of 1069 /1069

master opšta muzička pedagogija

 • Author
  lekien

 • View
  327

 • Download
  15

Embed Size (px)

Text of master opšta muzička pedagogija

 • 1

  CRNA GORA

  SAVJET ZA VISOKO OBRAZOVANJE

  Broj:

  Podgorica, 2016. godine

  ZAHTJEV ZA POETNU AKREDITACIJU STUDIJSKIH PROGRAMA

  MUZIKA AKADEMIJA

  Uputstvo:

  Ustanova visokog obrazovanja (u daljem tekstu: Ustanova ) popunjava Zahtjev za

  poetnu akreditaciju studijskog programa, detaljno odgovarajui na pitanja, i isti

  dostavlja Savjetu za visoko obrazovanje.

  Adresa Savjeta za visoko obrazovanje:

  Ministarstvo prosvjete (Direktorat za visoko obrazovanje)

  Vaka urovia b.b.

  81000 Podgorica

  Crna Gora

  e-mail: [email protected]

  Naziv Ustanove, kontakt osoba (adresa, telefon, fax, e-mail)

  MUZIKA AKADEMIJA, vanr.prof. Miran Begi

  Adresa: Njegoeva bb, Cetinje

  Tel/fax: 041232104

  e-mail: [email protected]

  mailto:[email protected]

 • 2

  Odgovorno lice za vjerodostojnost navoda u Zahtjevu (ime i prezime i svojeruni potpis)

  vanr.prof. Miran Begi, dekan

  1.OSNOVNE INFORMACIJE

  1.1 Ustanova: UNIVERZITET CRNE GORE MUZIKA AKADEMIJA (Navesti naziv Ustanove i osnovne podatke o stepenima obrazovanja i

  obrazovnim profilima koji se na njoj stiu. Ukoliko se zahtjev podnosi za vie

  ustanova obraditi ih pojedinano)

  Na Muzikoj akademiji se obrazuju budui profesionalni muziari i muziki pedagozi

  osposobljeni za rad u strunim i opteobrazovnim kolama. Stepeni obrazovanja: VI i

  VII.

  1.2 Naziv studijskog programa:

  Osnovne studije:

  1. IZVOAKE UMJETNOSTI Modul 1

  Pedagoki modul

  Modul 2

  Koncertni izvoa

  2. OPTA MUZIKA PEDAGOGIJA Modul 1

  Metodika nastave solfea i opte

  muzike pedagogije

  Modul 2

  Metodika struno teorijske nastave

  Master studije:

  1. IZVOAKE UMJETNOSTI

  2. OPTA MUZIKA PEDAGOGIJA

  1.3 Vrsta diplome, sertifikata i sl., koja se dobija nakon zavretka studijskog programa. Dodatak diplomi dostaviti u Prilogu.

 • 3

  1. Diploma akademskih osnovnih studija/ IZVOAKE UMJETNOSTI 2. Diploma akademskih master studija/ IZVOAKE UMJETNOSTI 3. Diploma akademskih osnovnih studija/ OPTA MUZIKA PEDAGOGIJA 4. Diploma akademskih master studija/ OPTA MUZIKA PEDAGOGIJA

  1.4 Broj kredita i trajanje studijskog programa:

  1.4.1 Ukupan broj kredita za studijski program ( navesti koji se model kreditnog

  sistema koristi);

  Osnovne studije:

  Osnovne studije traju 3 godine (180 ECTS kredita),

  Master studije:

  Master studije traju 2 godine (120 ECTS kredita)

  1.4.2 Nain odreivanja kredita po predmetima i godinama studija, s obzirom na

  aktivnosti u nastavi i uenju, tj.: broj asova predavanja i vjebi, konsultacije,

  seminari, projekti, ispiti, struna praksa, istraivaki rad, diplomski rad,

  magistarski rad, doktorska disertacija, individualni rad studenta itd.;

  Jedan ECTS kredit odnosi se na 30 sati rada studenata potrebnih za jednu ili vie

  sljedeih aktivnosti: kontakt nastavu, uenje, praktini rad, pripremu i odbranu

  samostalnih radova, polaganja kolokvijuma i ispita.

  Broj kredita za pojedini predmet (kurs) odreuje se prema broju asova nastave (teorijske

  i/ili praktine, predavanja, vjebe, praktikumi, seminari, praktina nastava, terenska

  nastava i drugo ), vremenu rada studenta na samostalnim radovima (domai zadaci,

  projekti, seminarski radovi i slino) i vremenu za uenje u pripremi za provjeru znanja i

  ocjenjivanje (testovi, kolokvijumi, izrada zavrnih radova, zavrni ispit, struna praksa) i

  drugim oblicima angaovanja u skladu sa konkretnim studijskim programom.

  1.4.3 Usvojena Pravila studiranja ( dostaviti u prilogu );

  1. Pravila studiranja na osnovnim studijama 2. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama

  1.4.4 Duina trajanja studijskog programa i planirani poetak rada.

  Osnovni studijski programi traju 3 godine (180ECTS). Poetak rada studijska 2017/18

  godina.

  Master studijski programi traju 2 godine (120ECTS). Poetak rada studijska 2020/21

  godina.

 • 4

  1.5 Ciljna grupa studijskog programa:

  1.5.1 Opis ciljne grupe;

  Ciljna grupa su budui muziari, solisti, kamerni muziari, orkestarski muziari i muziki

  pedagozi u strunim i opteobarzovnim kolama. Ali i budui kulturni i javni djelatnici u

  institucijama obrazovanja i kulture. Na irem polju i budui profesionalci u okviru

  muzike industrije i medija.

  1.5.2 Potrebno obrazovanje za upis na studijski program;

  Zavrena etvorogodinja srednja kola, poloeni ispiti mature i zadovoljeni uslovi upisa

  na dodatnoj provjeri posebnih znanja vjetina i sposobnosti skladno Pravilniku o

  postupku utvrivanja rang liste prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu studija.

  Iznimno nadarenim kandidatima dozvoljen je upis i bez zavrene srednje kole skladno

  odredbama Pravilnika.

  1.5.3 Nivo potrebnog profesionalnog iskustva;

  Nije potrebno profesionalno iskustvo.

  1.5.4 Uslovi, kriterijumi i postupak upisa na prvu godinu studija ( Pravilnik se

  moe dostaviti u prilogu );

  Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija na UCG

  1.5.5 Planirani broj studenata za upis na prvu godinu;

  Maksimalan broj po licenci.

  1.5.6 Broj diplomiranih studenata na tom studijskom programu, koji se nalaze

  na biroima rada u Crnoj Gori.

  Statistika diplomiranih studenata koji se nalaze na birou rada nije relevanta to zbog

  programa osposobljavanja to

  2.OPIS STUDIJSKOG PROGRAMA

  2.1 Razlozi za obrazovanjem u datoj oblasti:

 • 5

  2.1.1 Kako se traeni studijski program uklapa u strategiju Sistema visokog obrazovanja Crne Gore, kao i njegova misija na Ustanovi koja aplicira;

  Svi obrazovni sistemi zapadnog standarda imaju tri stepena studiranja: osnovni (beelor),

  master i doktorski. Sadanji crnogorski sistem, pak, ima etiri stepena, odnosno ima za

  druge zemlje nepoznat specijalistiki stepen, to nas sutinski izoptava iz integracijskih

  procesa obrazovanja. Osim inherentne asimetrije sa panevropskim obrazovnim sistemom,

  ovaj model napravio je odreene probleme na polju kvaliteta.

  Sadanje diplome pojedinano nijesu jasno zaokruene u smislu kompetencija.

  Prepoznatljivost postoji samo na etvorogodinjem nivou, to sadanji model ogoljuje

  kao formalno reformisan i maskiran nekadanji sistem, uz nove faktore izmijenjenog

  koncepta ispitivanja i naina ocjenjivanja (po bolonjskom sistemu), to je dovelo do

  upitnog kvaliteta.

  Reformska rjeenja su sastavni dio Strategije Visokog obrazovanja 2016-2020.

  2.1.2 Objasniti ulogu studijskog programa u odnosu na postojee studijske programe na Ustanovi;

  Studijski programi su sastavni dio reformisane strukture studija Univerziteta Crne

  Gore u integrisanom univerzitetskom sistemu.

  2.1.3 Navesti razloge za otvaranje studijskog programa;

  Muzika akademija je krovna i institucija najvieg stepena u cjelokupnom muzikom

  obrazovanju crnogoraca. Kao takva, ona distribuira gotovo cjelokupni kadrovski

  potencijal koji se tie muzike umjetnosti unutar sistema obrazovanja: nieg, srednjeg,

  akademskog. Na njenim studijskim programima koluju se svi profili zanimanja unutar

  muzike kulture, od muziara svih anrova do pedagoga koji rade sa svim profilima

  obrazovnih struktura. Imajui to u vidu, i potrebe za raznovrsnou edukacijskih profila

  muziara koji se na njoj koluju formirani su u skladu sa ovom mreom unutar ukupne

  strukture kulturnog i drutvenog ivota.

  Analize trita rada posljednjih godina pokazuju trend visokog stepena zapoljavanja

  kadrova sa muzike akademije u svim segmentima muzikog ivota, od obrazovnih

  (osnovne i srednje kole svih profila, usmjerene nie i srednje muzike kole, kursevi,

  vrtii, radionice, masterklasovi) preko urednikih (radio, televizija, dnevne novine i

  asopisi) do izvoakih (simfonijski orkestar, vojni orkestar, ansambli svih vrsta i

  anrova).

  Praksa i statistika zavoda za zapoljavanje u ovom smislu pokazuje vie nego dobre

  rezultate u domenu brzog zapoljavanja na zadovoljavajuim pozicijama za svrene

  studente muzike akademije.

 • 6

  U skladu sa misijom Univerziteta Crne Gore, koja promovie stalno unapreivanje

  studijskih programa u svrhu promocije izvrsnosti i motivacije studenata pri izgradnji

  profesionalne osobnosti, studijski programi na Muzikoj akademiji na Cetinju, kao

  jedinstveni studij svoga tipa na podruju Crne Gore, pruie umjetniku i naunu

  okosnicu i jedinstven uvid u fenomen muzike iz perspektive raznih relevantnih disciplina.

  2.1.4 Navesti gdje postoje slini ili isti programi na lokalnom, dravnom i regionalnom nivou;

  Studijski programi na Muzikoj akademiji na Cetinju, jedinstveni su studiji ovoga tipa na

  podruju Crne Gore. Slini ili isti programi praksa su cjelokupnog evropskog prostora

  visokog obrazovanja u domenu muzike I umjetnosti. Kada govorimo o regionu, moe se

  priati ak I o unificiranom modelu studiranja. I programski sadraji, i ciljevi i ishodi

  uenja u velikoj mjeri su usaglaeni to zbog univerzalnog jezika i znaenja muzike to

  zbog zajednike geneze i Sistema na kom je graen cijeli system obrazovanja. Nekada se

  govorilo o Sovjetskom, Njemakom pa i Francuskom modelu, sada su te razlike jedva

  vidljive. Globalni razvoj uinio je da se sistem temelji na zajednikim vrijednostima,

  normama i pravilima tako da ovi procesi nisu zaobili ni region. Cetinjska akademija je

  proizala iz jugoslvneskog modela tako da moemo govoriti o slinostima i sa svim eksju

  akademijama.

  2.1.5 Na koji vremenski period se planira postojanje datog studijskog programa.

  Do naredne akreditacije/reakreditacije UCG

  2.2 Osnovni ciljevi studijskog programa

  CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

  Studijski program IZVODJAKE UMJETNOSTI

  BACHELOR

  Ciljevi studijskog programa Izvoake umjetnosti proistiu iz svrhe za koju je program i

  koncipiran, te su stoga usmjereni ka formiranju strunjaka koji e:

  - Vladati optim akademskim znanjima i vetinama podrazumjevanim za rad u oblasti obrazovanja i kulture, primenjivim u nastavnom radu u osnovnim

  muzikim i opteobrazovnim kolama.

  - Praktino primjenjivati steene umjetnike vjetine i teorijska znanja ostvarena savladavanjem svih obaveznih i izbornih predmeta.

 • 7

  - Dalje razvijati kreativne sposobnosti kroz nastavak kolovanja i usavravanja. Ciljevi studijskog programa Izvoake umjetnosti su u potpunosti u skladu sa

  osnovnim zadacima i ciljevima Muzike akademije i Univerziteta Crne Gore.

