Matko Janko - Dragulji i Strasti 2

  • View
    211

  • Download
    41

Embed Size (px)

Text of Matko Janko - Dragulji i Strasti 2

JANKO

MATKO / DRAGULJI I STRASTl

POPULARNl ROMANIUREDNIK ZLATKO CRNKOVIC

JANK MATKO

ragulji i dvadirugi dio Peto izdanje

1

NAKLADNI ZAVOD ZNANJE, ZAGREB OTOKAR KERSOVANI, OPATIJA

OPREMIO ALFRED PAL

xxxuU subotu ujutro doktor Puri doao je do Ane Marije i saopi joj: Gospoo, vaa majka, grofica Herber, doi e vam danas oko tri sata da se dogovori radi bisera. Mogli ste, gospodine doktore ree Ranko ne spominjati mladoj gospoi taj buni naslov. Ona zna tko joj je majka. Ana Marija nije rekla nita, ve prie do Ranka i nasloni mu se na rame, te ga upitno pogleda. Ranko, ta-

koer vrlo zbunjen, zadri pogled na Ani Mariji. Ne ree nita, ve licem i ramenima oda da ne zna to bi rekao. Samo

bojalji vo izusti:

odluila! Profesor Zvonarevi, koji je doao da javi konanu odluku suda, ree doktoru Puriu: Moje kume je zbunjeno od sree, te se upravo ne moe snai da joj uistinu dolazi majka u pohode. Vama Ona je sigurno poznato, gospodine doktore, da je Ana Marija dobila bisere. se To sam javio sino grofici, ali vi znate da bi jo ipak danas ili u ponedjeljak mogao doi nalog iz Bea od Mini sag.." *

-:-^f- ;

^^^^^^^^H^^^Bstarstva da se sve obustavi, te cijeli spis dostavi ministru na miljenje. Kazala sam ja vama, gospodine profesore ree Leopoldina da grofica Regina nee mirovati. Njezino je pravo, gospodina, da se bori kad je ve zapoela parnicu. Ali ja se nadam da je tu zakasnila. Ne zna se nita, gospodine profesore. Grofica ne kae nita, ona e se pokoriti nalogu sudskih vlasti. Ja sam zamoljen to da javim gospoi, te sam udovoljio elji go spode grofice. Hvala vam, gospodine doktore ree Ana Ma rija ja se neobino veselim posjetu svoje majke. Doktor Puri je otiao, a u sobi je nastala utnja. Svi su jo bili pod dojmom doivljenog, zato se meu njih uvukla tjeskoba. Nemam prava da ti ita savjetujem, drago dijete ree profesor ali drim, kada smo se ve upustili u pravdu i pravdu smo dobili, bilo bi ludo odustati od toga. Imate vi, dragi kume, pravo, ja vas dapae molim za savjet jer sama ne znam mnogo. A onda, shvatite me, majka, moja majka mi dolazi. Shvaam te, dijete drago. Ana Marija imala je pune oi suza. Sva uzbuena drhtavim glasom ree: Ja je volim, dapae, oboavam je kao majku, pa sam veoma sretna to u je vidjeti. Pogleda Ranka, priljubi se jo vie uz njega, te ga upita: Zar ne, mili moj, da se ti ne ljuti na mene? Rekao sam ti, draga, tko sretniji od mene ako bu de imala majku, to jest i roditelje i mene. Vi ste, djeco, oboje mladi, dobri i nepokvareni ree profesor a jo k tome ste i slijepi jer vidite samo svoju ljubav i sreu. Ja u biti sretna i presretna ree Leopoldina ako grofica pristane na moj prijedlog, te prizna tebe i tvoga Ranka za svoju djecu. Hoe, bakice, hoe to majka. Pa zato bi inae dolazila? Dao Bog, Ana Marija, ali ja tebe jo jedanput pi tam bi li ti otila sama s majkom bez Ranka? Kako me smijete to i pitati, bakice! Nikada, ni za cijeli svijet! Onda, Ana Marija ree profesor nema smisla ono to smo ve govorili. Ja te ne putam nasamo s maj kom, ja u ti uvijek dati znak ih" u u tvoje ime govoriti, a ti potvrdi kako ja kaem. Uvjeravam te da e onako biti dobro. Tvoja je majka dobra ree Leopoldina ali ima i loih strana, kao i svi mi ivi ljudi. Zato se treba drati savjeta profesora Zvonarevia. Parnicu si teko do bila, mora biti i dosljedna. Groficu doeka na obali doktor Puri, te joj sav potiten ree: Danas nije dolo iz Bea nita, a ako stigne u ponedjeljak, bit e kasno. Jeste li sasma sigurni, gospodine doktore? Siguran sam, gospoo grofice. U subotu su uredi zatvoreni. Sudac Horvati ve je zatraio izvrnu vlast za ponedjeljak. Do ovoga asa nadala sam se da e stii nalog, a sad polazim keri. Smijem li vas pratiti, gospoo grofice? Da, samo do tamo jer mislim da mi za kerku nije potreban pravni savjetnik. Ana Marija je sama izala pred majku i otvorila joj vrata. Sva je drhtala, a noge su joj klecale kada je ugle-

