of 63 /63
MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Embed Size (px)

Text of MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Page 1: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

MATRICE I DETERMINANTE- formule i zadaci -

(Matrice i determinante) 1 / 15

Page 2: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Matrice - osnovni pojmovi

Matrica reda m × n je izraz koji ima m vrsta i n kolona:a11 a12 . . . a1n

a21 a22 . . . a2n...

.... . .

...am1 am2 . . . amn

ili krace [aij ]m×n, i = 1, 2, . . . ,m, j = 1, 2, . . . , n.

Kvadratna matrica je matrica koja ima isti broj vrsta i kolona: m = n.

Nula matrica je matrica ciji su svi elementi 0.

Jedinicna matrica je kvadratna matrica ciji su elementi na glavnojdijagonali 1, a svi ostali elementi su 0. Oznacava se sa I .

(Matrice i determinante) 2 / 15

Page 3: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Matrice - osnovni pojmovi

Matrica reda m × n je izraz koji ima m vrsta i n kolona:a11 a12 . . . a1n

a21 a22 . . . a2n...

.... . .

...am1 am2 . . . amn

ili krace [aij ]m×n, i = 1, 2, . . . ,m, j = 1, 2, . . . , n.

Kvadratna matrica je matrica koja ima isti broj vrsta i kolona: m = n.

Nula matrica je matrica ciji su svi elementi 0.

Jedinicna matrica je kvadratna matrica ciji su elementi na glavnojdijagonali 1, a svi ostali elementi su 0. Oznacava se sa I .

(Matrice i determinante) 2 / 15

Page 4: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Matrice - osnovni pojmovi

Matrica reda m × n je izraz koji ima m vrsta i n kolona:a11 a12 . . . a1n

a21 a22 . . . a2n...

.... . .

...am1 am2 . . . amn

ili krace [aij ]m×n, i = 1, 2, . . . ,m, j = 1, 2, . . . , n.

Kvadratna matrica je matrica koja ima isti broj vrsta i kolona: m = n.

Nula matrica je matrica ciji su svi elementi 0.

Jedinicna matrica je kvadratna matrica ciji su elementi na glavnojdijagonali 1, a svi ostali elementi su 0. Oznacava se sa I .

(Matrice i determinante) 2 / 15

Page 5: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Matrice - osnovni pojmovi

Matrica reda m × n je izraz koji ima m vrsta i n kolona:a11 a12 . . . a1n

a21 a22 . . . a2n...

.... . .

...am1 am2 . . . amn

ili krace [aij ]m×n, i = 1, 2, . . . ,m, j = 1, 2, . . . , n.

Kvadratna matrica je matrica koja ima isti broj vrsta i kolona: m = n.

Nula matrica je matrica ciji su svi elementi 0.

Jedinicna matrica je kvadratna matrica ciji su elementi na glavnojdijagonali 1, a svi ostali elementi su 0. Oznacava se sa I .

(Matrice i determinante) 2 / 15

Page 6: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Matrice - osnovni pojmovi

Matrica reda m × n je izraz koji ima m vrsta i n kolona:a11 a12 . . . a1n

a21 a22 . . . a2n...

.... . .

...am1 am2 . . . amn

ili krace [aij ]m×n, i = 1, 2, . . . ,m, j = 1, 2, . . . , n.

Kvadratna matrica je matrica koja ima isti broj vrsta i kolona: m = n.

Nula matrica je matrica ciji su svi elementi 0.

Jedinicna matrica je kvadratna matrica ciji su elementi na glavnojdijagonali 1, a svi ostali elementi su 0. Oznacava se sa I .

(Matrice i determinante) 2 / 15

Page 7: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Operacije sa matricama

[aij ]m×n ± [bij ]m×n = [aij ± bij ]m×n

α · [aij ]m×n = [α · aij ]m×n

[aij ]m×n · [bij ]n×p = [cij ]m×p,

gde je cij =∑n

k=1 aikbkj = ai1b1j + ai2b2j + . . . + ainbnj

Transponovana matrica matrice A = [aij ]m×n je matrica At = [aji ]n×m

(tj. dobija se od matrice A zamenom mesta vrsta i kolona).

