAT 0,00 0,02 0,00 0,00 -100,00 NICARAGUA 0,08 0,09 15,31 0,15 0,14 -3,62 PANAMA 55,50 3,56 -93,59 0,00 0,16 10573,07 R. DOMINICANA 1,46 1,48 1,41 0,28 0,24 -12,76 SAINT-BARTHELEMY 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 SALVADOR 0,27 0,26 -6,47 0,08 0,02 -76,10 SF.VICENTIU SI GR 0,01 0,08 866,86 0,00 0,00 SINT MAARTEN 0,00 0,01 2738,8 0,00 0,10 ST.KITTS-NEVIS 0,01 0,01 -29,38 0,00 0,00 ST.LUCIA 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 TRINIDAD TOBAGO 1,23 2,53 105,89 0,02 0,06 245,23

Page 31: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 28

Anexa 8 Topul (ponderea) la export al ţărilor de destinaţie la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015

- 2016 date provizorii / 2015 date semidefinitive -

2015 2016 Ţara milioane Pondere % în milioane Pondere % în Euro total export Euro total export

GERMANIA 10771,26 19,73 12347,59 21,52 ITALIA 6799,38 12,45 6659,52 11,60 FRANTA 3715,81 6,81 4147,40 7,23 UNGARIA 2937,90 5,38 2973,75 5,18 MAREA BRITANIE 2377,85 4,36 2486,23 4,33 BULGARIA 1818,09 3,33 1850,93 3,23 TURCIA 2148,38 3,94 1818,49 3,17 SPANIA 1580,38 2,89 1720,24 3,00 POLONIA 1463,42 2,68 1654,72 2,88 CEHIA 1364,46 2,50 1514,90 2,64 OLANDA 1381,95 2,53 1452,70 2,53 AUSTRIA 1375,28 2,52 1360,84 2,37 BELGIA 984,90 1,80 1101,34 1,92 SLOVACIA 962,30 1,76 1002,46 1,75 FEDERATIA RUSA 987,29 1,81 969,94 1,69 S.U.A. 1052,24 1,93 955,66 1,67 GRECIA 719,92 1,32 768,35 1,34 MOLDOVA 739,88 1,36 749,09 1,31 SERBIA 628,95 1,15 638,95 1,11 CHINA 524,76 0,96 614,74 1,07 SUEDIA 500,20 0,92 541,33 0,94 EGIPT 709,17 1,30 523,04 0,91 INS.MARSHALL 268,79 0,49 517,56 0,90 MAROC 381,43 0,70 501,23 0,87 EMIRATELE ARABE UNITE 277,26 0,51 409,30 0,71 UCRAINA 308,38 0,56 400,42 0,70 ISRAEL 333,01 0,61 380,32 0,66 ALGERIA 411,18 0,75 352,44 0,61 ELVETIA 308,00 0,56 349,94 0,61 IRAN 182,68 0,33 332,94 0,58 SLOVENIA 319,79 0,59 311,27 0,54 COREEA SUD 414,50 0,76 295,10 0,51 IORDANIA 249,43 0,46 284,24 0,50 ARABIA SAUDITA 376,29 0,69 281,64 0,49 DANEMARCA 222,18 0,41 243,82 0,42 PORTUGALIA 208,13 0,38 227,33 0,40 NORVEGIA 500,85 0,92 220,29 0,38 JAPONIA 210,56 0,39 215,42 0,38 INDIA 206,05 0,38 212,35 0,37 LIBAN 342,64 0,63 197,73 0,34 BRAZILIA 164,05 0,30 197,04 0,34 MACEDONIA 165,89 0,30 190,20 0,33 LIBIA 140,20 0,26 189,31 0,33 VIETNAM 37,23 0,07 183,88 0,32 GRUZIA 193,06 0,35 175,00 0,30 AFRICA DE SUD 187,16 0,34 170,39 0,30

Page 32: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 29

2015 2016 Ţara milioane Pondere % în milioane Pondere % în Euro total export Euro total export

CROATIA 162,66 0,30 159,65 0,28 MEXIC 168,26 0,31 156,65 0,27 FINLANDA 150,26 0,28 151,28 0,26 IRLANDA 140,43 0,26 148,40 0,26 TUNISIA 144,53 0,26 142,62 0,25 COLUMBIA 117,31 0,21 108,37 0,19 CANADA 75,33 0,14 105,40 0,18 BOSNIA-HERTEGOVINA 85,82 0,16 76,71 0,13 TARI SI TER.NEDET - 70,77 0,13 74,49 0,13 EXTRASTAT ETIOPIA 23,19 0,04 72,16 0,13 ESTONIA 61,05 0,11 68,34 0,12 LITUANIA 59,25 0,11 63,53 0,11 CIPRU 81,18 0,15 63,44 0,11 PAKISTAN 19,90 0,04 62,47 0,11 AUSTRALIA 51,10 0,09 58,13 0,10 KAZAHSTAN 43,12 0,08 57,94 0,10 IRAK 39,57 0,07 57,72 0,10 ALBANIA 46,46 0,09 57,10 0,10 SUDAN 16,04 0,03 49,58 0,09 THAILANDA 48,35 0,09 48,54 0,08 DJIBOUTI 16,36 0,03 44,34 0,08 HONG-KONG 50,45 0,09 42,34 0,07 TAIWAN 44,06 0,08 41,04 0,07 AZERBAIDJAN 50,86 0,09 39,80 0,07 KUWEIT 71,65 0,13 38,37 0,07 SINGAPORE 39,98 0,07 37,05 0,06 CHILE 26,85 0,05 35,91 0,06 R.ARABA SIRIANA 37,08 0,07 34,72 0,06 INDONEZIA 9,50 0,02 32,22 0,06 NIGERIA 59,28 0,11 31,30 0,05 GIBRALTAR 13,11 0,02 30,38 0,05 KOSOVO 27,84 0,05 28,97 0,05 TURKMENISTAN 14,66 0,03 24,69 0,04 QATAR 38,94 0,07 24,39 0,04 OMAN 38,44 0,07 23,98 0,04 SAN MARINO 24,19 0,04 23,70 0,04 ARGENTINA 21,92 0,04 22,72 0,04 MALAIEZIA 22,94 0,04 20,70 0,04 MUNTENEGRU 22,39 0,04 19,93 0,03 BIELORUSIA 25,75 0,05 19,17 0,03 LETONIA 22,80 0,04 18,29 0,03 UZBEKISTAN 13,44 0,02 17,00 0,03 MALTA 32,91 0,06 16,89 0,03 LUXEMBURG 19,56 0,04 15,56 0,03 CONGO 9,73 0,02 13,79 0,02 REP.YEMEN 0,58 0,00 12,78 0,02 TOGO 1,46 0,00 11,30 0,02 COASTA DE FILDES 7,83 0,01 10,99 0,02 GUYANA 0,02 0,00 10,18 0,02 TARI SI TER.NEDET - 9,96 0,02 9,35 0,02 INTRASTAT BAHREIN 2,56 0,00 8,47 0,01 ISLANDA 2,68 0,00 7,90 0,01