**!*;

dala svoju majku kako stoji pred njom u sjaju i raskoi. Uzbueno je pozdravi: Majko, draga majice, koliko sam sretna. Pohrli da je zagrli.

Grofica problijedi, zatvori oi, stisne zube, podigne ruke i rairi dlanove kao na obranu. Ana Marija se jo vie preplai, te jedva rukom dade znak majci da ue. Ana Marija je okitila sobu, dala je naloiti, te je bilo toplo i ugodno. Ponudi majku da sjedne, i poto se malo sabrala, ree joj: Bila sam se, majko, obradovala na vijest da ete doi, ali vidim da ste jo uvijek tvrdi i neumoljivi. Grofica kao da je preula ovu primjedbu, pa ree: Sada tek vidim da vrlo lijepo stanuje, mnogo raskonije nego ja. Sretna sam, majko. Nisam dola da te to pitam. Majko, rado bih sve uinila da dobijem va blago slov na svoju sreu. O tome ne elim govoriti. Majko, draga majice. Kleim pred vama i molim vas najskruenije, oprostite mi to sam vas povrijedila i ponizila. Ljubim vas, majko mila, draga majice. Ne tra im vie one vae nekadanje ljubavi jer sam sagrijeila prema rodu i roditeljima, molim samo milostinju kao onaj posljednji prosjak. Milost, majko, dajte blagoslov meni i njemu. Nikada! Kako se to usuuje traiti! Majko, sjetite se da sam krv vae krvi, nikada vas neu prestati ljubiti i tovati, blagoslov mi dajte. Tebe priznajem, samo tebe! Ana Marija podigne ruke kao na molitvu, te kroz pla ree:

Draga majko, majice, zaklinjem vas edom svojim koje pod srcem nosim, oprostite! Budite nam majka! Od riem se svega blaga svojih pradjedova, neka vam ostanu dragulji i biseri, nita neu i ne trebam, samo nam dajte blagoslov. Blagoslovite nasu ljubav, koja je velika i sveta. Majko, majice, uskoro u i ja postati majkom ljublje noga eda koje sam u ljubavi zaela. Grofica Regina bila je blijeda. Krupne kaplje znoja izbile su joj na elu. Oi je imala napola zatvorene. im je vidjela da Ana Marija klei i moli, zatvori sasvim oi. Vie je puta dlanovima poklopila ui. Ana Marija je kleala pred majkom i tiho jecala. Grofica svrne pogled na nju i ree odluno: Ustani, ostavi sve i poi odmah sa mnom. Ne mogu, majko, majice, edo mi njegovo ivi pod srcem. Grofica ustane, pogleda prodornim pogledom Anu Mariju, te ponovi strogim, zapovjednim tonom: Ustani, poi sa mnom. Zar ne uje. Majka ti nalae! Rekla sam, majice, ne mogu. edo moje pod sr cem ivi i ne doputa mi da poem. Kroz pla nastavi: Majko moja, majice, vama je to tako samo na asak zaboraviti svoju gordost, ono grofovsko dostojanstvo! Budite samo ovjek! Postanite opet ona majka koja ste i bili- Majko, odbacite plat tatine sa svoga srca, opet ete ga osjeati i uvidjeti da kuca za nas. Majice, smilujte se za nau sreu i ljubav! Ostanite, majko, u uskom naem obiteljskom krugu, vae majino srce bit e sretno pro matrajui nau sreu i ljubav. Ustani! Smilovanje oekujem i oprotenje od svoje majice. Ana Marija podigne glavu i pogleda grofiino strogo

