of 62 /62
1 Pripreme za razredbene ispite 1. U standardnim uvjetima okoline jedna litra plina ima masu 1.3 g. Kolika je gustoća plina? A) 1.3 · 10 3 kg m –3 B) 1.3 · 10 2 kg m –3 C) 1.3 · 10 1 kg m –3 D) 1.3 kg m 3 E) 1.3 · 10 2 kg m –3 2. Pri polasku sa stanice tramvaj se giba jednoliko ubrzano akceleracijom 1 ms –2 . Na kojoj udaljenosti od stanice postigne brzinu 10 ms 1 ? A) 100 m B) 200 m C) 10 m D) 20 m E) 50 m 3. Njihalo učini 30 titraja u minuti. Vrijeme između dva uzastopna položaja s elongacijom nula je: A) 4 s B) 3 s C) 2 s D) 1 s E) 1/2 s 4. Tlaku od 1 Pa na površini Zemlje odgovara tlak stupca vode visine: A) 0.102 mm B) 1.02 mm C) 10.2 mm D) 102 mm E) 1020 mm 5. Izmjenični napon maksimalne vrijednosti 100 V i frekvencije 100 Hz priključen je na potrošač otpora 10 . Jakost struje kroz potrošač je određena izrazom: A) I=(10 A) sin (628 s –1 ) t B) I=(0.1A) sin (314 s –1 ) t C) I=(0.1A) sin (628 s –1 ) t D) I=(10 A) sin (100 s 1 ) t E) I=(0.1A) sin (100 –1 ) t 6. Zavojnica se nalazi u magnetskom polju. Elektromotorna sila inducirana u jednom zavoju razmjerna je: A) magnetskom polju B) gustoći magnetskog toka C) magnetskom toku D) vremenu u kojem se promijeni magnetski tok E) brzini promjene magnetskog toka 7. Titrajni krug proizvodi titraje frekvencije 10 MHz. Koliko traje jedan titraj? A) 100 μs B) 100 ns C) 100 fs D) 100 ps E) 100 ms 8. Koliki je otpor vodiča načinjenog od željezne žice površine presjeka 0.01 mm 2 , duljine 10 m? Otpornost željeza je 0.1·10 6 m. A) 10 B) 100 C) 1000 D) 10 000 E) 100 000 9. Kroz grijalicu snage 2000 W teče električna struja jakosti 20 A. Koliki je otpor grijalice? A) 100 B) 0.01 C) 500 D) 50 E) 5 10. Koje od navedenih područja iz spektra elektromagnetskih valova odgovara vidljivom spektru? A) 4·10 –4 m – 8·10 –7 m B) 4·10 –7 m – 8·10 –7 m C) 4·10 –6 m – 8·10 –-6 m D) 4·10 –8 m – 8·10 –9 m E) 4·10 –7 m – 8·10 –8 m 11. Elementarni električni naboj je e. Naboj αčestice je: A) –2e B) e C) 0 D) +e E) +2e 12. Nadopunite reakciju B 11 5 + p 1 1 C 11 6 + ... A) n B) p C) d D) α E) γ provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Medicina vježbe fiz

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fizika

Citation preview

Page 1: Medicina vježbe fiz

1 Pripreme za razredbene ispite

1. U standardnim uvjetima okoline jedna litra

plina ima masu 1.3 g. Kolika je gustoća plina? A) 1.3 · 10–3 kg m–3

B) 1.3 · 10–2 kg m–3 C) 1.3 · 10–1 kg m–3 D) 1.3 kg m–3 E) 1.3 · 102 kg m–3

2. Pri polasku sa stanice tramvaj se giba jednoliko ubrzano akceleracijom 1 ms–2. Na kojoj udaljenosti od stanice postigne brzinu 10 ms–1? A) 100 m B) 200 m C) 10 m D) 20 m E) 50 m

3. Njihalo učini 30 titraja u minuti. Vrijeme između dva uzastopna položaja s elongacijom nula je: A) 4 s B) 3 s C) 2 s D) 1 s E) 1/2 s

4. Tlaku od 1 Pa na površini Zemlje odgovara tlak stupca vode visine: A) 0.102 mm B) 1.02 mm C) 10.2 mm D) 102 mm E) 1020 mm

5. Izmjenični napon maksimalne vrijednosti 100 V i frekvencije 100 Hz priključen je na potrošač otpora 10 Ω. Jakost struje kroz potrošač je određena izrazom: A) I=(10 A) sin (628 s–1) t B) I=(0.1A) sin (314 s–1) t C) I=(0.1A) sin (628 s–1) t D) I=(10 A) sin (100 s1) t E) I=(0.1A) sin (100–1) t

6. Zavojnica se nalazi u magnetskom polju.

Elektromotorna sila inducirana u jednom zavoju razmjerna je: A) magnetskom polju B) gustoći magnetskog toka C) magnetskom toku D) vremenu u kojem se promijeni magnetski tok E) brzini promjene magnetskog toka

7. Titrajni krug proizvodi titraje frekvencije 10

MHz. Koliko traje jedan titraj? A) 100 µs B) 100 ns C) 100 fs D) 100 ps E) 100 ms

8. Koliki je otpor vodiča načinjenog od željezne

žice površine presjeka 0.01 mm2, duljine 10 m? Otpornost željeza je 0.1·10–6 Ωm.

A) 10 Ω B) 100 Ω C) 1000 Ω D) 10 000 Ω E) 100 000 Ω

9. Kroz grijalicu snage 2000 W teče električna

struja jakosti 20 A. Koliki je otpor grijalice?

A) 100 Ω B) 0.01 Ω C) 500 Ω D) 50 Ω E) 5 Ω

10. Koje od navedenih područja iz spektra

elektromagnetskih valova odgovara vidljivom spektru?

A) 4·10–4 m – 8·10–7 m B) 4·10–7 m – 8·10–7 m C) 4·10–6 m – 8·10–-6 m D) 4·10–8 m – 8·10–9 m E) 4·10–7 m – 8·10–8 m

11. Elementarni električni naboj je e. Naboj α–

čestice je:

A) –2e B) –e C) 0 D) +e E) +2e

12. Nadopunite reakciju B11

5 + p11 → C11

6 + ... A) n B) p C) d D) α E) γ

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 2: Medicina vježbe fiz

2 Pripreme za razredbene ispite

13. Izračunajte energiju fotona valne duljine 0.5 µm! h = 6.6 ·10–34Js A) 3.3 ·1034 J B) 13.2 ·10–34 J C) 13.2 ·10–28 J D) 4 ·10–24 J E) 4 ·10–19 J

14. Njihalo učini 15 njihaja u minuti. Kolika je frekvencija?

A) 4 s–1

B) 2 s–1

C) 1 s–1

D) 1/4 s–1

E) 1/2 s–1

15. Nabijena čestica se giba okomito na magnetsko polje. Iznos Lorentzove sile koja na nju djeluje je:

A) proporcionalan masi čestice B) obrnuto proporcionalan masi čestice C) proporcionalan naboju čestice D) obrnuto proporcionalan naboju čestice E) neovisan o naboju čestice

16. Moment sile se ne mijenja ako hvatište sile

premjestimo:

A) u težište tijela B) u bilo koju točku tijela C) paralelno pravcu djelovanja sile D) okomito na pravac djelovanja sile E) duž pravca djelovanja sile

17. Vrijeme poluraspada nekog radioaktivnog

elementa je 15 minuta. Koliki će biti udio radioaktivnih jezgara nakon 0.5 sati?

A) 1/2 B) 1/3 C) 1/4 D) 1/8 E) 1/16

18. Nadopunite reakciju:

Al2713 + ? → P30

15 + n10

A) n B) p C) d D) α E) γ

19. Kojem dijelu spektra elektromagnetskih valova

pripada val, valne duljine 4000 nm?

A) ultraljubičastom B) rendgenskom C) radiovalovima D) infracrvenom E) vidljivom

20. Kolika je valna duljina ultrazvučnog vala ako generator proizvodi titraje frekvencije 10 MHz, a brzina širenja je 1.5 kms–1?

A) 1.5 m B) 1.5 mm C) 0.15 m D) 0.15 mm E) 0.67 mm

21. Na tijelo djeluju dvije međusobno okomite sile

od 4 N i 3 N. Kupna sila koja djeluje na tijelo je:

A) 3 N B) 4 N C) 7 N D) 5 N E) 1 N

22. Tijelo mase 1 kg slobodno pada s visine 5 m. Na

kraju puta ima kinetičku energiju:

A) 1000 J B) 100 J C) 9.8 J D) 49 J E) 490 J 23. Izračunajte jakost električnog polja između

ploča kondenzatora međusobno udaljenih 2 mm ako je na pločama napon od 2 V!

A) 1 V m–1

B) 1 kV m–1 C) 1 mV m–1 D) 10 V m–1 E) 10 kV m–1

24. U tekućinu gustoće 13.5 · 103 kg m–3 uronjeno je homogeno tijelo gustoće 6.75 · 103 kg m–3. Koji dio volumena tijela je iznad površine tekućine ?

A) 100 % B) 50 % C) 20 % D) 10 % E) 2 % 25. Amplituda harmonijskog titranja je 2 cm, a

frekvencija 0.5 s–1. Izraz koji opisuje ovo titranje je:

A) γ = (2 cm) sin (3.14 s–1) t B) γ = (2 cm) sin (6.24 s–1) t C) γ = (2 cm) sin (9.42 s–1) t D) γ = (4 cm) sin (3.14 s–1) t E) γ = (4 cm) sin (6.28 s–1) t

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 3: Medicina vježbe fiz

3 Pripreme za razredbene ispite

26. Na izvoru napona priključeni su u seriju potrošači različitih otpora. Jakost električne struje u krugu je:

A) najveća uz + pol izvora B) najveća uz – pol izvora C) jednaka u svakoj točki strujnog kruga D) najmanja kroz potrošač najvećeg otpora E) najmanja kroz potrošač najmanjeg otpora 27. Kroz potrošač teče električna struja jakosti 10

mA, tijekom pet dana. Kolika je ukupna količina naboja prošla potrošačem ?

A) 18 C B) 180 C C) 432 000 C D) 4320 C E) 432 C 28. Na primarnu zavojnicu transformatora, koja

ima 5000 navoja, priključen je izvor izmjeničnog napona 220 V. Koliki napon je na sekundarnoj zavojnici koja ima 455 navoja ?

A) 200 V B) 20 V C) 240 V D) 2400 V E) 24 V 29. Kolika je količina topline potrebna da se 50 g

vode temperature 20°C zagrije do vrenja ? c=4200 JK–1kg–1?

A) 4200 KJ B) 420 KJ C) 21 KJ D) 16.8 KJ E) 4.2 KJ 30. Idealni plin izobarno promijeni temperaturu od

–50°C do 173°C. Volumen se pritom poveća: A) dva puta B) tri puta C) četiri puta D) pet puta E) deset puta 31. Među polove magneta ulazi nabijena čestica po

putanji okomitoj na smjer magnetskog polja. Na nju djeluje sila:

A) u smjeru brzine B) u smjeru suprotnom od smjera brzine C) u smjeru magnetskog polja D) u smjeru suprotnom smjeru magnetskog polja E) u smjeru okomitom na magnetsko polje

32. Beta–negativnim raspadom Pb21482 prelazi u:

A) Po214

81

B) Po21484

C) Bi21583

D) Bi21582

E) Bi21483

33. Koliku količinu topline preda okolini željezna

kuglica mase 2 g, ako se ohladi od 50°C na 10°C ?

cželjeza = 500 Jkg–1K–1 A) 40 000 J B) 323 J C) 313 J D) 313 000 J E) 40 J 34. Idealni plin zatvoren je u posudi stalnog

volumena. Ako se temperatura povisi od 0°C na 273°C tlak:

A) ostaje nepromijenjen B) povećava se dva puta C) smanji se četiri puta D) poveća se četiri puta E) smanji se dva puta 35. Emisijom alfa–zraka Ra226

88 prelazi u: A) Rn222

86

B) Po22486

C) Rn22486

D) Th23490

E) Th22690

36. Količina radioaktivnog izotopa smanji se na

jednu četvrtinu početne vrijednosti za godinu dana. Izračunajte i izrazite u mjesecima vrijeme poluraspada!

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

37. Njihalo ima duljinu 1 m. Koliki je period

njihanja? A) 0.25 s B) 0.5 s C) 1.0 s D) 2.0 s E) 4.0 s

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 4: Medicina vježbe fiz

4 Pripreme za razredbene ispite

38. Tijelo izvede 3 titraja u 2 minute. Kolika je frekvencija ?

A) 0.66 Hz B) 1.5 Hz C) 0.33 Hz D) 0.25 Hz E) 0.025 Hz 39. Ako njihalo duljine L ima period 2 s, kolika je

duljina njihala s periodom 4 s? A) L/4 B) L/2 C) L D) 2L E) 4L 40. Kolika je brzina zvučnog vala frekvencije 440

Hz, koji se širi kroz glicerin, ako mu je valna duljina u tom sredstvu 4.5 m ?

A) 440 µm/s B) 45 cm/s C) 198 cm/s D) 1980 m/s E) 4400 m/s 41. Koliki je hidrostatski tlak na dubini od 50 m

ako je gustoća mora 1035 kg m–3 ? A) 0.2 Mpa B) 508 kPa C) 580 kPa D) 1.5 Mpa E) 2.8 Mpa 42. Tijelo volumena 50 cm3 teško je 2 N. Koliku silu

pokazuje dinamometar kad je cijelo tijelo uronjeno u vodu?

A) 0.12 N B) 0.54 N C) 1.07 N D) 1.23 N E) 1.51 N 43. Nadopunite reakciju:

P3115 + n1

0 → ? + Si3114

A) n B) p C) d D) α E) γ 44. Vrijeme poluraspada nekog radioaktivnog

elementa je 15 minuta. Za koliko sati se početni broj radioaktivnih jezgara smanji na 1/256?

A) 0.5 B) 1 C) 1.5 D) 2 E) 2.5

45. Na tijelo djeluju dvije paralelne sile, od 1 N i od 2 N. Tijelo možemo dovesti u ravnotežu djelovanjem jedne antiparalelne sile od:

A) 1 N B) 3 N C) 2/3 N D) 3/2 N E) 1/3 N 46. U tekućinu gustoće 13.5 · 103 kgm–3 uronjeno je

homogeno tijelo gustoće 9 · 103 kgm–3. Koji dio volumena tijela je ispod površine tekućine?

A) 1/4 B) 2/3 C) 1/2 D) 1/3 E) 3/4 47. Kolika je frekvencija zvučnog vala valne

duljine 75 cm, ako je brzina širenja 330 ms–1? A) 75 Hz B) 330 Hz C) 440 Hz D) 500 Hz E) 850 Hz 48. Izračunajte jakost električne struje koja teče

kroz potrošač ako je tijekom 2 minute prošla količina naboja od 500 mC?

A) 42 µA B) 200 µA C) 4.2 mA D) 20 mA E) 50 mA 49. Grafički prikaz ovisnosti puta o vremenu kod

jednolikog gibanja je pravac: A) paralelan s osi apscisa B) paralelan s osi ordinata C) čiji je koeficijent smjera to manji što je brzina

veća D) čiji je koeficijent smjera to veći što je brzina veća E) kroz ishodište čiji nagib ne ovisi o brzini 51. Ako avion u 2 s promijeni svoju brzinu od 16

m/s na 70 m/s srednja akceleracija iznosi: A) 86 m/s2 B) 27 m/s2 C) 54 m/s2 D) 43 m/s2 E) 18 m/s2

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 5: Medicina vježbe fiz

5 Pripreme za razredbene ispite

52. Dva tijela imaju jednake kinetičke energije. Kako se odnose mase tijela ako je omjer brzina v1 : v2 = 3?

A) m1 : m2 = 3 B) m2 : m1 = 3 C) m2 : m1 = 9 D) m2 : m1 = 1 E) m1 : m2 = 9 53. Uzgon na tijelo, koje je cijelo uronjeno u

tekućinu, ovisi o: A) obliku tijela B) masi tijela C) gustoći tijela D) težini tijela E) volumenu tijela 54. Jednake količine topline dovedene su tekućini i

željeznom tijelu. Masa tekućine jednaka je masi tijela. Specifični toplinski kapacitet tekućine je 2325 Jkg–1K–1, a željeza je 465 Jkg–1K–1. Temperatura tekućine povisila se za 10°C. Za koliko se stupnjeva povisila temperatura željeznog tijela?

A) 10 B) 15 C) 5 D) 50 E) 7 55. Dvije međusobno okomite sile imaju rezultantu

50 N. Ako je jedna od njih 30 N, koliko iznosi druga sila?

A) 20 N B) 80 N C) 150 N D) 40 N E) 160 N 56. Volumen zraka od 1 dm3 je na temperaturi od

27°C. Koliki bi volumen taj zrak imao na temperaturi 0°C uz jednaki tlak?

A) 1.1 dm3 B) 910 cm3 C) 902 cm3 D) 0.5 dm3 E) 9.1 cm3 57. Dva bakrena vodiča, površine poprečnog

presjeka 1 mm2 i 2 mm2 imaju jednaki otpor. Kolika je duljina debljega vodiča, ako je duljina tanjega vodiča 5 m?

A) 10 m B) 2.5 m C) 20 m D) 1.25 m E) 5 m

58. Koliko iznosi sila kojom homogeno električno polje jakosti 1 kNC–1 djeluje na naboj od 1 mC?

A) 103 N B) 1 N C) 10–3 N D) 106 N E) 10–6 N 59. Koliki se napon inducira u zavojnici s

koeficijentom samoindukcije 20 mH, ako je brzina promjene struje u njoj 1.5 As–1?

A) 30 V B) 3 V C) 30 mV D) 3 mV E) 75 V 60. Svjetlost valne duljine 750 nm ogiba se na

optičkoj rešetki. Konstanta optičke rešetke je 2500 nm. Koliko iznosi sinus ogibnog kuta, koji pripada spektru trećeg reda?

A) 0.3 B) 0.9 C) 0.09 D) 0.1 E) 1 61. Fotoelektrični efekt na metalima može nastati: A) zagrijavanjem tanke ploče metala na visoku

temperaturu B) trljanjem metala kožom C) bombardiranjem površine metala nabijenim

česticama D) bombardiranjem metala neutronima E) obasjavanjem metala svjetlošću 62. Pri emisiji negativnih beta–zraka novonastali

element ima redni broj: A) manji za 2 B) veći za 2 C) isti D) veći za 1 E) manji za 1 63. Ura njihalica prenesena sa zemaljskog ekvatora

na sjeverni pol: A) ide brže B) ne pokazuje promjene C) povećava periodu njihaja D) ide sporije E) mijenja veličinu amplitude 64. Dva harmonijska titranja jednakih amplituda: A) imaju jednake periode B) imaju jednake frekvencije C) nemaju jednake periode D) nemaju jednake frekvencije E) mogu, ali ne moraju imati jednake periode

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 6: Medicina vježbe fiz

6 Pripreme za razredbene ispite

65. Koliko je vremena potrebno da svjetlost u vakuumu prijeđe put od 3 km?

A) 3 s B) 3 ms C) 10 ms D) 10 µs E) 30 µs 66. Kuglica se počne kotrljati niz kosinu i prijeđe

put od 10 cm u 1 s. Koliko je ubrzanje kuglice? A) 2 cm/s2 B) 20 cm/s2 C) 4 cm/s2 D) 40 cm/s2 E) 10 cm/s2 67. Koliki je uzgon na tijelo gustoće 5000 kg/m3 i

volumena 500 cm3, ako je uronjeno u tekućinu pet puta manje gustoće?

A) 5 mN B) 0.5 mN C) 49 mN D) 4.9 mN E) 500 N 68. Sila od 0.16 N djeluje okomito na slobodnu

površinu tekućine ploštine 4 cm2. Izračunajte hidraulički tlak u tekućini.

A) 0.04 Pa B) 0.4 Pa C) 400 Pa D) 4000 Pa E) 40 000 Pa 69. Kolika je brzina bicikla, ako se pri vožnji kotač

promjera 1 m okrene 3 puta u sekundi? A) 1.5 m/s B) 3.1 m/s C) 5.6 m/s D) 7.2 m/s E) 9.4 m/s 70. Izračunajte ukupan otpor triju paralelno

spojenih otpornika od 2 Ω, 3 Ω i 6 Ω! A) 1 Ω B) 2 Ω C) 3 Ω D) 5 Ω E) 6 Ω 71. Iz položaja mirovanja tijelo u slobodnom padu

prijeđe put od 20 m. Kolika je srednja brzina padanja?

A) 4.9 m/s B) 9.9 m/s C) 15.3 m/s D) 22 m/s E) 38 m/s

72. Tijelo pliva na površini tekućine tako da mu je 4/5 volumena pod površinom. Omjer gustoća tijela i tekućine je:

A) 0.8 B) 1.25 C) 4.5 D) 5.4 E) 1.2 73. Izobarnim zagrijavanjem volumen plina se

udvostruči. Kolika je tada temperatura plina ako je na početku bila 0°C?

A) 73°C B) 273 K C) 373°C D) 346°C E) 546 K 74. Žarulja predviđena za napon 220 V priključena

je na 110 V. Snaga koja se razvija na žarulji je stoga smanjena za faktor:

A) 0.5 B) 2 C) √2 D) 4 E) 8 75. Tijekom istoga vremenskog intervala jedno

njihalo načini 10, a drugo 30 njihaja. Dužine njihala se odnose kao:

A) 1/3 B) 2/3 C) 1/6 D) 3/6 E) 1/9 76. Kolika je razlika u fazi, ako jedno titranje kasni

za drugim za T/4? A) 45° B) 90° C) 120° D) 240° E) 360° 77. Pri prijelazu iz jednog sredstva u drugo zraka

svjetlosti: A) ne mijenja smjer B) mijenja valnu duljinu i frekvenciju C) ne mijenja valnu duljinu D) ne mijenja frekvenciju E) mijenja frekvenciju 78. Slobodni nosioci naboja u bakrenom vodiču su: A) negativni ioni bakra B) atomi bakra C) protoni D) elektroni E) pozitivni ioni bakra

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 7: Medicina vježbe fiz

7 Pripreme za razredbene ispite

79. Žuto i plavo svjetlo upadaju okomito na optičku rešetku. Kut prvog ogibnog maksimuma je:

A) jednak za obje valne duljine B) veći za žuto svjetlo C) veći za plavo svjetlo D) proporcionalan razlici valnih duljina E) proporcionalan zbroju valnih duljina 80. Kuglica se jednoliko giba po kružnici promjera

1 m frekvencijom 30 okretaja u minuti. Centripetalno ubrzanje iznosi:

A) 1.2 m/s2 B) 9.9 m/s2 C) 12.7 m/s2 D) 20.5 m/s2 E) 39.8 m/s2 81. Izračunajte odnos težine tijela i uzgona na tijelo

kad je posve uronjeno u tekućinu. Gustoća tijela je 6 g/cm3, a tekućine 2 g/cm3.

A) 0.5 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6 82. Tlak sile od 12 N koja djeluje okomito na

površinu je 1200 Pa. Kolika je ploština površine?

A) 1 m2 B) 0.1 m2 C) 10 cm2 D) 10 m2 E) 100 cm2 83. Na naboj od 500 mC djeluje sila od 5 N. Kolika

je jakost električnog polja u toj točki? A) 0.01 V/m B) 0.1 N/C C) 1 Vm D) 10 N/C E) 100 N/C 84. Gustoća ρ, idealnog plina mase m i volumena V,

može se izračunati iz jednadžbe stanja plina pomoću izraza:

A) ρ = pMRT B) ρ = pM(RT) –1 C) ρ = pMR–1T D) ρ = pMRT–1 E) ρ = pM–1RT

85. Koliki je specifični toplinski kapacitet tvari, ako je potrebno dovesti toplinu od 20 kJ, da bi se 10 kg tvari zagrijalo za 5°C?

A) 5 Jkg–1K–1 B) 20 Jkg–1K–1 C) 200 Jkg–1K–1 D) 400 Jkg–1K–1 E) 1000 Jkg–1K–1 86. Period nekog titranja iznosi 0.05 s. Broj titraja

u pola minute bit će: A) 20 B) 30 C) 60 D) 600 E) 6000 87. Kugla njihala svake dvije sekunde prođe kroz

položaj ravnoteže. Period titranja njihala je: A) 1/2 s B) 1 s C) 2 s D) 4 s E) 1/4 s 88. Dva titranja jednake frekvencije i amplitude

poklapaju se, ako je njihova razlika u fazi: A) 45° B) 90° C) 120° D) 240° E) 360° 89. Za vrijeme jednoliko ubrzanog gibanja koje je

počelo iz stanja mirovanja tijeko prijeđe 5 m za 5 s. Srednja brzina tog gibanja je:

A) 1 m/s B) 2 m/s C) 4 m/s D) 5 m/s E) 10 m/s 90. Koliki uzgon djeluje na željeznu kocku stranice

10 cm, uronjenu u vodu? Gustoća željeza je 7000 kg/m3.

