ME UNARODNI MARKETING

 • View
  171

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ME ĐUNARODNI MARKETING. Vježbe. DEFINISANJE MEĐUNARODNOG MARKETINGA. Marketing koncept ima univerzalno značenje – orijentacija preduzeća na što potpunije zadovoljenje potreba kupaca i potrošača uz ostvarenje profita. RA ZLIČITI PRISTUPI U DEFINISANJU MM. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ME UNARODNI MARKETING

 • MEUNARODNI MARKETINGVjebe

 • DEFINISANJE MEUNARODNOG MARKETINGAMarketing koncept ima univerzalno znaenje orijentacija preduzea na to potpunije zadovoljenje potreba kupaca i potroaa uz ostvarenje profita

 • RAZLIITI PRISTUPI U DEFINISANJU MM- specifinost inostrane sredine (ambijentalni pristup),- specifinost upravljanja marketing aktivnostima (funkcionalni pristup),- posebnost internacionalizacije poslovanja (strategisjki pristup),- opti znaaj fenomena globalizacije (globalni pristup).

 • STRATEGIJSKI PRISTUP DEFINISANJA MM-aMM predstavlja savremenu koncepciju kreiranja i ostvarivanja trinog uspjeha u meunarodnim i svjetskim razmjerama

 • STRATEGIJSKI PRISTUP DEFINISANJA MM-a

 • VARIJANTE ISPOLJAVANJA MM-a

  KRITERIJAPEKTI MEUNARODNOG MARKETINGAPristup izuavanjuKomparativni marketingTrino geografski kriterijUnutranji meunarodni marketingInostrani marketingRegionalni marketingGeomarketingOrganizacioni kriterijIzvozni marketingKooperativni marketingGlobalizovani marketing

 • MM I MEUNARODNA TRGOVINA (KLASINO IZVOZNO POSLOVANJE)123451.15.5Zadovoljiti potrebe ino-tritaPoslovno ponaanjeProdati proizvode ino-tritaEfekti u tekuem perioduEkonomska motivacijaEfekti u dugom perioduMatrica za ispitivanje meunarodne marketing orijentacije(modifikovana matrica Meiden-a)Prodajno-izvozna orijentacijaPrelazno stanjeMarketing orijentacija

 • MM I MEUNARODNA TRGOVINAKoncepcijka razlika izvozno-prodajna orijentacija ispoljava sve veu inferiornost u odnosu na marketing orijentaciju,Funkcionalna razlika proizilazi iz primjene razliitih poslovnih koncepcija, a ogleda se razliitom obuhvatu aktivnosti,Predmetna razlika razlika u znaaju uloge proizvoda.

 • MEUZAVISNOST MARKETINGA I INTERNACIONALIZACIJE POSLOVANJAInternacionalizacija poslovanja predstavlja mogui pravac strategije rasta i razvoja preduzea van nacionalnih granica, koji se zasniva na uvaavanju savremenih tendencija u razvoju svjetskog trita i tehnologije, a time i prihvatanju vaeih standarda i pravila meunarodnog konkurentskog ponaanja.Meunarodni marketing je proces trinog usmjeravanja i koordinacije poslovnih aktivnosti radi to uspjenije internacionalizacije.

 • PRISTUPI PROCESU INTERNACIONALIZACIJE POSLOVANJA EVOLUTIVNI, MATRINI (MRENI), GLOBALNI.

 • MJESTO I ULOGA MM U PROCESU INTERNACIONALIZACIJE POSLOVANJARastui trend internacionalizacije (proizvodno-tehnoloki pritisak, limitiransot nacionalnog trinog prostora),Od komparativne do integralne prednosti.

 • DOPRINOSI MM-a PROCESU USPJENE INTERNACIONALIZACIJE1. Da li poslovati van nacionalnih granica?2. Gdje nastupiti u meunarodnim razmjerama?3. Na koji nain nastupiti?4. Sa kojim programom marketing aktivnosti?5. Kako organizovati meunarodne marketing aktivnosti?

 • MEUNARODNE TRINE ORIJENTACIJE - EPRG Etnocentrina, Policentrina, Regiocentrina, Geocentrina.