(Matrice i determinante) 3 / 15

Page 8: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Operacije sa matricama

[aij ]m×n ± [bij ]m×n = [aij ± bij ]m×n

α · [aij ]m×n = [α · aij ]m×n

[aij ]m×n · [bij ]n×p = [cij ]m×p,

gde je cij =∑n

k=1 aikbkj = ai1b1j + ai2b2j + . . . + ainbnj

Transponovana matrica matrice A = [aij ]m×n je matrica At = [aji ]n×m

(tj. dobija se od matrice A zamenom mesta vrsta i kolona).

(Matrice i determinante) 3 / 15

Page 9: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Operacije sa matricama

[aij ]m×n ± [bij ]m×n = [aij ± bij ]m×n

α · [aij ]m×n = [α · aij ]m×n

[aij ]m×n · [bij ]n×p = [cij ]m×p,

gde je cij =∑n

k=1 aikbkj = ai1b1j + ai2b2j + . . . + ainbnj

Transponovana matrica matrice A = [aij ]m×n je matrica At = [aji ]n×m

(tj. dobija se od matrice A zamenom mesta vrsta i kolona).

(Matrice i determinante) 3 / 15

Page 10: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Operacije sa matricama

[aij ]m×n ± [bij ]m×n = [aij ± bij ]m×n

α · [aij ]m×n = [α · aij ]m×n

[aij ]m×n · [bij ]n×p = [cij ]m×p,

gde je cij =∑n

k=1 aikbkj = ai1b1j + ai2b2j + . . . + ainbnj

Transponovana matrica matrice A = [aij ]m×n je matrica At = [aji ]n×m

(tj. dobija se od matrice A zamenom mesta vrsta i kolona).

(Matrice i determinante) 3 / 15

Page 11: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Operacije sa matricama

[aij ]m×n ± [bij ]m×n = [aij ± bij ]m×n

α · [aij ]m×n = [α · aij ]m×n

[aij ]m×n · [bij ]n×p = [cij ]m×p,

gde je cij =∑n

k=1 aikbkj = ai1b1j + ai2b2j + . . . + ainbnj

Transponovana matrica matrice A = [aij ]m×n je matrica At = [aji ]n×m

(tj. dobija se od matrice A zamenom mesta vrsta i kolona).

(Matrice i determinante) 3 / 15

Page 12: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (1)

Zadatak 14. Izracunati (2a12 − a43) · a31 + a41 · a22 − a34, ako je matrica

A =

1 −12 0 7

−4 2 11 −23 −10 8 −16 6 14 −4

.

Zadatak 15. Izracunati C = 2A2 − 3At + 4I ako je

A =

1 1 02 0 10 1 0

.

(Matrice i determinante) 4 / 15

Page 13: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (1)

Zadatak 14. Izracunati (2a12 − a43) · a31 + a41 · a22 − a34, ako je matrica

A =

1 −12 0 7

−4 2 11 −23 −10 8 −16 6 14 −4

.

Zadatak 15. Izracunati C = 2A2 − 3At + 4I ako je

A =

1 1 02 0 10 1 0

.

(Matrice i determinante) 4 / 15

Page 14: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (1)

Zadatak 14. Izracunati (2a12 − a43) · a31 + a41 · a22 − a34, ako je matrica

A =

1 −12 0 7

−4 2 11 −23 −10 8 −16 6 14 −4

.

Zadatak 15. Izracunati C = 2A2 − 3At + 4I ako je

A =

1 1 02 0 10 1 0

.

(Matrice i determinante) 4 / 15

Page 15: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (2)

Zadatak 17. Pomnoziti date matrice redosledom koji je moguc:

A =

[0−3

], B =

1 0 −13 5 06 0 20 2 3

, C =

1 20 11 0

.

Zadatak 21. Date su matrice

A =

2 −1 01 −3 1

−1 4 0

,P =[

1 −1 2],Q =

−102

.

Izracunati PAQ i |A| − |3PAQ|+ |2A| − |I |.

(Matrice i determinante) 5 / 15

Page 16: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (2)

Zadatak 17. Pomnoziti date matrice redosledom koji je moguc:

A =

[0−3

], B =

1 0 −13 5 06 0 20 2 3

, C =

1 20 11 0

.

