16
m c v c lifi $)uF'i iii]ff[ prezentului inscris cardul Mastercard sau Maestro in orice magazin Kaufland, inscrieti-va printr-un text sau online pe www.mastercard.ro/campanie-kaufland si puteti castiga premii" Perioada Campaniei: 15 martie - 1,5 mai202l SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OF'ICIAL AL CAMPANIEI (1) Campania publicitara Mastercard ,,Platiti cu cardul Mastcrcard sau Macstro in oricc magazin Kaufland, inscrieti-va printr-un mesaj text sau online pe www.mastercard.ro/campanie-kaufland si puteti castiga premii" (denumita in continuare ,,Campania") este organizata de Mastercard Europe SA (Organizatorul-Operator de date cu caracter personal - organizata sub legile Belgiei cu adresa inregistrata pe strada Chauss6e de Tervuren nr 198A, B-1410, Waterloo, Belgia) *prin intermediul agentiei de publicitate B.V. McCann-Erickson S.R.L., cu sediul social in Bucuesti, Str. Jules Michelet nr. 18, sector 1, avand numar de identificare fiscala 8084031, atribut fiscal RO, reprezentata de dl. Bogdan Enoiu, in calitate de Director General, care va actiona ca Agentie de publicitate si ca Imputemicit al Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Regulamentului general privind protectia datelor nr 67912016. Pe perioada Campaniei, Imputernicitul Organizatorului B.V. McCann-Erickson SRL, va coordona derularea Campaniei prelucrand urmatoarele date cu caracter personal ale castigatorilor Campaniei: nulne, prenume castigator , exclusiv in scopul indeplinirii obligatiei legale de publicare a castigatorilor. * si cu sprijinul MEDIAPOST HITMAIL S.A., cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, eta13, tronson 1, sector 1, inregistratala Registrul Comertului sub nr. J40 I 829512000, CUI 13351917, atribut fiscal RO, reprezentata de dl. Marian Seitan, in calitate de Director General care va actiona cu aprobarea Orgarizatorului, ca imputernicit, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Regulamentului general privind protectia datelor m 67912016. Pe perioada Campaniei, Imputernicitul MEDIAPOST HIT MAIL SA, va desfasura urmatoarele activitati: (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter personal ale castigatorilor Campaniei: nume, prenume, numarul de telefon, codul numeric personal conform cartii de identitate (doar pentru castigatorii ai caror premii depasesc valoarea de 600 lei) , adresa de livrare (se va solicita doar castigatorilor premiilor care se vor expedia prin curier), adresa de email (se va solicita tuturor castigatorilor in vederea trimiterii documentelor dovezii platii: extras de cont),un extras de cont valabil, care sa arate ca valoarea tranzactiei valabile inscrise in Campanie corespunde unei tranzactii cu cardul Mastercard sau Maestro conform conditiilor enumerate la sectiunea 4, date cu caracter personal ce vor fi prelucrate in conditiile mentionate in prezentul Regulament ofi cial; (ii) Corftacteaza si valideazacastigatorii tuturor premiilor acordate in Campanie prin inscrierea pe canalele SMS si/sau online; (iii) Expediaza premiile catre castigatori si strange toate procesele-verbale semnate in urma inmanarii premiilor. (iv) Extrage momentele castigatoare aferente premiilor acordate in aceasta Campanie; (v)Extrage castigatorul premiului cel mare la sfarsitul campaniei (2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit in continuare,,Regulamentul Ofi cial"). t 6 1

Mastercard România | O companie globală de soluții de plată

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Mastercard România | O companie globală de soluții de plată

mcv

c lifi$)uF'i

iii]ff[prezentului inscris

cardul Mastercard sau Maestro in orice magazin Kaufland, inscrieti-va printr-untext sau online pe www.mastercard.ro/campanie-kaufland si puteti castiga premii"

Perioada Campaniei: 15 martie - 1,5 mai202l

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OF'ICIAL AL CAMPANIEI

(1) Campania publicitara Mastercard ,,Platiti cu cardul Mastcrcard sau Macstro in oricc magazinKaufland, inscrieti-va printr-un mesaj text sau online pe www.mastercard.ro/campanie-kauflandsi puteti castiga premii" (denumita in continuare ,,Campania") este organizata de Mastercard EuropeSA (Organizatorul-Operator de date cu caracter personal - organizata sub legile Belgiei cu adresainregistrata pe strada Chauss6e de Tervuren nr 198A, B-1410, Waterloo, Belgia)*prin intermediul agentiei de publicitate B.V. McCann-Erickson S.R.L., cu sediul social in Bucuesti,Str. Jules Michelet nr. 18, sector 1, avand numar de identificare fiscala 8084031, atribut fiscal RO,reprezentata de dl. Bogdan Enoiu, in calitate de Director General, care va actiona ca Agentie depublicitate si ca Imputemicit al Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiileRegulamentului general privind protectia datelor nr 67912016.

Pe perioada Campaniei, Imputernicitul Organizatorului B.V. McCann-Erickson SRL, va coordonaderularea Campaniei prelucrand urmatoarele date cu caracter personal ale castigatorilor Campaniei:nulne, prenume castigator , exclusiv in scopul indeplinirii obligatiei legale de publicare a castigatorilor.

