of 3 /3
A A Phương án 1 B B Phương án 2 D D Phương án 4 C C Phương án 3 Câu dẫn

Mẫu câu trắc nghiệm PPT

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mẫu câu trắc nghiệm PPT cho các bạn tham khảo

Citation preview

Page 1: Mẫu câu trắc nghiệm PPT

AA Phương án 1

BB Phương án 2

DD Phương án 4

CC Phương án 3

Câu dẫn

Page 2: Mẫu câu trắc nghiệm PPT

AA a, b, c, d

BB c, b, d, a

DD d, b, c, a

CC d, c, b, a

Câu dẫn

(Hình dọc)

Page 3: Mẫu câu trắc nghiệm PPT

A a, b, c, d

B a, b, c, d

C a, b, c, d

D a, b, c, d

Câu dẫn

(Hình ngang)