Page 33: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 30

2015 2016 Ţara milioane Pondere % în milioane Pondere % în Euro total export Euro total export

FILIPINE 4,99 0,01 7,60 0,01 REP.D.CONGO 0,57 0,00 6,74 0,01 GHANA 10,21 0,02 6,66 0,01 NOUA CALEDONIE 5,09 0,01 6,06 0,01 CUBA 0,28 0,00 5,47 0,01 KENYA 5,64 0,01 4,99 0,01 LIECHTENSTEIN 1,21 0,00 4,64 0,01 PERU 5,32 0,01 4,42 0,01 MYANMAR 4,70 0,01 4,13 0,01 CAMERUN 2,65 0,00 4,00 0,01 SENEGAL 3,51 0,01 3,79 0,01 MADAGASCAR 3,53 0,01 3,64 0,01 URUGUAY 4,17 0,01 3,61 0,01 PANAMA 55,50 0,10 3,56 0,01 SOMALIA 0,09 0,00 3,47 0,01 AFGANISTAN 7,26 0,01 3,41 0,01 TERITORIU PALESTINIAN 0,30 0,00 3,40 0,01 MALI 4,88 0,01 3,31 0,01 ECUADOR 8,28 0,02 3,25 0,01 KIRGIZSTAN 4,15 0,01 3,23 0,01 BANGLADESH 26,99 0,05 3,13 0,01 GABON 6,59 0,01 3,02 0,01 POLINEZIA FRANCEZA 2,38 0,00 2,93 0,01 TRINIDAD TOBAGO 1,23 0,00 2,53 0,00 NOUA ZEELANDA 2,06 0,00 2,51 0,00 SRI LANKA 2,35 0,00 2,32 0,00 ARMENIA 3,87 0,01 2,30 0,00 VENEZUELA 2,29 0,00 2,25 0,00 GUATEMALA 1,26 0,00 2,15 0,00 COSTA RICA 0,81 0,00 1,91 0,00 UGANDA 0,76 0,00 1,87 0,00 MAURITANIA 5,48 0,01 1,87 0,00 ERITREEA 0,73 0,00 1,81 0,00 MONGOLIA 1,22 0,00 1,78 0,00 TANZANIA 3,56 0,01 1,58 0,00 ANGOLA 6,75 0,01 1,52 0,00 R. DOMINICANA 1,46 0,00 1,48 0,00 ZIMBABWE 0,12 0,00 1,43 0,00 MAURITIUS 0,96 0,00 1,41 0,00 MOZAMBIC 40,79 0,07 1,19 0,00 GUINEEA 1,62 0,00 1,17 0,00 CAPE VERDE 0,28 0,00 1,09 0,00 BOURKINA FASSO 1,42 0,00 1,03 0,00 SIERRA LEONE 0,51 0,00 1,03 0,00 INS.COMORE 0,06 0,00 0,96 0,00 BENIN 0,95 0,00 0,84 0,00 GAMBIA 0,58 0,00 0,67 0,00 GUINEEA BISAU 0,08 0,00 0,64 0,00 BOLIVIA 0,30 0,00 0,54 0,00 VANUATU 0,00 0,00 0,48 0,00 SAMOA AMERICANA 0,00 0,00 0,45 0,00 SEYCHELLES 0,20 0,00 0,40 0,00 CAMBODGIA 0,57 0,00 0,36 0,00

Page 34: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 31

2015 2016 Ţara milioane Pondere % în milioane Pondere % în Euro total export Euro total export

