86
1 Međunarodno poslovanje Međunarodno poslovanje preduzeća preduzeća u globalnom okruženju u globalnom okruženju Prof. Dr Momčilo Đorđević Prof. Dr Momčilo Đorđević Redovni profesor Ekonomskog Redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u fakulteta Univerziteta u Kragujevcu Kragujevcu

Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

 • Upload
  quasar

 • View
  64

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju. Prof. Dr Momčilo Đorđević Redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju. Deo I Savremeni uslovi poslovanja pred. Deo II Nacionalna poslovna okruženja - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

11

Međunarodno poslovanje Međunarodno poslovanje preduzećapreduzeća

u globalnom okruženju u globalnom okruženju

Prof. Dr Momčilo ĐorđevićProf. Dr Momčilo Đorđević

Redovni profesor Ekonomskog Redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcufakulteta Univerziteta u Kragujevcu

Page 2: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

22

Međunarodno poslovanje preduzećaMeđunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju u globalnom okruženju

Deo I Savremeni uslovi poslovanja pred.Deo I Savremeni uslovi poslovanja pred.

Deo II Nacionalna poslovna okruženjaDeo II Nacionalna poslovna okruženja

Deo III Međunarodno poslovno okruženjeDeo III Međunarodno poslovno okruženje

Deo IV Međunarodno poslovno upravljanjeDeo IV Međunarodno poslovno upravljanje

Page 3: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

33

Deo I Savremeni uslovi poslovanja Deo I Savremeni uslovi poslovanja preduzećapreduzeća

1. Globalna orijentacija poslovanja1. Globalna orijentacija poslovanja

2. Globalno poslovno okruženje2. Globalno poslovno okruženje

3. Internacionalizacija i globalizacija poslovanja3. Internacionalizacija i globalizacija poslovanja

4. Podsticaji globalizacije4. Podsticaji globalizacije

5. Multinacionalne i globalne kompanije5. Multinacionalne i globalne kompanije

6. Društvena odgovornost kompanija6. Društvena odgovornost kompanija

Page 4: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

44

Deo II Nacionalna poslovna Deo II Nacionalna poslovna okruženjaokruženja

1. 1. Uticaj kulture na poslovanjeUticaj kulture na poslovanje

2. Uticaj polítike i prava na poslovanje2. Uticaj polítike i prava na poslovanje

3. Ekonomski sistemi i razvoj 3. Ekonomski sistemi i razvoj

Page 5: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

55

Deo III Međunarodno poslovno Deo III Međunarodno poslovno okruženjeokruženje

1. Međunarodna trgovina1. Međunarodna trgovina

2. Strane direktne investicije2. Strane direktne investicije

3. Regionalne ekonomske integracije3. Regionalne ekonomske integracije

4. Međunarodna finansijska tržišta4. Međunarodna finansijska tržišta

5. Međunarodni monetarni sistem 5. Međunarodni monetarni sistem

Page 6: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

66

Deo IV Međunarodno poslovno Deo IV Međunarodno poslovno upravljanjeupravljanje

1. Planiranje i organizacija međ. aktivnosti1. Planiranje i organizacija međ. aktivnosti

2. Analiza međunarodnih mogućnosti2. Analiza međunarodnih mogućnosti

3. Međunarodna konkurencija3. Međunarodna konkurencija

4. Izbor načina nastupa4. Izbor načina nastupa

5. Marketing i instrumenti marketinga u5. Marketing i instrumenti marketinga u međ. međ. poposlsl

6. Međunarodne dimenzije proizvodnje6. Međunarodne dimenzije proizvodnje

7. Međunanarodni aspekt ljudskih resursa7. Međunanarodni aspekt ljudskih resursa

Page 7: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

77

1. Globalna orijentacija poslovanja1. Globalna orijentacija poslovanja

MeMeđđunarodno poslovanje obuvata sve poslovneunarodno poslovanje obuvata sve poslovnetransakcije koje se odvijaju preko granica dve ilitransakcije koje se odvijaju preko granica dve iliviše nacija. više nacija.

Za menadžere meZa menadžere međđunarodnih kompanija izuzetnounarodnih kompanija izuzetnoje značajno da razvijaju i održavaju globalnoje značajno da razvijaju i održavaju globalnosstanovitanovišštete u svom poslovanju. u svom poslovanju.

Zato je važno početi sa globalnim poslovnimZato je važno početi sa globalnim poslovnimokruženjem i njegovim glavnim komponentama.okruženjem i njegovim glavnim komponentama.

Page 8: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

88

Globalna orijentacija poslovanjaGlobalna orijentacija poslovanja

Da bi se izbegle potencijalne opasnosti, Da bi se izbegle potencijalne opasnosti, kompanije i njihovi menadžeri treba da imaju širu kompanije i njihovi menadžeri treba da imaju širu perspektivu od one koja znači perspektivu od one koja znači “samo” “samo” poslovanje poslovanje unutar sopstvenih granica.unutar sopstvenih granica.

Page 9: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

99

Globalna orijentacija poslovanjaGlobalna orijentacija poslovanja

GlobalnGlobalno so stanovitanovišštete u poslovanju u poslovanju znači da znači da

menadžeri na globalnojmenadžeri na globalnoj sceni moraju imati:sceni moraju imati:

izgraizgrađđen mentalni stav koji karakterišeen mentalni stav koji karakteriše

tolerancija i odretolerancija i određđen nivo znanja oen nivo znanja o

funkcionisanju mefunkcionisanju međđunarodnog poslovanja.unarodnog poslovanja.

Page 10: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

1010

Globalno poslovno okružGlobalno poslovno okruženjeenje

Nacionalne ekonomije postaju sve višeNacionalne ekonomije postaju sve više

povezane.povezane.

Menadžeri bilo gde se u svetu nalazili, uMenadžeri bilo gde se u svetu nalazili, u

obavljanju svojih poslovnih aktivnosti morajuobavljanju svojih poslovnih aktivnosti moraju

imati u vidu globalnu perspektivu njihovihimati u vidu globalnu perspektivu njihovih

poslova.poslova.

Page 11: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

1111

Globalno poslovno okružGlobalno poslovno okruženjeenje

Da bi bili uspešni u svom poslu meDa bi bili uspešni u svom poslu međđunarodniunarodni

menadžeri treba da razumeju kako funkcioniše menadžeri treba da razumeju kako funkcioniše

globalno poslovno okruženje. globalno poslovno okruženje.

Mada svet postaje ubrzano integrisan, nacionalnaMada svet postaje ubrzano integrisan, nacionalna

poslovna okruženja ostaju važna.poslovna okruženja ostaju važna.

Svaka nacija poseduje distinktivnu kulturu, Svaka nacija poseduje distinktivnu kulturu,

politički sistem, pravo i ekonomiju, koji odrepolitički sistem, pravo i ekonomiju, koji određđujuuju

poslovne aktivnosti unutar granica. poslovne aktivnosti unutar granica.

