MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  1/40

  1

  Rijeeni primjeri iz kolokvija

  1. SKUPINA PITANJA..........................................................................................................2

  Zadatak 1.(ortogonalne trajektorije)....................................................................................2

  Zadatak 2.(separacija varijabli) ...........................................................................................3

  Zadatak 3.(nehomogena linearna jedn. 1. reda) ................................ ............ .......................4

  Zadatak 4.(homogena linearna vieg reda s konst. koef. )....................................................6

  Zadatak 5.(linearna vieg reda s konst. koef.)......................................................................6

  Zadatak 6.(dif. jedn. oblika )()( xfy n ) ...............................................................................8

  Zadatak 7.(ortogonalne trajektorije)....................................................................................9

  Zadatak 8.(separacija varijabli) .........................................................................................10

  Zadatak 9.(linearna nehomogena prvog reda)....................................................................10

  Zadatak 10. (linearna s konstantnim koeficijentima vieg reda).........................................12

  Zadatak 11.(dif.jednadba oblika )()( xfy n )....................................................................13

  Zadatak 12. (dif.jednadba oblika )()( xfy n )...................................................................14

  2. SKUPINA PITANJA........................................................................................................16

  Zadatak 1.(Bernoullijeva prvog reda)................................................................................16

  Zadatak 2. (sustav diferencijalnih jednadbi) .......... ..........................................................17

  Zadatak 3.(sniavanje reda diferencijalnih jednadbi) ........................................ ............ ...20

  Zadatak 4.(sustav diferencijalnih jednadbi) ........... ................................ ........... ............ ...21

  Zadatak 5.(sustav diferencijalnih jednadbi) ........... ................................ ........... ............ ...24

  Zadatak 6.(homogena diferencijalna jednadba prvog reda)..............................................25

  Zadatak 7.(Lagrangeova metoda varijacije konstanti)........................................................27

  3. TEORIJSKA PITANJA....................................................................................................30

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  2/40

  2

  1. SKUPINA PITANJA

  Zadatak 1.(ortogonalne trajektorije) (1 bod) Nai diferencijalnu jednadbu ortogonalnihtrajektorija familije krivulja xCy 3ln (dobivenu diferencijalnu jednadbu ne treba rjeavati).

  Rjeenje. Da bi nali traenu diferencijalnu jednadbu ortogonalnih trajektorija familijekrivulja xCy 3ln najprije trebamo nai pripadnu diferencijalnu jednadbu od familije

  xCy 3ln . To radimo tako da izraz xCy 3ln najprije deriviramo:

  /'3ln xCy

  )'3(ln3ln'' xCxCy

  (derivacija od funkcije xln jex

  1pa imamo)

  33

  1'

  xCy

  xCy

  1'

  (deriviranjem izraza xCy 3ln nismo se rijeili konstante Cpa emo ju izraziti)

  '1

  ' yxCx

  Cy

  (sada se sa 'yxC vraamo u familiju xCy 3ln i dobivamo)xyxy 3ln'

  (ako gornju jednakost malo sredimo dobivamo)

  xx

  yy

  3ln' Pripadna diferencijalna jednadba familije xCy 3ln

  (od nas se trai da naemo diferencijalnu jednadbu ortogonalnih trajektorija familije

  xCy 3ln )

  (traenu jednadbu emo dobiti tako to emo u naenoj diferencijalnoj jednadbixx

  yy

  3ln'

  zamijeniti 'y sa'

  1

  y )

  (tada dobivamo)

  xx

  y

  y 3ln'

  1 Traena diferencijalna jednadba ort. trajektorija familije xCy 3ln

  (nije nuno, ali gornju jednakost moemo malo srediti pa dobivamo)

  1/3ln'

  1

  xx

  y

  y

  yxxy 3ln'

  y

  xxy

  3ln'

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  3/40

  3

  Zadatak 2.(separacija varijabli) (1,5 bod) Metodom separacije varijabli nai ope rjeenjediferencijalne jednadbe yyx ')1( , a potom ono partikularno rjeenje koje zadovoljava uvjet

  1)2( y .

  Rjeenje. Dakle, metodom separacije varijable trebamo rijeiti diferencijalnu jednadbuprvog reda yyx ')1( , odnosno izraunati nepoznatu funkciju y koja zadovoljava jednadbu

  yyx ')1( :

  yyx ')1(

  ( 'y emo zapisati kaodx

  dyy ' pa imamo)

  ydx

  dyx )1(

  (kako bi separirali varijable, odnosno da bi se rijeili svega vezanog u varijablux na lijevoj

  strani, gornju jednakost mnoimo sax

  dx

  1pa dobivamo:)

  x

  dxy

  dx

  dyx

  1

  /)1(

  x

  dxydy

  1

  (jo se trebamo rijeitiy-ona na desnoj strani pa sve dijelimo say)

  yx

  dxydy :/

  1

  x

  dx

  y

  dy

  1

  (na lijevoj strani imamo sve vezano uzy a na densoj uzx, dakle separirali smo varijable)

  (moemo integrirati)

  /1 xdx

  y

  dy

  x

  dx

  y

  dy

  1

  11 )1ln(ln

  1

  1ln CxCt

  t

  dt

  dtdx

  dxdt

  xt

  x

  dxy

  1)1ln(ln Cxy

  (radi jednostavnosti rjeenja, uvodimo novu konstantu Ctakvu da 1ln CC )

  Cxy ln)1ln(ln

  )1ln(lnln xCy

  (na desnoj strani gornjeg izraza primjenjujemo pravilob

  aba lnlnln )

  x

  Cy

  1

  lnln

  x

  Cy

  1OPE RJEENJE (ima 1 konstantu jer smo rjeavali dif. jedn. 1. reda)

  Jo trebamo nai partikularno rjeenje koje zadovoljava poetni uvjet 1)2( y (obratiti panjuna to da nam je zadan samo jedan poetni uvjet, ali to e biti dovoljno jer se radi o dif.

  jednadbi prvog reda, prema tome ope rjeenje ima samo jednu konstantu pa nam je dovoljanjedan uvjet odnosno jedna jednadba da bi izraunali tu jednu nepoznanicu). Dakle, u operjeenje trebamo uvrstiti poetni uvjet i izraunati emu je jednaka konstanta C:

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  4/40

  4

  11121

  )2(1

  CCCC

  yx

  Cy

  Dakle, uz poetni uvjet 1)2( y smo izraunali da je 1C , pa je traeno partikularno rjeenjeono koje dobijemo kada u ope umjesto konstante Cuvrstimo dobivenu vrijednost 1C :

  xy

  1

  1 Traeno partikularno rjeenje

  Zadatak 3.(nehomogena linearna jedn. 1. reda) (3 boda) Nai ope rjeenje linearne

  diferencijalne jednadbe xxyx

  y tan1212

  1'

  .

  Rjeenje. Jednadba xxyx

  y tan1212

  1'

  je nehomogena linearna diferencijalna jednadba

  prvog reda. Istu moemo rijeavati Lagrangeovom metodom varijacije konstanti ili

  Bernoullijevom metodom. Ovdje emo je rijeiti Lagrangeovom metodom.

  Najprije moramo rijeiti pripadnu homogenu jednadbu koju emo dobiti tako da umjesto

  funkcije na densoj strani jednadbe xxy

  x

  y tan12

  12

  1'

  napiemo nulu:

  012

  1'

  y

  xy

  (ova jednadba bi se trebala moi rijeiti separacijom varijabli)

  yx

  y12

  1'

  (dx

  dyy ' )

  yxdx

  dy

  12

  1

  y

  dxy

  xdx

  dy

  /

  12

  1

  12

  x

  dx

  y

  dy

  /12xdx

  y

  dy

  12xdx

  y

  dy

  11 )12ln(2

  1ln

  2

  1

  2

  1

  2

  12

  12ln CxCt

  t

  dt

  dxdt

  xt

  x

  dxy

  1)12ln(2

  1ln Cxy

  (primjenjujemo pravilo naan lnln )

  12

  1

  )12ln(ln Cxy

  (uvodimo novu konstantu Ctakvu da vrijedi 1ln CC )

  Cxy ln)12ln(ln 21

  (na desnoj strani gornjeg izraza primjenjujemo pravilo abba lnlnln )

  2

  1

  )12(lnln xCy

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  5/40

  5

  12xCy Ope rjeenje pripadne homogene dif. jednadbe

  Sada, prema Lagrangeovoj metodi varijacije konstanti, pretpostavimo da je traeno ope

  rjeenje poetne diferencijalne jednadbe xxyx

  y tan1212

  1'

  oblika 12)( xxCy , pri

  emu je )(xC nepoznata funkcija koju tek trebamo izraunati.

  12)( xxCy

  (deriviramo li gornju jednakost imamo)

  2122

  1)(12)(''

  xxCxxCy

  12

  1)(12)(''

  xxCxxCy

  Sada izraze 12)( xxCy i12

  1)(12)(''

  xxCxxCy uvrtavamo u poetnu

  diferencijalnu jednadbu xxyx

  y tan1212

  1'

  i dobivamo:

  xxxxCxxxCxxC tan1212)(12

  1

  12

  1)(12)('

  (sredimo li gornji izraz dobivamo)

  xxxCxx

  xCxxC tan12)(12

  1

  12

  1)(12)('

  xxxxC tan1212)('

  (podijelimo sa 12 x )

  xxC tan)('

  (integriramo xxC tan)(' i imamo )

  11 )ln(cosln

  sin

  sin

  cos

  cos

  sintan)( CxCt

  t

  dt

  dtxdx

  xdxdt

  xt

  dxx

  xxdxxC

  (dakle, traena funkcija )(xC je jednaka)

  1)ln(cos)( CxxC

  (pa je traeno ope rjeenjeyjednako:)12)( xxCy

  (nakon uvrtavanja 1)ln(cos)( CxxC )

  12))ln(cos( 1 xCxy OPE RJEENJE POETNE DIF. JEDN.(ponovno, u opem rjeenju imamo samo jednu konstantu jer smo rjeavali diferencijalnu

  jednadbu prvog reda)

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  6/40

  6

  Zadatak 4.(homogena linearna vieg reda s konst. koef. ) (2 boda) Nai ope rjeenjediferencijalne jednadbe 0''4'''4 yyyIV .

  Rjeenje. Jednadba 0''4'''4 yyyIV je linearna homogena diferencijalna jednadba 4. reda

  s konstantnim koeficijentima. Prema tome, rjeavamo je tako da uvedemo supstituciju rxey

  u samu jednadbu. Tada dobivamo:

  044

  234 rxrxrxererer

  (izluimo li rxe dobivamo)0)44(

  234 rrre rx

  044 234 rrr Karakteristina jednadba

  (izluimo li 2r dobivamo)0)44( 22 rrr

  (nastavljamo rjeavanjem jednadbe: )

  0442 rr

  22

  04

  2

  441642,1

  r

  (dakle, polinom 442

  rr je jednak22

  )2()2)(2(44 rrrrr )

  0)2()0()44(442222234 rrrrrrrr

  (sada oitavamo sljedee:) 02,1r realno rjeenje viestrukosti 2

  24,3r realno rjeenje viestrukosti 2

  Sada moramo svakom rjeenju karakteristine jednadbe prema pravilima pridruitipartikularna (bazna) rjeenja. Imamo:

  02,1r realno rjeenje viestrukosti 2 pridruujemo mo partikularna rjeenjaxx xee 00 ,

  24,3r realno rjeenje viestrukosti 2 pridruujemo mu part. rjeenjaxx xee 22 ,

  Konano, traeno ope rjeenje je jednako:xxxx

  xeCeCxeCeCy2

  42

  30

  20

  1

  (to je jednako)

  xx xeCeCxCCy 242

  321 OPE RJEENJE POETNE DIF. JEDN.(rjeavali smo dif. jednadbu 4. reda i dobili ope rjeenje sa 4 konstante)

  Zadatak 5.(linearna vieg reda s konst. koef.) Zadana je diferencijalna jednadba 04'' yy .

  a) (0.5 boda) Odredite ope rjeenje zadane diferencijalne jednadbe.b) (1 bod) Odredite ope rjeenje diferencijalne jednadbe xxeyy 4'' .

  c) (0.5 boda) Ako je PH yyy rjeenje diferencijalne jednadbexexyy

  224'' pri emu

  Hy oznaava ope rjeenje homogenog dijela, kojeg e oblika biti funkcija Py ?(Konstante nije potrebno odreivati.)

