Maturski CPU

Embed Size (px)

Text of Maturski CPU

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  1/36

  JAVNA USTANOVA GIMNAZIJA VASO PELAGI

  BRKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

  MATURSKI RAD

  IZ PREDMETA:INFORMATIKA

  TEMA: CPU-Central Processing Unit

  MENTOR KANDIDAT _______________________ ____________________

  Jasna Kati, prof. Mirza Bjelak, I!"

  Br#ko, $aj "%&'. (o)ine

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  2/36

  SADRAJ*+o)..................................................................................................................................................................."

  istoriski raz+oj pro-esora.................................................................................................................................

  Brzi raz+itak pro-esora.......................................................................................................................................'

  /rir0#na $e$orija..............................................................................................................................................1

  *ti-aj 2/*!a na karateristike /2!a....................................................................................................................3

  /rin-ip ra)a /ro-esora......................................................................................................................................&%

  Osno+na str0kt0ra.............................................................................................................................................&&

  Re(istar.........................................................................................................................................................&"

  Kontrolna je)ini-a........................................................................................................................................&"

  Inte(rirana iz+r4na je)ini-a..........................................................................................................................&"

  Je)ini-a po$#no( zareza..............................................................................................................................&"

  /ri$arni 56&7 -a-8e i -a-8e kontroler..........................................................................................................&

  Karakteristike pro-esora...................................................................................................................................&9

  :na(a pro-esora i napajanje.............................................................................................................................&1

  /otro4nja ener(ije i napon napajanja pro-esora +a;ni s0 z

  i4ejez(reni pro-esori......................................................................................................................................&3

  Razlike iz$e?0 je)nojez(reni8 i +i4ejez(reni8 pro-esora..........................................................................."%

  /ro-es proiz+o)nje...........................................................................................................................................""

  Te8nolo(ija pro-esa......................................................................................................................................"

  eli#ina el. kr0(o+a......................................................................................................................................"9

  eli#ina #ipa................................................................................................................................................."9

  [email protected] /RO2E:ORA............................................................................................................................."'

  /ro

  6itetat0ra.........................................................................................................................................................."3

  "

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  3/36

  Uvo

  /ro-esor 5CPU tj. Cent!" P#$e%%&n' Un&t( $ent!"n! )#$e%#%*! je+&n&$!7 je iz+r4na je)ini-a pri$a iiz+r4a+a instr0k-ije pro#itane iz o)(o+araj0e $e$orije. On je je)an o) naj+a;niji8 )elo+a ra#0nara./ro-esor pre)sta+lja -entralni 0re?aj ra#0nara koji neposre)no 0pra+lja pro-eso$ o

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  4/36

  !istoris"i ra#vo$ %rocesoraKao 4to zna$o pro-esor je (la+ni )io ra#0nara koji pro+o)i arit$etike i lo(ike opera-ije i )io

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  5/36

  Ne)a+no prije &31%.(o)ine elektronske -ije+i s0 za$jenjene tranzistori$a,ta)a te8nolo(ija jos nije

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  6/36

  S"&*! 1 Se0! )2#' )#$e%#!

  &r#i ra#vita" %rocesora

  &31&. (o)ine )ok s0 jo4 +la)ali ra#0nari o(ro$ni8 propor-ija 0 :ilikonskoj )olini 0

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  7/36

  S"&*! 3 Inte" 3443

  Dr0(i pro

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  8/36

  S"&*! 7 P2& PC

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  9/36

  Prir'(na )e)ori$a

  Iako s0 se pro-esori, nji8o+a '.(o)ine potpisao 0(o+or sa ATI fir$o$ koja proiz+o)i (rafi#ke karti-e te tako po)i(la s+oj0 zara)0 za +rlo +elik0 s+ot0 i o$o(0ila

  '.(o)ine Intel je na tr;i4te iz%> $ikropro-esor koji je i$ao &%% p0ta +i?e tranzistorane(o 9%%9 te je

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  10/36

  pr+i "!