* si cu sprijinul MEDIAPOST HITMAIL S.A., cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, eta13, tronson 1,sector 1, inregistratala Registrul Comertului sub nr. J40 I 829512000, CUI 13351917, atribut fiscal RO,reprezentata de dl. Marian Seitan, in calitate de Director General care va actiona cu aprobareaOrgarizatorului, ca imputernicit, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Regulamentului generalprivind protectia datelor m 67912016.Pe perioada Campaniei, Imputernicitul MEDIAPOST HIT MAIL SA, va desfasura urmatoareleactivitati:(i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprindeurmatoarele date cu caracter personal ale castigatorilor Campaniei: nume, prenume, numarul de telefon,codul numeric personal conform cartii de identitate (doar pentru castigatorii ai caror premii depasescvaloarea de 600 lei) , adresa de livrare (se va solicita doar castigatorilor premiilor care se vor expediaprin curier), adresa de email (se va solicita tuturor castigatorilor in vederea trimiterii documentelordovezii platii: extras de cont),un extras de cont valabil, care sa arate ca valoarea tranzactiei valabileinscrise in Campanie corespunde unei tranzactii cu cardul Mastercard sau Maestro conform conditiilorenumerate la sectiunea 4, date cu caracter personal ce vor fi prelucrate in conditiile mentionate inprezentul Regulament ofi cial;(ii) Corftacteaza si valideazacastigatorii tuturor premiilor acordate in Campanie prin inscrierea pecanalele SMS si/sau online;(iii) Expediaza premiile catre castigatori si strange toate procesele-verbale semnate in urmainmanarii premiilor.(iv) Extrage momentele castigatoare aferente premiilor acordate in aceasta Campanie;(v)Extrage castigatorul premiului cel mare la sfarsitul campaniei

(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial alCampaniei (denumit in continuare,,Regulamentul Ofi cial").

t6

1

Page 2: Mastercard România | O companie globală de soluții de plată

n

(3) Regulamentul oficial este elaborat si va fi dezvaluit in conformitate cu legile aplicabile din

')(4) Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil gratuit pe site-ulwww.mastercard. rolcamoanie- kaufland.

(5) Participarcala Campanie prin trimiterea unui SMS la numarul dedicat sau prin inregistrare peul web www.mastercard.ro/campanie-kaufland va fi considerata cainsemn6nd acceptarea termenilor siconditiilor Campaniei conform celor prevazute in prezentul document si alte anexe care vor fi adaugateulterior acestuia si comunicate ca atare consumatorilor.

(6) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin incheierea unuiAct aditional la Regulament care va fi publicat pe site-ul web www.mastercard.ro/campanie-kaufland siaceste modificari vor intra in vigoare numai dupa publicare pe site. Prin participarea la aceasta

Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor siconditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile.

SECTIUNEA2. DREPTUL DE PARTICIPARE

(l ) La Campania publicitara pot participa toate persoanele frzice (cu varsta de cel putin 18 ani, la datainscrierii), cu domiciliuliresedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Mastercard Europe SA, ai B.V.McCann-Erickson S.R.L si cei ai altor agentii implicate in punerea in aplicare a prezentei Campanii,precum si a rudelor de gradul intai (copii si parinti) si sotilor persoanelor mentionate mai sus.

(2) Participantul va participa laprezenta Campanie publicitara luand cunostinta de conditiile mentionatemai sus.

SECTIUNEA 3. DURATA $I TERITORIUL CAMPANIEI

(l) Campania va incepe la data de L5 martie 2021, ora 00:01 si va incetala data de 15 mai202l, ora23:59, ora Romaniei. Campania se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in toate magazinele Kaufland.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL DE DESFA$URARE A CAMPANIEI

4.1. Pentru aparticipa la aceasta Campanie, Participantii trebuie sa accepte urmatoarele conditii:(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art.2 de mai sus;(2) Participantul trebuie sa se inscrie in Campanie folosind oricare dintre cele2 modalitati disponibile:(2.1) trimitand cel putin un mesaj text la 1817, numarul de telefon mobil dedicat Mastercard cu valoareatranzactiei, conform definitiei de la punctul4.L3 de mai jos, de la un numar de telefon valabil din oricaredintre retelele mobile Orange, Vodafone, Telekom, Digi.sau(2.2) trimitand online la adresa www.mastercard.ro/campanie-kaufland cel putin un formular carecontine 2 date: numarul de telefon si valoarea totala atrarzactiei (cu TVA) in Lei, conform definitiei de

la punctul 4.1.3.

(3) Participantul va trimite o valoare a unei tranzactii valabile (cu TVA) in Lei, care indeplinesteurmatoarele conditii:(3.1) este platita cu un card emis sub marcile Mastercard sau Maestro, de o institutie romana care detineo licenta de emitere de la Mastercard

rti ''u9

2

Page 3: Mastercard România | O companie globală de soluții de plată

A.N

3.L) combinatia numericarcprezentand valoareatranzactiei sub forma in care apare pe chitanta pOSexemplarul clientului, pentru tranzactia trimisa: (cifre inaintea zecimalelor), (cifre dupa); sunt considerate valabile toate inregistrarile cifrelor corecte dinaintea combinatiei numeritesi cifrelor de dupa zecimale de la (000) la(999).

3) reprezinta valoarea unui produs sau serviciu cumparat de la orice magazinKaufland de pe teritoriulpe durata Campaniei promotionale, indiferent de valoare.

(4) Participantul trebuie sa se inscrie in Campanie in perioada 15 martie - 15 mai 2021 .

(5) Fiecare inscriere in Campanie este valabila daca sunt indeplinite conditiile enumerate la punctul 4.1.

(6) Un participant poate trimite maxim 5 intrari/tranzactii corecte pe rj.(7) Participantul va inscrie in campanie o singuradata suma aferenta unei tranzactii (indiferent dacainscrierea va fi castigatoare sau nu) si numai in modalitatatea prevazuta in Sectiunea 4.2. ln cazul incare, la verificari ulterioare, Organizatorul constata ca aceeasi suma este inscrisa de mai multe ori decatre Participant, acesta va lua in considerare doar prima inscriere pentru numarul de telefoncorespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologic araportatala ora receptiei inbazade date aOrganizatorului. lncazulin care Participantul, poate face dovada cu chitante POS sau cu extrasede cont aferente fiecarei inregistrari, atunci Organizatorul va considera valide toate inscrieri pentru careParticipantul prezinta chitante POS.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului,abuz sau orice alte tentative care arputeaafectaimaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului.Orice incercare de fraudare se soldeaza cv eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cusesizarea organelor de cercetare penala, Organizatod urmand sa informeze respectivul participant cuprivire la aceasta decizie. Organizatod poate efectua verificari pe tot parcursul Campaniei, soiicitandParticipantului chitantele PO S aferente fi ecarei inregistrari.