A) 0.01 N B) 0.1 N C) 1 N D) 9.81 N E) 98.1 N

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 8: Medicina vježbe fiz

8 Pripreme za razredbene ispite

91. Tijelo se giba jednoliko po kružnici. Vektori brzine u različitim točkama kružnice:

A) su jednaki B) nisu jednaki C) nalaze se na istom pravcu D) imaju isti smjer E) imaju isto ishodište 92. Tijelo izviruje iznad površine vode petinom

svog volumena. Izračunajte gustoću tijela! A) 800 kg/m3 B) 900 kg/m3 C) 1000 kg/m3 D) 1200 kg/m3 E) 1400 kg/m3 93. Efektivni napon gradske mreže je: A) srednja vrijednost izmjeničnog napona B) maksimalna vrijednost izmjeničnog napona C) napon koji je, približno, 30% manji od 310 V D) napon koji je, približno 70%, manji od 310 V E) jednak 310 V 94. Iz drugog Newtonovog zakona mehanike slijedi

da je akceleracija tijela u gibanju: A) ovisna samo o sili koja djeluje na tijelo B) to veća što sila duže djeluje na tijelo C) upravno razmjerna sili tijela D) dana umnoškom sile i mase E) upravno razmjerna sili koja joj je uzrok, a obrnuto

razmjerna masi tijela 95. Dva tijela jednakih oblika, a različitih masa

kližu niz istu kosinu. Uz pretpostavku da je trenje zanemarivo, tijela će se gibati:

A) jednoliko s jednakim brzinama B) jednoliko ubrzano s jednakim akceleracijama C) jednoliko ubrzano, a veću akceleraciju imati će

tijelo manje mase D) jednoliko ubrzano, a veću akceleraciju imati će

tijelo veće mase E) jednoliko, ali različitim brzinama 96. Koliki je period gramofonske ploče koja

napravi 45 okretaja u minuti? A) 1.333 s B) 0.016 s C) 0.022 s D) 0.750 s E) 1.000 s

97. Koliko je visok stupac alkohola gustoće 800 kgm–3 koji drži ravnotežu stupcu vode od 240 mm?

A) 0.300 m B) 0.200 m C) 0.192 m D) 3.000 m E) 1.920 m 98. Kolika je snaga elektromotora ako teret od 100

kg diže brzinom 3 ms–1? A) 300 W B) 2943 W C) 337 W D) 900 W E) 4500 W 99. Dva vodiča od bakrene žice jednake su duljine,

a različitih poprečnih presjeka. Ako s r1, označimo polumjer jednog vodiča i s R1 njegov otpor, a s r2 i R2 te parametre za drugi vodič, onda vrijedi jednakost:

A) R1 : R2 = r2

2 : r12

B) R1 : R2 = r2 : r1 C) R1 : R2 = r1 : r2 D) R1 : R2 = r1

2 : r22

E) R1 : R2 = √r1 : √r2

100. Kroz električnu grijalicu snage 1.1 kW, kad je uključena na napon gradske mreže od 200 V, teče električna struja efektivne jakosti:

A) 2.42 A B) 0.005 A C) 0.5 A D) 5 A E) 242 A

101. Ako optičku rešetku obasjamo bijelom svjetlošću, ogibni kut, koji odgovara prvom ogibnom spektru, bit će najveći za:

A) ljubičastu svjetlost B) žutu svjetlost C) zelenu svjetlost D) crvenu svjetlost E) plavu svjetlost

102. Na dinamometru visi teret. Kolika je njegova masa ako dinamometar pokazuje 981 N?

A) 981 kg B) 9.81 kg C) 98.1 kg D) 100 kg E) 10 kg

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 9: Medicina vježbe fiz

9 Pripreme za razredbene ispite

103. Grafički prikaz ovisnosti brzine o vremenu kod jednoliko ubrzanog gibanja po pravcu, je pravac:

A) paralelan s osi ordinata B) paralelan s vremenskom osi C) čiji je koeficijent smjera to veći što je akceleracija

veća D) čiji je koeficijent smjera to manji što je

akceleracija veća E) pravac koji uvijek prolazi ishodištem bez obzira na

početnu brzinu

104. Tijelo mase 6 kg nalazi se na 12 m iznad tla. Na kojoj visini treba biti tijelo mase 18 kg da bi oba imala jednaku potencijalnu energiju?

A) 12 m B) 4 m C) 6 m D) 9 m E) 3 m

105. Dva se tijela gibaju jednoliko svako po svojoj kružnici. Gibanja su opisana jednakim centripetalnim akceleracijama. Ako za radijuse putanja vrijedi r1 : r2 = 4 : 1, onda za ophodne brzine vrijedi:

A) v1 : v2 = 4 : 1 B) v1 : v2 = 2 : 1 C) v1 : v2 = 1 : 1 D) v2 : v1 = 2 : 1 E) v2 : v1 = 4 : 1

106. U posudi volumena 9 L izmjeren je tlak plina 5 · 104 Pa. Koliki je tlak ako se izotermno volumen plina smanji za 3 L?

A) 7.5 · 104 Pa B) 2.5 · 104 Pa C) 15 · 104 Pa D) 10 · 104 Pa E) 1.7 · 104 Pa

107. Električna otpornost i ploština poprečnog presjeka bakrene žice su 0.02 · 10–6 Ωm i 1 mm2. Kolika je duljina žice koja ima otpor 1 Ω?

A) 50 m B) 5 m C) 0.5 m D) 0.02 m E) 20 m

108. Pri promjeni jakosti električne struje od 2 As–1, u zavojnici se zbog samoindukcije inducira napon od 0.04 V. Induktivnost te zavojnice je:

A) 0.02 H B) 0.08 H C) 0.01 H D) 0.32 H E) 0.16 H

109. Energija fotona svjetlosti, proporcionalna je: A) periodu vala B) valnoj duljini C) kvadratu brzine D) frekvenciji E) amplitudi vala

110. Kolika je valna duljina monokromatske svjetlosti koja pada okomito na optičku rešetku konstante 1600 nm, ako je sinus kuta ogibnog spektra drugog reda 0.95?

A) 8 · 10–4 m B) 760 nm C) 1.6 · 10–7 m D) 1520 nm E) 320 nm

111. Valna duljina infracrvenog zračenja je 10 µm, a ultraljubičaste svjetlosti 200 nm. Energija fotona ultraljubičaste svjetlosti je:

A) 100 puta veća B) 10 puta veća C) 50 puta veća D) 100 puta manja E) 50 puta manja

112. Umjetni radioaktivni izotop zrači pozitron. Redni broj jezgre koja nastaje raspadom je u odnosu na početnu jezgru:

A) jednak B) za 2 manji C) za 2 veći D) za 1 veći E) za 1 manji

113. Za 20 µs svjetlost u vakuumu prijeđe put od: A) 6 mm B) 6 cm C) 6 m D) 6 km E) 60 km

114. Pod kolikim kutem mora zraka svjetlosti upadati na granicu optičkog sredstva, ako je za kut loma 28°, lomljena zraka linearno polarizirana?

A) 18° B) 90° C) 32° D) 62° E) 60°

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 10: Medicina vježbe fiz

10 Pripreme za razredbene ispite

115. Kuglica se iz stanja mirovanja počne gibati jednoliko ubrzano. Brzina kuglice na kraju prve sekunde iznosi 20 ms–1. Prijeđeni put do kraja druge sekunde bit će.

A) 1 m B) 2 m C) 20 m D) 40 m E) 60 m

116. Kolikom se brzinom treba gibati automobil po izbočenom mostu radijusa zakrivljenosti 40 m da bi centripetalno ubrzanje bilo 10 ms–2?

A) 25 m/s B) 20 m/s C) 40 m/s D) 30 m/s E) 5 m/s

117. Težina tijela izmjerena u zraku je 50 N. Prividna težina istoga tijela uronjenog u vodu je 40 N. Kolika je gustoća tijela?

A) 0.4 kg/m3 B) 10 kg/m3 C) 50 kg/m3 D) 500 kg/m3 E) 5000 kg/m3

118. Hidraulički tijesak ima kružne klipove s polumjerima r1 = 2 cm i r2 = 3 cm. Izračunajte odnos sila, F1/F2, koje uravnotežuje tijesak!

A) F1/F2 = 1/2 B) F1/F2 = 3/2 C) F1/F2 = 2/3 D) F1/F2 = 9/4 E) F1/F2 = 4/9

119. Na raspolaganju su tri otpornika od 2 Ω. Jedan od njih je spojen s paralelnom kombinacijom ostala dva. Ukupan otpor spoja bit će:

A) 1 Ω B) 2 Ω C) 2.5 Ω D) 3 Ω E) 6 Ω

120. Tlak idealnog plina bit će dva puta veći od tlaka na 0°C ako se izohorno zagrije na temperaturu od:

A) 444°C B) 273 K C) 573°C D) 546 K E) 673°C

121. Žarulja ima 110 W i spojena je izravno na izvor napona 220 V. Koliki je otpor žarulje?

A) 110 Ω B) 220 Ω C) 330 Ω D) 440 Ω E) 550 Ω

122. Tijelo koje je slobodno palo s visine h, u trenutku udara ima brzinu v. S koje visine je palo tijelo koje u trenutku udara ima brzinu 3 v?

A) 2 h B) 3 h C) 6 h D) 8 h E) 9 h

123. Kolika je snaga motora, koji je za 2 minute teret od 50 kg podigao 6 metara?

A) 156 W B) 1560 W C) 2.45 W D) 24.5 W E) 245 W

124. Adijabatska promjena stanja plina odvija se tako da:

A) unutrašnja energija plina ostaje nepromijenjena B) nema izmjene rada s okolinom C) se rad predaje okolini D) nema izmjene topline s okolinom E) se toplina uvijek predaje okolini

125. Pri izohornoj promjeni stanja plina tlak na 7°C je p1. Ako se temperatura povisi na 287 °C, tlak p2 je:

A) p2 = 287 p1 B) p2 = 280 p1 C) p2 = 41 p1 D) p2 = 7 p1 E) p2 = 2 p1

126. Žarulja snage 100 W gorjela je 30 minuta. Koliko je električne energije utrošila?

A) 3000 Wh B) 50 kWh C) 80 Wh D) 0.05 kWh E) 0.005 kWh

127. Nakon prolaska kroz optičku rešetku bijela svjetlost se razlaže zbog

A) disperzije B) difrakcije C) polarizacije D) fotoelektričnog efekta E) interferencije

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 11: Medicina vježbe fiz

11 Pripreme za razredbene ispite

128. Izotop koji u jezgri ima 11 protona i 13 neutrona je:

A) Na12

11

B) Al1311

C) Al2413

D) Na2411

E) Cr1113

129. Jezgra He4

2 može se dobiti fuzijom He32 i

H11 . Uz energiju dobije se i jedan:

A) neutron B) pozitron C) proton D) elektron E) gama foton

130. Na dva tijela različitih masa djeluju jednako velike sile. Tijelo mase 0.4 kg, dobilo je ubrzanje 1 ms–2. Koliko grama ima drugo tijelo ako njegovo ubrzanje iznosi 4 ms–2?

A) 400 B) 200 C) 100 D) 1600 E) 1.6

131. Period matematičkog njihala na određenom mjestu na Zemlji:

A) ovisi o masi njihala B) ovisi o amplitudi C) upravno je razmjeran duljini niti njihala D) obrnuto je razmjeran duljini niti njihala E) upravno je razmjeran drugom korijenu iz duljine

niti njihala

132. Kad se brzina nekog tijela poveća tri puta, tada se tri puta poveća i:

A) njegova akceleracija B) ukupna energija tog tijela C) potencijalna energija tijela D) količina gibanja tog tijela E) kinetička energija tijela

133. Tijelo mase 40 kg kreće se konstantnom brzinom 2 ms-1. Kinetička energija tijela je:

A) 160 N B) 160 J C) 80 N D) 80 J E) 40 J

134. Klip ploštine 0.5 dm2 zatvara posudu s tekućinom. Ako je u tekućini hidraulički tlak 106 Pa, kolika sila djeluje na klip?

A) 5000 N B) 5 · 105 N C) 2 · 105 N D) 2000 N E) 2 · 104 N

135. Nekoliko tijela različitih masa, gustoća i oblika ubacimo u vodu. Na vodi će plivati ona tijela koja imaju:

A) pravilan geometrijski oblik B) malu masu C) gustoću kao i voda D) gustoću veću od vode E) gustoću manju od vode

136. Udaljenost između dviju najbližih točaka mehaničkog vala u kojima se titranja čestica podudaraju u fazi je 16 cm. Tada je valna duljina:

A) 16 cm B) 1.6 cm C) 8 cm D) 32 cm E) 4 cm

137. Veličina centripetalne akceleracije tijela koje se kreće jednoliko po kružnici dobije se tako da se:

A) ophodna brzina pomnoži s polumjerom kružnice B) ophodna brzina podijeli s polumjerom kružnice C) ophodna brzina pomnoži s promjerom kružnice D) kvadrat ophodne brzine podijeli s polumjerom

kružnice E) kvadrat ophodne brzine podijeli s vremenom

jednog ophoda

138. Tijelu mase 1 kg temperatura poraste za 1°C. Kolika je promjena unutarnje energije toga tijela ako se zna da je specifični toplinski kapacitet 120 Jkg–1K–1?

A) 1 J B) 0 J C) 120 J D) 120 kJ E) 8 mJ

139. Frekvencija, f, u titrajnom krugu određena je kapacitetom kondenzatora, C. Koliko će iznositi frekvencija ako se kapacitet kondenzatora učetverostruči?

A) f/4 B) f/2 C) 2 f D) 4 f E) f

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 12: Medicina vježbe fiz

12 Pripreme za razredbene ispite

140. Bombardiranjem Be94 alfa–česticama dobiva

se C126 i:

A) proton B) elektron C) neutron D) pozitron E) deutron

141. Koja pojava dokazuje da je svjetlost transverzalni val:

A) difrakcija svjetlosti B) lom svjetlosti C) interferencija svjetlosti D) polarizacija svjetlosti E) fotoelektrični efekt

142. Za vrijeme jednog perioda elongacija harmonijskog titranja jednaka je nuli:

A) dva puta B) jedna put C) √2 puta D) tri puta E) 22 puta

143. Konstanta optičke rešetke je dvostruko veća od valne duljine monokromatskog svjetla koje okomito upada na optičku rešetku. Sinus kuta prvog ogibnog maksimuma je:

A) 0.5 B) 0.6 C) 0.8 D) 20° E) 30°

144. Da bi se brzina jednolikog gibanja po kružnici povećala 2 puta centripetalna sila se mora povećati:

A) 1 puta B) 2 puta C) 4 puta D) 8 puta E) 16 puta

145. Dvije kugle jednakih volumena, jedna drvena i druga željezna, uronjene su u istu tekućinu. Na njih djeluje:

A) jednak uzgon B) različit uzgon C) uvijek jednak hidrostatički tlak D) različit hidraulički tlak E) jednaka gravitacijska sila

146. Ako se iznos negativnog naboja nekog tijela podijeli s nabojem elektrona dobije se:

A) nula B) beskonačno C) parni broj D) cijeli broj E) jedinica

147. Koliko iznosi naboj čestice ako na nju djeluje električno polje jakosti 4 N/C silom od 12 N?

A) 1/3 C B) 8 C C) 48 C D) 3 C E) 4 C

148. Izračunajte ekvivalentni otpor dva paralelno spojena otpornika od 0.5 Ω!

A) 2 Ω B) 1.5 Ω C) 1 Ω D) 0.5 Ω E) 0.25 Ω

149. Tijelo iz položaja mirovanja padne na zemlju s visine od 45 m. Brzina neposredno prije udara o zemlju iznosi:

A) 12.7 m/s B) 15.4 m/s C) 21.8 m/s D) 25.6 m/s E) 29.7 m/s

150. Tijelo koje pliva na tekućini biti će uronjeno do polovice volumena u tekućinu, ako je omjer gustoća:

A) tijela i tekućine 1:1 B) tijela i tekućine 2:1 C) tekućine i tijela 2:1 D) tijela i tekućine 4:1 E) tekućine i tijela 4:1

151. Sila od 150 N djeluje na tijelo tijekom 2 stotinke sekunde. Kolika je promjena količine gibanja tijela?

A) 300 kgms–1 B) 3 kgms–1 C) 75 Ns–1 D) 7500 kgms–1 E) 0.3 kgms–1

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 13: Medicina vježbe fiz

13 Pripreme za razredbene ispite

152. Tijelo pada s visine h. Vrlo kratko na njega djeluje dodatna sila suprotnoga smjera od sile teže. Akceleracija tijela nakon prestanka djelovanja te sile:

A) manja je od akceleracije slobodnog pada, g B) veća je od g C) jednaka je 0 D) jednaka je g E) iznosi g/2

153. Ako izmjerimo period i duljinu matematičkog njihala, možemo odrediti:

A) univerzalnu konstantu gravitacije B) težinu njihala C) akceleraciju sile teže D) silu koja izvodi njihanje E) elastičnu silu koja napinje nit njihala

154. Ravni val prelazi iz jedne sredine u drugu u kojoj je brzina širenja manja, a na granicu pada okomito. Pri prijelazu dolazi do:

A) povećanja frekvencije B) smanjenja frekvencije C) promjene smjera širenja D) povećanja valne duljine E) smanjenja valne duljine

155. Ako se korijen iz srednjeg kvadrata brzine molekula plina u zatvorenoj posudi udvostruči, tada će:

A) u posudi tlak plina pasti na polovicu B) tlak plina u posudi narasti dva puta C) se temperatura plina također udvostručiti D) kinetička energija molekula biti dva puta veća E) tlak plina u posudi narasti 4 puta

156. Gay–Lussacov zakon kvantitativno opisuje: A) izohorne promjene stanja plina B) adijabatske promjene stanja plina C) promjenu volumena plina kad mu se mijenja

temperatura, a tlak ostaje stalan D) izotermne promjene volumena plina E) izotermne promjene tlaka plina

157. Grafički prikaz Charlesovog zakona u pravokutnom koordinatnom sustavu je pravac. Taj pravac presijeca temperaturnu os na:

A) + 4°C B) – 4°C C) 0°C D) + 100°C E) – 273°C

158. Izotopi su atomi: A) s jednakim brojem protona i neutrona B) jednake atomske mase, a različitog broja neutrona C) jednake atomske mase i različitog broja protona D) različite atomske mase, a jednakog broja protona E) različite atomske mase, a jednakog broja neutrona

159. Izračunajte izlazni rad fotoelektrona iz metala ako je valna duljina graničnog fotona 400 nm! h = 6.6 · 10–34 Js

A) 6.6 J B) 6.6 eV C) 3.1 eV D) 400 eV E) 400 J

160. Otpornici od 2 Ω i 4 Ω spojeni su serijski na izvor napona. Snaga električne struje na otporniku od 2 Ω je 100 W. Snaga električne struje na drugom otporniku je:

A) 25 W B) 50 W C) 100 W D) 200 W E) 400 W

161. Teret mase 10 kg dignut je na visinu 100 m uz pomoć stroja snage 100 W. Koliko je trajalo dizanje?

A) 1 s B) 0.98 s C) 98.1 s D) 1000 s E) 0.1 s

162. Izračunajte promjenu volumena plina ako je izvršen mehanički rad od 50 J pri stalnom tlaku od 800 Pa?

A) 62.5 L B) 84.5 L C) 35.5 L D) 12.5 L E) 0.5 L

163. Na kolikoj temperaturi će jedan mol idealnog plina u volumenu 2·105 L biti pod tlakom 41.5 Pa? R = 8.314 Jmol–1K–1

A) 99.8°C B) 72.5 K C) 725 K D) 725°C E) 998°C

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 14: Medicina vježbe fiz

14 Pripreme za razredbene ispite

164. Ukupni otpor kombinacije četiriju serijski spojenih otpornika od kojih svaki ima pet cijelih i jednu četvrtinu Ω iznosi:

A) 7 Ω B) 9 Ω C) 11 Ω D) 21 Ω E) 31 Ω

165. Dva otpornika od 1/2 Ω i 1/3 Ω spojeni su paralelno. Ukupna vodljivost iznosi:

A) 5 S B) 3 S C) 2 S D) 0.2 S E) 0.1 S

166. Na tijelo mase m1 djeluje sila F1, a na tijelo mase m2 sila F2. Sile će uzrokovati jednake akceleracije ako je:

A) m1 = m2 B) F1 = F2 C) F1 : m2 = F2 : m1 D) m1 : m2 = F1 : F2 E) F1 : m1 = m2 : F2

167. Put što ga prijeđe tijelo pri slobodnom padu upravno je razmjeran:

A) proteklom vremenu B) masi tijela C) brzini tijela D) kvadratu proteklog vremena E) kvadratu brzine tijela

168. Dva se tijela gibaju jednoliko, svako po svojoj kružnici, i pri tome imaju jednake centripetalne akceleracije. Ako za ophodna vremena vrijedi T1 : T2 = 2 : 1, onda za radijuse r1 i r2 njihovih putanja vrijedi:

A) r1 : r2 = 4 : 1 B) r1 : r2 = 2 : 1 C) r1 : r2 = 1 : 1 D) r2 : r1 = 4 : 1 E) r2 : r1 = 2 : 1

169. Početni volumen plina na 0°C je 27.3 dm3. Za koliko će se promijeniti njegov volumen ako se izobarno zagrije za 10 K?

A) 10 dm3 B) 1 dm3 C) 0.01 dm3 D) 0.93 dm3 E) 0.1 dm3

170. Dva vodiča načinjena od različitih metala imaju jednaku duljinu i jednake poprečne presjeke. Električna otpornost jednoga je 0.1·10–6 Ω m i otpor 10 Ω. Koliki je otpor drugog vodiča, ako je njegova otpornost 0.02·10–6 Ω m?

A) 2 Ω B) 0.5 Ω C) 20 Ω D) 50 Ω E) 5 Ω

171. Kondenzator ima kapacitet 100 pF. Kolika količina naboja uzrokuje napon 100 V?

A) 1 C B) 108 C C) 104 C D) 10–8 C E) 10–2 C

172. Prema drugom Newtonovom zakonu mehanike ubrzanje tijela na koje djeluje stalna sila ovisno je o:

A) obliku tijela B) brzini tijela C) položaju tijela u prostoru D) masi tijela E) volumenu tijela

173. Sila koja izvodi njihanje matematičkog njihala: A) upravno je razmjerna amplitudi B) upravno je razmjerna elongaciji C) upravno je razmjerna duljini niti D) obrnuto je razmjerna duljini niti E) obrnuto je razmjerna elongaciji

174. Potencijalna energija tijela ovisi o: A) položaju tijela u polju sila B) obliku tijela C) brzini tijela D) kvadratu brzine tijela E) volumenu tijela

175. Plivač pliva preko rijeke brzinom 0.4 ms–1 okomito na brzinu rijeke. Brzina rijeke je 0.3 ms–1. brzina ovoga složenog gibanja je:

A) 0.7 m/s B) 0.4 m/s C) 0.5 m/s D) 0.1 m/s E) 0.05 m/s

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 15: Medicina vježbe fiz

15 Pripreme za razredbene ispite

176. Nekoliko tijela različitog oblika, mase i volumena bačeno je u tekućinu. Na dno će pasti ona tijela koja imaju:

A) mali volumen B) manju gustoću od gustoće tekućine C) nepravilni oblik D) veću gustoću od gustoće tekućine E) gustoću jednaku kao i tekućina

177. Tijelo mase 1 kg kreće se konstantnom brzinom 2 ms–1. želimo li da se njegova kinetička energija poveća 3 puta mora imati brzinu:

A) 6 m/s B) 0.66 m/s C) √6 m/s D) 2·√3 m/s E) √3 m/s

178. Valna duljina mehaničkog vala u vodi je 20 cm. Koliki je namanji razmak između dviju bilo kojih čestica koje titraju u fazi?

A) 20 cm B) 40 cm C) 10 cm D) 5 cm E) 4 cm

179. Treba napraviti dva otpornika jednakih otpora. Prvi otpornik je 4 metra bakrene žice poprečnog presjeka 1 mm2. Drugi treba napraviti od bakrene žice presjeka 0.25 mm2. Izračunajte duljinu te žice!

A) 1 m B) 4 m C) 2 m D) 1/2 m E) 1/8 m

180. Nukleoni su: A) pozitroni i elektroni B) pozitroni i neutroni C) protoni i neutroni D) elektroni i neutroni E) elektroni i protoni

181. Koja je od navedenih izjava u vezi s neutronima istinita?

A) neutroni se kreću oko jezgre u eliptičnim stazama B) izotopi nekog elementa imaju jednak broj neutrona C) redni broj elementa određuje broj neutrona D) broj neutrona u jezgri jednak je broju protona E) izotopi nekog elementa imaju jednak broj protona,

a različit broj neutrona

182. Prema de Broglieu valna duljina elementarnih čestica mase m, količine gibanja p, brzine v, te naboja e izračunava se iz relacije:

A) λ = (h/e) v B) λ = hp C) λ = h m/v D) λ = h/p E) λ = (h/e) p

183. Energija vezanja po nukleonu za neku jezgru koja ima redni broj Z i maseni broj A iznosi 7 MeV. Ukupna energija vezanja jezgre je:

A) 7 · A MeV B) 7 · Z MeV C) 7 · (A+Z) MeV D) 7 · (A–Z) MeV E) 7 · A Z MeV

184. Predmet mase 0.5 kg padne s visine 10 m. U trenutku udarca u zemlju njegova kinetička energija je:

A) 0.5 J B) 4 J C) 49 J D) 490 J E) 0.4 J

185. Tijelo mase 0.2 kg, klizeći niz kosinu prijeđe visinsku razliku od 10 m. Izračunajte kinetičku energiju tijela na kraju puta, ako je krenulo iz stanja mirovanja, a sila trenja je zanemariva!

A) 0.2 J B) 1.96 J C) 19.62 J D) 2 J E) 0.2 kJ

186. Na tijelo djeluje sila od 103 N tako da se ono giba brzinom 10 ms–1. kolika je snaga kojom djeluje sila?

A) 1000 W B) 10 kW C) 10 kJ D) 103 kW E) 103 kJ

187. Specifični toplinski kapacitet ovisi o: A) masi tijela B) vrsti tvari C) volumenu tijela D) količini dovedene topline E) količini odvedene topline

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 16: Medicina vježbe fiz

16 Pripreme za razredbene ispite

188. Koliki je period njihanja matematičkog njihala dužine 1 m?

A) 1.83 s B) 1.5 s C) 3.83 s D) 2 s E) 4.83 s

189. Udaljenos od zagreba do Dubrovnika iznosi 600 km. Prvih 150 km automobil vozi brzinom od 120 km/h. Kolikom srednjom brzinom mora provesti preostalih 450 km da ukupna srednja brzina bude 80 km/h?

A) 50 km/h B) 75 km/h C) 60 km/h D) 67 km/h E) 72 km/h

190. Pušku držimo horizontalno na visini 2.5 m iznad tla. Kolikom brzinom je ispaljeno tane koje je palo na udaljenosti 300 m?

A) 450 m/s B) 300 m/s C) 350 m/s D) 420 m/s E) 280 m/s

191. Kružna ploča promjera 7 m zakrene se za 90° u 2 s. Kolika je obodna brzina?

A) 7.35 m/s B) 5.50 m/s C) 15.80 m/s D) 2.75 m/s E) 1.40 m/s

192. Dvije kugle zagrijane na 100°C, jedna od aluminija, a druga od olova predaju okolini jednake količine topline. Koliki je omjer volumena VAl : VPb, ako se kugle ohlade na istu temperaturu? ρAl = 2700 kg/m3, ρPb = 11340 kg/m3, cAl = 880 J/K kg, cPb = 120 J/K kg.

A) 1.75 B) 0.57 C) 0.88 D) 1.20 E) 0.27

193. Hidraulička preša ima čepove radijusa 20 cm i 45 cm. Kolikom silom djeluje tekućina na veći čep ako na manji djelujemo silom od 15 N?