  - Biti u mogunosti nastaviti kolovanje na drugom stepenu studija

  MASTER

  Ciljevi studijskog programa Izvoake umetnosti proistiu iz svrhe za koju je program i

  koncipiran, te su stoga usmjereni ka formiranju strunjaka koji e:

  - Autoritativno vladati optim i usko strunim akademskim znanjima i vjetinama, i biti visoko motivisani da steena znanja primjenjuju u raznim kontekstima,

  izvoakom, obrazovnom i opte kulturnom.

  - Biti osposobljeni za rad u oblasti obrazovanja, sa posebnim aspektom na proces nastavnog rada u srednjim muzikim kolama.

  - Samostalno, praktino primjenjivati steene umjetnike vetine i teorijska znanja ostvarena savladavanjem svih obaveznih i izbornih predmeta.

  - Dalje razvijati kreativne, intelektualne i umetnike sposobnosti kroz nastavak kolovanja i usavravanja, ili kroz dalji kontinuirani samostalni razvoj na

  njihovom individualnom unapreivanju.

  - Biti osposobljen za samostalnu umjetniku aktivnost uee u radu ansambla

  - Biti osposobljen za pedagoki i kreativan rad u osnovnim muzikim i opteobrazovnim kolama, na predmetima koji pripadaju uoj umjetnikoj oblasti

  naznaenoj u dodatku diplome

  - Biti osposobljen za rad u institucijama kulture

  - Biti osposobljen za mogunost nastavka kolovanja na treem stepenu studija

  Ciljevi studijskog programa Izvoake umetnosti su u potpunosti u skladu sa osnovnim

  zadacima i ciljevima Muzike akademije i Univerziteta Crne Gore.

  Studijski program OPTA MUZIKA PEDAGOGIJA

  BACHELOR

  Ciljevi studijskog programa Izvoake umjetnosti proistiu iz svrhe za koju je program i

  koncipiran, te su stoga usmjereni ka formiranju strunjaka koji e:

  - Razviti kritiko i samokritiko miljenje

  - Primjenjivati znanja u praksi

  - Razviti komunikacione sposobnosti sa ciljem saradnje sa uim socijalnim i meunarodnim okruenjem

  - Temeljno poznavati I razumjeti muziku pedagogiju; povezivati I primjenjivati znanja iz razliitih pedagokih oblasti

  - Rjeavati problema nastave praenjem i primjenom novena uz upotrebu naunih metoda i postupaka

 • 8

  - Raviti vjetine I spretnosti u upotrebi znanja iz oblasti muzike i muzike pedagogije

  - Biti u mogunosti nastaviti kolovanje na drugom stepenu studija

  MASTER

  Cilj izuavanja studijskog programa je formiranje nastavnog kadra iz oblasti muzike

  pedagogije prema potrebama obrazovnog procesa u opteobrazovnim kolama i

  gimnaziji. Student je usvojio teorijsko znanje i u stanju je da argumentovano

  problematizuje teme iz preenih oblasti, demonstrirajui svoje analitiko i kritiko

  miljenje; student moe da osmisli i izvede as na osnovu bilo koje nastavne jedinice iz

  gradiva Muzike kulture (O) i Muzike umjetnosti (gimnazija); student poznaje i

  primjenjuje razliite metodske postupk u realizac iji nastavnih jedinica,student posjeduje

  znanje i vjetine koje moe da prikae u argumentovanom postavljanju problema i

  artikulie u formi javne prezentacije; student razumije psiholoke i pedagoke osobenosti

  nastave muzike, student se osposobljava za samostalno izvoenje nastave u osnovnim

  kolama i gimnaziji.

  ISHODI UENJA

  Studijski program Izvoake umjetnosti

  BACHELOR

  Po zavretku studija, student e biti osposobljen da:

  - Upotrebljava osnovna znanja profesionalnog sviranja instrumenta u solistikom i kamernom smjeru

  - Razvija kompetencije za cjeloivotno uenje - Unapredjuje razliite vidove tehnika sviranja na instrumentu - Analizira sopstveni umjetniki proces i rad drugih koncertnih izvodjaa - Razlikuje muzike epohe i pravilno interpretira muzike stilove, prilagodjavajui

  ih sopstvenom senzabilitetu

  - Koristi osnovna teorijska i praktina znanja - Razvija kompetencije za cjeloivotno uenje - Unapredjuje razliite vidove tehnika sviranja i produkcije zvuka - Analizira sopstveni umjetniki proces i rad drugih izvoaa - Razlikuje muzike epohe i pravilno vlada muzikim stilovima prilagodjavajui ih

  sopstvenom senzibilitetu.

  Modul KONCERTNI IZVOA

  Po zavretku modula KONCERTNI IZVOA , student e biti osposobljen da:

  - Kreira i realizuje svoje vlastite umjetnike koncepte

  - Razumije, analizira i izvodi reprezentativan repertoar

 • 9

  - Poznaje iroki raspon stilova i ima razvijen individualni i prepoznatljivi izraz u odreenom muzikom stilu

  - Na jedinstveni nain interpretira i reprodukuje notni/muziki materijal

  - Razumije obrasce i procese na kojima se zasniva muzika improvizacija

  - Sarauje sa razliitim umjetnikim ansamblima

  - Poznaje elemente muzike i razumije njihovu interakciju i naela njihove organizacije

  - Vlada tehnikama sviranja, formom i zvunim oblikovanjem muzikog djela

  - Kritiki promiljanja promilja o interpretacijama drugih izvoaa

  - Ima u potpunosti razvijenu sposobnost uenja, samomotivacije i samostalnost u djelovanju posebno u segmentu tehnika vjebanja

  - Djeluje kao solista, lan kamernih ansambala, orkestara i korepetitor saradnik

  PEDAGOKI MODUL

  Po zavretku modula student e biti osposobljen da:

  - Na adekvatan nain predstavi muzike sadraje u nastavi

  - Kroz kritiki sud sudjeluje u ocjenjivanju i komentaru svih elemenata struke (izvoenje, polaganje strunih ispita, seminarski rad).

  - Koristi praktina teorijska znanja na podruju muzike pedagogije

  - Na osnovu komparativnog analitikog prouavanja svih aspekata interpretacije i znanja razliitih stilskih zakona radi na kompleksnim djelima kroz kretivan rad sa

  uenicima.

  MASTER

  Po zavretku studija, student e biti osposobljen da:

  - Upotrebljava osnovna znanja profesionalnog sviranja instrumenta u solistikom i kamernom smjeru

  - Razvija kompetencije za cjeloivotno uenje - Unapredjuje razliite vidove tehnika sviranja na instrumentu - Analizira sopstveni umjetniki proces i rad drugih koncertnih izvodjaa - Razlikuje muzike epohe i pravilno interpretira muzike stilove, prilagodjavajui

  ih sopstvenom senzabilitetu

  - Koristi osnovna teorijska i praktina znanja - Razvija kompetencije za cjeloivotno uenje - Analizira sopstveni umjetniki proces i rad drugih izvoaa - Prezentuje umjetnika dostignua na koncertima kao solista, kamerni muziar ili

  korepetitor saradnika

  - Razlikuje muzike epohe i pravilno vlada muzikim stilovima prilagodjavajui ih sopstvenom senzibilitetu.

  - Kreira i realizuje svoje vlastite umjetnike koncepte

 • 10

  - Razumije, analizira i izvodi reprezentativan repertoar

  - Poznaje iroki raspon stilova i ima razvijen individualni i prepoznatljivi izraz u odreenom muzikom stilu

  - Na jedinstveni nain interpretira i reprodukuje notni/muziki materijal

  - Razumije obrasce i procese na kojima se zasniva muzika improvizacija

  - Sarauje sa razliitim umjetnikim ansamblima

  - Poznaje elemente muzike i razumije njihovu interakciju i naela njihove organizacije

  - Vlada tehnikama sviranja, formom i zvunim oblikovanjem muzikog djela

  - Kritiki promiljanja promilja o interpretacijama drugih izvoaa

  - Ima u potpunosti razvijenu sposobnost uenja, samomotivacije i samostalnost u djelovanju posebno u segmentu tehnika vjebanja

  - Djeluje kao solista, lan kamernih ansambala, orkestara i korepetitor saradnik

  - Poduava sviranje instrumenta u niim i srednjim muzikim kolama

  - Na adekvatan nain predstavi muzike sadraje u nastavi

  - Kroz kritiki sud sudjeluje u ocjenjivanju i komentaru svih elemenata struke (izvoenje, polaganje strunih ispita, seminarski rad).

  - Koristi praktina teorijska znanja na podruju muzike pedagogije

  - Na osnovu komparativnog analitikog prouavanja svih aspekata interpretacije i znanja razliitih stilskih zakona radi na kompleksnim djelima kroz kretivan rad sa

  uenicima.

  Studijski program Opta muzika pedagogija

  BACHELOR

  Po zavretku studija, student e biti osposobljen da:

  - Koristi osnovna znanja iz bazinih teorijsko-praktinih predmeta (harmonija, muziki oblici, solfedjo, kontrapunkt, horsko dirigovanje)

  - Razvija kompetencije za cjeloivotno uenje - Unapredjuje razliite vidove tehnika itanja i analize notnih tekstova - Poznaje razliite metodske pristupe u avremenoj muzikoj pedagogiji - Prezentuje umjetnika dostignua na koncertima kao horski dirigent i umjetnika dostignua ansambla kojim rukovodi

  - Koristi strunu literaturu iz razliitih muzikih oblasti i razvija kritiku misao

  Modul METODIKA NASTAVE SOLFEA I OPTE MUZIKE PEDAGOGIJE

  Po zavretku modula:

 • 11

  - Student je usvojio teorijsko znanje i u stanju je da argumentovano problematizuje teme iz preenih oblasti, demonstrirajui svoje analitiko i kritiko miljenje;

  - Student poznaje razliite pristupe u osmiljavanju muzikih programa u osnovnoj koli i moe da osmisli i izvede njihov sadraj u vidu pismenih priprema i

  demonstracija istih kroz simulaciju asa;

  - student poznaje kriterijume vrednovanja znanja, ciljeve i zadatke nastave muzike kulture i umjetnosti, upoznae psiholoke i pedagoke osnove pojedinih

  nastavnih podruja: izvoenje, sluanje, djeije muziko stvaralatvo.

  - Student moe da osmisli i izvede as na osnovu bilo koje nastavne jedinice iz gradiva Muzika kultura (osnovna kola); student ima uvid u mogunosti

  realizacije nanstave Muzike kulture, poznavanje nastavnog plana i programa

  muzike kulture u O, zna psiholoke i pedagoke osnove specifinih nastavnih

  podruja.

  Modul STRUNO TEORIJSKE NASTAVE

  Po zavretku modula student je:

  - Stekao temeljan uvid u nastavne planove i programe teorijskih disciplina i da - Razvio kritiki i analitiki odnos prema predmetima teorijskih disciplina, - Razvio znanja u metodologiji nastave teorijskih predmeta, - Ovladao vjetinama prenoenja znanja, - Praktino osposobljen za dranje nastave, - Razvio kreativan i ineraktivan pristup u nastavi.

  MASTER

  Po zavretku studija, student e biti osposobljen da:

  - Koristi osnovna znanja iz bazinih teorijsko-praktinih predmeta (harmonija, muziki oblici, solfedjo, kontrapunkt, horsko dirigovanje)

  - Radi u strunim I opteobrazovnim kolama - Razvija kompetencije za cjeloivotno uenje - Unapredjuje razliite vidove tehnika itanja i analize notnih tekstova - Poznaje razliite metodske pristupe u savremenoj muzikoj pedagogiji - Prezentuje umjetnika dostignua na koncertima kao horski dirigent i umjetnika dostignua ansambla kojim rukovodi

  - Koristi strunu literaturu iz razliitih muzikih oblasti i razvija kritiku misao

  -

  2.3 Programski sadraji studijskog programa:

  2.3.1 Navesti osnovne programske sadraje (u prilogu dati nastavni plan);

 • 12

  Kurikulum studijskog programa sadri listu i strukturu obaveznih i izbornih predmeta i

  njihov opis. Struktura kurikuluma obuhvata raspored predmeta po semestrima, fond

  asova aktivne nastave i ECTS bodove. Opis predmeta sadri naziv, tip predmeta, godinu

  i semestar studija, broj ECTS bodova, ime nastavnika, cilj predmeta sa oekivanim

  ishodima, preduslove za pohaanje predmeta, sadraj predmeta, preporuenu literaturu,

  metode izvoenja nastave, nain provjere znanja i ocjenjivanja i druge podatke.