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  11/36

  S"&*! 9 Inte" II(III(IV

  Utica$ CPU-a na "arateristi"e PC-a/ro-esor i$a zna#ajn0 0lo(0 0 slje)i$

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  12/36

  S"&*! ,4 CPU

  Princi% raa ProcesoraNa sli-i je prikazan najje)nosta+niji $o(0i pro-essor ()je je $o(0e o

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  13/36

  Nakon o

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  14/36

  Osnovna str'"t'ra/ro-esoro+e (la+ne ko$ponente s0= Je='! sr-e sa$e je)ini-e za iz+r4a+anje. /enti0$ i$a )+ije paralelne proto#ne -jeline koje $0

  o$o(00j0 )a #ita,interpretira, iz+r4a+a i 4alje )+ije instr0k-ije isto+re$eno. Pe+2&?!@ '!n! o+a je)ini-a pok04a+a po(o)iti koje e se sek+en-a iz+r4iti s+aki p0t ka)a

  pro(ra$ sa)r;i 0+jetno preskakanje 5conditional jump7, tako )a Pe:et$ 5dohvati unaprijed7 iDe$#+e Un&t 5jedinica za dekodiranje7 $o(0 )o KB s+aki, je)an za ko)o+e a )r0(i za

  po)atke, koji s0 $no(o &n&@*# %/@e"je o+o )o+o)i $je4a+in0 ko)o+a i po)ataka 0 2/*, o)+aja )+a spre$na za

  0potre

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  15/36

  Kako oni )ijel0j0 o+isi o razni$ faktori$a i to se razlik0je o) stroja )o stroja, ali ipak s+i i$aj0 s+ojeosno+ne )jelo+e. Mno(e o) nji8 nazi+a$o je)ini-e.

  Re'&%t!Re(istri s0 prostori za skla)i4tenje 0n0tar sa$o( pro-esora 0 koji se spre$aj0 po)at-i koje pro-esoro

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  16/36

  i$ali pose

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  17/36

  S"&*! ,1 Se0! C!$e 0e0#&je

  Kara"teristi"e %rocesora

  Karakteristike pro-esora o)re?0j0 nje(o+o pona4anje i nje(o+0 pro)0kti+nost 0 ra)0 ra#0nara. Naj+a;nijekarakteristike pro-esora s0 nje(o+a

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  18/36

  $o(0 rije4iti +i4e instr0k-ija 0 isto$ +re$ensko$ inter+al0 kao i stariji $o)eli.

  /rir0#na $e$orija je isto tako znatno napre)o+ala i isto tako je +rlo po;eljno )a ona

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  19/36

  Broj jez(ri koje i$a pro-esor tako?er spa)a po) nje(o+e karakteristike. * je)nojez(reni$ pro-esori$apro-esor je li$itiran na +rije$e koje $0 je potre

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  20/36

  2lo-k $no;itelj $no;i frek+en-ij0 na kojoj ra)i pro-esor i za taj $no;itelj 0

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  21/36

  Broj tranzistora je 0 pro4losti o)re?i+ao +eli#in0 pro-esora. No to +i4e nije sl0#aj, te8nolo(ija je napre)o+alai tranzistori s0 inte(rirani na pro-esorski #ip i +eli#ine s0 $jerila n$ 5 nano$etara 7. /r+a ra#0nala s0

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  22/36

  Snaga %rocesora i na%a$an$e

  * rani$ )ani$a ra#0nala, nije tre

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  23/36

  :+e te op-ije se po)e4a+aj0 iz BIO:!a.

  "

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  24/36

  O#na"e %rocesora

  Oznaka pro-esora na$ (o+ori koji je proiz+o?a# proiz+eo taj pro-esor te koji je to $o)el i koji $0 je

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  25/36

  +i,e$e#greni %rocesoriMisli$ )a je naj

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  26/36

  R!="&*e &=0e?/ je+n#je='en& & 2&

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  27/36

  i4ejez(reni pro-esori ne0traliz0j0 ne)ostatke je)nojez(reni8 pro-esora.Nai$e +i4ejez(reni pro-esoripo+ea+aj0 perfor$an-e,a 0 isto +rije$e s$anj0j0 potrosnj0 elektri#ne ener(ije.

