22
РЕДНИ БРОЈ ЧАСА НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК РАДА НАСТАВНЕ МЕТОДЕ НАСТАВНА СРЕДСТВА КОРЕЛАЦИЈА НАПОМЕНЕ НАСТАВНА ТЕМА: СКУПОВИ 1 Шта знамо о природним бројевима уводни фронтални, индивидуалн и разговор, рад на тексту уџбеник К1/ стр. 4, 5, 6, 7 свет око нас (географи ја) 2 Шта знамо о природним бројевима обнављање фронтални, индивидуалн и разговор, рад на тексту уџбеник К1/ стр. 8, 9, 11, 12 3 Шта знамо о природним бројевима обнављање фронтални, индивидуалн и разговор, рад на тексту уџбеник К1/ стр. 12, 13 4 Шта знамо о природним бројевима систематиза ција групни разговор листићи са задацима 5 Скуп, обележавање скупа, елементи скупа обрада фронтални, индивидуалн и дијалошка, демонстрациј а, рад на тексту уџбеник К1/ стр. 14, 15, 16, 17 6 Венов дијаграм и задавање скупа обрада фронтални, индивидуалн и разговор, рад на тексту уџбеник К1/ стр. 18, 19 7 Празан скуп. Једнакост скупова. Број елемената скупа обрада фронтални, индивидуалн и дијалошка, рад на тексту уџбеник К1/ стр. 20, 21, 22 8 Увод у скупове вежбање индивидуалн и, рад у паровима рад на тексту уџбеник К1/ стр. 23 и 24 9 Подскуп обрада фронтални, индивидуалн разговор, рад на уџбеник К1/стр.

Matematika 5_ Godisnji Plan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

789

Citation preview

Page 1: Matematika 5_ Godisnji Plan

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

ТИП ЧАСА

ОБЛИК РАДА

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

НАСТАВНА СРЕДСТВА

КОРЕЛАЦИЈА НАПОМЕНЕ

НАСТАВНА ТЕМА: СКУПОВИ1 Шта знамо о

природним бројевима

уводни фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 4, 5, 6, 7

свет око нас (географија)

2 Шта знамо о природним бројевима

обнављање фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 8, 9, 11, 12

3 Шта знамо о природним бројевима

обнављање фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 12, 13

4 Шта знамо о природним бројевима

систематизација групни разговор листићи са задацима

5 Скуп, обележавање скупа, елементи скупа

обрада фронтални, индивидуални

дијалошка, демонстрација, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 14, 15, 16, 17

6 Венов дијаграм и задавање скупа

обрада фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 18, 19

7 Празан скуп. Једнакост скупова. Број елемената скупа

обрада фронтални, индивидуални

дијалошка, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 20, 21, 22

8 Увод у скупове вежбање индивидуални, рад у паровима

рад на тексту уџбеник К1/ стр. 23 и 24

9 Подскуп обрада фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К1/стр. 25, 26

10 Скупови вежбање индивидуални разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 27, 28 и 29

11 Пресек скупова обрада фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор, демонстрација

уџбеник К1/ стр. 30, 31 и 32

12 Унија скупова обрада индивидуални и фронтални

разговор, рад на тексту, демонстрација

уџбеник К1/ стр. 33, 34 и 35; видео бим; креде у боји

13 Разлика скупова обрада фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 14, 15, 16

Page 2: Matematika 5_ Godisnji Plan

и 17; креде у боји

14 Пресек, унија и разлика скупова

утврђивање индивидуални и фронтални

рад на тексту уџбеник К1/ стр. 39, 40, 41 и 43

15 Скупови вежбање индивидуални, рад у паровима

самостални рад ученика, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 43, 44 и 45; радни листићи из приручника

географија, енигматика

16 Скупови провера знања индивидуални контролна вежба листићи са задацима за контролну вежбу