Zadatak 21. Date su matrice

A =

2 −1 01 −3 1

−1 4 0

,P =[

1 −1 2],Q =

−102

.

Izracunati PAQ i |A| − |3PAQ|+ |2A| − |I |.

(Matrice i determinante) 5 / 15

Page 17: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (2)

Zadatak 17. Pomnoziti date matrice redosledom koji je moguc:

A =

[0−3

], B =

1 0 −13 5 06 0 20 2 3

, C =

1 20 11 0

.

Zadatak 21. Date su matrice

A =

2 −1 01 −3 1

−1 4 0

,P =[

1 −1 2],Q =

−102

.

Izracunati PAQ i |A| − |3PAQ|+ |2A| − |I |.

(Matrice i determinante) 5 / 15

Page 18: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Determinante

Za kvadratnu matricu A = [aij ]n×n definisemo determinantu |A| (ilidet A).

Red determinante |A| jednak je redu matrice A (odnosno broju vrsta(kolona) matrice A).

Determinanta je broj i izracunava se na sledeci nacin:

reda 2: ∣∣∣∣ a bc d

∣∣∣∣ = ad − bc

reda 3 (Sarusovo pravilo):∣∣∣∣∣∣a b c a bd e f d eg h i g h

= aei + bfg + cdh − (gec + hfa + idb)

(Matrice i determinante) 6 / 15

Page 19: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Determinante

Za kvadratnu matricu A = [aij ]n×n definisemo determinantu |A| (ilidet A).

Red determinante |A| jednak je redu matrice A (odnosno broju vrsta(kolona) matrice A).

Determinanta je broj i izracunava se na sledeci nacin:

reda 2: ∣∣∣∣ a bc d

∣∣∣∣ = ad − bc

reda 3 (Sarusovo pravilo):∣∣∣∣∣∣a b c a bd e f d eg h i g h

= aei + bfg + cdh − (gec + hfa + idb)

(Matrice i determinante) 6 / 15

Page 20: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Determinante

Za kvadratnu matricu A = [aij ]n×n definisemo determinantu |A| (ilidet A).

Red determinante |A| jednak je redu matrice A (odnosno broju vrsta(kolona) matrice A).

Determinanta je broj i izracunava se na sledeci nacin:

reda 2: ∣∣∣∣ a bc d

∣∣∣∣ = ad − bc

reda 3 (Sarusovo pravilo):∣∣∣∣∣∣a b c a bd e f d eg h i g h

= aei + bfg + cdh − (gec + hfa + idb)

(Matrice i determinante) 6 / 15

Page 21: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Determinante

Za kvadratnu matricu A = [aij ]n×n definisemo determinantu |A| (ilidet A).

Red determinante |A| jednak je redu matrice A (odnosno broju vrsta(kolona) matrice A).

Determinanta je broj i izracunava se na sledeci nacin:

reda 2: ∣∣∣∣ a bc d

∣∣∣∣ = ad − bc

reda 3 (Sarusovo pravilo):∣∣∣∣∣∣a b c a bd e f d eg h i g h

= aei + bfg + cdh − (gec + hfa + idb)

(Matrice i determinante) 6 / 15

Page 22: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Determinante

Za kvadratnu matricu A = [aij ]n×n definisemo determinantu |A| (ilidet A).

Red determinante |A| jednak je redu matrice A (odnosno broju vrsta(kolona) matrice A).

Determinanta je broj i izracunava se na sledeci nacin:

reda 2: ∣∣∣∣ a bc d

∣∣∣∣ = ad − bc

reda 3 (Sarusovo pravilo):∣∣∣∣∣∣a b c a bd e f d eg h i g h

= aei + bfg + cdh − (gec + hfa + idb)

(Matrice i determinante) 6 / 15

Page 23: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Determinante

Za kvadratnu matricu A = [aij ]n×n definisemo determinantu |A| (ilidet A).

Red determinante |A| jednak je redu matrice A (odnosno broju vrsta(kolona) matrice A).