  U strukturi studijskog programa na osnovnim studijama, zastupljene su sljedee grupe

  predmeta u odnosu na ukupan broj ECTS bodova, i to: struno umjeniki, teorijski,

  funadamentalnih nauka I struno aplikativni. U strukturi studijskog programa, izborni

  predmeti zastupljeni preko 20% u odnosu na ukupan broj ECTS bodova na osnovnim

  studijama I master studijama, ime se ispunjava preduslov da studenti steknu visok nivo

  kompentencija upravo za ue podruje izvoakih umjetnosti odnosno opte muzike

  pedagogije, za koje imaju najvie afiniteta i kojem mogu prirodno postii najbolje

  rezultate.

  Na studijskom programu Izvoake umjetnosti izbornost je prikazana kroz izborne

  instrumente, Hor sa osnovama vokalne tehnike, Orkestar sa poznavanjem orkestarske

  literature ali i dva modula: Koncertni izvoa i Pedagoki modul.

  Dva izborna modula nose po 30 ECTS kredita sa jednim izbornim mjestom unutar

  modula (izborni instrument) i jednim izbornim mjestom van modula od 2 ECTS kredita.

  To daje izbornost u samom modulu od 46% i na samom studijskom programu izbornost

  od 53%.

  Na master studijskom programu Izvoake umjetnosti izbornost je prikazana kroz

  izborne instrumente, Hor sa osnovama vokalne tehnike, Orkestar sa poznavanjem

  orkestarske literature, Menadment u kulturi, Istorija umjetnosti, Snimanje i montaa

  zvuka i Estetika. Birani predmeti su obavezni na studijskim programima na FDU i FLU-

  Procenat izbornosti je 58%.

  Na master studijskom programu Opta muzika pedagogija predviena su 3 izborna

  mjesta na kojima se biraju obavezni predmeti sa drugih programa. Procenat izbornosti je

  56%.

  Na studijskom programu Opta muzika pedagogija su data dva izborna modula sa po 30

  ECTS kredita sa jednim odnosno dva izborna mjesta unutar modula i dva izborna mjesta

  van modula od 2 ECTS kredita. To daje izbornost u samom modulu od 6 % i na samom

  studijskom programu izbornost od 20 %.

  Podstruktura studijskih programa jesu po dva modula na oba studijska programa I to

  moduli: koncertni izvoa i pedagoki na izvoakim umjetnostima odnosno modul

  metodike nastave solfedja I opte muzike pedagogije, I modul struno teorijske nastave.

  Sastavni dio kurikuluma studijskog programa za osnovne I master studije je struna

  praksa, koja se realizuje u odgovarajuem realnom umjetnikom okruenju, odnosno u

  kolama, orkestrima, institucijama culture, medijima, a u kojima studenti uestvuju u

  rjeavanju konkretnih strunih zadataka i time stiu kopmentecije pretaui teorijska

  znanja u rezultate koji se mogu valorizovati. Strunu praksu i praktian rad student izvodi

  u petom I estom semestru studija odnosno treem I etvortom master studija. Ostvarenje

  strune prakse student dokumentuje pisanim izvetajem kojima se dokumentuje

  ostvarenje ciljeva programa strune prakse. Izvetaj sa strune prakse se brani pred

 • 13

  nastavnikom stune prakse i jedan je od uslova da student pristupi izradi zavrnog rada.

  Kroz opte predmete obezbeuje se sticanje neophodnih znanja i vjetina, a kroz strune i

  izborne predmete obrauju se oni sadraji koji blie odgovaraju potrebama i

  sposobnostima svakog studenta pojedinano. Najzad, i u okviru veeg broja predmeta,

  student moe da bira nain kako e da ispuni svoje obaveze, dajui vei akcenat

  predispitnim ili ispitnim obavezama. Na primjer, vei dio obaveza moe se obaviti putem

  kolokvijuma i seminarskih radova i sl. Nastavni plan i Program ostvaruje se kroz nastavu

  koja moe biti struno umjetnika, teorijska i u obliku vjebi; kroz strunu praksu; kroz

  konsultacije sa studentima; kroz ispite i druge oblike rada utvrene Nastavnim

  programom. Provjera znanja se vri kolokvijumima, seminarskim radovima, projektima,

  domaim zadacima i ispitima.

  2.3.2 Kako nastavni plan omoguava dostizanje postavljenih ciljeva;

  Nastavni plan je izraen u skladu sa ishodima uenja i standardima kvaliteta baziranih na

  pozitivnoj praksi evropskog prostora obrazovanja.

  2.3.3 Da li, i u kojem obimu, se nastava na studijskom programu izvodi na

  stranom jeziku.

  Na studijskom programu Izvoake umjetnosti nastava na engleskom jeziku izvodi se

  gotovo na cijelom studijskom programu izuzev predmeta Orkestar i Hor.

  Na studijskom programu Opta muzika pedagogija nastava na engleskom jeziku izvodi

  se u procentu od oko 70%.

  2.4 Udbenici, skripte, nauna i struna literatura potrebna za realizaciju

  studijskog programa:

  2.4.1 U kojoj mjeri navedena literatura omoguava studenatima savlaivanje studijskog programa (u prilogu dostaviti spisak potrebne literature za

  studijski program).

  Navedena litertura u potpunosti omoguava studentima savlaivanje studijskog

  programa. Kada govorimo o literaturi za studijski program Izvoakih umjetnosti ona je

  identina sa svim akademijama regiona.

  Dominanta literatura za studijski program Izvoake umjetnosti jeste zapravo notna

  literatura. Djela J.S.Baha, D.F.Hendla, D. Skarlatija, V.A.Mocarta, L.v.Betovena, J.

  Hajdna, F.uberta, F.opena, F.B.Mendelsona, R.umana, F.Lista, J.Bramsa, E. Grig,

  C.Franka, A.Skrajbina, S.Rahmanjinova, S.Prokofjeva, O.Mesiana i drugih.

  Literatura za studijski program Opta muzika literura mahom je bazirana na naunoj

  literaturi iz teorijske oblasti ali i oblasti muzike pedagogije, psihologije i teorije

  izvoatva. Music Education in a Multi-Cultural European Society, Education and

  Culture, AEC, Urtecht, Netherlands. 2004,Gl Odena, O. Creativoty in music education,

  Oxford university press, 2012,Hanshumaker, James, The Effects of Arts Education on

 • 14

  Intelectual and Social Development, Urbana, Illinois, 1982, Ivanovi Mirjana, Metodika

  nastave muzikog vaspitanja, Nota, Knjaevac, 1985, Ivanovic Nada, Metodika opsteg

  muzickog obrazovanja u osnovnoj skoli, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva,

  Beograd, 2007, IPaunter, John: Classroom Projects in Creative Music, London, 1970.

  udbenici za nastavni predmet Muzika kultura, Muzika umjetnost i Muzika moj jezik,

  Podgorica: ZUNS. Martinovi- Bogojevi, J. nauni radovi iz oblasti muzike

  pedagogije. Vidulin, S., Durakovi, L. Metodiki aspekti obrade muzikolokih sadraja:

  mediji u nastavi glazbe, Metodiki ogledi, Vol. 19 (2).

  Nastavni planovi i programi za osnovnu kolu i gimnaziju, Udbenici za osnovnu kolu i

  gimnaziju. Radieva, D.: Metodika komplementarne nastave solfea i teorije muzike;

  Vasiljevi, Z.: Metodika muzike pismenosti; Nauni radovi iz oblasti metodike nastave

  solfea (magistarske teze i doktorske disertacije), radovi objavljeni u zbornicima radova i

  naunim publikacijama. Rado K., Psihologija muzike;Juslin P.. Muzika i emocije

  :teorija i istraivanje; Pani V., Psihologija i umjetnost, Ognjenovi P., Psihologija i

  umetnost; Jung K., Psihologija i alhemija; Kvaev P., Psihologija stvarlatva; Radonji

  S., Opta psihologija, Hol i Lindzi ., Teorije linosti, Ognjenovi, P., Psiholoka teorija

  umetnosti, Pani V., Psihologija i umetnost, Jung K., ovek i njegovi simboli ( tokom

  pohadjanja nastave studenti e dobijati i dopunsku literaturu u skladu sa linim

  interesovanjima kao i literaturu u zavisnosti od teme koju izaberu za zavrni istraivaki

  rad), Oscar, Odena (2012): Musical Creativity, Insights from Music Education Research,

  London:Rutledge., Bjerkvol, J., R. (2006): Nadahnuto bie. Beograd: Plato.,Mirkovi-

  Rado (1996-2010): Psihologija muzike, Beograd: Zavod z udbenike i nastavna

  sredstva.Bogunovi, B. (2008): Muziki talenat i uspenost, Beograd: Institut za

  pedagoka istraivanja.apov, A. (1963): Metodika nastave klavira, Beograd: Muzika

  akademija obaji, D. Sluanje zamiljenog, Cetinje: Muzika akademija obaji, D.

  (1996): Temelji savremenog pjanizma, Novi Sad: Svetovi Nejgauz, H. : O umetnosti

  sviranja na klaviru Martinovi Bogojevi, J., (2009): Aktuelne klavirske metode za

  poetnike, iskustvo Francuske i Rusije, Podgorica: ZUNS Martinovi- Bogojevi, J.

  (2010): Bartokov Mikrokosmos kao klavirski metod, Podgorica: Muziki centar Crne

  Gore. Selak, S. (2011), Metodika nastave limenih duhaih instrumenata , MA,

  Zagreb;Galamian, I. (1977), Sviranje na violini i violinska pedagogija, Beograd;Miranov,

  L (1964). Metodika violine, Zagreb;Nagy, M.(1972), Metodika violonela, MA,

  Zagreb;Benzi, W. (1963) Il contrabasso, Milano;Dietz, W. (1998) Teaching Woodwinds:

  A Method and Resource Handbook for Music Educators, Schirmer Books; NY i dr.

  2.5 Struktura studijskog programa:

  2.5.1 Kakva je struktura programa i koja usmjerenja program sadri.

  Osnovne studije:

 • 15

  1. IZVOAKE UMJETNOSTI Modul 1

  Pedagoki modul

  Modul 2

  Koncertni izvoa

  2. OPTA MUZIKA PEDAGOGIJA Modul 1

  Metodika nastave solfea i opte

  muzike pedagogije

  Modul 2

  Metodika struno teorijske nastave

  Master studije:

  1. IZVOAKE UMJETNOSTI

  2. OPTA MUZIKA PEDAGOGIJA

  2.6 Mogunost transfera kredita:

  2.6.1 Sa kojih studijskih programa i u kojem stepenu prethodno steeni krediti, odnosno poloeni ispiti, mogu biti priznati na tom studijskom

  programu.

  Poloeni ispiti na drugom studijskom programu priznaju se ako predmeti iz kojih su ispiti

  poloeni, po svom sadraju i obimu, odgovaraju nastavnom predmetu drugog studijskog

  programa od najmanje 80% .

  Dekan formira komisiju koja utvruje ekvivalentnost i formira prijedlog za

  priznavanje ispita, koji sadri spisak predmeta koji se priznaju.

  Priznavanjem ispita priznaje se i ocjena kojom je student ocijenjen, kao i broj ECTS

  kredita.

  2.7 Izvoenje nastave

  2.7.1 Koje nastavne metode i koji sistem rukovoenja se planira na studijskom programu, odnosno Ustanovi.

  Ustanova je duna da za sve studente organizuje predavanja i druge oblike nastave, osim

  za uenje na daljinu, u skladu sa obrazovnim programom za postizanje ishoda uenja.

  Praktina znanja, vjetine i kompetencije mogu se sticati u laboratorijama ustanove ili

  praksom kod poslodavaca za nesmetano ukljuivanje na trite rada. Nain i vrijeme

  organizovanja svih oblika nastave ustanova ureuje optim aktom.

  Studijski program mora da sadri praktinu nastavu, kao i ishode uenje za naunu oblast

 • 16

  kojoj pripada studijski program, odnosno kompetencije za obavljanje djelatnosti.

  Broj kredita za pojedini predmet (kurs) odreuje se prema broju asova nastave (teorijske

  i/ili praktine, predavanja, vjebe, praktikumi, seminari, praktina nastava, terenska

  nastava ili javni nastupi i drugo ), vremenu rada studenta na samostalnim

  radovima (domai zadaci, projekti, seminarski radovi i slino) i vremenu za uenje u

  pripremi za provjeru znanja i ocjenjivanje (testovi, kolokvijumi, izrada zavrnih radova,

  zavrni ispit, struna praksa) i drugim oblicima angaovanja

  u skladu sa konkretnim studijskim programom. Nastava se takoe izvodi individualno za

  instrumente i korpeticiju za pjaniste odnosno u manjim grupama za predmete kamerna

  muzika i korepeticija za duvae i gudae.