LIBERIA 0,69 0,00 0,34 0,00 TADJIKISTAN 0,32 0,00 0,31 0,00 PARAGUAY 0,83 0,00 0,28 0,00 BRUNEI 0,50 0,00 0,27 0,00 SALVADOR 0,27 0,00 0,26 0,00 ANDORRA 0,26 0,00 0,23 0,00 MACAO 0,11 0,00 0,20 0,00 GUINEEA ECUATORIALA 0,16 0,00 0,20 0,00 NAMIBIA 0,06 0,00 0,20 0,00 BURUNDI 0,03 0,00 0,15 0,00 NIGER 0,07 0,00 0,14 0,00 BAHAMAS 0,15 0,00 0,12 0,00 R. CENTRAFRICANA 0,06 0,00 0,12 0,00 CIAD 0,01 0,00 0,09 0,00 NICARAGUA 0,08 0,00 0,09 0,00 SAHARA OCCIDENT 0,00 0,00 0,09 0,00 NEPAL 0,07 0,00 0,08 0,00 SF.VICENTIU SI GR 0,01 0,00 0,08 0,00 JAMAICA 0,06 0,00 0,08 0,00 GUAM 0,01 0,00 0,07 0,00 ST.PIERRE/MIQUELO 0,09 0,00 0,06 0,00 INSULELE FAROE 1,17 0,00 0,06 0,00 ZAMBIA 0,21 0,00 0,05 0,00 PALAU 0,00 0,00 0,04 0,00 ANTIGUA SI BARBUDA 0,04 0,00 0,04 0,00 BOTSWANA 0,01 0,00 0,04 0,00 BHUTAN 0,00 0,00 0,04 0,00 BARBADOS 0,00 0,00 0,04 0,00 HONDURAS 0,05 0,00 0,04 0,00 HAITI 0,00 0,00 0,04 0,00 SURINAM 0,09 0,00 0,03 0,00 INSULELE MALDIVE 0,29 0,00 0,03 0,00 I.VIRGINE BRIT. 0,00 0,00 0,03 0,00 INSULELE FIJI 0,05 0,00 0,02 0,00 MONTSERRAT 0,00 0,00 0,02 0,00 CURACAO 0,01 0,00 0,02 0,00 INS.MARIANE DE NORD 0,00 0,00 0,01 0,00 INS.BERMUDE 0,00 0,00 0,01 0,00 PAPUA-NOUA GUINEE 0,12 0,00 0,01 0,00 SINT MAARTEN 0,00 0,00 0,01 0,00 BELIZE 0,02 0,00 0,01 0,00 I.TURKS/CAICOS 0,01 0,00 0,01 0,00 ST.KITTS-NEVIS 0,01 0,00 0,01 0,00 DOMINICA 0,00 0,00 0,01 0,00 GEORGIA SUD-I.SAN 0,00 0,00 0,00 0,00 I.WALLIS-FUTUNA 0,02 0,00 0,00 0,00 ARUBA 0,00 0,00 0,00 0,00 MALAWI 0,27 0,00 0,00 0,00 INSULELE CAYMAN 0,00 0,00 0,00 0,00 INSULELE COOK 0,00 0,00 0,00 0,00 GRENADA 0,00 0,00 0,00 0,00 RWANDA 1,69 0,00 0,00 0,00 LAOS 0,61 0,00 0,00 0,00 INS.VIRGINE AMR. 0,00 0,00 0,00 0,00 GROENLANDA 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 35: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 32

Anexa 9 Topul (ponderea) la import al ţărilor partenere (de origine pentru importuri extracomunitare şi de expediţie pentru importuri intracomunitare) la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015

- 2016 date provizorii / 2015 date semidefinitive -

2015 2016 Ţara milioane Pondere % în milioane Pondere % în Euro total import Euro total import

GERMANIA 12502,24 19,86 13809,88 20,51 ITALIA 6849,37 10,88 6910,08 10,26 UNGARIA 5004,90 7,95 5060,84 7,51 FRANTA 3510,57 5,58 3735,48 5,55 POLONIA 3047,46 4,84 3463,66 5,14 CHINA 2888,39 4,59 3439,88 5,11 OLANDA 2521,66 4,01 2765,66 4,11 TURCIA 2283,05 3,63 2554,16 3,79 AUSTRIA 2428,21 3,86 2405,74 3,57 BULGARIA 1860,22 2,95 2094,59 3,11 FEDERATIA RUSA 1979,95 3,14 1974,83 2,93 CEHIA 1792,54 2,85 1905,11 2,83 SPANIA 1609,46 2,56 1838,45 2,73 SLOVACIA 1425,93 2,26 1578,53 2,34 BELGIA 1447,80 2,30 1573,43 2,34 MAREA BRITANIE 1567,89 2,49 1540,92 2,29 KAZAHSTAN 1010,33 1,60 823,64 1,22 GRECIA 725,01 1,15 791,20 1,17 UCRAINA 560,59 0,89 701,56 1,04 S.U.A. 679,17 1,08 636,41 0,95 COREEA SUD 483,09 0,77 509,56 0,76 MOLDOVA 480,49 0,76 496,95 0,74 SERBIA 384,46 0,61 465,82 0,69 SLOVENIA 424,18 0,67 461,79 0,69 ELVETIA 443,12 0,70 410,78 0,61 PORTUGALIA 280,34 0,45 382,69 0,57 SUEDIA 374,27 0,59 381,43 0,57 JAPONIA 292,20 0,46 332,24 0,49 IRLANDA 376,52 0,60 311,17 0,46 DANEMARCA 267,43 0,42 263,71 0,39 BRAZILIA 295,48 0,47 256,01 0,38 INDIA 240,97 0,38 243,34 0,36 TAIWAN 173,57 0,28 177,32 0,26 MAROC 128,60 0,20 146,18 0,22 FINLANDA 163,00 0,26 138,31 0,21 THAILANDA 136,95 0,22 132,45 0,20 MEXIC 110,40 0,18 132,29 0,20 MACEDONIA 105,60 0,17 122,60 0,18 ISRAEL 105,43 0,17 114,62 0,17 CROATIA 121,00 0,19 110,39 0,16 LUXEMBURG 69,59 0,11 109,41 0,16 ESTONIA 36,22 0,06 106,62 0,16 IRAN 10,64 0,02 104,07 0,15 AZERBAIDJAN 93,14 0,15 103,83 0,15 VIETNAM 87,65 0,14 100,50 0,15 TUNISIA 64,60 0,10 98,16 0,15 INDONEZIA 103,39 0,16 97,09 0,14 TURKMENISTAN 84,13 0,13 94,54 0,14 EGIPT 73,49 0,12 89,82 0,13 MALAIEZIA 77,54 0,12 85,93 0,13