  Rjeenje.

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  7/40

  7

  a) Diferencijalna jednadba 04'' yy je homogena linearna diferencijalna jednadba 2. reda s

  konstantnim koeficijentima. Prema tome, uvodimo supstituciju rxey i dobivamo

  karakteristini polinom: 042r Karakteristini polinom

  (primjenom pravila za razliku kvadrata koje glasi ))((22 bababa imamo)

  0)2)(2(4

  2

  rrr(prema tome slijedi)

  21r je jednostruko realno rjeenje pridruujemo mu partikularno rjeenjexe

  2

  22r je jednostruko realno rjeenje pridruujemo mu partikularno rjeenjexe 2

  (ope rjeenje jednadbe 04'' yy je)

  xx eCeCy 222

  1 TRAENO OPE RJEENJE

  b) Diferencijalna jednadba xxeyy 4'' je nehomogena linearna diferencijalna jednadba 2.

  reda s konstantnim koeficijentima. Prema tome, njezino ope rjeenje je oblika PH yyy gdje je Hy rjeenje pripadne homogene diferencijalne jednadbe koje smo izraunali u a)

  djelu zadatka, dakle

  xx

  H eCeCy 2

  2

  2

  1

  a gdje je Py partikularno rjeenje jednadbex

  xeyy 4'' . Da bi nali Py najprije moramo svrstati u jedno od tri kategorije funkciju sa

  desne strane jednakosti xxeyy 4'' , dakle funkciju xxexf )( . Dotina funkcija xxexf )( je

  prve vrste, odnosno oblika )()( xPexf nax pri emu je 1a a polinom )(xPn je polinom

  prvog stupnja xxPxPn )()( 1 . Da bi nali Py , sada trebamo provjeriti je li 1a rjeenje

  karakteristine jednadbe pripadne homogene jednadbe, odnosno jednadbe iz a) djelazadatka koja glasi 042 r . 1a nije rjeenje pripadne karakteristine jednadbe, pa prema

  pravilima sada slijedi da je traeno partikularno rjeenje Py oblika )( 01 AxAey x

  P . Jo

  trebamo izraunati emu su jednake konstante 1A i 0A .

  Pretpostavka je da je )( 01 AxAey x

  P partikularno rjeenje jednadbexxeyy 4'' , prema

  tome kada ga u nju uvrstimo trebali bi dobiti identitet odnosno jednakost. Kako se u jednadbix

  xeyy 4'' pojavljuje druga derivacija funkcijey , trebamo izraunati drugu derivaciju od

  funkcije )( 01 AxAey x

  P da bi je mogli uvrstiti u jednadbu:

  )( 01 AxAey x

  P

  101 )(' AeAxAey xx

  P

  )(' 101 AAxAey x

  P

  1101 )('' AeAAxAey xx

  P

  )2('' 101 AAxAey x

  P

  Sada funkciju )( 01 AxAey x

  P i njezinu drugu derivaciju )2('' 101 AAxAey x

  P

  uvrtavamo u diferencijalnu jednadbu xxeyy 4'' :xxx

  xeAxAeAAxAe )(4)2( 01101

  (podijelimo gornji izraz sa )xe

  xAxAAAxA )(42 01101

  (malo sredimo)xAxAAAxA 01101 442

  xAAxA 101 233

  (izjednaavanjem koeficijenata sa lijeve i desne strane dobivamo jednadbe)13 1 A

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  8/40

  8

  023 10 AA

  (pa rjeavanjem dobivamo)

  3

  11 A

  9

  20 A

  (te sada imamo:)

  )9

  2

  3

  1( xey xP

  (poeli smo od toga daje traeno ope rjeenjeyjednako PH yyy pa imamo)

  )9

  2

  3

  1(22

  21 xeeCeCy

  xxx TRAENO OPE RJEENJE

  c) Funkcija Py ovisi o funkciji sa desne strane jednadbexexyy 224'' , odnosno o funkciji

  xexxf

  22)( . Funkcija xexxf 22)( je oblika )()( xPexf n

  ax gdje je 2a a polinom )(xPn je

  polinom drugog stupnja 22 )()( xxPxPn . Da bi nali Py , sada trebamo provjeriti je li 2a

  rjeenje karakteristine jednadbe pripadne homogene jednadbe, odnosno jednadbe iz a)djela zadatka koja glasi 042 r . 2a je jednostruko realno rjeenje pripadne karakteristine

  jednadbe, pa prema pravilima sada slijedi da je traeno partikularno rjeenje Py oblika

  )( 012

  22

  AxAxAexy x

  P .

  Zadatak 6.(dif. jedn. oblika )()( xfy n )

  Odredite rjeenje diferencijalne jednadbe xxy 2cossin'' koje zadovoljava poetne uvjete1)0( y i 0)0(' y .

  Rjeenje. Trebamo nai partikularno rjeenje koje zadovoljava zadana dva uvjeta. Da bi tonapravili, najprije moramo nai ope rjeenje zadane jednadbe. Diferencijalna jednadba

  xxy 2cossin'' je jednadba oblika )()( xfxy n , prema tome rjeavati emo ju uzastopnom

  direktnom integracijom:

  /2cossin'' xxy

  dxxxy )2cos(sin'

  xdxxdxy 2cossin'

  12sin2

  1coscos

  2

  1cos

  2

  22coscos' Cxxdttx

  dxdt

  xtxdxxy

  12sin2

  1cos' Cxxy

  /2sin2

  1cos' 1Cxxy

  dxCxxy )2sin2

  1cos( 1

  dxCxdxxdxy 12sin21

  cos

  212cos4

  1sin CxCxxy OPE RJEENJE

  Da bi nali traeno partikularno rjeenje, pomou zadana dva uvjeta trebamo izraunativrijednosti dviju konstanti iz opeg rjeenja:

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  9/40

  9

  1. uvjet: 1)0( y :4

  51

  4

  100cos

  4

  10sin)0( 2221 CCCCy

  2. uvjet: 0)0(' y : (prilikom nalaenja opeg rjeenja, ve smo izraunali emu je jednakaprva derivacija funkcijey pa emo to ovdje iskoristiti)

  1010sin2

  10cos)0(' 111 CCCy

  Dakle, izraunali smo vrijednosti dviju konstanti: 11 C i4

  52 C . Traeno partikularno

  rjeenje je ono koje emo dobiti kada u ope rjeenje uvrstimo izraunate vrijednostikonstanti:

  4

  52cos

  4

  1sin xxxy TRAENO PARTIKULARNO RJEENJE

  Zadatak 7.(ortogonalne trajektorije) Nai diferencijalnu jednadbu ortogonalnihtrajektorija familije krivulja 53 xCey (dobivenu diferencijalnu jednadbu ne treba rijeavati).

  Rjeenje. Da bi nali traenu diferencijalnu jednadbu ortogonalnih trajektorija familije

  krivulja

  53 x

  Cey najprije trebamo nai pripadnu diferencijalnu jednadbu odfamilije 53 xCey . To radimo tako da izraz 53 xCey najprije deriviramo:

  /'53 xCey

  3'53 xCey

  533' xCey

  (deriviranjem izraza 53 xCey nismo se rijeili konstante Cpa emo ju izraziti)

  53

  53

  3

  '3'

  x

  x

  e

  yCCey

  (sada se sa53

  3

  '

  xe

  yC vraamo u familiju 53 xCey i dobivamo)

  53

  533

  '

  x

  x ee

  y

  y

  (ako gornju jednakost malo sredimo dobivamo)

  3

  'yy

  '3 yy Pripadna diferencijalna jednadba familije 53 xCey

  (od nas se trai da naemo diferencijalnu jednadbu ortogonalnih trajektorijafamilije 53 xCey )

  (traenu jednadbu emo dobiti tako to emo u naenoj diferencijalnoj jednadbi '3 yy

  zamijeniti 'y sa'

  1

  y )

  (tada dobivamo)

  '

  13

  yy Traena diferencijalna jednadba ort. trajektorija familije 53 xCey

  (nije nuno, ali gornju jednakost moemo malo srediti pa dobivamo)

  '3

  1y

  y

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  10/40

  10

  yy

  3

  1'

  Zadatak 8.(separacija varijabli) Metodom separacije varijabli nai ope rjeenjediferencijalne jednadbe 23' xyy , a potom ono partikularno rjeenje koje zadovoljava uvjet

  0)2( y .

  Rjeenje.Najprije nalazimo ope rjeenje:23' xyy

  (dx

  dyy ' )

  23 xdx

  dyy

  xdx

  dyy 32

  dxxdx

  dyy /32

  dxxdyy )32(

  /)32( dxxdyy

  dxxdyy )32(

  1

  22

  232

  2C

  xx

  y

  2/2

  322

  1

  22

  Cx

  xy

  122 234 Cxxy OPE RJEENJE

  Da bi nali partikularno, u ope uvrtavamo poetni uvjet. Ovdje je sada situaciju malodrukija nego inae. Naime, ope rjeenje 1

  22234 Cxxy nam nije zadano u eksplicitnom

  obliku. U ovom sluaju emo u ope rjeenje uvrstiti poetni uvjet na nain da emo svex-evezamijeniti sa 2 a sve y-one sa 0. Na taj emo nain dobiti jednu jednadbu s jednomnepoznanicom:

  0)2(y 24221280243240 11112 CCCC

  Dakle, traeno partikularno rjeenje je : 434 22 xxy

  Zadatak 9.(linearna nehomogena prvog reda) (3 boda) Nai ope rjeenje linearnediferencijalne jednadbe xx eyey 22' .

  Rjeenje. Zadana diferencijalna jednadba xx eyey 22' je nehomogena linearnadiferencijalna jednadba. Dakle, moemo ju rjeavati Lagrangeovom metodom varijacije

  konstanti ili Bernoullijevom metodom. Ovdje emo ju rijeiti Bernoullijevom metodom.

  Najprije pretpostavimo da je traena, nepoznata funkcijayjednaka umnoku )()()( xvxuxy .

  Deriviramo li izraz )()()( xvxuxy dobivamo )(')()()(')(' xvxuxvxuxy . Sada izraze

  )()()( xvxuxy i )(')()()(')(' xvxuxvxuxy uvrtavamo u dif. jednadbu xx eyey 22' pa

  imamo:xx evuevuvu

  22''

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  11/40

  11

  (izluimo v)xx evuueuv

  22')'(

  (sada nam je cilj nai neku funkciju u(x) za koju je izraz u zagradi u prethodnom redu jednaknuli, dakle rjeavamo diferencijalnu jednadbu:)

  0' 2 ueu x

  uedx

  du x 2

  dxuedx

  du x /2

  udxuedu x :/2

  dxeu

  du x 2

  /2 dxe

  u

  du x

  dxeudu x2

  (trebamo nai samo jednu funkciju upa emo u iduem koraku zanemariti konstantu )

  xeu 221ln

  xe

  eu

  2

  2

  1

  (kada izraunatu funkcijux

  e

  eu

  2

  2

  1

  uvrstimo u izraz xx evuueuv 22 ')'( dobivamo)

  xe

  eve

  x

  22

  1

  '

  2

  (dakle, dobili smo diferencijalnu jednadbu prvog reda u kojoj nam je nepoznanica funkcija v)

  (podijelimo jednadbu sax

  e

  e

  2

  2

  1

  )

  xe

  x

  e

  ev

  2

  2

  1

  2

  '

  22

  2

  '

  xe

  x

  ev

  (integriramo gornji izraz i dobivamo:)

  dxev

  xex

  22

  2

  12

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  12

  2

  11

  2

  1

  22

  Cedue

  dtdu

  tu

  dtedt

  edxedt

  etdx

  e

  ev uu

  t

  tx

  x

  e

  x

  x

  12

  12

  2

  CeCev

  xet

  12

  2

  Cev

  x

  e

  (dakle, sada smo izraunali funkcijux

  e

  eu

  2

  2

  1

  i funkciju 12

  2

  Cev

  xe

  )

  (poeli smo od pretpostavke da je traena funkcijay jednaka )()()( xvxuxy pa slijedi:)

  )()( 122

  12

  2

  Ceexy

  xx e

  e

  OPE RJEENJE

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  12/40

  12

  Zadatak 10. (linearna s konstantnim koeficijentima vieg reda) Zadana je diferencijalnajednadba 0'4'' yy .

  a) (0,5 boda) Odredite ope rjeenje zadane diferencijalne jednadbe.b) (1 bod) Odredite ope rjeenje diferencijalne jednadbe xxeyy 3'4'' .

  c) (0,5 boda) Ako je PH yyy rjeenje diferencijalne jednadbe 53'4''2 xxyy pri

  emu Hy oznaava ope rjeenje homogenog dijela, kojeg e oblika biti funkcija Py ?(Konstante nije potrebno odreivati.)