  2.8 Vrsta evaluacije na kraju studijskog programa:

  2.8.1 Na koji nain se kompletira i realizuje studijski program (diplomski rad, zavrni ispit, struna praksa i sl.);

  Optereenje studenata treba da bude ravnomjerno, a moe se sastojati iz sljedeih

  aktivnosti:

  1. nastava (predavanja, vjebe, praktikumi, seminari, praktina nastava, terenska nastava i

  drugo);

  2. samostalni radovi;

  3. kolokvijumi;

  4. ispiti;

  5. izrada zavrnih radova;

  6. struna praksa,

  7. drugi oblici angaovanja u skladu sa konkretnim studijskim programom.

  2.8.2 Na koji nain studenti procjenjuju kvalitet studijskog programa i njihovih realizatora.

  Student ima pravo na izjanjavanje o kvalitetu rada akademskog osoblja.

  Student ima pravo na albu dekanu u sluaju povrede prava na slobodu miljenja i

  iskazivanja stavova o pitanjima koja se odnose na studije, na pogodnosti u studiranju koje

  proizilaze iz statusa studenta, konsultacije, polaganje ispita na nain i u rokovima

  kako je to odreeno zakonom i ovim statutom, korienje biblioteke, raunarske

  sale i ostalih resursa sa kojima raspolae organizaciona jedinica.

  Student ima pravo na albu Senatu Univerziteta na kvalitet nastave, odnosno kvalitet rada

  akademskog osoblja organizacione jedinice na kojoj studira.

  Takoe, mehanizam po kojem studenti procjenjuju kvalitet studijskog programa i

  njihovih realizatora je studentska anketa koja se sprovodi dva puta godinje.

  2.9 Razvoj studijskog programa i kvalitet:

 • 17

  2.9.1 Navesti procedure kontrole kvaliteta;

  Vodei se obavezama definisanim lanom 7, Zakona o visokom obrazovanju,

  obezbjeivanje i unapreivanje kvaliteta na UCG se, izmeu ostaloga, sprovodi i kroz

  postupke: akreditacije, samoevaluacije i reakreditacije.

  - Akreditacija Akreditacija studijskih programa je postupak koji se sprovodi najmanje 6 mjeseci prije

  postupka licenciranja odnosno najmanje 12 mjeseci prije planiranog poetka nastave na

  studijskom programu za koji se podnosi zahtjev. Kroz postupak akreditacije studijskog

  programa se vri ocjena kvaliteta, statusna usklaenost, struktura studijskog programa,

  nastavni kadar, oprema i resursi za nastavnu i nauno istraivaku djelatnost, finansijska

  stabilnost, meunarodna uporedivost, odrivost i uslovi za zapoljavanje i drugo.

  Akreditacija studijskog programa se izdaje na vremenski period od najdue tri godine,

  osim za studijske programe koji traju due od tri godine, kada se akreditacija izdaje na

  period koliko traje taj studijski program. Sadraj i oblik sertifikata o akreditaciji kao i

  postupak akreditacije propisuje nadleno ministarstvo na prijedog Savjeta za visoko

  obrazovanje.

  - Reakreditacija Reakreditacija je postupak koji sprovodi inostrana akreditaciona agencija za

  obezbjeivanje kvaliteta. Angaovanje inostrane agencije se sprovodi na osnovu javnog

  poziva od strane nadlenog ministarstva a na bazi miljenja savjeta za visoko

  obrazovanje.

  Referentni standardi na bazi kojih inostrana agencija sprovodi postupak reakreditacije su

  ili standardi za evaluaciju koje donosi Savjet u skladu sa standardima za evaluaciju u

  Evropskom prostoru visokog obrazovanja ili sopstvenih standarda same agencije.

  U okviru materijala za akreditaciju ustanova priprema izvjetaj o samoevaluaciji za

  period od najdue pet godina. U postupku reakreditacije ustanova priprema izvjetaj o

  samoevaluaciji za period od najdue pet godina. Na osnovu izvjetaja, inostrana agencija

  sprovodi postupak evaluacije i priprema izvjetaj o reakreditaciji. Ovaj izvjetaj se

  dostavlja ustanovi, Ministarstvu i Savjetu.

  Ukoliko je izvjetaj pozitivan Savjet izdaje sertifikat o reakreditaciji ustanove. U

  suprotnom, licenca e vaiti za period od najvie godinu dana bez mogunosti upisa

  studenata u toj godini studija. Ako se nakon isteka roka od godinu dana ne dobije

  reakreditacija licenca se oduzima.

  Izmjene studijskih programa na licenciranoj ustanovi u periodu vaenja akreditacije

  mogu se vriti bez postupka akreditacije i licenciranja u granicama najvie do 30 ECTS

  kredita.

  - Samoevaluacija Savjet za visoko obrazovanje, posebnim aktom blie ureuje nain i kriterijume

  samoevaluacije za studijske programe, nastavnu opremu, kvalifikacije akademskog

  osoblja, nain obavljanja nastave, upis studenata, procenat prolaznosti na ispitima,

 • 18

  procenat diplomiranih studenata i sadraj ankete.

  Univerzitet obezbjeuje kontinuirani razvoj sistema kvaliteta u svim aspektima svoga

  djelovanja. Za postupak samovrednovanja, kontinuirano praenje, osiguranje i

  unapreenje kvaliteta odgovoran je Odbor za upravljanje sistemom kvaliteta, koji

  formira Senat. Svaka organizaciona jedinica formira komisiju za obezbjeenje i

  unapreenje sistema kvaliteta, koju ine predstavnici akademskog osoblja sa

  akademskim zvanjem i studenata.

  Postupak za obezbjeenje i unapreenje sistema kvaliteta sprovodi se u skladu sa

  kriterijumima i standardima za samovrednovanje i procedurama za ocjenjivanje

  kvaliteta ustanova visokog obrazovanja.

  Univerzitet ustanovljava formalne mehanizme za odobravanje, redovni monitoring i

  periodine preglede studijskih programa, nastave i uslova rada i time osigurava

  njihovu kontinuiranu vrijednost.

  Univerzitet osigurava da su resursi namijenjeni za podrku studentima pri uenju

  adekvatni i da odgovaraju svakom ponuenom studijskom programu.

  U procedurama osiguranja kvaliteta, Univerzitet vri konsultacije sa poslodavcima,

  predstavnicima zaposlenih i drugim partnerima.

  Konsultacije sa partnerima su dio periodinog pregleda studijskih programa i

  dodjeljivanja diploma, a ukljuuju sve partnere: bive studente, poslodavce,

  sindikate, predstavnike lokalne samouprave i dravnih organa.

  Organizacione jedinice vre redovno preispitivanje i reviziju svojih studijskih

  programa, o emu sainjavaju odgovarajue izvjetaje.

  Vijea organizacionih jedinica obezbjeuju akademsko osoblje koje zadovoljava

  standarde kvaliteta, koje je kvalifikovano i kompetentno u predmetnoj oblasti, i u

  cjelosti upoznato sa nastavnim planovima i ishodima uenja, te ih permanentno

  sprovode.

  Generalno, na UCG se sprovode i planiraju mehanizmi za kontrolu kvaliteta.

  - studentsko vrednovanje (evaluacija) nastave - vrednovanje nastavnih metoda I provjeravanje znanja - analiza rezultata polaganja ispita - analiza podataka o studentima upisanim u prvu godinu studija - analiza napredovanja studenata u toku studijskih godina - analiza uspjenosti zavretka studija - studentsko vrednovanje rada strunih slubi (studentskih servisa) I materijalnih

  uslova studiranja

  - vrednovanje studijskih programa od strane diplomiranih studenata

 • 19

  - vrednovanje studijskih programa od strane poslodavaca.

  2.9.2 Navesti naine korienja povratne informacije o kvalitetu u sljedeim oblastima:

  2.9.2.1 Dostizanju usvojenih ciljeva; 2.9.2.2 Udbenikoj literaturi; 2.9.2.3 Nastavnim metodama.

  Naini korienja povratne informacije o kvalitetu u sve tri navedene oblasti su usklaene

  sa sistemom za obezbjeenje i unapreenje kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore.

  Izvjetaji o sprovedenim postupcima vrednovanja slue kao osnova za pravljenje

  Izvjetaja o samovrednovanju organizacione jedinice.

  Rezultati sprovedenog postupka vrednovanja koriste se:

  - za izradu izvjetaja,

  - u postupcima izbora u nastavna i saradnika zvanja,

  - za predloge korektivnih mjera u nastavnom procesu,

  - u drugim sluajevima predvidenim zakonom i opstim aktima.

  Podaci dobijeni anketiranjem studenata se obrauju automatski za svaki nastavni

  predmet, za svakog nastavnika i saradnika. Pojedinani izvjetaji za svakog nastavnika i

  svaki predmet su svakom nastavniku dostupni preko Centra informacionog sistema.

  Nakon sprovedenog postupka anketiranja, Komisija za obezbjeenje i unapreenje

  kvaliteta sprovodi analize i oblikuje pismene izvjetaje koji, izmeu ostaloga sadre:

  1. informacije o realizaciji ankete, odzivu studenata, eventualnim specifinostima tokom

  anketiranja, radu Komisije za obezbjeenje i unapreenje kvaliteta u toku postupka

  anketiranja i slino,

  2. prikaz rezultata ankete po studijskim programima i kategorijama nastavnik, saradnik i

  predmet, prikaz u odnosu na rezultate sa prethodnih anketa iz odgovarajueg semestra

  (prikaz trendove sa komentarima i obrazloenjima)

  3.informaciju o preduzetim mjerama za poboljavanje kvaliteta i njihovoj efikasnosti,

  4. planirane programe za unapreenje za naredni period.

  Izvjetaji se po proceduri razmatraju na Vijeima koja donose zakljuke koje dostavljaju

  Odboru za upravljanje sistemom kvaliteta. Na osnovu obraenih podataka dobijenih od

  Komisije za obezbjeenje i unapreenje kvaliteta, u procedurom predvienim

  sluajevima, nastavnici i saradnicu su u obavezi da planiraju predloge unapreenja

  nastave iz svog predmeta.

  Predsjednici Komisija za obezbjeenje i unapreenje kvaliteta na zajednikom sastanku

  za lanovima Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta, obrazlau izvjetaje sa Vijea.

  Sa zajednikog sastanka se usvaja Izvjetaj koji se dostavlja Senatu UCG.

  2.10 Eksterna evaluacija:

 • 20

  2.10.1 Da li je studijski program bio prethodno akreditovan od strane Savjeta za visoko obrazovanje, ili neke druge institucije (ako jeste priloiti

  certifikat o akreditaciji).

  Reakreditacija Univerziteta Crne Gore 2012.

  3. REALIZACIJA STUDIJSKOG PROGRAMA

  3.1 Nastavno osoblje:

  3.1.1 Osoba odgovorna za implementaciju studijskog programa (ime, zvanje, dunost i uloga u realizaciji programa);

  vanr.prof. Miran Begi, dekan

  3.1.2 Imena i zvanja profesora angaovanih na realizaciji studijskog programa;

  redovni profesor Radovan Papovi

  redovni profesor Senad Gaevi

  redovni profesor Aleksandar Beni

  vanredni profesor Miran Begi

  vanredni profesor Bojan Martinovi

  vanredni profesor Predrag Jankovi

  vanredni profesor Alkesej Molanov

  vanredni profesor ana Leki

  vanr.prof. Pavel Aksamit

  docent Tatjana Krkelji

  docent Vujadin Krivokapi

  docent Jelena Martinovi Bogojevi

  docent Marija urevi Ili

  docent Nataa Popovi

  docent Danijel Cerovi

  docent dr Vedrana Markovi

  vii struni saradnik Vida Belevi

  vii struni saradnik Seda Vukainovi

  struni saradnik dr Aleksandar Perunovi

  struni saradnik Ana Perunovi

  struni saradnik Aleksandra Kneevi

  struni saradnik Veljko Belevi

  mr Darko Nikevi

  Vladimir urii

  Nina Perovi

  Petar Gari

  Aleksandar Arsi

 • 21

  Edin Jaarovi

  Dr Mladen Kozomara

  Maja Milanovi

  Tatjana Novovi

  Danijela Medojevi Rakoevi

  dr Saa ilikov

  Aleksandar Latkovi

  3.1.3 Procenat angaovanih profesora i saradnika u stalnom radnom odnosu;

  Procenat profesora u stalnm radnom odnosu na UCG angaovanih na studijskim

  programima Opta mzika pedagogija i Izvoake umjetnosti iznosi 75%.

  3.1.4 Nain na koji Ustanova upoznaje nastavno i drugo osoblje o realizaciji studijskog programa.

  Ustanova je duna da na poetku studijske godine na odgovarajui nain informie

  studente o nainu, vremenu i mjestu odravanja nastave, provjere znanja i ispita,

  rezultatima ispita i drugim pitanjima od znaaja za organizaciju studija.