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

ТИП ЧАСА

ОБЛИК РАДА

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

НАСТАВНА СРЕДСТВА

КОРЕЛАЦИЈА НАПОМЕНЕ

НАСТАВНА ТЕМА: ГЕОМЕТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ17 Tачка, права,

раван, просторобнављање фронтални разговор, рад на

тексту, илустрација

уџбеник К1/стр. 48, 49 и 50; жичани модели

18 Полураван, полуправа, дуж

обрада фронтални, индивидуални

дијалошка, рад на тексту, демонстрација

уџбеник К1/стр. 52, 53 и 54

19 Основни геометријски објекти

утврђивање индивидуални, групни (хетерогене групе)

рад на тексту уџбеник К1/стр. 55, 56, 57 и 58; прибор за геометрију

20 Изломљена линија обрада фронтални, индивидуални

рад на тексту уџбеник К1/стр. 59, 60 и 61; прибор за геометрију

21 Област, угао, многоугао

обрада индивидуални, фронтални

рад на тексту уџбеник К1/стр. 62, 63, 64 и 65; прибор за геометрију; креде у боји

22 Изломљена линија, вежбање индивидуални, рад на тексту уџбеник

Page 3: Matematika 5_ Godisnji Plan

област, угао, многоугао

фронтални К1/стр. 65, 66 и 67; прибор за геометрију; видео бим

23 Кружница и круг обрада индивидуални, фронтални

рад на тексту, демонстрација

уџбеник К1/стр. 68 и 69; прибор за геометрију; модел кружнице и круга; неколико новчића, ексер и канап

24 Кружни лук, тетива обрада индивидуални, фронтални

рад на тексту уџбеник К1/ стр.70 и 71; прибор за геометрију

25 Кружница и права обрада индивидуални, фронтални

рад на тексту уџбеник К1/стр. 72 и 73; прибор за геометрију; видео бим

26 Геометријски објекти

вежбање рад у паровима рад на тексту уџбеник К1/ стр. 74 и 75; прибор за геометрију

27 Геометријски објекти

систематизација индивидуални, фронтални

рад на тексту уџбеник К1/ стр. 76 и 77; прибор за геометрију

28 Скупови и геометријски објекти

систематизација индивидуални, фронтални

дијалошка и рад на тексту

листићи са задацима и тест на тему: геометријски објекти из Прилога уз Приручник за наставнике

29 Први писмени задатак

провера знања индивидуални писмени задатак прибор за геометрију;

Page 4: Matematika 5_ Godisnji Plan

вежбанке30 Исправак првог

писменог задаткасистематизација индивидуални,

фронталнидијалошка и рад на тексту

прибор за геометрију; вежбанка

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

ТИП ЧАСА

ОБЛИК РАДА

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

НАСТАВНА СРЕДСТВА

КОРЕЛАЦИЈА НАПОМЕНЕ

НАСТАВНА ТЕМА: ДЕЉИВОСТ БРОЈЕВА31 Шта још знамо о

природним бројевима

обнављање групни разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 82, 83 и 84

енигматика и спорт

32 Дељивост у скупу Nо обрада фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 85, 86, 87 и 88

33 Дељивост у скупу Nо утврђивање фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К1/ стр. 89 и 90

34 Дељивост декадним јединицама. Дељивост са 2 и дељивост са 5

обрада индивидуални, фронтални

разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 91, 92 и 93

35 Дељивост са 3 и са 9 обрада рад у паровима, фронтални

разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 94, 95 и 96

36 Дељивост са 4 обрада фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 97 и 98

37 Правила дељивости вежбање рад у паровима дијалошка, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 99 и 100; „шешир“ са бројевима

38 Прости и сложени бројеви. Растављање бројева на просте чиниоце

обрада индивидуални, рад у паровима

рад на тексту уџбеник К1/ стр. 101, 102, 103 и 104

39 Заједнички делилац и највећи заједнички делилац

обрада фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 105 и 106

40 Заједнички садржалац и најмањи заједнички садржалац

обрада индивидуални и фронтални

разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 107 и 108

41 NZS и NZD вежбање рад у групама рад на тексту, уџбеник К1/

Page 5: Matematika 5_ Godisnji Plan

(диференцирани приступ)

