31
M.C. Escher Maurits Corne lius Escher Born: 17 June 1898 in Nethe rlands Died: 27 Marc h 1972 in Net herlands

M.C. Escher

  • Upload
    bela

  • View
    44

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

M.C. Escher. Maurits Cornelius Escher Born: 17 June 1898 in Netherlands Died: 27 March 1972 in Netherlands. 設計及運算. 學生作品. 網頁介紹. http://home.comcast.net/~davemc0/Escher/After/ http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Escher.html - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: M.C. Escher

M.C. Escher

Maurits Cornelius Escher

Born: 17 June 1898 in NetherlandsDied: 27 March 1972 in Netherlands

Page 2: M.C. Escher
Page 3: M.C. Escher
Page 4: M.C. Escher
Page 5: M.C. Escher
Page 6: M.C. Escher
Page 7: M.C. Escher
Page 8: M.C. Escher
Page 9: M.C. Escher
Page 10: M.C. Escher
Page 11: M.C. Escher
Page 12: M.C. Escher
Page 13: M.C. Escher
Page 14: M.C. Escher
Page 15: M.C. Escher
Page 16: M.C. Escher
Page 17: M.C. Escher
Page 18: M.C. Escher
Page 19: M.C. Escher
Page 20: M.C. Escher
Page 21: M.C. Escher
Page 22: M.C. Escher
Page 23: M.C. Escher
Page 24: M.C. Escher
Page 25: M.C. Escher
Page 26: M.C. Escher
Page 27: M.C. Escher
Page 28: M.C. Escher

設計及運算

Page 29: M.C. Escher

學生作品

Page 30: M.C. Escher
Page 31: M.C. Escher

網頁介紹 http://home.comcast.net/~davemc0/Escher/

After/ http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history

/Mathematicians/Escher.html http://www.mathacademy.com/pr/minitext/e

scher/ http://www.math.technion.ac.il/~rl/M.C.Esch

er/ http://www.cs.technion.ac.il/~gershon/Esche

rForReal/