Click here to load reader

MASCIL“ – MATEMATIKA IR MOKSLAI GYVENIMUIgmail.com VU Matematikos ir informatikos institutas APIE „MASCIL“ •ES 7-osios Bendrosios programos projektas „Mascil“ – Mathematics

 • View
  222

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of MASCIL“ – MATEMATIKA IR MOKSLAI GYVENIMUIgmail.com VU Matematikos ir informatikos institutas...

 • MASCIL MATEMATIKA IR

  GAMTOS MOKSLAI GYVENIMUI

  Maryt Skakauskien

  [email protected]

  Valentina Dagien [email protected]

  Egl Jasut [email protected]

  VU Matematikos ir informatikos institutas

  http://www.mascil-project.eu

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.mii.lt/images/adv/advertisement.php?&adv_id=107&mode=click

 • APIE MASCIL

 • ES 7-osios Bendrosios programos projektas

  Mascil Mathematics and Sciences for Life

  Matematika ir gamtos mokslai gyvenimui

  FP7- SCIENCE -IN- SOCIETY -2012- 1

  Projekt koordinuoja Freiburgo pedagogikos

  universitetas (University of Education Freiburg).

  Trukm: 2013-01-01 2016-12-31

  http://www.mii.lt/images/adv/advertisement.php?&adv_id=107&mode=click

 • Partneriai

 • Projekto tikslas

  Pakeisti matematikos ir gamtos moksl

  mokymo kultr gyvendinant tyrinjimais

  grst mokymsi (glaudiai siejant su darbo

  pasauliu) kasdieniame mokyme mokykloje

  ir mokslikai vertinti ios veiklos

  veiksmingum.

  Tyrinjimais grstas mokymasis Inquiry-based learning

 • Sklaidos strategija

  Pagrindinis tikslas mokytoj mokymas.

  Pradini, pagrindini ir vidurini mokykl

  bei bsimiems mokytojams (studentams)

  bus rengiami seminarai, naudojami vairs

  e-mokymosi ar miriojo mokymo metodai.

 • Projekto klausimai tyrim sritys

  Kokia yra tyrinjimais grsto mokymosi esant turtingai

  profesinei aplinkai (kai parengta mokymosi mediaga,

  mokomi ir konsultuojami mokytojai) reikm skirtingose

  mokymosi bendruomense?

  Kokie veiksniai padeda gyvendinti tyrinjimais grst

  mokymsi?

  Kokie veiksniai trukdo gyvendinti tyrinjimais grst

  mokymsi?

  Kokie rezultatai pasiekiami naudojant vairias sklaidos

  strategijas?

  Kaip tyrinjimais grstas mokymasis i turtingos profesins

  aplinkos gali bti perkeltas kiekvienos mokyklos praktik?

 • Tyrim metodai

  Kokybinis tyrimas - atvejo tyrimo analiz (case study).

  Kiekybinis status-quo tyrimas ir kiekybinis pre-post

  tyrimas (remiantis kiekybine analize).

  Tyrimuose turi dalyvauti 50-100 mokytoj i kiekvienos

  projekto partneri alies.

  Duomenys bus renkami i mokini, mokytoj, mokytoj

  rengj, student, dstytoj vis projekto gyvendinimo

  laikotarp.

  Naudojami klausimynai, interviu, klass stebjimas ir

  filmavimas.

 • Etikos klausimai

  Duomen apsauga, anonimikumas ir

  privatumas

  Dalyvi isakytos nuomons, valgos ar elgesys

  nebus siejamas su jais jokiais bdais ir bus

  isaugotas konfidencialumas apibendrinant

  duomenis.

  Duomenys bus saugomi anonimikai 5 metus

  pasibaigus projektui.