Page 36: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 33

2015 2016 Ţara milioane Pondere % în milioane Pondere % în Euro total import Euro total import LITUANIA 70,60 0,11 80,11 0,12 BIELORUSIA 55,65 0,09 76,23 0,11 CANADA 59,64 0,09 72,66 0,11 MALTA 36,15 0,06 63,73 0,09 ARGENTINA 65,77 0,10 60,14 0,09 IRAK 77,69 0,12 60,14 0,09 SIERRA LEONE 54,33 0,09 54,25 0,08 BOSNIA-HERTEGOVINA 50,04 0,08 52,80 0,08 OMAN 7,00 0,01 43,16 0,06 CIPRU 55,64 0,09 42,20 0,06 NORVEGIA 76,84 0,12 42,03 0,06 AFRICA DE SUD 38,50 0,06 35,09 0,05 EMIRATELE ARABE UNITE 30,70 0,05 34,60 0,05 AUSTRALIA 24,37 0,04 33,54 0,05 ALBANIA 10,13 0,02 26,33 0,04 MOZAMBIC 26,32 0,04 23,76 0,04 BANGLADESH 19,68 0,03 23,18 0,03 PAKISTAN 19,12 0,03 20,26 0,03 LETONIA 19,18 0,03 19,76 0,03 FILIPINE 15,75 0,03 18,21 0,03 SINGAPORE 14,45 0,02 17,25 0,03 CUBA 16,43 0,03 17,18 0,03 ZIMBABWE 14,26 0,02 15,34 0,02 HONG-KONG 11,53 0,02 14,53 0,02 TARI SI TER.NEDET - EXTRASTAT 27,10 0,04 14,24 0,02 SAN MARINO 13,23 0,02 13,60 0,02 COLUMBIA 12,91 0,02 13,18 0,02 ARABIA SAUDITA 11,90 0,02 11,77 0,02 URUGUAY 4,81 0,01 9,56 0,01 GRUZIA 11,05 0,02 9,14 0,01 SRI LANKA 7,11 0,01 8,99 0,01 SUDAN 9,58 0,02 8,38 0,01 SWAZILAND 29,02 0,05 8,21 0,01 TANZANIA 8,11 0,01 7,80 0,01 BOLIVIA 9,13 0,01 7,70 0,01 QATAR 17,50 0,03 7,59 0,01 COASTA DE FILDES 9,80 0,02 7,44 0,01 UGANDA 6,45 0,01 6,77 0,01 CAMBODGIA 5,95 0,01 6,28 0,01 IORDANIA 1,05 0,00 4,84 0,01 ALGERIA 0,51 0,00 4,64 0,01 TARI SI TER.NEDET - INTRASTAT 1,71 0,00 4,55 0,01 KENYA 4,79 0,01 4,33 0,01 NOUA ZEELANDA 5,38 0,01 4,22 0,01 LIECHTENSTEIN 4,33 0,01 4,01 0,01 CHILE 3,49 0,01 3,81 0,01 ISLANDA 2,34 0,00 3,50 0,01 ECUADOR 5,20 0,01 3,39 0,01 GUATEMALA 1,27 0,00 3,26 0,00 LIBAN 1,90 0,00 2,81 0,00 LAOS 0,00 0,00 2,66 0,00 KUWEIT 0,08 0,00 2,46 0,00 MALAWI 3,14 0,00 2,42 0,00 MADAGASCAR 2,26 0,00 1,97 0,00 PERU 2,23 0,00 1,75 0,00 LIBIA 0,23 0,00 1,59 0,00 ETIOPIA 1,28 0,00 1,42 0,00 MAURITIUS 0,21 0,00 1,36 0,00 KOSOVO 0,84 0,00 1,16 0,00 NIGERIA 1,83 0,00 1,14 0,00 COSTA RICA 1,15 0,00 1,14 0,00 UZBEKISTAN 2,28 0,00 1,08 0,00

Page 37: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 34

2015 2016 Ţara milioane Pondere % în milioane Pondere % în Euro total import Euro total import REP.D.CONGO 0,90 0,00 0,84 0,00 BAHREIN 0,74 0,00 0,83 0,00 HONDURAS 0,60 0,00 0,76 0,00 CAMERUN 0,16 0,00 0,70 0,00 R.ARABA SIRIANA 7,66 0,01 0,68 0,00 CONGO 0,06 0,00 0,53 0,00 MUNTENEGRU 0,44 0,00 0,46 0,00 MYANMAR 0,65 0,00 0,46 0,00 GUINEEA 0,13 0,00 0,44 0,00 GABON 0,02 0,00 0,41 0,00 VENEZUELA 1,93 0,00 0,41 0,00 PARAGUAY 12,63 0,02 0,39 0,00 KIRGIZSTAN 0,47 0,00 0,38 0,00 GROENLANDA 0,00 0,00 0,37 0,00 R. DOMINICANA 0,28 0,00 0,24 0,00 RWANDA 0,61 0,00 0,23 0,00 GIBRALTAR 0,00 0,00 0,20 0,00 TADJIKISTAN 0,00 0,00 0,18 0,00 CAPE VERDE 0,00 0,00 0,17 0,00 PANAMA 0,00 0,00 0,16 0,00 NICARAGUA 0,15 0,00 0,14 0,00 AFGANISTAN 0,00 0,00 0,14 0,00 GHANA 0,79 0,00 0,12 0,00 NEPAL 0,07 0,00 0,11 0,00 BURUNDI 0,27 0,00 0,10 0,00 SINT MAARTEN 0,00 0,00 0,10 0,00 INSULELE FAROE 0,00 0,00 0,09 0,00 BARBADOS 0,06 0,00 0,08 0,00 TRINIDAD TOBAGO 0,02 0,00 0,06 0,00 ANGOLA 37,28 0,06 0,05 0,00 ARMENIA 0,00 0,00 0,05 0,00 MACAO 0,01 0,00 0,04 0,00 INS.FALKLAND 0,00 0,00 0,04 0,00 ANDORRA 0,07 0,00 0,04 0,00 GUINEEA ECUATORIALA 0,00 0,00 0,03 0,00 NIGER 0,00 0,00 0,02 0,00 ZAMBIA 0,03 0,00 0,02 0,00 NAMIBIA 0,02 0,00 0,02 0,00 SALVADOR 0,08 0,00 0,02 0,00 ANTIGUA SI BARBUDA 0,00 0,00 0,01 0,00 HAITI 0,01 0,00 0,01 0,00 BAHAMAS 0,00 0,00 0,01 0,00 TERITORIU PALESTINIAN 0,00 0,00 0,01 0,00 MONGOLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMALIA 0,00 0,00 0,00 0,00 BENIN 0,00 0,00 0,00 0,00 INS.VIRGINE AMR. 0,00 0,00 0,00 0,00 INSULELE FIJI 12,51 0,02 0,00 0,00 REP.YEMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 CIAD 0,00 0,00 0,00 0,00 DOMINICA 0,00 0,00 0,00 0,00 ARUBA 0,00 0,00 0,00 0,00 INS.TOKELAU 0,00 0,00 0,00 0,00 GUYANA 0,00 0,00 0,00 0,00 GUAM 0,00 0,00 0,00 0,00 POLINEZIA FRANCEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 NOUA CALEDONIE 0,00 0,00 0,00 0,00 DJIBOUTI 0,02 0,00 0,00 0,00 LESOTHO 0,00 0,00 0,00 0,00 BOTSWANA 0,05 0,00 0,00 0,00 CURACAO 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 38: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 35