A) 45 N B) 150 N C) 760 N D) 35 N E) 76 N

194. Neko tijelo je električno negativno nabijeno: A) ako ima više negativnog nego pozitivnog naboja B) ako ima negativan, a ne pozitivan naboj C) ako ima jednak broj pozitivnog i negativnog

naboja D) ako nema pozitivnog naboja E) ako ima suvišak pozitivnog naboja

195. Elektron ulijeće u stalno magnetsko polje tako da se smjer njegove brzine podudara sa smjerom magnetskog polja. On se:

A) dalje giba ubrzano u smjeru polja B) dalje giba usporeno u smjeru polja C) otklanja okomito na smjer polja D) otklanja pod kutom od 45° prema smjeru polja E) dalje giba istim smjerom i brzinom

196. Svjetlost valne duljine 700 nm ogiba se na optičkoj mrežici tako da je sinus kuta u smjeru prvog ogibnog maksimuma 0.14. koliki je sinus kuta pod kojim se u smjeru prvog ogibnog maksimuma ogiba svjetlost valne duljine 400 nm?

A) 0.28 B) 0.24 C) 0.20 D) 0.10 E) 0.08

197. Od nepolariziranog vala svjetlosti dobivamo polarizirani val:

A) disperzijom na prizmi određenog kuta B) difrakcijom na mrežici C) fotoelektričnim efektom D) interferencijom E) refleksijom pod određenim kutom

198. U procesu fuzije dvije jezgre deuterija nastaju neutron i :

A) H1

1

B) D21

C) T31

D) He32

E) He42

199. Izlazni rad elektrona iz metala je 6 · 10–19 J.

Kolika je granična valna duljina fotona koji će izazvati fotoelektrični efekt?

h = 6.6 · 10–34 Js. A) 33 nm B) 330 nm C) 600 nm D) 660 nm E) 1200 nm

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 17: Medicina vježbe fiz

17 Pripreme za razredbene ispite

200. Na pozitron u električnom polju djeluje sila F. Kolika će sila djelovati na alfa–česticu ako nju stavimo na isto mjesto?

A) 2 F B) F C) 4 F D) F/2 E) F/4

201. Na2211 emisijom pozitrona prelazi u:

A) Na23

11

B) Ne2210

C) Ne2110

D) Ne2320

E) Na2111

202. Pješak i biciklist kreću istovremeno na put

prema cilju udaljenom 20 km. Koliko dugo će biciklist čekati pješaka na cilju, ako mu je srednja brzina pet puta veća od brzine pješaka koja iznosi 5 km/h?

A) 3.2 h B) 2 h C) 2.8 h D) 1.5 h E) 0.8 h

203. Kugla mase 1.5 kg giba se brzinom 3 ms–1. Druga kugla mase 2 kg sustiže ju brzinom 5 ms–

1. Kolika je brzina kugala nakon centralnog sudara, ako se nastavljaju gibati zajedno?

A) 2.5 m/s B) 6.0 m/s C) 3.5 m/s D) 4.1 m/s E) 10.2 m/s

204. Koliki rad izvrši kugla mase 2 kg ako za 3 s prijeđe 12 m krećući se jednolikim ubrzanjem?

A) 32 J B) 16 Nm C) 6 J D) 10 Nm E) 64 J

205. Centripetalna sila koja uzrokuje kružno gibanje ima smjer:

A) od središta u smjeru radijusa B) u smjeru tangente na kružnicu C) okomito na ravninu kruga D) prema središtu kružnice E) pod kutem od 45° na ravninu kruga

206. Tijelo harmonijski titra. Perioda titranja je 8 s, a masa tijela 5 kg. Kolika je konstanta harmonijske sile?

A) 0.3 N/m B) 5.4 N/m C) 3.1 N/m D) 0.7 N/m E) 8.2 N/m

207. Kolika je masa utega koji možemo podići 5 m uvis koristeći se toplinom koju oslobodi tijelo mase 600 g kad se ohladi od 150°C na 20°C? ctijela = 880 J/K kg

A) 2500 kg B) 1400 kg C) 11.5 kg D) 3.2 t E) 760 kg

208. Električna peć snage 1 kW priključena je na napon 220 V. Koliko minuta treba grijati 2 L vode od 20°C da bi uzavrela? cvode = 4186 J/kg K

A) 16 B) 669 C) 11 D) 20 E) 25

209. Kapacitet kondenzatora je: A) sposobnost spremanja pozitivnog naboja B) sposobnost zadržavanja pozitivnog i negativnog

naboja C) konstanta proporcionalnosti između napona na

pločama i struje kroz kondenzator D) veličina koja mjeri količinu električnog naboja na

pločama po jedinici napona između ploča kondenzatora

E) veličina koja mjeri veličinu napona između ploča po jedinici električnog naboja na pločama kondenzatora

210. Vrijeme poluživota radioaktivnog materijala je

5 minuta. Kolika će biti količina neraspadnute tvari nakon 10 minuta?

A) 1/4 B) 1/2 C) 1/5 D) 1/10 E) 3/4

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 18: Medicina vježbe fiz

18 Pripreme za razredbene ispite

211. Koja bi se jezgra mogla potpuno razgraditi emitirajući 4 α–čestice, 3 β–zrake, 2 pozitrona i jednu γ–zraku?

A) N16

7

B) F169

C) O168

D) N157

E) N159

212. Vozač čamca koji se kreće po jezeru brzinom 35

km/h počinje kočiti na udaljenosti 20 m od obale. Kolika je akceleracija, ako se čamac potpuno zaustavlja na 2 m od obale?

A) –2.3 m/s2 B) –5.2 m/s2 C) –0.5 m/s2 D) –2.6 m/s2 E) –3.3 m/s2

213. Koliko je ophodno vrijeme točke na obodu kotača radijusa 65 cm ako joj je linearna brzina 4 m/s?

A) 0.5 s B) 1.0 s C) 2.0 s D) 3.5 s E) 1.5 s

214. Tijelo mase 5 g izvrši 80 titraja u sekundi. Izračunajte silu na tijelo kad je udaljeno 0.3 cm od položaja ravnoteže?

A) 5.7 N B) 8.4 N C) 2.6 N D) 3.8 N E) 4.6 N

215. Kolika je temperatura 25 molova plina zatvorenog u posudi od 0.4 m3 ako je izmjereni tlak na stijenke posude 5 · 105 Pa? R = 8.314 J/K mol

A) 690°C B) 730°C C) 520°C D) 350°C E) 490°C

216. Kad zvučni val prelazi iz zraka u vodu, A) povećava brzinu i valnu duljinu B) smanjuje brzinu i valnu duljinu C) povećava valnu duljinu, a smanjuje brzinu D) povećava brzinu, ali smanjuje frekvenciju E) povećava brzinu i frekvenciju

217. Efektivna vrijednost jakosti izmjenične struje u kojem je spojen otpornik od 50 Ω je 5 A. Koliki je maksimalni napon na otporniku?

A) 14.2 V B) 176 V C) 250 V D) 353 V E) 370 V

218. Ako se između ploča kondenzatora stavi staklo, kapacitet kondenzatora:

A) padne na nulu B) reducira se za polovinu početne vrijednosti C) raste D) ima vrijednost koja ovisi o naboju kondenzatora E) ne mijenja se

219. Iz Faradayevog zakona elektromagnetske indukcije slijedi da je inducirani napon u zavojnici:

A) razmjeran promjeni magnetskog toka kroz

zavojnicu B) razmjeran intervalu vremena promjene

magnetskog toka C) obrnuto razmjeran broju zavoja zavojnice D) istoga smjera kao i brzina promjene magnetskog

toka kroz zavojnicu E) smjera okomitog na smjer promjene brzine

magnetskog toka

220. Prema Boyle–Mariotteovom zakonu tlak plina u zatvorenoj posudi:

A) mijenja se upravno razmjerno temperaturi B) mijenja se obrnuto razmjerno temperaturi C) ovisi o obliku posude D) upravno je razmjeran volumenu E) obrnuto je razmjeran volumenu

221. Vrijeme poluraspada radioaktivnog elementa ovisno je o:

A) količini radioaktivnog preparata B) temperaturi preparata C) starosti preparata D) konstanti raspada radioaktivnog elementa E) agregatnom stanju elementa

222. Centripetalna akceleracija tijela koje se giba jednoliko po kružnici je 4 ms–2. Da bi tijelo gibajući se po istoj kružnici postiglo akceleraciju 100 ms–2, mora mu se vrijeme jednog ophoda:

A) 10 puta smanjiti B) 25 puta povećati C) 5 puta povećati D) 5 puta smanjiti E) 25 puta smanjiti

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 19: Medicina vježbe fiz

19 Pripreme za razredbene ispite

223. Komadu metala i nekoj tekućini dovedu se jednake količine topline. Mase tih dvaju sistema su jednake. Specifični toplinski kapacitet metala je 120 Jkg–1K–1, a tekućine 2400 Jkg–1K–1. Porast temperature metala biti će:

A) jednak porastu temperature tekućine B) dva puta veći od porasta temperature tekućine C) upola manji od porasta temperature tekućine D) dvadeset puta veći od porasta temperature tekućine E) dvadeset puta manji od porasta temperature

tekućine

224. Vodič duljine 50 cm postavljen je u homogeno magnetsko polje, B = 0.1 T, okomito na magnetske silnice. Kroz vodič teče struja jakosti 5 A. Kolikom silom djeluje magnetsko polje na vodič?

A) 2.5 N B) 0.25 N C) 1 N D) 0.025 N E) 1.25 N

225. Strujni krug čine tri otpornika. Dva jednaka, svaki ima otpor 100 Ω, spojena su paralelno, a treći od 50 Ω, vezan je njima u seriju. Ukupni otpor toga spoja je:

A) 250 Ω B) 150 Ω C) 50 Ω D) 66.7 Ω E) 100 Ω

226. Inducirani izmjenični napon nekoga generatora opisan je relacijom U = (110 V) sin (6280 s–1) t. Vrijeme jednoga ciklusa iznosi:

A) 10–3 s B) 10 s C) 10–1 s D) 103 s E) 0.01 s

227. Dva bakrena vodiča imaju jednake duljine. Omjer polumjera poprečnih presjeka je: r1/r2 = 1/5. Tada je omjer pripadnih otpora:

A) R1/R2 = 0.2 B) R1/R2 = 5 C) R1/R2 = 25 D) R1/R2 = 0.04 E) R1/R2 = 0.4

228. Tangens upadnog kuta za koji je žuta svjetlost polarizirana refleksijom na dijamantu iznosi 2.42. Indeks loma dijamanta je:

A) 2.42 B) 1.21 C) 1.58 D) 0.242 E) 0.41

229. Valna duljina graničnog fotona svjetlosti, koji će izazvati pojavu fotoelektričnog efekta na srebru je 261 nm. Koje od navedenih zračenja može izazvati fotoelektrični efekt na srebru?

A) infracrvena svjetlost B) radio valovi C) vidljiva svjetlost D) ultraljubičaste zrake veće valne duljine od 261 nm E) ultraljubičaste zrake manjih valnih duljina od 261

nm

230. Pri stvaranju jezgre litija masa nukleona se smanjila za 5.7 · 10–29 g. Kolika je energija veze jezgre litija?

A) 5.1 · 10–18 J B) 5.1 · 10–16 J C) 5.1 · 10–15 J D) 5.1 · 10–3 J E) 5.1 · 10–12 J

231. Gama-zrake su: A) pozitivno nabijeni ioni B) brzi elektroni C) elektromagnetski valovi valnih duljina većih od

vidljive svjetlosti D) elektromagnetski valovi valnih duljina manjih od

jednog nm E) helijeve jezgre

232. Pri jednoliko ubrzanom gibanju po pravcu: A) brzina je konstantna B) akceleracija je u svakom trenutku upravno

razmjerna s vremenom C) akceleracija je upravno razmjerna s brzinom D) brzina je upravno razmjerna s kvadratom vremena E) brzina je u svakom trenutku upravno razmjerna

vremenu

233. Tijelo mase m kreće se konstantnom brzinom v i ima kinetičku energiju 90 J. Kolikom bi se brzinom v' trebalo kretati da mu kinetička energija bude 810 J?

A) v' = 9v B) v' = 3v C) v' = v/3 D) v' = 90v E) v' = v/9

234. U zatvorenoj posudi nalazi se plin. Ako korijen srednjeg kvadrata brzine molekula plina postane četiri puta manji, tlak plina u posudi biti će:

A) 4 puta manji B) 4 puta veći C) 2 puta manji D) 16 puta manji E) neizmjenjen

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 20: Medicina vježbe fiz

20 Pripreme za razredbene ispite

235. Visina vode u posudi je 75 cm. Koliki je hidrostatski tlak 15 cm iznad dna posude?

A) 1471.5 kPa B) 1.4715 kPa C) 5.886 kPa D) 7.357 kPa E) 5886 kPa

236. Zraka svjetlosti izlazi iz vode u zrak. Ako pri tom prijelazu sinus kuta upadanja iznosi 0.5, a sinus kuta loma 0.65, indeks loma vode je:

A) 0.77 B) 1.3 C) 0.325 D) 0.65 E) 1.15

237. Koja će čestica biti izbačena iz jezgre radioaktivnog elementa, ako za radioaktivni raspad vrijedi jednadžba: XA

z → YAz 1+ + ?

A) alfa–čestica B) elektron C) proton D) pozitron E) neutron

238. Za koliko je stupnjeva temperatura vode na vrhu slapa niža od temperature vode pru dnu ako voda pada s visine 1 km? cvode = 4200 J/kgK

A) 4.2·107 B) 0.42 C) 0.0023 D) 2.3 E) 23

239. Koliki volumen zauzima 64 g kisika pri temperaturi 27°C i tlaka 105 Pa? Mkisika = 32 g/mol, R = 8.314 J/Kmol

A) 49.9 L B) 1596 L C) 4.5 L D) 143.6 L E) 0.0499 L

240. Električno kuhalo priključeno na napon 200 V može za 7 minuta zagrijati 1 L vode od 20°C do vrenja. Koliki otpor ima grijač kuhala? cvode = 4200 J/kgK

A) 0.8 Ω B) 3.3 Ω C) 1 Ω D) 50 Ω E) 200 Ω

241. Na krajevima kondenzatora u električnom titrajnom krugu mijenja se napon prema jednadžbi U = (50 V) sin (104 π s–1) t. Kapacitet kondenzatora iznosi 0.1 µF. Odredite induktivitet zavojnice.

A) 10 H B) 1 H C) 0.001 H D) 0.1 H E) 0.01 H

242. Nadopunite reakciju Mn5525 + H2

1 → Fe5526 +

... A) n B) alfa C) d D) 2n E) p

243. Početni broj jezgara nekog radioaktivnog elementa je N0. Koliko ih se raspadne tijekom tri vremena poluraspada?

A) 7 N0/8 B) 1 N0/3 C) 2 N0/3 D) 1 N0/2 E) 1 N0/8

244. Tijelo se giba jednoliko po kružnici radijusa R s periodom T. Omjer kutne i obodne brzine je:

A) 1 B) R C) R–1 D) 2T E) T

245. U dvije posude utočene su tekućine gustoća ρ1 i ρ2 do visina h1, odnosno h2. Koliko iznosi kvocijent visina tekućina, ako je hidrostatski tlak na dno jednak u objema posudama?

A) h1/h2 = ρ1 B) h1/h2 = ρ2 C) h1/h2 = ρ1/ρ2 D) h1/h2 = ρ2/ ρ1 E) h1/h2 = ρ1–ρ2

246. Kojom česticom treba bombardirati jezgru Li6

3 da se raspadne na tricij i alfa–česticu? A) elektronom B) neutronom C) protonom D) alfa–česticom E) deuterijem

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 21: Medicina vježbe fiz

21 Pripreme za razredbene ispite

247. Tijelu koje je na temperaturi t1 predana je toplina Q. Ako je masa tijela m, i specifični toplinski kapacitet c, koja jednakost izražava konačnu temperaturu tijela t2?

A) t2 = Q + t1 B) t2 = (Q/m) c C) t2 = Q – t1 D) t2 = t1 + Q/(mc) E) t2 = mc/Q

248. Plin u zatvorenoj posudi toliko se zagrije da je tlak veći 4 puta. Korijen iz srednjeg kvadrata brzine molekula veći je za faktor:

A) 2 B) 4 C) 16 D) 32 E) 64

249. U strujnom krugu nalazi se osigurač od 10 A. Kolika je maksimalno dopuštena snaga struje na otporniku od 20 Ω?

A) 100 W B) 200 W C) 1000 W D) 2000 W E) 20 W

250. Koliko fotona žutog svjetla valne duljine 600 nm treba emitirati u jednoj sekundi da snaga radijacije bude 1.65 · 10-18 W? h = 6.6 · 10-34 Js

A) 1 B) 5 C) 100 D) 500 E) 1000

251. Za izobarnu promjenu volumena plina potrebno je izvršiti rad. Koliko je energije potrebno da se volumen promijeni za 20 L uz tlak od 500 Pa?

A) 2000 J B) 1000 J C) 10 000 J D) 20 J E) 10 J

252. Brzina vode u rijeci je 3 km/h. Motorni čamac plovi uzvodno brzinom 10 km/h. Kolikom brzinom bi čamac plovio niz rijeku uz istu snagu motora?

A) 7 km/h B) 10 km/h C) 13 km/h D) 16 km/h E) 30 km/h

253. Zbog djelovanja stalne sile od 300 N tijelo postiže brzinu 20 m/s nakon 1 min i 20 s. Kolika je masa toga tijela?

A) 1200 kg B) 1500 kg C) 1000 kg D) 300 kg E) 800 kg

254. Unutrašnja energija olovne kugle mase 600 g smanjila se hlađenjem. Koliko je smanjenje energije, ako je početna temperatura 350°C, a konačna temperatura 25°C? colova = 120 Jkg–1K–1

A) 234 kJ B) 2.34 MJ C) 23.4 kJ D) 2340 J E) 234 J

255. Period prvog njihala je 8 s, a drugog 6 s. Kako se odnose njihove duljine?

A) 81/2 : 61/2 B) 6 : 8 C) 9 : 16 D) 8 : 6 E) 16 : 9

256. Jakost električne struje u primaru transformatora iznosi 0.1 A. Primarna zavojnica ima 100 zavoja i otpor 100 Ω. Ako sekundarna zavojnica ima 500 zavoja, koliki je napon u sekundarnoj zavojnici?

A) 5 V B) 2 V C) 10 V D) 20 V E) 50 V

257. Niklena žica otpornosti 0.0724 · 10–6 Ωm, duljine 130 m i površine presjeka 1 mm2 priključena je na napon od 22 mV. Kolika je snaga tog otpornika?

A) 9.4 W B) 51.4 µW C) 51.4 mW D) 51.4 W E) 9.4 µW

258. Tri otpornika jednakih otpora od 2 Ω, spojeni su paralelno na napon od 6 V. Kolika je količina topline oslobođena na jednom od njih tijekom jedne sekunde?

A) 18 J B) 2 J C) 5 J D) 8/9 J E) 72 J

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 22: Medicina vježbe fiz

22 Pripreme za razredbene ispite

259. Automobil mase 800 kg kreće se brzinom 40 km/h. Kolikom silom kočenja će se zaustaviti na putu od 30 m?

A) 330 N B) 3300 N C) 165 N D) 16450 N E) 1646 N

260. Raketa se kreće stalnom brzinom 900 km/h tako da u svakoj sekundi iz nje izađe 300 g izgorjelih plinova brzinom 1200 m/s. Kolika je masa rakete?

A) 1440 g B) 14 kg C) 2.8 kg D) 500 g E) 28 kg

261. Tijelo mase 2 kg giba se po kružnici promjera 5 m frekvencijom 3 Hz. Kolika je centripetalna sila?

A) 1320 N B) 2035 N C) 890 N D) 1540 N E) 1776 N

262. Strujni se krug sastoji od dviju paralelnih grana vezanih na izvor napona od 12 V. Otpornik R1 u jednoj grani ima otpor 6 Ω, a u drugoj su dva serijski spojena otpornika R2 = 4 Ω i R3 = 8 Ω. Kolika je toplina proizvedena na otporniku R1 u vremenu od 3 s?

A) 2 J B) 12 J C) 24 J D) 36 J E) 72 J

263. Zvučni val koji se u zraku širi od istoka prema zapadu prenose molekule koje titraju u smjeru:

A) istok–zapad B) sjever–jug C) gore–dolje D) svim smjerovima E) jug–sjever

264. Pretpostavimo da se kod fisije urana 0.1% mase prisutnog urana transformira u energiju. Kolika je energija proizvedena fisijom 1 kg urana?

A) 17 · 107 J B) 37 · 1020 J C) 23 · 1028 J D) 9 · 1013 J E) 9 · 1020 J

265. Period i frekvencija nekog titranja brojčano su jednaki ako je period:

A) 0.1 s B) 1 s C) 1 min D) 0.1 min E) 1 Hz

266. Izvor emitira 25 fotona valne duljine 500 nm svake sekunde. To odgovara snazi zračenja: h = 6.6 · 10–34 Js

A) 10–18 W B) 10–17 W C) 1016 W D) 10–16 W E) 10–7 W

267. Otpornici od 3 Ω i 6 Ω spojeni su paralelno. Snaga električne struje na otporniku od 3 Ω je 100 W. Snaga električne struje na otporniku od 6 Ω je:

A) 200 W B) 100 W C) 500 W D) 50 W E) 25 W

268. Djelovanje sile od 100 N tijekom 5 s promijeni nekom tijelu brzinu za 10 km/h. Masa tog tijela je:

A) 180 kg B) 18 kg C) 72 kg D) 90 kg E) 1.8 kg

269. Na tijelo mase 50 kg istodobno djeluju sile F1 = 500 N i F2 = 350 N, međusobno pod kutem od 180°. Tijelo se giba po horizontalnoj podlozi svladavajući silu trenja od 50 N. Kolika je akceleracija gibanja tijela?

A) 4 m/s2 B) 2 m/s2 C) 10 m/s2 D) 9.81 m/s2 E) 12.2 m/s2

270. Tijelo mase 5 kg je iz stanja mirovanja slobodno padalo 4 sekunde. Za koliko se promijenila njegova potencijalna energija?

A) 384.9 J B) 392.4 J C) 3849.4 J D) 1924.7 J E) 784.4 J

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 23: Medicina vježbe fiz

23 Pripreme za razredbene ispite

271. Poluga je dugačka 12m. Na njezine krajeve djeluju sile, na lijevom kraju 12 N, a na desnom kraju 4 N. Poluga je u ravnoteži ako je udaljenost lijeve sile od oslonca:

A) 3 m B) 6 m C) 12 m D) 9 m E) 1.6 m

272. Poluga je u ravnoteži. Veća sila koja djeluje na jednom kraju je 30 N. Koliki je iznos manje sile ako oslonac dijeli polugu u odnosu 4 : 10?

A) 4 N B) 7.5 N C) 9 N D) 12 N E) 15 N

273. Konvergentna leća jakosti 6.25 D od realnog predmeta stvara realnu sliku jednako veliku kao predmet. Na kolikoj se udaljenosti od leće nalazi predmet?

A) 6.25 cm B) 16 cm C) 32 cm D) 64 cm E) 62.25 cm

274. Konvergentna leća od realnog predmeta udaljenog 40 cm stvara realnu sliku na jednakoj udaljenosti. Kolika je jakost leće?

A) 10 D B) 20 D C) 40 D D) 5 D E) 4 D

275. Jakost konvergentne leće je 4 D. Leća od predmeta udaljenog a cm od leće stvara realnu sliku dvostruko bliže leći. Kolika je udaljenost slike od leće?

A) 4 cm B) 25.5 cm C) 20 cm D) 39.3 cm E) 37.5 cm

276. Predmet je 20 cm ispred divergentne leće fokusne udaljenosti –12 cm. Gdje nastaje slika?

A) 5 cm ispred leće B) 7.5 cm ispred leće C) 10 cm iza leće D) 7.7 cm iza leće E) nema slike

277. Maksimalna vrijednost izmjeničnog napona gradske mreže frekvencije 50 Hz, pojavljuje se tijekom jedne minute:

A) 50 puta B) 100 puta C) 300 puta D) 3000 puta E) 6000 puta

278. Opažač u kabini dizala primjećuje da se utegu, koji je obješen na dinamometar, povećava težina. Iz toga on zaključuje da se kabina dizala:

A) giba prema gore konstantnom brzinom B) giba prema gore uz stalnu akceleraciju C) spušta jednoliko ubrzano D) spušta jednoliko E) spušta jednoliko usporeno

279. Pri horizontalnom hicu, na tijelo djeluje: A) konstantna sila u horizontalnom smjeru B) samo otpor zraka C) sila u smjeru tangente na putanju D) konstantna sila u smjeru vertikalnom prema dolje E) rezultantna sila u smjeru putanje

280. Na polovima izvora s unutrašnjim otporom 0.25 Ω, izmjeren je napon od 23 V kad je krugom tekla struja 4 A. Kolika je elektromotorna sila izvora?

A) 23 V B) 24 V C) 22 V D) 16 V E) 39 V

281. Koliki je otpor voltmetra za mjerno područje do 250 V, ako jakost električne struje u njemu ne smije prijeći vrijednost 20 mA?

A) 1250 Ω B) 5000 Ω C) 12.5 Ω D) 5 Ω E) 12 500 Ω

282. Otpor vodiča je upravno razmjeran: A) jakosti električne struje koja kroz njega teče B) naponu na njegovim krajevima C) duljini vodiča D) površini presjeka vodiča E) vremenu protjecanja električne struje

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 24: Medicina vježbe fiz

24 Pripreme za razredbene ispite

283. Idealnim transformatorom promijenimo ulazni napon od 220 V na 22 kV. Kolika je jakost električne struje u sekundarnoj zavojnici?

