of 22 /22
JU Srednjošolski centar „Đuro Radmanović“ Dositeja Obradovića 6 Novi Grad Završni rad iz predmeta Praktična nastava Obrazovni profil: Trgovac Tema: EVIDENCIJE U PRODAVNICI Mentor: Učenik: Dijana Marijanović Dajana Vila

MATURSKI RAD2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

o

Text of MATURSKI RAD2

Page 1: MATURSKI RAD2

JU Srednjošolski centar „Đuro Radmanović“

Dositeja Obradovića 6

Novi Grad

Završni rad iz predmeta Praktična nastava

Obrazovni profil: Trgovac

Tema: EVIDENCIJE U PRODAVNICI

Mentor: Učenik:

Dijana Marijanović Dajana Vila

___________________

Novi Grad, avgust 2014.

Page 2: MATURSKI RAD2

EVIDENCIJE U PRODAVNICI

Page 3: MATURSKI RAD2

SADRŽAJ:

1. UVOD..................................................................................................................................42. TRGOVAČKA KNIGA......................................................................................................5

2.1. VOĐENJE EVIDENCIJA ZA TRGOVINU NA MALO............................................63. VOĐENJE EVIDENCIJA TRGOVAČKIH USLUGA......................................................94. OSTALE EVIDENCIJE U PRODAVNICI......................................................................10

4.1. EVIDENCIJE O DOBAVLJAČIMA.........................................................................104.2. EVIDENCIJA REKLAMACIJE KUPACA..............................................................104.3. EVIDENCIJA ROBE.................................................................................................104.4. EVIDENCIJA AMBALAŽE.....................................................................................114.5. EVIDENCIJA IZVRŠENIH NARUDŽBINA...........................................................114.6. EVIDENCIJE O KRETANJU PRODAJE.................................................................124.7. EVIDENCIJA KRETANJA PRODAJNIH CIJENA.................................................124.8. EVIDENCIJA SKLADIŠTA.....................................................................................124.9. EVIDENCIJA REKLAMACIJA DOBAVLJAČIMA...............................................124.10. EVIDENCIJA ULAZNIH FAKTURA I NJIHOVIH IZVRŠENJA......................134.11. EVIDENCIJA PLANA NABAVKE I NJEGOVOG IZVRŠENJA.......................134.12. EVIDENCIJA IZLAZNIH FAKTURA.................................................................134.13. EVIDENCIJA PLANA PRODAJE I NJEGOVOG IZVRŠENJA.........................134.14. EVIDENCIJA UPITA I PONUDA DOBAVLJAČA............................................134.15. EVIDENCIJA DNEVNOG PAZARA...................................................................13

5. BLAGAJNIČKI MAKSIMUM.........................................................................................146. BLAGAJNIČKA DOKUMENTACIJA............................................................................15

6.1. ULAZ NOVCA – NAPLATA...................................................................................156.2. IZLAZ NOVCA – ISPLATA.....................................................................................156.3. ISPLATE FIZIČKIM LICIMA..................................................................................16

7. LITERATURA..................................................................................................................17

Page 4: MATURSKI RAD2

1. UVOD

Pod evidencijom u trgovini se podrazumjeva rad na prikupljanju, bilježenju, sređivanju i prikazivanju određenih podataka radi dobijanja potrebnih pokazatelja o važnijim pojavama u prodavnici.

Prvi pokušaju vođenja evidencije pojavljuju se u Egiptu i Kini, najstarijim državama, u kojima su se sakupljali podaci od broju stanovništva. U starom Rimu su svake pete godine vršeni popisi slododnih građana. U feudalnom društvu je vođena evidencija o zemljišnim posjedima. U kapitalizmu su prikupljani podaci o društvenim i privrednim pojavama, a kasnije o pojavama u preduzećima, tj. primanjima i izdavanjima.

Za poslovanje prodavca, od izuzetnog značaja su poznavanje i praćenje određenih pojava, kao što su: promet, kretanje prodaje i zaliha robe, kretanje cijena, dnevni pazar, zahtjevi potrošača, reklamacije potrošača i dr. Podaci o tim pojavama se prikupljaju, bilježe, sređuju i prikazuju na različite načine kako bi se dobila tačna obavještenja koja upućuju na preuzimanje odgovarajućih mjera za poslovanje prodavnice.

Evidencija koja se vodi u trgovinskim preduzećima i prodavnicama, daje potrebne podatke za sve faze poslovanja. Ona predstavlja izvor informacija koje omogućavaju rukovodiocima da uspješno obavljaju poslovanje. Evidencija pruža podatke na osnovu kojih se vrši i unutrašnja i spoljašnja kontola.