  Za svaki predmet (kurs) predmetni nastavnik utvruje plan rada i duan je isti

  dostaviti prodekanu za nastavu, najkasnije 15 dana prije poetka predavanja.

  Predmetni nastavnik obavezan je da na prvom asu nastave upozna studente sa planom

  rada na predmetu (kursu).

  Studenti imaju pravo na izvod iz plana rada u pisanoj formi.

  Nastavnik je duan da u toku nastave, izrade samostalnih zadataka i pripreme za

  polaganje pomogne studentima organizovanjem konsultacija. Termini i vrijeme za

  konsultacije treba da budu usklaeni sa nastavom tako da su dostupni studentima.

  Nastavno i drugo osoblje se upoznaje sa realizacijom studijskog programa prvenstveno

  kroz organe upravljanja i Vijee organizacione jedinice. U skladu sa akademskim

  kalendarom i predvienim terminima na Vijeima se periodino razmatra uspjeh

  studenata tokom semestra, ukazujui na eventualne propuste nastavnika. Studenti svoje

  primjedbe mogu pojedinano ili preko studenta povjerenika izloiti rukovodiocima

  studijskih programa ili Prodekanu za nastavu.

  3.2 Studenti:

  3.2.1 Nain na koji studenti mogu uticati na planiranje, implementaciju i ocjenu kvaliteta studijskog programa.

 • 22

  Znaajnu ulogu u obezbjeenju i unapreenju kvaliteta ine i studenti koji su kroz svoje

  predstavnike infiltrirani u infrastrukturu za obezbjeenje I unapreenje kvaliteta na

  univerzitetu. Prvenstveno, studenti su zastupljeni kroz predstavnika u Odboru za

  upravljanje sistemom kvaliteta kroz predstavnika kojeg predlae studentski parlament.

  Takoe, studenti su na nivou organizacionih jedinica ukljueni i kroz predstavnike u

  Komisijama za obezbjeenje i unapreenje kvaliteta.

  U procesu donoenja odluka i drugih aktivnosti na unapreenju kvaliteta, student

  uestvuju i kroz rad Senata i Vijea organizacionih jedinica. U Senatu UCG, predstavnici

  studenata su zastupljeni u broju od 20% od ukupnog broja lanova Senata, vodei rauna

  da u strukturi budu zastupljeni studenti svih nivoa studija (osnovne, postdiplomske i

  doktorske). Predstavnici studenata u Vijeima organizacionih jedinica su zastupljeni u

  broju od 20% od ukupnog broja lanova Vijea. Predstavnici studenata u vijeima su

  izabrani od strane studentske organizacije na organizacionoj jedinici, pri emu se vodi

  rauna da u strukturi budu zastupljeni studenti svih nivoa studija (osnovne,

  postdiplomske i doktorske).

  3.3 Uloga organa i drugih tijela obrazovne institucije:

  3.3.1 Koji organi ili odgovarajua tijela Ustanove prate realizaciju obrazovnog programa;

  - Senata UCG, - Vijea organizacionih jedinica, - Centar za studije i kontrolu kvaliteta UCG, - Komisije za obezbjeenje i unapreenje kvaliteta, - Proireni rektorski kolegijum, - Proireni dekanski kolegijum, - Centar za doktorske studije, - Odbor za monitoring magistarskih studija, - Komisije za doktrorske studije na organizacionim jedinicama,

  3.3.2 Navesti obaveze i sastav organa zaduenih za realizaciju programa.

  Senat UCG:

  o odluuje o pitanjima nastavne, naune, umjetnike i strune djelatnosti Univerziteta;

  o razmatra strategiju razvoja akademskih aktivnosti Univerziteta, ukljuujui i osnivanje novih, dijeljenje, spajanje ili ukidanje postojeih studijskih programa i

  organizacionih jedinica Univerziteta i daje miljenje o tim pitanjima rektoru i

  Upravnom odboru Univerziteta;

  o utvruje studijske programe (strukturu, sadrinu, predmete, kurseve);

 • 23

  o vri periodino evaluaciju studijskih programa u cilju osiguranja kvaliteta, radi usklaivanja s novim naunim saznanjima;

  o donosi Akademski kalendar; o utvruje ispitni termin za dodatni ispitni rok; o utvruje broj semestara za realizaciju nastave u studijskoj godini; o usvaja organizaciju nastave na svim nivoima studija, ukljuujui i nastavu koja se

  organizuje kao uenje na daljinu;

  o utvruje i sprovodi postupke ocjene kvaliteta nastave i analizira rezultate prolaznosti studenata i utvruje mjere za unapreenje nauno-nastavnog procesa;

  o utvruje kriterijume za izjednaavanje obrazovanja i programa steenog po ranijim propisima sa obrazovanjem koje se stie u skladu sa Zakonom o visokom

  obrazovanju;

  Vijee organizacione jedinice:

  - predlae strukturu i sadrinu studijskih programa i predmeta, - predlae plan organizacije nastave za studijsku godinu; - prati rad studenata na organizacionoj jedinici i predlae mjere za poboljanje - kvaliteta nastave, nastavnih metoda, prolaznosti i efikasnosti studija;

  U okviru organizacione eme univerziteta funkcionie i Centar za studije i kontrolu

  kvaliteta.Centar ima dva stalna odbora - struna tijela:

  - Odbor za upravljanje sistemom kvaliteta, i

  - Odbor za monitoring magistarskih studija

  Odbor za upravljanje sistemom kvaliteta

  Odbor ine:

  Rukovodilac Centra, po funkciji, kao predsjedavajui, predstavnici akademskog osoblja

  sa akademskim odnosno naunim zvanjem (iz oblasti prirodno - matematikih, tehnikih,

  medicinskih i biotehnikih nauka, drutvenih i humanistikih nauka i umjetnost),

  predstavnik studenata.

  Po potrebi, u radu Odbora mogu uestvovati rektor i prorektori.

  Nadlenosti Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta su:

  1. Priprema prijedloga stratekih planova i programa u oblasti kvaliteta, i donoenje

  odluka o smjernicama i postupcima za njihovo sprovoenje;

  2. Priprema prijedloga za poboljanja standarda, procedura i metoda provjere kvaliteta;

  3. Predlaganje Senatu i Upravnom odboru Univerziteta konkretnih projekata i aktivnosti

  koji podstiu inovacije i razvoj u svrhu obezbjeenja i unapreenja kvaliteta;

 • 24

  4. Podnoenje miljenja Senatu o stanju u oblasti kvaliteta, o ocjeni kvaliteta

  Univerziteta, odnosno ocjeni kvaliteta u pojedinim oblastima u kojima se sprovodio

  postupak samovrednovanja;

  5. Pomo u pripremi dokumentacije za samoevaluaciju i akreditaciju;

  6. Razmatranje izvjetaja o samoevaluaciji i akreditaciji studijskih programa i

  dostavljanje miljenja Senatu;

  7. Utvrivanje organizacije sistema izvjetavanja;

  8. Obavljanje ili stvaranje preduslova za sve ostale aktivnosti vezane za kvalitet.

  Odbor za monitoring magistarskih (master) studija

  Odbor ine rukovodilac Centra, koji je i predsjedavajui, jedan od zamjenika

  rukovodioca Centra i lanovi Odbora za sistem kvaliteta po jedan predstavnik svake

  oblasti.

  Odbor za monitoring magistarskih (master) studija daje miljenje Vijeu organizacionih

  jedinica na prijavu teme magistarskog rada sa stanovita metodolokih principa nauno -

  istraivakog rada.

  Komisija za obezbjeenje i unapreenje sistema kvaliteta jedinice

  U infrastukturi kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore, na nivou organizacionih jedinica

  funkcioniu i Komisije za obezbjeenje i unapreenje kvaliteta koje su zaduene za

  cjelovitoobezbjeenje i unapreenje sistema kvaliteta jedinice.

  Nadlenosti Komisije su:

  1.Da vre redovno preispitivanje i reviziju studijskih programa koji se realizuju na

  jedinici, kao i kadrovske strukture jedinice, pratei sprovoenje nastavnih planova i

  programa i ishoda uenja;

  2. Sainjavanje izvjetaja koji sadre analizu i ocjenu ispunjenosti standarda za

  samovrednovanje, prednosti i nedostatke u pogledu ispunjenosti tih standarda i

  predlog mjera za poboljanje kvaliteta;

  3. Svi ostali poslovi vezani za obezbjeenje i unapreenje sistema kvaliteta organizacione

  jedinice, na osnovu odluka organa Univerziteta i jedinice;

  Komisiju imenuje Vijee jedinice, iz reda akademskog osoblja sa akademskim, odnosno

  naunim zvanjem i predstavnika studenata.

  Centar za doktorske studije je prvenstveno zaduen za unapreenje kvaliteta doktorskih

  studija na univerzitetu Crne Gore. Centar, izmeu ostalog, definie oblasti doktorskh

  studija, organizuje nastavu, odobrava plan rada i angaovanje nastavnika na doktorskim

 • 25

  studijama, podstie, organizuje i ostvaruje istraivake poduhvate multidisciplinarnog

  karaktera i obavlja druge aktivnosti u oblasti doktorskh studija.

  4. RESURSI

  Svi resursi su jedinstveni za Muziku akademiju i njima raspolau oba studijska

  programa.

  4.1 Resursi za izvoenje i savlaivanje nastave:

  4.1.1 Prostor i odgovarajua nastavna oprema;

  Prostor

  Podaci o prostoru

  Spisak objekata sa ukupnom povrinom i strukturom prostora kojom raspolae organizaciona jedinica Univerziteta

  Br. Naziv objekta i opis strukture prostora Povrina (m2)

  1. Zgrada Muzike Akademije 620

  Ukupno 620 m2

  Spisak i povrina prostorija za izvoenje nastave

  Br. Naziv

  AM

  F

  U

  RU

  Sala Ostalo

  Povrina (m2)

  Broj mjesta

  1. Uionica 1 X 36 30

  2. Uionica 2 X 20,60 8

  3. Uionica 3 X 34 30

  4. Uionica 4 X 17,60 6

  5. Uionica 5 X 21,40 6

  6. Uionica 6 X 35,30 30

  7. Uionica 7 X 6,80 2

  8. Uionica 8 X 6,60 2

  9. Uionica 9 X 6,50 2

  10. Uionica 10 X 17,80 6

  11. Uionica 11 X 15,80 5

  12 Uionica 12 X 25,30 10

  13. Uionica 13 X 18,70 5

  Ukupno 262,40 142

 • 26

  Skraenice: AMF-amfiteatar, U-uionica, RU-raunarska uionica.

  Spisak i povrina dodatnog prostora u skladu sa specifinostima

  Br. Naziv i opis Povrina (m2)

  1. Koncertna sala 45

  2. Studio 18,60

  Ukupno 73,60

  Spisak i povrina prostorija-kabineta za potrebe nastavnog, nenastavnog osoblja, uprave, studentsku slubu i slubu raunovodstva

  Br. Naziv Namjena

  Povrina (m2) NO NNO U SS SR

  1. Uprava X 53,60

  2. Sluba raunovodstva X 13,50

  3. Studentska sluba X 9,40

  Ukupno 76,50

  Skraenice: NO-nastavno osoblje, NNO-nenastavno osoblje, U-uprava, SS-studentska sluba, SR-sluba raunovodstva.

  Povrina prostora koji se koristi za studentske aktivnosti (itaonica, studentski parlament)

  Br. Naziv i opis Povrina (m2)

  1. Biblioteka sa itaonicom 26

  Ukupno 26

  Ostalo

  Br. Naziv i opis Povrina (m2)

  1. Hodnici i holovi 191,30

  Ukupno 191,30

  Nastavna oprema

 • 27

  Rbr. Nastavna oprema i istraivaka infrastruktura Procijenjena vrijednost opreme

  koja se koristi u istraivake

  svrhe

  1. Tonski studio 20 000 Eura

  2. Hi Fi oprema 1 500 Eura

  3. Muziki instrumenti 94 000 Eura

  4. Koncertna sala 60 000 Eura

  Spisak vrednije tehnike, mjerne, demonstracione i druge opreme koja se koristi u nastavnom procesu

  Br. Naziv opreme Koliina

  1. Stenvej klavir koncertni 1

  2. Stenvej klavir polukoncertni 1

  3. Stenvej klavir polukoncertni 1

  4. Petrof pijanio 1

  5. Petrof pijanino 1

  6. Jamaha polukoncertni klavir 1

  7. Jamaha polukoncertni klavir 1

  8. Jamaha polukoncertni klavir 1

  9. Eterna Jamaha pijanino 1

  10. Eterna Jamaha pijanino 1

  11. Scholze pijanino 1

  12. Scholze pijanino 1

  13. August forster pijanino 1

  14. Petrof pijanino 1

  15. Flauta 1

  16. Kontrabas 1

  Spisak informatike opreme koja se koristi u nastavnom procesu

  Br. Naziv opreme Koliina

  1. Kompjuter AMD Athlon 700 MHz 1

  2. Kompjuter AMD Duron 1,20 GHz 1

  3. Kompjuter INTEL 466 MHz 1

  4. Kompjuter AMD Duron, 1,34 GHz 1

  5. Kompjuter AMD Athlon 1,05 GHz 1

  6. Kompjuter AMD Athlon 1700 MHz 1

  7. Kompjuter PENTIUM III MMX700 MHz 1

  8. Kompjuter PENTIUM III MMX500 MHz 1

  9. tampa HP laserjet 1005 series 1

  10. tampa HL laser 6L 1

 • 28

  11. tampa HP deskjet 5652 1

  12 tampa HP deskjer 840C 1

  Br. Naziv opreme Koliina

  Fotokopir aparat CANON NP 1550 1

  1. Dupli dek SONY TC-WE305 1

  2. Compakt disk MARANTZ

  CD-38 1

  3. Pojaalo Yamaha AX-396 1

  4. Zvunici PIONEER 703 1

  5. Video-rekorder LG LV 4480 1

  6. DVD NAD T 550 1

  7. Pojaalo MARANTZ PM 48 1

  8. Zvunici PIONEER CS-9030 1

  9. Mic AKG SOLIDTUBE 1

  10. Stereo mic AKG C 426 B com 1

  11. Audio monitori YAMAHA NS

  10M 1

  12. Audio monitori EVENT 2020

  /2x/ 1

  13. Audio monitori GENELEC

  1030A 1

  14. Analog audio console YAMAHA MX 12/4 1

  15. CD player TASCAM CD 150 1

  16. Double cassete deck TASCAM

  302 1

  17. DAT recorder TASCAM

  CD 150 1

  18. Patchbay BEHRINGR 1

  19. MIDI sync processor OPCODE 1

  20. MOTU 2408 MkII 1

  21. Multi-effect processor

  YAMAHA SPX 990 1

  22. Sampler YAMAHA A3000 1

  23. Mic preamp FOCUSRITE 2 ch. 1

  24. Headphones AKG K141 1

  25. Gramophone SONY PS.LX

  300H 1

  26. Rvribrt YAMAHA RX-V

  596 RDS 1

  27. Power supply MICRODOWEL 1

 • 29

  28. YAMAHA CLAVINOVA 1

  29. Active speakers reinforcement

  FBT Maxx 4 a 1

  4.1.2 Biblioteka;

  Centralna univerzitetska biblioteka organizuje i rukovodi bibliotekim sistemom

  Univerziteta, odnosno bibliotekama njegovih organizacionih jedinica. Nadlena je za

  razvoj biblioteko-informacionog sistema Univerziteta i kreiranje centralnog

  bibliotekog kataloga Univerziteta prema meunarodnim bibliografskim standardima. U

  Biblioteci se obavlja i struna obrada biblioteke grae, obnova i nabavka bibliotekog

  fonda, kao i produkcija i distribucija izdavake djelatnosti Univerziteta.

  Detaljnije informacije o raspoloivim bazama, prinovljenoj literaturi i slino se mogu

  nai na linku: http://www.ucg.ac.me/me/o-univerzitetu/centralna-univerzitetska-

  biblioteka

  4.1.3 Informacione i komunikacione tehnologije za realizaciju programa;

  Spisak informatike opreme koja se koristi u nastavnom procesu

  Br. Naziv opreme Koliina

  1. Kompjuter AMD Athlon 700 MHz 1

  2. Kompjuter AMD Duron 1,20 GHz 1

  3. Kompjuter INTEL 466 MHz 1

  4. Kompjuter AMD Duron, 1,34 GHz 1

  5. Kompjuter AMD Athlon 1,05 GHz 1

  6. Kompjuter AMD Athlon 1700 MHz 1

  7. Kompjuter PENTIUM III MMX700 MHz 1

  8. Kompjuter PENTIUM III MMX500 MHz 1

  9. tampa HP laserjet 1005 series 1

  10. tampa HL laser 6L 1

  11. tampa HP deskjet 5652 1

  12 tampa HP deskjer 840C 1

  4.1.4 Finansiranje studijskog programa i nain obezbjeenja sredstava;

  http://www.ucg.ac.me/me/o-univerzitetu/centralna-univerzitetska-bibliotekahttp://www.ucg.ac.me/me/o-univerzitetu/centralna-univerzitetska-biblioteka

 • 30

  Finansiranje navedenih studijskih programa planirano je u skladu sa Odlukom Senata

  UCG br. 03-1910 i Upravnog odbora UCG br. 02-1910/1, obije od 30. 06. 2016, kao i

  Strategijom visokog obrazovanja 2016-2020.

  4.1.5 Finansiranje studijskog programa i garancija osnivaa privatnih Ustanova, saglasno lanu 44 Zakona o visokom obrazovanju ( Sl.list

  RCG, br. 60/03 ).

  5. SAMOVREDNOVANJE STUDIJSKOG PROGRAMA

  5.1 Navesti dobre strane studijskog programa;

  Muzika akademija je krovna i institucija najvieg stepena u cjelokupnom muzikom

  obrazovanju crnogoraca. Kao takva, ona distribuira gotovo cjelokupni kadrovski

  potencijal koji se tie muzike umjetnosti unutar sistema obrazovanja: nieg, srednjeg,

  akademskog. Na njenim studijskim programima koluju se svi profili zanimanja unutar

  muzike kulture, od muziara svih anrova do pedagoga koji rade sa svim profilima

  obrazovnih struktura. Imajui to u vidu, i potrebe za raznovrsnou edukacijskih profila

  muziara koji se na njoj koluju formirani su u skladu sa ovom mreom unutar ukupne

  strukture kulturnog i drutvenog ivota.

  Analize trita rada posljednjih godina pokazuju trend visokog stepena zapoljavanja

  kadrova sa muzike akademije u svim segmentima muzikog ivota, od obrazovnih

  (osnovne i srednje kole svih profila, usmjerene nie i srednje muzike kole, kursevi,

  vrtii, radionice, masterklasovi) preko urednikih (radio, televizija, dnevne novine i

  asopisi) do izvoakih (simfonijski orkestar, vojni orkestar, ansambli svih vrsta i

  anrova).

  Praksa i statistika zavoda za zapoljavanje u ovom smislu pokazuje vie nego dobre

  rezultate u domenu brzog zapoljavanja na zadovoljavajuim pozicijama za svrene

  studente muzike akademije.

  Novi model studiranja preko brojnih meunarodnih projekata nudi velike mogunosti oko

  mobilnosti studenata i nastavnika. Uporedivost je u fazi modelovanja oba studijska

  programa bila jedan od glavnih ciljeva. Na kraju ovog procesa moemo govoriti o

  uporedivosti od preko 80% sa regionom. Kao polazine take u pogledu sinhronizacije sa

  evropskim prostorom obrazovanja uzete su Muzike akademije u Zagrebu i LJubljani, ali

  i Fakultet muzike umetnosti u Beogradu.

  U skladu sa misijom Univerziteta Crne Gore, koja promovie stalno unapreivanje

  studijskih programa u svrhu promocije izvrsnosti i motivacije studenata pri izgradnji

  profesionalne osobnosti, studijski programi na Muzikoj akademiji na Cetinju, kao

  jedinstveni studij svoga tipa na podruju Crne Gore, prua umjetniku i naunu okosnicu

  i jedinstven uvid u fenomen muzike iz perspektive raznih relevantnih disciplina.

 • 31

  5.2 Poetna ogranienja i rizici;

  Instrumentalni studiji na Muzikoj akademiji dio su tridesetpetogodinje tradicije

  visokokolskog muzikog obrazovanja u Crnoj Gori. Rije je o integraciji studijskih

  programa koji su do sada obrazovao velik broj umjetnika u ovoj umjetnikoj grani. Na

  tritu rada, u sistematizacijama ustanova na kojima se nai svreni studenti zapoljavaju,

  predvien nivo kvalifikacije do sada bile su specijalistike studije. Predloeni studijski

  program zamijenie postojee i osigurati potrebne kompetencije i traenu kvalifikaciju.

  Studenti koji zavravaju studij Izvoakih umjetnosti obrazovani su za samostalni

  umjetniki rad na podruju muzikog reproduktivnog stvaralatva, kao solisti i kao

  lanovi kamernih ansambala, korepetitora ili orkestarski muziari. Ipak na kraju treba

  voditi rauna o upisnoj politici, te se fokusirati na kolovanje deficitarnog kadra a sve za

  potrebe CSO, niih i srednjih muzikih kola kao i opteobrazovnih.

  Posebno treba istai deficit u razvoju kadra u pogledu muzike teorije, to jest katedre za

  teorijske predmete na muzikoj akademiji. Dosadanja dihotomija na pedagoge-

  nastavnike i izvoae-soliste napravila je svojevrsnu prazninu u kadru koji se bavi

  naunim radom u domenu muzike teorije i muzikologije. Time crnogorska muzika

  kultura vidljivo trpi, a svoje dominantne radove crpi ili iz kadra koji se kolovao na strani

  ili iz stranog gostujueg kadra na Akademiji. Drimo da tendencija da se ovo premosti

  jaanjem teorijsko-muzikoloke platforme na Akademiji, putem prestrukturisanja

  osnovnih i master, ali i organizovanje doktorskih studija, mora biti jedan od osnovnih

  pravaca razvoja Muzike akademije u budunosti. Iskustva regiona pokazuju da samo

  jaanje naune i teorijske platforme omoguava svim aspektima muzike kulture unutar

  cjelokupnog muzikog ivota da se pravilno razvijaju.

  Akademija radi u vrlo skromnim uslovima, u prostoru samo djelimino prilagoenom

  kompleksnom setu zahtjeva koje diktira muziko obrazovanje. U zgradi biveg

  Engleskog poslanstva u desetak kabineta odvija se cijeli nastavni proces. Prosto reeno,

  Muzika akademija je svojim potrebama i ambicijama prevazila i prostorne i akustike

  kapacitete ovog zdanja. Ipak i u ovakvim uslovima dobrom organozacijom rasporeda

  proteklih godina uspjevali smo da obezbijedimo neophodne uslove za funkcionisanje.

  Instrumentarij ine koncertni i polukoncertni klaviri, pjanina te par kontrabasa i flauta.

  Donacijom SIDA (vedske agencije za investicije i razvoj) 2011 i 2012 godine reparirani

  su svi vrijedni klaviri na kojim se izvodi 70% nastave. Iako je ova donacija bila vrijedna,

  ne moemo govoriti o trajnom rjeenju ovog gorueg problema. Dotrajala pjaniana na

  kojima se izvode vjebe i dio predavanja nisu odoljela zubu vremena i ne zadovoljavaju

  visoke standarde neophodne za vrhunsko funkcionisanje.

  Stanje opreme je zastarjelo. Studio i tehnika oprema posljednji put su obnovljeni 2000.

  godine, ostavi tako u velikom raskoraku sa trendovima snimanja, montae i reprodukcije

 • 32

  muzike, u kontekstu rapidnog razvoja tehnolokih uslova u savremenom drutvu. U tom

  smislu, najvei dio ove opreme je nedovoljno upotrebljiv u odnosu na dananje tehniko

  tehnoloke standarde.

  Nekompatibilni curriculum i neusklaenost modela studiranja najee su bili razlozi

  loe mobilnosti.

  5.3 Vizija studijskog programa u budunosti.

  Takoe, misija Muzike akademije je da iri, unapreuje i promovie znanje, uenje,

  vjetine i umjetnike sklonosti, njegujui razliitost kao pretpostavku potpunijeg i

  bogatijeg ivota, a saradnju sa slinim i drugim institucijama i subjektima iz neposrednog

  i ireg okruenja, kao jedan od osnovnih preduslova uspjenosti njene realizacije.

  Crna Gora mora jo jae koordinisati svih kljunih institucije. Institucije moraju biti

  vanije od ljudi, a ljudi koji su im na elu moraju biti dalekovidi u pogledu saradnje i

  koordinacije projekata i dostignua vanih za crnogorski muziki ivot. To je najoitije

  kada se bilo koja od institucija mai velikih projekata koje prevazilaze njene

  organizacione okvire: obije raunaju na podrku one druge.