A) 1000 puta veća nego u primarnoj B) jednaka kao u primarnoj C) 100 puta manja nego u primarnoj D) 100 puta veća nego u primarnoj E) 1000 puta manja nego u primarnoj

284. Titrajni krug sastavljen od zavojnice i pločastog kondenzatora, bez dielektrika, ima frekvenciju f. Ako se među ploče unese dielektrik relativne permitivnosti 81, tada će frekvencija f1, titrajnog kruga iznositi:

A) f1 = f B) f1 = 81 f C) f1 = f/81 D) f1 = f/9 E) f1 = 9 f

285. Na elastičnoj oprugi konstante elastičnosti, k, obješeno je tijelo mase, m. Frekvencija ovakvog harmonijskog oscilatora je:

A) upravno razmjerna s m B) upravno razmjerna s m2 C) obrnuto razmjerna s m D) obrnuto razmjerna s m/k E) obrnuto razmjerna s m1/2

286. Elongacija Y tijela koje harmonijski titra mijenja se na način Y = (5 cm) sin (4 s–1) t. Period titranja tijela je:

A) 0.25 s B) 1.57 s C) 3.14 s D) 1.07 s E) 4 s

287. Valna duljina longitudinalnog vala je λ. To znači da je razmak između zgušnjenja i susjednog razrjeđenja:

A) λ B) 2 λ C) λ/8 D) λ/4 E) λ/2

288. Iz de Broglieve relacije zaključujemo da je valna duljina brzih nabijenih čestica:

A) upravno proporcionalna naboju čestica B) upravno proporcionalna brzini čestica C) upravno proporcionalna masi čestica D) upravno proporcionalna količini gibanja čestica E) obrnuto proporcionalna količini gibanja čestica

289. Tijelo, T1, je udaljeno 1 m, a tijelo T2, 4 m od površine zemlje. Njihove su mase jednake. Tijela slobodno padaju. U trenutku sudara s tlom:

A) kinetička energija tijela T2 je 2 puta veća od

kinetičke energije tijela T1 B) kinetička energija tijela T2 je 4 puta veća od

kinetičke energije tijela T1 C) kinetička energija tijela T2 je 16 puta veća od

kinetičke energije tijela T1 D) brzina tijela T2 je 4 puta veća od brzine tijela T1 E) brzina tijela T2 je 16 puta veća od brzine tijela T1

290. Plin stlačimo adijabetski. To znači: A) plinu je izvana dovedena toplina B) plin se ohladio C) plin se zagrijao D) unutrašnja energija plina se smanjila E) unutrašnja energija plina ostala je nepromijenjena

291. Kapacitet pločastog kondenzatora je 100 pF. Ploče, između kojih je zrak, međusobno su udaljene 1 mm. Ako je na kondenzator priključen izvor napona 100 V, količina naboja na pločama je:

A) 10–2 As B) 10–8 As C) 10–10 As D) 10–12 As E) 10–6 As

292. Kapacitet pločastog kondenzatora je 100 pF. Ploče, između kojih je zrak, međusobno su udaljene 1 mm. Ako je na kondenzator priključen izvor napona 100 V jakost električnog polja između ploča je:

A) 100 000 V/m B) 1000 V/m C) 100 V/m D) 0.1 V/m E) 0.01 V/m

293. Radioaktivnom elementu emisijom gama zraka se:

A) smanjuje maseni broj za 1 B) smanjuje maseni broj za 2 C) smanjuje redni broj za 1 D) povećava redni broj za 1 E) redni broj ne mijenja

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 25: Medicina vježbe fiz

25 Pripreme za razredbene ispite

294. Tijelo, T1, mase 1 kg i tijelo T2 mase 2 kg nalaze se na istoj visini. Ako slobodno padnu na zemlju, u trenutku sudara:

A) akceleracija tijela T1 je jednaka je akceleraciji

tijela T2 B) akceleracija tijela T2 dva je puta veća od

akceleracije tijela T1 C) akceleracije tijela T1 dva je puta veća od

akceleracije tijela T2 D) brzina tijela T2 dva je puta veća od brzine tijela T1 E) brzina tijela T1 dva je puta veća od brzine tijela T2

295. Tijelo se giba jednoliko duž pravca ako na njega:

A) djeluje stalna sila B) djeluje promjenjiva sila C) djeluje težina D) djeluju sile koje su u ravnoteži E) djeluju sile koje nisu u ravnoteži

296. Tijelo mase 10 kg, pod djelovanjem stalne sile, bez trenja, prevali put od 12.5 m za 5 s. Kolika sila djeluje na tijelo?

A) 1 N B) 10 N C) 1000 N D) 100 N E) 0.1 N

297. Kružna frekvencija neke izmjenične struje je 6280 s–1. Frekvencija je:

A) 1000 Hz B) 100 Hz C) 50 Hz D) 500 Hz E) 150 Hz

298. Radioaktivnom se izotopu emisijom pozitrona: A) smanjuje maseni broj za 1 B) povećava maseni broj za 1 C) smanjuje redni broj za 1 D) povećava redni broj za 1 E) redni broj ne mijenja

299. Pri jednolikom ubrzanom gibanju duž pravca tijelo mase 4 kg prođe put od 20 m za 10 s. Kolika je akceleracija tijela?

A) 2 ms–2 B) 1 ms–2 C) 0.4 ms–2 D) 0.2 ms–2 E) 0.1 ms–2

300. Nm je jedinica za: A) silu B) snagu C) impuls sile D) količinu gibanja E) moment sile

301. Hidraulički tlak u tekućini: A) nastaje zbog vanjske sile B) raste s udaljenosti od površine tekućine C) raste s udaljenosti od stijenke posude D) opada u smjeru gibanja tekućine E) jednak je sumi statičkog i dinamičkog tlaka

302. Sila koja djeluje na vodič kroz koji protječe električna struja, a nalazi se u magnetskom polju je:

A) proporcionalna jakosti struje B) obrnuto proporcionalna jakosti struje C) neovisna o jakosti struje D) obrnuto proporcionalna duljini vodiča E) neovisna o duljini vodiča

303. Izvedena jedinica za napon je: A) As B) JAs C) JC–1 D) NC–1 E) JA–1

304. Na tijelo mase 6 kg djeluje sila od 18 N. Nakon 2 sekunde gibat će se brzinom:

A) 6 ms–1 B) 3 ms–1 C) 2 ms–1 D) 4 ms–1 E) 1 ms–1

305. Četiri otpornika, od kojih svaki ima otpor 4 Ω, spojeni su paralelno na akumulator od 12 V. Kolika je jakost električne struje u krugu?

A) 1 A B) 2 A C) 4 A D) 8 A E) 12 A

306. Izvedena jedinica za naboj je: A) A B) V C) Am D) As E) VA

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 26: Medicina vježbe fiz

26 Pripreme za razredbene ispite

307. Krugom teče električna struja jakosto 0.0001 A. To je:

A) 10 µA B) 1 mA C) 1 µA D) 10 mA E) 100 µA

308. Koja od navedenih jedinica je osnova u SI? A) om B) henri C) tesla D) mol E) volt

309. Frekvencija elektromagnetskog zračenja je 0.5 · 1014 Hz, Kojem dijelu spektra pripada to zračenje?

A) vidljivom B) ultraljubičastom C) infracrvenom D) radiovalovima E) γ–području

310. Tijelo mase 100 g i brzine 10 ms–1 ima količinu gibanja:

A) 1000 kgms–1 B) 1 kgms–1 C) 100 kgms–1 D) 10 kgms–1 E) 5 kgms–1

311. Automobil vozi 15 minuta brzinom 20 kmh–1, zatim 1/2 sata 40 kmh–1 i 45 minuta 60 kmh–1. Koliki je ukupni prijeđeni put ?

A) 70 km B) 120 km C) 80 km D) 100 km E) 162 km

312. Automobil vozi 15 minuta brzinom 20 kmh–1, zatim 1/2 sata 40 kmh–1 i 45 minuta 60 kmh–1. Kolika je prosječna brzina?

A) 40.3 km/h B) 45.0 km/h C) 46.7 km/h D) 55.2 km/h E) 56.0 km/h

313. Tijelo se giba jednoliko po kružnici polumjera 5 m. Ako je vrijeme jednog obilaska 3.14 s, kolika je obodna brzina?

A) 1 ms–1 B) 25 ms–1 C) 50 ms–1 D) 10 ms–1 E) 20 ms–1

314. Kolika je jakost električne struje koja teče kroz glačalo snage 0.44 kW ako se zna da je efektivni napon gradske mreže 220 V?

A) 0.002 A B) 0.02 A C) 0.2 A D) 2 A E) 20 A

315. Koja jednakost NIJE ispravna? A) 1 V = 1 JC–1 B) 1 C = 1 As–1 C) 1 W = 1 VA D) 1 H = 1 VsA–1 E) 1 J = 1 VAs

316. N jednakih otpornika, kad su spojeni u seriju, imaju ekvivalentni otpor 75 Ω, a spojeni u paralelu 3 Ω. Koliko otpornika je spojeno u strujni krug?

A) N = 15 B) N = 3 C) N = 5 D) N = 7 E) N = 20

317. Lorenzova sila djeluje na naboj Q, koji se giba u magnetskom polju okomito na smjer silnica. Koja je tvrdnja ispravna?

A) smjer sile podudara se sa smjerom magnetskog

polja B) smjer sile podudara se s vektorom brzine naboja C) sila je okomita na vektor brzine i vektor

magnetskog polja D) sila se pojavljuje samo ako se naboj giba ubrzano E) sila je obrnuto razmjerna gustoći magnetskog toka

318. Označimo s N1 i N 2 broj zavoja primarne, odnosno sekundarne zavojnice transformatora, napone na zavojnicama s U1 i U2, te jakosti električnih struja kroz njih s i1 i i2. Koja relacija za transformaciju je ispravna?

A) U1N2 = U2N1 B) U1N1 = U2N2 C) U1U2 = N1N2 D) U1U2 = i1i2 E) U1i2 = U2i1

319. Masa elektrona je 9 · 10–31 kg, a brzina 733 kms–

1. Koliko iznosi de Broglijeva valna duljina elektrona? h = 6.6·10–34 Js

A) 10–9 nm B) 0.01 nm C) 1.0 nm D) 1000 nm E) 0.1 nm

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 27: Medicina vježbe fiz

27 Pripreme za razredbene ispite

320. Spajanjem triju jednakih otpornika od 5 Ω možemo dobiti vrijednost otpora od:

A) 5 Ω B) 10 Ω C) 15 Ω D) 4.5 Ω E) 5.5 Ω

321. Koje se veličine izražavaju u Nm? A) rad u jedinici vremena i sila B) sila i inercija C) krak sile i moment sile D) inercija i rad E) moment sile i rad

322. Bombardiranjem F199 alfa–česticama

dobivamo Ne2210 i:

A) elektron B) pozitron C) neutron D) proton E) jezgru helija

323. Magnetska igla otklanja se ako se nalazi u: A) blizini pozitivnog naboja B) blizini vodiča u kojem se nalaze slobodni elektroni C) blizini nabijenog izolatora D) blizini vodiča kroz koji teče električna struja E) električnom polju

324. U sljedećim izrazima, h označava Planckovu konstantu, f frekvenciju, λ valnu duljinu, a T period. Koja relacija predstavlja energiju fotona?

A) E = fλ B) E = hλ C) E = h/T D) E = fT E) E = hT

325. Koja od navedenih veličina je vektor? A) temperatura B) gustoća C) volumen D) brzina E) energija

326. Zraka svjetla iz zraka upada u staklo pod kutom polarizacije. Brzina svjetlosti u zraku je c, u staklu v, a indeks loma stakla je n. Koliki je tangens upadnog kuta?

A) n B) 1/n C) v/c D) nc E) nv

327. Na izvor napona 2 V serijski su spojeni otpornici od 1 Ω i 3 Ω. Pad napona na otporniku od 3 Ω je:

A) 0.15 V B) 1.0 V C) 1.5 V D) 2 V E) 15 mV

328. Emisijom alfa–čestice jezgri se maseni broj: A) povećava za 1 B) smanjuje za 2 C) povećava za 2 D) smanjuje za 4 E) povećava za 4

329. Dva otpornika od po 0.1 Ω spojeni su paralelno na izvor napona 1 V. Kolika je jakost električne struje u glavnom strijnom krugu?

A) 20 A B) 15 A C) 12 A D) 10 A E) 8 A

330. Spajanjem dvaju deuterona H21 dobiva se

neutron i: A) proton B) atom vodika C) H3

1 D) jezgra deuterija E) izotop jezgre helija

331. Fotoelektrični efekt se može objasniti s pomoću: A) tlaka elektromagnetskog vala na fotokatodu B) elektromagnetske prirode svjetla C) valne prirode ultraljubičastih i plavih zraka D) činjenice da se elektromagnetski val može

prikazati fotonima E) transverzalnih svojstava elektromagnetskog vala

332. Izotopi su atomi elementa koji imaju: A) isti maseni broj B) različit maseni broj C) različit redni broj D) jednak broj neutrona E) jednak broj nukleona

333. Tijelo mase 500 g slobodno pada. Na kraju pete sekunde padanja količina gibanja iznosi:

A) 156.25 kgm/s B) 24.5 kgm/s C) 12.5 kgm/s D) 20.3 kgm/s E) 26 kgm/s

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 28: Medicina vježbe fiz

28 Pripreme za razredbene ispite

334. Dva kilograma tekućine treba zagrijati od 20°C do 100°C. Ako je specifični toplinski kapacitet tekućine 4200 Jkg–1K–1, kolika je toplina za to potrebna?

A) 672 kJ B) 6720 J C) 26.2 kJ D) 7200 J E) 720 J

335. Tekućinu mase 2 kg treba zagrijati od 20°C do 100°C. Specifični toplinski kapacitet tekućine 4200 Jkg–1K–1. Tekućinu grije u nju uronjeno električno grijalo snage 2 kW. Koje vrijeme je potrebno da se tekućina ugrije na temperaturu 100°C.

A) 336 min B) 5.6 min C) 56 min D) 13.1 min E) 33.6 min

336. Strujni krug sastoji se od izvora, napona U, na koji je spojen potrošač, otpora r. Koji je ispravan izraz za snagu tog kruga, ako je jakost električne struje, i?

A) U i t B) U r C) i r t D) i r2 E) i2 r

337. Kroz vodič teče električna struja jakosti 4.8 A. Koliko je elektrona prošlo kroz vodič tijekom 1 min i 40 s?

A) 3 · 1021 B) 7.68 · 10–17 C) 8 · 10–19 D) 3 · 1020 E) 3 · 1019

338. Tri otpornika, svaki otpora 30 Ω, spojena su paralelno na akumulator od 12 V. Kolika je jakost električne struje kroz svaki otpornik?

A) 4 A B) 1.2 A C) 2.5 A D) 0.4 A E) 0.3 A

339. U glavnom strujnom krugu jakost električne struje je 24 A. Krug se sastoji od dvije paralelne grane s otporima R1 = 5 Ω i R2 = 7 Ω. Kolika je jakost električne struje kroz granu s otporom R2?

A) 14 A B) 10 A C) 2 A D) 7 A E) 8 A

340. U glavnom strujnom krugu jakost električne struje je 24 A. Krug se sastoji od dvije paralelne grane s otporima R1 = 5 Ω i R2 = 7 Ω. Koliki je pad na otporima?

A) 98 V B) 70 V C) 60 V D) 50 V E) 4 V

341. 1 farad je: A) 1 C V B) 1 C V–1 C) 1 C V–2 D) 1 V C–1 E) 1 C N2 m–1

342. Dva otpornika, otpora R1 = 25 Ω i R2 = 100 Ω spojena su serijski na izvor napona U. Koja je tvrdnja ispravna?

A) jakost električna struje kroz R1 bit će 4 puta veća

nego kroz R2 B) jakost električna struje kroz R1 bit će 4 puta manja

nego kroz R2 C) jakost električna struje kroz R1 iR2 biti će jednaka D) razvijena toplina na R1 bit će 4 puta veća nego na

R2 E) razvijena toplina na R1 bit će 16 puta veća nego na

R2

343. Pločasti kondenzator ima kapacitet 5 pF. Kolika ga količina naboja nabije na napon 50 V?

A) 25 · 10–14 C B) 25 · 10–11 C C) 1013 C D) 107 C E) 10–3 C

344. Uzduž užeta širi se val brzinom 2 ms–1, Svaka točka užeta izvrši jedan titraj za 0.4 s. Kolika je frekvencija titranja vala?

A) 4 Hz B) 2.5 Hz C) 25 Hz D) 0.25 Hz E) 0.5 Hz

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 29: Medicina vježbe fiz

29 Pripreme za razredbene ispite

345. Električni grijač ima otpor 55 Ω. Ako kroz njega teče električna struja jakosti 2 A, kolika je razvijena količina topline u jednom satu?

A) 220 J B) 792 kJ C) 396 kJ D) 110 J E) 826 kJ

346. Dva pločasta kondenzatora imaju različite kapacitete, ali razmak među pločama je jednak. Ako se oba spoje na izvor tako da imaju jednaki napon, tada:

A) električno polje oba kondenzatora je jednako B) električno polje jače je kod kondenzatora manjeg

kapaciteta C) električno polje jače je kod kondenzatora većeg

kapaciteta D) jakosti električnog polja kondenzatora odnose se

upravno razmjerno njihovim kapacitetima E) nema dovoljno podataka za ovo razmatranje

347. Dva pločasta kondenzatora imaju različite kapacitete ali razmak među pločama je jednak. Ako se oba spoje na izvor tako da imaju jednaki napon tada:

A) količina naboja na pločama obaju kondenzatora

biti će jednaka B) količina naboja biti će veća na kondenzatoru većeg

kapaciteta C) količina naboja na kondenzatoru manjeg kapaciteta

biti će veća D) količina naboja na kondenzatorima biti će obrnuto

razmjerna njihovim kapacitetima E) nema dovoljno podataka za to razmatranje

348. Na tijelo uronjeno u tekućinu djeluje uzgon koji je određen relacijom U = ρ g V. U tom izrazu:

A) produkt ρ g znači težinu tekućine B) ρ znači gustoću tijela C) V označuje volumen tekućine D) produkt ρ V označuje težinu tijela E) ρ označuje gustoću tekućine

349. Povećamo li razmak između ploča nabijenog kondenzatora koji nije uključen u strujni krug:

A) napon se poveća B) napon se smanji C) napon ostane jednak D) naboj se poveća E) naboj se smanji

350. Kojem dijelu spektra pripadaju elektromagnetski valovi koji imaju valnu duljinu u zraku 700 nm?

A) vidljiva svjetlost B) radiovalovi C) infracrveno zračenje D) rendgenske zrake E) ultraljubičasta svjetlost

351. Kotač automobila promjera 1 m okrene se 10 puta u minuti. Brzina automobila je priblično:

A) 0.01 m/s B) 0.12 m/s C) 0.52 m/s D) 1 m/s E) 1.5 m/s

352. Rad se u SI može izraziti jedinicom: A) C W B) C s C) V s D) V/C E) C V

353. Tlak plina izražava se u: A) N m–3 B) N m C) N m–1 D) N m–2 E) Pa s

354. Napon između dviju točaka u električnom polju može se izraziti jedinicom:

A) J C B) J C–1 C) C m D) C m–1 E) V m

355. Bombardiranjem Al2713 alfa–česticama dobiva

se Si3014 i:

A) gama–foton B) beta–čestica C) deuterij D) jezgra vodika E) alfa–čestica

356. Koja od sljedećih veličina ima jedinicu koja pripada osnovnim jedinicama međunarosnog sustava?

A) električni otpor B) koncentracija C) masa D) težina E) kut

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 30: Medicina vježbe fiz

30 Pripreme za razredbene ispite

357. Koja je veličina skalar? A) temperatura B) brzina C) sila D) ubrzanje E) električno polje

358. Ionizirajuće zračenje prolazi kroz električno polje u smjeru okomitom na silnice. Koje zračenje se otklanja suprotno smjeru električnog polja?

A) beta–zrake B) gama–zrake C) neutroni D) alfa–zrake E) rendgenske zrake

359. Koja veličina ima jedinicu kg m2 s–2? A) sila B) količina gibanja C) impuls sile D) rad E) snaga

360. Pri jednolikom gibanju po kružnici kutna brzina:

A) upravno je proporcionalna promjeru kružnice B) obrnuto je proporcionalna polumjeru kružnice C) ne ovisi o polumjeru kružnice D) obrnuto je proporcionalna brzini tijela E) upravno je proporcionalna kvadratu brzine tijela

361. Tijelo mase 1 kg, gustoće 8000 kg/m3, obješeno je o dinamometar i cijelo uronjeno u vodu. Koliki je uzgon na tijelo?

A) 0.125 N B) 0.25 N C) 0.5 N D) 1.23 N E) 1.3 N

362. Tijelo mase 1 kg, gustoće 8000 kg/m3, obješeno je o dinamometar i cijelo uronjeno u vodu. Koliku silu pokazuje dinamometar?

A) 10 N B) 10.5 N C) 8.58 N D) 9.75 N E) 8.75 N

363. Koja tvrdnja je ispravna za idealni plin? A) volumen ne ovisi o tlaku B) volumen je upravno proporcionalan tlaku C) prosječna potencijalna energija molekula jednaka

je prosječnoj kinetičkoj energiji molekula D) molekule imaju samo kinetičku energiju E) pri izobarnoj promjeni stanja plina toplinski

koeficijent širenja plina je 273 K–1

364. Jakost električnog polja između ploča kondenzatora, međusobno udaljenih 0.2 mm, je E = 100 000 V/m. Naboj od 0.5 µC prenesen je s jedne ploče na drugu. Kolika sila je djelovala na naboj?

A) 200 000 N B) 50 000 N C) 20 N D) 0.05 N E) 0.5 N

365. Jakost električnog polja između ploča kondenzatora međusobno udaljenih 0.2 mm, je E = 100 000 V/m. Naboj od 0.5 µC prenesen je s jedne ploče na drugu. Koliki rad je potreban za premještanje naboja?

A) 40 J B) 10 J C) 10–5 J D) 10–6 J E) 100 J

366. Otpornici R1 = 1 kΩ i R2 = 250 Ω mogu se spojiti paralelno i serijski u strujni krug. Kolike se vrijednosti ukupnog otpora mogu dobiti serijskom i paralelnom kombinacijom?

A) 1250 kΩ i 1.25 kΩ B) 251 kΩ i 0.2 kΩ C) 26 kΩ i 0.8 kΩ D) 1.25 kΩ i 0.2 kΩ E) 2.8 kΩ i 0.4 kΩ

367. Kinetička energija elektrona izbijenog iz nabijene ploče fotoelektričnim efektom:

A) ovisi o jakosti izvora svjetlosti B) ovisi o naboju ploče C) jednaka je zbroju energije fotona i izlaznog rada

elektrona D) jednaka je razlici izalznog rada elektrona i energije

fotona E) jednaka je razlici energije fotona i izlaznog rada

elektrona

368. Radioaktivnim raspadom Bi21083 prelazi u

Pb20682 . Koje se dvije čestice emitiraju tim

raspadom? A) proton + neutron B) neutron + alfa–čestica C) pozitron + neutron D) elektron + pozitron E) alfa–čestica + elektron

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 31: Medicina vježbe fiz

31 Pripreme za razredbene ispite

369. Na tijelo djeluju tri sile sa zajedničkim hvatištem: sila od 112 N ima smjer prema zapadu, sila od 100 N prema istoku, a sila od 5 N prema sjeveru. Rezultanta sila je:

A) 18 N u smjeru jugozapada B) 118 N u smjeru sjeveroistoka C) 13 N u smjeru sjeverozapada D) 218 N u smjeru jugoistoka E) 30 N u smjeru sjeverozapada

370. Tijelo mase 100 g giba se jednoliko ubrzano po pravcu. Kolika je akceleracija ako se za dvije desetinke sekunde brzina promijeni za 5 m/s?

A) 5 m/s2 B) 2.5 m/s2 C) 0.25 m/s2 D) 25 m/s2 E) 50 m/s2

371. Tijelo mase 100 g giba se jednoliko ubrzano po pravcu. Kolika sila djeluje na tijelo ako se u 0.2 s brzina promijeni za 5 m/s?

A) 0.5 N B) 250 N C) 2.5 N D) 25 N E) 5 N

372. Na bateriju od 12 V spojena su serijski dva otpornika, R1 = 10 Ω i R2 = 30 Ω. Otpor priključenih žica je zanemariv. U strujnom krugu teče električna struja tijekom 2 minute. Koja izjava je ispravna?

A) Jakost električne struje kroz otpornik R1 je 0.2 A. B) Jakost električne struje kroz otpornik R2 je 0.1 A. C) U strujnom krugu teče električna struja jakosti 0.3

A. D) Pad napona na svakom otporniku je 6 V. E) Pad napona na otporniku R1 3 puta je veći nego na

R2.

373. Čime treba bombardirati jezgru Be94 da bismo

dobili jezgru C126 i jedan neutron?

A) elektronima B) protonima C) jezgrama vodika D) deuterijem E) alfa-česticama

374. Dva su električna titrajna kruga u rezonanciji ako su kapaciteti kondenzatora i induktivnosti zavojnica povezani relacijom:

A) L1 = L2 B) C1 = C2 C) C1/ C2 = L1/ L2 D) C1 + L1 = C2 + L2 E) C1 L1 = C2 L2

375. Primar transformatora spojen je na izvor izmjeničnog napona. Što je jednako za primarnu i sekundarnu zavojnicu?

A) produkt napona i jakosti električne struje B) kvocijent napona i jakosti električne struje C) produkt napona i broja zavoja D) razlika napona i jakosti električne struje E) suma napona i jakosti električne struje

376. Radijus, R, kružne putanje satelita koji se giba brzinom v može se izračunati iz izraza:

A) R = v2g–1 B) R = vg–1 C) R = g/v D) R = gv E) R = g–1v–1

377. Na tijelo mase 50 kg duž puta od 0.5 km djeluje stalna sila od 100 N. Koliku akceleraciju dobiva tijelo?

A) 0.5 ms–2 B) 9.81 ms–2 C) 2 ms–2 D) 10 ms–2 E) 8 ms–2

378. Na tijelo mase 50 kg duž puta od 0.5 km djeluje stalna sila od 100 N. Koliki je rad izvela sila?

A) 2.5 MJ B) 50 kJ C) 10 kJ D) 150.5 J E) 25 kJ

379. Čamac prelazi rijeku gibajući se konstantnom brzinom 4 ms–1 okomito na tok rijeke. Rijeka je široka 400 m i teče brzinom 0.5 ms–1. Koliko je vremena potrebno čamcu da stigne na drugu obalu rijeke?

A) 100 s B) 80 s C) 120 s D) 60 s E) 20 s

380. Jedinica za električni potencijal V može se izraziti u obliku:

A) A s B) C s–2 C) J A–1 D) N m C–1 E) N m2 C2

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 32: Medicina vježbe fiz

32 Pripreme za razredbene ispite

381. Četiri vodiča s otporima od 4 Ω, 6 Ω, 8 Ω i 12 Ω spojeni su u paralelu i priključeni na izvor napona od 24 V. Kolika je jakost električne struje u glavnom strujnom krugu?

A) 38.4 A B) 15 A C) 14 A D) 12 A E) 20 A

382. Četiri vodiča s otporima od 4 Ω, 6 Ω, 8 Ω i 12 Ω spojeni su u paralelu i priključeni na izvor napona od 24 V. Koji se vodič najviše zagrijava prolaskom električne struje?

A) 4 Ω B) 6 Ω C) 8 Ω D) 12 Ω E) svi se jednako zagrijavaju

383. Energija fotona žute svjetlosti: A) jednaka je energiji fotona ostalih valnih duljina u

vidljivom spektru B) veća je od energije fotona ljubičaste svjetlosti C) manja je od energije fotona plave svjetlosti D) veća je od energije fotona ultraljubičastih zraka E) veća je od energije fotona rentgenskih zraka

384. Monokromatska svjetlost pada okomito na optičku rešetku konstante 2000 nm. Ako sinus kuta koji pripada prvom ogibnom spektru iznosi 0.35, onda je valna duljina svjetlosti:

A) 571 nm B) 700 nm C) 175 nm D) 350 nm E) 450 nm

385. Element rednog broja 90 i masenog broja 232 prvi je u nizu radioaktivnog raspada. Posljednji stabilni član toga niza je Pb208

82 . Koliko je α i β–čestica emitirano tim raspadom?

