Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  1/27

  LBM 3

  Batukberdahakkentaldisertaipanasbadan

  STEP1

  1. Pneumonia Severity Index : Suatuukuranuntukmenentukantingkatkeparahan

  Pneumonia

  STEP2

  1. Hubungandemamdanbatuk?2. Kenapadahakberwarnahijaudankenta?!. "engapatidak#embuhdenganobatbatukdanterapiyg#eharu#mya?$. Kenapa H%& #uhu& euko#it& ebihdari norma?'. Kenapapada(otorotgendidapatkan in)trate padakeduaapanganparu

  *berikangambar+?

  ,. Kenapapadap(didapatronkiba#ahdanredupdengan#uarada#arbronkia?-. Kenapaperupemerik#aan #putum?. Kenaparawatjaan?/. Kenapadiberi antibioti0& penurunpana#danobatbatuk?1.ea#kanPneumonia Severity Index?11.33?12.3iagno#i#?1!.4tioogi56aktorre#iko?1$.Petogene#i#ka#u#?1'.Progno#i#?1,.diagno#i#dari#kenario?1-.Kriteria diagno#i# dari#kenario?

  1.Penataak#anaan?STEP3

  1. Hubungandemamdanbatuk?Sama#amaterin(ek#ibakteri. 7aktudemambakterimemiiki protein

  ipopoi#a0aridameningkatkan #et point tubuh. Set

  poinmeningkattubuhmengkompen#a#idenganmenaikan#uhutubuh8atuk :re#pon)#ioogiuntukmengeuarkanbendaa#ing

  2. Kenapadahakberwarnahijaudankenta?Hijau :karenadi#ebabkanoeh9arverdoperox#ida yang

  diha#ikanoeheuke#itpoimor(onukear yang terdapatdidaam #putum.In(ek#iimuntubuhpmnmengeuarkanverdoperoxidahijauKental :hiper#ekre#i mu0u# kenta

  !. "engapatidak#embuhdenganobatbatukdanterapiyg#eharu#mya?Karenapengobatanber#i(at#imptomatiktidakkau#ati(

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  2/27

  $. Kenapa H%& #uhu& euko#it& ebihdari norma?Leukosit :euko#ito#i# : in(ek#ibakterieuko#imeningkat& my0opa#ma 5 viru#

  euko#it norma ataurendahSuhu :. 7aktudemambakterimemiiki protein ipopoi#a0aridameningkatkan

  #et point tubuh. Set

  poinmeningkattubuhmengkompen#a#idenganmenaikan#uhutubuhHR :muamuanya antigen ma#ukke#auranna(a#danam#ukke aveou#

  maka#e du#t menjadipertahananterakhirdanmenyebabkanreak#iinama#i&

  bia#e du#t kaahmakabakteriakanmenyebabkankeru#akan membrane

  aveou# *berubang+ danmenyebabkan aveou# teri#i#e;#edarah < 0airan&

  #ehinggadi(u#iterhambatkarenaua#permukaan membrane berkurang.

  Pertukaran =2 berkurang>/-.

  Kompen#a#ijantunguntukmemenuhikebutuhan =2 jaringan.

  '. Kenapapada(otorotgendidapatkan in)trate padakeduaapanganparu

  *berikangambar+?

  muamuanya antigen ma#ukke#auranna(a#danam#ukke aveou# maka#edu#t menjadipertahananterakhirdanmenyebabkanreak#iinama#i& bia#e du#t

  kaahmakabakteriakanmenyebabkankerusakan ebrane al!eolus

  "berluban#$ danen%ebabkan al!eolus terisisel&seldarah '

  (airan)#ehinggadi(u#iterhambat.

  ,. Kenapapadap(didapatronkiba#ahdanredupdengan#uarada#arbronkia?Ronkibasah :adapenumpukan0airanpada#auranna(a#.

