of 20 /20
MAT B D-S012 1 12 MATEMATIKA osnovna razina MATB.12.HR.R.K1.20 0445 MAT B D-S012.indd 1 10.1.2012 11:21:24

MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11 Matematika 3 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 17. 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkog

  • Author
    lekhue

  • View
    231

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11...

Page 1: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11 Matematika 3 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 17. 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkog

MAT B D-S012

1

12

MATEMATIKAosnovna razina

MATB.12.HR.R.K1.20

0445

MAT B D-S012.indd 1 10.1.2012 11:21:24

Page 2: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11 Matematika 3 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 17. 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkog

MAT B D-S012

2

99

Matematika

Prazn

a st

rani

ca

MAT B D-S012.indd 2 10.1.2012 11:21:24

Page 3: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11 Matematika 3 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 17. 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkog

MAT B D-S012

UPUTE

Pozorno slijedite sve upute.Ne okrećite stranicu i ne rješavajte ispit dok to ne odobri dežurni nastavnik.Nalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili u sigurnosnoj vrećici.Ispit traje 150 minuta bez prekida.Ispred svake skupine zadataka je uputa za njihovo rješavanje.Pozorno ju pročitajte.Za račun rabite list za koncept koji se ne će bodovati.Olovku i gumicu možete rabiti samo na listu za koncept i kod crtanja grafa.Na listu za odgovore i u ispitnoj knjižici pišite isključivo kemijskom olovkom plave ili crne boje.Rabite priloženu knjižicu formula.Kada riješite ispit, provjerite odgovore.

Želimo Vam puno uspjeha!

Ova ispitna knjižica ima 20 stranica, od toga 4 prazne.

99

Ako ste pogriješili prilikom pisanja odgovora, ispravljate ovako:

a) zadatak zatvorenog tipa

b) zadatak otvorenog tipa

Dobro LošeIspravljanje pogrješnog unosa

Precrtan netočan odgovor u zagradama Točan odgovor

(Marko Marulić) Petar Preradović

Paraf (skraćeni potpis)

Paraf (skraćeni potpis)Prepisani točan odgovor

MAT B D-S012.indd 3 10.1.2012 11:21:24

Page 4: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11 Matematika 3 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 17. 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkog

MAT B D-S012

4

A.

B.

C.

D.

Matematika

01

A.

B.

C.

D.

I. Zadatci višestrukog izbora

U sljedećim zadatcima između četiriju ponuđenih trebate odabrati jedan odgovor.Odgovore obilježite znakom X i obvezno ih prepišite na list za odgovore plavom ili crnom kemijskom olovkom.U zadatcima od 1. do 12. točan odgovor donosi jedan bod, a u zadatcima od 13. do 16. dva boda.

1. Koja je nejednakost točna?

A. 2455

<

B. 2 13 2<

C. 3 112 2<

D. 30.74

<

2. Čemu je jednak broj 0.3825 ako ga zapišemo kao postotak?

A. 3.825%B. 38.25%C. 382.5%D. � 825%

MAT B D-S012.indd 4 10.1.2012 11:21:24

Page 5: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11 Matematika 3 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 17. 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkog

MAT B D-S012

Matematika

01

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

3. Koliko je x ako je 12 4x y+ = ?

A. 122

x y= −

B. 112

x y= −

C. 128

x y= −

D. 118

x y= −

4. Koji je interval skup svih rješenja nejednadžbe 13 22

x x− ≥ − ?

A. 5,8−∞ −

B. 5 5,8 4

C. 5 5,4 8

D. 5 ,8 +∞

MAT B D-S012.indd 5 10.1.2012 11:21:24

Page 6: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11 Matematika 3 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 17. 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkog

MAT B D-S012

6

Matematika

01

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

5. Odredite vrijednost nepoznanice x u rješenju sustava 3 2

2 1x y a

x y− =

+ =.

A. 3 27

ax +=

B. 1 25

ax +=

C. 2 4x a= −

D. 2 1x a= −

6. Što je rezultat sređivanja izraza 2

2

42 4

yy y

−−

za sve y za koje je izraz definiran?

A. 22

yy+

B. 12y

C. 1y

D. 22

yy−

MAT B D-S012.indd 6 10.1.2012 11:21:24

Page 7: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11 Matematika 3 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 17. 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkog

MAT B D-S012

Matematika

01

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

7. Koje dvije istaknute točke na slici pripadaju pravcu čija je jednadžba 7 8 4 0x y− − = ?

A. točke K i LB. točke L i NC. točke M i KD. točke N i M

8. Mjera jednog kuta trokuta iznosi 138°, a mjere preostalih dvaju kutova odnose se kao 2:5. Kolika je mjera manjeg od tih dvaju kutova?