Evidencija u prodavnici se vodi redovno, uredno, ažurirano, tačno i potpuno. Ona mora da bude zasnovana na istinitim činjenicama – robnim i drugim dokumentima (paragon blokovi, kontrolna traka sa registar kase, jasno izdaženi i zabilježeni podaci o zahtjevima i reklamacijama kupaca, itd.).

Sređene i obrađene podatke dobijene evidencijom pojava u prodavnici, koriste organi rukovođenja i upravljanja prodavnice i matičnog preduzeća, organi unutrašnje i spoljašnje kontrole preduzeća, nabavna i prodajna služba matičnog preduzeća, poslovođa prodavnice i prodavci.

Smatra se da dobro organizovanu i vođenu evidenciju ima ona prodavnica koja u svako doba može da pruži tačne i potpune podatke koji omogućavaju lak uvid u poslovanje prodavnice.

4

Page 5: MATURSKI RAD2

2. TRGOVAČKA KNIGA

Trgovačka knjiga je knjiga u kojoj se vodi evidencija nabavke i prodaje robe i proizvoda i obavljanja trgovačkih usluga, a čine je: •Trgovačka knjiga za trgovinu na veliko; obrazac TKV; •Trgovačka knjiga za trgovinu na malo; obrazac TKM;•Trgovačka knjiga za trgovačke usluge; obrazac TKU.

Trgovačka knjiga vodi se odvojeno za trgovinu na veliko i trgovinu na malo. Pravna i fizička lica registrovana za obavljanje trgovačke djelatnosti i druga pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti proizvodnje kada obavljaju promet robe ili proizvoda dužna su da vode trgovačku knjigu za trgovinu na veliko i trgovinu na malo u zavisnosti od oblika trgovine, odnosno prometa koji obavljaju. Ove evidencije sadrže podatke o nabavci i prodaji robe, odnosno podatke o zaduženju za vlastite proizvode i njihovoj prodaji.

Trgovačku knjigu trgovci vode posebno za svaki prodajni objekat, poslovnu jedinicu i drugo prodajno mjesto.

Trgovac koji u okviru prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta ima više odjeljenja ili prodajnih mjesta, trgovačku knjigu vodi posebno za svako odjeljenje ili prodajno mjesto. Za prodaju robe izvan prodavaonice kao što su: tržnica na malo, prodaja na daljinu (putem štampanog materijala, pošte, telefona, elektronskih medija i sl.), prodaja izvan stalnih prodajnih prostora trgovca (od vrata do vrata, na pomoćnim stolovima, putem automata), trgovac vodi trgovačku knjigu u sjedištu trgovca.

Za povremenu prodaju robe s kojom je zadužena prodavaonica, izvan njenih prostorija (prigodna prodaja na sajmovima, izložbama i sličnim priredbama), na tom izdvojenom prodajnom mjestu trgovac mora osigurati ispravu o zaduženju tog prodajnog mjesta. Ukoliko trgovac povremenu prodaju robe obavlja izvan registrovanog sjedišta obavezan je na tim prodajnim mjestima voditi trgovačku knjigu.

Zaduženje mjesta gdje se vrši povremena prodaja evidentira se na osnovu predispozicije, interne otpremnice ili drugog odgovarajućeg dokumenta, dok se razduženje vrši na osnovu dnevnog prometa odnosno računa o prodaji.

Po zatvaranju prodajnog mjesta i zaključivanja trgovačke knjige u kojoj je evidentiran promet za vrijeme privremene prodaje sačinjava se dokument o povratu kojim se vrši ponovno zaduženje prodajnog objekta iz kojeg je prethodno izvršena predispozicija.

Trgovačka knjiga ima karakter javne isprave. Ona je uvezana jamstvenikom, prošivena i zapečaćena pečatnim voskom. Svaka stranica je numerisana rednim brojem. Trgovačku knjigu ovjerava ovlašteno lice trgovca i organ opštine, grada ili kantona nadležan za poslove privrede.

Trgovačka knjiga vodi se ažurno po načelima urednosti i tačnosti. Ona se vodi tako da omogućava uvid i kontrolu izvršene nabavke robe, odnosno zaduženja za vlastite proizvode i prodaje robe i proizvoda po hronološkom redosljedu.

U trgovačku knjigu trgovac unosi podatke o nabavci i prodaji kao i podatke o drugim promjenama (povrat, otpis, rashod, manjak, višak, promjene cijena i sl.) najkasnije narednog dana za prethodni dan. Trgovac ne može narednog dana u prodajnom objektu početi sa radom prije nego što u trgovačku knjigu evidentira vrijednost prodate robe iz prethodnog dana.

