Click here to load reader

mBank Fakty i mity: emisja straszna · PDF file26 Fakty i mity Nie taka emisja straszna, jak ją malują. 28 Nowości Fundusze on-line – nowa odsłona. ... o łącznej wartości

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of mBank Fakty i mity: emisja straszna · PDF file26 Fakty i mity Nie taka emisja straszna, jak...

Andr GerstnerGroclin Group Razem moemywicej

mBankFakty imity: emisja obligacji nie taka straszna

magazyn mbanku dla ludzi przedsibiorczych Nr 14 / wiosna 2014

B u s i n e s s & M o r e 3

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjno-reklamowy inie stanowi oferty wrozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego. Oferta mBanku wraz zregulaminami bdcymi jej integraln czci jest dostpna na stronie: www.mbank.pl Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesanych materiaw. Powielanie wjakiejkolwiek postaci oraz jakkolwiek technik czci lub caoci niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wydawcy jest zabronione. Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoci za tre publikowanych reklam, artykuw sponsorowanych iogosze, ktre nie dotycz adnego zpodmiotw zmBanku".

Nowy potencja dziki zmianomGrupa mBanku zakoczya pierwszy etap procesu rebrandingu. Jednak zmiana brandu to niejedyna nowo, jak wostatnim czasie zaprezentowalimy. Nasi klienci otrzymali do dyspozycji dwie autorskie aplikacje mobilne mBank Com-panyMobile oraz aplikacje dla klientw detalicznych. To nasze autorskie rozwi-zania, ktre ju zostay przez media ochrzczone mianem benchmarku dla rynku. Oszczegach tych rozwiza przeczytacie Pastwo na amach najnowszego wydania Business&More", ktre trafia wWasze rce.

Wtym numerze zachcam take do poznania inspirujcej historii Groclin Group, ktrej prezes, Andr Gerstner, ze zwykego pracownika sta si gwnym udzia-owcem. To firma, ktr mBank wspiera iktrej kibicowa od dugiego czasu. Rwnie ciekawa jest historia opowiedziana przez Jana Kolaskiego, ktry stwo-rzy najwikszego krajowego producenta sodyczy, waciciela takich marek jak Jutrzenka, Goplana czy Solidarno, ktre obecnie zsukcesem podbijaj mi-dzynarodowe rynki. ZGrup Colian mBank zwizany jest rwnie od wielu lat.Polecam Pastwu rwnie lektur bardzo interesujcej analizy naszego gw-nego ekonomisty Ernesta Pytlarczyka na temat inflacji. Czy jej obecny niski poziom jest dany raz na zawsze? Otym wmateriale.

Ponadto, wtym numerze poznacie Pastwo histori jednej znajstarszych wna-szym kraju fundacji stworzonych przez bank Fundacji mBanku, ktra obchodzi wtym roku 20. urodziny. Zbiegaj si one zcakowit zmian profilu dziaal-noci. Od dzi mFundacja wspiera bdzie edukacj matematyczn. 14 marca wdzie liczby rozpoczlimy nabr wnioskw ogranty na dziaania majce rozwija umiejtnoci wtym zakresie, atake na programy stypendialne, kon-kursy dla szk, organizacji pozarzdowych inauczycieli, atake wolontariat kompetencyjny naszych pracownikw.

ycz miej lektury,

Przemysaw Gdaski Wiceprezes Zarzdu mBanku S.A.

ds. Bankowoci Korporacyjnej iInwestycyjnej

Redaktor naczelna: Joanna Latoszek Wsppraca: Emilia Kasperczak, Katarzyna Adamczyk, Piotr Rutkowski

Redakcja, projekt graficzny, reklama: Fast Forward Communicationwww.ffwcommunication.plRedaktor prowadzca: Katarzyna Grochowa Sekretarz redakcji: Krzysztof MaeckiProdukcja: Kuman ArtReklama: Content MediaMariusz Czykier [email protected], tel. (+48) 502 499 456 Kontakt: Web: mbank.pl/magazyn-business-and-moreE-mail: [email protected]

od pocztku 4 podsumowanie kwartau 6 wyniki mBanku 7 mFundacja

liderzy 8 Rozwijamy silne marki Jan Kolaski Prezes Zarzdu Colian SA.

business12 moim zdaniem Inflacja ju na zawsze tak niska?