Page 12: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

1212

Globalno poslovno okružGlobalno poslovno okruženjeenje

Nema nacije koja je imuna na dogaNema nacije koja je imuna na događđaje u medj.aje u medj.poslovnom okruženju.poslovnom okruženju.

Oba okruženja, nacionalno i meOba okruženja, nacionalno i međđunarodno,unarodno,definišu kontekst medefinišu kontekst međđunarodnog poslovnogunarodnog poslovnogupravljanja.upravljanja.

Kompanije koje posluju izvan granica, morajuKompanije koje posluju izvan granica, morajuuvažavati pravila njihovog lokalnog tržišta kao i uvažavati pravila njihovog lokalnog tržišta kao i pravila zemalja sa kojima posluju.pravila zemalja sa kojima posluju.

Page 13: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

1313

Globalno poslovno okružGlobalno poslovno okruženjeenje

I I Nacionalna poslovna okruženjaNacionalna poslovna okruženja

II II MeMeđđunarodno poslovno okruženjeunarodno poslovno okruženje

III III MeMeđđunarodno poslovno upravljanjeunarodno poslovno upravljanje

Page 14: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

1414

Globalno poslovno okruženjeGlobalno poslovno okruženje

Međ.pos. okruženje

Nac. posl. okruženja

Međ.posl.

upravljanje

Page 15: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

1515

Nacionalna poslovna okruženjaNacionalna poslovna okruženja

Kada kompanija počinje da analizira nacionalniKada kompanija počinje da analizira nacionalni

potencijal jedne zemlje, ona prvo istražuje širupotencijal jedne zemlje, ona prvo istražuje širu

poslovnu klimu: poslovnu klimu:

pitanja povezana sa nacionalnom kulturom,pitanja povezana sa nacionalnom kulturom, razumevanje političkog sistema,razumevanje političkog sistema, razumevanje pravnog sistema,razumevanje pravnog sistema, razumevanje ekonomskog sistema i razumevanje ekonomskog sistema i

ekonomskog razvojaekonomskog razvoja

Page 16: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

1616

Nacionalna poslovna okruženjaNacionalna poslovna okruženja

Istražuju se nacionalna poslovna okruženja, Istražuju se nacionalna poslovna okruženja,

s ciljem da se pokaže kako se stavovi, vrednosti,s ciljem da se pokaže kako se stavovi, vrednosti,

verovanja i institucije razlikuju od jedne do drugeverovanja i institucije razlikuju od jedne do druge

kulture. kulture.

KompanijeKompanije,, s obzirom na s obzirom na političke, političke, pravne pravne ii

ekonomskeekonomske s sisteme definiisteme definiššuu svoju svoju poslovnu poslovnu

praksu praksu i i strategijestrategije..

Page 17: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

1717

Nacionalna poslovna okruženjaNacionalna poslovna okruženja

Ekonomski sistemi se razlikuju od zemlje doEkonomski sistemi se razlikuju od zemlje do

zemlje i uključuju ekonomske mogućnosti, kao zemlje i uključuju ekonomske mogućnosti, kao

što su porezi i kamatne stope, produktivnostšto su porezi i kamatne stope, produktivnost,,

kvalitet telekomunikacione mreže, puteva,kvalitet telekomunikacione mreže, puteva,

železniceželeznice i i aerodroma. aerodroma.

Page 18: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

1818

Nacionalna poslovna okruženjaNacionalna poslovna okruženja

Ekonomske mogućnosti kao i statistički podaci oEkonomske mogućnosti kao i statistički podaci o

nivou prihoda i troškovima radne snage, nivou prihoda i troškovima radne snage,

omogućavaju ocenu atraktivnosti posebnihomogućavaju ocenu atraktivnosti posebnih

lokacija za poslovanje.lokacija za poslovanje.

Page 19: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

1919

MeMeđđunarodno poslovno okruženjeunarodno poslovno okruženje

MenadMenadžeri međ. kompanija moraju uključiti uticajžeri međ. kompanija moraju uključiti uticajeksternih faktora na nacionalno okruženje ueksternih faktora na nacionalno okruženje ukojem njihova kompanija posluje.kojem njihova kompanija posluje.

Dve su glavne komponente tog okruženja:Dve su glavne komponente tog okruženja:

MeMeđđunarodna trgovinaunarodna trgovina i i investicijeinvesticije,, MeMeđđunarodnunarodnii finansijsk finansijski sistemi sistem

Page 20: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

2020

MeMeđđunarodno poslovno okruženjeunarodno poslovno okruženje

MeMeđđunarodna trgovina unarodna trgovina

Strane direktne investicijeStrane direktne investicije

Regionalne ekonomske integracijeRegionalne ekonomske integracije

MeMeđđunarodni monetarni sistemunarodni monetarni sistem

MeMeđđunarodna finansijska tržištaunarodna finansijska tržišta

Page 21: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

2121

Međunarodna trgovina i investicijeMeđunarodna trgovina i investicije

Ljudi širom svLjudi širom sveeta sta sve viševe više kupuju robe i usluge od kupuju robe i usluge od

inostranih kompanijainostranih kompanija - - tto omogućava ljudimao omogućava ljudima

jedne nacije da dođu do roba i usluga koje se nejedne nacije da dođu do roba i usluga koje se ne

proizvode u zemlji, ili se proizvode efikasnije uproizvode u zemlji, ili se proizvode efikasnije u

drugim zemljama. drugim zemljama.

Trgovina i investicije oslobađaju preduzetničkiTrgovina i investicije oslobađaju preduzetnički

duh nacije i vode ekonomskom razvoju. duh nacije i vode ekonomskom razvoju.

Page 22: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

2222

Međunarodna trgovina i investicijeMeđunarodna trgovina i investicije

UUprkos teoretskih koristi od trgovine i investicija,prkos teoretskih koristi od trgovine i investicija,

nacije ne mogu jednostavno širom otvoriti vrata i nacije ne mogu jednostavno širom otvoriti vrata i

izložiti izložiti domaće domaće poslovposlovanjeanje spoljnim spoljnim uticajima.uticajima.

Vlade se uključuju u međVlade se uključuju u međ. . poslovanje da biposlovanje da bi

ostvarile socijalne, ekonomske i vojne ciljeve krozostvarile socijalne, ekonomske i vojne ciljeve kroz

mmeđeđ.. trgovinu roba, radne snage, inf trgovinu roba, radne snage, inforormacija imacija i

kapitala. kapitala.

Page 23: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

2323

Međunarodna trgovina i investicijeMeđunarodna trgovina i investicije

Stvaranje regionalnih trgovinskih sporazuma imaStvaranje regionalnih trgovinskih sporazuma ima

za cilj, između ostalog, smanjenje trgovinskihza cilj, između ostalog, smanjenje trgovinskih

barijera i ograničenja.barijera i ograničenja.