5

Page 6: MATURSKI RAD2

Knjiženje u trgovačkoj knjizi vrši se na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava (facture, računa, otpremnice, dostavnice, prijemnice, izdatnice, zapisnika, popisne liste, dokumenta o predispoziciji, povratu, otpisu, rashodu, promjeni cijena, i dr.). Uz oznaku cijene robe izložene prodaji ili pripremljene za prodaju u prodajnom objektu mora se označiti broj i godina zaduženja, odnosno zapisnika o promjeni cijena u trgovačkoj knjizi, ili druga oznaka na osnovu koje se može istaknuta cijena povezati sa prijemnim listom,odnosno zapisnikom o promjeni cijena.

PIB:TRGOVAC____________________________________________________________________PRODAJNI OBJEKT____________________________________________________________________________________________________________________________________MJESTO: ___________________________________________________

OBRAZAC TK

TRGOVAČKA KNJIGAZA__________________GODINU

2.1. VOĐENJE EVIDENCIJA ZA TRGOVINU NA MALO

Obrazac trgovačke knjige za trgovinu na malo TKM mora da sadrži najmanje sljedeće kolone: 1. redni broj, 2. datum, 3. opis, 4. zaduženje, 5. razduženje.

REDNI BROJ DATUM OPIS ZADUŽENJE RAZDUŽENJE1.2.UKUPNO:

U trgovačkoj knjizi, knjiženje zaduženja, nabavke iprodaje vrši se na sljedeći način:

6

Page 7: MATURSKI RAD2

1) u kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja. Redni broj se upisuje na proknjiženoj knjigovodstvenoj ispravi o zaduženju i nabavci i drugim promjenama;

2) u kolonu 2 upisuje se datum knjiženja poslovne promjene; 3) u koloni 3 daje se opis knjiženja zaduženja, nabavke, prodaje i drugih prom-

jena.Pri knjiženju zaduženja, nabavke, prodaje i drugih promjena upisuju se naziv, broj i datum dokumenta, a pri knjiženju nabavke naziv i sjedište, odnosno ime i prebivalište dobavljača;

4) u kolonu 4 upisuje se ukupna vrijednost zaduženja po maloprodajnim cijenama sa ukalkulisanim porezom na dodatu vrijednost.

U kolonu 4 upisuju se i podaci o internom prenosu (predispoziciji) proizvoda i robe iz jednog u drugi prodajni objekat, promjeni cijena, promjeni vrijednosti zaliha zbog promjene poreskih stopa, povrata robe i slično, a na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave.

Evidentiranje prenosa robe iz jednog u drugi prodajni objekat se vrši storno knjiženjem u koloni zaduženje robe. Na osnovu sačinjenog zapisnika o izmjeni cijena za iznos kojim se uvećava vrijednost robe vrši se knjiženje kao i pri nabavci, a u slučaju smanjenja vrijednosti vrši se storniranje crvenim stornom. Prilikom sabiranja iznos crvenog storna oduzima se od ukupnog zbira.

5) u kolonu 5 upisuje se iznos dnevnog prometa, a na osnovu iznosa evidentira-nog na kontrolnoj traci, fiskalne odnosno registar;kase, fakture odnosno računa ili drugog dokumenta o izvršenom prometu odnosno razduženju. Za ostvareni dnevni promet sastavlja se rekapitulacija dnevnog prometa. U kolonu 5 upisuju se i maloprodajne vrijednosti otpisane robe po osnovu umanjenja njene proda-jne vrijednosti i rashoda po nekom drugom osnovu (kalo, rastur, kvar, lom i sl.).

Razlika zbira kolone 4 i kolone 5 predstavlja iznos vrijednosti zaliha u prodajnom objektu ili drugom prodajnom mjestu.

Za nabavljenu robu sastavlja se kalkulacija cijena, koja čini sastavni dio dokumenta o nabavci robe. Kalkulacija cijena sadrži najmanje: 1. naziv i sjedište trgovca, 2. naziv i sjedište prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta (odjela, odjeljenja, etaže i dr), 3. broj kalkulacije, 4. datum sastavljanja kalkulacije, 5. naziv i sjedište dobavljača odnosno podatak da je roba isporučena iz sopstvenog skladišta, 6. naziv, broj i datum dokumenta po kome je nabavka izvršena, odnosno broj i naziv internog dokumenta,7. redni broj, 8. naziv proizvoda ili robe, 9. jedinicu mjere, 10. količinu, 11. nabavnu odnosno cijenu po jedinici mjere bez PDV-a, 12. nabavnu odnosno sopstvenu veleprodajnu vrijednost bez PDV-a, 13. zavisne troškove bez PDV-a 14. stopu razlike u cijeni,

7

Page 8: MATURSKI RAD2

15. vrijednost razlike u cijeni, 16. prodajnu vrijednost proizvoda ili robe bez poreza na dodatnu vrijednost (poreska osnovica), 17. stopu PDV-a, 18. iznos poreza na dodatnu vrijednost, 19. prodajnu vrijednost sa ukalkulisanim porezom na dodatnu vrijednost i 20. maloprodajnu cijenu sa porezom na dodatnu vrijednost.