  Takvo stanje treba poboljati, a ovu protonost kadrova i porteba, pa i projekata, uiniti

  to boljom, svakodnevnom, rutinskom, normalnom injenicom protonosti,

  komunikacije, prelivanja kadrova u oba pravca. Opti trendovi u obrazovanju ali i u

  ekonomiji i umjetnosti predviaju vre veze izmeu pedagokih institucija i kulturnih

  ustanova. Izmeu proizvodnje znanja, refleksije i istraivanja sa jedne, i emancipatorske

  uloge kulturnih ustanova sa druge strane. Krah koncepata kulturnih industrija u

  liberalnom kapitalizmu desio se upravo na onim karikama koje su podrazumijevale

  odvojenost ovih institucionalnih jezgara; obrazovanja i institucija za koje se ovo

  obrazovanje proizvodi.

  tavie, pokazuje se sve oitije unutar novih drutvenih okolnosti da i institucije

  umjetnosti i univerziteti moraju tjenje da rade na usklaivanju svojih drutvenih uloga.

  TO ponajmanje znai da su univerziteti sluge kurentnih zbivanja u nesigurnim

  ekonomskim okolnostima, jo manje to da se oni kao takvi moraju vajati, prekrajati,

  prilagoavati. Naprotiv, pokazuje se da upravo na institucijama lei ogromna

  odgovornost da svoje djelatnosti prilagodi visokim komunitarnim i edukativnim

  standardima koji moraju doi od univerziteta kao jezgra miljenja i socijalizovanja

  jednog drutva; kao njegovog srca. Uloga akademije time postaje vieslojna, ali i

  viestruko zanimljiva i odgovorna: ne samo u projektu kolovanja radnog kadra za

  pokretnu traku zanimanja koja se trae (pokazuje se da drutvo ne moe da konzumira

  ni mnogo tehnokratski usmjerenije vidove kadrovskog usmjeravanja) ve da zapravo

  sama mora da preuzme na sebe modelovanje dijela usmjerenja muzike i obrazovne

  politike. Time, obrazovna politika dakle nije odgovaranje na, najee, ovlane, trenutne,

 • 33

  hirovite, pa i bezglave potrebe tzv trita obrazovanja, ve prije kreiranje okvira da se

  kreiraju nove potrebe, ne samo da se na njih odgovara.

  Politika razvoja ali i vizija jeden umjetnike akademije mora se temeljiti upravo na

  suprotstavljanju onome to bi politika trenutka ili odgovaranje trenutnim potrebama

  trita u datom trenutku bilo. Po uzoru na mnogo jaa, vea, razvijenija drutva,

  moramo zadati nove visoke domete, a vizionarski idui u nepoznato, a ne samo da slijepo

  pratimo okvire razvoja. Pored generalnih tokova razvoja; kadrovska politika mora biti

  okrenuta maksimalnom posveivanju domaem kadru, kreiranjem uslova za

  prevazilaenje lokalnih okvira znanja i umjetnikih praksi.

  Tu je i muzika kao drutveni mehanizam, njena drutvena odgovornost. Njena

  emancipatorna praksa. Treba raditi na usaglaavanju velikog nesklada izmeu kvaliteta

  rada u razliitim segmentima kolskog sistema. To podrazumijeva i saradnju sa sektorom

  lokalnim i dravnim, i svim oblicima umjetnikog rada koji se tiu miljenja mjesta

  muzike u savremenom crnogorskom drutvu. Muzika akademija nema samo ulogu da

  uzgaja soliste, niti virtuoze. Tu je i da emancipuje generacije crnogoraca i crnogorki u

  tome da muzika nije neka ekskluzivistika nia, ve medij razmjene ideja, emocija, ali i

  participiranja u zajednici. Upravo mala drutva su u mogunosti da kvalitetno promisle

  ove razmjene, i da ukinu razlike izmeu drutvenih slojeva. Muzika akademija, kao i sve

  druge institucije, u mogunosti su da budu generator promjena unutar drutva, a ne fasada

  za predstavu, koja nikad nije dovoljno skupocjena, u jeftinoi koju isijava njeno

  nedovoljno domiljeno mjesto.

  Muzika akademija gotovo od svog osnivanja kuburi sa predavaima na teorijskim

  predmetima. Ojaati forme grupnog i kolektivnog djelovanja, nasuprot soliranju kao

  imperativu muzikog takmienja, znai zapravo ojaati a ne osujetiti subjektivnost i

  individualne vrijednosti. Samo iz sudjelovanja, snanog kamernog muziciranja i osjeaja

  za tim, moe se proizvesti solist, djelo, remek djelo, virtuoz. Treba insistirati, takoe, na

  jo dva segmenta obrazovanja: jedan se tie interakcije studenata sa drugim oblicima

  umjetnikih praksi. To znai sa ostatkom umjentike i akademske zajednice. Drugi, ne

  manje vaan, je osnaivanje platformi za muziku nauku, to jest za djelovanje na terenu

  muzikog miljenja, pisanja i modelovanja kritikog miljenja unutar muzikog diskursa.

  Ova strana na alost do sada nije bila jaa strana muzike pedagoke aktivnosti, ali to nije

  jaa strana ni umjetnike crnogorske scene uopte. Izgradnja kritikog miljenja mogua

  je samo uz jaanje katedri koje je podrazumijevaju, od teorijskih predmeta do

  sociopolitikih, estetikih i filozofskih.

  Kroz koncertnu djelatnost, Muzika akademija ima za cilj ojaavanje veze crnogorske

  muzike scene sa najsvjeijim recentnim dostignuima u umjetnikoj muzici regiona i

  Evrope, stvaranje nove publike, na popularizaciji i dostupnosti savremene izvoake i

 • 34

  kompozitorske prakse, prezentovanje atraktivnih programama, na taj nain takoe,

  crnogorski muziari i profesori dobijaju priliku da se predstave u najboljem svjetlu, uz

  punu i atraktivnu promociju.

  Koncertna sezona studenata i profesora Muzike akademije mora biti visokih

  umjetnikih dometa koja briljivo njeguje kvalitet svojih programa. Mora biti jo

  vidljiviji njen snanan uticaj na ukupnu klimu na crnogorskoj muzikoj sceni. Znaaj je

  viestruk i tie se takoe vanosti koju ima za ambijent koji umjetnike akademije na

  Cetinju isijavaju, u interakciji sa zajednicom, kao i u interakciji sa svijetom. U ovoj

  interakciji Muzika akademija iz godine u godinu mora raditi na posebnoj atmosferi

  razmjene izmeu vrhunskih crnogorskih, evropskih i svjetskih umjetnika koji

  razmjenjuju svoje umjetnike energije, ali i na irenju mree aktivnosti i prema

  interdisciplinarnosti, multimedijalnosti, kroz brojne umjetnike dogaaje koji

  predstavljaju uspjeno sezanje za ostalim, muzici bliskim ili dopunjujuim

  aktivnostima. Moramo jaati i potrebu da se obuhvate oba glavna toka muzike

  produkcije: i izvoatvo i stvaranje nove muzike.

  Predstavljanje nove muzike crnogorskih kompozitora iz godine u godinu predstavljae

  novi konceptualni imperativ za Muziku akademiju. I izvoatvo stare i stvaranje nove

  muzike, kako crnogorskih kompozitora i izvoaa, tako i njihove komunikacije sa

  recentnim tokovima muzike regiona i Evrope. Time Muzika akademija mora biti i

  primalac i emiter, i distributer, medij za suoavanje nas sa svojim vlastitim dometima,

  ali i kanal kroz koji najbolji dometi drugih kultura u bliskom kontaktu sa domaim

  izvoaima i publikom pruaju pravu sliku recentnih tokova muzikog ivotka regiona

  i Evrope.

  Misija Muzike akademije kao obrazovno umjetnike jedinice je da nastavnim

  sadrajem,pratei savremene tokove muzike pedagogije i dostignua u oblasti muzike

  umjetnosti obrazuje mlade i kvalitetne kadrove, sposobne da umjetnikim radom i

  muzikim stvaralatvom pomau razvoj svoje zemlje i regiona u skladu sa savremenim

  evropskim trendovima.

  Misija Muziek akademije je da iri i unapreuje znanje, uenje i vjetine, uz punu

  otvorenost za saradnju sa slinim i drugim institucijama i subjektima iz neposrednog i

  ireg okruenja.

  U cilju realizacije svoje misije, Muzika akademija e:

  Biti orijentisana prema prioritetnim drutvenim potrebama vremena u kojem ostvaruje svoju misiju;

  Biti otvorena za sve studente i osoblje, iskljuivo na osnovu njihovih zasluga i sposobnosti, bez obzira na njihova politika, religiozna i druga ubjeenja, rasno,

  nacionalno ili socijalno porijeklo, ili druge mogue razliitosti;

  Biti posveena ouvanju i razvoju multikulturalnog i multietnikog drutva u Crnoj Gori, definiui svoj razvoj u smjeru regionalne i ire perspektive;

 • 35

  Pruati irok spektar studijskih programa u drutvenim, prirodnim i tehnikim naukama i u umjetnosti, podranim efikasnim metodima obuavanja i prenosa

  profesionalnih znanja i vjetina, kao i istraivanjima u skladu sa tekuim stepenom

  akademskog i kulturnog razvoja;

  Razvijati permanentno i kontinuirano obrazovanje;

  Razvijati i promovisati dostignua istraivanja u naunim oblastima, kao i dostignua i kreativnost u oblastima umjetnosti;

  Biti preduzimljiva u podsticanju drutvene i ekonomske primjene vrhunskih dostignua iz oblasti svoje djelatnosti;

  Stvarati okruenje podsticajno za razvoj sposobnosti osoblja Univerziteta, polazei od toga da je to jedan od osnovnih preduslova za uspjeno ispunjenje misije.

  Prilog:

  KURIKULUMI I SILABUSI

 • IZVOAKE UMJETNOSTI

  Bachelor 180 ECTS

  Prva godina, prvi semstar

  god sem rbr predmet oblast pr vj ECTS nastavnik saradnik

  1 1 1 Instrument I Izborni isntrumenti: Klavir, Violina, Viola, Violonelo, Kontrabas, Flauta, Klarinet, Harmonika, Gitara, Truba, Trombon 11 ECTS nosi izborni instrument Klavir. Svi ostali instrumenti nose 13 ECTS

  SU 2 11*/13 Vujadin Krivokapi, violina Predrag Jankovi, harmonika Danijel Cerovi, gitara Marija urevi Ili, flauta Bojan Martinovi, klavir Vladimir Domazetovi, klavir Miran Begi, violina Violonelo Aleksandar Latkovi Viola Mikhail Bereznjicki Kontrabas Pavel Aksamit Klarinet Petar Gari Truba-Aleksandar Arsi Trombon-Aleksandar Beni

  1 1 2 Kamerna muzika I SU 2 4 Miran Begi Nataa Popovi ana Leki Danijel Cerovi Predrag Jankovi

  1 1 3 Korepeticija I Obavezan predmet samo za pjaniste

  SU 1 2 Aleksej Molanov

  1 1 4 Izborni predmet: - Horsa osnovama vokalne

  tehnike I - Orkestar sa poznavanjem

  orkestarske literature I

  SU 2 3 3 Radovan Papovi

  Aleksandra Kneevi

 • 1 1 5 Razvoj muzikih instrumenata i istorijat izvoatva I

  T 2 2 Tatjana Krkelji Jelena Martinovi Bogojevi

  1 1 6 Engleski jezik I 2 2 Interni konkurs

  1 1 7 Solfeo I T 1 1 2 Vedrana Markovi Vedrana Markovi

  1 1 8 Analiza muzikog djela I SU 1 1 2 Eksterni konkurs Aleksandar Perunovi Ana Perunovi Ranatovi

  1 1 9 Istorija muzike I T 1 1 2 Eksterni konkurs

  14 6 30

  Prva godina, drugi semestar

  god sem rbr predmet oblast pr vj ECTS nastavnik saradnik

  1 2 1 Instrument II Izborni instrumenti: Klavir, Violina, Viola, Violonelo, Kontrabas, Flauta, Klarinet, Harmonika, Gitara, Truba, Trombon 11 ECTS nosi izborni instrument Klavir. Svi ostali instrumenti nose 13 ECTS

  SU 2 11*/13 Vujadin Krivokapi, violina Predrag Jankovi, harmonika Danijel Cerovi, gitara Marija urevi Ili, flauta Bojan Martinovi, klavir Vladimir Domazetovi, klavir Miran Begi, violina Violonelo Aleksandar Latkovi Viola Mikhail Bereznjicki Kontrabas Pavel Aksamit Klarinet Petar Gari Truba-Aleksandar Arsi Trombon-Aleksandar Beni

  1 2 2 Kamerna muzika II SU 2 4 Miran Begi Nataa Popovi ana Leki Danijel Cerovi Predrag Jankovi