Anexa 10

Topul ţărilor partenere în deficitul balanţei comerciale la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015

- 2016 date provizorii / 2015 date semidefinitive -

- mii EURO -

Ţara SOLD 2015 SOLD 2016 Creşteri

CHINA -2363629,22 -2825139,86 -461510,64 UNGARIA -2066998,27 -2087090,53 -20092,26 POLONIA -1584040,20 -1808941,03 -224900,83 GERMANIA -1730983,90 -1462289,46 268694,44 OLANDA -1139711,93 -1312950,82 -173238,89 AUSTRIA -1052932,85 -1044897,33 8035,52 FEDERATIA RUSA -992655,73 -1004886,77 -12231,04 KAZAHSTAN -967209,32 -765708,08 201501,24 TURCIA -134666,83 -735675,76 -601008,94 SLOVACIA -463627,34 -576077,76 -112450,43 BELGIA -462902,93 -472089,87 -9186,95 CEHIA -428078,20 -390207,82 37870,38 UCRAINA -252205,86 -301135,94 -48930,08 ITALIA -49989,22 -250558,57 -200569,35 BULGARIA -42136,94 -243653,33 -201516,38 COREEA SUD -68589,52 -214452,73 -145863,21 IRLANDA -236083,26 -162766,19 73317,07 PORTUGALIA -72211,21 -155359,63 -83148,42 SLOVENIA -104384,87 -150518,29 -46133,41 TAIWAN -129506,64 -136278,99 -6772,34 SPANIA -29080,72 -118217,33 -89136,60 JAPONIA -81638,06 -116818,17 -35180,11 LUXEMBURG -50033,46 -93845,22 -43811,75 THAILANDA -88605,36 -83918,80 4686,57 TURKMENISTAN -69471,39 -69853,69 -382,31 MALAIEZIA -54601,34 -65237,13 -10635,79 INDONEZIA -93892,22 -64871,20 29021,03 AZERBAIDJAN -42277,28 -64033,73 -21756,45 ELVETIA -135118,28 -60839,33 74278,95 BRAZILIA -131436,10 -58963,36 72472,74 BIELORUSIA -29899,29 -57058,70 -27159,41 SIERRA LEONE -53818,79 -53228,90 589,89

Page 39: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 36

Ţara SOLD 2015 SOLD 2016 Creşteri

MALTA -3239,19 -46843,61 -43604,42 ESTONIA 24827,57 -38287,61 -63115,18 ARGENTINA -43850,30 -37429,21 6421,09 INDIA -34924,00 -30983,35 3940,66 GRECIA -5090,35 -22850,81 -17760,46 MOZAMBIC 14477,27 -22572,34 -37049,61 BANGLADESH 7305,85 -20051,36 -27357,21 DANEMARCA -45243,87 -19895,04 25348,83 OMAN 31443,28 -19179,24 -50622,51 LITUANIA -11347,23 -16578,46 -5231,23 ZIMBABWE -14137,62 -13912,84 224,78 CUBA -16155,96 -11712,75 4443,20 FILIPINE -10760,69 -10610,33 150,36 SWAZILAND -29023,57 -8207,15 20816,42 BOLIVIA -8833,18 -7164,28 1668,90 SRI LANKA -4759,08 -6668,71 -1909,63 TANZANIA -4557,87 -6219,23 -1661,36 URUGUAY -645,08 -5952,54 -5307,45 CAMBODGIA -5371,16 -5917,14 -545,98 UGANDA -5689,42 -4891,69 797,73 LAOS 605,86 -2658,77 -3264,63 MALAWI -2864,24 -2419,85 444,38 IRAK -38128,20 -2412,34 35715,86 NOUA ZEELANDA -3328,00 -1713,02 1614,99 LETONIA 3620,77 -1477,22 -5097,99 GUATEMALA -9,26 -1106,35 -1097,08 HONDURAS -550,92 -721,79 -170,87 GROENLANDA 0,00 -365,90 -365,90 RWANDA 1082,98 -229,81 -1312,79 ECUADOR 3086,69 -137,35 -3224,03 PARAGUAY -11797,62 -114,37 11683,26 SINT MAARTEN 0,30 -87,01 -87,31 NICARAGUA -69,13 -51,88 17,25 BARBADOS -52,75 -39,75 13,01 INS.FALKLAND 0,00 -37,98 -37,98 INSULELE FAROE 1169,87 -35,28 -1205,15 NEPAL -4,05 -25,10 -21,05 INS.VIRGINE AMR. -0,68 -0,38 0,30 INS.TOKELAU -0,30 -0,28 0,02 COREEA NORD 0,48 -0,18 -0,66 LESOTHO 6,87 -0,02 -6,89