разговор стр. 109, 110, 111, 112 и 113

42 Примена дељивости вежбање индивидуални, рад у паровима, рад у групама (диференцирани приступ)

разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 114, 115 и 116; листићи са задацима за основни ниво; тест у вези дељивости бројева из Прилога уз Приручник за наставнике

43 Дељивост бројева провера знања индивидуални контролна вежба листићи са задацима

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

ТИП ЧАСА

ОБЛИК РАДА

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

НАСТАВНА СРЕДСТВА

КОРЕЛАЦИЈА НАПОМЕНЕ

НАСТАВНА ТЕМА: УГАО44 Обележавање

углова, врсте угловапродубљивање фронтални,

индивидуалниразговор, рад на тексту, демонстрација

уџбеник К1/ стр. 120, 121, 122, 123 и 124, видео бим

географија, историја

45 Централни угао, кружни лук, тетива. Преношење угла

обрада фронтални, индивидуални и рад у паровима

разговор, рад на тексту, демонстрација

уџбеник К1/ стр. 125, 126 и 127, прибор за геометрију, папир, маказе, креде у боји, бојице

46 Централни угао, кружни лук, тетива. Преношење угла

утврђивање индивидуални разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 127 и 128, прибор за геометрију

географија

47 Углови вежбање фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 129 и 130, прибор за геометрију, видео бим

48 Упоређивање углова обрада фронтални, индивидуални,

разговор, рад на тексту,

уџбеник К1/ стр. 131, 132 и

биологија, свет око нас

Page 6: Matematika 5_ Godisnji Plan

рад у паровима демонстрација 133, прибор за геометрију

49 Сабирање и одузимање углова

обрада фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту, демонстрација

уџбеник К1/ стр. 134 и 135, прибор за геометрију, лист папира, бојице, селотејп, маказе, креде у боји

50 Упоређивање, сабирање и одузимање углова

вежбање фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 136 и 137, прибор за геометрију, видео бим

51 Упоређивање, сабирање и одузимање углова

вежбање фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 138 и 139, прибор за геометрију

52 Мерење углова обрада фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту, демонстрација

уџбеник К1/ стр. 140 и 141, угломер

53 Мерење углова утврђивање фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту, демонстрација

уџбеник К1/ стр. 142 и 143, прибор за геометрију, сат са казаљкама

историја и географија

54 Сабирање и одузимање углова – коришћење мере угла

утврђивање фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 144 и 145

55 Мерење, сабирање и одузимање углова

утврђивање рад у паровима, фронтални

разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 146, 147 и 148, прибор за геометрију

56 Комплементни и суплементни углови

продубљивање индивидуални, фронтални

рад на тексту, разговор

уџбеник К1/ стр. 149 и 150

57 Суседни, упоредни и унакрсни углови

продубљивање фронтални и индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 151 и 152,

Page 7: Matematika 5_ Godisnji Plan

прибор за геометрију

58 Врсте углова утврђивање фронтални и индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 153 и 154, прибор за геометрију

59 Углови на трансверзали

обрада фронтални и индивидуални

разговор, рад на тексту, демонстрација

уџбеник К1/ стр. 155 и 156, прибор за геометрију, видео бим

географија - оријентација

60 Углови са паралелним крацима

продубљивање фронтални, индивидуални, рад у паровима

разговор, рад на тексту, демонстрација

уџбеник К1/ стр. 157 и 158, прибор за геометрију, видео бим, папир и маказе

61 Углови са паралелним крацима

утврђивање рад у паровима разговор, рад на тексту

уџбеник К1/ стр. 159 и 160, прибор за геометрију

62 Углови – систематизација

систематизација групни и индивидуални

разговор, рад на тексту, демонстрација

уџбеник К1/ стр. 163, тест из области Угао из Прилога уз Приручник за наставнике, листићи са задацима, карта Србије, глобус