13 Okiem eksperta WDavos otym, co boli gospodark.

14 Historia sukcesu Razem moemy wicej Groclin Group.

18 Nasze spki Walutowe moliwoci inwestycyjne.

20 Case Study Cobi Dawid kontra Goliat.

warto wiedzie24 Nowoci Aplikacja, ktra podbija rynek.

26 Fakty imity Nie taka emisja straszna, jak j maluj.

28 Nowoci Fundusze on-line nowa odsona.

wydarzenia30 Nagrody Caa seria wyrnie.

31 Rebranding Czas witowania.

po godzinach32 Psychologia biznesu Atmosfera, gupcze!

34 Lifestyle Wymiemy si!

36 Felieton Nie wszystko zoto, co si wieci.

37 Biblioteka Wwolnej chwili.

4 B u s i n e s s & M o r e B u s i n e s s & M o r e 5

Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, wubiegym roku banki iSKOK-iudzieliy 6,6 mln poyczek gotwkowych iratalnych ocznej wartoci 70 mld z to a ojedn szst wicej ni wroku 2012. Tym samym czna kwota, jak Polacy s winni ztego ty-tuu, wynosi 138 mld z. Wg ekspertw wik-sza popularno poyczek wynika zlepszej sytuacji na rynku pracy itym samym zwik-szenia wydatkw konsumpcyjnych gospo-darstw domowych. Wpyw maj te niskie stopy procentowe maksymalne oprocento-wanie kredytw gotwkowych iratalnych nie moe przekracza 16 proc. Eksperci pro-gnozuj, e sprzeda kredytw konsumpcyj-nych wtym roku powinna jeszcze wzrosn. Potwierdzaj to ju dane za stycze bie-cego roku liczba wnioskw kredytowych bya o19 proc. wysza ni rok wczeniej.

Ronie liczba iwarto patnoci realizowa-nych za porednictwem smartfonw ita-bletw. Wg lutowego raportu Digital Trends 2013 przygotowanego przez firm doradcz Deloitte iAllegro w2012 roku

Oszczdnoci pod presjMobilno gr

MdM po debiuciezm-patnoci korzystao 212 mln osb na caym wiecie. Szacuje si, e pod koniec przyszego roku bdzie to ju 384 mln. Ich warto ma wtedy osign 472 mld dol. Dla porwnania, w2009 roku byo to

26 mld dol. Przewidujemy, e do 2020 roku, amoe nawet wczeniej, bankowo mobilna bdzie miaa wikszy udzia wrynku ni bankowo online mwi Mar-cin aszkiewicz zDeloitte. Tymczasem ta ostatnia take si rozwija. Wg najnowszego badania Bankowo ifinanse po polsku 2014 na zlecenie Bankier.pl iPayU uytkownikw m-ban-kingu jest dwukrotnie wicej ni przed ro-kiem. Do banku za porednictwem smartfona lub tabletu loguje si ju 14 proc. internautw, przed rokiem byo to 6 proc. Najpopularniejszym kanaem do-stpu jest serwis internetowy wten spo-sb zusug banku korzysta a 87 proc. ankietowanych wbadaniu. Szybki postp technologiczny powoduje, e na rynku pojawiaj si nowi uytkownicy wyposaeni wsmartfony itablety. Jest wic nieuniknione, e urzdzenia mobilne bd coraz bardziej wpywa na ksztat modeli biznesowych wobszarze zarwno bankowo-ci, jak ipatnoci internetowych mwi Wojciech Czajkowski, dyrektor zarzdzajcy PayU. Zkadym rokiem patnoci mo-bilne bd zyskiway na popularnoci, pod warunkiem jednak, e bd proste iwy-godne dla uytkownikw dodaje.