4.2. Inscrierea in cadrul Campaniei:4.2.1. Participantii se pot inscrie in Campanie in orice moment, incepand cu 15.03.2021(oru00:00:01)si pana Ia data de 15.05.2021 (orc 23 :59 :59)4.2.2. Participantii se vor inscrie prin oricare dintre urmatoarele doua modalitati:(1) Mesaj text prin sms:Trimitand un mesaj text la numarul 1817 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Telekom, Digi)continand valoarea tranzactiei valabile conform descrierii de la punctul 4.1.3.

(1.1.) Participantul va primi imediat raspuns prin SMS cu unul dintre urmatoarele mesaje:

a) Pentru fiecare SMS castigator, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:Felicitari! Ai castigat x (se va detalia infunctie de tipul de premiu alocat campaniei). Pastreazo chitantaPOS. Veifi contactat in curand!

b) Pentru fiecare SMS necastigator, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:Ai intrat in promotie ! Plateste in continuare cu Mastercard in magazinele Kaufland. Moi multe inscrieri,mai multe sonse de castig. Detalii pe mastercard.ro

c) Pentru fiecare mesaj transmis inainte de inceperea Campaniei, participantul va primi un mesajcu urmatorul continut:Promotia Mastercard nu a inceput inca. Efectueaza o tranzactie si inscrie valoarea incepand cuI s.03.2021

J

Page 4: Mastercard România | O companie globală de soluții de plată

d) Daca un Participant introduce intr-o zi calendaristica mai mult de 5 intrari corecte, acestaprimi urmatorul mesaj:Ai atins limita maxima de 5 tranzactii pe zi. Retrimite valoarea tranzactiei in alta zi dinCampaniei!

o

"'".\L

e) Daca un Participant trimite un SMS dupa terminarea Campanieio acesta va primi urmatorulmesaj:PromotiaMastercard s-aincheiatladatade l5.05.202I.Itimultumimpentruparticipare! Urmareste-ne pe mastercard.ro.

l) Daca un participant trimite un mesaj care nu contine valoarea tranzactiei:Mesajul trimis nu contine valoarea tranzactiei. Te rugam sa trimiti valoarea numerica a tranzactiei.Succes!

Sau(2) Online:Prin introducerea valorii tranzactiei valabile si a numarului de telefbn mobil pe site-ul webwww.mastercard.ro/campanie-kaufland, versiunea desktop sau pentru telefon mobil, fara a fi nevoie sa

creati un cont cu cod de securitate captcha.

(2.1.) Participantul va primi imediat o confirmare in pagina in care s-a inscris cu unul dintre urmatoarelemesaje:

a) Pentru fiecare inscriere castigatoare, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:Felicitari! Ai castigat x (se va detalia infunctie de tipul de premiu alocat campaniei). Pastreaza chitantaPOS. Veifi contactat in curand!

b) Pentru fiecare inscriere necastigatoare, participantulva primi un mesaj cu urmatorul continut:Ai intrat in promotie! Plateste in continuare cu Mastercard in magazinele Kaufland. Mai multe inscrieri,mai multe sanse de castig. Detalii pe mastercard.ro

c) Pentru fiecare inscriere transmisa inainte de inceperea Campanieio participantul va primi unmesaj cu urmatorul continut:Promotia Mastercard nu a inceput inca. Inscrie valoarea tranzactiei incepand cu 15.03.2021.

d) Daca un Participant introduce intr-o zi calendaristica mai mult de 5 intrari corecte, acesta vaprimi urmatorul mesaj:Ai atins limita maxima de 5 tranzactii pe zi. Retrimite valoarea tranzactiei in alta zi din perioadaCampaniei!

e) Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea Campaniei, acesta va primi urmatorulmesaj:Promotia Mastercard s-a incheiat la data de l,5.05.202L lti multumim pentru participare! Urmareste-ne pe mastercard.ro.

l) Daca un participant trimite un mesaj care nu contine valoarea tranzactiei:Mesajul trimis nu contine valoarea tranzactiei. Te rugam sa trimiti valoarea numerica a tranzactieiSucces!

4

Page 5: Mastercard România | O companie globală de soluții de plată

+

3. Un participant poate efectua oricate tranzactii Mastercard si Maestro inmagazinele Kaufland deRomaniei si poate trimite zilnic maxim 5 mesaje, respectiv 5 intrari corecte corespunzatoare,valori aletranzactiilor valabile, indiferent de metoda de inscriere aleasa (SMS si / sau web).

Trimiterile efectuate in utmatoarele conditii nu vor fi considerate inscrieri valabile in Campanietext sau online)

Daca acestea sunt transmise in afara perioadei campaniei promotionale(2)Daca mesajele trimise contin alte informatii decat cele mentionate in prezentul Regulament sauinformatii incomplete.(3) Dacaparticipantii utilizeazapentru trimiterea SMS-urilor sau, daca este necesa"r, indica in formularulonline de pe site-ul web al promotiei www.mastercard.ro/campanic-kaufland, versiunea desktop saupentru telefon, numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau care nu apartinuneia dintre retelele mobile indicate la articolul 4.L2.(4) Pentru a verifica corectitudinea mesajului text trimis de Participant si pentru validarea inscrieriiextrase, operatorul Infoline desemnat de Organizator va solicita castigatorului un extras de cont valabildrept dovada aTrunzactiei POS/chitanta POS aferenta tranzactiei desemnata castigatoare.SECTIU]\EA 5. DESCRIERE PREMII

Pentru a castiga unul dintre premiile oferite in prezenta Campanie publicitara, participantii trebuie saindeplineasca prevederile si conditiile mentionate la Sectiunea 4 din prezentul Regulament;nerespectarea oricareia dintre acestea (prevederi/conditii), va avea drept consecinta, anularea inscrierii.