 • Lietuvos projekto svetain:

  http://ims.mii.lt/mascil/

  Tarptautin Mascil projekto svetain:

  http://www.mascil-project.eu/

  http://ims.mii.lt/mascil/http://ims.mii.lt/mascil/http://ims.mii.lt/mascil/http://ims.mii.lt/mascil/http://ims.mii.lt/mascil/http://ims.mii.lt/mascil/http://ims.mii.lt/mascil/http://www.mascil-project.eu/http://www.mascil-project.eu/http://www.mascil-project.eu/http://www.mascil-project.eu/http://www.mascil-project.eu/http://www.mascil-project.eu/http://www.mascil-project.eu/http://www.mascil-project.eu/http://www.mascil-project.eu/http://www.mascil-project.eu/http://www.mii.lt/images/adv/advertisement.php?&adv_id=107&mode=click

 • GYVENDINIMAS LIETUVOJE

 • Projektas Lietuvoje

  Mascil projekt Lietuvoje kuruoja Vilniaus

  universiteto Matematikos ir informatikos

  instituto Informatikos metodologijos skyrius

  Projekto vadov prof. Valentina Dagien

  Projekto veiklas koordinuoja doktorant

  Egl Jasut

 • Nacionalin patariamoji taryba

  Formaliojo ir neformaliojo vietimo atstovai, tv

  asociacijos nariai, pramons, vyriausybs atstovai ir

  kt.;

  Veikia kaip patariamoji grup, kuri kiekvien kart

  susirinkusi periri ir numato projekto darbus;

  Analizuoja nacionalin vietimo sistem ir politik;

  Stebi veikl projekto gyvendinimo laikotarpiu;

  Numatomi ei susitikimai projekto metu;

  Susitikimai fiksuojami projekto ataskaitose.

 • Nacionalin patariamoji taryba

  1. Dr. Daiva Bingelien, NEC

  2. Viktoras Dagys, LIKS

  3. Alvida Lozdien, UPC

  4. Jurgita Nemanien, MM

  5. Andrius Plekaitis, Infobalt asociacija

  6. Egl Prancknien, Mokykl tobulinimo centras

  7. Maryt Skakauskien, MM

  8. Laura Stepanauskien, Vilniaus Balsi pagr. mokykla

  9. Giedrius Vaidelis, UPC

  10. Albina Vilimien, UPC

  11. Aidas andaris, VU MII

 • Bendradarbiaujanios mokyklos

  Alytaus Adolfo Ramanausko -Vanago

  gimnazija

  Alytaus altini pagrindin mokykla

  Druskinink Ryto gimnazija

  Kauno maisto pramons ir prekybos

  mokymo centras

  Kauno jzuit gimnazija

  Kauno rajono ekiks Prano

  Dovydaiio vidurin mokykla

  Kauno rajono Karmlavos Balio

  Burao gimnazija

  Kauno Santaros gimnazija

  Kauno Varpelio pradin mokykla

  Kdaini Josvaini gimnazija

  Kdaini Juozo Pauktelio pagrindin

  mokykla

  Klaipdos Gedmin pagrindin

  mokykla

  Klaipdos Simono Dacho

  progimnazija

  Prien Revuonos pagrindin

  mokykla

  iauli Saultekio gimnazija

  Taurags Martyno Mavydo

  progimnazija

  Vilniaus Balsi pagrindin mokykla

  Vilniaus jzuit gimnazija

  Vilniaus Antano Vienuolio pagrindin

  mokykla

 • Mokytoj mokymas Irinkti ir iversti udavinius mokytojams ir mokiniams;

  numatyti susitikim su mokytojais skaii; susieti mokytoj

  mokymo veiklas su ugdymo programomis ir turimais klass

  itekliais.

  Kiekviena alis turi atsivelgti nacionalin mokytoj mokymo

  kontekst.

  Apmokyti 150 200 mokytoj per metus (i viso apie 600).

  Mokymuose gali dalyvauti visi norintys gamtos moksl,

  matematikos, informacini technologij mokytojai

  Mokymus planuojama pradti 2014 met ruden

  Visa mediaga bus pasiekiama lietuvikame Mascil tinklalapyje

 • Mokytoj mokymo (face to face)

  mediaga

  Mediaga pateikiama tinkle

  Vertimas lietuvi kalb

  http://mascil.mathshell.org.uk/

  http://mascil.mathshell.org.uk/http://mascil.mathshell.org.uk/http://mascil.mathshell.org.uk/http://mascil.mathshell.org.uk/http://mascil.mathshell.org.uk/http://mascil.mathshell.org.uk/http://mascil.mathshell.org.uk/http://mascil.mathshell.org.uk/http://mascil.mathshell.org.uk/

 • Mascil profesinio tobulinimo

  priemon

  Kaip mokyti naudojant priemon

  Paaikinama, kaip naudoti priemon e-mokymse ir

  mokyme klasje

  Tyrinjimais grstas mokymasis

  Paaikinami visi tyrinjimais grsto mokymosi

  aspektai

  Darbo pasaulis

  Pateikiami nauji matematikos ir gamtos mokymo

  bdai susietis su darbo pasauliu

 • Galimas mokym scenarijus

  1 sesija Darbo pasaulis Darbas

  mokytoj

  grupje

  Kaip mes dirbsime mokytoj

  grupje?

  Priemon A: Apklausa

  Priemon B: Pagrindiniai

  vaidmenys

  2 sesija Tirinjimais

  grstas

  mokymasis

  (TGM)

  TGM klas Kas vyksta TGM klasje? Priemon A: TGM klass

  apibdinimas

  Priemon B: TGM klass

  stebjimas

  3 sesija Tirinjimais

  grstas

  mokymasis

  (TGM)

  TGM klas Kaip palaikomas TGM? Priemon A: Klass

  klausinjim diskusija

  Priemon B: Efektyvaus

  klausinjimo planavimas

  4 sesija Tirinjimais

  grstas

  mokymasis

  (TGM)

  TGM

  matematikoje

  Kaip TGM gali bti

  gyvendinama matematikoje?

  Kaip planuojame TGM

  matematikoje?

  Priemon A: Palyginamos

  struktrins ir nestruktrins

  uduotys

  Priens B: Mokymo problem

  sprendimo patarimai

  5 sesija Darbo pasaulis Susiejimas su

  darbo pasauliu

  Kaip uduotys klasje

  siejamos su darbo pasauliu?

  Priemon A: Uduoi

  susiejimas su darbo pasauliu

  6 sesija Darbo pasaulis Susiejimas su

  darbo pasauliu

  Kaip matematikos uduotys

  siejamos su darbo pasauliu?

  Priemon B: Architektra

 • Vadovli uduoi pritaikymas

  1. prastos struktruotos uduoties perkrimas

  tyrinjimais grst uduot

  Pateikiama realios problemos struktrin uduotis.

  Sudaromos galimybs studentams bti uduoties krjais.

  Praleidiami tarpiniai klausimai.

  Praoma sukurti pamokos plan (vadas, procesas, tikslai).

  Palyginamas su struktruotos uduoties pamokos planu.

  Diskutuoja apie vertinimo galimybes.

 • 2. Susiejimas su darbo pasauliu

  Paaikinamas uduoties turinys ir bandoma susieti su

  darbo pasauliu.

  Mstoma apie galim darbo viet ir veiklas.

  Nustatomas produkto ryys su darbo pasauliu.

 • 3. Skatinamas bendradarbiavimas ir bendravimas

  Praoma pateikti uduoi diskusijai.

  sitikinama, kad ioms uduotims reikia

  bendradarbiavimo (pvz. Atsakomyb pasidalijimo)

  Organizuojamas grtamasis ryys

 • Mokytoj e-mokymo mediaga

  Mokytoj mokymo mediaga face to face

  adaptuota e-mokymui

  Vertimas lietuvi kalb

  Moodle aplinkoje

  http://teacher-communication.mascil-project.eu/

  2014-06-10

  http://teacher-communication.mascil-project.eu/http://teacher-communication.mascil-project.eu/http://teacher-communication.mascil-project.eu/http://teacher-communication.mascil-project.eu/http://teacher-communication.mascil-project.eu/http://teacher-communication.mascil-project.eu/http://teacher-communication.mascil-project.eu/http://teacher-communication.mascil-project.eu/http://teacher-communication.mascil-project.eu/http://teacher-communication.mascil-project.eu/http://teacher-communication.mascil-project.eu/

 • Tyrinjimais grstu udaviniai

  Atrinkti po 3 matematikos, fizikos, chemijos

  biologijos udaviniai

  Vertimas lietuvi kalb

  Mnesio udaviniai matematikos ir gamtos

  mokslu (iki 2015 gegus)

  http://www.mascil-project.eu/classroom-material.html

  http://www.mascil-project.eu/classroom-material.htmlhttp://www.mascil-project.eu/classroom-material.htmlhttp://www.mascil-project.eu/classroom-material.htmlhttp://www.mascil-project.eu/classroom-material.htmlhttp://www.mascil-project.eu/classroom-material.htmlhttp://www.mascil-project.eu/classroom-material.htmlhttp://www.mascil-project.eu/classroom-material.htmlhttp://www.mascil-project.eu/classroom-material.htmlhttp://www.mascil-project.eu/classroom-material.htmlhttp://www.mascil-project.eu/classroom-material.htmlhttp://www.mascil-project.eu/classroom-material.htmlhttp://www.mascil-project.eu/classroom-material.htmlhttp://www.mascil-project.eu/classroom-material.html

 • Uduoties pavyzdys

  2014-06-10

 • Mnesio uduotis

 • Anketavimas (pre-post)

  Apklausti 50-100 mokytoj

  Kiekvieno mokytojo sutikimas dalyvauti

  apklausoje

  Apklausiant mokinius tv sutikimas dl

  mokinio dalyvavimo apklausoje (jei mokinys

  nepilnametis) arba mokinio sutikimas

 • Anketos

  Tikslas ianalizuoti esam padt, susijusi su tyrimu grstu

  mokymu matematikos ir gamtos moksl pamokose bei

  isiaikinti i mokomj dalyk ryius su darbo pasauliu

  vairiose alyse.

  Anketos struktra:

  Bendroji informacija: amius, darbo patirtis, mokini amius

  ir kt.

  Tyrinjimais grstas mokymasis ir darbo pasaulis

  Mokymas

  Pirmoji apklausa jau vyko

  Po projekto gyvendinimo bus apklausiami tie patys mokytojai

 • www.mascil-project.eu 10.06.2014

  1132 .62 42 Country N Female Age

  Austria 72 (.06) .53 37

  Bulgaria 52 (.05) .84 49

  Cyprus 156 (.14) .73 40

  Czech Republic 72 (.06) .69 43

  Germany 52 (.05) .44 41

  Greece 231 (.20) .44 47

  Lithuania 122 (.11) .86 48

  Netherlands 50 (.04) .49 43

  Norway 58 (.05) .52 40

  Romania 69 (.06) .78 30

  Spain 76 (.07) .55 43

  Turkey 69 (.06) .71 40

  UK 53 (.05) .45 36

 • www.mascil-project.eu 10.06.2014

  TYRIM EIGA

  18 mn.:

  surinkt duomen ataskait

  Innsbruck

  17 mn. 21 mn.:

  Anket vertinas, atvejo tyrimo metodikos parengimas

  22 mn.:

  Pradedami mokytoj mokymai

  Pradedamas atvejo tyrimas (Case study)

 • www.mascil-project.eu 10.06.2014

  TYRIM EIGA

  33 mn.:

  Atvejo tyrimo analizs ataskaita

  44 mn.:

  Anket pildymas (post)

  45 mn:

  Atvejo tyrimo analiz

  48mn.:

  Projekto vertinimo ataskaita

 • Educating the educators

  Gruodio 15-16 d.

  Esenas, Vokietija

  Daugiau informacijos:

  http://educating-the-educators.ph-freiburg.de/start

  http://educating-the-educators.ph-freiburg.de/starthttp://educating-the-educators.ph-freiburg.de/starthttp://educating-the-educators.ph-freiburg.de/starthttp://educating-the-educators.ph-freiburg.de/starthttp://educating-the-educators.ph-freiburg.de/starthttp://educating-the-educators.ph-freiburg.de/starthttp://educating-the-educators.ph-freiburg.de/starthttp://educating-the-educators.ph-freiburg.de/starthttp://educating-the-educators.ph-freiburg.de/starthttp://educating-the-educators.ph-freiburg.de/starthttp://educating-the-educators.ph-freiburg.de/starthttp://educating-the-educators.ph-freiburg.de/starthttp://educating-the-educators.ph-freiburg.de/start

 • AI U DMES...

  ...KLAUSIMAI...

  http://www.mii.lt/images/adv/advertisement.php?&adv_id=107&mode=click