Page 40: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 37

Anexa 11 Topul ţărilor partenere în excedentul balanţei comerciale la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015

- 2016 date provizorii / 2015 date semidefinitive -

- mii EURO -

Ţara SOLD 2015 SOLD 2016 Creşteri

MAREA BRITANIE 809962,65 945309,60 135346,96 INS.MARSHALL 268793,80 517559,22 248765,42 EGIPT 635679,49 433222,25 -202457,24 FRANTA 205240,76 411924,89 206684,13 EMIRATELE ARABE UNITE 246561,79 374693,91 128132,12 MAROC 252830,60 355050,62 102220,02 ALGERIA 410666,09 347803,11 -62862,97 S.U.A. 373074,43 319249,44 -53824,99 IORDANIA 248385,04 279402,51 31017,47 ARABIA SAUDITA 364393,75 269875,30 -94518,45 ISRAEL 227572,88 265703,44 38130,56 MOLDOVA 259383,94 252140,18 -7243,75 IRAN 172041,87 228870,55 56828,68 LIBAN 340734,19 194923,99 -145810,21 LIBIA 139972,57 187720,63 47748,07 NORVEGIA 424006,68 178261,28 -245745,41 SERBIA 244494,63 173131,66 -71362,97 GRUZIA 182005,55 165859,33 -16146,22 SUEDIA 125925,59 159904,22 33978,63 AFRICA DE SUD 148664,24 135302,83 -13361,41 COLUMBIA 104398,91 95193,04 -9205,86 VIETNAM -50420,83 83380,55 133801,39 ETIOPIA 21904,11 70734,47 48830,35 MACEDONIA 60285,80 67603,37 7317,56 CROATIA 41657,17 49258,96 7601,79 TUNISIA 79927,39 44465,86 -35461,53 DJIBOUTI 16345,57 44339,03 27993,46 PAKISTAN 779,52 42209,12 41429,60 SUDAN 6465,11 41202,95 34737,84 KUWEIT 71566,16 35915,37 -35650,79 R.ARABA SIRIANA 29413,70 34038,34 4624,63 CANADA 15689,15 32737,49 17048,34 CHILE 23367,02 32103,25 8736,23 ALBANIA 36328,56 30772,63 -5555,93 GIBRALTAR 13113,49 30177,84 17064,35 NIGERIA 57453,89 30156,31 -27297,58 KOSOVO 26999,20 27814,47 815,27 HONG-KONG 38922,53 27808,76 -11113,76 AUSTRALIA 26730,73 24591,66 -2139,07 MEXIC 57861,74 24367,49 -33494,25 BOSNIA-HERTEGOVINA 35782,05 23915,27 -11866,79

Page 41: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 38

Ţara SOLD 2015 SOLD 2016 Creşteri

CIPRU 25543,43 21243,85 -4299,58 SINGAPORE 25535,42 19801,63 -5733,79 MUNTENEGRU 21948,88 19468,46 -2480,42 QATAR 21441,49 16799,87 -4641,61 UZBEKISTAN 11159,73 15916,92 4757,19 CONGO 9672,00 13255,94 3583,95 FINLANDA -12740,18 12965,98 25706,16 REP.YEMEN 578,46 12778,88 12200,42 TOGO 1460,29 11298,53 9838,24 GUYANA 17,24 10176,90 10159,66 SAN MARINO 10954,89 10096,23 -858,66 BAHREIN 1819,43 7644,30 5824,88 GHANA 9421,30 6539,74 -2881,57 NOUA CALEDONIE 5087,65 6058,55 970,90 REP.D.CONGO -334,61 5894,09 6228,70 TARI SI TER.NEDET - 8250,86 4803,94 -3446,92 INTRASTAT

ISLANDA 345,60 4393,25 4047,65 SENEGAL 3509,34 3792,60 283,26 MYANMAR 4042,54 3666,56 -375,98 COASTA DE FILDES -1975,52 3555,52 5531,04 SOMALIA 90,26 3465,34 3375,08 TERITORIU PALESTINIAN 302,54 3398,23 3095,69 PANAMA 55501,50 3397,68 -52103,82 MALI 4880,14 3312,83 -1567,30 CAMERUN 2490,75 3307,88 817,13 AFGANISTAN 7264,61 3266,78 -3997,83 POLINEZIA FRANCEZA 2381,52 2931,37 549,85 KIRGIZSTAN 3672,37 2851,64 -820,73 PERU 3095,60 2663,81 -431,80 GABON 6573,62 2610,48 -3963,14 TRINIDAD TOBAGO 1211,88 2472,03 1260,15 ARMENIA 3867,20 2248,37 -1618,83 MAURITANIA 5479,17 1870,06 -3609,11 VENEZUELA 351,25 1839,27 1488,01 ERITREEA 730,99 1810,78 1079,79 MONGOLIA 1213,03 1775,06 562,04 MADAGASCAR 1266,38 1675,68 409,30 ANGOLA -30525,36 1474,14 31999,50 R. DOMINICANA 1183,01 1239,28 56,27 BOURKINA FASSO 1421,73 1032,85 -388,89 INS.COMORE 57,71 963,36 905,65 CAPE VERDE 276,08 923,59 647,51 BENIN 954,57 835,27 -119,31 COSTA RICA -336,71 773,27 1109,98 GUINEEA 1488,87 729,73 -759,14 GAMBIA 581,34 674,98 93,64 KENYA 853,32 659,58 -193,74 GUINEEA BISAU 83,97 638,93 554,96