 • SLOENOST MEUNARODNOG POSLOVNOG OKRUENJA I NJIHOV UTICAJ NA MM PROGRAMInostrana zemlja 1Inostrana zemlja 2Sopstvena zemljaSopstvena zemljaInostrana zemljaIdentian mixPoseban mix

  ProizvodiKanaliPromocija Cijena

 • REGULATIVNO USMJERAVANJE MEUNARODNOG MARKETINGANacionalno pravo svake zemlje, regulie uslove korienja pojedinih instrumenata marketinga, to poveava trokove poslovanja pojedinih preduzea,Kako ta pravila utiu na 4P?,Problem sivog trita.

 • UTICAJ KULTRUNOG OKRUENJA NA MMInteraktivni odnos,Kako globalizacija utie na doivljavanje kulture?,Konvergencija i divergencija.

 • UTICAJ POJEDINIH DIMENZIJA KULTURE NA MM

 • STRUKTURA I TIPOLOGIJA POTROAA U SVIJETUBroj stanovnika 7 mld.Demografska struktura potroaa u svijetu:Regionalna struktura stanovnitva u svijetu,Jezika struktura stanovnitva u svijetu,Religiozna struktura stanovnitva u svijetu,Starosna struktura stanovnitva u svijetu,Struktura stanovnitva u svijetu po ekonomskoj snazi.

 • DOMINANTNI TIPOVI POTROAA U SVIJETUposlovno orijentisani (Deal Makers), cijenovno orijentisani (Price Seekers), brendovski orijentisani (Brand Loyalists), luksuzno orijentisani (Luxury Innovators).

 • MEUNARODNO MARKETING ISTRAIVANJEFunkcija koja povezuje organizaciju sa njenim tritem preko informacija.

  Sistemsko prikupljanje, uvanje, analiza i interpretacija podataka i pojava koje se tiu trita roba i usluga, AMA.

  MM istraivanje esto se oznaava i pojmom komparativnog marketing istraivanja.

 • KATEGORIJE POTREBNIH INFORMACIJAMMI podaci informacije odluka

 • ZAMKE I GREAKE U MM ISTRAIVANJUEskluzivni izbor domae istraivake agencije,Rigidna standardizacija istraivake metodologije,Upotreba iskljuivo engleskog jezika,Neodgovorajui kriteriji i zahtjevi prilikom planiranja uzorka,Neadekvatna upotreba lokalnog jezika,Pogreno interpretiranje podataka.

 • KLASIFIKACIJA MM ISTRAIVANJAVremenskiKontinuirana i projektna (ad hoc)

 • OPTA KLASIFIKACIJA MM ISTRAIVANJANeformalno istraivanje relativno ogranien i nestrukturisan napor da se dobije posebna informacija za neku posebnu svrhu. Formalno istraivanje promiljen napor u kojem se obino slijedi neki unaprijed odreeni plan.

 • NEFORMALNO MM ISTRAIVANJESvojevrsna varijanta kontinuiranog praenja trita, interno kontrolisanog i opte-informativnog karaktera.Trino nadgledanje i trino obavjetavanje,Naini: kontaktiranjem, pretraivanjem, opaanjem.

 • PROCES FORMALNOG MM ISTRAIVANJA

  Etapa istraivanjaFaza istraivanjaZadaci istraivanjaPripremna etapaInicijalna fazaProblem i cilj istraivanjaTrino usmjeravanjeInformativni zahtjeviProjektna fazaObuhvatnost istraivanjaProjekat i plan istraivanjaOrganizaciona postavka istraivanjaIstraivaka etapaKabinetska fazaIdentifikacija izvora podatakaPrikupljanje sekundarnih podatakaVrijednovanje sekundarnih podatakaTerenska fazaUzorkovanje terenskog istraivanjaRealizacija terenskog istraivanjaVrijednovanje primarnih podatakaZavrna etapaAnalitika fazaAnalitika priprema podatakaKvantitativna obrada i analizaKvalitativna obrada i analizaPrezentaciona fazaOblikovanje istraivake studijePismena i elektronska prezentacijaUsmena i vizuelna prezentacija

 • METODE ISTRAIVANJAKABINETSKO prikupljanje sekundarnih podataka,TERENSKO prikupljanje primarnih podataka.Sa stanovita pristupa:Posmatranje,Anketiranje,Eksperiment.