Page 24: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

2424

Međunarodni finansijski sistemMeđunarodni finansijski sistem

OOsnove međsnove međ.. monetarnog sistema monetarnog sistema čine: čine:

međunarodni monetarni fond (MMF)međunarodni monetarni fond (MMF),, međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD),međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD),

Veliki broj zemalja učestvuje u ovimVeliki broj zemalja učestvuje u ovim

organizacijama i po cenu ograničavanjaorganizacijama i po cenu ograničavanja

sopstvene monetarne suverenosti.sopstvene monetarne suverenosti.

Page 25: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

2525

Međunarodni finansijski sistemMeđunarodni finansijski sistem

Vremenom su se sve više uviđale prednostiVremenom su se sve više uviđale prednosti

llibreralnijegibreralnijeg sistema trgovinesistema trgovine..

Poseban značaj za razvoj međPoseban značaj za razvoj međ.. eekonomskihkonomskih

odnosa imaodnosa ima k konferencija UN za trgovinu i razvojonferencija UN za trgovinu i razvoj

(UNCTAD).(UNCTAD).

Page 26: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

2626

Međunarodni finansijski sistemMeđunarodni finansijski sistem

U novije vreme, značajnu ulogu u razvojuU novije vreme, značajnu ulogu u razvoju

svetskog sistema trgovine ima i sve intenzivnijesvetskog sistema trgovine ima i sve intenzivnije

uvođenje netarifnih ograničenja, pravila Iuvođenje netarifnih ograničenja, pravila I

standarda u poslovnu praksu. standarda u poslovnu praksu.

Page 27: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

2727

Međunarodni finansijski sistemMeđunarodni finansijski sistem

Funkcionisanje finansijskih tržišta je suštinskiFunkcionisanje finansijskih tržišta je suštinski

elemenat međunarodnog poslovnog okruženja. elemenat međunarodnog poslovnog okruženja.

Međunarodno tržište kapitala pomažeMeđunarodno tržište kapitala pomaže

kompanijama da uvećaju kapital i investiraju nakompanijama da uvećaju kapital i investiraju na

finansijskim tržištima.finansijskim tržištima.

Page 28: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

2828

MeMeđđunarodno poslovno upravljanjeunarodno poslovno upravljanje

Razumevanje nacionalnog i međRazumevanje nacionalnog i međ..poslovnogposlovnog

okruženja obezbeđuje okvir za izgradnjuokruženja obezbeđuje okvir za izgradnju

koncepta međkoncepta međ.. poslovnog upravljanja. poslovnog upravljanja.

Svi aspekti upravljanja, uključujući i različiteSvi aspekti upravljanja, uključujući i različite

funkcije, su pod uticajem brojnih faktorafunkcije, su pod uticajem brojnih faktora

okruženja (nacionalnog i međunarodnog), kojeokruženja (nacionalnog i međunarodnog), koje

stvara različite izazove i opasnosti.stvara različite izazove i opasnosti.

Page 29: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

2929

MeMeđđunarodno poslovno upravljanjeunarodno poslovno upravljanje

PPoslovnoslovnii poduhvat poduhvatii sa međ sa međ.. dimenzijom, dimenzijom, susu

rizičnijirizičniji, pre svega zbog nedovoljnog poznavanja i, pre svega zbog nedovoljnog poznavanja i

načina uticaja faktora inostranog okruženja.načina uticaja faktora inostranog okruženja.

U tom smislu neophodna su sistematska U tom smislu neophodna su sistematska

istraživanja međunarodnih tržišta.istraživanja međunarodnih tržišta.

Page 30: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

3030

Uticaj globalizacije na upravljanjeUticaj globalizacije na upravljanje

Pre drugih faktora, tPre drugih faktora, tehnološkehnološkii napre napredakdak u u

komunikacijama ikomunikacijama i t transporturansportu učinio je učinio je svaku svaku

lokaciju na zemljinojlokaciju na zemljinoj kugli kao potencijalno tržište,kugli kao potencijalno tržište,

ili kao mesto zaili kao mesto za obavljanje poslovnih aktivnosti.obavljanje poslovnih aktivnosti.

Page 31: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

3131

Uticaj globalizacije na upravljanjeUticaj globalizacije na upravljanje

Neke kompNeke kompaanije koriste prednosti efekata nije koriste prednosti efekata

globalizacije i stvaraju jedinstven proizvod za ceoglobalizacije i stvaraju jedinstven proizvod za ceo

ssvetvet..

Druge kompanije, shvataju da su razlike u Druge kompanije, shvataju da su razlike u

nacionalnim okruženjima suviše velike da senacionalnim okruženjima suviše velike da se

mogu ignorisati – pamogu ignorisati – pa samo samo modifikuju promocione modifikuju promocione

kampanje, ili njihove marketing strategijekampanje, ili njihove marketing strategije

prilagođavaju na druge načineprilagođavaju na druge načine..

Page 32: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

3232

UUpravljanje ljudskim resursimapravljanje ljudskim resursima

UUpravljanje ljudskim resursima na međpravljanje ljudskim resursima na međ.. osnovi, osnovi,

značajno se razlikuje od onog koje važi zaznačajno se razlikuje od onog koje važi za

domaće okruženje.domaće okruženje.

Svaki aspekt vođenja politike ljudskih resursaSvaki aspekt vođenja politike ljudskih resursa

mora biti proveren da li odgovara lokalnimmora biti proveren da li odgovara lokalnim

uslovima.uslovima.

Page 33: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

3333

MeMeđđunarodno poslovno upravljanjeunarodno poslovno upravljanje

Planiranje i organizacija mePlaniranje i organizacija međ.đ. poslovanja poslovanja

Analiza meAnaliza međđunarodnih mogućnostiunarodnih mogućnosti

MeMeđđunarodna konkurencijaunarodna konkurencija

Izbor načina ulaskaIzbor načina ulaska na međunarodna tržišta na međunarodna tržišta

Marketing i instrumenti marketingaMarketing i instrumenti marketinga

MeMeđunarodne dimenzijeđunarodne dimenzije proizvodnj proizvodnjee

MeMeđunarodno uđunarodno upravljanje kadrovskim resursimapravljanje kadrovskim resursima

Page 34: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

3434

3. 3. Internacionalizacija i gInternacionalizacija i gobalizacijaobalizacija

poslovanjaposlovanja Internacionalizacija se odnosi na saradnju izmeđuInternacionalizacija se odnosi na saradnju između

ddržavaržava i preduzeća i preduzeća. .

Uslov opstanka i funkcionisanja nacionalneUslov opstanka i funkcionisanja nacionalne

pprivrederivrede i preduzeća i preduzeća jeste nj jeste njihovoihovo uključivanje u uključivanje u

tokove metokove međ. đ. trgovine, odnosnotrgovine, odnosno prihvatanjeprihvatanje

procesa internacionalizacijeprocesa internacionalizacije preduzeća.preduzeća.