A) 4 α + 4 β B) 6 α + 4 β C) 5 α + 3 β D) 3 α + 3 β E) 3 α + 2 β

386. Kada će se tijelo gibati jednoliko po kružnici konstantnom brzinom?

A) Na tijelo mora djelovati sila u smjeru brzine. B) Na tijelo mora djelovati sila u suprotnom smjeru

od vektora brzine. C) Na tijelo mora djelovati sila okomita na vektor

brzine. D) Na tijelo mora djelovati sila radijalno od centra

vrtnje. E) Na tijelo mora djelovati jedna sila radijalno prema

centru, a druga od centra vrtnje.

387. Tijelo volumena V i gustoće ρ pliva na tekućini. Dijelovi volumena tijela iznad površine i u tekućini označeni su s V1 i V2. Kojom relacijom je određena masa istisnute tekućine?

A) V ρ B) V1 ρ C) V2 ρ D) (V1 – V2) ρ E) (V1 + V2) ρ

388. Tijelo se giba brzinom 25 km/h tijekom 4 sata. Nakon toga prijeđe još 20 km za jedan sat. Srednja brzina gibanja na cijelome putu je:

A) 100 km/h B) 50 km/h C) 24 km/h D) 12 km/h E) 2 km/h

389. Čime treba pomnožiti produkt Ut da se dobije izraz za izračunavanje rada električne struje, ako je U – napon, Q – naboj, t – vrijeme, I – jakost električne struje?

A) Q B) Qt2 C) t D) U E) I

390. Na nekoj hidrocentrali svake sekunde spusti se 5 · 106 kg vode s visine 100 m. Kolika je snaga centrale?

A) 5 · 108 W B) 5 · 106 MW C) 5 · 103 kW D) 5 · 103 MW E) 5 · 100 MW

391. Bombardiranjem jezgre α-česticama dobije se jezgra C12

6 i neutron. Koliki su redni i maseni broj nepoznate jezgre?

A) 3 i 8 B) 2 i 6 C) 3 i 9 D) 4 i 9 E) 5 i 10

392. Na tijelo mase 5 kg djeluje stalna sila zbog koje tijelo dobiva akceleraciju 5 ms–2. Koliki rad je izvršila sila, ako djeluje duž pravca po kojemu se giba tijelo, na putu 0.5 km?

A) 12.5 J B) 12.5 kJ C) 50 J D) 500 J E) 25.5 kJ

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 33: Medicina vježbe fiz

33 Pripreme za razredbene ispite

393. Koja je jedinica za opću plinsku konstantu u SI?

A) J K–1 mol–1 B) N m–1 K–1 mol C) N m–1 K–1 mol–1 D) J K mol–1 E) J K–1 mol

394. Jakost električnog polja kondenzatora određena je:

A) produktom napona i razmaka ploča B) omjerom kvadrata naboja i razmaka ploča C) produktom napona i kvadrata razmaka ploča D) omjerom napona i razmaka ploča E) produktom naboja i razmaka ploča

395. Tri otpornika s otporima 10, 20 i 30 Ω spojeni su u seriju i priključeni na izvor napona od 12 V. Kolika je jakost električne struje što teče kroz strujni krug?

A) 2 A B) 0.2 A C) 5 A D) 6.5 A E) 4 A

396. Tijelo mase 50 g giba se jednoliko po kružnici polumjera 1 m, tako da je vrijeme jednog ophoda 6.28 s. Kolika je centripetalna sila?

A) 0.05 N B) 0.5 N C) 200 N D) 20 N E) 2 N

397. Planckova konstanta iznosi 6.6 · 10–34 Js. Kolika je energija elektromagnetskih valova valne duljine 3 nm?

A) 6.6 · 10–17 J B) 6.6 · 10–15 J C) 1.98 · 10–24 J D) 2.2 · 10–25 J E) 20 · 10–24 J

398. Tijelo mase m giba se jednoliko po kružnici polumjera R obodnom brzinom v. Vrijeme jednog ophoda je T. Centripetalna sila F određena je jednadžbom:

A) F = m v B) F = m R2 / v C) F = 4 π2 m R / T2 D) F = 4 π2 m R2 / T2 E) F = m v / r2

399. Težina tijela u zraku je 30 N. Njegova je prividna težina, kad je cijelo uronjeno u tekućinu gustoće 1500 kg m–3, 24 N. Koliki je volumen tijela?

A) 407 cm3 B) 4 dm3 C) 4070 cm3 D) 0.4 m3 E) 40.7 dm3

400. Koliki dio ledene sante mase 92 t i volumena 100 m3 viri iznad površine?

A) 0.92 B) 0.087 C) 0.8 D) 0.752 E) 0.096

401. Električni grijač snage 0.5 kW uključen je na izvor napona 220 V tijekom 30 minuta. Koliki otpor ima grijač?

A) 96.8 Ω B) 44 Ω C) 500 Ω D) 98.6 Ω E) 22.7 Ω

402. Električni grijač snage 0.5 kW uključen je na izvor napona 220 V tijekom 30 minuta. Koliki otpor ima grijač?

A) 198 k J B) 900 k J C) 90 k J D) 3300 k J E) 250 J

403. Svjetlost iz zraka ulazi u staklo. Kut polarizacije žute svjetlosti za staklo iznosi 60.5°, a njegov tangens 1.77. Što možete zaključiti?

A) indeks loma stakla za žutu svjetlost je 1.77 B) zraka žute svjetlosti koja se reflektira na staklu pod

kutom 29.5° bit će potpuno polarizirana C) svjetlost koja pada okomito na staklenu ploču

polarizirati će se D) žuta svjetlost koja pada pod gore navedenim kutem

totalno se reflektira E) kutu polarizacije od 60.5° odgovara kut loma od

90°

404. Izotop elementa s rednim brojem 93 i masenim brojem 237 početni je član radioaktivnog niza. Uzastopnim raspadima nastaju, uz nove jezgre, redom: α, β+, γ. Nađite redni i maseni broj posljednje jezgre tog niza!

A) 93 i 237 B) 83 i 231 C) 90 i 233 D) 88 i 225 E) 87 i 225

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 34: Medicina vježbe fiz

34 Pripreme za razredbene ispite

405. Valna duljina γ zračenja je 104 puta manja od valne duljine žute svjetlosti koja iznosi 600 nm. Kolika je frekvencija γ–zračenja?

A) 5 · 109 Hz B) 1.8 · 107 Hz C) 5 · 1018 Hz D) 1.8 · 10–2 Hz E) 5 · 1014 Hz

406. Energija kvanta crvene svjetlosti veća je od energije kvanta:

A) infracrvenih zraka B) rendgenskih zraka C) γ–zraka D) ultraljubičaste svjetlosti E) kozmičkih zraka

407. Koja vrsta zračenja ne pripada elektromagnetskim valovima?

A) toplinske zrake B) ultraljubičaste zrake C) rendgenske zrake D) β–zrake E) γ–zraka

408. Električna struja jakosti 10 A grana se u dvije paralelne grane. U jednoj grani je jakost struje 1 A a otpor 1 Ω. Koliki su otpor i jakost električne struje u drugoj grani?

A) 11 A; 0.11 Ω B) 0.9 A; 1.1 Ω C) 9 A; 0.11 Ω D) 1/9 A; 9 Ω E) 10 A; 9 Ω

409. Kolika je sila koja djeluje na vodič dug 20 cm koji se nalazi u homogenom magnetskom polju indukcije 0.01 T, ako kroz vodič teče električna struja jakosti 5 mA?

A) 1 · 105 kg m s B) 1 N C) 1 · 10–5 kg m s D) 1 · 103 N E) 1 µN

410. Efektivna jakost izmjenične električne struje, u krugu s otpornikom od 50 Ω, je 5 A. Koliki je maksimalni napon na otporniku?

A) 250 V B) 370 V C) 353 V D) 380 V E) 177 V

411. Efektivna jakost izmjenične električne struje, u krugu s otpornikom od 50 Ω, je 5 A. Kolika je maksimalna električna struja kroz otpornik?

A) 10 A B) 6.03 A C) 7.07 A D) 5.5 A E) 8 A

412. Kad svjetlo upada na optičku rešetku, dolazi do:

A) loma B) refleksije C) refrakcije D) difrakcije E) polarizacije

413. Motor automobila vuče teret silom od 800 N postižući stalnu brzinu od 1.6 m/s. Koliki rad izvrši motor za 25 min?

A) 192 kJ B) 1920 J C) 19.2 kJ D) 1920 kJ E) 1920 MJ

414. Motor automobila vuče teret silom od 800 N postižući stalnu brzinu od 1.6 m/s. Kolika je snaga motora?

A) 128 kW B) 128 W C) 1280 kW D) 1280 W E) 12.8 kW

415. U posudi volumena 0.8 m3 nalazi se plin pod tlakom od 2.3 · 106 Pa. Koliki će biti tlak ako plin sabijemo na 1/3 posude?

A) 4.6 · 105 Pa B) 7.8 · 104 Pa C) 5.2 · 107 Pa D) 6.9 · 105 Pa E) 7.7 · 105 Pa

416. Koja je od navedenih veličina osnovna u SI? A) kut B) brzina C) koncentracija D) količina tvari E) naboj

417. Koja od navedenih valnih gibanja nisu elektromagnetski valovi?

A) toplinsko zračenje B) zvučni val C) infracrveno zračenje D) radiovalovi E) kozmičko zračenje

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 35: Medicina vježbe fiz

35 Pripreme za razredbene ispite

418. Napon na pločama kondenzatora, razmaknutih 1 mm, je 35 V. Između ploča nalazi se proton. Kolika je električna sila na proton?

A) 5.6 · 10–18 N B) 2.19 · 1020 N C) 5.6 · 10–15 N D) 2.19 · 1023 N E) 53 · 10–17 N

419. Kad je radioaktivni preparat smješten u jako električno polje tad će se:

A) β+ – zrake otklanjati prema + polu B) β– – zrake otklanjati prema – polu C) γ – zrake ponašati kao da nema polja D) α – zrake otklanjati prema + polu E) γ – zrake otklanjati prema – polu

420. Pri sedimentaciji, čestice se talože brzinom 7.2 mm–1 . To je ekvivalentno:

A) 2 ms–1 B) 2 · 10-3 ms–1 C) 2 · 10-6 ms–1 D) 2 · 10-9 ms–1 E) 20 µms–1

421. Na tijelo mase 2 g djeluje sila od 10 N. Kolika je brzina nakon puta od 1 m ako je tijelo pokrenuto iz mirovanja i giba se bez trenja?

A) 1 ms–1 B) 3 ms–1 C) 10 ms–1 D) 100 ms–1 E) 104 ms–1

422. Na tijelo mase 2 g djeluje sila od 10 N. Kolika je kinetička energija nakon puta od 1 m ako je tijelo pokrenuto iz mirovanja i giba se bez trenja?

A) 0.1 J B) 1 J C) 10 J D) 10 000 J E) 100 J

423. Valna duljina rendgenskih zraka je 0.1 nm. Kolika je energija jednog kvanta? h = 6.6 · 10–34 J s

A) 6.6 · 10–35 J B) 2 · 10–14 J C) 6.6 · 10–33 J D) 2 · 10–15 J E) 2 · 10–20 J

424. Između ploča nabijenog kondenzatora, koji nije u strujnom krugu, nalazi se izolator. Izvadimo li izolator tako da udaljenost između ploča ostane nepromijenjena:

A) kapacitet kondenzatora se poveća B) kapacitet kondenzatora se smanji C) kapacitet kondenzatora ostaje nepromijenjen D) naboj na pločama promijeni predznak E) naboj na pločama se neutralizira

425. Jakost izmjenične električne struje određena je izrazom I = (2.8 A) sin (31.4 s–1) t. Kolika je efektivna jakost električne struje?

A) 1 A B) 2 A C) 2.8 A D) 4 A E) 1.5 A

426. Jakost izmjenične električne struje određena je izrazom I = (2.8 A) sin (31.4 s–1) t. Kolika je frekvencija?

A) 31.4 Hz B) 10 Hz C) 5 Hz D) 3.14 Hz E) 0.5 Hz

427. Kotač promjera 130 cm okreće se brzinom od 6 m/s. Kolika je kutna brzina?

A) 12.3 rad/s B) 9.2 rad/s C) 8.4 rad/s D) 10.7 rad/s E) 4.6 rad/s

428. Kotač promjera 130 cm okreće se brzinom od 6 m/s. Kolika je frekvencija rotacije?

A) 0.5 Hz B) 2 Hz C) 1.5 Hz D) 2.5 Hz E) 0.73 Hz

429. Na užetu duljine 5 m pobudom na kraju nastaje val koji ima 4 brijega i 4 dola. Izračunajte brzinu i frekvenciju vala ako titraj traje 0.6 s!

A) 2 m/s i 1.7 Hz B) 4 m/s i 3.4 Hz C) 0.6 m/s i 1.7 Hz D) 5 m/s i 2.8 Hz E) 1.7 m/s i 2.8 Hz

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 36: Medicina vježbe fiz

36 Pripreme za razredbene ispite

430. Čovjek podiže uteg od 3 kg na policu visoku 2 m. Zbog zagrijavanja mišića preda okolini toplinu od 70 J. Kolika je promjena unutrašnje energije čovjeka?

A) 230 J B) 59 J C) 129 J D) 70 J E) 10 J

431. Na optičku rešetku konstante 2.1 · 10–6 m upada okomito monokromatska svjetlost. Sinus ogibnog kuta treće svjetle pruge je 0.9. Izračunajte valnu duljinu svjetlosti!

A) 630 nm B) 1.89 · 10–6 m C) 7 · 10–6 m D) 0.189 nm E) 63 µm

432. Nakon refleksije na granici prvoga prozirnog sredstva, zraka nepolarizirane svjetlosti postaje linearno polarizirana. Koliki je kut refleksije ako je kut loma 30°?

A) 30° B) 45° C) 50° D) 60° E) 90°

433. 50 žarulja, svaka snage 150 kW, vezano je paralelno na izvor napona 220 V. Koliki je ekvivalentni otpor tog spoja?

A) 323 Ω B) 32.3 Ω C) 6.45 Ω D) 64.5 Ω E) 29.3 Ω

434. Dva titrajna kruga su u rezonanciji: A) kad su amplitude titranja jednake B) ako je fazni kut dva titranja jednak nuli C) ako drugo titranje kasni za prvim D) ako su periodi titranja jednaki E) ako su elongacije u početku titranja jednake

435. Kondenzator s paralelnim pločama je nabijen. Ploče su izolirane. Ako se razmak među pločama poveća:

A) naboj na pločama se poveća B) naboj na pločama se smanji C) kapacitet se smanji D) napon kondenzatora ostaje isti E) i naboj i napon se ne mijenjaju

436. Kroz električni grijač otpora 55 Ω teče električna struja jakosti 2 A . Izračunajte količinu topline koja se u otporniku oslobodi tijekom 1 sata.

A) 220 J B) 792 kJ C) 369 kJ D) 110 J E) 22.5 kJ

437. Brod plovi rijekom brzinom 14.4 km/h iz mjesta A u mjesto B uzvodno, a nizvodno, iz B u A, brzinom 21.6 km/h. Prosječna brzina rijeke je:

A) 18 km/h B) 3.6 km/h C) 19.2 km/h D) 1 m/min E) 3.6 m/s

438. Čelična kugla mase 200 g pada s visine 5 m. Kinetička energija kugle u momentu udara o tlo iznosi:

A) 9.81 N B) 9.81 J C) 9.81 kJ D) 2 J E) 2 kJ

439. Kabina svemirskog broda Challenger, dosegnuvši visinu 19.5 km, počela je padati. Nakon 2 min i 20 s udarila je o površinu oceana. Nakon kojeg bi vremena pala u ocean ako bi se zanemarilo trenje i otpor zraka?

A) 140 s B) 62 min C) 63 s D) 1 min E) 0.625 min

440. Granična frekvencija fotona koji u metalu izazove fotoelektrični efekt je 6 · 1014 Hz. Izračunajte izlazni rad za fotoelektron! h = 6.6 · 10–34 Js

A) 3.96 · 10–20 J B) 3.96 · 10–19 J C) 1.1 · 10–48 J D) 1.6 · 10–19 J E) 1 · 10–15 J

441. Neki stroj podigne teret od 100 kg na visinu od 10 metara za pola minute. Snaga toga stroja je:

A) 4950 W B) 0.327 kW C) 0.327 kg m2 s2 D) 294.3 kW E) 294.3 kg m2 s–1

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 37: Medicina vježbe fiz

37 Pripreme za razredbene ispite

442. Radioaktivni element XAZ nakon 3 α i 2 β–

raspada transmutira u element koji ima: A) maseni broj za 6 manji B) maseni broj za 5 manji C) maseni broj za 12 manji D) redni broj za 4 veći E) redni broj za 5 manji

443. U stublini, koja sadrži 1 L plina pri temperaturi 27°C, izmjeren je tlak od 500 kPa. Ako se plin zagrije na temperaturu 177°C, a volumen smanji na polovicu, koliki će biti tlak plina?

A) 1.5 MPa B) 65.5 · 105 Pa C) 65.6 kPa D) 1.525 · 105 Pa E) 3.8 · 104 Pa

444. Pravilo transformacije za idealni električni transformator glasi:

A) elektromotorne sile na zavojnicama odnose se

obrnuto od broja zavoja B) naponi na zavojnicama odnose se kao jakosti

električne struje u zavojnicama C) snage električne struje u primarnoj i sekundarnoj

zavojnici su jednake D) snage električne struje u primarnoj i sekundarnoj

zavojnici upravno su razmjerne broju zavoja E) prilikom transformacije izmjenične struje,

povećavanjem napona povećava se i jakost električne struje

445. Sila na naboj koji se giba okomito na silnice

magnetskog polja: A) upravno je razmjerna količini naboja B) upravno je razmjerna s kvadratom količine naboja C) obrnuto je razmjerna s količinom naboja D) obrnuto je razmjerna s brzinom E) obrnuto je razmjerna s kvadratom brzine

446. 1 eV (elektronvolt) je jedinica za: A) kapacitet kondenzatora B) pad napona u strujnom krugu C) energiju fotona D) jakost električne struje E) napon galvanskih članaka

447. Snop bijele svjetlosti pada okomito na optičku rešetku. Prolazom kroz rešetku:

A) svjetlost će se polarizirati B) svjetlost će se lomiti C) ogibni kut prvog interferencijskog maksimuma

jednak je za sve valne duljine D) ogibni kut spektra prvoga reda najveći je za plavu

svjetlost E) ogibni kut spektra prvoga reda najveći je za crvenu

svjetlost

448. Konačni proizvod radioaktivnog raspada plutonija s rednim brojem 94 i masenim 241 je

Bi20983 . Koliko je α, a koliko β– –čestica

emitirano prilikom toga raspada? A) 4 α + 8 β– –čestica B) 5 β– + 8 α –čestica C) 16 β– + 5 α –čestica D) 12 α + 16 β– –čestica E) 5 α + 5 β– –čestica

449. 10 pm odgovara iznosu od: A) 102 nm B) 103 nm C) 10–2 nm D) 10–3 nm E) 1014 nm

450. Kroz električnu peć otpora 500 Ω prolazi izmjenična struja čija je jakost određena izrazom I = (4 A) sin (376.8 s–1) t. Izračunajte efektivnu vrijednost napona!

A) 2000 V B) 20 V C) 1414 V D) 1999.7 V E) 2828 V

451. Izotermno povećanje volumena plina na dvostruku vrijednost uzrokuje da se:

A) tlak dva puta poveća B) tlak dva puta smanji C) tlak četiri puta poveća D) tlak četiri puta smanji E) tlak ne promijeni

452. Dva vala valne duljine λ interferencijom će se poništiti ako jedan val zaostaje za drugim za:

A) 0 λ B) λ/3 C) 2 λ/3 D) λ/2 E) 4 λ/3

453. Konačni proizvod radioaktivnog raspada elementa X236

92 je element Y22086 . Koliko je α i

β– –čestica emitirano prilikom tog raspada? A) 2 α + 6 β– B) 4 α + 2 β– C) 3 α + 3 β– D) 2 α + 5 β– E) 1 α + 5 β–

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 38: Medicina vježbe fiz

38 Pripreme za razredbene ispite

454. Avion leti u susret vjetru stalnom brzinom 324 km/h. Vjetar puše brzinom 10 m/s. Izračunajte kolikom bi brzinom letio avion da nema vjetra!

A) 300 km/h B) 334 km/h C) 350 km/h D) 360 km/h E) 20 km/h

455. Jedinica kg m2 / (s2 C) je jedinica za: A) naboj B) jakost električne struje C) silu koja djeluje na naboj D) kinetičku energiju naboja u električnom polju E) potencijal

456. Tri otpornika od po 6 Ω mogu se spojiti u krug tako da je ukupni otpor:

A) 3 Ω B) 6 Ω C) 8 Ω D) 4 Ω E) 12 Ω

457. Neki objekt se giba 3 sata brzinom 5 km/h, a zatim jedan sat brzinom 3 km/h. Srednja brzina gibanja je:

A) 15 km/h B) 4.5 km/h C) 18 km/h D) 4 km/h E) 4 km/min

458. Tijelo gustoće 600 kg/m3 i volumena 1000 L pliva na tekućini gustoće 800 kg/m3. Volumen uronjenog dijela tijela je:

A) 8 m3 B) 0.75 m3 C) 600 L D) 1600 L E) 900 L

459. Koliku potencijalnu energiju ima uteg mase 2 kg koji leži na stolu visokom 80 cm?

A) 20 J B) 16 J C) 8 J D) 10 J E) 8 Nm

460. Duljina vala natrijeve D–linije je 589.3 nm. Kolika je frekvencija?

A) 9.6 · 105 Hz B) 5.09 · 1014 Hz C) 96 · 10–15 s–1 D) 96 · 10–6 s E) 5.09 · 1015 Hz

461. De Broglijeva relacija za izračunavanje valne duljine λ, čestice mase m, koja se giba brzinom v, određena je sljedećom relacijom:

A) m v = h / λ B) λ = m v h C) v λ = h m D) λ = m v / h E) λ h = v / h

462. Izračunajte koliko je vremena potrebno da tijelo padne sa stropa visokog 8 m.

A) 2.5 s B) 1.3 s C) 1.6 s D) 2.2 s E) 3 s

463. U posudi volumena 0.5 m3 nalazi se plin pod tlakom od 1.2 · 105 Pa. Temperatura je 27°C. Izračunajte broj molova plina u posudi! R = 8.314 JK–1mol–1

A) 32 B) 24 C) 20 D) 18 E) 16

464. Električno ronilo za grijanje vode priključeno je na napon 220 V i kroz njega teče električna struja jakosti 2.5 mA. Kolika je snaga toga ronila?

A) 550 kW B) 0.55 kW C) 550 mW D) 55 W E) 5500 W

465. Koja je tvrdnja ispravna za pozitron? A) nalazimo ga u jezgrama nekih atoma B) nalazimo ga u elektronskim omotačima nekih

izotopa C) nastaje kod umjetnog radioaktivnog raspada D) ima masu neutrona i naboj protona E) identičan je elektronu

466. Izmjenični napon od 2.4 kV treba transformirati na 120 V. Izlazna snaga transformatora je 9 kW. Primarna zavojnica ima 4000 zavoja. Koliko zavoja ima sekundarna zavojnica?

A) 2 · 105 B) 72 C) 200 D) 720 E) 103

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 39: Medicina vježbe fiz

39 Pripreme za razredbene ispite

467. Brojčana vrijednost jedinice za energiju 1 eV izražena u džulima jednaka je:

A) naboju od 1 C B) naboju α–čestice C) naboju protona D) energiji elektrona E) energiji protona

468. Maseni broj i redni broj jezgre Si koja je nastala nuklearnom reakcijom Al27

13 (α, p) Si je:

A) 24, 13 B) 30, 14 C) 26, 12 D) 29, 15 E) 15, 10

469. Ako se atom X bombardira α–česticama dobije se Ne22

10 i proton. Koliki su maseni i redni broj atoma X?

A) 18, 10 B) 19, 9 C) 22, 10 D) 22, 9 E) 19, 11

470. Količina gibanja nekog tijela: A) jednaka je umnošku sile na to tijelo i puta koji je

ono prevalilo pod utjecajem sile B) jednaka je umnošku mase i akceleracije tijela C) jednaka je umnošku mase tijela i vremena

djelovanja sile na tijelo D) je skalarna veličina koja se izražava u kgms–1 E) je vektor čiji je iznos jednak umnošku mase i

iznosa brzine

471. Što je od navedenog istina? A) Inercijalna sila na neko tijelo potječe isključivo od

uzajamnog djelovanja između tijela i okoline. B) Inercijalna sila prisutna je u svim inercijalnim

sustavima gibanja. C) Inercijalnoj sili javlja se uvijek jednaka protusila. D) Inercijalnu silu stvarno zapaža samo promatrač u

neinercijalnom sustavu gibanja. E) Težina nekog tijela jednaka je u inercijalnim i u

neinercijalnim sustavima.

472. Kako glasi izraz za centripetalnu silu koja uzrokuje gibanje tijela mase m, po kružnici radijusa R, brzinom v?

A) F = m v2 / R B) F = m R v2 C) F = m v2 / (2R) D) F = v2 / R E) F = m R / v2

473. Koliko iznosi razlika volumena 9.2 kg leda i 9.2 kg vode? Gustoća leda je 920 kg/m3.

A) 0 m3 B) 0.8 m3 C) 0.008 m3 D) 80 dm3 E) 0.8 dm3

474. Balon ispunjen helijem lebdi u zraku. Ukupna masa balona i tereta je 65 kg, a ukupni volumen 50 m3. Gustoća zraka je 1.3 kg/m3. Izračunajte rezultantnu silu na balon!

A) 650 N B) 1300 N C) 0 N D) 266 N E) 65 N

475. Zbog djelovanja sile opruga se skrati za 0.5 cm. Potencijalna elastična energija opruge je 5 kJ. Izračunajte konstantu elastičnosti!

A) 4 · 106 J m2 B) 0.125 J m2 C) 4 · 108 kg s2 D) 400 MJ m–2 E) 5 ·106 N m–1

476. Nit dugačka 1.2 m ima učvršćene krajeve. Na niti se uočavaju 3 trbuha. Brzina širenja vala u niti je 8 m/s. Kolika je valna duljina nastalog stojnog vala?