Determinanta je broj i izracunava se na sledeci nacin:

reda 2: ∣∣∣∣ a bc d

∣∣∣∣ = ad − bc

reda 3 (Sarusovo pravilo):∣∣∣∣∣∣a b c a bd e f d eg h i g h

= aei + bfg + cdh − (gec + hfa + idb)

(Matrice i determinante) 6 / 15

Page 24: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

reda n (razvijanje determinante po i-toj vrsti ili j-toj koloni):∣∣∣∣∣∣∣∣∣a11 a12 . . . a1n

a21 a22 . . . a2n...

.... . .

...an1 an2 . . . ann

∣∣∣∣∣∣∣∣∣ = ai1Ai1 + ai2Ai2 + . . . + ainAin

ili ∣∣∣∣∣∣∣∣∣a11 a12 . . . a1n

a21 a22 . . . a2n...

.... . .

...an1 an2 . . . ann

∣∣∣∣∣∣∣∣∣ = a1jA1j + a2jA2j + . . . + anjAnj

Osobine determinanti:

|αA| = αn|A| |AB| = |A||B| |At | = |A|

(Matrice i determinante) 7 / 15

Page 25: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

reda n (razvijanje determinante po i-toj vrsti ili j-toj koloni):∣∣∣∣∣∣∣∣∣a11 a12 . . . a1n

a21 a22 . . . a2n...

.... . .

...an1 an2 . . . ann

∣∣∣∣∣∣∣∣∣ = ai1Ai1 + ai2Ai2 + . . . + ainAin

ili ∣∣∣∣∣∣∣∣∣a11 a12 . . . a1n

a21 a22 . . . a2n...

.... . .

...an1 an2 . . . ann

∣∣∣∣∣∣∣∣∣ = a1jA1j + a2jA2j + . . . + anjAnj

Osobine determinanti:

|αA| = αn|A| |AB| = |A||B| |At | = |A|

(Matrice i determinante) 7 / 15

Page 26: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (3)

Zadatak. Izracunati

∣∣∣∣ 7 −15 2

∣∣∣∣.Zadatak. Izracunati

∣∣∣∣∣∣2 −3 15 0 −1−1 4 1

∣∣∣∣∣∣.

Zadatak 10. Izracunati

∣∣∣∣∣∣∣∣−3 −2 2 −11

1 0 −3 42 −3 −4 21 −2 0 1

∣∣∣∣∣∣∣∣.

(Matrice i determinante) 8 / 15

Page 27: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (3)

Zadatak. Izracunati

∣∣∣∣ 7 −15 2

∣∣∣∣.

Zadatak. Izracunati

∣∣∣∣∣∣2 −3 15 0 −1−1 4 1

∣∣∣∣∣∣.

Zadatak 10. Izracunati

∣∣∣∣∣∣∣∣−3 −2 2 −11

1 0 −3 42 −3 −4 21 −2 0 1

∣∣∣∣∣∣∣∣.

(Matrice i determinante) 8 / 15

Page 28: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (3)

Zadatak. Izracunati

∣∣∣∣ 7 −15 2

∣∣∣∣.Zadatak. Izracunati

∣∣∣∣∣∣2 −3 15 0 −1−1 4 1

∣∣∣∣∣∣.

Zadatak 10. Izracunati

∣∣∣∣∣∣∣∣−3 −2 2 −11

1 0 −3 42 −3 −4 21 −2 0 1

∣∣∣∣∣∣∣∣.

(Matrice i determinante) 8 / 15

Page 29: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (3)

Zadatak. Izracunati

∣∣∣∣ 7 −15 2

∣∣∣∣.Zadatak. Izracunati

∣∣∣∣∣∣2 −3 15 0 −1−1 4 1

∣∣∣∣∣∣.

Zadatak 10. Izracunati

∣∣∣∣∣∣∣∣−3 −2 2 −11

1 0 −3 42 −3 −4 21 −2 0 1

∣∣∣∣∣∣∣∣.

(Matrice i determinante) 8 / 15

Page 30: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Inverzna matrica

Za kvadratnu matricu A = [aij ]n×n dalje definisemo

glavni minor Mij (determinanta podmatrice matrice A koja se dobijaizbacivanjem i-te vrste i j-te kolone iz A)

kofaktor Aij elementa aij matrice A

Aij = (−1)i+jMij

adjungovanu matricu A? = [Aij ]t

Inverzna matrica kvadratne matrice A je matrica A−1 za koju vazi:

A · A−1 = A−1 · A = I

Potreban i dovoljan uslov za postojanje inverzne matrice je |A| 6= 0 (utom slucaju matricu A nazivamo regularnom).Vazi:

A−1 =1

|A|A?