Page 35: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

3535

Internacionalizacija i gInternacionalizacija i gobalizacijaobalizacija poslovanjaposlovanja

Izbor odgovarajuće strategijeIzbor odgovarajuće strategije i internacnternacionalizacijeionalizacije

jjee ključno pitanje pred kojim stoji najveći brojključno pitanje pred kojim stoji najveći broj

preduzeća, koja internacionalizaciju shvataju kaopreduzeća, koja internacionalizaciju shvataju kao

neminovnost u poslovanju u savremenimneminovnost u poslovanju u savremenim

uslovima.uslovima.

Page 36: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

3636

Internacionalizacija i gInternacionalizacija i gobalizacijaobalizacija poslovanjaposlovanja

Ubrzani, dinamični razvoj tehnologije je jedan odUbrzani, dinamični razvoj tehnologije je jedan od

glavnih faktora internacionalizacije preduzeća iglavnih faktora internacionalizacije preduzeća i

rastuće integracije merastuće integracije međđunarodnih tržita.unarodnih tržita.

Postojeća nacionalna tržišta postaPostojeća nacionalna tržišta postajuju tesna za tesna za

poslovanje, kako većih diversifikovanihposlovanje, kako većih diversifikovanih

preduzeća, ali i onih manjih i srednjih, kojimapreduzeća, ali i onih manjih i srednjih, kojima

savremena tehnologija omogućava proizvodnjusavremena tehnologija omogućava proizvodnju

velikog broja jedinica proizvoda. velikog broja jedinica proizvoda.

Page 37: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

3737

Internacionalizacija i gInternacionalizacija i gobalizacijaobalizacija poslovanjaposlovanja

Globalizacija je trend ka većoj međuzavisnostiGlobalizacija je trend ka većoj međuzavisnosti

između nacionalnih institucija i ekonomija.između nacionalnih institucija i ekonomija.

To je trend koji se karakteriše kaoTo je trend koji se karakteriše kao

DenacionalizacijaDenacionalizacija,, u kojoj nacionalne granice u kojoj nacionalne granice

postaju manje relevantne.postaju manje relevantne.

Page 38: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

3838

Internacionalizacija i gInternacionalizacija i gobalizacijaobalizacija poslovanjaposlovanja

Porast međuzavisnosti između državaPorast međuzavisnosti između država

(globalizacija) znači povećanje slobodnijeg(globalizacija) znači povećanje slobodnijeg

kretanja roba, usluga, novca, i ljudi prekokretanja roba, usluga, novca, i ljudi preko

nacionalnih granca.nacionalnih granca.

To nije isto što i internacionalizacijaTo nije isto što i internacionalizacija ( (koja sekoja se

odnosi na saradnju između državaodnosi na saradnju između država)). .

Page 39: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

3939

Internacionalizacija i gInternacionalizacija i gobalizacijaobalizacija poslovanjaposlovanja

Proces internacionalizacije znači proširenjeProces internacionalizacije znači proširenje

ekonomskih aktivnosti (u smislu kvantitativnogekonomskih aktivnosti (u smislu kvantitativnog

rasta) izvan nacionalnih granica.rasta) izvan nacionalnih granica.

Proces globalizacije obuhvata kako proširenjeProces globalizacije obuhvata kako proširenje

ekonomskih aktivnosti, tako i kvalitativno različiteekonomskih aktivnosti, tako i kvalitativno različite

funkcionalne integracije. funkcionalne integracije.

Page 40: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

4040

Internacionalizacija i gInternacionalizacija i gobalizacijaobalizacija poslovanjaposlovanja

Globalizacija znači dublju integraciju, pri čemu seGlobalizacija znači dublju integraciju, pri čemu se

odnosiodnosi izme između preduzeća i nacija kvalitativnođu preduzeća i nacija kvalitativno

menjaju, od odnosa razmene ka dugoročnijim,menjaju, od odnosa razmene ka dugoročnijim,

multidimenzionim vezama.multidimenzionim vezama.

Suštinu ovih dubljih veza čine strane direktneSuštinu ovih dubljih veza čine strane direktne

investicije.investicije.

Page 41: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

4141

Internacionalizacija i gInternacionalizacija i gobalizacijaobalizacija poslovanjaposlovanja

Savremene uslove poslovanja karakterišeSavremene uslove poslovanja karakteriše

globalizacija – koja ne znači samo da kompanijaglobalizacija – koja ne znači samo da kompanija

traži da proizvede standardni proizvod, a onda datraži da proizvede standardni proizvod, a onda da

ga prodaje širom sveta. ga prodaje širom sveta.

To je naivno, pojednostavljeno tumačenjeTo je naivno, pojednostavljeno tumačenje

globalizacije. Globalna kompanija istražuje kakoglobalizacije. Globalna kompanija istražuje kako

doći do posebnih prizvoda, koji odgovarajudoći do posebnih prizvoda, koji odgovaraju

zahtevime specifičnih geografskih tržišta.zahtevime specifičnih geografskih tržišta.

Page 42: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

4242

Globalizacija tržištaGlobalizacija tržišta

Globalizacija tržišta se odnosi na konvergencijuGlobalizacija tržišta se odnosi na konvergenciju

(približavanje) (približavanje) preferencija kupaca na tržištimapreferencija kupaca na tržištima

širom sveta. širom sveta.

Ovaj trend se događa u mnogim kategorijamaOvaj trend se događa u mnogim kategorijama

proizvoda, ukjučujući kako potrošna, tako iproizvoda, ukjučujući kako potrošna, tako i

industrijska dobra i usluge.industrijska dobra i usluge.

Page 43: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

4343

Globalizacija tržištaGlobalizacija tržišta

Nike, Sony, Intel, Filips samo su neke od brojnihNike, Sony, Intel, Filips samo su neke od brojnih

kompanija koje prodaju globalne proizvode –kompanija koje prodaju globalne proizvode –

proizvode sa kojima se nastupa u svim zemljamaproizvode sa kojima se nastupa u svim zemljama

bez suštinskih promena.bez suštinskih promena.

Page 44: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

4444

Globalizacija tržištaGlobalizacija tržišta

Globalni proizvodi i globalna konkurencija suGlobalni proizvodi i globalna konkurencija su

karakteristike mnogih industrija i tržišta, karakteristike mnogih industrija i tržišta,

uključujući industriju poluprovodnika (Intel, Filips),uključujući industriju poluprovodnika (Intel, Filips),

aviona (Airbus, Boeing), opreme u građevinarstvuaviona (Airbus, Boeing), opreme u građevinarstvu

(Komatsu, Mitsubishi), potrošačka dobra(Komatsu, Mitsubishi), potrošačka dobra

(Procter&Gamble, Unilever), fast food (KFC, (Procter&Gamble, Unilever), fast food (KFC,

McDonald's) itd. McDonald's) itd.