  Sehinggaudaraygmeewati0airan#ehinggaterdengarronkiba#ahRedup :karenapenumpukan in)trate

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  3/27

  Bipe 1& 2 dirawatjaan& hanyamemerukanCntibiotik#ebagaiterapiutama

  Bipe! : bia# rawatjaantapibutuhpengontroanku#u#

  Bipe $ ' :rawatinap

  /. ea#kan Pneumonia Severity Index?@#ia 'th>&penyakit *neopa#ti0& iver&FH6& 0erebrova#0uar& peny.ginja+tanda vita : %% !>& Si#to>/mmHg& Suhu>!' < G $& pu#e : G12'x-tipe ! : -1;/tipe $ : /1;1!tipe ' : G1!

  1.Kenapadiberi antibioti0& penurunpana#danobatbatuk?Cntibiotik :untukmengata#ibakteri *ka#u#ati(+Penurunpana# :karenademam=batbatuk :untukmengata#ibatuk *#imptomatik+

  11.Kriteria diagno#i# dari#0enario *dari mani(e#t+?erakandada :tidak#imetri#3emam !& J $1&1 der 0e0iu#8atukkenta& hijaukekuningan& kaau ama bia# merahberkaratSiano#i#peri(erSuarabronkia& ke0i& menge0i& hiang

  Eyeripeuritik *parieta+ :edempada aveoar penumpukanmenekan peura*parieta+

  12.33?1. Pneumonia. Pneumoniba0teria :inhaa#i& a#pira#i.

  Pertahanantubuhterahadapmikroorgani#meebihbaikdariinhaa#i6a0tor re#iko :u#ia& dm& ppok&

  eni# :0omunitia00uiredpneumoni *#trepto0o00u# pneumoni& #putum :

  karat be#i+&ho#pitaa00uiredpneumoni: *Ino#+& gram ;pneumonia#pira#i : padapemabuk& pe0andu& epiep#i

  b. Pneumonipneumo#i#ti#=ehproto9oa :Pneumo#iti#0arinii& bia#anya HI

  0. Pneumoninon ba0teria < atipi0 : viru#& jamurdkk

  2. 8ronkoekta#i# : ada in)trate *#uarabronkia+& #putum hijau!. 8ronkiti# : ronkiba#ah$. 4mboi paru : demam& euko#ito#i#& nyeri peura& hipok#i# *#iano#i#+

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  4/27

  1!.Langkahpenegakandiagno#i# dari#kenario?Cnamne#i# :demammenggigi& batukbatuk& ada #putum& #e#ak& nyeri dada%P3 :penyakitparukronik& pemakaian antibioti0 jangka ama&

  gangguanimunita#P6 :keadaanumum#adar& #iano#i#& tanda vita& keainan)#ikpadaparu *e(u#i

  peura+& pneumo thorax& hydro pneumothoraxPenunjang :(otothorax *in)trate opa0+& kuturba0teri

  1$.3iagno#i#?Pneumonia ba0teriaLeuko#itmeningkatSputum kuning& hijau *verdoperoxida+

  1'.4tioogi56aktorre#iko?4tioogi :#trepto00ou# pneumonia *'+& haemophiu# inuen9a *2&

  Famido)apnemoni 1!& my0opa#ma pneumoni !6a0tor re#iko :merokok *a#ap menghabatkerja#iiauntukmenyaring+&

  gayahidup& pa#0ain(ek#ibakteriatau viru#& a0oho& imuno0ompremi#e

  iru# : inuen9a& adenoviru#& #yn#itia re#piratoryamur :a#pergiu#& 0andida& no0ardiaProto9oa :pneumo#iti#0arii& toxopa#mo#i#& amedia#i#8ahankimia

  1,.eni# pneumonia?

