Click here to load reader

Medlemsbladet Oppland - NSF nr 2 2012.pdf · PDF file nsf oppland har 44 billetter til denne konferansen. tildeling av billetter skjer via loddtrekning! VIl dU VÆRE MEd I lOddTREKnInGEn,

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Medlemsbladet Oppland - NSF nr 2 2012.pdf · PDF file nsf oppland har 44 billetter til...

 • Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort

  Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger og brevark.

  Ensfarget til Pins,brevark og andre små applikasjoner

  Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser

  Medlemsbladet Oppland

  InnHOld I dETTE BladET: Tilbud om billetter til jubileumskonferanse på Teknisk museum

  Seniorkonferanse på Beitostølen

  Sykepleiere i streik

  Litt lokal historie

  Inspirasjonstreff

  norsk sykepleierforbund - Årgang 4 - utgave 2, 2012

  Øveraasen omsorg

  Fagdag 10.mai

  Jubileumskonferanse for tillitsvalgte

  Fylkeskontoret på ”turnè” i Gudbrandsdalen

  Invitasjon til fagdager

  Oversikt over hovedtillitsvalgte

  nSF Oppland HaR dElT UT TO SYKEplEIERpRISER FOR 2012!

  Gratulerer til Kristin Gjerdingen Haugen og Martha Høvik !!

 • Bjørnsonsgt 5, 2821 Gjøvik Felles telefonnummer for hele NSF: 02409 E-post:[email protected]

  Medlemsbladet for NSF Oppland utgis 3 ganger pr år. Bladet sendes til alle medlemmer i Oppland

  Ansvarlig redaktør: Thomas Lykken Redaksjonsansvarlig: Marit Strande Hjorth

  Deadline for neste nummer er 01.10.2012

  Alle medlemmer oppfordres til å sende inn artikler og forslag til bladet. Det foregår mye ute i fylket og vi har mange engasjerte medlemmer! Ta utfordringen – presentasjon fra en arbeidsplass kan skape idèer til utvikling et annet arbeidssted!! Vi er fortsatt i jubileumsåret, så bilder og gamle historier mottas med takk!! Vi gir en liten påskjønnelse til den/de som sender inn stoff.

  Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS

  Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort

  Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger og brevark.

  Ensfarget til Pins,brevark og andre små applikasjoner

  Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser

  OppLand

  F y lk

  e s le d e r h a r o r d e t

  Kjære medlemmer, forhåpentligvis nyter dere sommeren nå, måtte den bli like het som årets streikevår. Som dere vet så har vi vært igjennom en 2 ukers streik for at kompetanse skal lønne seg. Dette kan dere lese mer om i bladet, men jeg har lyst til å benytte anledningen til å spesielt takke medlemmene i Lillehammer for en flott gjennomføring av streiken. Jeg var nesten daglig tilstede, og kunne se det store engas- jementet som vår felles sak ga. Medlemmene stilte opp og tok sin del av ansvaret. Det er ingen enkel sak på kort tid å etablere en streikeorganisasjon med flere hundre personer som skal gis oppgaver. Men en flott innsats fra vår hovedtillitsvalgt Kirsten Stadeløkken og hennes kontaktpersonerer klarte å stable på bena et apparat av medlemmer som bidro. Under streiken ble det behand- let mange søknader om dispensasjoner, og vi opplevde at kommunen var svært ryddig i dette samarbeidet. Det er også viktig å sette pris på de medlemmene som ikke streiket, men som gjorde sitt ytterste for å ivareta 3. persons liv og helse. Det er ikke enkelt dag etter dag å være underbemannet, men de sto stormen av og gjorde sitt for at dette gikk bra. Så på vegne av alle medlemmer i Oppland, takk skal dere ha alle sammen!

  En politisk sak som fylkesstyret har brukt mye tid på å be- handle i vår var et høringssvar til ”Strategisk fokus 2025”, som gjelder den fremtidige organiseringen av spesialis- thelsetjenestene i Innlandet. Fylkesstyrene i Oppland og Hedmark ga et felles høringssvar. Fylkestyret skal arbeide for en helsepolitikk politikk som ivareta våre pasienter, og vi skal verne om våre medlemmers arbeidsvilkår. Dette er avveininger som ikke alltid er sammenfallende, noe som også oppleves i denne saken. Fylkesstyret er sammensatt faglig og geografisk svært spredt, noe som sikret mange perspektiver i debatten. Fylkesstyrene anser scenario 3 (storssykehus) som det mest aktuelle alternativet ut fra foreliggende høringsdokument. Vi ga samtidig klare signaler om behovet for likeverdige tjenester på tvers av fylkesgrensen, og godt utbygde

  pre-hospitale tjenester. Vårt svar var ikke noe endelig svar på hvordan spesialisthelsetjenesten skal se ut, men en tilslutning til at Sykehuset Innlandet starter et grun- dig arbeid med å utrede mulighetene for en samling. Vi ba også om at alternativ 2, et allsidig akuttsykehus i hvert fylke skulle utredes. Dette for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag i senere høringer. Vi forutsetter at før beslutning tas, så sendes det ut til ny høring. Dette er en stor og viktig sak for pasienter og ansatte, og jeg håper på et stort engasjement blant enkeltmedlemmer og i de enkelte faggruppene fremover. Om det er noen i samfunnet som sitter med kompetanse til å si noe om hvordan den fremtidige sykepleietjenesten innenfor spesialisthelsetjenesten best kan organiseres, så må det være nettopp sykepleierne.

