Matematik Galileo Galilei a jeho dielo Discorsi The mathematician .2016-07-12  jeho prce s

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Matematik Galileo Galilei a jeho dielo Discorsi The mathematician .2016-07-12  jeho prce s

Acta Mathematica Nitriensia

Vol. 1, No. 2, p. 1 14

ISSN 2453-6083

Matematik Galileo Galilei a jeho dielo Discorsi

The mathematician Galileo Galilei and his work Discorsi

Jozef Fuliera , tefan Tkaikb a* Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, Tr.

A. Hlinku 1, SK-949 74 Nitra, bDepartment of Mathematics, Faculty of Education, Catholic University in Ruzomberok, Hrabovsk cesta 1A,

SK-034 01 Ruomberok

Received 6 October 2015; received in revised form 10 October 2015; accepted 13 October 2015

Abstract

This paper is devoted to the mathematical heritage of Galileo Galilei, the recognized Italian Renaissance

mathematician, physicist, astronomer and philosopher. The contents of Galileos work known as Dialogues

Concerning Two New Sciences, which was translated into the Slovak language within a project supported by

the Cultural and Educational Grant Agency of the Slovak Republic, provide clear evidence that Galileo was not

only a physicist, but also a distinguished mathematician among his contemporaries, who left his mark in the

history of mathematics. In addition, in this paper we deal with the relation between mathematics and physics

with emphasized focus on several other great mathematicians who are generally perceived only as physicists or

inventors.

Keywords: Galileo Galilei, mathematics, physics, history of mathematics.

Classification: A30, M50

1 vodn poznmky

V tomto lnku sa budeme zaobera matematickm odkazom vznamnho talianskeho matematika, fyzika, astronma a filozofa obdobia renesancie Galilea Galileiho (1564 1642). Dvod je pomerne prost. Tto tma istm spsobom vyplynula z rieenia projektu Kultrnej a edukanej grantovej agentry (KEGA) s nzvom Vyuitie pvodnch matematickch demontrci a fyziklnych pokusov, ktor pouil Galileo Galilei v mechanike a pohybe telies vo vyuovan na zkladnch a strednch kolch na PF Katolckej univerzity v Ruomberku a na FPV Univerzity Kontantna Filozofa v Nitre. Projekt je zameran na spracovanie revolunch mylienok a postupov, ktor v roku 1638 uverejnil Galileo Galilei vo svojom vrcholnom diele Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno due nuove scienze attenenti alla mecanica & i movimenti locali (Rozhovory a matematick dkazy o dvoch novch vedch, o mechanike a pohybe telies). V alom budeme asto pouva iba skrten nzov tohto diela Discorsi. Tmto dielom, ktor bolo uverejnen na sklonku Galileiho ivota (a to v rodnej talianine a nie latinine, ako bvalo zvykom u vedeckch prc), Galilei poloil zklady novej vednej

*Corresponding author; email: jfulier@ukf.sk Corresponding author; email: stefan.tkacik@ku.sk V anglickch prekladoch tohto diela sa spravidla pouva nzov Dialogues Concerning Two New Sciences. DOI: 10.17846/AMN.2015.1.2.1-14

https://sk.wikipedia.org/wiki/Matematikhttps://sk.wikipedia.org/wiki/Fyzikhttps://sk.wikipedia.org/wiki/Astron%C3%B3mhttps://sk.wikipedia.org/wiki/Filozofhttps://sk.wikipedia.org/wiki/Renesanciahttps://sk.wikipedia.org/wiki/1564https://sk.wikipedia.org/wiki/1642mailto:jfulier@ukf.skmailto:stefan.tkacik@ku.sk