Premiile si coordonatele acestora nu pot fi modificate, mutate, ajustate sau acordate sub forma de bani.ln cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris inRegulamentul oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.Organizatod, BV MCCANN-Erickson SRL sau MEDIAPOST HIT MAIL SA nu acordd niciun felde garanfie sau service pentru bunurile ce fac obiectul premiilor cdqtigate de participanJi.

Un participarx arc dreptul sa castige cate un singur premiu din fiecare categorie de mai jos.Premiile acordate in cadrul Campaniei, constau in:

1. Premiul cel mare constand in aparate electrocasnice marca Beko in valoare de 10,299.95lei cu TVA inclus va fi castigat prin tragere la sorti la sfarsitul campaniei. Toate detaliile despre aparateleelectrocasnice se regasesc in anexa de la sfarsitul regulamentului.

2. 9 casti Bluetooth On-Ear, pliabile, in valoare de 100.91 euro fiecare cu TVA inclus,respectiv 491.91lei fiecare cu TVA inclus, cursul valutar folosit fiind4.8747 lei, castigate prin momentecastigatoare in fiecare saptamana de Campanie. Valoarea premiilor in lei va fi calculata la cursul BNRdin ziua emiterii facturii. Toate detaliile despre casti se regasesc in anexa de la sfarsitul regulamentului.

3. 9 boxe portabile Soundcup-L in valoare de 81.07 euro fiecare cu TVA inclus, respectiv395.19 lei fiecare cu TVA inclus, cursul valutar folosit fiind 4.8747 lei, castigate prin momentecastigatoare in fiecare saptamana din Campanie. Valoarea premiilor in lei va fi calculata la cursul BNRdinziuaemiterii facturii. Toate detaliile despre boxe se regasesc in anexa de la sfarsitul regulamentului.

4. 9 rucsacuri personaltzate invaloare de 49.27 euro fiecare cu TVA inclus, respectiv 240.18lei fiecare cu TVA inclus, cursul valutar folosit fiind 4.8747 lei, castigate prin momente castigatoare infiecare saptamana din Campanie. Valoarea premiilor in lei va fi calculata la cursul BNR din ziua emiteriifacturii. Toate detaliile despre rucsacuri se regasesc in anexa de la sfarsitul regulamentului.

EN

5

Page 6: Mastercard România | O companie globală de soluții de plată

Castigatorii premiilor constand in boxa portabila, casti Bluetooth On-Ear si rucsac, acordate prinmomente castigatoare saptamanale vor fi contactati pe numarul de telefon cu care s-au inscris inCampanie, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul confirmarii prin SMS deinscriere. Rezervele nu vor primi confirmare, vor fi contactati direct daca inaintealor nu sunt validati. Castigatorul premiului cel mare va fi contactat in termenziuatragerii la sorti.

de la\A

Se vor extrage in total2T momente castigatoare, iar la finalul campaniei se

premiului cel mare, plus 5 rezerve.In final vor fi 28 castigatori.rul

-FALUo

Valoarea unitara neta a premiului cel mare este de 10,299.95 leiValorea unitara bruta a premiului cel mare este de ll,377.95lei

Valoare unitara neta a premiilor de la punctul 2 este de 491.91 leiValoarea unitara bruta a premiilor de la punctul 2 este de 491.91 lei

Valoarea totala neta a premiilor de la punctul 2 este de 4,427.19leiValoarea totala bruta a premiilor de la punctul 2 este 4,427.19lei

Valoare unitara neta a premiilor de la punctul 3 este de 395.19 leiValoarea unitara bruta a premiilor de la punctul 3 este de 395.19 lei

Valoarea totala neta a premiilor de la punctul 3 este de 3,556.71 leiValoarea totala bruta a premiilor de la punctul 3 este 3,556.71lei

Valoare unitara neta a premiilor de la punctul 4 este de 240.18 leiValoarea unitara bruta a premiilor de la punctul 4 este de 240.18 lei

Valoarea totalaneta apremiilor de la punctul 4 este de 2,16l.62IeiValoarea totala bruta a premiilor de la punctul 4 este 2,16l.62lei

Valoarea totala neta a premiilor este de 20,445.47 leiValoarea comerciald bruta a premiilor este de 21,523.47 lei

La sfarsitul Campaniei, in functie de numarul premiilor efectiv castigate si de cursul valutar la care se

vor achizitiona aceste premii, se va face un act aditional cu valoarea totala finala a premiilor.

Un Participant poate castiga in cadrul Campaniei maxim 4 premii, cate unul din fiecare categorie,mentionate in Sectiunea 5, alineatul3.

SECTIUNEA 6. EXTRAGEREA, VALIDAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREAPREMIILOR

(l)In cadrul Campaniei publicitare, premiile saptamanale vor fi oferite prin momente castigatoare slpremiul mare prin tragere la sorti la finalul Campaniei . Baza de date pentru extragerea premiului mareva contine toate SMS-urile si inscrierile online inregistrate in conformitate cu Sectiunea 4 din prezentulRegulament. La momentul extragerii vor fi incluse toate inscrierile. Inscrierile castigatoare vor faceobiectul validarii conform prevederilor prezentului Regulament.

