maths - darjah 4-1.pdf

 • View
  9

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of maths - darjah 4-1.pdf

 • SULIT Nama: Kelas: 015/2015/2Year4MathematicsSELARAS1March201040minutes

  PEJABATPELAJARANDAERAH&MAJLISGURUBESARDAERAHLARUTMATANGDANSELAMA

  UJIANSELARASSATU

  (MARCH)

  MATHEMATICS

  PAPER2

  YEAR4

  40Minutes

  JANGANBUKAKERTASSOALANINISEHINGGADIBERITAHU

  MAKLUMATKEPADACALON

  1. Kertassoalaninimengandungi20soalan.

  2. Jawabsemuasoalan.

  3. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalamruangyangdisediakandalamkertassoalan.

  4. Tunjukkan langkahlangkah penting. Ini bolehmembantuandauntukmendapatkanmarkah.

  5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan,padamkanjawapanyangtelahdibuat.Kemudiantuliskanjawapanyangbaru.

  6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskanmengikutskalakecualidinyatakan.

  7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalanditunjukkandalamkurungan.

  4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhirpeperiksaan.

  NamaGuru:

  Soalan MarkahPenuhMarkah

  Diperoleh1234567891011121314151617181920

  Jumlah

  Kertassoalaninimengandungi7halamanbercetak

  2010HakCiptaPejabatPelajaranDaerahLMS/MGBLMS015/2[Lihatsebelah

  SULIT

 • 015/2 2 SULITFor

  ExaminersUse

  [40marks][40markah]

  AnswerallthequestionsJawabsemuasoalan.

  1

  1 Write76041inword.

  Tulis76041dalamperkataan

  2

  2 Statetheplacevalueofdigit5in258763.

  Nyatakannilaitempatbagidigit5dalamnombor258763.

  3

  3 Diagram1showsanumbercards.

  Rajah1menunjukkansekepingkadnombor.

  32881

  Diagram1

  Roundoffthenumbertothenearestthousand.

  Bundarkan32881kepadaribuyangterdekat

  4

  4 Diagram2showssquaresofequalsize

  Rajah2menunjukkanpetakpetaksegiempatsamayangsamabesar.

  Rajah2Diagram2

  Statethefractionoftheshadedarea.

  Nyatakanpecahanbagikawasanyangberlorek

  015/2 SULIT

 • 015/2

  [1mark]

  3 SULIT

  [1markah]5 Writegreaterthanorlessthaninthisfraction.

  Tuliskanlebihbesarataulebihkecilbagipecahandibawah.

  ForExaminers

  Use

  521

  41

  [2marks][2markah]

  [2marks]

  6 70286+5763+489=

  6

  [2markah]7 Table1showsthreenumbers.

  Jadual1menunjukkantiganombor.

  7

  29176 76129 12769

  Jadual1Table1

  Findthetotalvalueofdigit7inthenumberabove.

  [2marks]

  Carijumlahnilaidigit7dalammombordiatas.

  [2markah]

  [2marks]

  8 96117378594603=

  8

  [2markah]9Findtheproduct290and19.

  Carihasildarab290dan19.

  9

  015/2 [LihatsebelahSULIT

 • 015/2 4 SULITFor

  ExaminersUse

  10

  [2marks]

  [2markah]10 Diagram3shows7294marblesarepackedinto7boxs.

  Rajah3menunjukkan7294bijigulidimasukkankedalam7buahkotak.

  Rajah3Diagram3

  7294

  Howmanymarblesarethereineachbox?

  Berapabijigulidalamsetiapkotak?

  [2marks]

  11

  [2markah]11 Findthevalueof85321967+306.

  Carinilai85321967+306.

  [2marks]

  12

  [2markah]12 32+ 9

  1=

  [2marks]

  13

  [2markah]13 86 8

  4=

  015/2 SULIT

 • 015/2

  [2marks]

  5 SULIT

  [2markah]14 Diagram4representednineequalpartofthecircle.

  Rajah4menunjukkansembilanbahagianyangsamabesardarisatubulatan.

  Rajah4Diagram4

  Whatfractionofthewholediagramisshaded?

  Berapakahpecahandariseluruhrajahitudilorek?

  [2marks]

  ForExaminers

  Use

  14

  [2markah]15 Findthequotientof77252and7,

  [3marks]

  Carihasilbahagibagi77252dan7.

  15

  16 Calculate5210662439457.Roundofftheanswer tothenearesthundred.

  [3markah]Kira5210662439457.Bundarkanjawapankepada ratusyangterdekat.

  16

  015/2 [LihatsebelahSULIT

 • 015/2 6 SULITFor

  ExaminersUse

  17

  [3marks]

  [3markah]17 Table2showstheincompletetablenumbersofvisitors.

  Jadual2menunjukkanjumlahperlawatyangtidaklengkap.

  FridayJumaat

  SaturdaySabtu

  SundayAhad

  TotalJumlah

  964 858 2241Table2Jadual2

  HowmanypeoplevisitedtheexhibitiononSunday?

  BerapakahjumlahpelawatpadahariAhad?

  18

  [3marks]18 Thereis10

  8ofwatermelononthetable.Rozieats10

  3ofit.

  Howmuchofthewatermelonisleft?

  [3markah]Terdapat10

  8bahagiantembikaidiatasmeja.Rozimakan10

  3

  daripadanya.Berapabahagiantembikaiyangtinggal?

  015/2 SULIT

 • 015/2

  [3marks]

  7 SULIT

  [3markah]19 Diagram5showsafruitcakeandchocolatecakeeatenbyFitri.

  Rajah5menunjukkankekbuahbuahandankekcokletyangdimakanolehFitri.

  Diagram5Rajah5

  WhatisthetotalfractioneatenbyFitri?

  BerapajumlahpecahankekyangdimakanolehFitri?

  [3marks]

  ForExaminers

  Use

  19

  [3markah]20 Diagram6shows3lorriescarryorange.

  Rajah6menunjukkan3buahloriyangmengangkutbuahlimau.

  Diagram6Rajah6

  Ifalorrycarries150boxesoforangecontainig25orangesineachbox,howmanyOrangescarriedbyallthelorries?

  Jikasebuahlorimengangkut150buahkotakbuahlimauyangmengandungi25bijilimausekotak,berapakahjumlahbuahlimauyangdibawaolehsemualori?

  ENDOFQUESTIONSKERTASSOALANTAMAT

  20

  015/2 SULIT