Page 45: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

4545

Globalizacija tržištaGlobalizacija tržišta

PPrednosti rednosti gglobalizacijlobalizacijee tržišta tržišta::

smanjsmanjenjeenje troškov troškova kroza kroz standardiz standardizacijuaciju različitrazličitihih aspek aspekataata marketing aktivnosti marketing aktivnosti,,

proširproširenjeenje mogućnosti u inostranstvu, kada je mogućnosti u inostranstvu, kada je domaće tržište u saturaciji,domaće tržište u saturaciji,

prodajući sezonske globalne proizvode, prodajući sezonske globalne proizvode, kompanije eliminišu varijacije u ukupnim kompanije eliminišu varijacije u ukupnim prodajama zbog sezonskih oscilacijaprodajama zbog sezonskih oscilacija tražnje tražnje

Page 46: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

4646

Globalizacija tržištaGlobalizacija tržišta

Mada globalni proizvodi nude prednosti,Mada globalni proizvodi nude prednosti,

kompanije moraju stalno da prate njihova tržištakompanije moraju stalno da prate njihova tržišta,,

da da se se ne previde potrebe kupaca.ne previde potrebe kupaca.

Koristi od servisiranja potreba prilagođavanjemKoristi od servisiranja potreba prilagođavanjem

pproiroizzvodavoda,, mogu prevagnuti koristi od strategije mogu prevagnuti koristi od strategije

standardizacije. standardizacije.

Page 47: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

4747

Globalizacija proizvodnjeGlobalizacija proizvodnje

Danas su mnoge proizvodne aktivnosti globalne.Danas su mnoge proizvodne aktivnosti globalne.

Globalizacija proizvodnje se odnosi na širenjeGlobalizacija proizvodnje se odnosi na širenje

proizvodnih aktivnosti na lokacijama širom svetaproizvodnih aktivnosti na lokacijama širom sveta

gde su troškovi niži, ili gde je viši kvalitet ugde su troškovi niži, ili gde je viši kvalitet u

proizvodnji određenog proizvoda. proizvodnji određenog proizvoda.

Page 48: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

4848

Globalizacija proizvodnjeGlobalizacija proizvodnje

Kao i globalizacija tržištaKao i globalizacija tržišta i i globalizacija globalizacija proiz. proiz.

takođe pruža takođe pruža kkompanijama više prednosti:ompanijama više prednosti:

nižnižii proizvodn proizvodnii troškov troškovii, zahvaljujući nižim , zahvaljujući nižim troškovima rada,troškovima rada,

prednost tehničkog know-how,prednost tehničkog know-how, omogućava kompanijama pristup resursima, omogućava kompanijama pristup resursima,

koji su nedostupni, ili mnogo skuplji u zemljikoji su nedostupni, ili mnogo skuplji u zemlji

Page 49: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

4949

4. 4. Podsticaji globalizacijePodsticaji globalizacije

Glavni podsticaji globalizacije tržišta iGlavni podsticaji globalizacije tržišta i

proizvodnje:proizvodnje:

snižavanje barijera u trgovini i investicijama,snižavanje barijera u trgovini i investicijama, tehnološke inovacijetehnološke inovacije

Page 50: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

5050

Snižavanje barijera u trgovini i Snižavanje barijera u trgovini i investicijamainvesticijama

Opšti sporazum o carinama i trgovini (General Opšti sporazum o carinama i trgovini (General

Agreement on Tariffs and Trade, GATT), potpisanAgreement on Tariffs and Trade, GATT), potpisan

1947. godine od strane 23 države, promovisao je1947. godine od strane 23 države, promovisao je

slobodnu trgovinu snižavanjem carinskih i slobodnu trgovinu snižavanjem carinskih i

necarinskih barijera.necarinskih barijera.

Page 51: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

5151

Snižavanje barijera u trgovini i Snižavanje barijera u trgovini i investicijamainvesticijama

GATT je 2 002. godine prerastao u SvetskuGATT je 2 002. godine prerastao u Svetsku

trgovinsku organizaciju (STO) sa tri glavna cilja:trgovinsku organizaciju (STO) sa tri glavna cilja:

da omogući slobodan tok trgovine,da omogući slobodan tok trgovine, da omogući dalje otvaranje tržišta,da omogući dalje otvaranje tržišta, da omogući trgovinske pregovore između da omogući trgovinske pregovore između

država članicadržava članica

Page 52: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

5252

Tehnološke inovacijeTehnološke inovacije

Dok snižavanje barijera u trgovini i investicijamaDok snižavanje barijera u trgovini i investicijama

podstiču globalizaciju, tehnološke inovacijepodstiču globalizaciju, tehnološke inovacije

ubrzavaju taj proces.ubrzavaju taj proces.

U stvari tehnologija čini mogućim, za mnogeU stvari tehnologija čini mogućim, za mnoge

prizvode, organizaciju nihove proizvodnje gde jeprizvode, organizaciju nihove proizvodnje gde je

to to najjeftinije. najjeftinije.

Page 53: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

5353

Tehnološke inovacijeTehnološke inovacije

Napredak u informacionoj tehnologiji i transportuNapredak u informacionoj tehnologiji i transportu

čine lakšim, bržim i jeftinijim prenos podataka,čine lakšim, bržim i jeftinijim prenos podataka,

roba, opreme i ljudi širom sveta. roba, opreme i ljudi širom sveta.

Kompanije koriste ogromne mogućnosti InternetaKompanije koriste ogromne mogućnosti Interneta

i i ssvetske mreže. Sa elektronskom poštomvetske mreže. Sa elektronskom poštom

menadžeri su u kontaktu, obavljajući menadžeri su u kontaktu, obavljajući međ.međ.

pposloveoslove, promptno,, promptno, reagujući na promene koje se reagujući na promene koje se

događaju na globalnom tržištu. događaju na globalnom tržištu.

Page 54: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

5454

Protivnici globalizacijeProtivnici globalizacije

PPostoje i protostoje i protiivnici globalivnici globalizacije (antiglobalisti). zacije (antiglobalisti).

Njihove pristalice se okupljaju, najčešće povodomNjihove pristalice se okupljaju, najčešće povodom

godišnjih sastanaka svetskih organizacija igodišnjih sastanaka svetskih organizacija i

institucija, koje zagovraju koncept globalizacije.institucija, koje zagovraju koncept globalizacije.

Page 55: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

5555

Protivnici globalizacijeProtivnici globalizacije

Počelo je u Sijetlu, država Vašington, 1999. Počelo je u Sijetlu, država Vašington, 1999.

povodom ministarskog sastanka STO, da bi se povodom ministarskog sastanka STO, da bi se

nastavilo sa organizacijom Svetskog nastavilo sa organizacijom Svetskog ekonomskogekonomskog

foruma (SEF), u Davosu, Švajcarska, naforuma (SEF), u Davosu, Švajcarska, na

godišnjem sastanku IMF-Svetska banka, u godišnjem sastanku IMF-Svetska banka, u Pragu,Pragu,

2 000. godine itd.2 000. godine itd.