6

_eo

Page 7: Mastercard România | O companie globală de soluții de plată

(2) Pentru fiecare premiu saptamanal se va desemna anterior inceperii Campaniei, in mod aleator, cateun moment castigator (definit sub forma: zi, ora, minut). Momentele castigatoare vor fi extrase dinintervalul corespunzator perioadei Campaniei. In total vor fi extrase2T de momente norocoase dupa cumutmeaza:-

I- ,'/ 9 momente norocoase pentru premiile constand in,,Casti Bluetooth On-Ear", cate 1 momentnoroc/s pe saptamana;- '/ 9 momente norocoase pentru premiile constand in ,,Boxa portabila Soundcup-L", cate 1

moment norocos pe saptamana;- 9 momente norocoase pentru premiile constand in ,,Rucsac personalizat", cate 1 momentnorocos pe saptamana;

(3) Momentele norocoase vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notarpublic ce nu va fi facut public, anterior inceperii Campaniei. Va fi desemnat castigator Participantul carea transmis primul in Campanie o inscriere valida dupa un moment norocos, indiferent de intervalul detimp concret dintre momentul norocos si momentul inscrierii in Campanie. (Exemplu: Sa presupunemca pentru saptamana Z momentul norocos este ziua X, ora hh:mm:ss. Va castiga Participantul care atransmis primul dupa momentul hh:mm:ss o inscriere valida). Daca intre doua momente norocoase nus-a putut desemna niciun castigator pentru primul moment, va fi declarat castigator prima inscriere validapentru primul moment norocos care nu s-a acordat (de ex: daca un moment castigator este ora 10:00 siurmatorul este 12:07, iar intre cele 2 momente nu au fost trimise inscrieri valide, prima intrare validatrimisa dupa 12:07 va fi desemnata castigatoare pentru ora 10:00, iar a doua intrare valida trimisa va fidesemnata castigatoare pentru ora12:07). De asemenea, urmatorii 5 Participanti ce indeplinesc conditiilede participare vor fi desemnati rezele.In cazul in care niciuna dintre cele 5 rezerve nominalizate pentruun tip de premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

(2) Tragerea la sorti finala va fi efectuata in maxim 10 zile lucratoare de la incetarea Campaniei. Intragerea la sorti vor intra toate inscrierile valide de pe toata durata de desfasurare a Campaniei. In cadrultragerii la sorti se va desemna 1 castigator si 5 rezerye aferente.

Tragerile la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupun folosirea unui program de calculatorcu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce continetoate inscrierile valide in Campanie conform celor descrise mai sus. Extragerea se va efectua inprezentaunei comisii, denumita in continuare ,,Comisia",lasediul Agentiei Mediapost Hit Mail din Str. Siriului,m 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti sau la sediul SPN Veritas cu adresa in Municipiul Bucuresti, stradaAvram Iancu, w.7A, sector 2,inprezenta unui notar public.

(3) Dupa ce toate informatiile privind castigatorii extrasi sunt disponibile Organizatorului, comisia vavalida faptul ca acesti castigatori extrasi indeplinesc prevederile si conditiile de la Sectiunea 4 aRegulamentului. Daca un castigator nu indeplineste conditiile, atunci comisia vautilizarezervaaferentamomentului castigator si va repeta procedura de validare de mai sus cu acesta.

(4) Castigatorii premiilor de la sectiunea 5, punctele 1,2 si 3, si 4 vor fi contactati de Organizatorintermen de 5 zile lucratoare de la momentul in care au fost au fost informati ca sunt castigatori sau de lamomentul la care a avut loc tragerea la sorti finala. Daca, in termen de 2 zile lucratoare de la datainceperii actiunilor de contactare,Organizatorul nu poate contacta castigatorii in urma apelarii telefonicede 2 ori in cursul fiecarei zile luuatoare, Organizatorul are dreptul de a-i invalida. Imediat dupaacordarea premiului, Organizatorul este eliberat de orice raspundere fata de castigatori carc rezulta inbaza pr ezentului Regulament.

7

Page 8: Mastercard România | O companie globală de soluții de plată

(5) Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de probaeventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de rnmanare a

oferite in cadrul promotiei, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionataparticipantii la promotie

5.1. In urma acceptului inregistrarii apelului, Participantului i se va solicita sa:a. Declare urmatoarele informatii- nume sl prenume,- codul numeric personal conform cartii de identitate valabile (se va solicita doar castigatorilor ale carorpremii depasesc valoarea de 600 lei/premiu)- adresa de livrare (se va solicita castigatorilor premiilor care se vor expedia prin curier);- adresa personala de email (se va solicita tuturor castigatorilor in vederea trimiterii link-ului pentruincarcarea documentelor dovezii platii: extras de cont/chitanta POS)

b. Trimita o copieipoza a unui extras de cont valabil / copie a chitantei de POS / printscreen din aplicatiabancara aferenta tranzactiei, pe numele persoanei frzice participante care sa arate ca valoarea tranzactieivalabile inscrise in Campanie corespunde unei tranzactii cu cardul Mastercard sau Maestro conformconditiilor enumerate la sectiunea 4 in termen de 5 zile lucratoare de la momentul contactarii telefonice.Trimiterea documentelor necesare parcurgerii procesului de validare se rcalizeaza prin incarcareaacestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat, in termenul specificat Participantul are ladispozitie doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau E-mail. Link-ul securizat se

va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrulconvorbirii telefonice.

5.2.In cazul in care Participantul nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu doreste fumizarea tuturorinformatiilor necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului, acesta va primi un sms/ e-mail(daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completadatele sale necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiului. Dupa prevalidarea informatiilortransmise prin completarca datelor, Participantul va fi informat de urmatoareaetapa a validarii.Daca datele inscrise sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi link-ul securizat pentruincarcarea documentelor necesare validarii prin urmarea procedurii de mai sus de la punctul a.