  1 2 3 Korepeticija II SU 1 2 Aleksej Molanov

 • Obavezan predmet samo za pjaniste

  1 2 4 Izborni predmet: - Hor sa osnovma avokalne

  tehnike II - Orkestar sa poznavanjem

  orkestarske literature II

  SU 2 3 3 Radovan Papovi

  Aleksandra Kneevi

  1 2 5 Razvoj muzikih instrumenata i istorijat izvoatva II

  T 2 2 Tatjana Krkelji Jelena Martinovi Bogojevi

  1 2 6 Engleski jezik II 2 2 Interni konkurs

  1 2 7 Solfeo II T 1 1 2 Vedrana Markovi Vedrana Markovi

  1 2 8 Analiza muzikog djela II SU 1 1 2 Eksterni konkurs Aleksandar Perunovi Ana Perunovi Ranatovi

  1 2 9 Istorija muzike II T 1 1 2 Eksterni konkurs

  14 6 30

  DRUGA GODINA, trei semestar

  god sem rbr predmet oblast pr vj ECTS nastavnik saradnik

  2 3 1 Instrument III Izborni instrumenti: Klavir, Violina, Viola, Violonelo, Kontrabas, Flauta, Klarinet, Harmonika, Gitara, Truba, Trombon 11 ECTS nosi izborni instrument Klavir. Svi ostali instrumenti nose 13 ECTS

  SU 2 11*/13 Vujadin Krivokapi, violina Predrag Jankovi, harmonika Danijel Cerovi, gitara Marija urevi Ili, flauta Bojan Martinovi, klavir Vladimir Domazetovi, klavir Miran Begi, violina Violonelo Aleksandar Latkovi Viola Mikhail Bereznjicki Kontrabas Pavel Aksamit

 • Klarinet Petar Gari Truba-Aleksandar Arsi Trombon-Aleksandar Beni

  2 3 2 Kamerna muzika III SU 2 4 Miran Begi Nataa Popovi ana Leki Danijel Cerovi Predrag Jankovi

  2 3 3 Korepeticija III Obavezan predmet samo za pjaniste

  SU 1 2 Aleksej Molanov

  2 3 4 Izborni predmet: - Hor sa osnovama vokalne

  tehnike III - Orkestar sa poznavanjem

  orkestarske literature III

  SU 2 3 3 Radovan Papovi

  Aleksandra Kneevi

  2 3 5 Razvoj muzikih instrumenata i istorijat izvoatva III

  T 2 2 Tatjana Krkelji Jelena Martinovi Bogojevi

  2 3 6 Engleski jezik III 2 2 Interni konkurs

  2 3 7 Solfeo III T 1 1 2 Vedrana Markovi Vedrana Markovi

  2 3 8 Analiza muzikog djela III SU 1 1 2 Eksterni konkurs Aleksandar Perunovi Ana Perunovi Ranatovi

  2 3 9 Istorija muzike III T 1 1 2 Eksterni konkurs

  14 6 30

  Druga godina, etvrti semstar

  god sem rbr predmet oblast pr vj ECTS nastavnik saradnik

  2 4 1 Instrument IV SU 2 11*/13 Vujadin Krivokapi, violina

 • Izborni instrumenti: Klavir, Violina, Viola, Violonelo, Kontrabas, Flauta, Klarinet, Harmonika, Gitara, Truba, Trombon 11 ECTS nosi izborni instrument Klavir. Svi ostali instrumenti nose 13 ECTS

  Predrag Jankovi, harmonika Danijel Cerovi, gitara Marija urevi Ili, flauta Bojan Martinovi, klavir Vladimir Domazetovi, klavir Miran Begi, violina Violonelo Aleksandar Latkovi Viola Mikhail Bereznjicki Kontrabas Pavel Aksamit Klarinet Petar Gari Truba-Aleksandar Arsi Trombon-Aleksandar Beni

  2 4 2 Kamerna muzika IV SU 2 4 Miran Begi Nataa Popovi ana Leki Danijel Cerovi Predrag Jankovi

  2 4 3 Korepeticija IV Obavezan predmet samo za pjaniste

  SU 1 2 Aleksej Molanov

  2 4 4 Izborni predmet: - Hor sa osnovama vokalne

  tehnike IV - Orkestar sa poznavanjem

  orkestarske literature IV

  U 2 3 3 Radovan Papovi

  Aleksandra Kneevi

  2 4 5 Razvoj muzikih instrumenata i istorijat izvoatva IV

  T 2 2 Tatjana Krkelji Jelena Martinovi Bogojevi

  2 4 6 Engleski jezik IV 2 2 Interni konkurs

  2 4 7 Solfeo IV T 1 1 2 Vedrana Markovi Vedrana Markovi

  2 4 8 Analiza muzikog djela IV SU 1 1 2 Eksterni konkurs Aleksandar Perunovi Ana Perunovi Ranatovi

  2 4 9 Istorija muzike IV T 1 1 2 Eksterni konkurs

 • 14 6 30

  TREA GODINA, peti semestar

  god sem rbr predmet oblast pr vj ECTS nastavnik saradnik

  PEDAGOKI MODUL

  3 5 1 Metodika nastave instrumenta I T 2 4 Tatjana Krkelji Jelena Martinovi Bogojevi

  3 5 2 Pedagogija I FN 2 2 Interni konkurs

  3 5 3 Instrument V Izborni instrumenti: Klavir, Violina, Viola, Violonelo, Kontrabas, Flauta, Klarinet, Harmonika, Gitara, Truba, Trombon 5 ECTS nosi izborni instrument Klavir. Svi ostali instrumenti nose 7 ECTS

  SU

  2 5*/7 Vujadin Krivokapi, violina Predrag Jankovi, harmonika Danijel Cerovi, gitara Marija urevi Ili, flauta Bojan Martinovi, klavir Vladimir Domazetovi, klavir Miran Begi, violina Violonelo Aleksandar Latkovi Viola Mikhail Bereznjicki Kontrabas Pavel Aksamit Klarinet Petar Gari Truba-Aleksandar Arsi Trombon-Aleksandar Beni

  KONCERTNI IZVOA

  3 5 4 Instrument V Izborni instrumenti: Klavir, Violina, Viola, Violonelo, Kontrabas, Flauta, Klarinet, Harmonika, Gitara, Truba, Trombon 9 ECTS nosi izborni instrument Klavir.

  U 2 9*/11 Vujadin Krivokapi, violina Predrag Jankovi, harmonika Danijel Cerovi, gitara Marija urevi Ili, flauta Bojan Martinovi, klavir Vladimir Domazetovi, klavir Miran Begi, violina Violonelo Aleksandar

 • Svi ostali instrumenti nose 11 ECTS Latkovi Viola Mikhail Bereznjicki Kontrabas Pavel Aksamit Klarinet Petar Gari Truba-Aleksandar Arsi Trombon-Aleksandar Beni

  3 5 5 Koncertna praksa U 2 2 Vujadin Krivokapi, violina Predrag Jankovi, harmonika Danijel Cerovi, gitara Marija urevi Ili, flauta Bojan Martinovi, klavir Vladimir Domazetovi, klavir Miran Begi, violina Violonelo Aleksandar Latkovi Viola Mikhail Bereznjicki Kontrabas Pavel Aksamit Klarinet Petar Gari Truba-Aleksandar Arsi Trombon-Aleksandar Beni

  3 5 6 Kamerna muzika V U 2 2 4 Miran Begi Nataa Popovi ana Leki Danijel Cerovi Predrag Jankovi

  3 5 7 Izborni predmeti: - Hor sa osnovama vokalne

  tehnike V - Orkestar sa poznavanjem

  orkestarske literature V

  U 2 3 3 Radovan Papovi Aleksandra Kneevi

  3 5 8 KorepeticijaV Obavezan predmet samo za pjaniste

  U 1 2 Aleksej Molanov

  3 5 9 Solfeo V T 1 1 2 Vedrana Markovi Vedrana Markovi

 • 3 5 10 Analiza muzikog djela V T 1 1 2 Eksterni konkurs Aleksandar Perunovi Ana Perunovi Ranatovi

  3 5 11 Istorija muzike V T 1 1 2 Eksterni konkurs

  3 5 12 Engleski jezik V 2 2

  3 5 13 Struna praksa U 2 2 Tatjana Krkelji-Metodika nastave instrumenta Jelena Martinovi Bogojevi-Metodika nastave instrumenta

  16/12 10/12 30

  Trea godina, esti semestar

  god sem rbr predmet oblast pr vj ECTS nastavnik saradnik

  PEDAGOKI MODUL

  3 6 1 Metodika nastave instrumenta II T 2 4 Tatjana Krkelji Jelena Martinovi Bogojevi

  3 6 2 Pedagogija II FN 2 2 Interni

  3 6 3 Instrument VI Izborni instrumenti: Klavir, Violina, Viola, Violonelo, Kontrabas, Flauta, Klarinet, Harmonika, Gitara, Truba, Trombon 5 ECTS nosi izborni instrument

  SU

  2 5*/7 Vujadin Krivokapi, violina Predrag Jankovi, harmonika Danijel Cerovi, gitara Marija urevi Ili, flauta Bojan Martinovi, klavir Vladimir Domazetovi, klavir Miran Begi, violina Violonelo Aleksandar

 • Klavir. Svi ostali instrumenti nose 7 ECTS

  Latkovi Viola Mikhail Bereznjicki Kontrabas Pavel Aksamit Klarinet Petar Gari Truba-Aleksandar Arsi Trombon-Aleksandar Beni

  KONCERTNI IZVOA

  3 6 4 Instrument VI Izborni instrumenti: Klavir, Violina, Viola, Violonelo, Kontrabas, Flauta, Klarinet, Harmonika, Gitara, Truba, Trombon 10 ECTS nosi izborni instrument Klavir. Svi ostali instrumenti nose 12 ECTS

  U 2 9*/11 Vujadin Krivokapi, violina Predrag Jankovi, harmonika Danijel Cerovi, gitara Marija urevi Ili, flauta Bojan Martinovi, klavir Vladimir Domazetovi, klavir Miran Begi, violina Violonelo Aleksandar Latkovi Viola Mikhail Bereznjicki Kontrabas Pavel Aksamit Klarinet Petar Gari Truba-Aleksandar Arsi Trombon-Aleksandar Beni

  3 6 5 Koncertna praksa U 2 2 Vujadin Krivokapi, violina Predrag Jankovi, harmonika Danijel Cerovi, gitara Marija urevi Ili, flauta Bojan Martinovi, klavir Vladimir Domazetovi, klavir Miran Begi, violina Violonelo - eksterni konkurs Viola eksterni konkurs Kontrabas eksterni konkurs Klarinet eksterni konkurs Nataa Popovi-kamerna muzika

 • ana Leki-kamerna muzika

  3 6 6 Kamerna muzika VI U 2 2 4 Miran Begi Nataa Popovi ana Leki Danijel Cerovi Predrag Jankovi

  3 6 7 Izborni predmeti: - Hor sa osnovama vokalne

  tehnike VI - Orkestar sa poznavanjem

  orkestarske literature VI

  U 2 3 3 Radovan Papovi Aleksandra Kneevi

  3 6 8 Korepeticija VI Obavezan predmet samo za pjaniste

  U 1 2 Aleksej Molanov

  3 6 9 Solfeo VI T 1 1 2 Vedrana Markovi Vedrana Markovi

  3 6 10 Analiza muzikog djela VI T 1 1 2 Eksterni konkurs Ana Perunovi Ranatovi

  3 6 11 Istorija crnogorske muzike T 2 2 Eksterni konkurs

  3 6 12 Engleski jezik VI 2 2

  3 6 13 Struna praksa 2 2 Tatjana Krkelji-Metodika nastave instrumenta Jelena Martinovi Bogojevi-Metodika nastave instrumenta

  16/13 9/11 30

 • IZVOAKE UMJETNOSTI

  Master 120 ECTS

  Prva godina, prvi semestar

  god sem rbr predmet Oblast pr vj ECTS nastavnik saradnik

  1 1 1 Instrument I Izborni instrumenti: Klavir, Violina, Viola, Violonelo, Kontrabas, Flauta, Klarinet, Harmonika, Gitara, Truba, Trombon 14 ECTS nose izborni instrumenti: Klavir, Violina, Viola, Violonelo, Kontrabas, Flauta, Klarinet, Truba, Trombon 15 ECTS nose izborni predmeti Gitara i Harmonika.

  U 2 14*/15 Vujadin Krivokapi, violina Predrag Jankovi, harmonika Danijel Cerovi, gitara Marija urevi Ili, flauta Bojan Martinovi, klavir Vladimi