32,3 mld z tyle, jak na pocztku lutego poda NBP Polacy wpacili do bankw w2013 roku. Pod wzgldem wysokoci wpat na depozyty bankowe to najgorszy rok od pocztku kryzysu w2008. To take trudny czas dla lokat odpyno znich a 10,1 mld z (wsumie na koniec roku znalazo si na nich 259,9 mld z). Jak wskazuj eks-perci, na niech do inwestowania wlokaty ma wpyw przede wszystkim ich niskie opro-centowanie, to za jest spowodowane zapo-cztkowanym wpierwszej poowie 2012 roku przez Rad Polityki Pieninej regular-nym obnianiem stp procentowych. Wtej chwili na lokacie mona zarobi ok. 3,5 proc. (rok wczeniej byo to ok. 6 proc.).

Tylko nieco mniej wynosi oprocentowanie kont oszczdnociowych (rednio ok. 3,1 proc.) ito wanie na nie Polacy chtniej wpacaj swoje pienidze. Wubiegym roku na tego typu rachunkach pojawio si ponad 42,4 mld z. Wsumie na koniec roku wpol-skich bankach znajdowao si 536 mld z.

1 stycznia ruszy program Mieszkanie dla Modych, nastpca zakoczonego w2012 roku Mieszkania na Swoim. Na koniec lutego wprogramie uczestni-czyo osiem bankw, do pocztku kwietnia doczy maj dwa kolejne. Program cieszy si sporym powodze-niem. Jak podaje BGK, wcigu pierw-szych dwch tygodni jego dziaania zoono 305 poprawnie wypenionych wnioskw. Dopaty wredniej wysoko-ci 21 tys. z przyznano 150 kredyto-biorcom. Program jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego we wsppracy zMinisterstwem Infra-struktury iRozwoju. Przeznaczony dla osb do 35. roku ycia chccych kupi mieszkanie lub dom na rynku pierwot-nym. Wysoko dopat uzaleniona jest m.in. od wielkoci, ceny ilokalizacji mieszkania.

WZROST 6,6 mln

poyczek gotwkowych

od pocztku

6 B u s i n e s s & M o r e

mBank od siedmiu lat zpowodzeniem funkcjonuje wCzechach ina So-wacji, aod miesica dziaa tam take pod nowym szyldem. Dziesitego lutego tego roku bank zaprezentowa swoim czeskim isowackim klientom nowy logotyp, wwersji podstawowej idla klientw firmowych. Tego dnia, wsieci po-jawia si take odnowiona wizualnie strona informacyjna banku, apierwsi jego klienci zyskali dostp do nowego serwisu transakcyjnego. Docelowo, wcigu najbliszego procza, serwis wczony zostanie take pozostaym uytkowni-kom banku, ktrych wCzechach ina Sowacji jest obecnie blisko 700 tys.

Nowa odsona banku zbiega si rwnie zpremier spotu telewizyjnego mBank Jako doma promujcego mBank za poudniow granic. Reklama podkrela wygod oraz innowacyjny charakter nowego serwisu transakcyjnego, dostpnego niezalenie od miejsca, wktrym klient si znajduje. Wspocie bo-hater filmu korzysta zusug bezporednio wdomu, chodzc po nim wszlafroku ikapciach.

WIV kwartale 2013 r. Grupa mBanku wypracowaa 405,5 mln z zysku brutto, co oznacza wzrost oponad 14 proc. wsto-sunku do poprzedniego kwartau. Zkolei zysk netto przypadajcy na akcjonariu-szy by oniemal 9 proc. wyszy iwynis 314,2 mln z. Na tak dobre rezultaty zoyy si przede wszystkim wysze dochody, ktre wzrosy wskali kwartau o2 proc. do 964 mln z, co jest najwyszym wynikiem whistorii banku, oraz spadek kosztw ryzyka.

Te ostatnie byy a ojedn trzeci nisze ni wIII kwartale oceni Cezary Stypu-kowski, Prezes mBanku. Wskaniki kapi-taowe banku pozostaway na wysokim ibezpiecznym poziomie. Wspczynnik wypacalnoci wynis 19,4 proc., awska-nik Core Tier 1 14,2 proc.

Nowe logo iserwis transakcyjny dla klientw wCzechach ina Sowacji

405,5 mlnWysze dochody ispadek kosztw ryzyka mBanku

m jak matematyka

mFundacja jest wyrazem spoecznego zaangaowania mBanku. Powstaa w1994 roku jako Fundacja BRE Banku ijedna zpierwszych fundacji korporacyjnych wrodowisku bankowym. Mi

Search related