Za vlastite proizvode kao nabavna, mjerodavna je planska odnosno druga prodajna cijena po kojoj se zadužuje prodajno mjesto. Proizvođač vlastito maloprodajno mjesto zadužuje maloprodajnom kalkulacijom sa elementima koji su neophodni da se sačini maloprodajna cijena proizvoda sa PDV-om. Trgovac (odgovorno lice) je obavezan tačnost izrañene kalkulacije cijena ovjeriti svojim potpisom i pečatom.

Kalkulacija cijena sastavlja se prije nego što se pristupi prodaji.

U trgovačkoj knjizi vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na sljedeću stranu kao donos prethodne strane.

Trgovac na malo vrši popis shodno propisima o računovodstvu i poreskim propisima. Stanje utvrđeno popisom upoređuje se sa stanjem u trgovačkoj knjizi. Nastale razlike utvrđene popisom lice evidentira u trgovačkoj knjizi. Vrijednost utvrđenog viška unosi se u kolonu zaduženja, a vrijednost utvrđenog manjka u kolonu razduženja.

Poslije izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačke knjige, u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti robe koje se prenosi u narednu godinu.

Zaključivanje trgovačke knjige vrši se na posljednjoj strani posljednjeg knjiženja za proteklu poslovnu godinu.

Zaključivanje trgovačke knjige trgovac na malo ovjerava potpisom odgovornog lica.

8

Page 9: MATURSKI RAD2

3. VOĐENJE EVIDENCIJA TRGOVAČKIH USLUGA

U trgovačkoj knjizi za trgovačke usluge obavljene trgovačke usluge knjiže se na sljedeći način:

1. U kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja. Redni broj se upisuje na proknjiženoj knjigovodstvenoj ispravi o naknadi za obavljenu trgovačku uslugu.

2. U kolonu 2 upisuje se datum knjiženja poslovne promjene. 3. U kolonu 3 daje se opis knjiženja obavljene trgovačke usluge sa naznakom naziva i

sjedišta naručioca usluga, te naziv, broj i datum dokumenta o obavljenoj trgovačkoj usluzi. 4. U kolonu 4 upisuje se iznos ukupne vrijednosti naknade obavljenih trgovačkih

usluga sa obračunatim PDV-om za obveznike PDV-a, dok lica koja nisu PDV obveznici ne obračunavaju i na fakturi ne iskazuju PDV.

U trgovačkoj knjizi za trgovačke usluge vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na sljedeću stranu kao donos prethodne strane.

Zaključivanje trgovačke knjige za trgovačke usluge vrši se na posljednjoj strani gdje je izvršeno posljednje knjiženje u poslovnoj godini. Zaključivanje trgovačke knjige za trgovačke usluge trgovac ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom.

9

Page 10: MATURSKI RAD2

4. OSTALE EVIDENCIJE U PRODAVNICI

Ostale evidencije u prodavnici su sledeće:

4.1. EVIDENCIJE O DOBAVLJAČIMA

U trgovinskim preduzećima i prodavnicama u praksi se često primjenjuje evidentiranje podataka o dobavljačima. Korištenjem ove evidencije dolazi se do podataka o uslovima nabavke robe. Na taj način, organi koji nabavljaju robu imaju stalan pregled izbora robe, od kog se dobavljača može nabaviti koja vrsta, koji kvatitet i koja količina robe, po kojoj cijeni, kada, itd.

4.2. EVIDENCIJA REKLAMACIJE KUPACA

Evidencija zahtjeva kupaca više veoma korisnih podataka organima koji nabavljaju robu. Zahtjevi kupaca treba da budu osnova za nabavku robe, jer oni jasno izražavaju tražnju potrošača u pogledu vrste, kvalitete, cijene, te funkcionalnosti i asortimana robe, u pogledu mode, sezone i drugih kriterija. Zahtjevi kupaca upućuju koja roba treba da se nabavi.

Često se zahtjevi kupaca svode na primjedbe koje se odnose na nedovoljan i nestabilan asortiman i slab i neujednačen asortiman robe, na visoke cijene za pojedinu robu i loše pretpakovanje, na slabu snadbjevenost robom i sezonskom robom, na nedostatak modnih artikala, itd.

