Matematik Tambahan Spm k1 2015 Perak Mocktest 2

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/16/2019 Matematik Tambahan Spm k1 2015 Perak Mocktest 2

  1/12

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PADANG TEMBAK 

  JALAN SULTAN YAHYA PETRA, 54100 KUALA LUMPUR 

  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016

  MATEMATIK TAMBAHAN

  KERTAS 1

  2 JAM

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  Disediakan oleh : Disemak oleh :

  ............................................ ......................................

  ( Pn Hariani Bt Ag Su )

  Disahkan oleh :

    .......................................................

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman beretak.

  3472 /1

  Add!"#$%

  M$!&'($!)*

  MEI 2016

  2 J$(

  N$($ + ----

  K'%$*+

  1. Kertas ini mengandungi 25 soalan

  2. Jawab semua soalan

  3. Beri hanya satu jawapan bagi setiap soalan.

  4. Tulis jawapan dengan jelas di tempat yang telahSediaan dalam ertas soalan.

  5. Tunjuan jalanerja.! anya dapat membantu dalam mendapatan  marah.

  ".#iagram yang ditunjuan di dalam ertas soalan tida

  mengiut sala yang betul e$uali diberitahu.

  %.&nda di benaran menggunaan alulator sainsti'i.

  (.Kertas soalan ini hendalah diserahan di ahir peperisaan

    nanti.

  Soalan!arkahPenuh

  !arkahDi"eroleh

  1 2

  2 2

    # #

  $ #

  % #

  & #

  ' #

  #

  $1* #

  11 $

  12 $

  1# $

  1$ #

  1% #

  1& #

  1' #

  1 #

  1 $

  2* 2

  21 #

  22 $

  2# #

  2$ $

  2% $

  +umlah*

 • 8/16/2019 Matematik Tambahan Spm k1 2015 Perak Mocktest 2

  2/12

  SULIT 3472/1

  ,he olloing ormulae ma/ be hel"ul in ansering the 0uestions. ,he s/mbols gien are

  the ones ommonl/ used.

  ALGEBRA

  1a

  a$bb )2

  $2

  −±−= abb

  $

  $a

  logloglog   =

  2  amx  an * a m + n ( 1)nT a n d  = + −

  # am ÷  an * a m , n 1*. [ ]2 ( 1)2

  n

  nS a n d  = + −

  $ - am n * a m n 111n

  nT a r   −=

  %   nmmn aaa   logloglog   += 12( ) ( )1 1

  11 1

  n n

  n

  a r a r  

  S r r r 

  − −

  = = ≠− −

  &   nmn

  maaa   logloglog   −= 1# 1

  1

  aS r 

  r ∞  =

 • 8/16/2019 Matematik Tambahan Spm k1 2015 Perak Mocktest 2

  3/12

  SULIT 3472/1

  STATISTI.S

   STATISTIK 

  1 1 

   ) )

    Σ=

  'i

  ii

   ! 2  ! 

  Σ

  Σ=

  2  '  

    ') )

  ΣΣ

  =

  7

  ( )7

  n

  n 3 

  n r =

  #( )   2

  22

   ) 1 

   )

   1 

   ) )−

  Σ=

  −Σ=σ  

  7

  ( )7 7

  n

  n4 

  n r r =

  $( )   2

  22

   )  '  

    ')

    '  

   ) )  '  −

  Σ

  Σ=

  Σ

  −Σ=σ  

  1* ( ) ( ) ( ) ( ) 3 & B 3 & 3 B 3 & B∪ = + − ∩

  % 4   '  

   5  1 

   0mm  

     

   

   

   

    −+=   2

  111 ( ) 1

  n r n r  

  r  3 6 r 4 p 7 p 7−= = + =

  12 5 min 8ean np µ  =

  &1

  *

  1**9

   ! 9

  = ×

  1# np7σ   =

  1$ )

   :   µ 

  σ 

  −=

  GEOMETRY

  GEOMETRI 

  1 Distane5 jara 

   3 ( ) ( ) 2212

  21   y y ) )   −+−

  $ Area o a triangle5 0uas segitiga 3

  ( ) ( )#12#121##221

  2

  1 y ) y ) y ) y ) y ) y )   ++−++

  2 !id "oint 5 Titi tengah

  ( )     

   

   

      ++

  = 22  2121   y y ) )

   y ) %

  2 2

  8r ) y= +

  # A "oint diiding a segment o a line

  Titi yang membahagi suatu

  tembereng garis

  ( )      

    

  ++

  ++

  =nm

  myny

  nm

  m)n) y )   2121

  &9

  8 8

  2 28

   ) i y j

  r  ) y

  +=

  +

  #$'251 6 0ihat halaman sebelahSULIT

  #

  or e)aminer;suse only

 • 8/16/2019 Matematik Tambahan Spm k1 2015 Perak Mocktest 2

  4/12

  P 3 12#;

  < 3 2$&1*;

  SULIT 3472/1

   Jawab *'($  soalan

  1.  Berdasaran malumat di atas< hubungan epada 9 ditari'an oleh pasangan

  bertertib =-1

 • 8/16/2019 Matematik Tambahan Spm k1 2015 Perak Mocktest 2

  5/12

  SULIT 3472/1

  $.  un$aApun$a bagi persamaan uadrati adalah sama dengan

    pun$aApun$a bagi persamaan uadrati ari nilai dan nilai 7.  6 # marks 5 marah =

     Jawapan?

  %.  ajah 5 menunjuan gra' bagi suatu 'ungsi uadrati <

  dengan eadaan a dan p adalah pemalar. Cra' itu mempunyai satu titi minimum di

   & - A2< h .

   y

   yataan

   

  (a)  julat nilai a<

   (b)  nilai p dan nilai h. )

  D

    Jawapan?

    6 # marah =

  &.

   #iberi ari nilai ). 6 # marah =

     Jawapan?

  #$'251 6 0ihat halaman sebelahSULIT

  %

  #

  4

   or 

  e)aminer;s

  use only

   & - A2 < h

  >

   ajah 5

  #

  2

  %

  6

  #

  $

   +

  a

  a

   "

  a

  n

 • 8/16/2019 Matematik Tambahan Spm k1 2015 Perak Mocktest 2

  6/12

  SULIT 3472/1

  '.  #iberi 'ungsi uadrati mempunyai titi masimum

    Engapan 7 dalam sebutan p.

    6 # marah @

     Jawapan?

  .  #iberi $ari nilai .

    6 # marah =

     Jawapan?

  .  Titi ,titi & -2h

 • 8/16/2019 Matematik Tambahan Spm k1 2015 Perak Mocktest 2

  7/12

  SULIT 3472/1

  1*. ari julat nilai ) bagi ) - ) , 4 F 12  6 # marah=

     Jawapan?

  11.  Bentuan persamaan uadrati yang mempunyai pun$aApun$a A3 dan G

    Beri jawapan anda dalam bentu a)2 + b) + $ * D < dengan eadaan a< b< dan $ adalah

   pemalar.

  6 $ marah =

     Jawapan?

  12. Selesaian persamaan 324) * 4() + " 

    6 $ marah=

   

  Anser  H Jawapan?

  #$'251 6 0ihat halaman sebelahSULIT

  '

  $

  #

  10

   or e)aminer;s

  use only

  $

  11

  12

  $

  $

  #

  #

 • 8/16/2019 Matematik Tambahan Spm k1 2015 Perak Mocktest 2

  8/12

  SULIT 3472/1

  1#.

   ajah 13 menunjuan suatu garis lurus 9.

    ari

  -a tititengah 9<

  (b)  persamaan pembahagi dua sama serenjang 9.

    6 $ marah =

     Jawapan?

  1$. Caris 0urus y * 5) , 1 tida bersilang dengan lengung y * 2)2 + ) + p.

  ari julat nilai p .6 # marah=

   Jawapan?

  #$'251 6 0ihat halaman sebelahSULIT

   

  +

  a

  a

   "

  a

  n

  an

  #

  .

  .

  #

  #

  #

  #

   or e)aminer;s

  use only

   $

  1#

  14

  #

  $

  o

   ajah 13

   y

   x 

    (-%1*)

  9 (11& )

  >

  >

 • 8/16/2019 Matematik Tambahan Spm k1 2015 Perak Mocktest 2

  9/12

  SULIT 3472/1

  1%. Selesaian persamaan uadrati ) - 2) , 5 * 2) , 1.

    Berian jawapan anda betul epada tiga tempat perpuluhan.

    6 3 marah =

    Jawapan?

  1&.  ersamaan uadrati 4) + $ * 1" –  -2 –  )2 mempunyai dua pun$a yang sama.

  ari nilai $.

    6 # marah=

     Jawapan?

  1'.  ungsi g ditari' oleh g-) * 43 )-  < ) 3. ari

  -ag  ,1-) -b g   ,1-2

  6 # marah=

     Jawapan?

  #$'251 6 0ihat halaman sebelahSULIT

  a

  a

   "

  a

  n

  a

  n

  #

  .

  .

  #

  #

  #

  #

  #

  15

  #

  17

  r e)aminer;s

  use only

  #

  16

 • 8/16/2019 Matematik Tambahan Spm k1 2015 Perak Mocktest 2

  10/12

  SULIT 3472/1

  1(. #iberian 'ungsi g ? )→ 2 –  3)< $ari nilai bagi g 2-3.

    6 # marah =

     Jawapan?

  1  ajah 1I menunjuan suatu gambar rajah ana panah yang mewaili

     'ungsi '? ) )2  –  2.

  ?a@ah 1

   yataan

  -a domain<

  -b julat 

  -$ imej bagi <

  -d obje bagi – 1. 6 $ marah=

   Jawapan?

  -a

  -b

  -$

    -d

  #$'251 6 0ihat halaman sebelahSULIT

  1*

  #

  1

  $

  1

   or e)aminer;s

  use only

 • 8/16/2019 Matematik Tambahan Spm k1 2015 Perak Mocktest 2

  11/12

  SULIT 3472/1

  2*. Titi -I< 2< -5< < dan -3< " ialah bu$uAbu$u bagi sebuah segitiga.

    #iberi bahawa luas bagi segitiga ialah 13 unit 2 < $ari nilai bagi .

  6 2 marah=   Jawapan?

  21.  Bu$uAbu$u bagi sebuah segitiga ialah -4< 5< 9-h< 3< dan -"< %.

   #iberi bahawa luas bagi segitiga ialah 24 unit 2 < $ari nilai yang mungin bagi h.

    6 # marah=

  Anser  H Jawapan?

  22.  ajah 22 menunjuan suatu gambar rajah ana panah yang mewaili 'ungsi

     ' ? )→ m )

  n

  -

   di mana m dan n ialah pemalar.

   ajah 22

  ari nilai

  -a m -b n

   < 6 $ marks 5 marah=

     Jawapan?

  -a -b

  #$'251 6 0ihat halaman sebelahSULIT

  11

  $

  22

  #

  $

  21

  2

  $

  20

  or e)aminer;s

  use only

 • 8/16/2019 Matematik Tambahan Spm k1 2015 Perak Mocktest 2

  12/12

  SULIT 3472/1

  23. ilai minimum untu 'ungsi uadrati '-) * )2 + ") − h ialah −1"< di mana h ialah

   pemalar.

  -a ari nilai bagi ) di mana 'ungsi ' ialah minimum.-b Litungan nilai bagi h.

   6marah=

     Jawapan?

  2$. ari julat nilai bagi m apabila gra' 'ungsi uadrati 

    '-) * 2)2+ 4m) − "m + ( menyentuhan pasiA) pada dua titi.

   

  6 $ marah=

   Jawapan?

    Selesaian persamaan serenta yang beriut?

   ) + 1 * 2y

   )2 + )y –  2"* D

  6 $ marah=

  END O UESTIONS PAPERS

   KERTAS SOALAN TAMAT 

  #$'251 6 0ihat halaman sebelahSULIT

  12

  25

  2%.

  $

  #

  24

  #

  23

  r e)aminer;s

  use only

  $

  25