(Matrice i determinante) 9 / 15

Page 31: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Inverzna matrica

Za kvadratnu matricu A = [aij ]n×n dalje definisemo

glavni minor Mij (determinanta podmatrice matrice A koja se dobijaizbacivanjem i-te vrste i j-te kolone iz A)

kofaktor Aij elementa aij matrice A

Aij = (−1)i+jMij

adjungovanu matricu A? = [Aij ]t

Inverzna matrica kvadratne matrice A je matrica A−1 za koju vazi:

A · A−1 = A−1 · A = I

Potreban i dovoljan uslov za postojanje inverzne matrice je |A| 6= 0 (utom slucaju matricu A nazivamo regularnom).Vazi:

A−1 =1

|A|A?

(Matrice i determinante) 9 / 15

Page 32: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Inverzna matrica

Za kvadratnu matricu A = [aij ]n×n dalje definisemo

glavni minor Mij (determinanta podmatrice matrice A koja se dobijaizbacivanjem i-te vrste i j-te kolone iz A)

kofaktor Aij elementa aij matrice A

Aij = (−1)i+jMij

adjungovanu matricu A? = [Aij ]t

Inverzna matrica kvadratne matrice A je matrica A−1 za koju vazi:

A · A−1 = A−1 · A = I

Potreban i dovoljan uslov za postojanje inverzne matrice je |A| 6= 0 (utom slucaju matricu A nazivamo regularnom).Vazi:

A−1 =1

|A|A?

(Matrice i determinante) 9 / 15

Page 33: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Inverzna matrica

Za kvadratnu matricu A = [aij ]n×n dalje definisemo

glavni minor Mij (determinanta podmatrice matrice A koja se dobijaizbacivanjem i-te vrste i j-te kolone iz A)

kofaktor Aij elementa aij matrice A

Aij = (−1)i+jMij

adjungovanu matricu A? = [Aij ]t

Inverzna matrica kvadratne matrice A je matrica A−1 za koju vazi:

A · A−1 = A−1 · A = I

Potreban i dovoljan uslov za postojanje inverzne matrice je |A| 6= 0 (utom slucaju matricu A nazivamo regularnom).Vazi:

A−1 =1

|A|A?

(Matrice i determinante) 9 / 15

Page 34: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Inverzna matrica

Za kvadratnu matricu A = [aij ]n×n dalje definisemo

glavni minor Mij (determinanta podmatrice matrice A koja se dobijaizbacivanjem i-te vrste i j-te kolone iz A)

kofaktor Aij elementa aij matrice A

Aij = (−1)i+jMij

adjungovanu matricu A? = [Aij ]t

Inverzna matrica kvadratne matrice A je matrica A−1 za koju vazi:

A · A−1 = A−1 · A = I

Potreban i dovoljan uslov za postojanje inverzne matrice je |A| 6= 0 (utom slucaju matricu A nazivamo regularnom).Vazi:

A−1 =1

|A|A?

(Matrice i determinante) 9 / 15

Page 35: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Inverzna matrica

Za kvadratnu matricu A = [aij ]n×n dalje definisemo

glavni minor Mij (determinanta podmatrice matrice A koja se dobijaizbacivanjem i-te vrste i j-te kolone iz A)

kofaktor Aij elementa aij matrice A

Aij = (−1)i+jMij

adjungovanu matricu A? = [Aij ]t

Inverzna matrica kvadratne matrice A je matrica A−1 za koju vazi:

A · A−1 = A−1 · A = I

Potreban i dovoljan uslov za postojanje inverzne matrice je |A| 6= 0 (utom slucaju matricu A nazivamo regularnom).Vazi:

A−1 =1

|A|A?