(6) In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a

primirii copiei/pozei documentelor, iar in cazul in care se constata nereguli cu documentul primit, acestava fi anuntat si rugat sa reincarce copielpoza documentului intr-un nou link ce ii va fi trimis.

(7) In momentul frnalizarii procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/invalid) in termen de 10 zile lucratoare de la momentul primirii documentelor necesare validariicastigului pe adresa de mail pe care afixnizat-o Organizatorului.

(8) Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor solicitate in termen,constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentulRegulament duce la considerarea Castigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire apremiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

(9) Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multorconditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturorconditiilorprcvazute de prezentul Regulament, urmatorul castigator aferent momentului castigator. Dacanici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, in ordinea cronologica a

inscrierilor, urmatorii castigatori aferenti momentului castigator. Acesti Participanti vor fi notificati si

la cu; ,r-U

8

Page 9: Mastercard România | O companie globală de soluții de plată

1l {.31i{a1i de catre Organizator in termen de maxim 5 zile de la data constatarii neindeplinirii de catre

Peirticipantul extras/desemnat initial a conditiilor prezentului Regulament.

/,' Participantii din prezenta Campanie au dreptul de a inainta reclamatii Organizatorului Camparuelin care considera ca au fost nedreptatiti.

{ H) Pentru a fi considerate valabile, toate reclamatiile trebuie inaintate pana la data de 15.06.2021 pe

de mail mastercardcampai gl@mccann,com. Reclamatiile trebuie adresate in atentia echipei decont Mastercard si trebuie sa includa o descriere a situatiei care a generat reclamatia si un numar detelefon valabil. B.V. McCann- Erickson S.R.L. va aveaputere de decizie completa si definitiva asuprareclamatiei(12) Numele castigatorilor si prcmiile castigate vor fi afisate pe site-ul webwww.mastercard'ro/campanie-k in termen de20 de zile calendaristice de la validarea acestora.(13) Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de interdictii ale castigatorilor, pentru absentadocumentelor de identitate sau nevalabilitatea documentelor castigatorilor.

(14) Pentru a intra in posesia premittlui, castigatorii nu vor face nicio plata suplimentara, indiferent detitlul acesteia (de exemplu, impozite, etc).

Pentru castigatorii care vor primi premiile de la sectiunea 4 punctele 1,2,3 si 4 prin curier privat se vaconsidera caintratea in posesie are loc la momentul la care castigatorul semneaza proc"r,rl-roerbal depredare a premiului. Premiile ca.re se vor expedia prin curier privat, pe cheltuiala Organizatorului se vortrimite ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziude j0 de zile lucratoarede la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public, pe website-ulwww. mastercard. ro/campanie-kaufl and.

Exclusiv in situatia castigatorilor care vor primi premiile prin curier privat, urmatoarele date cu caracterpersonal vor fi transferate de catre Organizator sau Imputernicitii sai, in depline conditii de sigurantafirmei de curierat in scopul predarii premiilor: nr de telefon, nume, prenume, adresa de livrare. I-n acestcaz, datele cu caracter personal vor fi prelucrate in acord cu conditiile prezentului Regulament si curespectarea legislatiei in vigoare.Participarea la aceasta Campanie promotionala poate implica consimtamantul castigatorilor pentrufaptul ca, in bazaacotdului lor expres si liber exprimat, in scris, Organizato6 sa poata iealizafotografiicu castigatorii in scopul asocierii cu marca,,Mastercard", insa numai in legatura cu prezenta Campaniepromotionala si fara a aduce atingere imaginii sau drepturilor acestora. Cesiunea si utilizarea acestorfotografii de catre Organizator se vor face fara nicio plata suplimentara pentru castigatori. Castigatoriicatora li se va solicita realizarea fotografiilor vor semna o declaratie scrisa in acest iens, la momentulsemnarii procesului-verbal de predare-primire a premiului, exprimand acceptul sau refuzul, neexistandnicio conditionare a validarii premiului sau a intrarii in posesia premiului, de acest eventual accept.(15) In cazultranzactiilor efectuate de persoane frziceprin carduri atasate unui cont deschis in numeleulei persoane juridice este necesar ca persoana juridica sa emita o declaratie expresa prin caredesemneaza persoana ftzicaindividuala castigatoare ca titular al cardului folosit. prin urmare, in aceastasituatie, dupa desemnarea castigatorilor, Organizatorul va contacta persoanele desemnate de persoanelejuridice, in conformitate cu conditiile de valabilitate de mai sus.

(16) Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 onlaadresa indicata de castigator inprocesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00. La ridicareapremiului, castigatorul trebuie sa semneze un proces - verbal de predare-primire.(17) Premiile care nu vor fi acordate in cursul Campaniei promoti-onale voi fi anulate, vorpierde calitateade premiu si vor ramane proprietateaOrganizatorului.(18) La sfarsitul campaniei se va face un Act aditional cu valoarea comerciala finala a premiilor.

.N 61

9

Page 10: Mastercard România | O companie globală de soluții de plată

SECTIUNEAT. TAXE $I IMPOZITE

Organizatorul Mastercard Europe SA si agentia de publicitate S.C. B.V. McCann-Erickson S.R.Lsunt responsabile pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligatii financiare aferente premii

u

o7o

lor .hacordate, cu exceptia impozitului pe venitul din premii aplicat in cota de 10% din valoarea bruta apremiului, taxa pe care Organizatorul Campaniei are obligatia de a o calcula, retine si plati la bugetul destat in conformitate cu prevederile Legii 227120t5 privind Codul Fiscal, articolele 108-110.