 • TEHNIKE KVALITATIVNOG TERENSKOG ISTRAIVANJAIntervju,Fokusne grupe,Kreativne grupe,Protokol,Projektovane tehnike,Tehnike istog posmatranja,Tehnike kvazi-posmatranja.

 • TEHNIKE ANKETNOG (KVANTITATIVNOG) ISTRAIVANJA INOSTRANIH TRITAPrilagoavanje anketnog materijala,Tip pitanja,Testiranje anketnog upitnika,Korienje neverbalnih stimulansa.

 • SELEKCIJA I IZBOR INOSTRANIH TRITAGdje nastupiti?Modele izbora inostranih trita karakteriu 2 zajednike osobine:1. izbor trita dovodi se u vezu i izvodi se iz objektivnog istraivanja trita,2. izbor trita trai fazni pristup.

 • STRATEGIJSKI MODEL SELEKCIJE INOSTRANIH TRITAKarakteristike modela:Zasnovano na istraivanju trita i fazni pristup,Princip zemlja po zemlja,Strategija segmentacije trita,Prilagoen preduzeima srednje i male veliine, koja nemaju veliko meunarodno iskustvo,Model predstavlja plansko-strategisjki okvir.

 • Strategijski model selekcije inostranih tritaPreliminarnog, orijentacionog karaktera

 • STRATEGIJA GRUPISANJA INOSTRANIH TRITAKriteriji grupisanja Preventivan i preliminarni karakter, Formiranje homogenih grupacija, regiona, trinih sistema i klastera Kabinetsko istraivanje, Ekonomino.Poimanje trita? Politiko-regulativno ili trite tranje?

 • STRATEGIJA FILTRIRANJA INOSTRANIH TRITAPredstavlja klasinu analizu zemlja po zemlja,Obuhvata 2 procesa: proces prihvatanja i eliminacije,Sastoji se od etiri nivoa (etiri faze) filtriranja.

 • Selekcioni nivoi orijentacionog karaktera, Zasnovano na analizi sekundarnih informacija. Selekcioni nivoi indikativnog karaktera, Zasnovano na analizi sekundarnih informacija i neposrednog kontakta.

 • STRATEGIJA KOMPARATIVNE ANALIZEZasniva se na istraivanju slinosti i razlika u marketing sistemima,Analiziraju se institucije, procesi, praksa, struktura, okruenje,Marketing sistem u pojedinim zemljama,Mogunost fromiranja odreenih marketing programa,Cilj je dobiti stepen atraktivnosti pojedinih trita: izuzetno, relativno i manje atraktivna.

 • KOMPARATIVNA ANALIZAPo kvalitetu i preciznosti: naelna i potpuna,Po obuhvatnosti: analiza trita, analiza trinih segmenata,Po orijentiru: u odnosu na domae trite, reprezentativno inostrano trite,Po sadraju analize: pojedinana i ukupna.

 • STRATEGIJA SEGMENTACIJE TRITAIdentifikovanje ciljnih trinih grupa kupaca,Segmentacija je voena kriterijumom tranje - identifikuje trite sa aspekta tranje.

 • STRATEGIJA SEGMENTACIJE TRITA

  Segmentiranje trita potronih dobara na osnovu geografskih, demografskih, bihejvioristikih i psihografskih obiljeja,Segmentiranje trita proizvodnih dobara na osnovu krajnje potronje, veliine kupca, geografske lokacije i primjene proizvoda.

 • VRSTE SEGMENTACIJEPojedinana ili uninacionalna (u okviru jednog nacionalnog trita),Vietrina ili vienacionalna (isti segmenti u vie nacionalnih trita),Globalna (globalni segment).

 • STATEGIJA GRUPISANJA I STRATEGIJA SEGMENTACIJEZato smo radili proces grupisanja, da bi zavrili sa procesom segmentacije?

 • TRINO USMJERAVANJE MARKETINGTrina ekspanzijaTrino ueePozicioniranje u odnosu na konkurencijudiverzifikacijakoncentracijavelikomaloofanzivnodefanzivno

 • STRATEGIJE MEUNARODNE TRINE EKSPANZIJE

  ParametriSTRATEGIJETrina diverzifikacijaTrina koncentracijaBroj tritaVelikiMaliOsvajanje novih tritaBrzoPostepenoMarketing napor po jednom trituCiljno rasporeen i relativno manjiKoncentrisan i relativno vei

 • OPTIMIZAC

View more