(Matrice i determinante) 9 / 15

Page 36: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Inverzna matrica

Za kvadratnu matricu A = [aij ]n×n dalje definisemo

glavni minor Mij (determinanta podmatrice matrice A koja se dobijaizbacivanjem i-te vrste i j-te kolone iz A)

kofaktor Aij elementa aij matrice A

Aij = (−1)i+jMij

adjungovanu matricu A? = [Aij ]t

Inverzna matrica kvadratne matrice A je matrica A−1 za koju vazi:

A · A−1 = A−1 · A = I

Potreban i dovoljan uslov za postojanje inverzne matrice je |A| 6= 0 (utom slucaju matricu A nazivamo regularnom).

Vazi:

A−1 =1

|A|A?

(Matrice i determinante) 9 / 15

Page 37: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Inverzna matrica

Za kvadratnu matricu A = [aij ]n×n dalje definisemo

glavni minor Mij (determinanta podmatrice matrice A koja se dobijaizbacivanjem i-te vrste i j-te kolone iz A)

kofaktor Aij elementa aij matrice A

Aij = (−1)i+jMij

adjungovanu matricu A? = [Aij ]t

Inverzna matrica kvadratne matrice A je matrica A−1 za koju vazi:

A · A−1 = A−1 · A = I

Potreban i dovoljan uslov za postojanje inverzne matrice je |A| 6= 0 (utom slucaju matricu A nazivamo regularnom).Vazi:

A−1 =1

|A|A?

(Matrice i determinante) 9 / 15

Page 38: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (4)

Zadatak 23. Izracunati determinantu i inverznu matricu matrice

A =

3 3 01 1 −1

−2 0 −1

.

Zadatak 27 (i). Za matricu

A3×3 =

0 −2 21 3 1

−1 −1 1

naci inverznu matricu A−1 = [aij ]i ,j=1,2,3 i upisati trazene clanove.

a12 = a21 = a23 = a32 =

(Matrice i determinante) 10 / 15

Page 39: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (4)

Zadatak 23. Izracunati determinantu i inverznu matricu matrice

A =

3 3 01 1 −1

−2 0 −1

.

Zadatak 27 (i). Za matricu

A3×3 =

0 −2 21 3 1

−1 −1 1

naci inverznu matricu A−1 = [aij ]i ,j=1,2,3 i upisati trazene clanove.

a12 = a21 = a23 = a32 =

(Matrice i determinante) 10 / 15

Page 40: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (4)

Zadatak 23. Izracunati determinantu i inverznu matricu matrice

A =

3 3 01 1 −1

−2 0 −1

.

Zadatak 27 (i). Za matricu

A3×3 =

0 −2 21 3 1

−1 −1 1

naci inverznu matricu A−1 = [aij ]i ,j=1,2,3 i upisati trazene clanove.

a12 = a21 = a23 = a32 =

(Matrice i determinante) 10 / 15

Page 41: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Matricne jednacine

I slucajA · X = B

A−1 · / A · X = B

X = A−1 · B

II slucajX · A = B

X · A = B / · A−1

X = B · A−1

(Matrice i determinante) 11 / 15

Page 42: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Matricne jednacine

I slucajA · X = B

A−1 · / A · X = B

X = A−1 · B

II slucajX · A = B

X · A = B / · A−1

X = B · A−1

(Matrice i determinante) 11 / 15

Page 43: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Matricne jednacine

I slucajA · X = B

A−1 · / A · X = B

X = A−1 · B

II slucajX · A = B

X · A = B / · A−1

X = B · A−1

(Matrice i determinante) 11 / 15

Page 44: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Matricne jednacine

I slucajA · X = B

A−1 · / A · X = B

X = A−1 · B

II slucajX · A = B

X · A = B / · A−1

X = B · A−1

(Matrice i determinante) 11 / 15

Page 45: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Matricne jednacine

I slucajA · X = B

A−1 · / A · X = B

X = A−1 · B

II slucajX · A = B

X · A = B / · A−1

X = B · A−1

(Matrice i determinante) 11 / 15

Page 46: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Matricne jednacine

I slucajA · X = B

A−1 · / A · X = B

X = A−1 · B

II slucajX · A = B

X · A = B / · A−1

X = B · A−1

(Matrice i determinante) 11 / 15

Page 47: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Matricne jednacine

I slucajA · X = B

A−1 · / A · X = B

X = A−1 · B

II slucajX · A = B

X · A = B / · A−1

X = B · A−1

(Matrice i determinante) 11 / 15

Page 48: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (5)

Resiti matricne jednacine:

Zadatak 31. AX = B, ako je A =

[1 26 3

]i B =

[20

].