A) 40 cm B) 80 cm C) 120 cm D) 100 cm E) 320 cm

477. Jezgra kisika iz pobuđenog energijskog stanja energije 6.9 MeV spontano prijeđe u niže stanje energije 6.1 MeV. Kolika je energija emitiranih gama–fotona?

A) 13 MeV B) 1.13 MeV C) 800 keV D) 8 · 108 CV E) 1.28 · 10–16 J

478. 1 kg m2 s–2 je jedinica za: A) silu B) količinu gibanja C) impuls sile D) rad E) snagu

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 40: Medicina vježbe fiz

40 Pripreme za razredbene ispite

479. U Bernoullijevoj relaciji pokazano je da je tlak u idealnoj tekućini koja protječe kroz cijev ovisan o brzini v, tako da je proporcionalan sa:

A) v B) v–1 C) v2 D) v–2 E) v3

480. Koliko se promijeni tlak na stijenke cijevi, ako se brzina vode u suženome dijelu cijevi poveća s 5 m/s na 8 m/s?

A) 5 kPa B) 19.5 kPa C) 8.2 kPa D) 13.5 kPa E) 10 kPa

481. Bernoullijeva relacija, koja opisuje protjecanje idealne tekućine kroz horizontalnu cijev, izriče:

A) da je ukupni tlak veći u suženom dijelu cijevi B) da su brzine tekućine na početku i kraju cijevi

jednake C) da postoji razlika tlakova na početku i kraju cijevi D) da postoji promjena potencijalne energije tekućine E) da nema pada ukupnog tlaka duž cijevi

482. Tlak idealne tekućine na stijenke cijevi se u jednom dijelu smanjio. To znači da:

A) se brzina tekućine u tom području povećala B) se brzina tekućine u tom području smanjila C) se presjek cijevi u tom području povećao D) je došlo do zastoja protjecanja E) se brzina tekućine u tom području smanjila, jer se

presjek smanjio

483. Izvedena jedinica za snagu u SI je: A) kg m s–2 B) kg m2 s–2 C) kg m2 s–3 D) kg m E) N m–2

484. Kako jakost električne struje ovisi o snazi P, otporu kruga R i naponu U?

A) I = P / U B) I = U R C) I = P U D) I = P / R E) I = P / R2

485. Koja je od navedenih jedinica osnovna u SI? A) džul B) henri C) om D) vat E) amper

486. Prefiks «d» znači: A) deka B) deci C) ato D) 101 E) 10–10

487. Koliko µF iznosi kapacitet kondenzatora od 1 · 10–8 F?

A) 1 B) 0.1 C) 0.01 D) 100 E) 10

488. O čemu govori Einsteinova relacija E = m c2? A) Određuje kinetičku energiju čestice koja se giba

brzinom svjetlosti. B) Pokazuje da energiju imaju samo one čestice koje

imaju masu. C) Određuje energiju veze atomske jezgre koja ima

masu m. D) Pokazuje da su masa i energija dva pojavna oblika

materije. E) Pokazuje da se masa može pretvoriti u energiju, ali

ne i energija u masu.

489. Kolika je ekvivalentna masa čestice koja ima energiju 5 GeV?

A) 5 · 10–9 g B) 3 · 10–15 kg C) 9 · 10–24 g D) 5 · 10–12 g E) 3 · 10–25 kg

490. Kolika je ekvivalentna energija protona? mp = 1.67 · 10– 27 kg

A) 1.58 MeV B) 9.4 MeV C) 9.4 GeV D) 0.94 GeV E) 15.8 GeV

491. Indeks loma prozirnog sredstva je veličina koja:

A) je veća za gušća sredstva B) je veća za rijeđa sredstva C) pokazuje da je brzina svjetlosti veća u staklu, nego

u zraku D) pokazuje da je kut loma veći u staklu, nego u zraku E) znači omjer brzina svjetlosti u vakuumu i sredstvu

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 41: Medicina vježbe fiz

41 Pripreme za razredbene ispite

492. Kolika je brzina svjetlosti u vodi, ako je indeks loma vode 1.33?

A) 2.25 · 105 km/s B) 2.25 · 105 km/h C) 2.25 · 105 m/s D) 4 · 108 m/s E) 4 · 105 km/s

493. Koliki je indeks loma stakla, ako je brzina svjetlosti u staklu 2 · 105 km/s?

A) 0.67 B) 0.85 C) 1.5 D) 1.33 E) 3

494. Zraka svjetlosti iz stakla, indeksa loma 1.5, dolazi na granicu sa zrakom. Koliki je kut loma, ako je sinus upadnoga kuta 2/3?

A) 30° B) 45° C) 60° D) 90° E) 180°

495. Koja tvrdnja NIJE ispravna za prizmu? A) Upotreba prizme osniva se na refleksiji svjetlosti s

dviju ravnina koje čine mali kut. B) Prizma se može upotrijebiti za skretanje smjera

svjetlosti. C) U prizmi dolazi do rasapa bijele svjetlosti na

spektar. D) Kut između upadne i izlazne zrake zove se kut

devijacije. E) Prizmu možemo upotrijebiti kao dio spektometra.

496. Koliki rad je izveden u termodinamičkom procesu, ako je sistem primio toplinu od 35 J, a unutrašnja energija mu se smanjila za 18 J?

A) 35 J B) 53 J C) 18 J D) 17 J E) 36 J

497. Što vrijedi za adijabatske procese? A) Temperatura sistema se ne mijenja tijekom

odvijanja procesa. B) Dovedena toplina iz okoline pretvara se u

mehanički rad. C) Toplina se predaje okolini uz smanjenje unutrašnje

energije sistema. D) Mehanički rad jednak je unutrašnjoj energiji

sistema. E) Rad vanjske sile jednak je povećanju unutrašnje

energije sistema.

498. Kako se iz V–T dijagrama za idealni plin može odrediti njegov volumen na 0°C?

A) iz nagiba pravca prema apscisi, kao kosinus kuta B) iz nagiba pravca prema apscisi, kao tangens kuta C) iz sjecišta pravca i ordinate D) iz sjecišta pravca i apscise E) iz sinusa kuta što ga pravac zatvara s ordinatom

499. Ovisnost srednje kinetičke energije molekula o temperaturi je:

A) pravac čiji nagib ovisi o masi molekula B) pravac koji prolazi kroz točku (0, 3/2) C) eksponencijalna funkcija D) pravac koji prolazi kroz ishodište E) pravac koji prolazi kroz ishodište, a koeficijent

smjera mu iznosi 2/(3k)

500. Izoterma u p – V dijagramu je: A) hiperbola B) parabola C) pravac paralelan osi apscisa D) pravac paralelan osi ordinata E) pravac kroz ishodište

501. Izobara u V – T dijagramu je: A) hiperbola B) pravac kroz ishodište C) pravac paralelan osi apscisa D) pravac paralelan osi ordinata E) pravac kroz ishodište

502. Izohora u p – T dijagramu je: A) hiperbola B) pravac kroz ishodište C) pravac paralelan s osi apscisa D) pravac paralelan s osi ordinata E) parabola

503. Kakav je grafički prikaz jednoliko ubrzanog gibanja u v – t grafu?

A) parabola B) eksponencijalna funkcija C) pravac paralelan osi vremena D) hiperbola E) pravac kroz ishodište

504. Kakav je grafički prikaz jednoliko ubrzanog gibanja u a – t grafu?

A) parabola B) eksponencijalna funkcija C) pravac paralelan osi vremena D) hiperbola E) pravac kroz ishodište

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 42: Medicina vježbe fiz

42 Pripreme za razredbene ispite

505. Tijelo je pod djelovanjem stalne sile krenulo iz stanja mirovanja, te nakon vremena t stiglo u točku A, postigavši brzinu vA. Kako iz v – t grafa možemo odrediti put koji je tijelo prošlo?

A) Put je jednak tangensu kuta što ga pravac zatvara s

osi apscisa. B) Pravac je jednak površini trokuta ispod dijela

pravca od ishodišta do točke A(t,vA). C) Put je jednak površini pravokutnika ispod dijela

pravca od ishodišta do točke A(t,vA). D) Put se ne može odrediti iz v – t grafa. E) Put je jednak tangensu kuta što ga pravac zatvara s

osi ordinata.

506. Kakva je funkcionalna ovisnost dometa, sh, horizontalno ispaljenog metka o početnoj brzini, v0?

A) sh ~ v0 B) sh ~ v0

–1 C) sh ~ v0

–2 D) sh ~ v0

2 E) sh ~ √v0

507. Kakav je grafički prikaz ovisnosti centripetalne sile Fc, koja uzrokuje kružno gibanje tijela, o radijusu kružnice r?

A) pravac kroz shodište s pozitivnim koeficijentom

smjera B) parabola C) pravac kroz ishodište s negativnim koeficijentom

smjera D) pravac s pozitivnim koeficijentom smjera koji

siječe os ordinata E) hiperbola

508. Kakav je grafički prikaz ovisnosti centripetalne sile Fc, koja uzrokuje kružno gibanje tijela, o brzini v?

A) pravac kroz ishodište s pozitivnim koeficijentom

smjera B) parabola C) pravac kroz ishodište s negativnim koeficijentom

smjera D) pravac s pozitivnim koeficijentom smjera koji

siječe os ordinata E) hiperbola

509. Radnik vuče kolica po horizontalnoj podlozi, tako da uže za vuču stoji pod kutem α prema podlozi. Kako izvedeni rad, W, ovisi o kutu α?

A) W ~ sin α B) W ~ cos α C) W ~ sin–1 α D) W ~ cos–1 α E) W ~ tg α

510. Zadani su vektori kjia ++= 52 i

kjib 347 +−= . Odredite njihov zbroj!

A) kji 65 ++

B) kji −+ 24

C) kji 49 ++

D) kji 295 −+−

E) kji 752 +−

511. Zadani su vektori kjia ++= 52 i

kjib 347 +−= . Odredite ba − !

A) kji 65 ++

B) kji −+ 24

C) kji 49 ++

D) kji 295 −+−

E) kji 752 +−

512. Pri kružnom gibanju vektor akceleracije: A) okomit je na ravninu krakom B) ima radijalni smjer, prema središtu kružnice C) ima radijalni smjer, od središta kružnice D) u svakom trenutku ima smjer tangente na kružnicu E) u svakom trenutku mijenja iznos i smjer

513. Na tijelo u dizalu djeluje gravitacijska i inercijalna sila. Kakv međusobni odnos imaju ta dva vektora?

A) uvijek su paralelni B) uvijek su antiparalelni C) uvijek su okomiti D) mogu biti paralelni ili antiparalelni, ovisno o

smjeru gibanja dizala E) uvijek su antiparalelni i jedankog iznosa

514. Koja veličina iz elektromagnetizma je vektor? A) jakost električnog naboja B) naboj C) magnetski tok D) elektromotorna sila E) otpor

515. Koja veličina iz elektromagnetizma NIJE vektor?

A) jakost električnog polja B) naboj C) magnetska indukcija D) Lorentzova sila E) Ampereova sila

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 43: Medicina vježbe fiz

43 Pripreme za razredbene ispite

516. Zraka svjetlosti iz vode ide u zrak. Pri tom prijelazu sinus kuta upada je 0.5, a sinus kuta loma 0.65. Izračunajte indeks loma vode!

A) 0.77 B) 1.3 C) 0.325 D) 0.65 E) 1.15

517. Vrijeme poluraspada polonija Po21884 , je 3.05

min. Na početku mjerenja uzorak sadrži 3 · 1010 jezgara. Broj neraspadnutih jezgara nakon vremena t odrđene je relacijom:

A) teN s )693.0(10 1

103−−⋅=

B) teN s )0038.0(10 1

103−−⋅=

C) teN s )0038.0(10 1

103−

⋅=

D) teN s )05.3(10 1

103−

⋅=

E) teN s )05.3(10 1

103−−⋅=

518. Neke jezgre spontano mijenjaju svoju građu

tako da se jedan neutron u njima pretvori u proton. Takav proces naziva se:

A) β– raspad B) α raspad C) β+ raspad D) γ raspad E) fuzija

519. Kojom vrstom radioaktivnog raspada jezgre radona Rn222

86 iz jezgre radija Ra22688 ?

A) β – raspadom B) α raspadom C) β + raspadom D) γ raspadom E) uhvatom elektrona

520. Koliki postotak prvobitne količine radioaktivne tvari ostaje nakon četiri vremena poluraspada?

A) 50% B) 75% C) 4% D) 6.25% E) 12.5%

521. Bombardiranjem tricijeve jezgre deuteronima nastaje α–čestica i:

A) proton B) elektron C) pozitron D) neutron E) neutrino

522. Eksperimenti pokazuju da atomska jezgra uvijek ima masu:

A) manju od zbroja masa svih nukleona u slobodnom

stanju B) veću od zbroja masa svih nukleona u slobodnom

stanju C) jednaku zbroju masa svih nukleona u slobodnom

stanju D) jednaka zbroju masa svih protona koji čine tu

jezgru E) jednaka zbroju masa svih neutrona koji čine tu

jezgru

523. Deuterij se proizvodi u nuklearnom reaktoru tako da se bombardira vodik brzim neutronima. Pritom se oslobađa γ–foton. Izračunajte energiju oslobođenog γ–fotona. mp = 1.007276 u, mn = 1.008665 u, md = 2.013553 u, u = 1.66 · 10–27 kg

A) 2.23 MeV B) 223 eV C) 222 MeV D) 1.8 GeV E) 18 GeV

524. Energija veze po nukleonu za aluminij iznosi 8.5 MeV, Kolika je masa jezgre aluminija Al27

13 , izražene u atomskim jedinicama? mp = 1.007276 u, mn = 1.008665 u, u = 1.66 · 10–27 kg

A) 27.25 u B) 14.54 u C) 24.35 u D) 13.08 u E) 26.97 u

525. Kad se nukleoni spajaju u jezgru, energija: A) se oslobađa B) se apsorbira C) je jednaka zbroju kinetičkih energija svih nukleona D) je jednaka masi novostvorene jezgre E) gibanje nukleona se pretvara u toplinu

526. U nuklearnoj reakciji Hg19880 + n → X + H2

1 sa X je označena jezgra:

A) Hg199

80

B) Ti19681

C) Au19779

D) Pt19678

E) Pb19782

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 44: Medicina vježbe fiz

44 Pripreme za razredbene ispite

527. U nuklearnom reaktoru nastao je kemijski element koji ima 9 neutrona i 8 elektrona. To je izotop:

A) kisika, O9

8

B) fluora, F179

C) dušika, N258

D) kisika, O178

E) fluora, F259

528. Izvorom nuklearne energije može se iskoristiti: A) fisija i fuzija bilo koje jezgre B) fisija lakih jezgara C) fuzija teških jezgara D) fisija teških i fuzija lakih jezgara E) fisija lakih i fuzija teških jezgara

529. U jednadžbi nuklearne reakcije He42 + C12

6 →

N157 + ?, na mjestu upitnika nedostaje:

A) elektron B) proton C) netron D) γ–čestica E) neutrino

530. Različiti izotopi istog kemijskog elementa imaju:

A) različita kemijska svojstva B) različitu atomsku masu C) različit redni broj D) jednak maseni broj E) jednak broj neutrona

531. α–čestica je: A) elektron B) pozitron C) proton D) neutron E) jezgra helija

532. Kolika je energija pobuđenog stanja atoma ako se on vraća u osnovno stanje energije –13.6 eV emisijom fotona valne duljine 400 nm? h = 6.6 · 10–34 J s

A) –10.5 eV B) 16.7 eV C) –3.09 eV D) –8.5 eV E) 2.7 eV

533. Svjetlost valne duljine 410 nm ima fotone energije: h = 6.6 · 10–34 J s

A) 0 eV B) 1 eV C) 2 eV D) 3 eV E) 4 eV

534. Odredi glavni kvantni broj pobuđenog stanja atoma vodika ako pri prelasku u osnovno stanje (n1 = 1) emitira foton valne duljine 97.25 nm? Energija osnovnog stanja je –13.6 eV, h = 6.6 · 10–34 J s

A) n = 5 B) n = 4 C) n = 3 D) n = 2 E) emisijom fotona se glavni kvantni broj ne mijenja

535. Kolika je valna duljina elektrona koji se giba brzinom 107 m/s? me = 9.1 · 10–31 kg, h = 6.6 · 10–34 Js

A) 663 nm B) 137 mm C) 137 pm D) 300 ⌠m E) 73 pm

536. Slika dobivena elektronskim mikroskopom nastaje temeljem valnog ponašanja elektrona. Valna duljina elektrona energije 15 keV iznosi: me = 9.1 · 10–31 kg, h = 6.6 · 10–34 Js

A) 10 pm B) 4 · 10– 21 m C) 1.4 · 10–19 m D) 10 nm E) 0.1 pm

537. Kolika je brzina elektrona kojemu je pridružen val valne duljine 1.5 nm? me = 9.1 · 10–31 kg, h = 6.6 · 10–34 Js

A) 9.11 · 104 m/s B) 4.83 · 105 m/s C) 3.54 · 105 m/s D) 6.60 · 106 m/s E) 5.26 · 107 m/s

538. Kinetička energija elektrona iznosi 10 eV. Kolika mu je valna duljina? me = 9.1 · 10–31 kg, h = 6.6 · 10–34 Js

A) 1.21 nm B) 500 pm C) 56 pm D) 32 nm E) 0.39 nm

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 45: Medicina vježbe fiz

45 Pripreme za razredbene ispite

539. Granična valna duljina svjetlosti koja uzrokuje fotoelektrični efekt na natriju iznosi 545 nm. Koliki je izlazni rad za natrij? h = 6.6 · 10–34 Js

A) 1.6 MJ B) 9.5 MeV C) 5.6 · 10–10 J D) 3.63 eV E) 2.27 ev

540. Ako granična frekvencija svjetlosti koja izaziva fotoelektrični efekt za neki metal iznosi 44 · 1013 Hz, onda izlazni rad elektrona u metalu iznosi: h = 6.6 · 10–34 Js

A) 4.4 eV B) 2.9 eV C) 27.5 eV D) 1.82 eV E) 6.67 eV

541. Energija vezanja elektrona u natriju odgovara frekvenciji od 5.5 · 1014 Hz. Fotoelektrone najveće kinetičke energije iz tog metala izbacivati će:

A) ultraljubičasta svjetlost B) infracrvena svjetlost C) žuta svjetlost D) plava svjetlost E) zelena svjetlost

542. Fotoelektrični efekt: A) dokazuje valnu prirodu svjetlosti B) je izbijanje fotona iz metala obasjanog UV

zrakama C) dokazuje čestičnu prirodu svjetlosti D) je pojava kod koje je broj izbijenih elektrona

proporcionalan frekvenciji svjetlosti E) se događa ako je intenzitet svjetlosti veći od

izlaznog rada elektrona

543. Pod kojim kutom mora snop svjetlosti upasti na ravnu površinu krunskog stakla indeksa loma 1.54 da bi reflektirana svjetlost bila potpuno linearno polarizirana?

A) 57° B) 25° C) 45° D) 37° E) 75°

544. Koja od navedenih pojava je karakteristična samo za transverzalne valove?

A) interferencija B) polarizacija C) ogib D) disperzija E) difrakcija

545. Na optičku rešetku konstante 2 µm pada bijela svjetlost. Kolika je razlika kutova prvog ogibnog maksimuma za plavu svjetlost (λ = 400 nm) i crvenu svjetlost (λ = 750 nm)?

A) 10° B) 20° C) 15° D) 30° E) 25°

546. Koliki je najveći red maksimuma crvene svjetlosti valne duljine 680 nm koji se može dobiti optičkom rešetkom s 1000 pukotina na 1 cm?

A) 14 B) 5 C) 3 D) 8 E) 10

547. Koliko iznosi brzina svjetlosti u staklu, ako je indeks loma stakla 1.5?

A) 450 000 km/s B) 300 000 km/s C) 200 000 km/s D) 1.5 · 108 m/s E) 3 · 108 m/s

548. Koliki je indeks loma stakla ako je reflektirana svjetlost totalno polarizirana pri kutu loma 30°?

A) 1.73 B) 1.5 C) 0.58 D) 1.33 E) 1.15

549. Kolika je brzina svjetlosti u staklu indeksa loma n = 1.55, ako je brzina svcjetlosti u vakuumu c?

A) c B) 1.55 c C) 0.645 c D) 2 c E) 0.5 c

550. Ribar iz barke usmjeri snop svjetlosti pod kutom od 30° u odnosu na površinu mora, na jato riba horizontalno udaljeno 5 m od barke. Na kolikoj dubini je jato? Indeks loma morske vode je 1.33.

A) 3.4 m B) 4.2 m C) 8.1 m D) 5.8 m E) 5 m

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 46: Medicina vježbe fiz

46 Pripreme za razredbene ispite

551. Ako ravno zrcalo zakrenemo za kut od 15°, kut između upadne i odbijene zrake će se promijeniti za:

A) 20° B) 10° C) 35° D) 15° E) 30°

552. Žarišna je daljina konvergentne leće 20 cm. Kolika je jakost te leće?

A) 0.05 m–1 B) 5 m–1 C) 0.2 m–1 D) 20 m–1 E) –5 m–1

553. Slika koju od realnog predmeta stvara divergentna leća:

A) uvijek je obrnuta od predmeta B) može biti realna i virtualna C) uvijek je veća od predmeta D) nalazi se s iste strane leće kao predmet E) nastaje u stjecištu realnih zraka

554. Povećalo (lupa) jest: A) divergenetna leća B) sustav objektiva i okulara C) konvergentna leća D) sustav dviju konvergentnih leća raznih jakosti E) sustav konvergentne i divergentne leće

555. Kolika je udaljenost slike od leće, ako je linearno povećanje 0.25 kad je predmet udaljen od leće 20 cm?

A) 15 cm B) 5 cm C) 20 cm D) 10 cm E) 25 cm

556. Na koncertu rock skupine izmjerena je jakost muzike od 5 W/m2. Kolika energija je prenesena na bubnjić uha površine 0.5 cm2, ako je koncert trajao 2 sata?

A) 1.8 J B) 18 kJ C) 5 J D) 0.5 mJ E) 14 J

557. Brzina širenja zvuka u čvrstom sredstvu ovisi o: A) frekvenciji i valnoj duljini zvuka B) valnoj duljini zvuka C) intenzitetu zvučnog vala D) modulu elastičnosti i gustoći sredstva E) energiji zvučnog vala

558. Elektromagnetski valovi valnih duljina 1 mm do 700 nm, koje emitiraju vruća tijela su:

A) ultraljubičasti valovi B) infracrveni valovi C) radio valovi D) rendgensko zračenje E) gama-zračenje

559. Za elektromagnetske valove NIJE istinita tvrdnja:

A) električno i magnetsko polje titraju u istoj fazi B) elektromagnetski val se prenosi preko čestica

sredstva C) frekvencija elektromagnetskog vala određuje boju

svjetlosti D) električno i magnetsko polje su međusobno

okomiti E) elektromagnetski val se širi okomito na smjer

titranja električnog i magnetskog polja

560. Zvučnim valom prenosi se 50 mJ u sekundi kroz površinu od 2 m2. Izračunajte intenzitet zvuka.

A) 10–10 W m–2 B) 25 m W m–2 C) 25 W m–2 D) 50 W m–2 E) 0.25 m W m–2

561. Glazbena vilica titra u vodi frekvencijom 400 Hz. Ako je brzina zvuka u vodi 4.3 puta veća nego u zraku (vzraka = 340 m/s), valna duljina zvuka u vodi iznosi:

A) 3.65 m B) 8.26 m C) 4.75 m D) 1.38 m E) 6.45 m

562. Žica razapeta na gitari dugačka je 80 cm. Kad titra frekvencijom od 400 Hz nastane stojni val sa četiri čvora. Brzina širenja kroz žicu gitare iznosi:

A) 21 km/s B) 16 km/s C) 213 m/s D) 160 m/s E) 1.3 mm/s

563. Elongacija harmonijskog vala u nekoj točki prostora određena je izrazom: Y(x,t) = 4 cm sin 2 π (20 s–1 t – 0.25 m–1 x). Kolika je brzina širenja vala izražena u ms–1?

A) 40 B) 80 C) 20 D) 25 E) 100

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 47: Medicina vježbe fiz

47 Pripreme za razredbene ispite

564. Reflektirani val: A) ima manju valnu duljinu od upadnog vala B) ne mijenja valnu duljinu C) ima manju frekvenciju od upadnog vala D) ima veću energiju od upadnog vala E) ima veći intenzitet od upadnog vala

565. Harmonijski valovi jednakih valnih duljina

interferiraju destruktivno kad im je: A) razlika hoda jednaka π/2 B) pomak u fazi jednak π C) razlika hoda jednaka valnoj duljini D) pomak u fazi jednak π E) harmonijski valovi ne mogu proizvesti

destruktivnu interferenciju

566. Na žici koja titra frekvencijom 350 Hz, učvršćenoj na oba kraja nastaje stojni val. Duljina žice je 1.5 m, a titranjem nastaje ukupno 6 čvorova, uključivši krajeve. Kolika je brzina vala?

A) 55 m/s B) 120 m/s C) 48 m/s D) 210 m/s E) 165 m/s

567. Koliko mora iznositi duljina matematičkog njihala da ono učini 20 titraja za 16 sekundi?

A) 16 cm B) 20 cm C) 32 cm D) 2 m E) 6 m

568. Nadopunite rečenicu: Masa m vezana je na oprugu koja harmonijski titra. Kad je opruga najviše rastegnuta brzina je ______, akceleracija je ______, potencijalna energija je ______, a kinetička energija je ______.