  Ali pro

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  28/36

  Proces %roi#von$eOno 4to razlik0je $ikropro-esor o) nje(o+i8 pre)aka,koji s0 se sastojali o) +entila,sa$ostalni8 tranzistoraili $ali8 I2!a,je to )a sa)a pr+i p0t i$a$o -ijeli pro-esor na je)no$ je)ino$ silikonsko$ #ip0.S&"&$&jjeosno+ni $aterijal o) koje( se ra)e #ipo+i.To je )#"/2#+&@koji,ka)a se nap0nine#istoa$a 0 o)re?eno$0zork0,postaje tranzistor,osno+na -i(la(ra)nje i ra)a )i(italni8 kr0(o+a./ro-es 0klj0#0je

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  29/36

  S"&*! ,8 Inte" :!>&*!

  Ten#"#'&j! )#$e%!

  /ostoje razli#ite +rste pol0+o)i#a, koje se razlik0j0 po to$e kako se izra?0je tranzistor iz sili-ija. Razlike s0+rlo te8nolo4ke,pa nee$o 0laziti pre+i4e 0 )etalje. /ro-es koji se koristi pri proiz+o)nji #ipo+a i$a 0tje-ajana= $ali kr0(o+i ili +eli#ina pro-esora, 4to se o)nosi na koliko se $o;e pro-esor $inijat0rizirati i

  koliko tranzistora se $o;e 0pakirati 0 )ati prostor $aksi$alna %>> pro-esor se proiz+o)io NMO: te8nolo(ijo$. /enti0$

  pro-esori s0 se proiz+o)ili 0 Bi2MO: te8nolo(iji 5Bipolar 2MO:7 i i$ali s0 o)re?ene pre)nosti i$anjka+osti 0 o)nos0 na 2MO: te8nolo(ij0. Intel se +ratio na 2MO: stan)ar) jer )oz+olja+a +ee

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  30/36

  S"&*! ,6 P#$e%& %)e0n& =! :&n!"n/ #>!+/

  Ve"&@&n! e". */'#2!eli#ina kr0(a ili +eli#ina pro-esora se o)nosi na st0panj $ini$iza-ije pro-esora. Da

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  31/36

  S"&*! ,9 N!n# P#$e%#

  !A.EN/E PROCESORA/otre

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  32/36

  S"&*! -4 A*t&2n& COOLER

  P!%&2n& "!+nj!$&/r+i tip 8la?enja pro-esora je

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  33/36

  S"&*! -, V#+en# "!?enje

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  34/36

  Sa0eta"/otre%>% kao najzasl0;niji za tako )rasti#an raz+oj pro-esora jer je on pr+i$ikropro-esor 0 pr+o$ /2!0. Na(o+jestio je raz+oj pro-esora i "!%>%. /re)+i?a se jo4

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  35/36

  itetat'ra

  8ttp=GG.talore)(e.-o$G$0se0$Gpro-essorGpro-essor8istor.8t$l

  8ttp=GG.(eeks.-o$Gte-8tipsG"%%'Gte-8tips!NO""!%'.8t$

  8ttp=GGen.ikipe)ia.or(GikiGA)+an-e)_Mi-ro_De+i-es

  8ttp=GG.(eeks.-o$Gte-8tipsG"%%'Gte-8tips!DE2%&!%'.8t$

  8ttp=GGen.ikipe)ia.or(GikiGIA_Nano 8ttp=GGen.ikipe)ia.or(GikiGTO/'%%

  8ttp=GGen.ikipe)ia.or(GikiGJa(0ar_U">-o$p0terU"3

  8ttp=GGen.ikipe)ia.or(GikiGP> 8ttp=GG

 • 7/24/2019 Maturski CPU

  36/36

  PREDLAEM OCJENU

  Ispiti+a#

  IZDVOJENO MILJENJE KOMISIJE

  /re)sje)nik ko$isije

  :talni #lan

  PITANJA ZA ODBRANU MATURSKOG RADA& Y

  " Y

  Y