SECTIUNEA 8. INCETAREA CAMPANIEI

Campania va incepe la data de 15 martie 2021, ora 00:01 si se va incheia la data de 15 mai 2021, orc23:59, ora Romaniei, si va inceta doar in cazul unui eveniment de forta majora - care poate faceimposibila desfasurarea Campaniei sau in cazul in care Organizatorul Campaniei decide acest lucru,dezvaluind incetarea in mod public, prin intermediul site-ului web www.mastercard.ro/campanie-kaufland si printr-un act aditional semnat in aceasta privinta, care va fi incarcat ulterior pe site-ul web al

campaniei, www.mastercard.rolcampanie-kaufl and.

SECTIUNEA 9. LITIGII

Eventualele litigii care apar intre Organizator si participantii la prezenta Campanie vor fi solutionate pecale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele dej udecata romane competente.Toate litigiile privind proprietatea traruactiilor efectuate cu instrumente de plata demise sub marcaMastercard sau Maestro nu vor afecta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acordapremiul persoanei validate in conformitate cu prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 10. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatod Campaniei va acorda premiul persoanei validate in conformitate cu prevederileprezentului Regulament Oficial. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acordagarantie privind termenul de utilizare sau functionarea premiilor acordate.

SECTIUNEA 11. CONF'IDENTIALITATEA DATELOR, PRELUCRAREA DATELOR CUCARACTER PERSONAL

Informatii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se vor regasi in Anexadenumita,,Protectia Datelor" la prezentul Regulament, parte integranta din prezentul Regulament.Solicitarile heclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conformindicatiilor din anexa ,,Protectia Datelor"Procesat si autentificat de Societate Profesionald Notariald VERITAS, astazi data autentificarii, intr-un exemplar original care ram6ne in arhiva biroului notarial qi 4 (patru) duplicate, din care unul varam6ne in arhiva biroului notarial, qi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdr{ilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.prrn

DASCALUreprezentant

BOGDAN.EDUARI)

S.S

10

Page 11: Mastercard România | O companie globală de soluții de plată

Premiul cel mare compus din electrocasnice Beko:Combina frigorifica Beko RCNE560E40ZXBN, 501 L, HarvestFresh,Neol'rost Dual Cooling,

Clasa A++, H 192 cm, ArgintiuCARACTERISTICI GENERALE- Tip incastrare: Standard- Tip display: Touchscreen- Deschidere usa: Dreapta Usi reversibilc- Eficienta energetica: clasa energetica A++ dintr-o gama de la A+++ la D- Nivel zgomot:38 decibel- Volum net total: 501 litru- Volum total brut: 560litru- compartimente speciale: Pentru legume & fructe; pentru oua; pentru sticle- Accesorii incluse: Tava pentru gheata- Culoare:ArgintiuSPECIFICATII TEHNICE- Sistem racire Neo Frost- Consum anual energie 343 kwh- Tensiune alimentare 220V,240y- Autonomie fara curent 24hFRIGIDER- Volum net frigider 3561- Numar rafturi frigider3- Numar rafturi usi 4- Numar ventilatoare I- Material rafturi Sticla securizataCONGELATOR- Volum net congelator 145 I- Numar compartimente 3- Capacitate de inghet l24h 6.5 KgFLINCTII & SIGURANTA- Dozator apa Nu- Functiilluminare LED, Compartiment 0"C, Avertizareluminoasa, Certificare TUV, Congelarerapida, Racire rapida, Ventilator, Mod vacanta, Door openbuzzer- Semnalare audio Usa deschisa- Tehnologii Iluminare LED- Cooling Fan- Neo Frost Dual Cooling- XXL Bottle Holder- Harvest fresh- Ever freshDIMENSIUNI- LatimeT0 cm- Adancime 74.5 cm- Inaltime 192 cm

t3

Page 12: Mastercard România | O companie globală de soluții de plată

b. Masina de spalat vase Beko DFN26420X,14 seturi, 6 programe, Clasa At*, TrayWash,Motor ProSmart Inverter, Display LCD,60 cm, InoxCARACTERISTICI GENERALE- Utilizarc Rezidential- Tip incastrare Standard- Slim Nu- Capacitate incarcare 14 seturi- Numar programe 6

- Trepte temperatura 6

- Tensiune alimentare 220V,240Y- Numar cosuri 2- Material cuva Inox- Material exterior Inox- Culoare Argintiu- Tip panou de comanda ElectronicFI.]NCTII SI PROGRAME- Tip programe Delicat, Prespalare, Economic, Intensiv, Rapid- Protectie impotrivainundatiilor- Indicator timp ramas, Indicator sare, Filtru autocuratare, Indicator extra clatire- Incarcare la jumatate, Cos superior ajustabil, Asistare dozaj detergent- Cos pentru tacamuri- Pornire programabila 24 hENERGIE & PERFORMANTA- Eficienta energetica: Clasa energetica A++ dintr-o gama de la A+++ la D- Eficienta la condensare Clasa A- Nivel zgomot 46 dB- Consum anual energie 266 kwh- Consum de energie/ciclu de spalare 0.93 kwh- Consum mediu anual de apa 30801- Consum de apalciclu de spalare 11 IDIMENSIUNI- Inaltime 85 cm- Latime60 cm- Adancime 60 cm- Greutate 46.1 Kg

c. Plita incorporabila Beko HII64401MT, Inductier 4 zone de gatit, Touch control, OverHeatSafety Systemr 60 cm, Sticla neagraCARACTERISTICI GENERALE- Tip incastrare Incorporabil- Tip alimentareLaretea- Tip plita Inductie- Putere 7.4kW- Tip panou de comanda Touch screen- Material Sticla- FunctiiOprire automata, Timer, Protectie copii, Protectie supraincalzire, Indicator luminos,Detectare automata a vasului de gatit- Culoare NegruCARACTERISTICI TEHNICE- Numar atzatoare 4

o'-l!