  Rjeenje.a) Diferencijalna jednadba 0'4'' yy je homogena linearna diferencijalna jednadba 2. reda s

  konstantnim koeficijentima. Prema tome, uvodimo supstituciju rxey i dobivamo

  karakteristinipolinom: 042 rr Karakteristini polinom

  (izluimo r)0)4( rr

  (slijedi)

  01

  rje jednostruko realno rjeenje pridruujemo mu partikularno rjeenje

  10 xe

  42r je jednostruko realno rjeenje pridruujemo mu partikularno rjeenjexe4

  (ope rjeenje jednadbe 0'4'' yy je)

  xeCCy 421 TRAENO OPE RJEENJE

  b) Diferencijalna jednadba xxeyy 3'4'' je nehomogena linearna diferencijalna jednadba 2.

  reda s konstantnim koeficijentima. Prema tome, njezino ope rjeenje je oblika PH yyy gdje je Hy rjeenje pripadne homogene diferencijalne jednadbe koje smo izraunali u a)

  djelu zadatka, dakle xH eCCy4

  21 a gdje je Py partikularno rjeenje jednadbe xxeyy 3'4'' .

  Da bi nali Py najprije moramo svrstati u jednu od tri kategorije funkciju sa desne strane

  jednakosti

  x

  xeyy

  3

  '4''

  , dakle funkciju

  x

  xexf

  3

  )(

  . Dotina funkcijax

  xexf

  3

  )(

  je prve vrste,odnosno oblika )()( xPexf n

  ax pri emu je 3a a polinom )(xPn je polinom prvog stupnjaxxPxPn )()( 1 . Da bi nali Py , sada trebamo provjeriti je li 3a rjeenje karakteristine

  jednadbe pripadne homogene jednadbe, odnosno jednadbe iz a) djela zadatka koja

  glasi 042 rr . 3a nije rjeenje pripadne karakteristine jednadbe, pa prema pravilimasada slijedi da je traeno partikularno rjeenje Py oblika )( 01

  3AxAey xP . Jo trebamo

  izraunati emu su jednake konstante 1A i 0A .

  Pretpostavka je da je )( 013

  AxAey xP partikularno rjeenje jednadbe xxeyy

  3'4'' , prema

  tome kada ga u nju uvrstimo trebali bi dobiti identitet odnosno jednakost. Kako se u jednadbixxeyy

  3'4'' pojavljuju i prva i druga derivacija funkcijey , trebamo izraunatiprvu i drugu

  derivaciju od funkcije )(01

  3 AxAey x

  P

  da bi je mogli uvrstiti u jednadbu:

  )( 013

  AxAey x

  P

  13

  013

  )(3' AeAxAey xxP

  )33(' 1013

  AAxAey x

  P

  13

  1013

  3)33(3'' AeAAxAey xxP

  )699('' 1013

  AAxAey x

  P

  Sada funkciju )( 013 AxAey xP , odnosno njezine derivacije uvrtavamo u diferencijalnu

  jednadbu xxeyy 3'4'' :

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  13/40

  13

  xxxxeAAxAeAAxAe

  3101

  3101

  3)33(4)699(

  (podijelimo gornji izraz sa )3xe

  xAAxAAAxA 101101 41212699

  (malo sredimo)xAAxA 101 233

  (izjednaavanjem koeficijenata sa lijeve i desne strane dobivamo jednadbe)13 1 A

  023 10 AA

  (pa rjeavanjem dobivamo)

  3

  11 A

  9

  20 A

  (te sada imamo:)

  )9

  2

  3

  1(3 xey xP

  (poeli smo od toga da je traeno ope rjeenjeyjednako PH yyy pa imamo)

  )9

  2

  3

  1(3421 xeeCCy

  xx TRAENO OPE RJEENJE

  c) Funkcija Py ovisi o funkciji sa desne strane jednadbe 53'4''2 xxyy , odnosno o

  funkciji 53)( 2 xxxf . Funkcija 53)( 2 xxxf je oblika )()( xPexf nax gdje je 0a a

  polinom )(xPn je polinom drugog stupnja 53)()(2

  2 xxxPxPn . Da bi nali Py , sada

  trebamo provjeriti je li 0a rjeenje karakteristine jednadbe pripadne homogene jednadbe,odnosno jednadbe iz a) djela zadatka koja glasi 042 rr . 0a je jednostruko realno

  rjeenje pripadne karakteristine jednadbe, pa prema pravilima sada slijedi da je traenopartikularno rjeenje Py oblika )( 01

  22

  0AxAxAexy xP .

  Zadatak 11.(dif.jednadba oblika )()( xfy n )

  Odredite rjeenje diferencijalne jednadbe xxy 3sin3'' koje zadovoljava poetne uvjete1)0( y i 0)0(' y .

  Rjeenje. Trebamo nai partikularno rjeenje koje zadovoljava zadana dva uvjeta. Da bi tonapravili, najprije moramo nai ope rjeenje zadane jednadbe. Diferencijalna jednadba

  xxy 3sin3'' je jednadba oblika )()( xfxy n , prema tome rjeavati emo ju uzastopnomdirektnom integracijom:

  /3sin3'' xxy

  dxxxy )3sin3('

  1

  2

  3cos3

  1

  23' Cx

  xy

  /3cos31

  23' 1

  2

  Cxx

  y

  dxCxx

  y )3cos3

  1

  23( 1

  2

  21

  3

  3sin9

  1

  32

  3CxCx

  xy

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  14/40

  14

  21

  3

  3sin9

  1

  2CxCx

  xy OPE RJEENJE

  Da bi nali traeno partikularno rjeenje, pomou zadana dva uvjeta trebamo izraunativrijednosti dviju konstanti iz opeg rjeenja:

  1. uvjet: 1)0( y : 10sin9

  1

  2

  0)0( 22

  3 CCy

  2. uvjet: 0)0(' y : (prilikom nalaenja opeg rjeenja, ve smo izraunali emu je jednakaprva derivacija funkcijey pa emo to ovdje iskoristiti)

  3

  10

  3

  1)0(' 11 CCy

  Dakle, izraunali smo vrijednosti dviju konstanti:3

  11 C i 12 C . Traeno partikularno

  rjeenje je ono koje emo dobiti kada u ope rjeenje uvrstimo izraunate vrijednostikonstanti:

  1313sin

  91

  2

  3

  xxxy TRAENO PARTIKULARNO RJEENJE

  Zadatak 12. (dif.jednadba oblika )()( xfy n )

  Odredite rjeenje diferencijalne jednadbe xey 5''' koje zadovoljava poetne uvjete

  1)0( y , 0)0(' y i 1)0('' y .

  Rjeenje. Trebamo nai partikularno rjeenje koje zadovoljava zadana tri uvjeta (obratitipanju na to da imamo jednadbu 3. reda njezino ope rjeenje imati e 3 konstante da bimogli izraunati vrijednosti tih konstanti moramo imati 3 poetna uvjeta dakle, tri

  jednadbe s tri nepoznanice). Da bi to napravili, najprije moramo nai ope rjeenje zadane

  jednadbe. Diferencijalna jednadba xey 5''' je jednadba oblika )()( xfxy n , prema tomerjeavati emo ju uzastopnom direktnom integracijom:

  /'''5x

  ey

  dxey x5

  ''

  15

  5

  1'' Cey x

  /51

  '' 15

  Cey x

  dxCey x )51

  (' 15

  215

  251' CxCey x

  /251

  ' 215

  CxCey x

  dxCxCey x )25

  1( 21

  5

  32

  2

  15

  2125

  1CxC

  xCey x OPE RJEENJE

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  15/40

  15

  Da bi nali traeno partikularno rjeenje, pomou zadana tri uvjeta trebamo izraunativrijednosti tri konstanti iz opeg rjeenja:

  1. uvjet: 1)0( y :125

  1241

  125

  10

  2

  0

  125

  1)0( 3332

  2

  10 CCCCCey x

  2. uvjet: 0)0(' y : (prilikom nalaenja opeg rjeenja, ve smo izraunali emu je jednakaprva derivacija funkcijey pa emo to ovdje iskoristiti)

  25

  10

  25

  10

  25

  1)0(' 2221

  0 CCCCey x

  3. uvjet: 1)0('' y : (prilikom nalaenja opeg rjeenja, ve smo izraunali emu je jednakadruga derivacija funkcijey pa emo to ovdje iskoristiti)

  5

  41

  5

  1

  5

  1)0('' 111

  0 CCCey x

  Dakle, izraunali smo vrijednosti triju konstanti:5

  41 C ,

  25

  12 C i

  125

  1243 C . Traeno

  partikularno rjeenje je ono koje emo dobiti kada u ope rjeenje uvrstimo izraunatevrijednosti konstanti:

  125124

  251

  254

  1251

  25 xxey x TRAENO PARTIKULARNO RJEENJE

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  16/40

  16

  2. SKUPINA PITANJA

  Zadatak 1.(Bernoullijeva prvog reda) (2.5 boda) Odrediti ope rjeenje Bernoullijevediferencijalne jednadbe 0coscot' 2 xyxyy .

  Rjeenje. Zadana diferencijalna jednadba 0coscot' 2 xyxyy je Bernoullijeva jednadba

  pa emo ju zapisati u standardnom obliku xyxyy coscot'2

  . Istu moemo rjeavati

  Bernoullijevom metodom ili ju supstitucijom)(

  1)(

  xyxz svesti na nehomogenu linearnu

  diferencijalnu jednadbu koju isto znamo rijeiti. Ovdje emo ju rijeiti Bernoullijevommetodom.

  Najprije pretpostavimo da je traeno rjeenje, odnosno nepoznata funkcijayjednaka vuy

  gdje su u i v takoer zasada nepoznate funkcije koje moramo izraunati. Deriviramo lijednakost vuy dobivamo ''' vuvuy . Izraze vuy i ''' vuvuy uvrstimo u zadanu dif.

  jednadbu xyxyy coscot' 2 i dobivamo:

  xvuxvuvuvu coscot'' 22

  (na lijevoj strani izluimo v)xvuvuxuuv cos')cot'(

  22

  (sada elimo nai jednu funkciju u za koju je izraz u zagradi u gornjoj jednakosti jednak nuli )

  (dakle, rjeavamo dif jednadbu)

  0cot' xuu

  (ova jednadba bi se trebala moi rijeiti separacijom varijabli)0cot' xuu

  xuu cot'

  xudx

  ducot

  u

  dxxu

  dx

  du /cot

  xdxu

  ducot

  /cotxdxudu

  xdxudu

  cot

  xtt

  dt

  xdxdt

  xtdx

  x

  xu sinlnln

  cos

  sin

  sin

  cosln

  xu sinlnln

  (ovdje traimo samo jednu funkciju u za koju e izraz xuu cot' biti jednak nuli, ne itavufamiliju pa smo zato zanemarili pisanje konstante na desnoj strani )

  xu sin

  (sada kada se sa izraunatom funkcijom xu sin vratimo u jednakostxvuvuxuuv cos')cot'(

  22 ostat e nam idue: )

  xvxvx cos)(sin'sin 22

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  17/40

  17

  (gornji izraz predstavlja diferencijalnu jednadbu prvog reda gdje nam je nepoznanica

  funkcija v)

  (podijeliti emo sve sa sinx)xvxv cossin' 2

  xvx

  dx

  dvcossin 2

  2

  2/cossin

  v

  dxxvx

  dx

  dv

  xdxxv

  dvcossin

  2

  /cossin2 xdxxvdv

  xdxxvdv

  cossin2

  Cx

  Ct

  tdtxdxdt

  xtxdxx

  v 2

  sin

  2cos

  sincossin

  1 22

  Cx

  v

  2

  sin1 2

  2

  2sin1 2 Cx

  v

  2

  2sin1 2 Cx

  v

  Cxv

  2sin

  22

  (dakle, jo smo prije izraunali xu sin a sad smo izraunaliCx

  v2sin

  22

  )

  (rjeavanje smo zapoeli sa pretpostavkom da je ope rjeenje vuy prema tome sadaimamo)

  Cx

  xy2sin

  2sin

  2TRAENO OPE RJEENJE

  Zadatak 2. (sustav diferencijalnih jednadbi) (2,5 boda) Rijeite sustav diferencijalnihjednadbi :

  xezyy3

  3' xezyz 239' .