  1-.Patogene#i#ka#u#?Berin(ek#i antigen dari#auranna(a#ataupenyebarandaripembuuhdarah

  *hematogen+

  menyebabkanre#ponimun

  #e0retmeningkatuntukmenangkap antigen& diaman#e0eretmengandung mediator

  inama#iIL 1& , *demam+& P"E *euko#ito#i#+& aveou# ru#ak& teri#i0airan

  *bunyiredup+

  1.Penataak#anaan?8eri antibioti0 tergantungjeni# :1. Strepto0o00u# *na(#iin+2. Kab#iea *0ephao#porin gen.!+!. Haemophiu# inuen9a *0ephao#porin+

  Siano#i# :terapi =2

  Sputum :bronkon#kopi*0ara+

  1/.Progno#i#?3irawat 2 minggu#embuhG'tahun G2mingguKarenameauidarah : bia# ke organ ain

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  5/27

  8atuk& redupdCdanya in)trate paru : pneumonia& pneumo#iti#Karenaadademam : pneumonia

  Lakukanpenge0atan gram& kuturBerapidanka#i)ka#i

  Step +

  1. Hubungandemamdanbatuk?

  2. Kenapadahakberwarnahijaudankenta?8atukadanya in(ek#i bakteri hiper#ekre#i muku# diterima oeh re#eptor batuk

  tjd tahap irita#i mengakti(kan re#eptor batuk kontrak#i otot epigoti#

  rima gotiti# membuka

  in#pira#i 0epat dan daam

  gotiti# menutup#eama &2 detik tekanan intrapumona tinggiek#pira#i mendadak

  udara keuar dg tekanan yg be#ar #ehingga mendorong muku# keuarSputum hijau merupakan indika#i pneumonia

  Pro#e# tjd warna hijau :Eeutro) memproduk#i bahan kimia anti#eptik diperukan bantuan en9im

  mieoperok#ida#eagar ber(ung#i baik peru bantuan 0o;en9im& berupa

  en9im be#i en9im be#i menyebabkan warna jd hijau

  8akteri yg menyebabkan warna hijau : p#eudomona#& haemophyu#&

  pneumo00i

  3ahak : normanya memproduk#i ebih kurang 1 m

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  6/27

  8urn#ide;"0ynn. C3C"S 3ICE=SIS 6ISI=L=IS.akarta:Penerbit

  buku kedokteran *4F+

  M Sputum kekuning;kuningan N pro#e# in(ek#i.M Sputum hijau N pro#e# penimbunan nanah. 7arna hijau ini

  dikarenakan adanya verdoperok#ida#e yg diha#ikan oeh P"E dm

  #putum. Sputum hijau ini #ering ditemukan pada penderita

  bronkhiekta#i# karena penimbunan #putum daam bronku# yang

  meebar dan terin(ek#i.

  Pri(e) S%l!ia ,-) Lorraine M- .ilson- Pato/olo#i : Konsep Klinis

  Proses&Proses Pen%akit- E0) akarta- 212-

  Eeutro) memproduk#i bahan kimia anti#eptik ini diperukan bantuan

  #ebuah en9im yang di#ebut myeoperoxida#e. 4n9im ini #endiri juga

  membutuhkan OpembantuO& yang di#ebut 0o;en9im& agar en9im dapat

  ber(ung#i ebih baik. 3an 0o;en9im yang berperan adaah 0o;en9im be#i&

  dan iniah yang akhirnya memberikan muku# warna hijaunya.

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  7/27

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  8/27

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  9/27

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  10/27

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  11/27

  Suber : http:''444-nej-or#'sear(h567pneuonia8asu#7pne

  !. "engapatidak#embuhdenganobatbatukdanterapiyg#eharu#mya?

  obat batuk hanya membantu gejaah batuk tapi tidak membatu

  membunuh mikroorgani#menya.suber : 9arakolo#i dan Terapi 9K ;-211- Edisi

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  12/27

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  13/27

  http:

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  14/27

  redup atau gangguan re#onan#i di akibatkan oeh #etiap keadaan yang

  menganggu getaran re#onan norma daam paru;paru atau keadaan yang

  menggangu pengahtaran dari getaran ter#ebut dari uar. =eh karen itu

  kon#iida#i parenkim paruparu mengakibatkan #uara perku#i# re#up

  0ontoh penyakit #eperti penumonia& neopa#ma& ateekta#i#& )bro#i#

  peura& e(u#i peura. Suara re#onan#i #kodaik bagian bawah parumengaami kompre#i oeh #etiap e(u#i peuritik dan voume bagian

  ata#nya berkurang & #uara bagian ata# torak# akan ber#i(at timpani

  *pneumonia obari#+ di ata# daerah kon#oida#i.Sumber: D$&F, 'olan. ). 1**+. 'ajor Diagnosis Fisi#. $d *.