Page 56: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

5656

Protivnici globalizacijeProtivnici globalizacije

Njihovi zahtevi idu od razložnih, kao što je većeNjihovi zahtevi idu od razložnih, kao što je veće

učešće u organizacijama, kao što je STO, doučešće u organizacijama, kao što je STO, do

radikalnih, uništenje kapitalizma kao sistema.radikalnih, uništenje kapitalizma kao sistema.

Page 57: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

5757

Protivnici globalizacijeProtivnici globalizacije

Antiglobalisti ističu da globalizacija homogenizujeAntiglobalisti ističu da globalizacija homogenizuje

svet, uništavajući raznovrsnost kultura kojesvet, uništavajući raznovrsnost kultura koje

postoje u svetu. Kažu da će biti isto sivilopostoje u svetu. Kažu da će biti isto sivilo

jednoličnosti, da će mo u novom svetu nositi istujednoličnosti, da će mo u novom svetu nositi istu

odeću, kupljenom u istim brendiranim šopovima,odeću, kupljenom u istim brendiranim šopovima,

jesti istu hranu, iz istih brendiranih restorana,jesti istu hranu, iz istih brendiranih restorana,

gledati iste filmove, koji se stvaraju u istimgledati iste filmove, koji se stvaraju u istim

kompanijama itd.kompanijama itd.

Page 58: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

5858

Protivnici globalizacijeProtivnici globalizacije

Drugi, tvrde suprotno, da globalizacija pruža Drugi, tvrde suprotno, da globalizacija pruža

mogućnosti da profitiramo od naših različitosti imogućnosti da profitiramo od naših različitosti i

veština. Trgovina omogućava zemljama da seveština. Trgovina omogućava zemljama da se

specijalizuju u proizvodnji onih proizvoda i uslugaspecijalizuju u proizvodnji onih proizvoda i usluga

u kojima su najefikasniji.u kojima su najefikasniji.

U tom slučaju one mogu kupovati proizvode iU tom slučaju one mogu kupovati proizvode i

usluge, koje ne proizvode.usluge, koje ne proizvode.

Page 59: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

5959

Protivnici globalizacijeProtivnici globalizacije

Suština je u specijalizaciji – onih proizvoda iSuština je u specijalizaciji – onih proizvoda i

usluga gde se poseduje konkurentska prednost.usluga gde se poseduje konkurentska prednost.

Page 60: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

6060

Protivnici globalizacijeProtivnici globalizacije

Na taj način, Francuzi će ostati Francuzi, saNa taj način, Francuzi će ostati Francuzi, sa

svetski poznatim vinima, Južna Afrika će i daljesvetski poznatim vinima, Južna Afrika će i dalje

proizvoditi prepoznatljive dijamante, a Nemačka iproizvoditi prepoznatljive dijamante, a Nemačka i

Japan će nastaviti da proizvode kvalitetneJapan će nastaviti da proizvode kvalitetne

automobile. automobile.

Druge države će trgovati sa Druge države će trgovati sa onim onim proizvodimaproizvodima

i uslugama, gde poseduju konkurentsku prednost.i uslugama, gde poseduju konkurentsku prednost.

Page 61: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

6161

Protivnici globalizacijeProtivnici globalizacije

Kroz proces globalizacijeKroz proces globalizacije,, nacionalne ekonomije nacionalne ekonomije

postaju zaista međusobno povezane.postaju zaista međusobno povezane.

Kulturni, politički, pravni i ekonomski događaji uKulturni, politički, pravni i ekonomski događaji u

jednoj zemlji utiču na živote ljudi u drugim jednoj zemlji utiču na živote ljudi u drugim

zemljama.zemljama.

Globalizacija prodire u nacionalna poslovnaGlobalizacija prodire u nacionalna poslovna

okruženja, i uspešni menadžeri pokušavaju daokruženja, i uspešni menadžeri pokušavaju da

iskoriste mogućnosti koje im se pružaju.iskoriste mogućnosti koje im se pružaju.

Page 62: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

6262

5. 5. Multinacionalne i Multinacionalne i globalne globalne kokompanijempanije

Nastanak i razvoj multinacionalnih i globalnihNastanak i razvoj multinacionalnih i globalnih

kompanija u periodu posle Drugog svetskog rata,kompanija u periodu posle Drugog svetskog rata,

pored drugih faktora, imali su posebnopored drugih faktora, imali su posebno

stimulativnu i pokretačku ulogu na razvojstimulativnu i pokretačku ulogu na razvoj

međunarodnog poslovanja i marketinga.međunarodnog poslovanja i marketinga.

Page 63: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

6363

Multinacionalne i Multinacionalne i globalne globalne kokompanijempanije

Multinacionalne kompanije (MNCs) nastoje daMultinacionalne kompanije (MNCs) nastoje da

maksimiraju prihode, pre na međunarodnom,maksimiraju prihode, pre na međunarodnom,

nego na nacionalnom nivou, locirajući svojenego na nacionalnom nivou, locirajući svoje

aktivnosti u zemljama gde su uslovi poslovanjaaktivnosti u zemljama gde su uslovi poslovanja

najpovoljniji.najpovoljniji.

Page 64: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

6464

Multinacionalne i Multinacionalne i globalne globalne kokompanijempanije

Kompanije daju vrlo uopštene odgovore oKompanije daju vrlo uopštene odgovore o

motivima za strane investicije:motivima za strane investicije:

želja da se nastupi na još jednom tržištu sa želja da se nastupi na još jednom tržištu sa jakom stvarnom, ili potencijalnom tražnjom,jakom stvarnom, ili potencijalnom tražnjom,

stabilna ekonomska situacija zemlje gde se želi stabilna ekonomska situacija zemlje gde se želi da osnuje filijala,da osnuje filijala,

strategijski razlozi,strategijski razlozi, poslovna politika itd.poslovna politika itd.

Page 65: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

6565

Multinacionalne i Multinacionalne i globalne globalne kokompanijempanije

Drugi, specifičniji motivi uključuju:Drugi, specifičniji motivi uključuju:

produktivnost,produktivnost, diferencijaciju proizvoda,diferencijaciju proizvoda, ulazne cene,ulazne cene, transportne troškovi,transportne troškovi, fluktuacije deviznih kurseva,fluktuacije deviznih kurseva, trgovinske barijere,trgovinske barijere, opšta ekonomska klima lokalne zemlje i td. opšta ekonomska klima lokalne zemlje i td.

Page 66: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

6666

Multinacionalne i Multinacionalne i globalne globalne kokompanijempanije

Za razliku od multinacionalne kompanijeZa razliku od multinacionalne kompanije,,

globalna kompanijaglobalna kompanija posmatra ceo svet kaoposmatra ceo svet kao

jedinstven entitet.jedinstven entitet.

Ona prodaje "iste stvari, na isti načinOna prodaje "iste stvari, na isti način

svuda". Na primer, globalna kompanija Sony,svuda". Na primer, globalna kompanija Sony,

prodaje standardizovani wokmen širom sveta, saprodaje standardizovani wokmen širom sveta, sa

komponentama koje se proizvode u različitim komponentama koje se proizvode u različitim

zemljama. zemljama.