Zadatak 33. AX − 2X = B, ako je A =

[3 −51 −1

]i B =

[4 5

−8 −3

].

Zadatak 34. X − 2XA = B, ako je A =

[−2 1

3 −2

]i B =

[0 1

−1 −2

].

Zadatak 35. XA = B, ako je A =

1 1 20 2 00 0 4

i B =[

1 1 1].

(Matrice i determinante) 12 / 15

Page 49: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (5)

Resiti matricne jednacine:

Zadatak 31. AX = B, ako je A =

[1 26 3

]i B =

[20

].

Zadatak 33. AX − 2X = B, ako je A =

[3 −51 −1

]i B =

[4 5

−8 −3

].

Zadatak 34. X − 2XA = B, ako je A =

[−2 1

3 −2

]i B =

[0 1

−1 −2

].

Zadatak 35. XA = B, ako je A =

1 1 20 2 00 0 4

i B =[

1 1 1].

(Matrice i determinante) 12 / 15

Page 50: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (5)

Resiti matricne jednacine:

Zadatak 31. AX = B, ako je A =

[1 26 3

]i B =

[20

].

Zadatak 33. AX − 2X = B, ako je A =

[3 −51 −1

]i B =

[4 5

−8 −3

].

Zadatak 34. X − 2XA = B, ako je A =

[−2 1

3 −2

]i B =

[0 1

−1 −2

].

Zadatak 35. XA = B, ako je A =

1 1 20 2 00 0 4

i B =[

1 1 1].

(Matrice i determinante) 12 / 15

Page 51: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (5)

Resiti matricne jednacine:

Zadatak 31. AX = B, ako je A =

[1 26 3

]i B =

[20

].

Zadatak 33. AX − 2X = B, ako je A =

[3 −51 −1

]i B =

[4 5

−8 −3

].

Zadatak 34. X − 2XA = B, ako je A =

[−2 1

3 −2

]i B =

[0 1

−1 −2

].

Zadatak 35. XA = B, ako je A =

1 1 20 2 00 0 4

i B =[

1 1 1].

(Matrice i determinante) 12 / 15

Page 52: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (5)

Resiti matricne jednacine:

Zadatak 31. AX = B, ako je A =

[1 26 3

]i B =

[20

].

Zadatak 33. AX − 2X = B, ako je A =

[3 −51 −1

]i B =

[4 5

−8 −3

].

Zadatak 34. X − 2XA = B, ako je A =

[−2 1

3 −2

]i B =

[0 1

−1 −2

].

Zadatak 35. XA = B, ako je A =

1 1 20 2 00 0 4

i B =[

1 1 1].

(Matrice i determinante) 12 / 15

Page 53: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (6)

Koje su od sledecih operacija definisane ako su

Z. 40. A =

[0 1 02 0 −3

], B =

[4 0

−1 3

], C =

0 13 00 −1

, D =

[21

]

i E =[

0 −1]

?a) E · A b) ED−AC c) (EB−1)−1 d) |B · A · C |e) At ·C f) C 2 g) C − I h) |ED|+ |CA| − |AC |

Z. 49. A=

2 0 13 1 00 1 −1

,B=

2 70 01 1

,C=

[1 2 33 2 1

],D=

[−8 −3

4 1

]i

E =

−154

?a) D · C b) (DC )t − B c) D2 d) |A · B · C t |e) At · B f) ABCE g) D − I h) |AB| − |EE t |

(Matrice i determinante) 13 / 15

Page 54: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (6)

Koje su od sledecih operacija definisane ako su

Z. 40. A =

[0 1 02 0 −3

], B =

[4 0

−1 3

], C =

0 13 00 −1

, D =

[21

]

i E =[

0 −1]

?a) E · A b) ED−AC c) (EB−1)−1 d) |B · A · C |e) At ·C f) C 2 g) C − I h) |ED|+ |CA| − |AC |

Z. 49. A=

2 0 13 1 00 1 −1

,B=

2 70 01 1

,C=

[1 2 33 2 1

],D=

[−8 −3

4 1

]i

E =

−154

?a) D · C b) (DC )t − B c) D2 d) |A · B · C t |e) At · B f) ABCE g) D − I h) |AB| − |EE t |