A) nula, maksimalna, maksimalna, nula B) nula, nula, maksimalna, nula C) maksimalna, nula, nula, maksimalna D) maksimalna, maksimalna, nula, nula E) nula, maksimalna, nula, maksimalna

569. Amplituda harmonijskog titranja se: A) povećava, povećanjem frekvencije titranja B) smanjuje, povećanjem frekvencije titranja C) smanjuje u vremenu D) mijenja sinusno E) ne mijenja u vremenu

570. Elastičnu oprugu prenesemo na planet na kojem je ubrzanje sile teže jednako polovici ubrzanja na Zemlji. Period titranja opruge u usporedbi s periodom titranja na Zemlji bit će:

A) nepromijenjen B) 1.41 puta veći C) 1.41 puta manji D) četiri puta veći E) četiri puta manji

571. Opruga s utegom titra tako da napravi 45 titraja u minuti. Da bi opruga titrala s 25 titraja u minuti, masu utega treba:

A) povećati za 1.8 kg B) povećati za 1.8 puta C) smanjiti 3.24 puta D) smanjiti 1.8 puta E) povećati 3.24 puta

572. Električni titrajni krug, ili LC krug sastoji se od:

A) tekućih kristala B) zavojnice i kondenzatora C) dva kondenzatora različitih kapaciteta D) dvije zavojnice različitog broja zavoja E) omskog otpornika i zavojnice

573. Električni titrajni krug sastoji se od zavojnice induktiviteta 2 mH i kondenzatora kapaciteta 8 nF. Period rezonantnog titranja iznosi:

A) 4 µs B) 25 µs C) 25 ms D) 2 s E) 4 s

574. U električni titrajni krug spojeni su zavojnica induktiviteta 6 mH i dva jednaka, serijski spojena, kondenzatora kapaciteta od po 20 pF svaki. Ako kondenzatore prespojimo paralelno frekvencija nastalih elektromagnetskih titraja će:

A) se povećati 50% B) se povećati 25% C) se smanjiti 25% D) ostati ista E) se smanjiti 50%

575. U LC krugu induktivitet je stalan, a kapacitet se može mijenjati. Da bi se frekvencija električnih titraja povećala dva puta, kapacitet moramo:

A) povećati četiri puta B) povećati dva puta C) smanjiti četiri puta D) smanjiti dva puta E) povećati za 2 C/V

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 48: Medicina vježbe fiz

48 Pripreme za razredbene ispite

576. Dva titrajna kruga treba dovesti u rezonanciju. Prvi titrajni krug se sastoji od kondenzatora kapaciteta 12 pF i zavojnice induktivnosti 4.2 nH. Koliki mora biti kapacitet kondenzatora u drugom titrajnom krugu, ako je induktivnost zavojnice 6 nH?

A) 2 nF B) 8.4 nF C) 10 nF D) 2 pF E) 8.4 pF

577. Vlastita frekvencija električnoga titrajnoga kruga ovisi o:

A) induktivnosti zavojnice B) naboju na pločama kondenzatora C) magnetskoj indukciji D) jakosti električne struje E) naponu na kondenzatoru

578. Da bi se povećao efektivni napon s 220 V na 660 V, potreban omjer broja zavoja primara i sekundara u transformatoru iznosi:

A) 1/3 B) 1/2 C) 1 D) 2 E) 3

579. Sekundar transformatora ima 100 puta manje zavoja od primara na kojem je napon 10 kV. Na sekundaru se inducira napon od:

A) 10 V B) 0.1 V C) 0.01 kV D) 100 V E) 100 kV

580. Prema Lenzovom pravilu inducirana struja u vodiču ima smjer:

A) okomit na magnetsko polje B) suprotan smjeru magnetskog toka C) takav da se opire promjeni magnetskog toka D) koji odgovara gibanju kazaljke na satu E) Lenzovo pravilo se ne primjenjuje na induciranu

struju, nego na elektromotornu silu

581. Jakost električne struje se kroz zavojnicu od 800 zavoja induktivnosti 0.3 H promjeni od 3 A na 15 A tijekom 0.2 s. Koliko se promijenio tok magnetskog polja unutar zavojnice?

A) 6.2 mWb B) 15 Wb C) 4.5 mWb D) 2.3 mWb E) 1.4 Wb

582. Zavojnica od 75 zavoja, promjera 70 mm nalazi se u magnetskom polju tako da joj je os paralelna sa silnicama. Magnetska indukcija se promijeni od 18 mT na 43 mT za 240 ms. Kolika je inducirana elektromotorna sila u tom periodu?

A) 25 mV B) 30 mV C) 88 mV D) 140 mV E) 260 mV

583. Efektivna snaga u krugu izmjenične električne struje ovisi o:

A) frekvenciji izmjenične struje B) periodu titranja izmjenične struje C) elektromotornom naponu D) efektivnim vrijednostima jakosti struje i napona E) trenutačnim vrijednostima jakosti struje i napona

584. Koliko je vremena potrebno da trenutna vrijednost izmjenične električne struje frekvencije 50 Hz naraste od nule do svoje maksimalne vrijednosti?

A) 1 ms B) 1 s C) 50 ms D) 5 ms E) 0.2 ms

585. Kolika je maksimalna jakost električne struje koja protječe kroz grijač perilice snage 600 W priključene na gradsku mrežu?

A) 250 mA B) 2.37 A C) 1.68 A D) 3.85 A E) 5.14 A

586. Magnetska indukcija: A) je skalarna veličina. B) mjeri se jedinicom veber. C) u feromagnetskoj jezgri zavojnice ne ovisi o

jakosti električne struje kroz zavojnicu. D) vakuuma ne postoji. E) je gustoća magnetskog toka.

587. Kružna petlja promjera 2 cm nalazi se u magnetskom polju indukcije 100 mT. Koliko iznosi magnetski tok kroz kružnu petlju?

A) 31.4 µWb B) 31.4 mWb C) 3.14 Wb D) 31.4 Wb E) 314 Wb

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 49: Medicina vježbe fiz

49 Pripreme za razredbene ispite

588. Kroz dvije ravne, jednako dugačke zavojnice, teku električne struje jakosti I1 i I2. Prva zavojnica ima N1 zavoja, a druga N2 zavoja po jedinici duljine. Ako je unutar prve zavojnice magnetska indukcija 4 puta veća od magnetske indukcije unutar druge zavojnice, tada je omjer jakosti električnih struja kroz zavojnice, I1/I2, jednak:

A) 4N1/N2 B) 2N2/N1 C) 4N2/N1 D) N1/N2 E) N2/N1

589. Vodič se nalazi u magnetskom polju stalne jakosti i postavljen je uzduž silnica. Poveća li se dva puta jakost električne struje kroz vodič, sila na vodič:

A) neće se promijeniti B) smanjit će se dva puta C) povećat će se dva puta D) smanjit će se četiri puta E) povećat će se četiri puta

590. Na svaki centimetar žice kojom teče struja jakosti 20 A djeluje sila magnetskog polja od 0.08 N. Ako je žica okomita na silnice, magnetska indukcija polja iznosi:

A) 400 mT B) 400 T C) 0.4 mT D) 4 mT E) 4 T

591. Vodičem duljine 1 m teče električna struja od 100 mA. Jednom desetinom svoje duljine vodič se nalazi u magnetskom polju indukcije 1 T, okomito na silnice polja. Sila na vodič iznosi:

A) 100 mN B) 10 mN C) 1 N D) 10 N E) 100 N

592. Kroz žicu prolazi električna struja jakosti 6 A u pozitivnom smjeru osi X. Odredite iznos i smjer sile na dio žice duljine 1 cm, ako je homogeno magnetsko polje od 0.6 T usmjereno u smjeru +Z osi!

A) 0.036 N, u smjeru +Y B) 0.036 N, u smjeru –Y C) 0.036 N, u smjeru –Z D) 3.6 N, u smjeru –Y E) 3.6 N, usmjeru +Y

593. Vodičem duljine 0.5 m, koji se pod kutom od 30° u odnosu na silnice polja nalazi u magnetskom polju os 2 T protječe električna struja jakosti 30 mA. Ampereova sila na vodič iznosi:

A) 15 mN B) 30 mN C) 2 N D) 30 µN E) 2 mN

594. Nadopunite rečenicu: Jakost homogenog električnog polja usmjerenog prema gornjem rubu ovoga papira je 100 V/m. U polje okomito na silnice ulijeće snop ______ nabijenih čestica jednakog naboja u smjeru od lijeva prema desno brzinom 1 km/s. Snop se neće otkloniti ako djeluje dodatno magnetsko polje indukcije ______ usmjereno ______ .

A) negativno, 10 T, iz ravnine papira B) pozitivno, 10 T, udesno C) pozitivno, 10 T, okomito u ravninu papira D) pozitivno, 0.1 T, okomito iz ravnine papira E) negativno, 0.1 T, ulijevo

595. Proton koji se giba brzinom 8.4 · 106 m/s ulazi u homogeno magnetsko polje od 3 T, okomito na silnice. Zbog djelovanja Lorentzove sile nastavlja se gibati po kružnici. Koliki je radijus kružnice? mp = 1.67 · 10–27 kg

A) 3.5 m B) 5.4 mm C) 2.9 cm D) 85 cm E) 1.6 m

596. U ciklotronu se ubrzava proton. Kolika je indukcija magnetskog polja u ciklotronu, ako proton na posljednjoj stazi polumjera 60 cm ima energiju od 4 MeV? mp = 1.67 · 10–27 kg

A) 13.33 T B) 0.48 T C) 1.07 T D) 2.54 T E) 4.26 T

597. Ako elektron ulazi u homogeno električno polje brzinom čiji je smjer suprotan smjeru električnog polja, on se u polju giba:

A) jednoliko duž pravca B) jednoliko ubrzano C) jednoliko usporeno D) spiralno E) po kružnom luku

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 50: Medicina vježbe fiz

50 Pripreme za razredbene ispite

598. Elektron se ubrzava u homogenom električnom polju jakosti 1 kV/m. Koliku udaljenost elektron treba prijeći da bi postigao kinetičku energiju od 1 keV?

A) 1.6 · 1019 m B) 1.6 · 10–19 m C) 10 cm D) 10 m E) 1 m

599. Zavojnica radijusa r, s N zavoja rotira u magnetskom polju indukcije B. Zbog toga se u zavojnici inducira elektromotorna sila. Ona NEĆE biti veća ako:

A) povećamo N B) povećamo r C) povećamo debljinu žice D) povećamo B E) povećamo frekvenciju rotacije

600. Pozitivno nabijena čestica mase 5 g i naboja 20 mC horizontalno ulijeće u električno polje kondenzatora. Kolika je jakost i smjer električnog polja kondenzatora ako čestica ne mijenja ni iznos brzine ni smjer gibanja?

A) 2.45 V/m, prema gore B) 600 V/m, prema lijevo C) 2.45 V/m, prema dolje D) 600 V/m, prema desno E) 24.5 V/m, prema gore

601. Nabijena kuglica mase 1 g ubrzana je razlikom potencijala od 100 V, vertikalno prema gore. Odredite visinu na koju će se kuglica popeti nakon izlaska iz električnoga polja ako je naboj kuglice 0.0005 C! Zanemarite otpor zraka.

A) 5090.1 m B) 75.3 m C) 45.2 m D) 5.1 m E) 10.9 m

602. Električno sušilo za kosu razvija snagu od 1100 W pri naponu 220 V. Kolika jakost električne struje protječe sušilom?

A) 5 mA B) 0.2 A C) 5 A D) 24.2 kA E) 0.2 mA

603. Kao jedinicu za električni rad, osim džula, možemo upotrijebiti i:

A) Ws B) V/m C) W/s D) VA E) W

604. Ako 2 L vode početne temperature 15°C zavrije nakon 10 minuta, snaga grijaće ploče štednjaka iznosi: cvode = 4186 J K–1 kg–1

A) 4186 W B) 452 W C) 1186 J D) 600 J E) 1186 W

605. Električna grijalica predviđena za 220 V ima

ugrađena dva otpornika po 100 Ω. Ako su otpornici spojeni paralelno, električna snaga grijalice iznosi:

A) 968 W B) 968 kW C) 11 W D) 11 kW E) 110 kW

606. Kolika je snaga bakrenog grijača dugog 200 m, površine presjeka 1 mm2 priključenog na napon 120 V? Otpornost bakra je 1.7 · 10–8 Ωm

A) 7.4 kW B) 860 W C) 3500 W D) 4.2 kW E) 15 kW

607. Na izvor električne struje paralelno su priključeni potrošači različitih otpora. Jakost struje je:

A) najveća kroz potrošač najvećeg otpora B) najveća kroz potrošač najmanjeg otpora C) ista u svakoj točki strujnog kruga D) najveća uz pozitivni pol izvora E) najveća uz negativni pol izvora

608. Otpornici od 1 Ω i 2 Ω spojeni su serijski na izvor napona 15 V. Snaga električne struje na drugom otporniku iznosi:

A) 25 W B) 50 W C) 20 W D) 10 W E) 5 W

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 51: Medicina vježbe fiz

51 Pripreme za razredbene ispite

609. U strujnom krugu paralelno su spojena tri otpornika na izvor elektromotorne sile 1.5 V. Svaki otpornik izrađen je od bakrene žice duljine 40 m i ploštine poprečnog presjeka 0.2 mm2. Kolika je jakost električne struje u glavnom strujnom krugu? Otpornost Cu= 1.7 · 10–8 Ωm

A) 170 A B) 32.6 A C) 0.83 mA D) 1.32 A E) 450 mA

610. Mjerna jedinica za elektromotornu silu je: A) volt B) amper C) njutn D) džul E) nijedna od navedenih

611. Otpornici od 2 Ω i od 4 Ω serijski su spojeni na izvor električnog napona unutrašnjeg otpora od 1 Ω. Ako krugom teče električna struja jakosti 3 A, elektromotorna sila iznosi:

A) 1 V B) 2 V C) 10 V D) 18 V E) 21 V

612. Električni strujni krug sastoji se od izvora, elektromotorne sile ε, unutrašnjeg otpora r, te od vanjskog otpornika R. Ako paralelno s vanjskim otpornikom priključimo novi otpornik jednaka otpora R, snaga potrošena na unutarnjem otporu izvora električne struje će:

A) se povećati B) se smanjiti C) ostati jednaka D) se smanjiti ako je r > R E) se promijeniti ovisno samo o iznosu

elektromotorne sile

613. Elektromotorna sila A) je sila koja razdvaja naboje u izvoru napona B) proporcionalna je radu neelektrostatičkih sila na

putu od jednog do drugog pola izvora C) jednaka je naponu na krajevima potrošača

spojenog u strujni krug D) ovisi o jakosti električne struje u krugu E) mjeri se u J

614. Pri pritisku gumba na džepnom kalkulatoru baterija osigura električnu struju od 300 µA tijekom 10 ms. Koliko naboja će proteći u tom vremenu?

A) 3 µC B) 3 mC C) 30 kC D) 0.03 mC E) 3 nC

615. Tri otpornika električnog otpora od po 10 Ω i jedan otpora 15 Ω vezani su u seriju i priključeni na bateriju napona 9 V. Pad napona na otporniku od 15 Ω iznosi:

A) 0.2 V B) 2 V C) 3 V D) 9 V E) 3 mV

616. Električna žarulja otpora 4.5 Ω spojena je na razliku potencijala od 4.5 V. Razlika ulazne i izlazne jakosti električne struje je:

A) 1 A B) 0 A C) 4.5 W D) proporcionalna emitiranoj svjetlosti E) ovisi o frekvenciji električne struje

617. Otpor bakrenog telegrafskog voda dugog 400 km i promjera 4 mm iznosi: Otpornost Cu= 1.69 · 10–8 Ωm

A) 5.38 Ω B) 53.8 Ω C) 538 Ω D) 13.45 Ω E) 134.5 Ω

618. Pet jednakih paralelno spojenih otpornika daju ukupni otpor 1 Ω. Otpor svakog od njih iznosi:

A) 5 Ω B) 0.02 Ω C) 0.25 Ω D) 0.5 Ω E) 0.2 Ω

619. Vodljivu žicu otpora R spojimo vodičima zanemarivog otpora na izvor napona. Ako žicu razrežemo na 4 jednaka dijela koja paralelno spojimo na isti izvor napona, jakost električne struje u vodiču za napajanje će se:

A) povećati 4 puta B) povećati 8 puta C) povećati 16 puta D) smanjiti 4 puta E) smanjkit 16 puta

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 52: Medicina vježbe fiz

52 Pripreme za razredbene ispite

620. Na raspolaganju imate otpornike od 200 Ω. Koliko ih morate spojiti paralelno na izvor od 9 V, ako jakost električne struje u krugu treba biti 270 mA?

A) 5 B) 4 C) 6 D) 3 E) 2

621. Koliki naboj treba dovesti na ploče kondenzatora koje imaju površinu 0.5 cm2, a razmak među pločama je 2 mm? Napon između ploča treba biti 5 V. ε0 = 8.854 · 10–12 N–1 m–2 C2

A) 1.107 mC B) 1.107 C C) 1107 pC D) 110.7 nC E) 1.107 pC

622. Paralelni spoj dvaju kondenzatora C1 i C2, različitih kapaciteta C1 > C2, možemo zamijeniti kondenzaotorom kapaciteta koji je:

A) veći od kapaciteta svakog od kondenzatora B) između kapaciteta C1 i C2 C) manji od svakog od kapaciteta D) upravo jednak većem kapacitetu E) upravo jednak manjem kapacitetu

623. Kondenzator kapaciteta 1 pF serijski je spojen s drugim kondenzatorom četiri puta većeg kapaciteta. Ukupni kapacitet kondenzatorske baterije iznosi:

A) 0.8 pF B) 4 pF C) 5 pF D) 8 pF E) 10 pF

624. Kapacitet pločastog kondenzatora iznosi 4 pF. Ako se između ploča kondenzatora umetne dielektrik εr = 6, novi kapacitet kondenzatora iznosi:

A) 2/3 pF B) 2 pF C) 5 pF D) 10 pF E) 24 pF

625. Pozitivno nabijena čestica uleti u homogeno električno polje između dviju paralelnih ploča, okomito na silnice električnog polja. Gornja ploča je pozitivno nabijena, a donja negativno nabijena. Brzina nabijene čestice će:

A) se smanjiti B) povećati svoj iznos u smjeru okomitom na polje C) dobiti komponentu u smjeru polja prema pozitivno

nabijenoj ploči D) dobiti komponentu u smjeru polja prema negativno

nabijenoj ploči E) dobiti komponentu u smjeru polja prema negativno

nabijenoj ploči i povećati iznos brzine u smjeru okomitom na polje

626. Odredite broj elektrona koje treba dodati

nabijenoj kugli radijusa 5 cm da bi odmah iznad nje nastalo električno polje jakosti 5 · 10–4 N/C. k = 9 · 109 N m2 / C2

A) 860 · 104 B) 174 · 104 C) 868 D) 17361 E) 34722

627. Između dvaju točkastih naboja djeluje električna sila. Ako se naboji udvostruče, a njihova udaljenost poveća četiri puta, sila između njih:

A) neće se promijeniti B) povećati će se dva puta C) smanjiti će se dva puta D) povećati će se četiri puta E) smanjiti će se četiri puta

628. Jakost električnog polja oko elektrona u vakuumu na udaljenosti od 1 mm iznosi ε0=8.85 · 10–12 C2 / N m2

A) 1.44 mN B) 1.44 mN / C C) 1.44 C D) 144 mN / C E) 144 mN

629. Na jedinični probni naboj, q, djeluju električne sile dvaju nabijenih tijela: Q1 = 3 C i Q2 = –5 C. Spojnice probnog naboja, sa svakim od nabijenih tijela, međusobno su okomite. Tijelo Q1 je udaljeno 20 cm, a Q2 35 cm od probnog naboja. Kolika je ukupna električna sila na q? ε0=8.85 · 10–12 F / m

A) 15 MN B) 2.1 · 1012 N C) 7.7 · 1011 N D) 10 GN E) 6 · 1011 N

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 53: Medicina vježbe fiz

53 Pripreme za razredbene ispite

630. Za toplinu točna je tvrdnja: A) Toplina je ona količina energije koji se razmijeni

između dva tijela zbog razlike u njihovim temperaturama.

B) Vruće tijelo sadrži više topline nego hladno. C) Toplina je unutarnja energija sustava. D) Količina topline mjeri se u kelvinima. E) Toplina je stupanj zagrijanosti tijela.

631. Izohorni termodinamički proces opisuje jednadžba:

A) U2 – U1 = 0 B) Q2 – Q1 = 0 C) W2 – W1 = 0 D) T = konstanta E) p = konstanta

632. Koja izjava o I. Zakonu termodinamike NIJE ispravna?

A) Zagrijavanjem tijela povećava se njegova

unutrašnja energija. B) Izobarnom ekspanzijom unutrašnja energija plina

se povećava. C) I. Zakon termodinamike je zakon o sačuvanju

energije u termičkim procesima izmjene topline i rada sistema s okolinom.

D) Toplina i rad karakteriziraju proces izmjene energije između sistema i okoline.

E) Unutrašnja energija je funkcija stanja sustava.

633. Procesi u kojima nema izmjene topline promatranog sistema s okolinom nazivaju se:

A) izohorni B) izobarni C) adijabatski D) izotermni E) kružni

634. Kroz horizontalnu cijev ploštine poprečnog presijeka 25 cm2 protječe voda brzinom 3.0 m/s. Cijev se zatim sužava u cijev ploštine poprečnog presijeka 15 cm2. Kolikom brzinom voda protječe kroz užu cijev?

A) 5 m/s B) 5 cm/s C) 1.5 ms D) 1.66 m/s E) 6 m/s.

635. Zbog ateroskleroze u krvnim žilama nastaju suženja. Kada bi se moglo spojiti živin manometar tako da jednim krajem (A) spojen na širi, a drugim (B) na suženi dio žile, što bi on pokazivao?

A) živin stupac u kraku B viši je od stupca u kraku A B) živin stupac u kraku A viši je od stupca u kraku B C) oba živina stupca su jednako visoka D) sva živa se nalazi u kraku A E) sva živa se nalazi u kraku B

636. Kroz horizontalnu cilindričnu cijev protječe voda brzinom 6 m/s. Za koliko će se smanjiti tlak u cijevi nakon suženja cijevi ako se na tom mjestu radijus cijevi smanjio 3 puta?

A) 1440 kPa B) 36 kPa C) 3000 Pa D) 526 kPa E) 834 Pa

637. Idealna tekućina protječe kroz cijev ploštine presjeka 1 cm2 brzinom od 0.05 m/s. Volumen idealne tekućine koji kroz presjek prođe u 1 s iznosi:

A) 0.05 cm3/s B) 0.5 cm3/s C) 5.0 cm3/s D) 0.5 dm3/s E) 5.0 dm3/s

638. Kolika je sila dizanja krova zbog olujnog vjetra brzine 180 km/h ako je površina krova 80 m2? Gustoća zraka je 1.24 kg/m3

A) 85 N B) 124 kN C) 350 kN D) 27 kN E) 3400 N

639. Novčići ubačeni u potpuno napunjeni Zdenac života uzrokovali su izlijevanje 25% volumena vode. Izračunajte koliko je novčića u Zdencu života, ako pretpostavimo da su svi jednake mase, 0.5 g i jednake gustoće, 8.9 g/cm3! Poznato vam je da je volumen vode punoga zdenca 100 L.

A) 4450 B) 445000 C) 56000 D) 56183 E) 44500

640. Izvedena jedinica za tlak u Međunarodnom sustavu (SI) je:

A) paskal B) njutn C) kelvin D) njutnmetar E) njutn/metar

641. Na kojoj dubini jezera će ukupni tlak biti trostruko veći od atmosferskog tlaka patm = 105 Pa:

A) 10.2 m B) 20.4 m C) 30.6 m D) 40.8 m E) 51.0 m

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 54: Medicina vježbe fiz

54 Pripreme za razredbene ispite

642. Postotak ukupnog obujma sante leda koji vidimo iznad površine mora: ρleda = 0.92 · 103 kg/m3, a ρmorske vode = 1.03 · 103 kg/m3

A) ovisi o bliku ledene sante B) ovisi o veličini sante C) iznosi oko 9% D) iznosi oko 11% E) smanjuje se s otapanjem leda

643. Olovno tijelo tone u vodi zato jer: A) je uzgon manji od težine tijelom istisnute vode B) je uzgon manji od težine tijela C) je uzgon jednak težini tijelom istisnute vode D) je uzgon veći od težine tijelom istisnute vode E) mu se gustoća smanjuje povišenjem temperature

644. Kolika je prividna težina bakrene kugle radijusa 5 cm uronjene u alkohol? ρbakra = 8800 kg/m3, a alkohola 790 kg/m3

A) 25 N B) 112 N C) 41 N D) 6.3 N E) 82 N

645. Srednja kinetička energija molekula u 1 molu nekoga plina iznosi 12 · 10–23 J. Ako plin zauzima obujam od 1 L, tlak plina iznosi: NA = 6.022 · 1023 mol–1

A) 12 Pa B) 48.2 Pa C) 1.2 kPa D) 12 kPa E) 48.2 kPa

646. Plin koji u posudi volumena 10 L na temperaturi 20°C tlači stijenke posude tlakom od 105 Pa, sadrži: R = 8.314 JK–1mol–1 NA = 6.022 · 1023 mol–1

A) 2.47 · 1020 molekula B) 2.47 · 1023 molekula C) 2.47 · 1026 molekula D) 2.47 · 1029 molekula E) 2.47 · 1017 molekula

647. Idealnom plinu izotermno se smanji volumen zbog čega se gustoća poveća s 0.8 kg/m3 na 1.2 kg/m3. Ako je početni tlak bio 3 kPa, novi tlak iznosi:

A) 4500 Pa B) 45 kPa C) 450 kPa D) 2000 Pa E) 20 kPa

648. Volumen plina u posudi je 1 dm3. U izotermnom procesu tlak plina se smanji sa 105 Pa na 5 · 104 Pa. Razlika između početnog i konačnog volumena plina iznosi:

A) 1 dm3 B) 2 dm3 C) 3 dm3 D) 10 dm3 E) 20 dm3

649. Tlak idealnog plina može se izračunati množenjem konstante sa:

A) umnoškom temperature i gustoće plina B) kvocijentom temperature i mase plina C) kvocijentom temperature i gustoće plina D) umnoškom temperature i obujma plina E) kvocijentom mase i gustoće plina

650. Koliko se molekula plina nalazi u posudi oblika kocke, stranice 20 cm, ako je tlak plina 70 Pa, a srednja kinetička energija molekula je 5 · 10–20 J?

A) 15 · 1016 B) 44 · 1018 C) 62 · 1015 D) 17 · 1018 E) 18 · 1014

651. Plin na 40°C zauzima volumen V. Do koje temperature treba plin izobarno zagrijati da bi mu se volumen povećao za 25%?