2 Acta Mathematica Nitriensia, Vol. 1, No. 2, p. 1 - 14

disciplny mechaniky. Pre preklad a spracovanie tejto tohto vrcholnho diela Galilea Galileiho z talianiny do slovenskho jazyka (doposia toti nebolo toto dielo preloen do slovenskho a ani eskho jazyka) ns inpiroval n priate, esk matematik svetovho formtu, prof. Petr Vopnka*. Prof. Vopnka nm dokonca poskytol jeden z mla exemplrov skutonch originlov vtlaku Galileovej knihy Discorsi (vytlaenej v roku 1638 v holandskom Leidene), ktor vlastnil. S prof. Vopnkom sme odkonzultovali cel rad problmov, ktor vznikali pri prekladan toho diela do sloveniny, i pri rieen rozlinch otzok spojench jednak pri realizci vedeckch seminroch venovanch ivotu a dielu Galilea. Pn profesor nm vdy vemi ochotne pomohol a preto ns vemi zarmtilo, ke sme sa dozvedeli, e prof. Vopnka na jar roku 2015 zomrel. Je vhodn poznamena, e na preklade tohto Galileiho diela z talianiny vek kus prce odviedla Dr. Rosangela Libertini, ktorej patr vaka i za to, e sa nm podarilo nadviaza aj kontakt s Accademia della crusca vo Florenci, kde sa zachovali pvodn Galileove listy, ktor sa objasuj niektor aspekty tvorby jeho diela Discorsi.

2 Matematik Galileo versus fyzik Galileo

Galileo Galilei (1564 1642) bol vznamn taliansky matematik, fyzik, astronm a filozof obdobia renesancie. Galileo Galilei patr spolu s Michelangelom, Raffaelom, Napoleonom k malej skupine vznamnch osobnost novovekej histrie udstva, ktorch zvyajne oslovujeme temer familirne - iba ich krstnmi menami. Vina ud si o Galileovi zo kolskch ias si zva pamt len dve, prp. tri skutonosti: na ikm veu v jeho rodnej Pise, a na proces, ktor viedla proti nemu inkvizcia, prp. niektor z nich si mono ete spomen na legendu (ktor je s vekou pravdepodobnosou nepravdiv) spojen s Galileovm vrokom A predsa sa to ! (Zem sa ota okolo svojej osi) - po taliansky Eppur si muove!. Temer vetky populrno vedeck publikcie, o tomto vedcovi, ba dokonca aj niektor publikcie vedeckho charakteru, zaraduj Galilea Galileiho medzi vznamnch fyzikov, resp. astronmov, ale u pomenej ho zarauj aj medzi vznanch matematikov uvedenho obdobia. O tom, e Galilei bol aj matematik, sa asto v rozlinch publikcich, najm encyklopedickho charakteru vbec nedozvieme. Do istej miery ide o vemi zvltnu situciu, pretoe v priebehu celho svojho ivota Galileo Galilei pracoval a dostval plat za prcu univerzitnho profesora matematiky i dvornho matematika. O fakte, e Galileo sa naozaj za matematika povaoval, svedia nielen slov Sagreda (reprezentoval postavu samotnho Galileiho v jeho diele Discorsi), ale sved o tom aj list, ktor Galilei v roku 1636 napsal svojmu priateovi E. Diodatimu, v ktorom sa Galilei oznauje za odbornka v geometrii, inmi slovami za odbornka v matematike. Toto je dos dleit, pretoe asi vhodn poznamena, e vo veobecnosti prirodzene nesta, aby sme mohli okamite zaradi Galilea Galileiho

* prof. RNDr. Petr Vopnka, DrSc. (1935 - 2015), psobil na Matematicko-fyziklnej fakulte UK v Prahe a neskorie od roku 2003 na Zpadoeskej univerzite v Plzni, v rokoch 1990 -1992 bol ministrom kolstva R. Vsledky svetovho vznamu dosiahol, ke v sedemdesiatich rokoch 20. storoia zaloil a so svojimi iakmi rozvinul tzv. alternatvnu teriu mnon (alternatvnej voi klasickej Cantorovej terii). Neskorie sa zaal venova filozofickm a historickm otzkam matematiky. Jeho najznmejm dielom je Uheln kmen europsk vzdlanosti a moci. Vek kus prce odviedol pri prekladoch historicky vznamnch textov (Euklidove Zklady, Aritmetick a algebraick traktt Al Chvrizmho) do eskho jazyka, m ich sprstupnil aj pre slovenskho tatea. Originly tejto knihy s vemi drah. Ide toti o knin artefakty star takmer 400 rokov. Na ilustrciu uveme, e v poslednch desaroiach boli v renomovanch auknch slach vydraen minimlne dva originly Galileiovho diela Discorsi: 25 000 GBP (Sothebys), za 30 550 $ (Christies) v roku 2001.