  Rjeenje.Najprije trebamo utvrditi to su nam nepoznanice u ovom sustavu i to je nezavisna

  varijabla. U prvoj jednadbi se pojavljuje 'y , prema tome y je jedna nepoznata funkcija. Izdruge jednadbe zakljuujemo da je z druga nepoznata funkcija. U jednadbama se jo

  pojavljuje varijabla x, prema tome slijedi da je x nezavisna varijabla. Dakle, moramo naifunkcije )(xy i )(xz .

  Najprije iz jedne od jednadbi moramo izraziti jednu od nepoznatih funkcija. Iz prve

  jednadbe xezyy 33' emo izrazitizjer je to najjednostavnija opcija. Imamo:

  yyezezyy xx 3'3'33

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  18/40

  18

  Da bi sada yyez x 3'3 mogli uvrstiti u drugu jednadbu najprije moramo izraunatiderivaciju :

  /'3'3 yyez x

  '3''3'3

  yyez x

  (sada izraze yyez x 3'3 i '3''3' 3 yyez x uvrtavamo u drugu jednadbu pa imamo:)xxx

  eyyeyyye233

  9'339'3''3 (sredimo li gornju jednakost dobivamo:)

  xeyyy 218'6''

  (pomnoimo sa (-1))x

  eyyy2

  18'6''

  (dobili smo nehomogenu linearnu diferencijalnu jednadbu 2. reda s konstantnim

  koeficijentima)

  (ovisno o funkciji sa desne strane xeyyy 218'6'' , odnosno o funkciji xexf 2)( ovu

  jednadbu rjeavamo ili Metodom neodreenih koeficijenata ili Lagrangeovom metodomvarijacije konstanti)

  ( budui da je funkcija xexf 2)( oblika )()( xPexf nax pri emu je 2a i polinom )(xPn je

  polinom nultog stupnja 1)()( 0 xPxPn , slijedi da jednadbu moemo rijeiti metodom

  neodreenih koeficijenata)

  (ope rjeenje jednadbe xeyyy 218'6'' je funkcija )(xy z akoju vrijedi PH yyxy )( gdjeje Hy rjeenje pripadne homogene jednadbe a Py partikularno rjeenje nehomogene)

  (dakle, najprije rjeavamo pripadnu nehomogenu diferencijalnu jednadbu:)

  01862 rr Karakteristini polinom

  ii

  r 332

  66

  2

  1843662,1

  (dakle, ir 332,1 je jednostruki kompleksni par korjena)

  (ope rjeenje prema pravilima glasi:) xeCxeCy xx 3sin3cos 32

  31 OPE RJEENJE PRIPADNE HOMOGENE D.J.

  (sada trebamo izraunati partikularno rjeenje Py )

  (ve smo vidjeli da je funkcija budui da je funkcija xexf 2)( oblika )()( xPexf nax priemu je 2a i polinom )(xPn je polinom nultog stupnja 1)()( 0 xPxPn )

  (sada trebamo provjeriti je li 2a rjeenje karakteristine jednadbe koja glasi 01862 rr )(uvrstimo li dvojku u izraz 1862 rr dobivamo 34, dakle 2a nije rjeenje karakteristine

  jednadbe)

  (sada slijedi da je traeno partikularno rjeenje oblika )

  )(2 xQey nx

  P

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  19/40

  19

  (gdje je )(xQn neki nepoznati polinom stupnja jednakog stupnju polinoma izx

  exf2

  )( ,

  dakle nultog stupnja pa piemo)

  Aey xP 2

  (jo trebamo izraunati emu je jednaka konstantaA)(to emo uiniti tako to emo izraunati prvu i drugu derivaciju od Aey xP

  2 i to sve

  uvrstiti u dif. jednadbu xeyyy 218'6'' )

  /'2

  Aey xP x

  P Aey22'

  xP Aey

  24''

  (uvrtavamo u xeyyy 218'6'' :)xxxx eAeAeAe

  222218124

  (podijelimo sa xe2 pa imamo:)

  118124 AAA

  134 A

  34

  1A

  (dakle, traeno partikularno rjeenje je jednako:)

  xP ey

  2

  34

  1

  (pa je ope rjeenje diferencijalne jednadbe xeyyy 218'6'' oblika PH yyxy )( jednako:)

  xxx exeCxeCxy23

  23

  134

  13sin3cos)(

  Izraunali smo prvu nepoznatu funkcijuy(x). Jo trebamo izraunati funkcijuz.Jo smo na poetku zadatka doli do veze : yyez x 3'3 .

  Dakle, kada u taj izraz uvrstimo izraunatu funkciju xxx exeCxeCxy 2323

  134

  13sin3cos)(

  imamo:

  )34

  13sin3cos(3)'

  34

  13sin3cos()( 232

  31

  232

  31

  3 xxxxxxx exeCxeCexeCxeCexz

  (deriviramo :)

  xeCxeCxeCxeCexz xxxxx 3cos33sin33sin33cos3)( 323

  23

  13

  13

  )34

  13sin3cos(3

  17

  1 232

  31

  2 xxxx exeCxeCe

  (malo sredimo i dobivamo:)

  xxxxx

  eexeCxeCexz223

  23

  13

  34

  3

  17

  1

  3cos33sin3)(

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  20/40

  20

  Zadatak 3.(sniavanje reda diferencijalnih jednadbi) (2,5 boda) Naite ope rjeenje

  diferencijalne jednadbe xyx

  y '2

  '' .

  Rjeenje. Zadana diferencijalna jednadba je jednadba drugog reda. Ona nije linearnadiferencijalna jednadba s konstantnim koeficijentima zato jer koeficijent koji u jednadbi

  xy

  x

  y '2

  '' mnoiy'nije konstanta nego je funkcijax

  xf2

  )( . Prema tome, jedino to ovdje

  moemo raditi je pokuati uvesti supstituciju, odnosno novu funkcijuz(x) i tako sniziti red

  ove diferencijalne jednadbe.

  Prema pravilu, nova funkcija )(xz bi trebala biti jednaka najnioj derivaciji od funkcijey koja

  se javlja u zadanoj jednadbi xyx

  y '2

  '' . Prema tome, uvodimo supstituciju:

  )(')( xyxz

  (deriviramo li gornju jednakost imamo:)('')(' xyxz

  (sada izraze )(')( xyxz i )('')(' xyxz uvodimo u jednadbu xyx

  y '2

  '' pa imamo:

  xzx

  z 2

  '

  (dakle, ovom smo supstitucijom snizili red poetne dif. jednadbe i sada smo problem sveli na

  rjeavanje jednadbe xzx

  z 2

  ' to je nehomogena linearna diferencijalna jednadba 1. reda

  koju moemo rjeavati Bernoullijevom ili Lagrangeovom metodom varijacije konstanti )

  (rjeavati emo ju Bernoullijevom metodom)(najprije pretpostavimo da je nepoznata funkcija )(xz koju trebamo izraunati jednaka

  umnoku vuz gdje su u i v takoer nepoznate funkcije koje emo tek izraunati)

  (deriviramo li vuz dobivamo ''' vuvuz )

  (jednakosti vuz i ''' vuvuz uvrtavamo u dif. jednadbu xzx

  z 2

  ' i dobivamo:

  xuvx

  uvvu 2

  ''

  xuvux

  uv ')2

  '(

  (traimo onakvu funkciju u za koju e zagrada u prethodnom redu biti jednaka nuli: )

  02

  ' ux

  u

  uxdx

  du 2

  u

  dxu

  xdx

  du /

  2

  dxxu

  du 2

  dxxudu 1

  2

  (u iduem koraku emo zanemariti konstantu Cjer ne trebamo nai itavu familiju, negosamo jednu funkciju u sa spomenutim svojstvom)

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  21/40

  21

  xu ln2ln

  (koristimo pravilo nxxn lnln )2lnln xu

  2

  1lnln

  xu

  2

  1

  xu

  (kada funkciju2

  1

  xu uvrstimo u xuvu

  xuv ')

  2'( dobivamo: )

  xvx

  '12

  (dobili smo dif. jednadbu u kojoj je nepoznanica funkcija v: )

  2

  2/'

  1xxv

  x

  3' xv

  dxxv3

  1

  4

  4Cxv

  (poeli smo od pretpostavke da je traena funkcijazjednaka vuz , a izraunali smo2

  1

  xu i

  1

  4

  4C

  xv pa dobivamo

  2

  12

  21

  4

  4

  1)

  4(

  x

  Cx

  xC

  xz

  (jo nismo gotovi, naime jo trebamo izraunati funkcijuy)(jo smo na poetku uveli supstituciju )(')( xyxz , prema tome vrijedi: )

  2

  12

  4'

  x

  Cxy

  (integriramo)

  213

  2

  12

  12)

  4( C

  x

  Cxdx

  x

  Cxy OPE RJEENJE

  (ponovno, imamo ope rjeenje s dvije konstante- zato jer smo rjeavali dif. jedn. 2. reda)

  Zadatak 4.(sustav diferencijalnih jednadbi) (2,5 boda) Rijeite sustav diferencijalnihjednadbi tyxx 24' i 18836' yxy .

  Rjeenje. Budui da trebamo rijeiti sustav diferencijalnih jednadbi, najprije trebamoustanoviti to su nam u tom sustavu nepoznanice (nepoznate funkcije) a to je nezavisna

  varijabla.

  U sustavu tyxx 24' i 18836' yxy nepoznanice e biti one varijable- funkcije koje sepojavljuju kao derivacije. Dakle, u naem konkretnom sustavu nepoznanice su funkcije x i y .

  Ako se u sustavu pojavljuje i trea varijabla, onda e ona biti nezavisna varijabla. U naemkonkretnom sustavu, jo se pojavljuje varijabla t, prema tome ona je nezavisna varijabla.

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  22/40

  22

  Dakle, mi moramo nai funkcije x i y po varijabli t, odnosno simbolima funkcije ?)( tx i

  ?)( ty .

  Poinjemo tako da iz jedne od jednadbi izrazimo jednu nepoznanicu preko druge. Odabratiemo prvu jednadbu tyxx 24' i iz nje izraziti nepoznanicuyprekox-a.

  xxtytyxx 4'224' VEZA MEU NEPOZNANICAMA

  Sada trebamo uvrstiti pronaenu vezu udrugu jednadbu. Meutim, da bi to mogli napravitinajprije trebamo izraunati derivaciju ody-ona. Dakle,

  xxty 4'2

  (deriviramo li gornju jednakost imamo)'4''2' xxy

  (u prethodnom koraku samo treba paziti na to to je nezavisna varijabla po kojoj i deriviramo,

  u naem sluaju to je varijabla t)Dakle, nakon to smo nali veze xxty 4'2 i '4''2' xxy , iste uvrtavamo u drugu

  jednadbu pa imamo:18)4'2(8364''2 xxtxxx

  (odnosno sredimo li gornji izraz)txxx 16168'8''

  (mnoimo sa -1 kako bi dobili standardni oblik)

  txxx 16168'8''

  (vidimo da smo dobili nehomogenu linearnu diferencijalnu jednadbu 2. reda s konstantnim

  koeficijentima)

  (ovisno o funkciji sa desne strane gornje jednadbe, jednadbu emo rjeavati Metodomneodreenih koeficijenata ili Lagrangeovom metodom varijacije konstanti)

  (funkcija sa desne strane jest funkcija ttf 166)( )

  (vidimo da je ta funkcija oblika )()( tPetfn

  at gdje je 0a a gdje je polinom )(tPn

  polinom

  prvog stupnja ttPtPn 166)()( 1 )

  (dakle, jednadbu txxx 16168'8'' emo rijeavati Metodom neodreenih koeficijenata)

  (rjeenje jednadbe txxx 16168'8'' biti e funkcija )(tx za koju vrijedi )()()( txtxtx PH gdje je )(txH rjeenje pripadne homogene jednadbe a gdje je )(txP partikularno rjeenje

  nehomogene)

  (dakle, najprije rjeavamo pripadnu homogenu jednadbu koja glasi:)

  08'8'' xxx

  0882 rr Karakteristina jednadba

  2242

  2482

  21682

  3282

  326482,1 r

  (dakle, dobili smo rjeenja)

  2241 r

  2242 r

  (to su dva realna razliita rjeenja, prema tome i jednostruka pa im prema pravilimapridruujemo idua partikularna rjeenja:)

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  23/40

  23

  2241r pridruujemo mu partikularno rjeenjete )224(

  2242r pridruujemo mu partikularno rjeenjet

  e)224(

  (slijedi da je traeno ope rjeenje homogene jednadbe 08'8'' xxx jednako:)tt

  H eCeCtx)224(

  2)224(

  1)(

  (jo trebamo nai )(txP )( )(txP e ovisiti o funkciji ttf 166)( )

  (ve smo ustanovili da je funkcija ttf 166)( oblika )()( tPetf nat gdje je 0a a gdje je

  polinom )(tPn polinom prvog stupnja ttPtPn 166)()( 1 )

  (idue to trebamo napraviti je provjeriti je li 0a rjeenje karakteristine jednadbe)(karakteristinu jednadbu smo ve rjeili pa znamo da 0a nije njezino rjeenje)

  (prema tome, sada slijedi da je )(txP oblika )()( tQetx nat

  P gdje je )(tQn zasada neki nepoznati

  polinom stupnja n , odnosno stupnja jednakog stupnju polinoma iz funkcije ttf 166)( )

  (dakle:)

  BAtBAtetx t

  P )()(0

  (da bi izraunali vrijednost konstantiA iB, funkciju BAttxP )( trebamo uvrstiti ujednadbu txxx 16168'8'' , ali prije toga moramo izraunati njezinu prvu i drugu

  derivaciju budui da se one pojavljuju u jednadbi txxx 16168'8'' )AtxP )('

  0)('' txP

  (uvrtavamo i dobivamo)

  tBAtA 1616888

  (izjednaavanjem koeficijenata dobivamo:)2168 AAt

  43281688 BBBA

  (dakle, sada imamo:)42)( ttxP

  (pa je traeno rjeenje jednadbe txxx 16168'8'' jednako:))()()( txtxtx PH

  42)()224(

  2)224(

  1 teCeCtx tt

  Jo nismo gotovi. Naime, tek smo izraunali prvu nepoznanicu poetnog sustava. Sada setrebamo vratiti na vezu koju smo jo na poetku zadatka nali iz prve jednadbe

  sustava: xxty 4'2 i u nju uvrstiti pronaenu funkciju 42)( )224(2)224(

  1 teCeCtx tt .

  Tada dobivamo:

  )42(4)'42(2 )224(2)224(

  1)224(

  2)224(

  1 teCeCteCeCty

  tttt

  (deriviramo li prvu zagradu u konanici imamo)

  168442)224()224(2)224(

  2)224(

  1)224(

  2)224(

  1 teCeCeCeCty tttt

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  24/40

  24

  (ovo je sada dovoljno, ali ako elimo gornju jednakost moemo jo malo srediti)

  Zadatak 5.(sustav diferencijalnih jednadbi) Rijeite sustav diferencijalnih jednadbi

  xezy 3' i3

  3'xe

  yz .

  Rjeenje. Budui da trebamo rijeiti sustav diferencijalnih jednadbi, najprije trebamoustanoviti to su nam u tom sustavu nepoznanice (nepoznate funkcije) a to je nezavisnavarijabla.

  U sustavu xezy 3' i3

  3'xe

  yz nepoznanice e biti one varijable- funkcije koje se pojavljuju

  kao derivacije. Dakle, u naem konkretnom sustavu nepoznanice su funkcije z i y . Ako se u

  sustavu pojavljuje i trea varijabla, onda e ona biti nezavisna varijabla. U naem konkretnomsustavu, jo se pojavljuje varijabla x , prema tome ona je nezavisna varijabla.

  Dakle, mi moramo nai funkcije z i y po varijabli x, odnosno simbolima funkcije ?)( xz i?)( xy .

  Poinjemo tako da iz jedne od jednadbi izrazimo jednu nepoznanicu preko druge. Odabratiemo prvu jednadbu xezy 3' i iz nje izraziti nepoznanicuzprekoy-a.

  3

  '3'

  yezezy

  xx VEZA MEU NEPOZNANICAMA

  Sada trebamo uvrstiti pronaenu vezu u drugu jednadbu. Meutim, dabi to mogli napravitinajprije trebamo izraunati derivaciju odz-a. Dakle,

  3

  'yez

  x

  (deriviramo li gornju jednakost imamo)

  3

  ''' ye

  zx

  (u prethodnom koraku samo treba paziti na to to je nezavisna varijabla po kojoj i deriviramo,

  u naem sluaju to je varijablax)

  Dakle, nakon to smo nali veze3

  'yez

  x i

  3

  '''

  yez

  x , iste uvrtavamo u drugu jednadbu pa

  imamo:

  33

  3

  '' xx ey

  ye

  (mnoimo sa 3)xx eyye 9''

  (sredimo)09'' yy

  (mnoimo sa -1 kako bi dobili standardni oblik)09'' yy

  (vidimo da smo dobili homogenu linearnu diferencijalnu jednadbu 2. reda s konstantnim

  koeficijentima)

  092r Karakteristina jednadba92 r

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  25/40

  25

  3r

  (dakle, dobili smo rjeenja)31 r

  32 r

  (to su dva realna razliita rjeenja, prema tome i jednostruka pa im prema pravilima

  pridruujemo idua partikularna rjeenja:) 31r pridruujemo mu partikularno rjeenje

  xe3

  32r pridruujemo mu partikularno rjeenjexe 3

  (slijedi da je traeno ope rjeenje homogene jednadbe 09'' yy jednako:)xx eCeCxy

  32

  31)(

  Izraunali smoprvu nepoznanicu poetnog sustava. Sada se trebamo vratiti na vezu koju smo

  jo na poetku zadatka nali iz prve jednadbe sustava:3

  'yez

  x i u nju uvrstiti pronaenu

  funkciju xxt eCeCxy 323

  1)( . Tada dobivamo:

  3

  )'( 323

  1xxx eCeCe

  z

  (obavimo deriviranje)

  3

  33)(

  32

  31

  xxx eCeCexz

  (ovo je sada dovoljno, ali ako elimo gornju jednakost moemo jo malo srediti)

  xxx

  eCeCe

  xz3

  23

  13

  )(

  Zadatak 6.(homogena diferencijalna jednadba prvog reda) (3 boda) Odrediti

  partikularno rjeenje homogene diferencijalne jednadbeyx

  xyy

  5

  95' koje zadovoljava poetni

  uvjet 0)1( y .

  Rjeenje. Jednadbayx

  xyy

  5

  95' je jednadba 1. reda. Da bi je doveli do standardnog oblika

  homgene diferencijalne jednadbe 1. reda koji glasi )('x

  yfy podijeliti emo i brojnik i

  nazivnik desne strane jednadbeyx

  xyy

  5

  95' saxpa imamo:

  xyx

  xxyy

  :)5(

  :)95('

  x

  y

  x

  y

  y

  5

  95

  '

  (dakle, sada bi trebalo biti oito da se radi o homogenoj diferencijalnoj jednadbi 1. reda

  odnosno o jednadbi oblika )('x

  yfy )

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  26/40

  26

  (ovaj tip jednadbi rjeavamo uvoenjem supstitucije, odnosno nove funkcijex

  yxu )( )

  (imamo:)

  x

  yu

  uxy

  (deriviramo))'('' xuxuy

  uxuy ''

  (sada jednakostix

  yu i uxuy '' uvrtavamo u dif. jednadbu

  x

  y

  x

  y

  y

  5

  95

  ' :)

  u

  uuxu

  5

  95'

  (ovo to smo dobili bi trebala biti diferencijalna jednadba 1. reda u kojoj se mogu separirati

  varijable a u kojoj nam je nepoznanica funkcija u )

  u

  uuxu

  5

  95'

  uu

  uxu

  5

  95'

  (desnu stranu stavimo na zajedniki nazivnik)

  u

  uuuxu

  5

  595'

  2

  u

  uxu

  5

  9'

  2

  (dx

  duu ' )

  u

  ux

  dx

  du

  5

  92

  (kako bi separirali varijable gornju jednakost mnoimo sa29

  5

  u

  u

  x

  dx

  )

  x

  dxdu

  u

  u

  29

  5

  (separirali smo varijable pa integriramo)

  /9

  52 x

  dxdu

  u

  u

  x

  dxdu

  u

  u

  29

  5

  x

  dxdu

  u

  udu

  u 99

  522

  x

  dxdu

  u

  udu

  u 99

  15

  22

  (prvi integral je tablini, drugi rjeavamo supstitucijom 92 ut )

  12 ln)9ln(

  2

  1)

  3arctan

  3

  1(5 Cxu

  u

  (ovdje stajemo iz razloga to funkciju u iz gornjeg izraza nije lako prikazati u eksplicitnom

  obliku)

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  27/40

  27

  Jo nismo gotovi. Naime, mi moramo izraunati funkcijuy. Poeli smo sa supstitucijomx

  yu

  pa slijedi da je:xuy

  (meutim, kako nismo uspjeli nai eksplicitni oblik funkcije u ovdje emo sada napravitisljedeu stvar:)

  (iz relacije xuy slijedi:)

  x

  yu

  (sada emo u jednakosti 12 ln)9ln(

  2

  1)

  3arctan

  3

  1(5 Cxu

  u zamijeniti u sa

  x

  yu i dobivamo:)

  12

  2

  ln)9ln(2

  1)

  3arctan

  3

  1(5 Cx

  x

  y

  x

  y OPE RJEENJE

  (vidimo da smo dobili ope rjeenje s jednom konstantu budui da smo rjeavalidiferencijalnu jednadbu 1. reda)

  Jo trebamo nai partikularno rjeenje koje zadovoljava poetni uvjet 0)1( y . Dakle, kakoope rjeenje nije u eksplicitnom obliku, u ovoj emo situaciji u opem rjeenju umjesto x

  uvrstit 1, odnosno umjesto y uvrstiti 0. Na taj emo nain dobiti jednu jednadbu s jednomnepoznanicom konstantom 1C . Dakle imamo:

  9ln2

  109ln

  2

  1051ln)90ln(

  2

  1)0arctan

  3

  1(5 111 CCC .

  Traeno partikularno rjeenje emo dobiti kada u opem rjeenju konstantu zamijenimo sa

  izraunatom konkretnom vrijednou 9ln2

  11 C :

  9ln2

  1ln)9ln(

  2

  1)

  3arctan

  3

  1(5

  2

  2

  xx

  y

  x

  yTRAENO PARTIKULARNO RJEENJE

  Zadatak 7.(Lagrangeova metoda varijacije konstanti) Nai ope rjeenje diferencijalnejednadbe

  2

  3

  9'6''x

  eyyy

  x

  primjenom Lagrangeove metode varijacije konstanti.

  Rjeenje. Jednadba2

  3

  9'6''x

  eyyy

  x

  je nehomogena linearna diferencijalna jednadba 2. reda

  s konstantnim koeficijentima. U zadatku je ve odreeno da ju rjeavamo Lagrangeovommetodom. Dakle, najprije moramo nai ope rjeenje pripadne homogene diferencijalne

  jednadbe:09'6'' yyy

  0962 rr Karakteristina jednadba

  032

  363662,1

  r

  321 rr

  (dakle, dobili smo jedno realno rjeenje, prema tome ono je dvostruko)

  (prema pravilima, pridruujemo mu partikularna rjeenja oblika:)

  321 rr pridruujemo part. rjeenjaxx xee 33 ,

  (dakle, ope rjeenje pripadne homogene jednadbe 09'6'' yyy je)xx

  xeCeCy3

  23

  1

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  28/40

  28

  Drugi korak Lagrangeove metode varijacije konstanti je da pretpostavimo da je traeno ope

  rjeenje poetne diferencijalne jednadbe2

  3

  9'6''x

  eyyy

  x

  funkcijay oblika:

  xx xexCexCy3

  23

  1 )()(

  Pri emu su nam funkcije )(1 xC i )(2 xC nepoznanice koje tek moramo izraunati. Budui daimamo dvije nepoznanice, prema pravilima si postavljamo sustav od dvije jednadbe koje

  glase:

  0''3

  23

  1 xx

  xeCeC

  2

  33

  23

  1 )'(')'('x

  exeCeC

  xxx

  ____________________________

  (deriviramo li u drugoj jednadbi dobivamo sustav)

  0''3

  23

  1 xx

  xeCeC

  2

  333

  23

  1 )3(''3x

  exeeCeC

  xxxx

  ________________________________(da bi si pojednostavili jednadbe, dijelimo ih sa xe3 )

  0'' 21 xCC

  221

  1)31(''3

  xxCC

  _____________________________

  (dakle, imamo sustav od dvije diferencijalne jednadbe sa dvije nepoznanice nepoznate

  funkcije )(1 xC i )(2 xC )

  (iz prve jednadbe emo iskazati jednu nepoznanicu preko druge:)''0'' 2121 xCCxCC VEZA

  (sada u drugu jednadbu uvrtavamo pronaenu vezu pa imamo:)

  222

  1)31(''3

  xxCCx

  (sada smo dobili jednu diferencijalnu jednadbu sa jednom nepoznanicom funkcijom )(2 xC )

  (kako bi jednadbu doveli do nekog standardnog oblika, sa lijeve strane izluujemo funkciju)('2 xC )

  22

  1)313('

  xxxC

  (sredimo)

  22

  1'

  xC

  (dobili smo diferencijalnu jednadbu oblika )(' xfy koju rjeavamo direktnom integracijom)

  /1

  '22

  xC

  122

  11)( K

  xdx

  xxC

  (dakle, nali smo prvu nepoznatu funkciju )(2 xC )

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  29/40

  29

  (sada se vraamo u vezu meu nepoznanicama '' 21 xCC gdje trebamo uvrstiti prvuderivaciju funkcije )(2 xC koju smo u raunu ve izraunali pa imamo:)

  xxxC

  11'

  21

  (ponovno integriramo i dobivamo:)

  /

  1

  '1 xC

  21 ln1

  )( Kxdxx

  xC (dakle, izraunali smo obje funkcije )(1 xC i )(2 xC pa sada slijedi da je traeno ope rjeenjey

  poetne diferencijalne jednadbe: )

  xx xeKx

  eKxy 313

  2 )1

  ()ln( OPE RJEENJE

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  30/40

  30

  3. TEORIJSKA PITANJA

  Ovo su samo neki primjeri teorijskih zadataka izvueni iz kolokvija od zadnjih nekolikogodina. U vaem kolokviju moda budu sve neki drukiji zadaci, al opet mislim da ne bitrebali biti jako drukiji. Definitivno vam je najbolje uiti ono to ste na predavanjima sveradili...

  1. Tip teorijski pitanja - zadaci koji zahtijevaju poznavanje iduih injenica:

  Obina diferencijalna jednadba n-tog redaje jednadba oblika0),,...,''','',',,( )()1( nn yyyyyyxF ,

  gdje jex nezavisna varijabla a )(xyy nepoznata funkcija.

  Ope rjeenje diferencijalne jednadbe n-tog reda je familija- skup funkcija),...,,,( 21 nCCCxyy

  koje su sve rjeenja iste jednadbe.Dakle, radi se o familiji koja u sebi sadri n konstanti koje zamjenjuju bilo koji realan broj.

  Partikularno rjeenje diferencijalne jednadbe n-tog reda je neka konkretna funkcija kojudobivamo iz opeg rjeenja te iste jednadbe uz n zadanih poetnih uvjeta.

  Zadatak 1. (1 bod) 0),,( yyxF je diferencijalna jednadba____ reda i njezino operjeenje je oblika__________________. (Rjeenje: 3, ),,,( 321 CCCxyy )

  Zadatak 2. Ope rjeenje diferencijalne jednadbe 0),,,( yyyxF sadri _______

  konstanti. Partikularno rjeenje se iz opeg rjeenja dobije zadavanjem poetnih uvjeta.Poetni uvjeti u toki 0x zadaju se na sljedei nain: __________________________.

  (Rjeenje:3, 00 )( yxy , 10 )(' yxy i 20 )('' yxy )

  Zadatak 3. Ope rjeenje diferencijalne jednadbe 0),,,( yyyxF je oblika______________. Da bi iz opeg rjeenja odredili partikularno potrebno je zadati ______poetnih uvjeta. (Rjeenje: ),,( 21 CCxyy , 2 poetna uvjeta)

  Zadatak 4. Ope rjeenje diferencijalne jednadbe dano je s ),,,( 321 CCCxyy Pripadnadiferencijalna jednadbe je ________ reda. Partikularno rjeenje se iz opeg rjeenja dobijezadavanjem poetnih uvjeta. Poetni uvjeti u toki 0x zadaju se na sljedei nain:

  __________________________. (Rjeenje: 3. reda, 00 )( yxy , 10 )(' yxy i 20 )('' yxy )

  Zadatak 5. 0),,( IVyyxF je diferencijalna jednadba _____ reda i njezino ope rjeenje jeoblika __________________. (Rjeenje: 4. reda, ),,,,( 4321 CCCCxyy )

  Zadatak 6. Diferencijalna jednadba '''

  3yy

  y

  x je ________ reda. Ope rjeenje te

  diferencijalne jednadbe sadri ________ konstanti. (Rjeenje: 2. reda, dvije konstante)

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  31/40

  31

  Zadatak 7. Diferencijalna jednadba 0'3'' 33 xxyyy je ____ reda. Ope rjeenje tediferencijalne jednadbe je oblika ___________________.(Rjeenje: 2. reda, ),,( 21 CCxyy )

  Zadatak 8. Ope rjeenje diferencijalne jednadbe etvrtog reda je oblika_________________. Da bi se iz opeg rjeenja dobilo partikularno, potrebno je zadati

  ____________________ poetnih uvjeta. (Rjeenje: ),,,,( 4321 CCCCxyy , 4 poetnih uvjeta)

  2. Znati sve tipove, to jest ope oblike svih tipova diferencijalnih jednadbi koje smoradili. Dakle :

  Diferencijalnejednadbe 1.

  reda

  )(' xfy

  )()(' ygxfy - diferencijalna jednadba sa

  separiranim varijablama

  )('x

  yfy

  - homogena diferencijalnajednadba prvoga reda

  0)(' yxfy- linearna homogena diferencijalna

  jednadba prvoga reda

  )()(' xqyxfy - linearna nehomogena

  diferencijalna jednadba prvoga

  reda

  nyxqyxfy )()('- Bernoullijeva diferencijalna

  jednadba prvoga reda

  Diferencijalnejednadbevieg reda

  )()(

  xfy n

  )()(')(..)( 01)1(

  1)(

  xfyxayxayxay n

  nn

  - linearna diferencijalna jednadba

  n-toga reda

  0'.. 01)1(

  1)( yayayay

  nn

  n- homogena linearna diferencijalna

  jednadba n-toga reda s

  konstantnim koeficijentima

  )('.. 01)1(

  1)(

  xfyayayay n

  nn

  - nehomogena linearna

  diferencijalna jednadba n-toga

  reda s konstantnim koeficijentima

  Zadatak 9.Napisati opi oblik homogene linearne diferencijalne jednadbe treeg reda.(Rjeenje: 0)(')('')(''' 012 yxayxayxay )

  Zadatak 10. Napisati opi oblik nehomogene linearne diferencijalne jednadbe treeg reda.(Rjeenje: )()(')('')(''' 012 xfyxayxayxay )

  Zadatak 11. Zapisati opi oblik homogene linearne diferencijalne jednadbe etvrtog reda skonstantnim koeficijentima. (Rjeenje: 0'''''' 0123 yayayayay

  IV )

  Zadatak 12. Zapisati opi oblik homogene linearne diferencijalne jednadbe etvrtog reda.(Rjeenje: 0)(')('')(''')( 0123 yxayxayxayxay

  IV )

  Zadatak 13. Zapisati opi oblik nehomogene linearne diferencijalne jednadbe treeg reda skonstantnim koeficijentima. (Rjeenje: )('''''' 012 xfyayayay )

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  32/40

  32

  3. Tip sve vezano uz koncepte familije krivulja, ortogonalne trajektorije, pojamderivacije.

  Familija krivuljaje pojam pod kojim podrazumijevamo skup vie (esto beskonano mnogo)funkcija. est je sluaj da su krivulje iz iste familije na neki nain sline. Npr. familija

  pravaca Cxy , gdje je C konstanta koja zamjenjuje bilo koji realan broj je skup svih

  pravaca ija je jednadba Cxy . Dakle, neki od elemenata te familije jesu pravci xy ,1xy , exy , 1000xy . Kad bi ili skicirati sve te pravce, vidjeli bi da familiji Cxy

  pripadaju svi pravci koji su paralelni sa pravcem xy . Dakle, pravci iz familije Cxy su

  slini u smislu da svi imaju jednak koeficijent smjera paralelni su.

  Ortogonalne trajektorijeKut izmeu dviju krivulja se definira kao kut meu tangentama na te krivulje u toki presjeka.Dvije krivulje su ortogonalne ako se sijeku pod pravim kutem.

  Ako imamo neku familiju krivulja koja u sebi sadri samo jednu konstantu (to se kae i

  jednoparametarska familija krivulja), u opem zapisu tu familiju emo oznaiti kao0),,( Cyxf , tada su ortogonalne trajektorije te familije sve krivulje koje su ortogonalne na

  svaku krivulju iz familije 0),,( Cyxf .

  Derivacija neke funkcijey(x) u toki ))(,( 00 xyx jednaka je tangensu kuta kojeg sa pozitivnimdijelom x-osi zatvara tangenta na krivulju y(x) u dotinoj toki, to je jednako koeficijentusmjera tangente. Derivacija se shvaa kao brzina rasta (opadanja) funkcije y(x) u toki

  ))(,( 00 xyx .

  Zadatak 14. Odrediti diferencijalnu jednadbu koju zadovoljavaju krivulje sa svojstvom daje koeficijent smjera tangente u proizvoljnoj toki ),( yxT krivulje 3 puta vei od umnoka

  xy u promatranoj toki.

  Rjeenje. Dakle traimo sve krivulje )(xyy za koje vrijedi da je koeficijent smjera tangente

  u svakoj toki ),( yxT , odnosno za koje vrijedi da je derivacija )(' xy u svakoj tokix 3 putavea od umnokaxy. Dakle, zahtijevamo da vrijedi:

  xyxy 3)('

  to je traena diferencijalna jednadba opisane familije krivulja.

  Zadatak 15. a) Odrediti diferencijalnu jednadbu koju zadovoljavaju krivulje sa svojstvom daje koeficijent smjera tangente u proizvoljnoj toki ),( yxT krivulje 2 puta manji od umnoka

  yx2 u promatranoj toki.b) (2) Nai jednadbe takvih krivulja, a zatim odrediti onu koja

  prolazi tokom )1,0(A .Rjeenje. Na isti nain kao u prethodnom zadatku dolazimo do diferencijalne jednadbe

  2)('

  2yx

  xy .

  U b) djelu zadatka zahtijeva se da rijeimo pronaenu diferencijalnu jednadbu. Dakle,

  2

  2yx

  dx

  dy

  dxx

  y

  dy

  2

  2

  dxx

  y

  dy

  2

  2

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  33/40

  33

  1

  3

  6ln C

  xy

  1

  3

  6C

  x

  ey

  Nali smo familiju1

  3

  6C

  x

  ey

  sa traenim svojstvom. Jo trebamo nai tono onu krivulju iz

  familije koja prolazi tokom )1,0(A . Dakle, trebamo izraunati vrijednost konstante 1C zadani poetni uvjet 1)0( y :

  01)0( 16

  0

  11

  3

  Ceey C

  C

  .

  Dakle, traena partikularna krivulja glasi : 63

  x

  ey .

  Zadatak 16. Definirati ortogonalne trajektorije neke familije krivulja.

  Zadatak 17. Zadana je familija krivulja Cxxey . Nai onu krivulju koja sadri toku

  ),1( 2eA .

  Rjeenje. Dakle, trebamo pronai tono onu krivulju iz skupa, odnosno familije krivuljaCx

  xey koja prolazi dotinom tokom. Uvrstimo li poetni uvjet u familiju dobivamo:

  22 Cee C .

  Dakle, traena krivulja je xxey 2 .

  Zadatak 18. Zadana je familija krivulja )1( xeCy . Nai onu krivulju koja prolazi tokom)2,0(A .

  Rjeenje. Dakle, trebamo pronai tono onu krivulju iz skupa, odnosno familije krivulja)1( xeCy koja prolazi dotinom tokom. Uvrstimo li poetni uvjet u familiju dobivamo:

  1)1(20 CeC .

  Dakle, traena krivulja je 1 x

  ey .

  Zadatak 19. Zadana je familija krivuljaC

  xy

  12

  . Nai onu krivulju koja sadri toku )1,1(A .

  Rjeenje. Dakle, trebamo pronai tono onu krivulju iz skupa, odnosno familije krivulja

  C

  xy

  12

  koja prolazi dotinom tokom. Uvrstimo li poetni uvjet u familiju dobivamo:

  211

  1

  CC

  .

  Dakle, traena krivulja je2

  12

  xy .

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  34/40

  34

  4. Tip - Titranje

  Promatramo titranje utega mase m na opruzi koeficijenta elastinosti k u sredstvu skoeficijentom guenja c. Primjenom 2. Newtonovog zakona dobivamo jednadbu:

  0''' kxcxmx (1)

  za pomak )(txx iz ravnotenog poloaja. Jednadba (1) je homogena linearna diferencijalna

  jednadba 2. reda s konstantnim koeficijentima. Pripadni karakteristini polinom02 kcrmr (2)

  ima korijene 2,1r , gdje jem

  c

  2 i

  m

  mkc

  2

  42 te mogu nastupiti etiri sluaja.

  1.sluaj: Ako nema guenja, tj. 0c gibanje je slobodno titranje. Tada je 02

  0

  2

  mm

  c a

  m

  ki

  m

  mki

  m

  mki

  m

  mk

  m

  mk

  m

  mkc

  2

  2

  2

  4

  2

  40

  2

  42 . Rjeenja karakteristine jednadbe

  su daklem

  kir 2,1 , pri emu se esto

  m

  k oznaava kao . Dakle, imamo jednostruki

  kompleksni par rjeenja. Prema pravilima, pridruujemo im partikularna rjeenja te t cos0 i

  te t sin0 pa imamo da je ope rjeenje jednadbe:tCtCtx sincos)( 21 .

  Gornje rjeenje se moe prikazati u jednostavnijem obliku (to je esto i sluaj) iduimpostupkom:

  (izluimo iz tCtCtx sincos)( 21 izraz2

  22

  1 CCC :)

  )sincos()( 21 tC

  Ct

  C

  CCtx

  (za svaka dva realna broja lako se dokae primjenom Pitagorina pouka i iz same definicijetrigonometrijskih funkcija da postoji jedinstveni kut, oznaimo ga za kojeg vrijedi:)

  sin1

  CC i cos2

  CC

  (nakon uvrtavanja prethodne dvije jednakosti u )sincos()( 21 tC

  Ct

  C

  CCtx dobivamo:)

  )sincoscos(sin)( ttCtx

  (i sada prema formuli za sinus zbroja koja glasi sincoscossin)sin( imamo:)

  )sin()sincoscos(sin)( tCttCtx

  (dakle, doli smo do drugog oblika rjeenja koje glasi))sin()( tCtx

  (takoer vrijedi:)

  )2

  cos()2

  cos()sin()(

  tCtCtCtx .

  2. sluaj: Ako je 042

  mkc , gibanje je gueno titranje. Tada je mc

  2 a

  im

  cmki

  m

  cmki

  m

  cmk

  m

  mkc

  2

  )4(

  2

  )4(

  2

  )4(

  2

  422222

  . Slinim principom kao i u 1.

  sluaju, dolazimo do opeg rjeenja jednadbe, koje je u ovom sluaju oblika :teCteCtx tt sincos)( 21

  .

  (ponovno se esto gornje rjeenje zapisuje u obliku))sin()( teCtx

  t

  (ili u obliku)

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  35/40

  35

  )2

  cos()(

  tCetx t

  (do kojih se doe istim nainom kao i u 1. sluaju)3. sluaj: Ako je mkc 42 imamo sluaj guenja bez titranja ili kritinog guenja. Tada je

  m

  c

  2 a 0

  2

  42

  m

  mkc . Rjeenja karakteristine jednadbe su dakle 2,1r . Dakle,

  imamo dvostruko realno rjeenje. Prema pravilima, pridruujemo mu partikularna rjeenjate i tet , pa je ope rjeenje oblika:

  tt etCeCtx 21)(

  4. sluaj: Ako je 042 mkc gibanje je guenje bez titranja. Tada smo u situaciju kadakarakteristina jednadba ima dva razliita jednostruka realna rjeenja, pa dolazimo do opegrjeenja koje glasi:

  tt eCeCtx)(

  2)(

  1)(

  Promatramo titranje utega mase m na opruzi koeficijenta elastinosti k u sredstvu skoeficijentom guenja c na koji djeluje vanjska sila a tFtf 00 cos)( . Primjenom 2.

  Newtonovog zakona dobivamo jednadbu:)(''' tfkxcxmx

  za pomak )(txx iz ravnotenog poloaja. Ako nema guenja (c=0) i ako je

  0m

  k partikularno rjeenje je amplituda neogranieno raste i dolazi do rezonancije.

  Zadatak 20.Neka )(tx oznaava vertikalni poloaj materijalne toke mase m objeene naoprugu koeficijenta elastinosti 0k . Pretpostavimo da je vibracija opruge uzrokovanagravitacijskom silom mgG , a koeficijent guenja sredstva u kojem se dogaa vibracija

  oznaen je s 0c . U opisanom sluaju vibracija opruge opisana je diferencijalnomjednadbom

  0''' xkxcxm .

  U kojem odnosu moraju biti konstante kc, i m ako je funkcija )(tx oblika

  )cos()sin()( 21 teCteCtx ptpt

  ,

  Odnosno ako se radi o guenom titranju? Odredite vrijednost konstantep u ovisnosti o

  konstantama m i c. Obrazloite.

  Rjeenje. Iz svega napisanog o titranju slijedi da e do sluaja guenog titranja doi ako su

  dotine tri konstante u odnosu 042 mkc . Takoer, vrijedi da jem

  cp

  2 . Objanjenje je u

  dijelu prije ovog zadatka.

  Zadatak 21. Neka )(tx oznaava vertikalni poloaj materijalne toke mase m objeene naoprugu koeficijenta elastinosti 0k . Pretpostavimo da je vibracija opruge uzrokovanagravitacijskom silom mgG , a koeficijent guenja sredstva u kojem se dogaa vibracijaoznaen je s 0c . U opisanom sluaju vibracija opruge opisana je diferencijalnom

  jednadbom

  0''' xkxcxm .

  emu mora biti jednaka konstanta c ako je funkcija )(tx oblika

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  36/40

  36

  )cos()sin()( 21 tCtCtx ,

  Odnosno ako se radi o slobodnom titranju? Odredite vrijednost konstante u ovisnosti o

  konstantama m i k. Obrazloite.

  Rjeenje. Iz svega napisanog o titranju slijedi da e do sluaja slobodnog titranja doi ako

  vrijedi 0c . Takoer, vrijedi da jek

  m .

  Zadatak 22. (2 boda) Zadana je diferencijalna jednadba harmonijskog oscilatora

  )(4

  1'' tfyy , gdje ( )y t predstavlja odmak iz ravnotenog poloaja, a ( )f t predstavlja

  djelovanje vanjske sile. Kakvog oblika mora biti funkcija ( )f t da bi dolo do pojave

  rezonancije? Za proizvoljno odabranu funkciju ( )f t za koju e doi do pojave rezonancijepretpostaviti partikularno rjeenje diferencijalne jednadbe.

  Rjeenje. Iz objanjenja koje se nalazi na 35? Stranici, znamo da e do rezonancije doi kada

  vanjska sila bude jednaka tFtf 00 cos)( pri emu je 0m

  k . U naem sluaju imamo

  2

  1

  1

  4

  1

  0 . Dakle, da bi dolo do rezonancije funkcija )(tf mora biti oblika

  2cos)(

  0

  tFtf .

  Mi emo odabrati proizvoljnu funkciju )(tf navedenog oblika i to funkciju2

  cos)( t

  tf .

  Dakle, sada moramo pretpostaviti partikularno rjeenje diferencijalne jednadbe

  2cos

  4

  1''

  tyy . Ono e ovisiti o funkciji

  2cos)( t

  tf . Vidimo da je ista funkcija oblika

  )sin)(cos)(()( bttQbttPetf lnax pri emu je u naem konkretnom sluaju 0a , polinom

  1)( tPn , polinom 0)( tQl i2

  1b . Jo trebamo provjeriti je li kompleksni par iba , odnosno

  par i2

  1 rjeenje karakteristine jednadbe koja glasi 0

  4

  12 r . Nije teko provjeriti da je

  upravo kompleksni par i2

  1

  rjeenje karakteristine jednadbe pa prema pravilima sada slijedi

  da je traeno partikularno rjeenje oblika )2

  sin)(2

  cos)(()( t

  tTt

  tRetty mmats

  P pri emu je s

  viestrukost rjeenja i2

  1 karakteristine jednadbe, dakle s je 1 a gdje su polinomi )(tRm i

  )(tTm neki nepoznati polinomi stupnja mpri emu je mjednak veem od stupnjeva polinoma1)( tPn i 0)( tQl , dakle mje nula.

  )2

  sin2

  cos()( t

  Bt

  AttyP

  Zadatak 23. (2) Zadana je diferencijalna jednadba harmonijskog oscilatora )(16'' tfyy ,gdje ( )y t predstavlja odmak iz ravnotenog poloaja, a ( )f t predstavlja djelovanje vanjske

  sile. Kakvog oblika mora biti funkcija ( )f t da bi dolo do pojave rezonancije? Za proizvoljno

  odabranu funkciju ( )f t za koju e doi do pojave rezonancije pretpostaviti partikularnorjeenje diferencijalne jednadbe.

  Rjeenje. Iz objanjenja koje se nalazi na 35? stranici, znamo da e do rezonancije doi kada

  vanjska sila bude jednaka tFtf 00 cos)( pri emu je 0m

  k . U naem sluaju imamo

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  37/40

  37

  41

  160 . Dakle, da bi dolo do rezonancije funkcija )(tf mora biti oblika tFtf 4cos)( 0 .