A. 8°B. 12°C. 19°D. 21°

9. Masa elektrona je 319.1094 10−⋅ kg. Koliko je to grama?

A. 349.1094 10−⋅ gramaB. 339.1094 10−⋅ gramaC. 299.1094 10−⋅ gramaD. 289.1094 10−⋅ grama

x

y

MAT B D-S012.indd 7 10.1.2012 11:21:25

Page 8: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11 Matematika 3 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 17. 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkog

MAT B D-S012

8

Matematika

01

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

10. Cijena kišobrana povećana je 20%, a potom snižena 30% i sada stoji 126 kn. Kolika je bila početna cijena?

A. 140 knB. 144 knC. 1�0 knD. 154 kn

12. Jedan krug ima dva puta veći opseg od drugog kruga. Koliko mu je puta površina veća od površine tog drugog kruga?

A. dva B. tri C. četiri D. devet

11. U jednome razredu petina je učenika dobila ocjenu odličan, trećina vrlo dobar, tri desetine dobar, a desetina dovoljan. Dva su učenika dobila negativnu ocjenu. Koliko je učenika dobilo ocjenu odličan?

A. � B. 6C. �D. 8

13. Zadana su tri broja.

4 32 2a = − 3 164 :3

b = 2 2 13

c = − ⋅ +

Koliko iznosi umnožak brojeva a i c uvećan za broj b ?

A. 1009

B. 20

C. 923

D. 36

MAT B D-S012.indd 8 10.1.2012 11:21:25

Page 9: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11 Matematika 3 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 17. 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkog

MAT B D-S012

9

Matematika

01

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

14. Zadane su duljine dužina AB , BD i BC pravokutnika kako je prikazano na skici. Kolika je površina pravokutnika?

A. 16.86 cm2

B. 19.61 cm2

C. 30.72 cm2

D. 43.99 cm2

15. Darija je dva dana kupovala ukrasne kamenčiće za ogrlice. Prvi je dan kupila 56 plavih i 6 žutih, a drugi dan 12 plavih i 37 žutih ukrasnih kamenčića. Oba je dana platila po 400 kn. Za koliko se kuna razlikuju cijene plavog i žutog kamenčića?

A. za 2.�0 knB. za 2.45 knC. za 2.60 knD. za 2.�� kn

MAT B D-S012.indd 9 10.1.2012 11:21:25

Page 10: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11 Matematika 3 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 17. 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkog

MAT B D-S012

10

Matematika

01

A.

B.

C.

D.

16. Koja slika prikazuje kvadratnu funkciju 2( )f x ax bx c= + + , kojoj je diskriminanta negativna i koeficijent c pozitivan?

A. B.

C. D.

MAT B D-S012.indd 10 10.1.2012 11:21:26

Page 11: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11 Matematika 3 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 17. 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkog

MAT B D-S012

11

Matematika

0

1

2

bod

0

1

2

bod

02

0

1

2

bod

0

1

2

bod

II. Zadatci kratkog odgovora

U sljedećim zadatcima upišite odgovor na predviđeno mjesto plavom ili crnom kemijskom olovkom.Za račun rabite list za koncept.Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

18. Izrazu 3a b+ doda se udvostručen izraz 4a b− . Što je rezultat nakon sređivanja? Odgovor: __________________

19. Riješite jednadžbu 22 1 1

2x x

x+ −

= . Odgovor: x = __________________

17. Litra Super plus benzina za automobile stoji 8.17 kuna. Koliko će Petar platiti ako je utočio 35.15 litara u spremnik svojeg automobila? Odgovor: __________________ kuna __________________ lipa

20. Navedite sve cijele brojeve iz intervala 2,3− . Odgovor: __________________

MAT B D-S012.indd 11 10.1.2012 11:21:26

Page 12: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11 Matematika 3 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 17. 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkog

MAT B D-S012

12

Matematika

0

1

2

bod

02

0

1

2

bod

21. Linearna funkcija zadana je sljedećom tablicom.

x 1 2 �

( )f x 1 4 �

Koju vrijednost ima ta funkcija za 8x = ? Odgovor: __________________

22. Odredite oba rješenja jednadžbe 25 2x x= .

Odgovor: 1x = __________________

2x = __________________

MAT B D-S012.indd 12 10.1.2012 11:21:26

Page 13: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11 Matematika 3 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 17. 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkog

MAT B D-S012

1�

Matematika

02

0

1

2

bod

23. Riješite sljedeće zadatke.

Nacrtajte graf zadan jednadžbom 1 32

y x= + .