U)eLtl

T4

Page 13: Mastercard România | O companie globală de soluții de plată

".:i -N

- Trepte putere 9

DIMENSITINItime 5.2 cm

60 cm51 cm

d. Cuptor

9.8 Kg

incorporabil Beko BIR25400XMS, Electrico Autocuratare catalitica, 72 l, 12 functii,Clasa A, Grill, Timer, Negru/InoxCARACTERISTICI GENERALE- Utilizare Rezidential- Tip cuptor Cuptor standard- Tip alimentareElectricitate- DesignClasic- Tip inchidere usa Amortizata- Material Inox- Material usa Sticla- Tip panou de comanda Touch screen- Deschidere usa Verticala- Accesorii incluse Gratar, Tava pentru copt, Tava adanca pentru gatit, Raft telescopic- Culoare Negnr/InoxCARACTERISTICI TEHNICE- Clasa energetica A dintr-o gamade la A+++ la D- Capacitate 721

FUNCTII SI ACCESORII- Autocuratare - Catalitica- Functii de gatire - Grill, Convectie, Dezghetare, Functie Pizza, Low grill- Mod incalzfue -Incalzire de jos,lncalzire rapida- Functii - Timer, Iluminare interioara, Mentinere la cald, Ventilare- Numar programe 12

DIMENSIUNI- Inaltime 59.5 cm- Latime59.4 cm- Adancime 56.7 cm- Dimensiuni spatiu incastrare 56 x 59 x 55 cm- Greutate 36.1 Kg

e. Hota incorporabila decorativa Beko BHCA64640B, Putere de absorbtie 631 mc/h, Control touch,Iluminare LED , NegruCARACTERISTICI GENERALE- Tip incastrare Incorporabil- Utilizare Rezidential- DesignDecorativa- Metoda de ventilare Evacuare- Tip panou de comanda Touch screen- Tip filtru Filtru lavabil- Material filtru Metal- Tip lumina LED

15

Page 14: Mastercard România | O companie globală de soluții de plată

- Numar becun 2- Functiilluminare- Culoare NegruCARACTERISTICI TEHNICE- Debit minim de aer absorbit 245 m3lh- Debit maxim de aer absorbit 631m'lh- Nivel zgomot 44 d8,64 dB- Putere 2I6W- Trepte putere 3

- Numar motoare IEFICIENTA SI DURABILITATE- Eficienta energetica: Clasa energetica A dintr-o gama de la A+++ la F

DIMENSIUNI- Inaltime 49.5 cm- Latime59.5 cm- Adancime 51cm- Greutate 11.5 Kg2. Premii saptamanalea. Hama Bluetooth@ Headphones, On-Ear, Microphone, Noise Cancelling, Folding- Greutate 265 g- Conexiune BluetoothPROPRIETATI ELECTRO SPECIFICE- Bandd de frecvenf1, 2402-2480MH2- Clasd Bluetooth Clasa2- Gama de frecvenJd a cdgtii 20 Hz - 20 I<IIz- Gama de frecven{d a microfonului 20Hz - 10 kHz- Impedanla cdqtii 32 O- Impendan{a microfonului 2,2kA- Tehnologie MultiPoint- Transmission distance l0 m- Versiune Bluetooth 4.1 + EDR- WBCV > 75mVENERGIE- Timp de incdrcare, in ore 3 hPROPzuETATI FIZICE- Aqteptare maximd 450 h- Caracteristici directionale - microfon Omnidirektional- Compatible bluetooth profiles A2DPIAZDP Vl.2/AVRCP Vl.4/HFP VI.6/HSP Vl.2- Functie suplimentard Answer button, QuickPair, Volume control- Model Stereo- Particularitate individuald Active noise cancellation, Duplex, Pliabil- Pozilia microfonului Microfon integrat- Proiectare Pe ureche- Sensibilitatea cdqtii 92 dB +/- 3 dB- Sensibilitateamicrofonului 42 dB r 3 dB- Timp maxim al conversatiei 22h

b. Hama Boxa portabila Bluetooth "Soundcup-L"- Technologie Bluetooth@ v4.1

C,

o(

EA

16

Page 15: Mastercard România | O companie globală de soluții de plată

- Profiluri acceptate A2DP YL.2, AVRCP V1.4, HFP Vl.5- Frecvenfa pentru transmisiile Bluetooth 2400 - 2483.5 MHz

de transmisie Bluetooth 4 dBm

la 180 Hz-20kHzde acoperire < 10 mde aparate cuplate 8

muzicaldmaximi 24Wi'd enslunea de incdrcare - 5V 1.5 A

- Sistemul de sunet Stereo- Impedanjl,4 Q- Distorsiune THD < lYo- Dimensiuni 78 x74.5 x 191 mm- Greutate 580 g- Racorduri- Fiqd stereo 3.5 mm- Intrare AUX, micro USB pentru funclie de incdrcare 5V / 1.5 A- Tip proteclie IP IPX 4- Acumulator Tip 7.4V Li-Ion 2000mAh / 14.8 Wh- Timp de incdrcare - 4-5h- Durata de funclionare: Prin Bluetooth@:-l2h; Prin AUX: - 16 h

c. Hama Rucsac pentru notebooko pini la 40 cm (15,6 ")Marime & greutate- Dimensiuniexterioare WxDxH 32x17 x48cm- Dimensiuni interioare W x D x H 31 x 16 x 47 cm- Greutate 580 gProprietati frzice- Material Polyester- Design (Culoare, Patern, Motiv, Serie)- Adecvat pentru Laptop- Pentru dimensiunea ecranului 40 cm (15.6") cm

l7

Page 16: Mastercard România | O companie globală de soluții de plată

I

cL

ACEASTA f",l!'L.a,

nAHAtiL, .,1;-ii: