Click here to load reader

Matematik i förskolan - uu.diva- 1057100/FULLTEXT01.pdf · PDF file3.1 Matematik i förskolan ... form, längd, bredd och höjd o.s.v. Doverborg redogör för en studie som genomfördes

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Matematik i förskolan - uu.diva- 1057100/FULLTEXT01.pdf · PDF file3.1 Matematik i...

 • - En intervjustudie om fem pedagogers syn p matematik, milj och material i koppling till

  matematik.

  Handledare: Maria Hedefalk

  Examinator: Caroline Liberg

  Institutionen fr pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Sjlvstndigt arbete, 15 hp

  Rapport 2016ht02138

  Matematik i frskolan

  Fairooz Andriws & Suzan Abasa

 • Frord Vi som genomfrt denna studie heter Fairooz Andriws och Suzan Abasa. Denna studie r ett

  examenarbete som vi genomfrt p frskollrarprogrammet vid Uppsala universitet. Valet av att

  skriva tillsammans kom naturligt, eftersom vi har fljts t under hela utbildningen. Denna studie har

  varit till hjlp fr vrt kommande frskollraryrket, d vi har ftt bttre uppfattning och syn p

  matematikmnet.

  Vi vill rikta ett stort tack till vr fantastiska handledare Maria Hedefalk, fr all std och vgledning

  under skrivandet av examenarbetet.

  Vi vill dessutom tacka vra fantastiska familjer, fr deras std och enorma tlamod.

  Suzan: Jag vill rikta ett stort tack till mina barn (Maria & Peter) fr att ni stod ut med mig under alla

  dessa r. Vill ocks tacka min underbara man (Bashar) fr all std och tlamod. Ni alla r fantastiska.

  Fairooz: Stort tack till min underbara man (Martin) som har uppmuntrat mig under hela

  utbildningen, fr att uppn mitt ml. Du r fantastisk.

  Vi vill ven rikta ett stort tack till pedagogerna som stllde upp p vr intervjustudie och delade med

  sig av sina erfarenheter och kunskaper.

 • Sammanfattning Vi kommer att underska pedagogernas syn p matematik samt vilken syn p milj och material som

  pedagogerna uttrycker i koppling till matematik. Vi brjar med att ge en tillbakablick av tidigare

  forskning inom matematik, vad forskningen har kommit fram till och drefter redovisa resultatet av

  informanternas svar med hjlp av ngra sociokulturella perspektiv.

  Syftet med den hr studien r att underska pedagogernas syn p matematik, milj och material i

  koppling till matematik. Studien utgr frn en kvalitativ intervju, dr fem pedagogers uppfattningar

  om mnet matematik redovisas. Resultatet av studien har visat att pedagogerna har olika

  uppfattningar om matematik. Majoriteten av informanterna r enade om att matematik upplevs som

  roligt, intressant och nyttigt.

  Nyckelord: Matematik, frskola, frskolebarn, milj, lrande och utveckling.

 • Innehllsfrteckning 1. Inledning ........................................................................................................................................... 1 1.1 Syfte & frgestllningar.......................................2 2. Bakgrund...........3

  2.1 Vad sger frskolans lroplan om matematik .............................................................................. 3 2.2 Arbetsfrdelning .......................................................................................................................... 3

  3. Tidigare forskning ............................................................................................................................ 4 3.1 Matematik i frskolan historisk bakgrund ................................................................................. 4 3.2 De grundlggande matematiska aktiviteterna ............................................................................... 5 3.3 Pedagogens syn p matematik ..................................................................................................... .6 3.4 Miljns och materialens betydelse fr matematikinlrningen ...................................................... 7

  4. Teoretisk utgngspunkt ................................................................................................................. 10 4.1 Sociokulturellt perspektiv ........................................................................................................... 10 4.2 John Dewey ................................................................................................................................ 11