Page 42: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 39

Ţara SOLD 2015 SOLD 2016 Creşteri

LIECHTENSTEIN -3120,18 633,28 3753,46 VANUATU 0,00 483,90 483,90 SAMOA AMERICANA 0,00 452,94 452,94 SEYCHELLES 202,84 401,15 198,32 LIBERIA 687,78 344,19 -343,60 BRUNEI 502,59 267,02 -235,57 SALVADOR 197,84 238,27 40,44 ANDORRA 183,98 194,12 10,14 NAMIBIA 38,90 174,55 135,65 GUINEEA ECUATORIALA 159,58 165,52 5,94 MACAO 93,38 155,50 62,12 TADJIKISTAN 322,90 124,37 -198,53 NIGER 70,23 120,17 49,94 R. CENTRAFRICANA -41,88 118,87 160,74 BAHAMAS 154,91 114,14 -40,77 CIAD 10,02 94,30 84,27 SAHARA OCCIDENT 0,00 86,95 86,95 SF.VICENTIU SI GR 8,51 82,28 73,77 JAMAICA 56,81 78,12 21,31 GUAM 10,62 67,91 57,29 ST.PIERRE/MIQUELO 94,04 57,71 -36,33 BURUNDI -246,80 53,32 300,12 PALAU 0,00 44,40 44,40 BOTSWANA -38,41 42,61 81,02 BHUTAN -51,84 41,99 93,82 MAURITIUS 751,53 41,30 -710,22 ANTIGUA SI BARBUDA 42,00 33,64 -8,36 HAITI -5,38 30,57 35,95 SURINAM 94,28 29,11 -65,18 INSULELE MALDIVE 288,26 28,18 -260,08 I.VIRGINE BRIT. 0,64 25,08 24,44 ZAMBIA 179,52 24,12 -155,40 INSULELE FIJI -12459,21 21,56 12480,77 MONTSERRAT 0,00 19,91 19,91 CURACAO 6,92 16,00 9,07 INS.MARIANE DE NORD -0,11 13,71 13,83 INS.BERMUDE 2,80 12,87 10,06 PAPUA-NOUA GUINEE 124,96 10,46 -114,50 BELIZE 20,30 6,55 -13,76 I.TURKS/CAICOS 9,83 5,89 -3,93 ST.KITTS-NEVIS 7,32 5,17 -2,15 DOMINICA 2,14 4,60 2,47 GEORGIA SUD-I.SAN 0,23 2,64 2,40 I.WALLIS-FUTUNA 24,87 2,19 -22,69 ARUBA 2,23 1,42 -0,81 INSULELE CAYMAN 0,00 1,18 1,18 INSULELE COOK 0,24 1,00 0,76 GRENADA 0,30 0,59 0,30

Page 43: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 40

Anexa 12 Evoluţia exportului şi importului pe grupe de ţări la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015

- 2016 date provizorii / 2015 date semidefinitive -

- milioane EURO -

EXPORT IMPORT Ţara 2015 2016 Creştere 2015 2016 Creştere (%) (%)

TOTAL, din care: 54596,06 57386,26 5,11 62962,07 67344,47 6,96

Total OECD, din care: 43350,24 45499,10 4,96 50993,11 54383,93 6,65 AUSTRALIA 51,10 58,13 13,76 24,37 33,54 37,63 AUSTRIA 1375,28 1360,84 -1,05 2428,21 2405,74 -0,93 BELGIA 984,90 1101,34 11,82 1447,80 1573,43 8,68 CANADA 75,33 105,40 39,91 59,64 72,66 21,83 CEHIA 1364,46 1514,90 11,03 1792,54 1905,11 6,28 CHILE 26,85 35,91 33,74 3,49 3,81 9,28 COREEA SUD 414,50 295,10 -28,80 483,09 509,56 5,48 DANEMARCA 222,18 243,82 9,74 267,43 263,71 -1,39 ELVETIA 308,00 349,94 13,61 443,12 410,78 -7,30 ESTONIA 61,05 68,34 11,93 36,22 106,62 194,36 FINLANDA 150,26 151,28 0,67 163,00 138,31 -15,15 FRANTA 3715,81 4147,40 11,62 3510,57 3735,48 6,41 GERMANIA 10771,26 12347,59 14,63 12502,24 13809,88 10,46 GRECIA 719,92 768,35 6,73 725,01 791,20 9,13 IRLANDA 140,43 148,40 5,68 376,52 311,17 -17,36 ISLANDA 2,68 7,90 194,38 2,34 3,50 49,91 ISRAEL 333,01 380,32 14,21 105,43 114,62 8,71 ITALIA 6799,38 6659,52 -2,06 6849,37 6910,08 0,89 JAPONIA 210,56 215,42 2,31 292,20 332,24 13,70 LUXEMBURG 19,56 15,56 -20,42 69,59 109,41 57,21 MAREA BRITANIE 2377,85 2486,23 4,56 1567,89 1540,92 -1,72 MEXIC 168,26 156,65 -6,90 110,40 132,29 19,82 NORVEGIA 500,85 220,29 -56,02 76,84 42,03 -45,30 NOUA ZEELANDA 2,06 2,51 21,91 5,38 4,22 -21,62 OLANDA 1381,95 1452,70 5,12 2521,66 2765,66 9,68 POLONIA 1463,42 1654,72 13,07 3047,46 3463,66 13,66 PORTUGALIA 208,13 227,33 9,23 280,34 382,69 36,51 S.U.A. 1052,24 955,66 -9,18 679,17 636,41 -6,30 SLOVACIA 962,30 1002,46 4,17 1425,93 1578,53 10,70 SLOVENIA 319,79 311,27 -2,66 424,18 461,79 8,87 SPANIA 1580,38 1720,24 8,85 1609,46 1838,45 14,23 SUEDIA 500,20 541,33 8,22 374,27 381,43 1,91 TURCIA 2148,38 1818,49 -15,36 2283,05 2554,16 11,88 UNGARIA 2937,90 2973,75 1,22 5004,90 5060,84 1,12

