Click here to load reader

Matematica - Clasa 4 - Culegere - Flora Abrudan, Simona Brie, - Clasa... · PDF file 2018. 11. 5. · Matematica - Clasa 4 - Culegere - Flora Abrudan, Simona Brie, Adina Micu Author:

 • View
  93

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of Matematica - Clasa 4 - Culegere - Flora Abrudan, Simona Brie, - Clasa... · PDF file...

 • MATEMATICA Flora Abrudan I Simona Brie I Adina Micu

  culegere SiNAPSiS.

  l

  4

 • -**,

  CUPRINS

  t. RECAPITULARE INITIALA ....."""' s Test de evaluare inilialS """""' 8

  il. NUMERATIA O - 1 000 O00.. ..... L0 ll.1.Formarea,scriereagicitireanumerelornaturale 11.2. Compararea, ordonarea 9i rotunjirea numerelor naturale ......... t2 11.3. Scrierea cu cifre romane........... ""' 13 Test de evaluare. ""' L4

  1il. oPERATII CU NUMERE NATURALE ....... 15 lll.1. Adunarea 9i sciderea in concentrul 0 - 1000 000......... ........... 15

  111.1.1. Adunarea fdrd trecere peste ordin'.......' """ 15 111.L.2. Sciderea fdrd trecere peste ordin """"""""t7 111.L.3. Adunarea cu trecere peste ordin """"""""' 18 111.1.4. Sciderea cu trecere peste ordin ..'..."' """"' 20 111.1.5. Aflarea numirului necunoscut.'.'.....'..... ""'21'

  Recapitulare......... """"""""' 23 Test de evaluare. ""' 24 lll.2. inmullirea numerelor naturale in concentrul 0 - 1 000 000 .....25

  111.2.1. inmullirea unui numdr cu 10, 1OO, 10OO '""' 25 lll.2.2.inmul1irea cAnd factorii au cel mult trei cifre """"" """26 111.2.3. Proprietdlile inmullirii """""""' 30

  Test de evaluare. ""' 3L

  lll.3. impirlirea numerelor naturale in concentrul 0 - 1 000 000......." """""""' 32 111.3.L. impirlirea unui numir la 10, 1-OO, 1000 """32 111.3.2. impi4irea la un numdr de cel mult doui cifre.......... ...'.'.....'....'.....33

  Test de evaluare. ""' 37

  lll.4. Ordinea efectuirii operaliilor """' 38 Test de evaluare. ""' 41'

  tv. PRoBLEM E """""""' 42 1V.1. probleme care se rezolvd prin douS sau mai multe operalii .....42 1V.2. Probleme care se rezolvd prin metoda figurativi """""' """""' 44 1V.3. Probleme care se rezolva prin metoda comparaliei ...47 1V.4. Probleme care se rezolvi prin metoda mersului invers ."""""" 49 Test de evaluare. ""' 51

 • '|sILq

  v. FRACTil ............. ......... s3 Test de evaluare. ..... 5g

  VI. ELEMENTE DE GEOMETRIE ...60 Localizarea obiectelorin spaliu ..,......... 60 Drepte gi unghiuri.............. ....62 Figuri geometrice ........... ....... 63Pdtratul

  ,............63 Triunghiul

  .........64 Paralelogramul...........

  .........65 Rombul

  oreptungrr;: :::: :: :: : : :: : 2:cercul ................6g

  Corpuri geometrice........... .... 69

  Cubul 9i paralelipipedul ......69 piramida gi conul..... ............70 Cilindrul gi sfera ..................11,

  Recapitulare ......... .................72 Test de evaluare.. ....74

  vlt. uNlTATt DE MASURA.......... ........,........7s UnitSli de misurd pentru lungime ...r........i.. .......75 UnitSli de mdsurd pentru volumul lichidelor ......77 UnitSli de mdsurd pentru masd ............7g Unit5li de mdsurd pentru timp....... ...... 81 UnitSli monetare .... g3 Test de evaluare.. .... g5

  vilt. oRGANTZAREA DATELOR iN TA8E1............. ......87 RECAPTTULARE FINALA ............... 90 TEST DE EVALUARE FINALA...... ... 95

  4

 • t. RECAPITULARE INITIALA

  a) unitili

  a) unitdlide mii

  a) unitSli de mii

  a) sute

  b) zeci

  b) unit5li

  b)zeci de mii

  b) zeci

  c) sute

  c) sute

  c) unit5li

  c) mii

  O Gisegte c6te un numdr de ordinul patru pentru fiecare enun!: vecinul mai mic al lui.2 010 ) succesorul numdrului 3 999 ) numirul cuprins intre 4 600 9i 4 598 )- un numir format din cifre Pare )- un numdr par care are la ordinul miilor cea mai mare cifrd ) un numir care se poate rotunji la L 970 ) un numdr format din cifre consecutive )- cel mai mare numir, mai mic decAt 6 000 ) cel mai mic numdr care are cifra 4la ordinul zecilor )

  Se dd girul: 999,2996, 3 350, 3 OO4,248,6877,9 151, 2L8'973'5'

  a) Ordoneazd crescitor numerele pare.

  a

  a

  a

  a

  a

  a

  o

  a

  a

  O Ce reprezintd cifra subliniatd? incercuiegte: 3926

  968

  9 400

  1.573

  b)Ordoneazi descrescdtor numerele impare.

