of 22 /22
7/21/2019 medjug prig.ppt http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 1/22 Osnovne karakteristike Osnovne karakteristike međugradskog i prigradskog među gradskog i prigradskog autobuskog transporta putnika autobusko g transporta putnika Olivera Radulović Olivera Radulović 

medjug prig.ppt

Embed Size (px)

Text of medjug prig.ppt

Page 1: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 1/22

Osnovne karakteristikeOsnovne karakteristike

međugradskog i prigradskogmeđu

gradskog i prigradskogautobuskog transporta putnikaautobusko

g transporta putnika

Olivera Radulović Olivera Radulović 

Page 2: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 2/22

  U okviru javnog drumskog transporta putnikau drumskom saobraćaju zboj različitihkaraktera i karakteristika putnika i putovanjatreba posebno analizirati osnovnekarakteristike sistema međugradskog iprigradskog sutobuskog transporta putnika.

Page 3: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 3/22

Page 4: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 4/22

  Organizacija međugradskog i prigradskogautobuskog transporta putnika moraobezbediti efektivnost pri radu na izvršenju

putnika. Pod efektivnošću kao kompleksompokazatelju međugradskog i prigradskogautobuskog prevoza podrazumeva se kvalitettransportnih usluga proizvodnost rada vozilaosoblja ekonomsko!socijalna efektivnostprevoza!nivo tarifa bezbednost saobraćaja...

Page 5: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 5/22

  "fektivna organizacija međugradskog i

prigradskog sutobuskog transporta putnika

podrazumeva#! kontrolu kvaliteta opslu$ivanja putnika! sistemsko praćenje i izučavanje karakteristika

putničkih tokova na liniji

! utvrđivanje optimalnih vremena obrta odnosnovremena vo$nji na linijama i putnim pravcima

Page 6: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 6/22

! primenu savremenih metoda upravljanja ikontrole kretanja vozila

!

koordinaciju sa drugim vidovima javnogputničkog transporta

! preduzimanje mera za povećanjeeksploataciono!tehničkih i ekonomskih

pokazatelja rada vozila.

Page 7: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 7/22

Klasifkacija autobuskihKlasifk acija autobuskihlinijalinija

  %utobuski linijski prevoz putnika po svomnačinu rada i organizaciji predstavlja speci&čanvid prevoza u kome vozila cirkulišu između dvekrajnje stanice po unapred utvrđenoj trasi i naodgovarajući način opremljenom prevoznomputu po unapred utvrđenom i obavljenom reduvo$nje po tarifama koje su takođe utvrđene i

publikovane zaustavljajući se pri tome na svimstajalištima na kojima putnici ulaze i izlaze izvozila.

Page 8: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 8/22

Page 9: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 9/22

 A. Klasifkacija linija prema A. Klasifkacija linija premateritorijalnom obeležjuteritor ijalnom obeležju

Prema teritorijalnom obele$ju linije mogu biti#

  ! opštinske

  ! regionalne  ! republičke

  ! međurepubličke

  ! međunarodne

U zavisnosti od toga koje područije pokrivaju i nakom nivou se vrši usaglašavanje i registrovanjelinija.

Page 10: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 10/22

B. Klasifkacija linija prema vremenuB. Klasifkacija linija prema vremenurada (režimu eksploatacije)rada (režimu eksploatacije)

U funkciji vremena u kome se obavlja radvozila na liniji iste mogu biti#

  ! stalne

  !sezonske

'a stalnim linijama rad vozila se obavlja u tokucele godine.

'a sezonskim linijama rad se obavlja samo utoku određenog vremenskog perioda tj.perioda u kome postoje tokovi putnika.

Page 11: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 11/22

.Klasifkacija linija prema.Klasifkaci ja linija prema

inten!itetu toka putnika i međustani"noginten!itetu toka putnika i međustani"nog

rastojanja duž linije (prema br!inirasto janja duž linije (prema br!ini putovanja) putovanja)

Prema ovoj klasi&kaciji autobuske linije se delena#

! (edovne kod kojih vozila staju na svimstanicama

! Poluekspresne kod kojih se vozila zaustavljajusamo na stanicama sa većim intenzitetom izmene

putnika! "kspresne kod kojih se vozila zaustavljaju samo

na ograničenom broju međustanica

Page 12: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 12/22

  )aobraćajna brzina je znatno veća kodpoluekspresnih i ekspresnih linija u odnosu naredovne linije zbog smanjenja broja stanicaodnosno povećanja međustaničnog rastojanja.

  Prilikom otvaranja novih autobuskih linijapodnosi se zahtev nadle$nom organu. U ciljuodređivanja optimalnog vremena obrta odnosno

brzine obrta i izradu budućeg reda vo$njepotrebno je obaviti probne vo$nje radiutvrđivanja merodavnih vremena vo$njeautobusa na linijama.

Page 13: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 13/22

Page 14: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 14/22

'a krajnjim stanicama prigradskih linijaneophodna je izgradnja terminusa saokretnicom za vozila. Osnovne saobraćajno!tehnološke funkcije koje treba da zadovoljiterminus su#

  ! u prostornom smislu da omogući promenusmera kretanja vozila i da omogući

zadr$avanje vozila na peronima radi ukcavanjai iskrcavanja putnika

Page 15: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 15/22

Page 16: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 16/22

  ! u organizacionom smislu da omogućiodmor vozača zamenu vozača prilikom smenei da poslu$i za praćenje redova vo$nje ukoliko

 je to potrebno

! da omogući bezbedan ulazak i izlazakputnika u i iz vozila zaštitu putnika odpadavina kao i visok stepen informisanja

putnika.

Page 17: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 17/22

)tajališta predstavljaju obele$ena mesta naautobuskoj liniji na kojima se zaustavljaju i kojasu prilagođena i organizovana za ulazak iizlazak putnika. U saobraćajnom i tehnološkomsmislu stajališta treba da obezbede#

  ! prolazni prostor van saobraćajnice zanesmetano zaustavljanje vozila nesmetano od

drugih tokova vozila

Page 18: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 18/22

Page 19: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 19/22

  ! površinu za udobno i bezbedno čekanje

putnika ulazak i izlazak iz vozila

  ! staničnu oznaku uočljivu sa velike daljine

sa osnovnim informacijama o nazivu i trasilinije i redu vo$nje

  ! nastrešnicu za zaštitu putnika odatmosferskih padavina.

Page 20: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 20/22

Page 21: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 21/22

Page 22: medjug prig.ppt

7/21/2019 medjug prig.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjug-prigppt 22/22

 KRAJ  KRA J  -- HVALA VAM NA HVALA VAM NA

 PAŽNJI! PA ŽNJI!