  Mi emo odabrati proizvoljnu funkciju )(tf navedenog oblika i to funkciju ttf 4cos)( .Dakle, sada moramo pretpostaviti partikularno rjeenje diferencijalne jednadbe

  tyy 4cos16'' . Ono e ovisiti o funkciji ttf 4cos)( . Vidimo da je ista funkcija oblika

  )sin)(cos)(()( bttQbttPetfln

  ax pri emu je u naem konkretnom sluaju 0a , polinom1)( tPn , polinom 0)( tQl i 4b . Jo trebamo provjeriti je li kompleksni par iba , odnosno

  par i4 rjeenje karakteristine jednadbe koja glasi 0162 r . Nije teko provjeriti da jeupravo kompleksni par i4 rjeenje karakteristine jednadbe pa prema pravilima sada slijedida je traeno partikularno rjeenje oblika )4sin)(4cos)(()( ttTttRetty mm

  atsP pri emu je s

  viestrukost rjeenja i4 karakteristine jednadbe, dakle s je 1 a gdje su polinomi )(tRm i

  )(tTm neki nepoznati polinomi stupnja mpri emu je mjednak veem od stupnjeva polinoma1)( tPn i 0)( tQl , dakle mje nula.

  )4sin4cos()( tBtAttyP

  I jo neki teorijski zadaci...

  Zadatak 24. (1 bod) Neka su )(1 xy i )(2 xy rjeenja diferencijalne jednadbe0)(')('' yxhyxfy . Pokaite da za determinantu Wronskog koja pripada rjeenjima )(1 xy i

  )(2 xy vrijedi 0)(' WxfW .

  Rjeenja. Determinanta Wronskog funkcija )(1 xf , )(2 xf , ..., )(xfk jednaka je

  )(...)()(

  ............

  )('...)(')('

  )(...)()(

  )1()1(2

  )1(1

  21

  21

  xfxfxf

  xfxfxf

  xfxfxf

  W

  kk

  kk

  k

  k

  .

  Ako za funkcije )(1

  xf , )(2

  xf , ..., )(xfk

  vrijedi da je njihova determinanta Wronskog jednaka

  nuli kaemo da su funkcije )(1 xf , )(2 xf , ..., )(xfk linearno zavisne, odnosno ako je

  determinanta Wronskog razliita od nule kaemo da su funkcije linearno nezavisne.

  Dakle, u zadatku nam je zadano da su funkcije )(1 xy i )(2 xy rjeenja diferencijalne jednadbe

  0)(')('' yxhyxfy . Prema tome, obje funkcije zadovoljava tu diferencijalnu jednadbu

  odnosno vrijedi:0)(')('' 111 yxhyxfy

  0)(')('' 222 yxhyxfy .

  Mi trebamo pokazati da za determinantu Wronskog W od funckija )(1 xy i )(2 xy vrijedi

  0)(' WxfW . Najprije emo izraunati W:

  )(')()(')()(')('

  )()(1221

  21

  21xyxyxyxy

  xyxy

  xyxyW .

  (dakle, imamo :))(')()(')( 1221 xyxyxyxyW

  ( )(')()(')( 1221 xyxyxyxyW e zadovoljavati 0)(' WxfW ako nakon uvrtavanja dobijemoidentitet odnosno jednakost)

  (uvrstimo )(')()(')( 1221 xyxyxyxyW u 0)(' WxfW )

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  38/40

  38

  0))(')()(')()(())'(')()(')(( 12211221 xyxyxyxyxfxyxyxyxy

  (deriviramo)0)(')()()(')()()('')()(')(')('')()(')(' 122112122121 xyxyxfxyxyxfxyxyxyxyxyxyxyxy

  (malo sredimo)

  0))(')()(''()())(')()(''()( 112221 xyxfxyxyxyxfxyxy

  (iz pretpostavki zadatka znamo da vrijedi:)

  111111 )(')(''0)(')('' yxhyxfyyxhyxfy

  222222 )(')(''0)(')('' yxhyxfyyxhyxfy

  (ako prethodne dvije jednakosti uvrstimo u

  0))(')()(''()())(')()(''()( 112221 xyxfxyxyxyxfxyxy dobivamo:)

  0))(()())(()( 1221 yxhxyyxhxy

  (sredimo)0)()()()( 1221 yxhxyyxhxy

  00(dobili smo jednakost, dakle pokazali smo da determinanta Wronskog funkcija )(1 xy i )(2 xy

  zadovoljava jednadbu 0)(' WxfW )

  Zadatak 25. Neka su )(1 xy i )(2 xy rjeenja diferencijalne jednadbe )()(' xhyxfy . Pokaiteda je )()()( 123 xyxyxy rjeenje diferencijalne jednadbe 0)(' yxfy .

  Rjeenje. Pretpostavka je da su funkcije )(1 xy i )(2 xy rjeenja diferencijalne jednadbe)()(' xhyxfy . To znai da zadovoljavaju jednadbu )()(' xhyxfy , odnosno da vrijedi:

  )()(' 11 xhyxfy

  )()(' 22 xhyxfy

  U zadatku se trai da pokaemo da je funkcija )()()( 123 xyxyxy rjeenje jednadbe

  0)(' yxfy . Ona e to biti ako ju zadovoljava, odnosno ako kada ju uvrstimo u jednadbudobijemo identitet odnosno jednakost. Dakle, trebamo funkciju )()()( 123 xyxyxy uvrstiti u

  jednadbu 0)(' yxfy . Imamo:

  0))(()'( 1212 yyxfyy

  (deriviramo to se treba derivirati:)0)()('' 1212 yxfyxfyy

  Iz pretpostavke zadatka, mi znamo da vrijede relacije:)()(' 11 xhyxfy

  )()(' 22 xhyxfy

  (iz kojih slijedi)1111 )()(')()(' yxfxhyxhyxfy

  2222 )()(')()(' yxfxhyxhyxfy

  (uvrstmo li 11 )()(' yxfxhy i 22 )()(' yxfxhy u izraz 0)()('' 1212 yxfyxfyy dobivamo:)

  0)()()()()()( 1212 yxfyxfyxfxhyxfxh

  (sredimo, sve se pokrati i ostane nam:)

  00

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  39/40

  39

  Dakle uvrtavanjem funkcije )()()( 123 xyxyxy u diferencijalnu jednadbu 0)(' yxfy doli

  smo do jednakosti 00 , prema tome funkcija )()()( 123 xyxyxy je rjeenje dotinejednadbe.

  Zadatak 26. Neka je )(1 xy rjeenje diferencijalne jednadbe )()(' xhyxfy , a )(2 xy rjeenjadiferencijalne jednadbe 0)(' yxfy . Pokaite da je )()()( 123 xyxyxy rjeenje

  diferencijalne jednadbe )()(' xhyxfy .

  Rjeenje. Pretpostavka je da je funkcije )(1 xy rjeenje diferencijalne jednadbe)()(' xhyxfy a )(2 xy rjeenje diferencijalne jednadbe 0)(' yxfy . To znai da dotine

  funkcije zadovoljavaju dotine jednadbe, odnosno da vrijedi:)()(' 11 xhyxfy

  0)(' 22 yxfy

  U zadatku se trai da pokaemo da je funkcija )()()( 123 xyxyxy rjeenje

  jednadbe )()(' xhyxfy . Ona e to biti ako ju zadovoljava, odnosno ako kada ju uvrstimo u

  jednadbu dobijemo identitet odnosno jednakost. Dakle, trebamo funkciju )()()( 123 xyxyxy uvrstiti u jednadbu )()(' xhyxfy . Imamo:

  )())(()'( 1212 xhyyxfyy

  (deriviramo to se treba derivirati:))()()('' 1212 xhyxfyxfyy

  Iz pretpostavke zadatka, mi znamo da vrijede relacije:)()(' 11 xhyxfy

  0)(' 22 yxfy

  (iz kojih slijedi)

  1111 )()(')()(' yxfxhyxhyxfy

  2222 )('0)(' yxfyyxfy

  (uvrstmo li 11 )()(' yxfxhy i 22 )(' yxfy u izraz )()()('' 1212 xhyxfyxfyy dobivamo:)

  )()()()()()( 1212 xhyxfyxfyxfxhyxf

  (sredimo, sve se pokrati i ostane nam:)

  00

  Dakle uvrtavanjem funkcije )()()( 123 xyxyxy u diferencijalnu jednadbu )()(' xhyxfy

  doli smo do jednakosti 00 , prema tome funkcija )()()( 123 xyxyxy je rjeenje dotinejednadbe.

  Zadatak 27. Zaokruite tonu tvrdnju ili tvrdnje:a) Opi oblik diferencijalne jednadbe drugog reda je 0)'',( yxf . NE

  b) Diferencijalnu jednadbu xyV ln rjeavamo uzastopnom integracijom. DA

  c) Homogena diferencijalna jednadba prvog reda je oblika 0)(' x

  yfy . DA

  (Jednadbu 0)(' x

  yfy moemo zapisati u obliku )('

  x

  yfy a ako definiramo novu

  funkciju g kao fg imamo )('x

  ygy i vidimo da se radi o standardnom obliku

  homogene diferencijalne jednadbe prvoga reda)

 • 7/26/2019 MAT2-Rijeseni Primjeri Iz Starih Kolokvija

  40/40

  d) Poetni uvjeti za diferencijalnu jednadbu drugog reda se zadaju u obliku 00 )(' yxy i

  11 )('' yxy . NE(Naime, poetni uvjeti 00 )(' yxy i 11 )('' yxy nam u veini sluajeva nee funkcionirati.

  Na primjer, ako imamo diferencijalnu jednadbu 2. reda xy '' istu rjeavamo uzastopnom

  integracijom pa imamo 12

  2

  ' Cx

  y odnosno 213

  6

  CxCx

  y . Uvrstimo li sada poetne

  uvjete 00 )(' yxy i 11 )('' yxy vidimo da nam uvjet 11 )('' yxy ne znai nita u pronalaskuvrijednosti dviju konstanti iz opeg rjeenja, budui da se u poetnoj diferencijalnoj

  jednadbi ne pojavljuje niti jedna konstanta. Poetni uvjeti trebaju biti u obliku 00 )( yxy i

  11 )(' yxy ili nekada u obliku 00 )( yxy i 11 )( yxy . S druge strane, u nekim posebnim

  sluajevima e i uvjeti 00 )(' yxy i 11 )('' yxy funkcionirati, kao npr. u diferencijalnoj

  jednadbi 0'' yy ije je ope rjeenje xx eCeCy 21 .)

  e) Ako je 2Cxy rjeenje homogene linearne diferencijalne jednadbe prvog reda, tada

  se rjeenje nehomogene jednadbe trai u obliku 2)( xxCy . DA

  f) Homogena diferencijalna jednadba prvog reda je oblika )('x

  yyfy . NE

  g) Poetni uvjeti za diferencijalnu jednadbu petog reda se zadaju u obliku 50 )( yxyV .

  NEh) Ope rjeenje sustava diferencijalnih jednadbi ),,(' yxtfx , ),,(' yxtgy je oblika

  ),( Cxyy . NE(Ope rjeenje navedenog sustava biti e dvije funkcije )(tx i )(ty pri emu e svaka imati

  jednu konstantu)

  i) Opi oblik Bernoullijeve diferencijalne jednadbe prvog reda je nyxqyxfy )()(' .DA

  (Naime, definiramo li novu funkciju fg tada jednadbu nyxqyxfy )()(' moemo

  zapisati kao nyxqyxgy )()(' , to je standardni oblik Bernoullijeve diferencijalne

  jednadbe prvog reda)

  j) Poetni uvjeti za diferencijalnu jednadbu etvrtog reda se zadaju u obliku 00 )(' yxy ,10 )('' yxy , 20 )(''' yxy i 30 )( yxy

  IV . NE (obrazloenje kao i kod d)k) Ako je xy ln' diferencijalna jednadba neke familije krivulja, tada je diferencijalna

  jednadba njezinih ortogonalnih trajektorijax

  yln

  1' . DA

  l) Linearna diferencijalna jednadba drugog reda s konstantnim koeficijentima je oblika

  )()(')('' 321 xayxayxay .NE (jednadba )()(')('' 321 xayxayxay nije jednadba skonstantnim koeficijentima jer )(1 xa , )(2 xa i )(3 xa predstavljaju bilo kakve funkcije

  po varijablix, dakle nisu nuno konstante)

  m) Opi oblik diferencijalne jednadbe drugog reda je ),,( 21 CCxyy .NE

  n) Diferencijalnu jednadbu xyyVI rjeavamo uzastopnom integracijom. NEo) Linearna diferencijalna jednadba prvog reda je oblika )()(' xgyxfy . DA (kao u c) i

  i))