Nacrtajte graf zadan jednadžbom 2y x= − .

x

y

x

y

MAT B D-S012.indd 13 10.1.2012 11:21:26

Page 14: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11 Matematika 3 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 17. 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkog

MAT B D-S012

14

Matematika

0

1

2

bod

02

0

1

2

bod

0

1

2

bod

24. Američke mjere za tekućinu su bareli i galoni. Veza među njima dana je formulom 100 galona = 3.1746 barela. Koliko je barela 1 300 galona? Odgovor: __________________ barela Koliko je galona dvije trećine barela? Odgovor: __________________ galona

25. Zadan je broj 210km += .

25.1. Koliki je broj 0.36

m, ako je 1.3k = − ? (Rezultat zaokružite na dvije decimale.)

Odgovor: __________________ 25.2. Koliki je broj k, ako je m = 1 000? Odgovor: k = __________________

MAT B D-S012.indd 14 10.1.2012 11:21:27

Page 15: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11 Matematika 3 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 17. 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkog

MAT B D-S012

1�

Matematika

02

0

1

2

bod

0

1

2

bod

26. Radionica tijekom proizvodnje ima mjesečni trošak od 300 kuna i za svaki proizvedeni artikl trošak od 1.50 kuna. 26.1. Koliki je trošak imala radionica ako je jednog mjeseca proizvela 600 artikala? Odgovor: _________________________ kn 26.2. Koliko je najmanje artikala radionica proizvela ako je mjesečni trošak radionice bio veći od 2 900 kuna? Odgovor: _________________________

MAT B D-S012.indd 15 10.1.2012 11:21:27

Page 16: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11 Matematika 3 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 17. 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkog

MAT B D-S012

16

Matematika

0

1

2

bod

02

0

1

2

bod

0

1

2

bod

27. Gustoća naseljenosti nekog područja definira se kao omjer broja stanovnika koji živi na tome području i površine tog područja. 27.1. Površina kopnenog dijela Republike Hrvatske iznosi 56 542 km2. Središnja Hrvatska zauzima trećinu kopnenog dijela. Na tome području živi 2.16 milijuna stanovnika. Kolika je gustoća naseljenosti Središnje Hrvatske? (Rezultat zaokružite na najbliži cijeli broj.) Odgovor: _________________________ stanovnika/km2 27.2. Grad ima 310 000 stanovnika, a gustoća naseljenosti mu je 2 160 stanovnika/km2. Kolika je površina tog grada? (Rezultat zaokružite na dvije decimale.) Odgovor: _________________________ km2 27.3. Grenland s 57 000 stanovnika i površinom od 2 175 600 km2 je zemlja s najmanjom gustoćom stanovništva. Površina Islanda je 103 000 km2, a gustoća naseljenosti mu je 118 puta veća od gustoće naseljenosti na Grenlandu. Koliko je stanovnika na Islandu? Odgovor: _________________________ stanovnika

MAT B D-S012.indd 16 10.1.2012 11:21:27

Page 17: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11 Matematika 3 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 17. 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkog

MAT B D-S012

1�

Matematika

02

0

1

2

bod

0

1

2

bod

28. Na dijagramu na osi x prikazane su točke strujnog kruga A, B, C, D, E, F i G, a na osi y prikazani su potencijali u tim točkama izraženi u voltima (V). Napon između dviju točaka strujnog kruga jednak je razlici potencijala promatranih točaka. 28.1. Koliko volti iznosi napon između točaka C i F ? Odgovor: __________________ V 28.2. Između kojih dviju točaka strujnog kruga je napon jednak 60 V? Odgovor: __________________

MAT B D-S012.indd 17 10.1.2012 11:21:27

Page 18: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11 Matematika 3 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 17. 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkog

MAT B D-S012

18

99

Matematika

Prazn

a st

rani

ca

MAT B D-S012.indd 18 10.1.2012 11:21:27

Page 19: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11 Matematika 3 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 17. 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkog

MAT B D-S012

19

99

Matematika

Prazn

a st

rani

ca

MAT B D-S012.indd 19 10.1.2012 11:21:27

Page 20: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/11-12-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S012 11 Matematika 3 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 17. 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkog

MAT B D-S012

20

99

Matematika

Prazn

a st

rani

ca

MAT B D-S012.indd 20 10.1.2012 11:21:27