lice. Podigne ruke. Bez rijei je oekivala odgovor. Grofica je disala duboko, lice joj je bilo jo uvijek blijedo, a hladan znoj izbio joj po licu i tijelu. Nakon dulje stanke promrsi kroz zube: Ustani! Ana Marija je jo uvijek kleala, te e sva utuena, iznemogla od bola i plaa, isprekidano: Zato si dopustio, Boe moj, da je dobro, drago i plemenito srce moje majke postalo kamenom? U drugoj sobi nastalo je komeanje. uo se Leopol-din glas: Ostani tu, ja idem. Vrata se otvore. Grofica se trgne i prezirno pogleda Leopoldinu. No ona kao da nije vidjela groficu. Potri do Ane Marije, uzme je pod ruku i podigne: Dosta je bilo, dijete, plaa i molbe. Ranko je zdvojan, htio je silom doi po tebe. Leopoldina je posjedne u fotelj. Grofica je i dalje stajala. Lepoldina je ponovo pozdravi: Izvolite sjesti, gospoo grofice. Grofica odgovori Ani Mariji: Neu sjesti dok ne dobijem od tebe odgovor. Kakav odgovor, majko? Leopoldina, ostavi nas same. Stara njegovateljica je oklijevala, ali grofica odmahne rukom i ree prema Ani Mariji: Sada mi reci: hoe li koristiti ako tu pred tobom kleknem i molim te? Zna, ja u biti ustrajna! Molit u i zaklinjat u te do veeri, ako uspijem da te namolim da ostavi njega i poe sa mnom. To ne traite, majko, od mene, ja ga ljubim tak vom ljubavi koja je jaa od smrti. Grofica pogleda kerku te je strogo upita: 10

Da li je to tvoj posljednji odgovor? Samo ga Bog moe promijeniti, a on nee jer je

stvorio nau veliku ljubav koja e ivjeti vjeno u nama. Ti nee da napusti njega, a od mene zahtijeva da zbog njega ponizim pred cijelim svijetom grofovsku krunu Herberovih. Majko, grofovski naslov nema due ni srca, nema vjere ni ljubavi, on je mrtav predmet koji su izmislili ljudi radi prestia. Ja imam vie prava, ja branim svoju ast, tvoga oca, tvoju sestru i slavni rod Herberovih. A ti, koja si od te plemenite krvi, trai milost, oprotenje i zahtijeva da slavni grofovi priznaju za sina jednog obinog ribarevog sina. Ana Marija malo se ve smirila. Ustane, te e mirno: Da, traim, majko, molim i zaklinjcm za svoga ljubljenog mua, za oca moga budueg djeteta. Grofica sjedne, te takoer mimo upita: Onda, o tome vie nema razgovora? Ne, majko, ljubim ga vie nego samu sebe i neu ga se nikad odrei. Onda, preimo na drugo. Koja je vaa druga elja, majko? Koliko novaca trai da mi ostavi bisere? Ana Marija pogleda majku: Ja se u novac ne razumijem, ali mogu da ... Nita ti, Ana Marija, nee pitati nikoga ree Leopoldina. Ostani kod toga kako si poruila po Ma riji Tereziji. Tebe nisam nita pitala, stara svodiljo. Ostavi nas same, odlazi iz sobe. Ne, bakice, ne, ostanite! Ja sam sama izgubljena. Ti eli da ona ostane? 11

Da, majko, ona je dio nae obitelji, ona me ljubi, jo viSe nego prije, zar ne, bakice? Sada me treba, dijete, vie nego ikad. Dobro! pokori se grofica, pokloni Leopoldini i nastavi: to mogu uiniti da biste mi ostavili bisere? Ti zna da ih oboavam, da su oni dio mene same. Oni su mi duboko prodrli u srce. Znaj, oni su mi zaokupili ne samo srce nego i duu. Strast je zavladala mojim tijelom, znaj, ja ih ne dam od sebe dok sam iva. Gro