  "a#arta :$%C

  -. Kenapaperupemerik#aan #putum?

  8ertujuan untuk mendapatkan data;data : mikrorgani#me patogenitoogi #e gana#& penghitungan #e dan di(eren#ia #e& pH& Protein&

  uko#a& L3H& dan berat jeni#. Sputum dapat di keuarkan dengan 0ara:

  "enepuk dada *Fhe#t per0u##ion+

  3ii#ap dengan menggunakan #eang meaui na#otrake

  *na#otra0hea #u0tioning+

  dii#ap menggunakan #puit #e0ara tran#trakea *Bran#tra0hea

  a#piration+Berkadang #uit mendapatkan dahak untuk pemerik#aan karena batuk

  ber#i(at kering atau dahak #angat engket. @ntuk keadaan ini& dapat di

  akukan dengan hidra#i #e0ara #i#temik dengan 0ara banyak minim atau

  dengan menggunakan nebui9er atau aero#o 0airan garam )#ioogi#&

  pemeberian a#eti#i#tein bertujuan untuk meningkatkan produk#i #putum.Sumber : Dr. R. Darmanto Djojodibroto, Sp.P, FCCP. 2001.

  Repirologi (respiratory mediine!. "a#arta : $%C"akro#kopi# oume

  Pada orang norma bia#anya tidak mengeuarkan #putum&

  kaau mengeuarkan jumahnya hanya #edikit yaitu kurang dari

  2' m

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  15/27

  "erah : 3i#ebabkan oeh perdarahan #egar

  Fokat : 3i#ebkan oeh perdarahan yang #udah ama. Kon#i#ten#i

  Eorma: #eperti air atau #edikit kenta. @n#ur J un#ur khu#u#

  Eorma: Bidak ada@ntuk men0ari adanya un#ur khu#u# maka #putum dituang pada

  0awan petri #ehingga menyu#un api#an tipi#& au perik#a dengan

  menngunakan oupe dan atar beakang hitam. Perhatikan adanya:

  8utir keju: Potongan J potongan ke0i berwarna kuning.

  @iran Fru#0hmann: 8enang kuning beruir yang #ering terihat

  benang pu#at. 3idapat pada a#ma bron0hiae.

  Buangan 8ronkhi

  8ahan dari tuangan ini adaah )brin& dan be#arnya tergantung dari

  be#arnya bron0hu# tempat membentuknya.

  Sumbat 3ittri0h: 8enda kuning putih yang dibentuk daan bron0hiatau bron0hiou#. Bidak ter#u#un dari )brin tetapi dari #e yang

  ru#ak& emak dan bakteri. 3itemukan pada a#ma bron0hiae&

  bron0hiti#& dan bron0hieta#i.

  ambar :

  1. Se Fhar0ot and Leyden

  2. @iran Fu#r0hmann

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  16/27

  !. Heart Fe 6aiure

  $. Se Hematoidine

  "iro#kopi#1. Sediaan Eati(

  M Piihah #ebagian dari #putum yang mengandung un#ur J un#urM Lau etakkan diata# obje0t ga## dan ditutup dengan de0k ga##M Lau perik#a di bawah mikro#kop dengan obje0ti( 1T dan $T.M Perhatikan adanya :

  Leuko#it& eritro#it& Heart (aiure 0e#& #erat ea#tik& uiran Fur#0hmann&

  kri#ta J kri#ta& (ungi& dan #e epite.

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  17/27

  2. Penge0atan DE *Dieh Ee#on+@ntuk mengamati adanya bakteri 8BC *A+ yang bia#anya terdapat pada

  pa#ien penderita B8F.Prin#ip:

  8BC *A+: 8akteri mengikat kuat 0at utama *DE C+ tidak untur oeh0at peuntur *DE 8+ dan tidak mengikat kuat 0at awan *DE F+ #ehingga

  bakteri berwarna merah. 8BC *;+: 8akteri tidak mengikat kuat 0at utama *DE C+ untur oeh

  0at peuntur *DE 8+ dan mengikat kuat 0at awan *DE F+ #ehingga bakteri

  berwarna biru.Fara Kerja:M enangi preparat yang #udah di)xatie dengan DE CM Pana#i preparat yang digenangi DE C tadi #ampai menguap ! kai.M Bunggu #eama ' J 1 menit.M 8uang #i#a 0at dan 0u0i pada air mengair.

  M 3e0oori#a#i dengan DE 8 #ampai untur.M Fu0i pada air mangair.M enangi dengan DE F #eama 2 J ' menit& 0u0i pada air mengair.M Keringkan dan perik#a di bawah miro#kop dengan =byekti( 1 T

  dengan minyak emer#i.

  . Kenaparawatjaan?/. ea#kan Pneumonia Severity Index?

  3igunakan untuk meihat indika#i pa#ien& ada 2 variabe yang dapat

  menentukan ha#i akhir : umur& keuhan penyerta*neopa#ma& d+& px aborat

  Interpreta#i :

  o 1 : > '

  o 2 : '1 J -

  o ! : -1 J /

  o $ : /1 J 1!

  o ' : G1!1

  o 1&2&! terma#uk ow ri#k

  o $ moderate

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  18/27

  o ' high ri#k haru# rawat inap

  %awat inap * dari goongan !+

  1.Kenapadiberi antibioti0& penurunpana#danobatbatuk?11.Kriteria diagno#i# dari#0enario *dari mani(e#t+?12.33?

  Pneumonia *in(ek#i bakteri pd parenkim paru+4tioogi : bakteri * #trepto0o00u# pneumoniae& p#eudomona#+ & viru#

  /hemoviru# in(kuen9a+ & (ungi * a#pergiu#+

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  19/27

  Pneumonia : ka#ik * ada batuk produkti(Ctipika * tdj ada batuk produkti(diawai #uatu penyakit dg

  imunokompromi#e 0th : SC%S

  Patogene#i#

  C#pira#i na#opharynx oroparinx : mengirup udara kotor hiper#ekre#imuku#Hematogen * jarang terjadi +

  1 ingkungan2 mikroorgani#me *! imunita#

  "ekani#me pertahanan paru : anatomi# #a perna(a#an& reek# batuk&

  #i#tem (ago#ito#i#Kooni#a#i bakteri pd #a na(a# keru#akan #a na(a#Pember#ihan #a na(a# pd in(ek#iu#

  Ka#i)ka#i

  Pneumonia yg didapat dari komunita# : in(ek#i L%B tjd daam $ jam #eteah

  dirawat di %S pd pa#ien yg beum pernah dirawat

  Pneumonia no#okomia : G $ jam #eama di %S

  Pneumonia a#pira#i < anaerob : in(ek#i bakteri dan organi#me anaerob

  Pneumonia oportuni#tik : pa#ien dg penekanan imun *HI+

  Pneumonia rekuren : organi#me aerob dan anaerob tjd pada )bro#i# ki#tik dan

  bronkoekta#i#

  Pneumonia

  Djojodibroto, R. Darmanto. Respirology (Respiratory Medicine). EGC, Jakarta.

  2!.

  "an(e#ejaa #erupa untuk #emua jeni# pneumonia tapi bia#anya paing

  menonjo karena bakteri:

  M Se0ara #igni)kan meningkatkan aju pernapa#an . Eorma dan tingkat

  pernapa#an norma bervaria#i dengan u#ia & dengan bayi muda dan

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  20/27

  anak;anak yang memiiki tingkat norma ebih 0epat daripada

  pernapa#an anak remaja dan orang dewa#a .

  M 3emam dan menggigi dari pro#e# inama#i dan batuk yang #ering

  produkti( & puruen & dan #ekarang #epanjang hari & bayi mungkin

  merintih& daam upaya untuk meningkatkan airan udara .