Kupci, međutim, mogu da budu zadovoljni kako u pogledu kvaliteta, asortimana, mode, snadbjevenosti, tako i u pogledu cijena, da pohvale poslovanje prodavnice i trgovnskog preduzeća.

Zasluga za ovakvo uspješan rad, prije svega, pripada osoblju nabavne službe i poslovođi prodavnice. Pohvale kupaca, takođe, treba u najkonkretnijem obliku evidentirati.

Evidenciju zahtjeva kupaca treba da vode prodavci koji su u najneposrednijem poslovnom kontaktu sa njima. Oni su u mogućnosti da saznaju kakve su njihove želje, zahtjevi i ptrebe, da čuju primjedbe i pohvale. Evidencija se vodi u posebnoj svesci. Podatke iz ove evidencije prodavci pokazuju poslovođi, a on ih, sređene, grupisane i obrađene, koristi pri nabavci robe ili ih dostavlja nabavnoj službi preduzeća, ako ona nabavljaju robu.

Prikupljene podatke i zahtjeve kupaca iz svih prodavnica nabavna služba sređuje i obrađuje kako bi dobila jasne pokazatelje.

4.3. EVIDENCIJA ROBE

Evidencija robe vodi se da bi se dobli podaci o kretanju robe u prodavnici: o ulazu robe, izlazu robe i zalihama robe. Svaki ulazi i izlaz robe se knjiži na osnovu vjerodostojnih dokumenata.

10

Page 11: MATURSKI RAD2

U knjizi evidencija robe bilježe se dinarski iznosi primljene i prodate robe. Stanje zaliha robe može se lako dobiti za svaki dan. Na primjer, ako treba naći zalihe robe za 20.maj, pokazatelj tog stanja dobija se na sledeći način:

(1) Prenos iznosa zaliha robe iz prethodnog dana (19.maj) 1000,00KM(2) Ulaz robe – prijem nove robe (20.maj) 30.00KM(3) Ukupan ulaz robe (1+2) 1030,00KM(4) Izlaz robe – dnevni Pazar robe u prodavnici (20.maj) 20,00KM(5) Stvarno stanje zaliha robe 1010,00KM

Evidencija robe služi: Kao izvor podataka za nabavku robe (po kvartalima i mjesecima); Kao izvor podataka o pridaji robe (po količinama, tehničkim karakteristikama,

komarcijalnim karakteristikama robe itd.).

Sistematsko vođenje evidencije robe daje potpun uvid u dinemiku nabavke i dinamiku prodaje robe.

4.4. EVIDENCIJA AMBALAŽE

Ova evidencija se vodi u skladištima ili kao knjiga evidencije ambalaže ili kao kartoteka. Posebno se vodi evidencija vlastite, a posebno evidencija tuđe ambalaže.

Evidencija vlastite ambalaže obuhvata ulaz i izlaz ambalaže (prema vrsti, veličini..), tako da saldo predstavlja stanje zaliha ambalaže u skladištu.

Kartoteka tuđe ambalaže vodi se tako da za svakog dobavljača postoji poseban karton u kome se ulaz knjiži hronološki, pa se tačno zna kada tu ambalažu treba vratiti vlasniku (dobavljaču).

Kao što se vodi evidencija tuđe ambalaže, isto tako se vodi i evidencija pozajmnjene ambalaže koju treba vratiti vlasniku od koga je pozajmljena.

4.5. EVIDENCIJA IZVRŠENIH NARUDŽBINA

Evidencija izvršenih narudžbina (ugovora) vodi se ili kao jedinstvena ili kao posebna evidencija od narudžbinama i o ugovorima.

Evidencija ugovora vodi se tako što se formira dosije i po dobavljačima i po vrstama robe. Ako se evidencija vodi po dobavljačima, onda se za svakog dobavljača ustanovljava poseban dosije (kartoteka) u koji se, osim podataka o vrstama robe, unose i neki podaci o dobavljačima.

Evidencija narudžbenica vodi se hronološki kao posebna evidencija.

Vođenje jedinstvene evidencije i za ugovore i za narudžbenice (koje se temelje na tim ugovorima) sadrži podatke o tome kada je počeo da se izvršava ugovor i kada je narudžbenica upućena, odnosno kada je ona izvršena (kada je dobavljač isporučio robu na osnovu te narudžbenice).

11

Page 12: MATURSKI RAD2

4.6. EVIDENCIJE O KRETANJU PRODAJE

Osnovni podaci za dobijanje uvida u kretanje prodaje u maloprodaji potiče iz Trgovačke knjige, izlaznih faktura, evidencije primljene i prodate robei drugih evidencija.