A) 118°C B) 100°C C) 18°C D) 391°C E) 313°C

652. Adijabatskom ekspanzijom plin izvrši rad od 20 J. Pri tome se unutrašnja energija plina:

A) smanji za 10 J B) smanji za 20 J C) smanji za 40 J D) poveća za 10 J E) poveća za 20 J

653. Adijabatskom ekspanzijom, pri stalnom tlaku od 2 · 105 Pa, plinu se poveća volumen za 2 dm3. Rad koji izvrši plin iznosi:

A) 100 J B) 1 · 105 J C) 400 J D) 4000 J E) 4 · 105 J

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 55: Medicina vježbe fiz

55 Pripreme za razredbene ispite

654. U zatvorenoj posudi čvrstih stijenki nalazi se plin na 27°C i tlaku 105 Pa. Ako se plin zagrije na 327°C, tlak će iznositi:

A) 0.1 Mpa B) 121 Mpa C) 1.21 Mpa D) 120 000 Pa E) 200 kPa

655. U posudi čvrstih stijenki volumena 3 L nalazi se 21 g dušika na 25°C. Koliki je tlak na stijenke posude? R = 8.314 J K–1mol–1

A) 256 Pa B) 1.24 Mpa C) 380 kPa D) 104 kPa E) 12.5 kPa

656. Ovisnost tlaka plina o temperaturi kod izohornih procesa određena je izrazom:

A) p – p0 = α t B) p = p0 + α t C) p0 = p + α t D) α p = p0 + t E) p = p0 + α p0 t

657. Dva automobila frontalno se sudare i poslije sudara nastave se zajedno gibati. Masa prvog automobila iznosi 1600 kg, a brzina prije sudara mu je 8 km/h. Drugi automobil ima masu 800 kg i brzinu prije sudara 10 km/h. Kojom zajedničkom brzinom se gibaju nakon sudara?

A) 2 km/h B) 8 km/h C) 9 km/h D) 1 km/h E) 3 km/h

658. Tijelo mase 2 kg slobodno pada s visine od 50 m. Nakon što je u slobodnom padu prešlo 30 m, tj. palo na visinu od 20 m:

A) potencijalna energija jednaka je 0 J B) kinetička energija jednaka je 0 J C) potencijalna energija jednaka je 1000 J D) kinetička energija jednaka je 1000 J E) ukupna energija jednaka je 1000 J

659. Putnički vlak prelazi put između dviju postaja za dva sata dulje nego brzi vlak. Ako je prosječna brzina putničkog vlaka 60 km/h, a prosječna brzina brzog vlaka 100 km/h, udaljenost itmeđu postaja iznosi:

A) 300 km B) 400 km C) 500 km D) 200 km E) 600 km

660. Čovjek mase 70 kg nalazi se u čamcu koji se približava obali brzinom od 0.5 m/s. U trenutku udara o obalu čovjek iskoči iz čamca. Kolikom brzinom će se čamac odbiti od obale, ako je težak 400 N?

A) 2.45 m/s B) 0.32 m/s C) 1.36 m/s D) 2.18 m/s E) 4.63 m/s

661. Zemlja predstavlja približno kruto tijelo koje rotira oko svoje osi. Kutna brzina rotacije Zemlje oko svoje osi iznosi:

A) 2.315 π · 10–5 rad/s B) 2.315 π · 10–5 rad C) 0 rad/s D) 43200 π rad/s E) 43200 π rad

662. Francuskim ključem odvijamo maticu. Duljina

ručke ključa jest 300 mm. Ako zakrećemo kraj ručke okomito na duljinu ručke silom od 40 N, moment sile iznosi:

A) 12 N B) 12 Nm C) 120 Nm D) 1200 Nm E) 12000 Nm–1

663. U Međunarodnom sustavu (SI), jedinica za moment sile je:

A) N m B) N s C) N m–1 D) N s–1 E) N m s–2

664. Na krajeve poluge dugačke 20 cm obješena su dva tiijela mase 3 kg i 2 kg. Masu poluge zanemarimo. Duljine krakova kada je poluga u ravnoteži iznose:

A) 10 cm i 15 cm B) 5 cm i 15 cm C) 7 cm i 13 cm D) 8 cm i 12 cm E) 14 cm i 16 cm

665. Sila od 45 N zatvara s osi X koordinatnog sustava kut od 30°. Kolika je njezina komponenta na osi Y?

A) 38.4 N B) 22.5 N C) 11.7 N D) 8.6 N E) 29.5 N

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 56: Medicina vježbe fiz

56 Pripreme za razredbene ispite

666. Koliko daleko od uporišta mora sjesti otac mase 80 kg ako želi uspostaviti ranotežu s djetetom mase 25 kg na klackalici mase 40 kg i ukupne duljine 4 m? Pretpostavimo da je točka uporišta točno na sredini klackalice, a da dijete sjedi na samom kraju jednog kraka.

A) ne može uspostaviti ravnotežu, bez obzira na

udaljenost od uporišta B) 0.325 m C) 0.525 m D) 0.625 m E) 0.955 m

667. Daskom čiji je oslonac na 1/3 njezine duljine podižemo teret, smješten na kraju daske, pritiskom na dulji krak. Daska je dugačka 5 m. Koliku silu moraju razviti mišići da bi se podigao teret mase 80 kg?

A) 392 N B) 835 N C) 127 N D) 54 N E) 66 N

668. Zrakoplov se iz mirovanja ubrzava konstantnom akceleracijom od 2.3 ms–2 duž uzletne piste. Ako se ubrzavao 34 s prije polijetanja, koliki je put prešao po pisti?

A) 1330 m B) 125 m C) 2315 m D) 840 m E) 627 m

669. Na udaljenosti od sto metara ugledali ste dragu osobu. Pritrčavate joj akceleracijom 2 m/s2, a istodobno ona trči prema Vama akceleracijom 3 m/s2. Za koliko sekundi ćete se susresti?

A) 5.3 s B) 6.3 s C) 8 s D) 8.9 s E) 10 s

670. Tijelo u slobodnom padu prijeđe prvih deset metara puta za:

A) 1 s B) 1.43 s C) 2 s D) 1.73 s E) 9.81 s

671. Grafički prikaz ovisnosti puta o vremenu kod jednoliko ubrzanog gibanja je:

A) pravac čiji je koeficijent smjera to manji što je

veća akceleracija B) pravac čiji je koeficijent smjera to veći što je veća

akceleracija C) pravac paralelan s ordinatom D) pravac paralelan s apscisom E) parabola

672. Brzina tijela koje se iz mirovanja počinje gibati jednoliko ubrzano jednaka je:

A) umnošku akceleracije i puta B) omjeru akceleracije i vremena C) omjeru puta i vremena D) umnošku akceleracije i vremena E) umnošku akceleracije i kvadrata vremena

673. Loptica je s tornja visokog 50 m izbačena u horizontalnom smjeru brzinom od 22 m/s. Koliko će daleko od podnožja tornja loptica pasti?

A) 100 m B) 50 m C) 70 m D) 60 m E) 20 m

674. Metak koji je ispaljen vertikalno uvis početnom brzinom v0 može postići maksimalnu visinu H. Na kojoj se visini, h, pri uspinjanju, brzina smanji na polovicu početne vrijednosti?

A) h = 1/4 H B) h = 1/2 H C) h = 3/4 H D) h = 2/3 H E) h = 1/3 H

675. Vertikalni hitac uvis: A) predstavlja složeno gibanje sastavljeno od

jednoliko usporenog gibanja uvis i jednolikog gibanja prema tlu

B) je gibanje kod kojega je maksimalna visina putanje tijela određena silom kojom izbacujemo tijelo

C) je gibanje čija je brzina izražena funkcijom v (t) = (v0

2 – g2 t2)1/2 D) ima domet određen konačnom maksimalnom

brzinom u najvišoj točki E) je gibanje kod kojeg srednja brzina ovisi o masi

tijela

676. Ako je ukupna sila koja djeluje na neko tijelo jednaka nuli, tijelo:

A) se giba stalnom akceleracijom B) se giba jednoliko ubrzano C) se giba jednoliko usporeno D) slobodno pada ubrzano akceleracijom sile teže E) se giba jednoliko

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 57: Medicina vježbe fiz

57 Pripreme za razredbene ispite

677. Valjak promjera 4 cm i visine 5 cm težak je 3 N. Gustoća materijala od kojega je sačinjen valjak iznosi:

A) 49 kg/m3 B) 2388 kg/m3 C) 526 kg/m3 D) 72 kg/m3 E) 4867 kg/m3

678. Koja izjava NIJE istinita za Newtonove zakone gibanja?

A) djelovanje vanjske sile uzrokuje promjenu količine

gibanja tijela. B) brzina tijela se ne mijenja ako na njega djeluje više

sila čiji je vektorski zbroj jednak nuli. C) kod gibanja po kružnici, napetost niti je protusila

centripetalnoj sili. D) vektori sile i protusile imaju zajedničko hvatište i

suprotni smjer. E) ako na dva tijela djeluju jednake sile, više će se

ubrzati tijelo manje mase.

679. Tijelo mase 20 kg giba se pod utjecajem stalne sile, te za jednu minutu prijeđe put od 180 m. Ta sila iznosi:

A) 1 N B) 2 N C) 3 N D) 100 N E) 120 N

680. Iz drugog Newtonovog zakona iznos sile koja djeluje na tijelo računa se kao:

A) omjer akceleracije i mase tijela B) umnožak mase i akceleracije tijela C) umnožak brzine i mase tijela D) omjer brzine i mase tijela E) umnožak akceleracije i brzine tijela

681. Motor djeluje stalnom silom i pritom se automobil giba jednoliko. To znači da je sila trenja između kotača i ceste:

A) 2 puta veća od sile motora B) jednaka sili motora C) 2 puta manja od sile motora D) jednaka nuli E) neizmjerna

682. Igrač bejzbola udari lopticu mase 0.17 kg, tako da ona dobije brzinu od 36 m/s. Kinetička energija translacijskog gibanja loptice iznosi:

A) 110 J B) 110 W C) 6 J D) 1 W E) 220 J

683. Tijelo mase 5 kg giba se bez trenja brzinom 2 m/s. Na tijelo djelujemo stalnom silom od 30 N na dijelu puta od 20 m. Kolika će mu biti brzina na kraju tog dijela puta?

A) 17.5 m/s B) 20.0 m/s C) 4.62 m/s D) 9.36 m/s E) 25.31 m/s

684. Kamen mase 0.5 kg slobodno pada s nebodera visokog 70 m bez početne brzine. Maksimalna kinetička energija kamena iznosi:

A) 13 J B) 35.7 J C) 0 J D) 173 J E) 343 J

685. Kilovatsat (kWh) je jedinica koja se rabi za: A) snagu B) energiju C) put D) tlak E) masu

686. Kinetička energija tijela koje se kreće brzinom od 18 km/h iznosi 125 J. Masa tijela iznosi:

A) 2 kg B) 10 kg C) 250 kg D) 0.6 kg E) 18 kg

687. Energija je: A) umnožak radnje i puta B) sila koja djeluje u određenom vremenskom

razmaku C) radnja izvršena u 1 sekundi D) sposobnost tijela da obavlja rad E) omjer sile i puta

688. Lokomotiva vozi brzinom od 90 km/h, pri čemu razvija snagu od 2700 kW. Vučna sila lokomotive iznosi:

A) 90 N B) 108 N C) 108 kN D) 203 kN E) 300 kN

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 58: Medicina vježbe fiz

58 Pripreme za razredbene ispite

689. Automobil vozi jednoliko, brzinom od 90 km/h, savladavajući silu trenja od 2000 N. Snaga motora automobila iznosi:

A) 800 W B) 50 kW C) 100 kW D) 120 kW E) 150 kW

690. Uteg mase 2 kg padne sa stola visine 80 cm. Zanemarivši otpor zraka, izračunajte brzinu utega u trenutku pada na tlo.

A) 2 m/s B) 4 m/s C) 5 m/s D) 8 m/s E) 16 m/s

691. Kamen mase 1 kg bacimo horizontalno početnom brzinom od 10 m/s. Kinetička energija kamena nakon 2 sekunde iznosi:

A) 242 J B) 147 J C) 23 J D) 12 J E) 7 J

692. Na kosini dugačkoj 100 m i visokoj 20 m nalazi se kugla mase 20 kg. Na dnu kosine nalazi se horizontalno položena opruga koju prilikom zaustavljanja kugla sabije za 2 m. Izračunajte konstantu elastičnosti opruge ako je početna brzina kugle bila 10 m/s!

A) 2342 N/m2 B) 3453 N/m C) 1567 J/m2 D) 1962 J/m E) 2462 J/m2

693. Dizalica podigne gliser mase 1.2 t iz mora na visinu 2 m iznad obale. Koliki rad je izvela dizalica, ako je obala 80 cm iznad površine mora?

A) 15 kJ B) 723 kJ C) 2354 kJ D) 180 kJ E) 33 kJ

694. Rotor električnog generatora učini 30000 okretaja u minuti. Frekvencuija rotora iznosi:

A) 3000 Hz B) 1000 Hz C) 500 Hz D) 50 Hz E) 5 Hz

695. Poveća li se brzina jednolikog gibanja po zadanoj kružnici tri puta, centripetalna sila će se povećati:

A) jedan put B) dva puta C) devet puta D) šesnaest puta E) dvadeset i pet puta

696. Dva tijela odmaknemo na dvostruko veću udaljenost od početne. Pri tome se gravitacijska sila između njih:

A) smanji 4 puta B) smanji 2 puta C) nedostaje podatak o masama tijela D) nedostaje podatak o gravitacijskoj konstanti E) nedostaje podatak o gustoćama tijela

697. Tijelo privezano o nit dugačku 0.6 m vrtimo jednoliko tako da ima brzinu 3 m/s. Kutna brzina iznosi:

A) 0.2 s–1 B) 0.6 s–1 C) 5 s–1 D) 9 s–1 E) 15 s–1

698. Tvrdi disk se okreće brzinom 7200 okretaja u minuti. Izračunajte kolika je sila trenja potrebna da zadrži zrnca prašine mase 0.001 g na površini diska na udaljenosti 2.5 cm od njegova središta!

A) 3.95 · 10–3 N B) 6.17 · 10–3 N C) 4.15 · 10–3 N D) 5.25 · 10–3 N E) 14.21 · 10–3 N

699. Vozač motora vozi prema sjeveru brzinom od 60 km/h, a vjetar puše prema zapadu brzinom od 30 km/h. Prividna brzina vjetra što je osjeća vozač iznosi:

A) 92.3 km/h B) 35.4 km/h C) 61.8 km/h D) 67.1 km/h E) 51.9 km/h

700. Na tijelo djeluju dvije sile jNiNF 531 −= ,

jNiNF 862 += . Koji je iznos rezultante: A) 12.5 N B) 5.4 C) 3.6 N D) 1.7 N E) 9.5 N

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 59: Medicina vježbe fiz

59 Pripreme za razredbene ispite

701. Na tijelo djeluju dvije sile F1 = 5 N i F2 = 2 F1 koje leže na istome pravcu i suprotnog su smjera. Rezultanta sila tada iznosi:

A) 5 N i djeluje u smjeru sile F2 B) 5 N i djeluje u smjeru sile F1 C) 5 N i djeluje pod kutom od 90° s obzirom na F2 D) 15 N i djeluje u smjeru sile F1 E) 2 N i djeluje u smjeru sile F2

702. Od navedenih fizikalnih veličina vektor NIJE: A) brzina B) moment sile C) akceleracija D) električna struja E) magnetska indukcija

703. Za gibanje niz kosinu NE vrijedi tvrdnja: A) Tijelo se niz kosinu giba jednoliko ubrzano zbog

sile teže. B) Ubrzanje tijela je veće, ako je strmina kosine veća. C) Tijelo se giba jednoliko, ako je sila trenja jednaka

težini tijela. D) Ubrzanje tijela ne ovisi o njegovoj masi. E) Sila koja ubrzava tijelo manja je od težine tijela.

704. Na tijelo djeluju dvije jednake sile od 10 N pod kutom od 180°. Njihova rezultanta iznosi:

A) 0 N B) 10 N C) 20 N D) 14 N E) 4.4 N

705. Skijaš se spušta niz padinu jednoliko ubrzano. Trenje nije zanemareno. Sila koja ga ubrzava je:

A) sila teže B) komponenta sile teže u smjeru padine C) komponenta sile teže okomita na padinu D) sila trenja E) zbroj komponente sile teže u smjeru padine i sile

trenja

706. 800 nm je: A) 8 · 10–3 m B) 800 · 10–6 m C) 800· 10–3 m D) 8 · 107 m E) 8· 10–10 m

707. Dane su tri jednadžbe: 1) 3x – y + 4 = 0, 2) 8x2 – y = 0, 3) xy = 6. Grafički prikaz danih jednadžbi su:

A) 1) silazni pravac, 2) eksponencijala, 3) parabola B) 1) parabola, 2) hiperbola, 3) uzlazni pravac C) 1) uzlazni pravac, 2) parabola, 3) hiperbola D) 1) silazni pravac, 2) parabola, 3) hiperbola E) 1) hiperbola, 2) parabola, 3) eksponencijala

708. 300 mg je: A) 0.03 kg B) 3 · 10–4 kg C) 3· 10–5 kg D) 3· 10–6 kg E) 0.3 kg

709. Dimenzije sile prema SI sustavu jest: A) m/s B) m/s2 C) kg m/s2 D) kg m2/s2 E) kg m2/s

710. Džul je: A) kg m2 s–2 B) kg m s–1 C) kg m s–2 D) kg2 m s–2 E) kg m2 s–1

711. Jedinice za električni napon je: A) vat B) om C) kulon / džul D) kulon / amper E) volt

712. Jakost ili intenzitet zvučnog vala mjeri se jedinicom:

A) J/s B) J/m2 C) W/m2 D) W/s E) N/m2

713. Putnik se vozi automobilom od Zagreba do Rijeke, kamo stiže nakon 2.5 sata vožnje. Autoputom do Karlovca u dužini od 50 km vozi brzinom 120 km/h, a ostalim dijelom puta prosječnom brzinom 70 km/h. Kolika je srednja brzina na cijelome putu?

A) 92.6 km/h B) 57.3 km/h C) 78.3 km/h D) 64.7 km/h E) 88.2 km/h

714. Zadani su vektori kjia 385 ++= i

kjib 4912 +−= . Koliki je iznos (modul)

vektora bac −= 2 ? A) 51.34 B) 25.16 C) 8.53 D) 13.44 E) 37.26

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 60: Medicina vježbe fiz

60 Pripreme za razredbene ispite

715. Na tijelo djeluju dvije paralelne sile

kjiF 3421 +−= i kjiF +−−= 232 .

Napišite silu 3F koja će uravnotežiti ove dvije sile:

A) kjiF 463 +−−=

B) kjiF 4253 −+=

C) kjiF 423 −+=

D) kjiF 463 −+=

E) kjiF 2653 −−−= 716. Sila iznosa 45 N ima smjer pod kutom od 25°

prema osi X ravninskog koordinatnog sustava. Kolike su komponente sile Fx i Fy?

A) 41 N i 19 N B) 14 N i 32 N C) 25 N i 8 N D) 9 N i 22 N E) 22 N i 23 N

717. U eksperimentu kojim je Chadwick dokazao postojanje neutrona, bombardirao je jezgru berilija. Uz neutron nastaje i jezgra ugljika. Kojim česticama je bombardiran berilij?

A) elektronima B) neutronima C) alfa–česticama D) protonima E) pozitronima

718. Navedeni su mogući energijski prelasci elektrona u vodikovom atomu. Foton najkraće valne duljine bit će emitiran pri prelasku:

A) n = 1 → n = 2 B) n = 2 → n = 1 C) n = 2 → n = 4 D) n = 4 → n = 2 E) n = 2 → n = 3

719. Na temelju Youngovog pokusa možemo izračunati valnu duljinu svjetlosti, koja dolazi iz dva koherentna izvora udaljena za d. Na zaslonu udaljenom L od izvora nastaju pruge interferencije. Prvi interferencijski maksimum je udaljen za a od središnjeg dijela slike. Valnu duljinu λ određujemo iz izraza:

A) L d / a B) d / (a L) C) L a / d D) d a / L E) a / (d L)

720. Indeks loma stakla jest 1.66 pa totalna refleksija na granici staklo–zrak nastaje za sve upadne kutove:

A) manje od 37° B) između 37° i 90° C) između 26° i 36° D) manje od 16° E) između 10° i 16°

721. Obrnuta realna slika, povećanja 1, prikazana je na zaslonu. To znači da je:

A) dvostruko veći predmet od slike smješten u žarištu

konvergentne leće B) predmet jednake veličine kao slika smješten u

dvostrukoj žarišnoj daljini divergentne leće C) dvostruko veći predmet od slike smješten u žarištu

divergentne leće D) predmet jednake veličine kao slika smješten u

dvostrukoj žarišnoj daljini konvergentne leće E) predmet jednake veličine kao slika smješten u

žarištu konvergentne leće

722. Lokalna kratkovalna radiostanica emitira svoj program na frekvenciji 110 kHz, a popularni radio 101 na frekvenciji 94.7 MHz. Čiji će valovi u kraćem vremenu dosegnuti autoradio na udaljenosti 2 km:

A) valovi lokalne stanice stići će za trećinu sekunde

ranije od valova stojedinice B) valovi lokalne stanice stići će trećinu sekunde

kasnije od valova stojedinice C) valovi obiju stanica stići će istodobno D) lokalna stanica ne može dosegnuti tu udaljenost E) stojedinica ne može dosegnuti tu udaljenost

723. Na primar transformatora spojimo bateriju. Koliki će biti omjer napona na sekundaru i primaru, ako je omjer zavoja na primaru i sekundaru 4?

A) napon na sekundaru neće se inducirati B) napon na sekundaru biti će četiri puta manji od

napona na primaru C) napon na sekundaru biti će četiri puta veći od

napona na primaru D) napon na sekundaru biti će dva puta manji od

napona na primaru E) napon na sekundaru biti će dva puta veći od

napona na primaru

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 61: Medicina vježbe fiz

61 Pripreme za razredbene ispite

724. Izmjenična električna struja prenosi se dalekovodom bez gubitaka do transformatorske stanice. Tamo se napon smanjuje s 250 kV na 12 kV. Jakost električne struje u stanici je 0.46 A. Kolika je jakost električne struje u dalekovodu, a kolika u ulaznom vodu kućne instalacije, gdje je napon smanjen na 220 V?

A) 250 mA; 2.2 A B) 22 mA; 25 A C) 3 A; 25 A D) 12 A; 25 A E) 12 mA; 5 mA

725. Izdvojite onu tvrdnju koja je uvijek istinita: A) Magnetsko polje oko ravnog vodiča obrnuto je

proporcionalno jakosti električne struje koja kroz vodič prolazi.

B) Magnetsko polje elektromagneta i permanentnih magneta nije u vezi s gibanjem naboja.

C) Svaki je magnetizam povezan s prolaskom struje kroz vodič.

D) Svaki magnetizam neposredno je povezan s gibanjem električnog naboja.

E) Struja koja teče vodičem uzrokuje u prostoru oko sebe magnetsko polje. To ne vrijedi za pojedinačni naboj koji se giba, jer u tom slučaju nema vodiča.

726. Čestica koja nosi električni naboj q ulijeće u

magnetsko polje indukcije B okomito na smjer magnetskog polja. Nakon izlaska iz polja, putanja čestice je:

A) pravocrtna B) kružna C) parabolična D) hiperbolična E) spiralna

727. Znajući da je u nekom izohornom procesu temperatura plina porasla 3 puta, možemo zaključiti da je volumen:

A) porastao 3 puta B) ostao jednak C) smanjio se 3 puta D) smanjio se 1.73 puta E) povećao se 1.73 puta

728. Bitno obilježje jednolikog gibanja po pravcu je: A) konstantan put B) konstantna vrijednost akceleracije koja je različita

od nule C) konstantna komponenta brzine u smjeru gibanja D) djelovanje sile stalnog iznosa E) konstantna komponenta brzine koja je okomita na

smjer gibanja

729. Kolika je brzina elektrona izbijenih iz metala plavom svjetlošću, valne duljine 450 nm, ako je izlazni rad 1.6 eV? me = 9.1 · 10–31 kg, h = 6.6 · 10–34 J s

A) 0.4 · 104 m/s B) 1.8 · 105 m/s C) 2.7 · 106 m/s D) 6.3 · 105 m/s E) 0.9 · 103 m/s

730. Ronilac gleda iz vode prema površini i vidi Sunce pod kutem od 25° prema vertikali. Ako je indeks loma vode 1.33 kut što ga sunčeve zrake zatvaraju s ravninom horizonta iznosi:

A) 18.9° B) 55.8° C) 42.3° D) 34.2° E) 27.6°

731. Stalna induktivnost u antenskom krugu radio prijemnika iznosi 60 nH. Promjenom kapaciteta kondenzaora od 12 pF na 18 pF mijenjamo radiostanicu koju slušamo. Kolika je promjena frekvencije u titrajnom krugu?

A) 187 MHz B) 60 Hz C) 153 kHz D) 34 MHz E) 34 kHz

732. Za magnetsko polje oko ravnog vodiča NE vrijedi tvrdnja:

A) Magnetska indukcija ovisi o promjeru vodiča. B) Silnice magnetskog polja leže u ravnini okomitoj

na vodič. C) Magnetska indukcija ovisi o jakosti električne

struje kroz vodič. D) Silnice magnetskog polja su koncentrične kružnice

čije je središte u vodiču. E) Magnetska indukcija ovisi o sredstvu u kojem se

nalazi vodič.

733. Nabijena čestica giba se duž silnica homogenog električnog polja E. Za gibanje te čestice NETOČNA je tvrdnja:

A) Ako je čestica pozitivno nabijena gibat će se

ubrzano. B) Negativno nabijena čestica, ovisno o početnoj

brzini, giba se usporeno. C) U homogenom električnom polju sve se čestice

gibaju stalnom brzinom. D) Ubrzanje pozitivno nabijene čestice ovisi o

njezinoj masi. E) Brzina negativno nabijene čestice ovisi o masi

čestice.

provided by www.perpetuum-lab.com.hr

Page 62: Medicina vježbe fiz

62 Pripreme za razredbene ispite

734. Jednoliko gibanje po pravcu prikazano je u koordinatnom sustavu xy, tako da je vrijeme na osi apscisa, a brzina gibanja na ordinati. Grafički prikaz je pravac koji:

A) prolazi kroz ishodište koordinatnog sustava B) prolazi ispod ishodišta koordinatnog sustava C) je tim strmiji što je brzina veća D) je paralelan s osi x E) je paralelan s osi y

735. Atom vodika pri prijelazu iz petog pobudnog stanja E = 13.22 eV u prvo pobuđeno stanje E = 10.2 eV emitira foton koji ima valnu duljinu: h = 6.6 · 10–34 J s

A) 210 nm B) 330 nm C) 121 nm D) 92 nm E) 410 nm

736. Najjednostavniji optički mikroskop sastoji se od:

A) jedne konvergentne i jedne divergentne leće B) dvije divergentne leće C) dvije konvergentne leće D) dva konkavna zrcala E) jedne konvergentne leće i jednoga konveksnog

zrcala

737. Kolika mora biti valna duljina elektromagnetnog zračenja da ono može izazvati fotoelektrični učinak na bakru?

W0 = 4.7 eV, h = 6.6 · 10–34 J s

A) manja od 263 nm B) veća od 263 nm C) veća od 280 nm D) između 265 i 275 nm E) veća od 580 nm

provided by www.perpetuum-lab.com.hr