  M Eyeri dada akibat irita#i peura . %a#a #akit mungkin menyebar ataudi#ebut daerah perut .

  M Sputum yang berwarna kuning *untuk Strepto0o00u# pneumoniae + &

  merah muda *untuk Staphyo0o00u# aureu# + & atau kehijauan dengan

  bau tertentu * P#eudomona# aerugino#a + .

  M Fra0ke# & #uara tambahan paru ketika #auran udara terbuka tiba;

  tiba & menunjukkan in(ek#i #auran napa# bagian bawah .

  M "engi & #uara bernada tinggi terdengar ketika udara bergega#

  meaui ubang #empit& menandakan ob#truk#i airan udara .

  M Keeahan & baik dari reak#i peradangan dan hipok#ia & jika in(ek#i

  #eriu# .M Eyeri peura dari peradangan dan edema .

  M %e#pon #ubjekti( dari dy#pnea adaah umum . 3i#pnea adaah ra#a

  apar udara atau ke#uitan diaporkan daam bernapa# & yang dapat

  dikaitkan #ebagian pertukaran ga# menurun .

  M Hemopti#i# & batuk #ampai darah & dapat terjadi #ebagai akibat dari

  0edera tok#in ang#ung ke kapier atau #ebagai ha#i dari reak#i

  inama#i dan keru#akan kapier berikutnya .

  Eli=abeth - or4in Ph>) MS*) *P- Handbook o?

  Pathoph%siolo#%) 3rd Edition- 2@-

  a. Pneumonia bakteria"ikroorgani#me ma#uk paru meaui inhaa#i udara dari atmo#(er

  atau a#pira#i dari na#o(aring dan oro(aring.6aktor re#iko: u#ia anjut& peny. antung& akohoi#me& 3"& PP=K."an(e# : gejaa in(ek#i #auran napa# akut ata#& nyeri ketika

  menean& demam tinggi G $UF& batuk berdahak kenta& bunyi

  redup #aat perku#i dan #aat au#kuta#i ada ronki& euko#ito#i# G

  !

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  21/27

  "enyebabkan ob#truk#i #auran na(a#& pneumoniti# oeh

  bahan kimia& in(ek#i dan tenggeam di air.b. Pneumonia Pneumo#i#ti#

  3i#ebabkan karena proto9oa *pneumo0yti# 0arinii+& bia#a terjadi

  pada bayi prematur& penderita yang menderita #akit kegana#an

  eukemia dan im(oma yang mendapat obat antimetaboit danko#rtiko#teroid."an(e# : batuk dan demam& perjaanan peny. 3apat ambat tapi

  ada juga yang 0epat. Pada keadaan i#tirahat teah terjadi

  di#pneu& batuk non produkti( tanpa di#ertai demam& diagno#i#

  ditegakkan dengan ditemukan pneumo#iti# 0arinii.Berapi : antibiotik #eama ima hari atau dua hari #eteah gejaa

  demam hiang.0. Pneumonia atipik < non bakteria

  Karena my0opa#ma pneumoniae& 0amidia p#itta0i& egionea

  pneumophia& 0oxiea burnetti."an(e# : demam !&!;$UF& batuk non produkti(& #e#ak napa#&

  maai#e& myagia.Pada anak2 in(ek#i viru# #in#itia di#ertai rinorea& #uara #erak

  terdengar ronki kering.Pada (oto paru gambaran pro#e#nya menyebar. Px: terdengar

  bi#ing ge#ek peura.Berapi : pen0egahan vak#in& kemo pro)ak#i#

  Djojodibroto, R. Darmanto. Respirology (Respiratory Medicine). EGC,

  Jakarta. 2!.

  1!.Langkahpenegakandiagno#i# dari#kenario?

  1$.3iagno#i#?1'.4tioogi56aktorre#iko?

  Etiolo#i dari dia#nosis

  8akteria *kuman+

  ira *viru#+

  %i0kket#ia

  amur

  Proto9oa

  Cergi Khemika *bahan kimia+

  %adia#i

  =bat *drug rea0tion pneumoniti#+ : nitro(urantion& bu#u(an&

  methotrexate& d.