Evidencija o kretanju robe vodi se na osnovu podataka sa svih prodajnih punktova. Ova evidencija može da se vodi tako da se dobije uvid u kretanje prodaje za svu robu, ali se može viditi i na taj način da se dobiju pokazatelji kretanja prodaje robe posmatrane sa raznih gledišta.

Podaci o kretanju robe bilježe se, pored ostalog, u: Evidenciji kretanja prodaje po artiklima – vodi se najčešće za one grupe proizvoda

koje najznačajnije utiču na visinu realizacije. Vođena po mjesecima, pruža važne podatke za buduće nabavke;

Evidencije kretanja robe po kategorijama kupaca – potrošača; Evidencija po obicima prodaje – klasični, samouslužni i drugi oblici prodaje; Evidencija kretanja robe po vrenskim razdobljima – daje pokazatelje koji

omogućavaju da se saznaju oscilacije u visini prodaje, što je korisno za buduće nabavke.

4.7. EVIDENCIJA KRETANJA PRODAJNIH CIJENA

Podaci potrebni za vođenje ove evidencije potiču iz kupoprodajnih ugovora i ulaznih faktura.

Evidencija kretanja prodajnih cijena ima značaj jer obezbjeđuje pregled kretanja cijena sopstvene robe, pa se one mogu upoređivati sa prodajnim cijenama istih roba na tržištu za isti vremenski period.

4.8. EVIDENCIJA SKLADIŠTA

U ovoj evidenciji, bilo da se ona radi u knjizi ili kao kartoteka, knjiži se sva primljena i izdata roba. Kontrola zaliha robe kontroliše se upoređivanjem podataka iz evidencije po knjizi ili skladišnoj kartoteci sa stanjem dobijenim intervenisanjem.

4.9. EVIDENCIJA REKLAMACIJA DOBAVLJAČIMA

Reklamacije dobavljačima često se uvode u neke evidencije koje se vode o dobavljačima. Međutim, vodi se i posebna evidencija o reklamaciji koje se upućuju dobavljačima. Na taj način, ostvaruje se uvid o tome da li i u kojoj mjeri određeni dobavljač uvažava reklamacije koje mu je uputio nabavljač.

U ovu evidenciju hronološkim redom se unose podaci o tome kada je upućena reklamacija, ime dobavljača komje je ona upućena, predmet reklamacije, argumentacija kojim se potkrepljuje reklamacija (broj komisionog zapisnika i sl.). na kraju se unosi i podatak o rezultatu reklamacije, tj. da li je ona uvažena i u kojoj mjeri.

12

Page 13: MATURSKI RAD2

4.10. EVIDENCIJA ULAZNIH FAKTURA I NJIHOVIH IZVRŠENJA

Na osnovu već sklopljenih kupoprodajnih ugovora dobavljač sa robom ispostavlja fakturu kupcu (preduzeću na malo, odnosto prodavnici).

Za dobijene fakture vodi se evidencija tako što se bilježe podaci o dobavljaču, vrsti robe, cijeni robe, iznos, rok plaćanja i dr. manje važni podaci.

Osim navedenih podataka, u evidenciju se unose i podaci o izvršenju fakture tj. o datumu kada je izvršeno plaćanje prispjele fakture.

4.11. EVIDENCIJA PLANA NABAVKE I NJEGOVOG IZVRŠENJA

Evidencija robe pruža dovoljno potrebnih podataka na osnovu kojih se može izvršiti upoređivanje sa podacima iz plana nabavke radi dobijanja podataka da li se i kojoj mjeri izvršava plan nabavke robe.

4.12. EVIDENCIJA IZLAZNIH FAKTURA

Maloprodajna trgovinska preduzeća i prodavnice, kada prodaju robu većim potrošačima (bolnicama, nekim preduzećima itd.), vode evidenciju izlaznih faktura. Ta evidencija daje podatke o tome koji su kupci kupili robu, koju vrstu robe, cijenu, iznos, i vrijeme kada je izvršena izlazna faktur, tj. kada je naplaćena faktura.

4.13. EVIDENCIJA PLANA PRODAJE I NJEGOVOG IZVRŠENJA

Evidencija prodate robe pruža podatke na osnovu kojih se upoređivanjem tih podataka sa planom prodaje, može zaključiti u kojoj mjeri je izvršen plan prodaje. Evidencija plana prodaje vodi se tako što ona obuhvata podatke o stvarno prodatoj robi i planiranoj prodaji robe.

4.14. EVIDENCIJA UPITA I PONUDA DOBAVLJAČA

Ova evidencija obuhvata bilježenje onih podataka iz upita i ponuda koje šalju dobavljaći, a koji su odlučujući za poslovni kontakt između dobavljača i kupca (trgovinskog preduzeća na malo i prodavca), sklapanje kupoprodajnog ugovora i na osnovu njega naručivanja robe.

4.15. EVIDENCIJA DNEVNOG PAZARA

Pored ostalih poslova koje obavlja, blagajnik vodi i blagajnički dnevnik, koji se sastoji od listova štampanih obrazaca. Svakog dana poslije završenog posla on popunjava obrazac dnevnog pazara, u kome evidentira iznos gotovine i iznose iz bezgotovinskih sredstava plaćanja za prodatu robu.

13

Page 14: MATURSKI RAD2

5. BLAGAJNIČKI MAKSIMUM

Blagajnički maksimum je najveći iznos gotovine koji poduzetnik smije držati u blagajni na kraju radnog vremena. Tokom dana taj se iznos smije prekoračiti, ali se na kraju dana mora osigurati da sav višak bude prebačen na račun poduzeća.

 Kada poduzetnik podigne gotovinu sa žiro-računa ili naplati fakturu u gotovini, znači da je došlo do porasta iznosa tj. salda gotovine u poslovnim knjigama poduzetnika. Navedeni slučajevi, kao i svi ostali primici gotovine moraju se evidentirati u blagajničkoj evidenciji poduzetnika i kao dokumentacijsku podlogu imati potpisanu blagajničku uplatnicu.

Većina poduzetnika vodi tvz. glavnu blagajnu, iz koje se isplaćuju gotovinski računi za sitne nabave (uredskog materijala, poštarinu i dr.), obveze po putnim nalozima i dr.

Poduzetnici koji imaju jedno ili više maloprodajnih mjesta vode uz glavnu blagajnu i blagajne prodajnih mjesta. To su „prolazne blagajne“ iz kojih se dnevni utržak na kraju dana polaže na žiro-račun. Uobičajno se u saldu takvih blagajni zadržava tek manja svota gotovine potrebna za nesmetan početak rada naredne smjene.

U oba slučaja, bilo da se radi o glavnoj ili blagajni prodajnog mjesta (ili nekoj trećoj, četvrtoj vrsti blagajničke evidencije), saldo blagajne čini razlika svih gotovinskih uplata i isplata. Saldo blagajne na kraju dana ne smije prelaziti propisan blagajnički maksimum.

To konkretno znači da se gotovina, u iznosu koji prelazi blagajnički maksimum, mora položiti na žiro-račun. Gotovina se mora položiti na žiro-račun isti dan (kad je saldo blagajne prešao blagajnički maksimum), a najkasnije slijedeći radni dan.

Na uplatnicu se kao opis upisuje Polog svote iznad blagajničkog maksimuma. Ukoliko se ipak radi o uplati dnevnog utrška u maloprodaji, treba napisati Polog dnevnog utrška. Ukoliko je društvo u blokadi, uopšte ne smije držati gotovinu, tj. uplaćeni novac u cijelosti polaže na žiro-račun.

14

Page 15: MATURSKI RAD2

6. BLAGAJNIČKA DOKUMENTACIJA

Svaka pojedinačna promjena koja je evidentirana u blagajni na određeni dan se knjiži u finansijskom knjigovodstvu. Svaka naplata (ulaz) novca u blagajnu i isplata (izlaz) novca iz blagajne mora biti dokumentovana.

6.1. ULAZ NOVCA – NAPLATA

Kao ulaz novca u blagajnu se evidentira sva gotovina podignuta čekom sa transakcijskog računa preduzeća i sav promet ostvaren u gotovom novcu od trećih lica.

Gotovinu podignutu čekom sa transakcijskog računa preduzeća čini:-        Gotovina za materijalne troškove,-        Putne dnevnice i troškovi službenog puta,-        Topli obrok, regres i druga primanja radnika,-        Akontacije za službeni put,-        Akontacije za materijalne troškove,-        Povrat pozajmljenog novca i dr. 

Pod prometom ostvarenom u gotovom novcu od trećih lica se misli na dnevni promet u maloprodaji/maloprodajama, gotovinski naplaćeni računi za usluge, avansi u gotovini i dr.

Dokumenti koji su obavezan prilog u blagajni – naplata su:-        Za promet u maloprodaji – presjek stanja iz fiskalne kase,-        Za promet u prodaji usluga – presjek stanja iz fiskalne kase,-        Za naplatu računa koji je ranije ispostavljen – račun,-        Za naplatu avansa – avansi račun,-        Za uplatu pozajmice (npr. vlasnika preduzeća) – ugovor o pozajmici,-        Za podignuti novac sa transakcijskog računa – ček.