Total OCEMN, din care: 7645,14 7470,37 -2,29 8388,10 9218,45 9,90 ALBANIA 46,46 57,10 22,90 10,13 26,33 159,88 ARMENIA 3,87 2,30 -40,62 0,00 0,05 985,32 AZERBAIDJAN 50,86 39,80 -21,75 93,14 103,83 11,48 BULGARIA 1818,09 1850,93 1,81 1860,22 2094,59 12,60 FEDERATIA RUSA 987,29 969,94 -1,76 1979,95 1974,83 -0,26 GRECIA 719,92 768,35 6,73 725,01 791,20 9,13 GRUZIA 193,06 175,00 -9,35 11,05 9,14 -17,31 MOLDOVA 739,88 749,09 1,24 480,49 496,95 3,42 SERBIA 628,95 638,95 1,59 384,46 465,82 21,16 TURCIA 2148,38 1818,49 -15,36 2283,05 2554,16 11,88 UCRAINA 308,38 400,42 29,85 560,59 701,56 25,15

Page 44: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

Departamentul de Comerț Exterior 41

EXPORT IMPORT Ţara 2015 2016 Creştere 2015 2016 Creştere (%) (%)

Total CCG, din care: 805,15 786,15 -2,36 67,92 100,40 47,83 ARABIA SAUDITA 376,29 281,64 -25,15 11,90 11,77 -1,07 BAHREIN 2,56 8,47 230,88 0,74 0,83 11,70 EMIRATELE ARABE UNITE 277,26 409,30 47,62 30,70 34,60 12,71 KUWEIT 71,65 38,37 -46,44 0,08 2,46 2968,29 OMAN 38,44 23,98 -37,63 7,00 43,16 516,61 QATAR 38,94 24,39 -37,37 17,50 7,59 -56,64

Total OPEC, din care: 1615,59 1753,42 8,53 293,68 325,55 10,85 ALGERIA 411,18 352,44 -14,29 0,51 4,64 805,26 ANGOLA 6,75 1,52 -77,41 37,28 0,05 -99,86 ARABIA SAUDITA 376,29 281,64 -25,15 11,90 11,77 -1,07 EMIRATELE ARABE UNITE 277,26 409,30 47,62 30,70 34,60 12,71 INDONEZIA 9,50 32,22 239,31 103,39 97,09 -6,09 IRAK 39,57 57,72 45,89 77,69 60,14 -22,60 IRAN 182,68 332,94 82,25 10,64 104,07 878,42 KUWEIT 71,65 38,37 -46,44 0,08 2,46 2968,29 LIBIA 140,20 189,31 35,03 0,23 1,59 589,17 NIGERIA 59,28 31,30 -47,20 1,83 1,14 -37,50 QATAR 38,94 24,39 -37,37 17,50 7,59 -56,64 VENEZUELA 2,29 2,25 -1,58 1,93 0,41 -78,78

Total ASEAN, din care: 169,37 334,74 97,64 442,33 460,83 4,18 BRUNEI 0,50 0,27 -46,87 0,00 0,00 CAMBODGIA 0,57 0,36 -36,75 5,95 6,28 5,63 FILIPINE 4,99 7,60 52,17 15,75 18,21 15,58 INDONEZIA 9,50 32,22 239,31 103,39 97,09 -6,09 LAOS 0,61 0,00 -99,92 0,00 2,66 603827, MALAIEZIA 22,94 20,70 -9,77 77,54 85,93 10,83 MYANMAR 4,70 4,13 -12,08 0,65 0,46 -29,31 SINGAPORE 39,98 37,05 -7,33 14,45 17,25 19,40 THAILANDA 48,35 48,54 0,39 136,95 132,45 -3,28 VIETNAM 37,23 183,88 393,85 87,65 100,50 14,65

Total APEC, din care: 3776,42 3827,54 1,35 7149,14 7784,49 8,89 AUSTRALIA 51,10 58,13 13,76 24,37 33,54 37,63 BRUNEI 0,50 0,27 -46,87 0,00 0,00 CANADA 75,33 105,40 39,91 59,64 72,66 21,83 CHILE 26,85 35,91 33,74 3,49 3,81 9,28 CHINA 524,76 614,74 17,15 2888,39 3439,88 19,09 COREEA SUD 414,50 295,10 -28,80 483,09 509,56 5,48 FEDERATIA RUSA 987,29 969,94 -1,76 1979,95 1974,83 -0,26 FILIPINE 4,99 7,60 52,17 15,75 18,21 15,58 HONG-KONG 50,45 42,34 -16,08 11,53 14,53 26,03 INDONEZIA 9,50 32,22 239,31 103,39 97,09 -6,09 JAPONIA 210,56 215,42 2,31 292,20 332,24 13,70 MALAIEZIA 22,94 20,70 -9,77 77,54 85,93 10,83 MEXIC 168,26 156,65 -6,90 110,40 132,29 19,82 NOUA ZEELANDA 2,06 2,51 21,91 5,38 4,22 -21,62 PAPUA-NOUA GUINEE 0,12 0,01 -91,63 0,00 0,00 PERU 5,32 4,42 -16,98 2,23 1,75 -21,19 S.U.A. 1052,24 955,66 -9,18 679,17 636,41 -6,30 SINGAPORE 39,98 37,05 -7,33 14,45 17,25 19,40 TAIWAN 44,06 41,04 -6,85 173,57 177,32 2,16 THAILANDA 48,35 48,54 0,39 136,95 132,45 -3,28 VIETNAM 37,23 183,88 393,85 87,65 100,50 14,65

Page 45: MEEMA – Mediul de Afaceri – Mediul de Afaceri ...imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/RO-Comert...comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI,

COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

DEPARTAMENTUL DE COMERȚ EXTERIOR

Calea Victoriei nr.152, sector 1, Bucureşti

Tel: 021-4010504, Fax: 021-4010594, E-mail: [email protected]