  Vi er nå halvveis inne i jubileumsåret, og jeg håper at dere har opplevd en økende stolthet for yrkesgruppen. I september er det Sykepleierkongress, og jeg oppfordrer dere til å søke arbeidsgiver om å få mulighet til å delta. I tillegg annonserer vi i dette bladet en mulighet til å få billetter til en spennende regional samling på Teknisk museum den 3.september. Håper å treffe mange av dere på disse arenaene.

  Ønsker dere alle en riktig god sommer

  Hilsen

  Thomas Lykken

 • 03 MedleMsbladet oppland

  UTdElInG aV SYKEpLEIERpRISEn FOR 2012

  Sykepleierprisen skal fremme en sykepleietjeneste i Flor-ence Nightingales ånd, tilpasset det moderne samfunn. Den skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremme sykepleiekvalitet i praksis og stimulere til et godt og inspirerende undervisningsmiljø for sykepleiestudenter. Den skal fremme anerkjennelse for sykepleie som fag og tjeneste og bidra til å verne om verdier som ivaretar mennesker med sykdom og skade.

  Prisen kan tildeles medlemmer av Norsk Sykepleierforbund dersom vedkommende: • Utøver sykepleie og /eller gir veiledning til sykepleiestudenter

  av høy kvalitet • Har gjort en bemerkelsesverdig innsats for å opprettholde og

  utvikle en sykepleietjeneste og et læringsmiljø av høy kvalitet • Har tatt initiativ til og satt i system nye tilbud av sykepleie- og

  helsetjenester til pasienter og pårørende • Utmerker seg som inspirator for kollegaer, nyutdannede syke-

  pleiere og sykepleiestudenter

  Prisene ble tildelt Martha Høvik, nevrologisk avd. Sykehuset på Lille- hammer og Kristin Gjerdingen Haugen tidligere ansatt ved Haugtun omsorgssenter, Gjøvik kommune ( nå i fødselsperm og ansatt ved Høyskolen i Gjøvik.)

  JURYEnS BEGRUnnElSE FOR å TIldElE pRISEn TIl MaRTHa HøVIK: Martha har gjort en bemerkelsesverdig innsats for å høyne faglig standard og yrkesstolthet ved sin avdeling. Hun stiller store krav til at egen, kollegaers og studenters sykepleiepraksis skal være kunnskapsbasert. Videre har Martha svært gode holdninger og en høy etisk standard.

  Forslagstiller: Elin Amrud.

  JURYEnS BEGRUnnElSE FOR TIldElInG TIl KRISTIn GJERdInGEn HaUGEn: Kristin har gjort en bemerkelsesverdig innsats for å utvikle sykeplei- etjenesten i Oppland. Hun har vært en inspirator for kollegaer og studenter. Hennes arbeid i Utviklingstjenesten for sykehjem i Opp- land har bidratt til å heve standarden innenfor blant annet demens, rehabilitering, lindrende sykepleie og forskning. Hun har også vært en foregangsperson innenfor etikkarbeidet i Oppland.

  Forslagsstillere: En gruppe ansatte på Haugtun

  fylkesstyret fikk inn mange gode kandidater i år og valgte derfor å dele ut to priser. utdelingen ble foretatt på årets fagdag på rica olrud den 10. mai.

  MaRTHa HøVIK KRISTIn GJERdInGEn HaUGEn

 • 04 MedleMsbladet oppland

  Når NSF streiker, så er alle medlem-mene i tariffområdet (i dette tilfellet kommunene) i streik. De fleste med- lemmer er i jobb som vanlig, men for Opp- lands del var det medlemmer i Lillehammer kommune som måtte trå til og kjempe ekstra hardt for alle oss andre.

  Og kjempet gjorde de! Hovedtillitsvalgt for sykepleierne Kirsten Stadeløkken, hadde mange arbeidstimer både før og etter strei- kens oppstart. Kirsten gjorde en fabelaktig innsats både før, under og etter streiken. Hun var en engasjert, rolig, ettertenksom og klok hovedtillitsvalgt for sykepleierne! Men mange flere bidro til å få gjennomført strei- ken. Totalt ble 83 av våre medlemmer tatt ut i streik (44 i første uttak). Disse delte på ulike oppgaver som streikevakt for å unngå streikebryteri, vise seg i Storgata med strei- keskjorte, stå på stand, osv. Den vanskeligste oppgaven hadde nok de som jobbet med dispensasjonssøknader.

  Men den aller største innsatsen gjorde kan- skje de som stod igjen på jobb. De måtte jobbe med mindre personell rundt seg enn vanlig, de måtte svare for at det var færre på jobb og til sist- de måtte holde motet oppe og gå på jobb!

  Det var 2 streikeuttak på Lillehammer. Begge gangene ble det holdt informasjons- møte om bakgrunnen til streiken og hvilke oppgaver medlemmene måtte utføre under streiken. Når det streikes, er ikke arbeidsplas- sen lengre arbeidsgiver, men hovedsam- menslutningen UNIO blir da arbeidsgiver. Streikegeneral (sjefen)på Lillehammer var Monica Engen, hovedtillitsvalgt i Utdan- ningsforbundet, det største forbundet i

Search related