Page 67: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

6767

Multinacionalne i Multinacionalne i globalne globalne kokompanijempanije

PPostoje razlike između multinacionalne i globalneostoje razlike između multinacionalne i globalnekkompanijeompanije::

Multinacionalna kompanija posluje u više zemaljaMultinacionalna kompanija posluje u više zemaljai svoje proizvode prilagođava svakom tržištu – uzi svoje proizvode prilagođava svakom tržištu – uzrelativno visoke troškove.relativno visoke troškove.

Globalna kompanija, s obzirom na njen pristup, Globalna kompanija, s obzirom na njen pristup, da ceo svet posmatra kao jedinstven entitet i dada ceo svet posmatra kao jedinstven entitet i daprodaje "iste stvari, na isti način svuda", nastupaprodaje "iste stvari, na isti način svuda", nastupasa jasnom strategijom – relativno niski troškovi. sa jasnom strategijom – relativno niski troškovi.

Page 68: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

6868

Multinacionalne i Multinacionalne i globalne globalne kokompanijempanije

Nike, Sony, Intel, Filips samo su neke od brojnihNike, Sony, Intel, Filips samo su neke od brojnih

kompanija koje prodaju globalne proizvode –kompanija koje prodaju globalne proizvode –

proizvode sa kojima se nastupa u svim zemljamaproizvode sa kojima se nastupa u svim zemljama

bez suštinskih promena.bez suštinskih promena.

Page 69: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

6969

Multinacionalne i Multinacionalne i globalne globalne kokompanijempanije

I kao što je nastanak i razvoj multinacionalnih iI kao što je nastanak i razvoj multinacionalnih i

globalnih kompanija imao stimulativnu iglobalnih kompanija imao stimulativnu i

pokretačku ulogu na razvoj međpokretačku ulogu na razvoj međ..poslovanja iposlovanja i

marketinga, važi i obrnuto. marketinga, važi i obrnuto.

Liberalizacija trgovine, rast svetske ekonomije iLiberalizacija trgovine, rast svetske ekonomije i

olakšan transnacionalni transfer tehnologije,olakšan transnacionalni transfer tehnologije,

ljudskih i finansijskih resursa, stimulativno jeljudskih i finansijskih resursa, stimulativno je

delovao na nastanak i ekspanzijudelovao na nastanak i ekspanziju MNK MNK i globalnih i globalnih

kompanija. kompanija.

Page 70: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

7070

DruDruššttvenvenaa odgovornost preduzeća (DOP) odgovornost preduzeća (DOP)

Da bi opstale i ostvarile uspeh na globalnomDa bi opstale i ostvarile uspeh na globalnom

ttržišturžištu kompanije skompanije sve vive više shvataju da moraju daše shvataju da moraju da

sse e pponašajuonašaju društveno odgovorno.društveno odgovorno.

Koncept društveno odgovorne kompanije,Koncept društveno odgovorne kompanije,

odnosno preduzeća nastaje, između ostalogodnosno preduzeća nastaje, između ostalog,, kao kao

rezultat organizovanja i aktivnosti potrošača urezultat organizovanja i aktivnosti potrošača u

savremenom društvu. savremenom društvu.

Page 71: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

7171

Koncept druKoncept druššttvene odgovornosti vene odgovornosti preduzeća (DOP)preduzeća (DOP)

CiljevCiljevii poslovanja preduzeća poslovanja preduzeća:: profitprofitnono orijent orijentisani, isani, sa sa orijentacijorijentacijomom na ostvarivanje širih, na ostvarivanje širih,

društvenih ciljevadruštvenih ciljeva

Društveno odgovorno preduzeće vodi računa oDruštveno odgovorno preduzeće vodi računa o

ostvarivanju ne samo privrednih (dakle profitnih),ostvarivanju ne samo privrednih (dakle profitnih),

već i društvenih ciljeva i interesa.već i društvenih ciljeva i interesa.

Page 72: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

7272

DDruštvenruštvenoo odgovorno odgovorno preduzeće preduzeće

brine o zaštiti životne okoline,brine o zaštiti životne okoline, ima pozitivan odnos prema zaposlenima,ima pozitivan odnos prema zaposlenima, pruža finansijsku i druge vrste pomoći,pruža finansijsku i druge vrste pomoći, zapošljava osobe sa posebnim potrebama,zapošljava osobe sa posebnim potrebama, brine o zajednici u kojoj se odvija njegovo brine o zajednici u kojoj se odvija njegovo

poslovanjeposlovanje

Page 73: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

7373

DDruštvenruštvenoo odgovorno odgovorno preduzeće preduzeće Ispoljavanjem društvene odgovornosti preduzećeIspoljavanjem društvene odgovornosti preduzeće

lakše ostvaruje i svoje profitne ciljeve:lakše ostvaruje i svoje profitne ciljeve:

povećanje prodaja,povećanje prodaja, privlačenje novih kupaca,privlačenje novih kupaca, smanjenje troškova,smanjenje troškova, motivisana i posvećena radna snaga,motivisana i posvećena radna snaga, bolji ugled preduzeća,bolji ugled preduzeća, privlačenje investitora i poslovnih partnera,privlačenje investitora i poslovnih partnera, ima podršku vlasti, lokalne zajednice, medija ima podršku vlasti, lokalne zajednice, medija

Page 74: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

7474

RRelevantna vrednostelevantna vrednost kompanije kompanije

DDruštveno odgovorne kompanije su istovremenoruštveno odgovorne kompanije su istovremeno

bolje pozicionirane za ostvarivanje dugoročnogbolje pozicionirane za ostvarivanje dugoročnog

finansijskog uspeha.finansijskog uspeha.

Njihova relevantna vrednost je veća s obzirom daNjihova relevantna vrednost je veća s obzirom da

je uključen i aspekt društvene odgovornosti, zaje uključen i aspekt društvene odgovornosti, za

razliku od tradicionalnog pristupa vrednovanjurazliku od tradicionalnog pristupa vrednovanju

kompanija. kompanija.

Page 75: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

7575

Prinos na investicije i stvarna dodata Prinos na investicije i stvarna dodata vrednost za preduzećevrednost za preduzeće

vrednostvrednost

uticaj relevantna uticaj relevantna DOP aspektaDOP aspekta vrednost vrednost

na vrednost kompanije na vrednost kompanije

tradicionalnotradicionalno vrednovanjevrednovanje

može bitimože bitinegativna analiza procesanegativna analiza procesa

Page 76: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

7676

Pozitivna reputacija i DOPPozitivna reputacija i DOP

Pozitivna reputacija je specifična imovina kojaPozitivna reputacija je specifična imovina koja

može uključiti više različitih vrednosti (elementimože uključiti više različitih vrednosti (elementi

reputacije):reputacije):

PreduPreduzzeećeće može imati reputaciju društveno može imati reputaciju društveno

odgovorne firme – ako u svom poslovanju vodiodgovorne firme – ako u svom poslovanju vodi

računa i o ostvarivanju širih, društvenih ciljeva iračuna i o ostvarivanju širih, društvenih ciljeva i

interesa. interesa.