  5. Metod ............................................................................................................................................... 11 5.1 Val av metod ............................................................................................................................... 11 5. 2 Urval .......................................................................................................................................... 12 5. 3 Datainsamling ............................................................................................................................ 12 5. 4 Bortfall ....................................................................................................................................... 13 5. 5 Genomfrande ........................................................................................................................... 13 5.6 Reliabilitet och validitet .............................................................................................................. 14

  6. Etiska vervgande ........................................................................................................................ 15 6. 1 Informationskravet ..................................................................................................................... 15 6. 2 Samtyckeskravet ........................................................................................................................ 15 6. 3 Konfidentialitetskravet .............................................................................................................. 15 6. 4 Nyttjandekravet ......................................................................................................................... 15

  7. Resultat och analys ......................................................................................................................... 16 7.1 Presentation av informanterna .................................................................................................... 16 7.2 Resultat ....................................................................................................................................... 17 7.2.1 Pedagogernas syn p matematik .............................................................................................. 17 7.2.2 Miljns och materialets betydelse enligt pedagogerna ............................................................ 18 7.2.3 Analys ...................................................................................................................................... 19 7.2.4 Pedagogernas syn p miljns och materialets betydelse ......................................................... 21

  8. Diskussion och slutsats ................................................................................................................... 23 8.1 Vidare forskning ......................................................................................................................... 25 8.2 Slutord ........................................................................................................................................ 25

  9. Referenslista... 26

 • 1

  1. Inledning

  Vr studie handlar om matematik i frskolan, med fokus p pedagogens syn p matematik samt deras

  syn p milj och material i koppling till matematik. Vi har tidigare haft en negativ instllning till

  mnet matematik och drfr har vrt intresse inte varit srskilt stort. Vi tyckte att matematikmnet

  var svrt att begripa. Under utbildningens gng har vr syn p matematik frndrats. Specifikt under

  en matematikkurs som vi lste under termin tre. Dr kades vr frstelse fr hur lustfylld och

  intressant matematiken kan vara. Vi hade inte tillrckligt med kunskap om matematik, trots att vi

  idag inser att matematik r ett ndvndigt redskap som underlttar vr vardag p flera olika stt.

  Lee Joohi (2010) ppekar i sin studie att matematik lgger grunden fr ett matematiskt lrande redan

  i frskolan och drfr har pedagogen en viktig roll att stimulera barnen till ett livslngt lrande inom

  detta mnesomrde. Doverborg och Emanuelsson (2006, s. 29) hvdar att mnniskan mter

  matematik dagligen, det kan vara i hemmet, arbetsplatsen, naturen, utbildningen etc.

  I en annan studie av Elisabeth Doverborg (2006, s. 11-12) har det visat sig att en av pedagogens

  uppgift r att bekanta sig med matematik och tolka barns vrldar och fnga deras uppmrksamhet

  redan i tidig lder. Pedagogen erbjuder barnen mjlighet att skapa en strre frstelse om olika

  matematiska aspekter genom att experimentera och utforska. Verksamheten ska vara lrorik och

  lustfylld med olika material s att barn kan lockas och stimuleras. Barn i tidig lder ska f mjlighet

  att utveckla en god matematisk grund. Det behvs skickliga pedagoger fr att medvetet kunna

  implementera matematik och uppmuntra barn till att lsa olika problem. Bjrklund (2007, s.1)

  framhller att verksamhetens milj har stort betydelse fr barns lrande och utveckling.

  Vi kom fram till att det r viktigt att redan i frskolan brja med att arbeta med olika matematiska

  redskap fr att uppmuntra och frmja barns intresse fr mnet. Vi pedagoger har ansvar fr att vcka

  intresse och nyfikenhet i barngruppen, drfr r det viktigt att pedagogen knner sig trygg i mnet

  och kan vidareutveckla det tillsammans med barnen.

  Ann Ahlberg (2000, s. 10) hvdar att pedagogernas syn och attityder till matematik har stor betydelse

  fr hur de organiserar och genomfr undervisningen. Vi tycker att det r relevant att studera

  pedagogernas syn p matematik i frskolan och hur de anser att miljn kan p