  Calculeaz6:

  a) 203 + 3 L52

  8594- L L62

  4960+ 199

  27x 9

  6051- 3 3!7

  9050- 4 865

  7t9O+ 469

  b)9x8= 74:7= 5x8= 7x5= 53:9= 28:4=

  4x9= 32:4= 7O:I0= 8x8=

  39x 5Lx 34x 64225

  - c)12x 63x

  45

  La gcoala Nr. l- suntinscrigi 12OO de elevi, iar la $coala Nr.2 sunt cu 360 mai pulini.

  C6!i elevi sunt in total la cele doui Scoli?

  5

 • @ Calculeazd gifd proba prin operafia inversd: 3279+4519= 54:9= 73x7 =

  60:4= 7 OtO- 5 083 = 515 + 131_3 =

  O Afl5 numdrul necunoscut gicalculeazd: 3xa=24 d-

  ct-

  V:

  4712+d=9328 d= fl= V:

  axc=

  f+d-

  b-706=5032 b- b- V:

  e:7=8 A=

  e= V:

  35:c=7 L-

  V:

  5584-f=800 f= f= V:

  e:a=

  b-d= lntr-un depozit sunt 4g saci de greu gi de 6 ori mai pulini saci de secar;.

  $tiind cd un sac c6ntiregte 40 de kg, afld ce cantitate de cereale este in depozit.

  Transcrie gi calculeazd exercif iile. t25-3L + 9 :9 -4x 3 + L6 : 4x5 = 5 x 1 000-816 + !2x3 : 1 -SG +4x 8 = (36 : 9 x4 :2+ 51)- (100-81 : 9 x 2) + 5 = 4 808-(50 : 5 x 31 + 6) + 3 x (200x 3 _34 + 47 _499) =6+(6+5x6-6 : 6-t x6)-Gx(6 : 6+6x6 : 6x0) = La biblioteca gcoliisunt 362 volume de poezie, cu t24mai multe ci4idespre natur;. cdrfile depovegti sunt dubrur ceror despre naturS, iar restur sunt romane de aventuri.

  cate romane de aventuri sunt, gtiind cd ra bibrioteci sunt 10 o0o de cdrli? volume de poezii=

  cd4idespre naturd = cdrli de povegti =

  romane de aventuri= R:

  6

 • Unegte cu dimensiunea corecti 9i scrie fraclii corespunzitoare pirlilor colorate.

  un sfert = - CompleteazS:

  1=- 2

  doui zecimi= - o doime = - doui treimi = -

  q,

  7 3 >_ 6

  6 _ 6

  @

  @

  La suma dintre numdrul 365 9i inversul sdu, adaugi c6tul dintre 64 9i 8.

  V6rsta mamei este de patru ori mai mare dec6t a copilului 9i cu 3 ani mai mici decit a tatilui.

  impreunS, ceitrei membri ai familiei au 84 de ani'

  C6!i ani are fiecare?

  @ ldentificielementelegeometricereprezentate'

  Deseneazi un dreptunghi cu lungimea de doui ori mai mare decAt lifimea'

  Afld perimetrul acestuia, gtiind ci lilimea este de 2 cm'

  7

 • O incercuiepte varianta corectd de rdspuns:

  -u

  c) doui mii treisprezece.

  c) 640.

  c) zeci.

  c) unitSlilor de mii.

  c) 3 000

  c) 6 835.

  c) 560.

  56x10=

  12x100=

  Test de evaluare initiald

  o Numdrul 2Ot3 se citegte: a) doud mii o suti treizeci; b) doud sute treisprezece;

  o Sase mii patruzeci se scrie: a) 6 040; b) 6 a00;

  o La numdrul 8 952, cifra 9 reprezintd: a) unitSlide mii; b) sute;

  r in numdrul402I, cifra cea mai mare este la ordinul: a) sutelor; b) unitililor;

  o Numdrul cuprins intre 3 004 Si 2 g60 este: a) 2 860; b) 3 a0o;

  o Succesorul par al lui 6 g34 este: a) 6 832; b) 6 836;

  o Numirul 554, rotunjit la zeci este: a) 500; b) 5s0;

  CalculeazS:

  362t+4839= 4!x2= 2086-1953= 72:g= Completeazi spaliile libere din tabele:

  a 36 860 5 482 b 42 501 2628

  a+b 1 501 3 572

  a 7 6 t2 b 9 3 5

  axb 54 18

  @ Efectueazd: 36 : 6 +40x 100-( 8 x 9 + 6 + 30 : 6 ) =

  8

 • Graficele de maijos reprezintd numdrul de vizitatori ai Muzeului de Artd. Completeazi tabelul

  cu datele observate in grafice 9i rezolvi cerinfele'

  60

  50

  40

  30

  20

  10

  0

  Siptim6na I Siptim6na ll

  o care sunt zilele din prima s5pt6m6ni cu num;rul egal de vizitatori?

  SiptimAna ll

  o care este ziua din a doua sdptdmAni cu cei mai pulinivizitatori?

  o Cu c61i vizitatori au fost mai mulli mar-ti dec6t luni, in prima siptdm6ni?

  o Compari ziua de vineri a celor doui siptimini'

  o C6!i vizitatori au fost in total in cele doui zile de joi?

  r Afld numdrul de vizitatori din prima siptdmini'

  o Calculeazb c6te persoane au vizitat muzeulin a doua siptimAnS.

  o in care dintre cele doui sdptim6ni au fost mai mullivizitatori 9i cu cAt?

  o cate persoane au vizitat muzeulin cele doud weekend-uri?

  r De c6te ori sunt mai mulli vizitatorii din ultima zi fa!5 de cei din prima zi, in siptimdna l?

  9

Search related