Page 77: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

7777

ZZakonakono o zaštiti potrošačao o zaštiti potrošača

Orijentacijom na ostvarivanje oOrijentacijom na ostvarivanje osnovnsnovnihih prava prava

potrošača u potrošača u skladu sa Zskladu sa Zakonakonom o zaštitiom o zaštiti

potrošača, preduzeće izgrapotrošača, preduzeće izgrađđuje reputacijuuje reputaciju

drustveno odgovornog subjekta.drustveno odgovornog subjekta.

Page 78: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

7878

Prava potrošačaPrava potrošača

zadovoljavanje osnovnih potreba,zadovoljavanje osnovnih potreba, ssigurnostigurnost,, informisanosinformisanostt,, IzborIzbor,, glas potrošačaglas potrošača,, obeštećenjeobeštećenje,, obrazovanje potrošačaobrazovanje potrošača,, zdravu životnu sredinu. zdravu životnu sredinu.

Page 79: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

7979

DruDrušštvena odgovornost i ISOtvena odgovornost i ISO 26 000 26 000

ISO 26 000 će organizacijama dati usaglašeno, ISO 26 000 će organizacijama dati usaglašeno,

memeđuđunarodno dogovoreno uputstvo zanarodno dogovoreno uputstvo za

društvenu odgovornost - oslanjajući se nadruštvenu odgovornost - oslanjajući se na

najbolju praksu i poštovanje relevantnih najbolju praksu i poštovanje relevantnih

deklaracija i konvencija Ujedinjenih nacija. deklaracija i konvencija Ujedinjenih nacija.

Page 80: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

8080

PrimeriPrimeri društveno odgovornih kompnija društveno odgovornih kompnija

Page 81: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

8181

Erste bankaErste banka

Erste banka iz Francuske, koja ima svoje jediniceErste banka iz Francuske, koja ima svoje jedinice

šširom svetairom sveta, primer je društveno odgovorne, primer je društveno odgovorne

kompanije:kompanije:

Banka je donirala, za projekat “Sigurna kuća”, Banka je donirala, za projekat “Sigurna kuća”,

koji vodi TV B92, 10 000 Evra.koji vodi TV B92, 10 000 Evra.

Svrha projekta je izgradnja kuće, koja će biti Svrha projekta je izgradnja kuće, koja će biti

prihvatilište za one koji su doživeli nasilje uprihvatilište za one koji su doživeli nasilje u

porodici.porodici.

Page 82: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

8282

Leskovačka fabrika lekova ZdravljeLeskovačka fabrika lekova Zdravlje

Posle nekoliko godine od privatizacije, danas jePosle nekoliko godine od privatizacije, danas jeprimer uspešne privatizacije i druš. odgov. komp. primer uspešne privatizacije i druš. odgov. komp.

Leskovačku fabriku lekova Zdravlje na tenderu,Leskovačku fabriku lekova Zdravlje na tenderu,koji je održan maja 2005. godine, kupila jekoji je održan maja 2005. godine, kupila jeIslandska kompanija Farmako za 3,5 miliona evraIslandska kompanija Farmako za 3,5 miliona evrai promenila joj naziv u Aktivis. i promenila joj naziv u Aktivis.

DanasDanas: : PPomažu Narodnoomažu Narodno pozorište; Košarkaškipozorište; Košarkaškiklub; Grajanje Sportskog centra; Osnovnuklub; Grajanje Sportskog centra; Osnovnu školu;školu;Pomoć za rekonstrukciju porodilišta u Leskovcu.Pomoć za rekonstrukciju porodilišta u Leskovcu.

Page 83: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

8383

KKompanija "Mosanto"ompanija "Mosanto"

KKompanija "Mosanto", lider na tržištu SAD uompanija "Mosanto", lider na tržištu SAD u

proizvodnji genetski modifikovane hrane (GM).proizvodnji genetski modifikovane hrane (GM).

Pokušaji da se GM proizvodi plasiraju naPokušaji da se GM proizvodi plasiraju na

Evropsko tržište, su bili bezuspešni, pre svegaEvropsko tržište, su bili bezuspešni, pre svega

zahvaljujući environmentalistima, posebnozahvaljujući environmentalistima, posebno

organizaciji "Grin pis". organizaciji "Grin pis".

Page 84: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

8484

"Mosanto""Mosanto"Pod njihovim pritiskom čak je i "Mosanto", uPod njihovim pritiskom čak je i "Mosanto", uAmerici, morao da modifikuje svoju orijentaciju Americi, morao da modifikuje svoju orijentaciju u razvoju biotehnologije i njenoj primeni u u razvoju biotehnologije i njenoj primeni u proizvodnji hrane.proizvodnji hrane.

Aktivisti organizacije "Grin pis", a onda i širaAktivisti organizacije "Grin pis", a onda i širajavnost u Evropi, uspeli su da kompanijajavnost u Evropi, uspeli su da kompanija"Mosanto" promeni svoju poslovnu orijentaciji, "Mosanto" promeni svoju poslovnu orijentaciji, da sada razvija proizvode na bazi primene da sada razvija proizvode na bazi primene biotehnologija, koje se zasnivaju na uvažavanjubiotehnologija, koje se zasnivaju na uvažavanjuprirodnih (zdravih) zakona.prirodnih (zdravih) zakona.

Page 85: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

8585

PančevoPančevo - - petrohemijska industrija petrohemijska industrija

Pančevo, sa svojom petrohemijskom industrijom iPančevo, sa svojom petrohemijskom industrijom i

zagazagađđenja koje ova industrija stvara, primoralaenja koje ova industrija stvara, primorala

je stanovnike da se sami organizuju i izvršeje stanovnike da se sami organizuju i izvrše

pritisak na rukovodstvo kompanije i Vladu da sepritisak na rukovodstvo kompanije i Vladu da se

najhitnije preduzmu mere zaštite.najhitnije preduzmu mere zaštite.

Page 86: Međunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju

8686

Preduzeće 034, KragujevacPreduzeće 034, Kragujevac

U regionu Šumadije, preduzeće 034, koje u svomU regionu Šumadije, preduzeće 034, koje u svom

sastavu ima livnicu, koja zagađuje otrovnimsastavu ima livnicu, koja zagađuje otrovnim

gasovima čovekovu sredinu.gasovima čovekovu sredinu.

KadaKada su se građani u tom delu grada organizovalisu se građani u tom delu grada organizovali

i i izvršili pritisak na rukovodstvo i vladu,izvršili pritisak na rukovodstvo i vladu,

rrukovodstvo je pod pritiskom javnosti nabavilo iukovodstvo je pod pritiskom javnosti nabavilo i

ugradilo filtere, kako bi ugradilo filtere, kako bi smanjilosmanjilo zagađenje zagađenje

okoline.okoline.