https://sk.wikipedia.org/wiki/1564https://sk.wikipedia.org/wiki/1642https://sk.wikipedia.org/wiki/Matematikhttps://sk.wikipedia.org/wiki/Fyzikhttps://sk.wikipedia.org/wiki/Astron%C3%B3mhttps://sk.wikipedia.org/wiki/Filozofhttps://sk.wikipedia.org/wiki/Renesancia

J. Fulier, . Tkaik: Matematik Galileo Galilei a jeho dielo Discorsi 3

medzi matematikov (presnejie medzi dleitch matematikov svojej doby), pretoe jeho mimopracovn innos, vrtane jeho publikanej innosti by mohla by orientovan na vedeck oblas, ktor nekoreponduje s jeho povolanm. Takch prpadov histria zaznamenala vemi vea. iarivm prkladom je Pierre de Fermat (1601 1665), povolanm prvnik, ktor napriek tomu, e sa venoval matematike iba vo svojom vonom ase, dosiahol v matematike (analytick geometria, teria sel, teria pravdepodobnosti, matematick analza) tak vynikajce vsledky, e je prvom povaovan za jednho z najvch matematikov vetkch ias. alm vekm amatrom v matematike bol aj teolg, filozof, logik Bernard Bolzano (1781 - 1848), ktor je povaovan za najvieho eskho (nemecky hovoriaceho) matematika.*. Toto vak nie je celkom prpad Galilea Galileiho, pretoe Galilei sa cel ivot zaoberal matematikou nielen v spojitosti s prcou profesora matematiky, za ktor dostval plat, ale matematikou sa zaoberal aj vo svojom vonom ase a temer vetky jeho prce s bu priamo o matematike, alebo je v nich matematika tvorivm spsobom vyuvan. Sved o tom aj fakt, e samotn Galileo sa za matematika naozaj povaoval, o dokumentuj nielen slov Sagreda (reprezentoval postavu samotnho Galileiho) v jeho diele Discorsi, ale sved o tom aj dopis, ktor Galilei v roku 1636 napsal svojmu priateovi E. Diodatimu, v ktorom sa Galilei oznauje za odbornka v geometrii, inmi slovami za odbornka v matematike. Je preto dos zaujmav, e napriek tomu matematick prnos Galileiho diela zostal pre iriu odborn verejnos plne nepovimnut, i dokonca plne ignorovan. Na tomto mieste rozhodne nechceme zahova Galileov prnos pre fyziku, lebo ten bol obrovsk a urite hlboko a na dlh dobu ovplyvnil dovtedaj fyziklny i filozofick obraz sveta. Iba chceme pripomen a zdrazni, e na tomto diele m nemal zsluhy Galilei ako matematik a jeho exaktn matematick spsob myslenia a uvaovania zskan poctivm tdia prc Euklida, Archimeda a ich nasledovnkov, ktor matematizciou vied o prrode, konkrtne mechaniky, zmenilo po roku 1600, ponmanie dovtedajej fyziky, ktor bola do tch ias v podru Aristotelovej prrodnej filozofie. Skutonos, e Galileo dosiahol oslujce vsledky na poli fyziky, jednoducho neme by dvod na to, aby sme ignorovali jeho matematick vsledky, jeho prnos pre matematiku. Zaujmav je, e histria je nespravodliv voi Galileovi aj z inho hadiska. Toti Galileova duchapl