6.2. IZLAZ NOVCA – ISPLATA

Kao izlaz novca u blagajni se evidentira:-        Sva gotovina isplaćena iz blagajne,-        Gotovina za materijalne troškove,-        Putne dnevnice i troškovi službenog puta,-        Topli obrok, regres i druga primanja radnika,-        Akontacije za službeni put,-        Akontacije za materijalne troškove,-        Povrat pozajmljenog novca i dr.-        Polog dnevnog prometa / pazara na transakcijski račun.

Dokumenti koji su obavezan prilog u blagajni – isplata su:-        Isplata toplog obroka – isplatna lista sa potpisima zaposlenika,-        Isplata regresa – isplatna lista sa potpisima zaposlenika,-        Isplata ostalih ličnih primanja (do neoporezivog iznosa) – isplatna lista sa potpisima zaposlenika,-        Polog pazara iz blagajne na transakcijski račun – uplatnica,

15

Page 16: MATURSKI RAD2

-        Isplata za službeni put – putni nalog,-        Isplata za materijalne troškove – pojedinačni računi.  Svaki nalog (uplata i/ili isplata) mora imati prilog.

6.3. ISPLATE FIZIČKIM LICIMA

U gotovini se fizičkim licima može isplatiti sve ono što se ne smatra oporezivim dohotkom :- Dodatne naknade zaposlenim, kao što su naknade za topli obrok, regres, otpremnine, dnevnice, isplate povodom praznika, neoporezivi dio naknade troškova za korištenje privatnog vozila, neoporezive novčane pomoći i sl.- Sve što je navedeno u članu 5. i 6 Zakona o porezu na dohodak (isplate iz dobiti vlasnicima, penzije, socijalne pomoći, invalidnine, osiguranje, naknade vanbudžetskih fondova, neoporezivi dio stipendije, kamate na štednju, novčane nagrade u kvizovima i dr.)

Svako oporezivo primanje/dohodak fizičkog lica mora biti uplaćen na tekući račun.Predviđeni izuzeci od ovog pravila su pobrojani u članu 71. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak:-        Sve ono što nije oporezivi dohodak,-        Dohodak od ulaganja kapitala,-        Dohodak od igara na sreću,-        Dohodak od iznajmljivanja stanova,-       Isplate po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada, pod uslovom da to nije registrovana djelatnost pojedinca,-        Isplate za prodaju vlastitih stvari koje nisu služile za obavljanje djelatnosti,-        Isplate po osnovu otkupa poljoprivrednih proizvoda,-        Primanja maloljetnih osoba za neke vrste poslova. 

Iz blagajne se ne smije isplaćivati sve ono što se smatra oporezivim dohotkom, kao što su:- Plate zaposlenicima,-Topli obrok, dnevnice i troškovi službenog puta, regres i sl. ako se isplaćuju iznad neoporezivog iznosa,- Sve isplate fizičkim licima koje su oporezive u sistemu poreza na dohodak  (autorski honorari, isplate za ugovor o djelu i sl.)

16

Page 17: MATURSKI RAD2

7. LITERATURA

1. Jelica Matić i Nada Marković, Knjigovodstvo i praktična nastava, Istočno Sarajevo, 2005. god;

2. Vera Poznanić-Leko, Računovodstvo, Beograd, 1999. god;3. Milanka Aleksić i Bogdana V. Gligorić, Osnove računovodstva, Banja Luka, 2012.

god;4. Šefkija Berberović i Tomislav Stajčić, Računovodstvo, Prijedor, 2006. god;5. Zoran S. Mačkić, Kancelarijsko i arhivsko poslovanje, Banja Luka, 2005. god;6. http://abcknjigovodstvo.com/blagajnicko-poslovanje-prateca-dokumentacija-uplateis -

plate.html;7. http://www.fiskalizacija.hr/hr/blog/blagajnicki-maksimum ;8. http://www.fmt.gov.ba/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,169/

Itemid,27/;9. http://beleske.com/evidencija-novcanih-sredstava/ ;10. http://studenti.rs/skripte/ekonomija/eevidencija-blagajnickog-poslovanja/ ;11. http://www.scribd.com/doc/77824877/Pojam-i-Vrste-Blagajne-Maturski ;12. http://www.misljenja.hr/novosti/trgovina-na-malo-trgovina-na-veliko-izdavanje-

racuna-i-fiskalizacija/126/;13. http://www.scribd.com/doc/93669791/zavr%C5%A1ni-rad ;14. http://maturski.org/RACUNOVODSTVO/Trgovacki-obrt.html

17