(Matrice i determinante) 13 / 15

Page 55: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (6)

Koje su od sledecih operacija definisane ako su

Z. 40. A =

[0 1 02 0 −3

], B =

[4 0

−1 3

], C =

0 13 00 −1

, D =

[21

]

i E =[

0 −1]

?a) E · A b) ED−AC c) (EB−1)−1 d) |B · A · C |e) At ·C f) C 2 g) C − I h) |ED|+ |CA| − |AC |

Z. 49. A=

2 0 13 1 00 1 −1

,B=

2 70 01 1

,C=

[1 2 33 2 1

],D=

[−8 −3

4 1

]i

E =

−154

?a) D · C b) (DC )t − B c) D2 d) |A · B · C t |e) At · B f) ABCE g) D − I h) |AB| − |EE t |

(Matrice i determinante) 13 / 15

Page 56: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (7)

Zadatak 45. Naci inverznu matricu za matricu A =

1 a 0 00 1 a 00 0 1 a0 0 0 1

.

(Matrice i determinante) 14 / 15

Page 57: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (7)

Zadatak 45. Naci inverznu matricu za matricu A =

1 a 0 00 1 a 00 0 1 a0 0 0 1

.

(Matrice i determinante) 14 / 15

Page 58: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (8)

Zadatak (SLJ) 50. Dat je sistem:x + y − z = 32x + y − 2z = 1−2x − y − 3z = 4

.

(i) Zapisati sistem u matricnom obliku A · x = b.

(ii) Izracunati determinantu matrice A.

(iii) Izracunati inverznu matricu A−1 = [aij ]i ,j=1,2,3.

(iv) Naci resenje polaznog sistema.

(Matrice i determinante) 15 / 15

Page 59: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (8)

Zadatak (SLJ) 50. Dat je sistem:x + y − z = 32x + y − 2z = 1−2x − y − 3z = 4

.

(i) Zapisati sistem u matricnom obliku A · x = b.

(ii) Izracunati determinantu matrice A.

(iii) Izracunati inverznu matricu A−1 = [aij ]i ,j=1,2,3.

(iv) Naci resenje polaznog sistema.

(Matrice i determinante) 15 / 15

Page 60: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (8)

Zadatak (SLJ) 50. Dat je sistem:x + y − z = 32x + y − 2z = 1−2x − y − 3z = 4

.

(i) Zapisati sistem u matricnom obliku A · x = b.

(ii) Izracunati determinantu matrice A.

(iii) Izracunati inverznu matricu A−1 = [aij ]i ,j=1,2,3.

(iv) Naci resenje polaznog sistema.

(Matrice i determinante) 15 / 15

Page 61: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (8)

Zadatak (SLJ) 50. Dat je sistem:x + y − z = 32x + y − 2z = 1−2x − y − 3z = 4

.

(i) Zapisati sistem u matricnom obliku A · x = b.

(ii) Izracunati determinantu matrice A.

(iii) Izracunati inverznu matricu A−1 = [aij ]i ,j=1,2,3.

(iv) Naci resenje polaznog sistema.

(Matrice i determinante) 15 / 15

Page 62: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (8)

Zadatak (SLJ) 50. Dat je sistem:x + y − z = 32x + y − 2z = 1−2x − y − 3z = 4

.

(i) Zapisati sistem u matricnom obliku A · x = b.

(ii) Izracunati determinantu matrice A.

(iii) Izracunati inverznu matricu A−1 = [aij ]i ,j=1,2,3.

(iv) Naci resenje polaznog sistema.

(Matrice i determinante) 15 / 15

Page 63: MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci -

Zadaci (8)

Zadatak (SLJ) 50. Dat je sistem:x + y − z = 32x + y − 2z = 1−2x − y − 3z = 4

.

(i) Zapisati sistem u matricnom obliku A · x = b.

(ii) Izracunati determinantu matrice A.

(iii) Izracunati inverznu matricu A−1 = [aij ]i ,j=1,2,3.

(iv) Naci resenje polaznog sistema.

(Matrice i determinante) 15 / 15