географија

63 Други писмени задатак

провера знања индивидуални писмени задатак вежбанка, прибор за геометрију

64 Исправак другог писменог задатка

систематизација индивидуални и фронтални

дијалошка и рад на тексту

вежбанка, прибор за геометрију

Page 8: Matematika 5_ Godisnji Plan

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

ТИП ЧАСА

ОБЛИК РАДА

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

НАСТАВНА СРЕДСТВА

КОРЕЛАЦИЈА НАПОМЕНЕ

НАСТАВНА ТЕМА: РАЗЛОМЦИ65 Шта знамо о

разломцимаобнављање фронтални,

индивидуалниразговор, рад на тексту

уџбеник К2, стр. 6 и 7, листићи са задацима

екологија

66 Појам разломка обрада фронтални, индивидуални

дијалошка, демонстрација, рад на тексту

уџбеник К2, страна 8 – 10, свеска

67 Појам разломка утврђивање индивидуални, фронтални

рад на тексту уџбеник К2, стр. 10 и 11, графофолија

68 Проширивање и скраћивање разломака

обрада индивидуални, фронтални

рад на тексту, разговор и илустрације

уџбеник, стр. 12 и 13, графофолија из Прилога бр.68

69 Разломци – појам, проширивање, скраћивање

вежбање индивидуални разговор, рад на задацима

папирићи са задацима, свеска

70 Упоређивање разломака

обрада фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К2, стр. 14 и 15, табла, свеска

71 Бројевна полуправа обрада фронтални, индивидуални, илустрација

разговор, рад на тексту

уџбеник К2, стр. 16 и 17, графофолија из Прилога бр.71

72 Разломци − појам, проширивање, скраћивање, упоређивање

вежбање рад у групи рад на тексту уџбеник К2, стране 18 − 23

географија

73 Разломци − појам, проширивање, скраћивање, упоређивање

вежбање, провера знања

фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К2, стране 18 − 23, папири са задацима − Прилог бр.73

географија

74 Децимални запис разломка

обрада фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К2, стр. 24, 25 и 26, видео бим

биологија, физичко

Page 9: Matematika 5_ Godisnji Plan

75 Децимални запис разломка

вежбање фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту, рад на табли

уџбеник К2, стр. 27, 28 и 29, свеска

76 Упоређивање децималних бројева

обрада рад у паровима разговор, рад на тексту

уџбеник К2, стр. 30, 31 и 32

физичко

77 Заокругљивање бројева

обрада фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К2, стране 33, 34

78 Разломци и децимални бројеви

вежбање фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту, на табли

уџбеник К2, стр. 35 − 39, свеска

географија

79 Разломци и децимални бројеви

провера знања индивидуални контролна вежба припремљени папири − Прилог бр.79

80 Сабирање и одузимање децималних бројева

обрада индивидуални разговор, рад на тексту

уџбеник К2, стр. 40 и 41

81 Сабирање и одузимање децималних бројева

вежбање фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

припремљени папирићи − Прилог бр.81

82 Сабирање и одузимање децималних бројева

вежбање индивидуални разговор, рад на задацима

уџбеник К2, стране 43, 44 и 45, дигитрон, припремљени папирићи − Прилог бр. 82

биологија, географија

83 Сабирање и одузимање разломака истих именилаца

обрада фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту, илустрација

уџбеник К2, стр 46 − 49, видео бим и CD уџбеника

84 Сабирање и одузимање разломака различитих именилаца

обрада фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К2, стр 46 − 49, видео бим и CD уџбеника

85 Сабирање и одузимање разломака

вежбање фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К2, стране 52 − 55, видео бим