  Penyebab tidak jea# : de#uamative inter#titia pneumonia& eo#ino)ik

  pneumonia.

  3.

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  22/27

  Sumber : pumonoogi 6K @E3IP

  9aktor resikoa. 6ung#i pertahanan tubuh *#pe#i)k dan non#pe#i)k+ terganggub. angguan ke#adaran yg terjadi #ebgai akibat

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  23/27

  redup #aat perku#i dan #aat au#kuta#i ada ronki& euko#ito#i# G

  !

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  24/27

  (. Pneumoni in the immuno0ompromi#e ho#t : Pneumoni yg terjadi pada

  penderita yang #edang meakukan atau pengobatan imuno#upre#i(g. @nu#ua pneumoni : Berjadi pada org yang baru datang atau

  meninggakan daerah tertentu. "i#a : pneumoni ty(oid pada daerah

  tropik

  Sumber : pumonoogi (k undip

  1-.Patogene#i#ka#u#?

  Fara ma#uknya kuman #ampai jaringan paru

  o Inhaa#i kuman *mikroba+ yg ada di udara

  o C#pira#i organi#me dari na#o(aring

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  25/27

  ainnya& dan orang tua mungkin memerukan perawatan ebih anjut.

  ika gejaa memburuk& pneumonia tidak membaik dengan perawatan di

  rumah& atau terjadi kompika#i& orang ter#ebut akan #ering haru#

  dirawat di rumah #akit.

  Bakteri pneuonia

  Cntibiotik digunakan untuk mengobati pneumonia bakteri. Sebaiknya&antibiotik tidak berguna untuk radang paru;paru& me#kipun mereka

  kadang;kadang digunakan untuk mengobati atau men0egah in(ek#i

  bakteri yang dapat terjadi di paru;paru yang ru#ak oeh radang paru;

  paru. Piihan antibiotik tergantung pada #i(at pneumonia&

  mikroorgani#me yang paing umum menyebabkan pneumonia di

  wiayah geogra)# oka& dan #tatu# kekebaan dan ke#ehatan yang

  menda#ari individu. Pengobatan untuk pneumonia ideanya haru#

  dida#arkan pada mikroorgani#me penyebab dan #en#itivita# diketahui

  antibiotik. Eamun& penyebab khu#u# untuk pneumonia diidenti)ka#i

  daam hanya ' dari orang;orang& bahkan #eteah evaua#i yangua#. Karena pengobatan umumnya haru# tidak ditunda daam #etiap

  orang dengan pneumonia yang #eriu#& pengobatan empiri# bia#anya

  dimuai jauh #ebeum aporan aboratorium ter#edia. 3i Inggri#&

  amok#i#iin dan karitromi#in atau eritromi#in adaah antibiotik yang

  dipiih untuk kebanyakan pa#ien dengan pneumonia komunita#;

  diperoeh& pa#ien aergi terhadap peni#iin diberikan eritromi#in #ebagai

  pengganti amok#i#iin. 3i Cmerika @tara& di mana YatipikaY bentuk

  komunita#;pneumonia menjadi ebih umum& ma0roide# *#eperti

  a9itromi#in dan karitromi#in+& para uorouinoone#& dan dok#i#ikin

  teah mengung#i amok#i#iin #ebagai ini pertama pengobatan rawatjaan bagi ma#yarakat;pneumonia. Lamanya pengobatan #e0ara

  tradi#iona tujuh #ampai #epuuh hari& tetapi ada bukti peningkatan

  bahwa kur#u# pendek *#e#ingkat tiga hari+ #udah 0ukup.

  Cntibiotik untuk pneumonia didapat di rumah #akit terma#uk

  #e(ao#porin ketiga dan keempat genera#i& 0arbapenem#&

  uorouinoone#& aminogiko#ida& dan vankomi#in. Cntibiotik bia#anya

  diberikan #e0ara intravena. 8eberapa antibiotik dapat diberikan daam

  kombina#i daam upaya untuk mengobati #emua mikroorgani#me

  penyebab yang mungkin. Piihan antibiotik bervaria#i dari rumah #akitke rumah #akit karena perbedaan regiona daam mikroorgani#me yang

  paing mungkin& dan karena perbedaan kemampuan mikroorgani#me

  Ountuk meawan berbagai perawatan antibiotik.

