6
 CZ1 DANE DO PROJEKTU: Nasyp zbudo wany z grun tów nies poistyc h Żp - ż wir piaszczysty: wysoko ść  nasypu:  H 7.00m := kąt pochylenia skarpy:  β  58 deg := γ  29 kN m 3 := ci ęż ar objętościowy gruntu: kąt tarcia gruntu:  ϕ cv  30 deg := rozstaw warstw zbro jenia gruntu:  h 0.50m := współczynnik k:  k 0.17 := maksymalna siła:  T max  k  γ  H  h  17.25 kN m = := Na podstawie T max przyj ęto:  Geowłókninę polipropylenową THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETI CS PNW 300

Mathcad - Projekt

Embed Size (px)

Citation preview

5/11/2018 Mathcad - Projekt - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/mathcad-projekt 1/6

CZ1

DANE DO PROJEKTU:

Nasyp zbudowany z gruntów niespoistych Żp - żwir piaszczysty:

wysokość nasypu:• H 7.00m:=

kąt pochylenia skarpy:• β 58 deg⋅:=

γ 29kN

m3

⋅:=ciężar objętościowy gruntu:•

kąt tarcia gruntu:• ϕcv 30 deg⋅:=

rozstaw warstw zbrojenia gruntu:• h 0.50m:=

współczynnik k:• k 0.17:=

maksymalna siła:• Tmax k γ⋅ H⋅ h⋅ 17.25kN

m⋅=:=

Na podstawie Tmax przyjęto:

 Geowłókninę polipropylenową THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICSPNW 300

5/11/2018 Mathcad - Projekt - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/mathcad-projekt 2/6

długość zbrojenia/ wysokość nasypu L/H:• 0.70

minimalna długość zbrojenia:• L 0.7 H⋅ 4.90 m=:=

Przyjęta długość zbrojenia L 5m:=

Całkowita długość przyjętego materiału:

długość zakładu:• L1 1m:=

L2 h sin β( )⋅ 0.424m=:= Przyjmuję: L2 0.50m:=

Lm L1 L2+ L+ 6.5m=:=

5/11/2018 Mathcad - Projekt - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/mathcad-projekt 3/6

5/11/2018 Mathcad - Projekt - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/mathcad-projekt 4/6

5/11/2018 Mathcad - Projekt - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/mathcad-projekt 5/6

CZ1

5/11/2018 Mathcad - Projekt - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/mathcad-projekt 6/6

wprowadza swoje dane

okresla wzór

sprawdzenie warunków