86 Сабирање и одузимање разломака

вежбање фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту и тесту

уџбеник К2, стране 52 − 55, видео бим, папирићи −

Page 10: Matematika 5_ Godisnji Plan

Прилог бр. 8687 Бројевни изрази и

примена својства сабирања

вежбање фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К2, стране 56 − 57

историја математике

88 Бројевни изрази и примена својства сабирања

вежбање фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К2, стране 58 − 59

89 Једначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем

обрада фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту, касетофон или рачунар, видео бим

уџбеник К2, стране 60 − 62, касетофон или рачунар, видео бим

музичко

90 Једначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем

вежбање диференцирани, индивидуални, рад у паровима

разговор, рад на тексту

уџбеник К2, стр. 63 − 65

91 Неједначине обрада фронтални, индивидуални, илустрација

разговор, рад на тексту

уџбеник К2, стр. 66 − 67, видео бим и CD књиге

географија

92 Неједначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем

обрада фронтални, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К2, стране 68 – 71, свеска

93 Једначине и неједначине

вежбање диференциран, индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К2, стране 72 − 75

94 Разломци – контролна вежба

провера знања индивидуални контрола вежба припремљени папири − Прилог бр. 94

95 Разломци систематизација индивидуални рад на тексту, графиконима и табелама

уџбеник К2, стране 78 и 79, Истраживачки задатак и И то је математика, видео бим − Прилог бр. 95 (у Excel-u − Специјални

Page 11: Matematika 5_ Godisnji Plan

прилози)РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

ТИП ЧАСА

ОБЛИК РАДА

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

НАСТАВНА СРЕДСТВА

КОРЕЛАЦИЈА НАПОМЕНЕ

НАСТАВНА ТЕМА: ОСНА СИМЕТРИЈА96 Симетричност

тачака у односу на праву, примери осне симетрије

обрада фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор, илустрација, демонстрација

уџбеник К2, стране 80 85, видео бим, CD књиге, прилози са примерима осне симетрије

ликовно

97 Симетричност фигура у односу на праву

обрада фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2 стране 85 87, свеска

98 Симетричне тачке. Симетричност фигура у односу на прав

вежбање фронтални, индивидуални

рад на задацима, разговор

уџбеник К2 стране 86 и 87

99 Осна симетричност фигуре

обрада фронтални, индивидуални

рад на задацима, разговор

уџбеник К2 стране 88 и 89

100 Осна симетричност фигуре

вежбање рад у паровима рад на задацима, разговор

уџбеник К2 стране 90 и 91

101 Симетрала дужи, конструкција

обрада фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стране 92 и 93, видео бим

102 Симетрала дужи, конструкција

вежбање фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2 стране 94 и 95, свеска

103 Симетрала угла, конструкција

обрада фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2 стране 96 и 97, свеска

104 Симетрала угла, конструкција

вежбање фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2 стране 98 и 99, видео бим и СD књиге

105 Примена симетрале дужи и угла

вежбање фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2 стране 100 и 101

106 Примена симетрале дужи и угла

вежбање фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 101 и 102

107 Осна симетрија вежбање индивидуални рад на тексту, уџбеник К2

Page 12: Matematika 5_ Godisnji Plan

разговор стране 103, 104 и 105, Прилог из Приручника за наставнике

108 Припрема за трећи писмени задатак

вежбање индивидуални рад на задацима, разговор

папирићи са задацима, свеска

109 Трећи писмени задатак

провера знања индивидуални писмени задатак прибор за геометрију, вежбанке

110 Исправак трећег писменог задатка

систематизација индивидуални, фронтални

дијалошка и рад на тексту

прибор за геометрију, вежбанка

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

ТИП ЧАСА

ОБЛИК РАДА

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

НАСТАВНА СРЕДСТВА

КОРЕЛАЦИЈА НАПОМЕНЕ

НАСТАВНА ТЕМА: РАЗЛОМЦИ111 Множење и дељење

децималног броја декадном јединицом

обрада фронтални и индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К2, стр. 110, 111, 112