  =rang;orang yang mengaami ke#uitan bernapa# karena pneumonia

  mungkin memerukan tambahan ok#igen. Individu #angat #akit

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  26/27

  mungkin memerukan perawatan inten#i(& #ering terma#uk intuba#i

  endotrakea dan ventia#i buatan.

  pneuonia Airal%adang paru;paru yang di#ebabkan oeh inuen9a C dapat diobati

  dengan rimantadine atau amantadine& #edangkan radang paru;paruyang di#ebabkan oeh inuen9a C atau 8 dapat diobati dengan

  o#etamivir atau 9anamivir. Perawatan ini bi#a menguntungkan hanya

  jika mereka dimuai daam waktu $ jam dari timbunya gejaa. 8anyak

  #train inuen9a H'E1 C& juga dikena #ebagai u burung atau Yu

  burung&Y teah menunjukkan perawanan terhadap amantadine dan

  rimantadine. Bidak ada pengobatan yang e(ekti( dikena pneumonia

  viru# yang di#ebabkan oeh 0oronaviru# SC%S& adenoviru#& hantaviru#&

  atau viru# parainuen9a.

  pneuonia ,spirasiBidak ada bukti untuk mendukung penggunaan antibiotik daam

  pneumoniti# kimia tanpa in(ek#i bakteri. ika in(ek#i hadir daam

  pneumonia a#pira#i& piihan antibiotik akan tergantung pada beberapa

  (aktor& terma#uk organi#me penyebab di0urigai dan apakah pneumonia

  diakui#i#i pada ma#yarakat atau dikembangkan di rumah #akit. Piihan

  umum terma#uk kindami#in& kombina#i antibiotik beta;aktam dan

  metronida9o& atau aminogiko#ida.

  Kortiko#teroid bia#anya digunakan daam pneumonia a#pira#i& tetapi

  tidak ada bukti untuk mendukung penggunaan mereka baik. %adang

  paru;paru dapat bertahan ebih ama& dan pneumonia mikopa#ma

  dapat mengambi empat #ampai enam minggu untuk menyee#aikan

  #epenuhnya. 3aam ka#u# di mana pneumonia berkembang menjadi

  kera0unan darah *bakteremia+& ebih dari 2 penderita meningga. Pneuonia ,tipikal

  "akroid merupakan antibiotik piihan utama pada pneumonia atipik .

  4ritromi#in mempunyai e(ektivita# kini# yang baik pada in(ek#i "y0opa#ma

  pneumoniae& tetapi tidak e(ekti( daam mengeradika#ikan mikroorgani#me

  dari jaringan. 3o#i# eritromi#in untuk anak berki#ar antara !;'

  mg

 • 7/21/2019 Master Lbm 3 Rizqon Yasir K

  27/27

  I#i humidi)er dengan air hangat dan menghirup kabut hangat.

  Cmbi beberapa napa# daam;daam dua atau tiga kai #etiap jam. Eapa#

  daam;daam akan membantu membuka paru;paru Cnda.

  Bekan dada dengan embut beberapa kai #ehari dan berbaring dengan kepaa

  ebih rendah dari dada Cnda. Ha ini dapat membantu memun0ukan endir

  dari paru;paru. "inum banyak 0airan *a#akan dokter mengatakan tidak apa;apa+:

  "inum air& ju#& atau teh emah

  "inum #etidaknya , #ampai 1 0angkir #ehari

  angan minum akoho

  3apatkan banyak i#tirahat ketika Cnda puang. ika Cnda mengaami

  ke#uitan tidur di maam hari& tidur #iang #iang hari.

  D$&F, 'olan. ). 1**+. 'ajor Diagnosis Fisi#. $d *. "a#arta

  :$%C

  1/.Progno#i#?