географија

112 Множење децималних бројева

обрада фронтални и индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К2, стр. 113, 114, видео бим и СD књиге

113 Множење децималних бројева

утврђивање фронтални и индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К2, стр. 115 и 116

114 Множење децималних бројева

вежбање фронтални и индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К2, стр. 117, 118 и 119, папири са задацима Прилог бр.114, свеска

115 Дељење децималног броја природним бројем

обрада фронтални и индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К2, стр. 120 и 121, папири са задацима Прилог бр. 115

116 Дељење децималних бројева

обрада фронтални и индивидуални

разговор, рад на тексту

уџбеник К2, стр. 122 и 123, свеска

117 Дељење децималних утврђивање индивидуални и рад на тексту уџбеник К2,

Page 13: Matematika 5_ Godisnji Plan

бројева групни стр. 124 и 125118 Множење и дељење

децималних бројевавежбање индивидуални,

фронталнирад на задацима уџбеник К2,

стр. 126 и 127119 Множење разломака обрада фронтални,

индивидуални и демонстрација

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 128 и 129, видео бим и СD књиге, свеска

120 Множење разломака утврђивање фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 130 и 131

121 Примена множење разломака

вежбање фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 132 и 133

122 Својстава множење разломака

продубљивање фронтални, рад у паровима

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 134 и 135, свеска, папирићи са задацима

123 Множење разломака вежбање фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 136 и 137, свеска

124 Дељење разломака обрада фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 138 и 139, видео бим и СD књиге, свеска, папирићи са задацима

125 Дељење разломака утврђивање фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 140 и 143, свеска

126 Дељење разломака вежбање диференциран, индивидуални, рад у паровима

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 140 и 143

127 Примена множења и дељења разломака

вежбање фронтални, индивидуални, рад у паровима

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 144, 145 и 146

128 Примена множења и дељења разломака

вежбање фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 148 и 149, свеска

129 Једначине са непознатим

обрада фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 150, 151 и

Page 14: Matematika 5_ Godisnji Plan

чиниоцем, дељеником и делиоцем

152

130 Сложеније једначине обрада фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 153, 154 и 155

131 Сложеније једначине утврђивање фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 153, 154 и 155, папирићи са решеним задацима

132 Решавање једначина вежбање рад у паровима рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 156, 157 и 158

133 Неједначине са непознатим чиниоцем, дељеником и делиоцем

обрада фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 159, 160, 161 и 162, папирићи са задацима

134 Неједначине са непознатим чиниоцем, дељеником и делиоцем

обрада фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 161, 162 и 163, папири са задацима Прилог бр. 134

135 Неједначине са непознатим чиниоцем, дељеником и делиоцем

вежбање фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 164 и 165

136 Примена једначина и неједначина − припрема за писмени

вежбање фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 166 и 167

географија, физичко

137 Четврти писмени задатак

провера знања индивидуални писмени задатак вежбанке

138 Исправак четвртог писменог задатка

систематизација индивидуални, фронтални

дијалошка и рад на тексту

вежбанке

139 Аритметичка средина

обрада фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 168 − 171, табеле из Прилога бр.

Page 15: Matematika 5_ Godisnji Plan

139140 Аритметичка

срединаутврђивање фронтални,

индивидуалнирад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 168 – 171, дигитрон, видео бим

141 Размера обрада фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор, илустрација

уџбеник К2, стр. 172, 173 и 174, географска карта света и Србије, зиднe сликe –постери из анатомије и биологије

географија, биологија

142 Размера утврђивање фронтални, тимски

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 177, 178 и 179

143 Аритметичка средина, размера, проценат

вежбање фронтални, индивидуални

рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 175 − 180

144 Разломци − систематизација

систематизација фронтални рад на тексту, разговор

уџбеник К2, стр. 175 − 180