Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a ...

 • Published on
  08-Feb-2017

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Masarykova univerzita

  Filozofick fakulta

  stav esk literatury a knihovnictv

  Mgr. Lucie Dolealov

  SONDY DO ESKCH IMAGINATIVNCH POHDEK

  90. LET 20. STOLET

  DISERTAN PRCE

  Vedouc prce: doc. PhDr. Vlastimil Vlek, CSc.

  Brno 2015

 • Prohlauji, e jsem disertan prci vypracovala samostatn s vyuitm

  uvedench pramen a literatury.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  V Brn dne 24. srpna 2015 Lucie Dolealov

 • Dkuji svmu koliteli doc. PhDr. Vlastimilu Vlkovi, CSc., za vstcnost ,

  trpliv a dsledn veden m prce, cenn rady a podntn pipomnky.

  Velk dk pat tak m nejbli rodin , bez jej podpory by tato prce

  nemohla bt dokonena.

 • OBSAH

  1 VOD ............................................................................................................................... 5

  1.1 KE KLASIFIKACI ESK AUTORSK POHDKY

  90. LET 20. STOLET ....................................................................................................... 5

  1.2 CLE A TEORETICK VCHODISKA PRCE ...................................... 10

  2 ANALYTICK ST ............................................................................................... 15

  2.1 VE STOPCH LIDOVHO VYPRAVSTV ........................................... 15

  2.1.1 Od nonsensu k imaginaci (Pohdkov tvorba Karla iktance) .............. 15

  2.2 POHDKA JAKO NSTROJ DOBOV KRITIKY .................................. 30

  2.2.1 Uzel pohdek ......................................................................................................... 30

  2.2.2 Lyrizujc pohdky Jana Vladislava

  (K pohdkovmu cyklu Co vyprvl vtr bl ri) ............................................... 32

  2.2.3 Pohdky Alexandra Klimenta pro mal i velk dti .................................. 40

  2.2.4 Mezi pohdkou a povdkou

  (Nad imaginativnmi pohdkami Ivana Klmy) ...................................................... 57

  2.3 OD EPIKY K LYRICE ......................................................................................... 69

  2.3.1 Pohdkov balada Tome Pknho ............................................................... 69

  2.4 NVRAT K PROD A K ZKLADNM LIDSKM HODNOTM

  V IMAGINATIVN POHDKOV TVORB AUTOREK ................................ 81

  2.4.1 Ekologick pohdky Ludmily Klukanov ..................................................... 81

  2.4.2 Babiiny pohdky Marcelly Dostlov ........................................................ 91

  2.4.3 Pohdkov przy Evy Hudekov ................................................................. 106

  3 ZVR ......................................................................................................................... 117

  4 SEZNAM POUIT LITERATURY ................................................................ 125

  5 SEZNAM POUITCH ZKRATEK ................................................................. 136

  6 SUMMARY ................................................................................................................. 137

 • 5

  1 VOD

  1.1 KE KLASIFIKACI ESK AUTORSK POHDKY

  90. LET 20. STOLET

  Autorskou pohdku chpeme jako nov typ pohdkovho nru, jako pvodn,

  samostatn a svbytn autorsk vtvor, jeho sept s lidovou pedlohou se

  znan uvoluje .1 Zkonitosti nru autor velmi asto vdom naruuje

  a inovuje, a tak se z novodobch pohdek postupn vytrcej prvky, kter

  bylo mon povaovat za charakteristick pro tento nr. Miz asov a mstn

  odlehlost a neuritost dje, schematinost charakteru postav, ustlen vstupn

  a zvren formule, naruena je i tradin syetov vstavba, samozejmost

  nen ani vtzstv dobra nad zlem. Autorsk pohdka reflektuje soudobou

  realitu, autor do pohdky vn sv vlastn mylenky, pocity a nzory na

  spolenost, do poped se dostv osobit vypravsk styl jednotlivch

  autor.

  Spoleensk i kulturn zmny, kter po listopadu 1989 nastaly, mly

  nemal vliv tak na autorskou pohdkovou produkci . Ta v prbhu 90. let

  zav velk rozkvt. Podobn jako v jinch oblastech literatury se vak vedle

  kvalitn pohdkov tvorby objevuj i pohdky poklesl umleck hodnoty.

  Velk mnostv rznorodch titul odlinch kvalit vedlo vdeck pracovnky

  koncem 90. let a na potku novho tiscilet k tomu, aby vyzvedli soudobou

  esteticky hodnotnou pohdkovou tvorbu a pokusili se ji klasifikovat.

  Autorsk pohdce 90. let 20. s tolet vnuje pozornost Vra Vaejkov ve

  sv studii esk autorsk pohdka2. S ohledem na mru uplatnn dtskho

  aspektu si v pvodn polistopadov umlecky hodnotn autorsk pohdkov

  produkci vm dvou zkladnch proud.

  Prvn skupinu tvo texty, kter se svm srozumitelnm obsahem

  i nenronou formou obrac k malmu dtskmu teni. K pohdkm tohoto

  1 Viz TOMAN, Jaroslav. Vybran kapitoly z teorie dtsk literatury. esk Budjovice: Jihoesk univerzita,

  1992, s. 69. 2 VAEJKOV, Vra. esk autorsk pohdka. Brno: CERM, 1998, 16 s. ISBN 80-7204-092-8.

 • 6

  typu ad Vaejkov nov pbhy dtmi oblbenho zvecho hrdiny Krtka

  v knize Krtek a orel od Hany Doskoilov (1996), Macourkovy pohdkov

  pbhy o ofce (1992) nebo voln pokraovn Macha a ebestov, dle

  pipomn pohdky Emila alouna (Vodnk blabuka , 1995) a Jaromra

  Kincla (Rkosnek a hvzdy , 1996). Do tto kategorie nle i pohdky

  vyprvn tatnkem Tatnku, ta se ti povedla (Zdenk Svrk, 1991),

  Povdaky pro Klru (Ji Strnsk, 1996) nebo Tatnkovy pohdky (Ludvk

  Steda, 1997). Malm dtem jsou pstupn i verovan pohdky z knih

  Potn oveek (1995) a Kdo nev, a tam b (1996) Jiho ka nebo

  Pohdky ze stbrnch hor (1995) Jiiny Salaquardov, kter podle Vaejkov

  vstupuje na cestu iluzivnho folkloru3.

  Vedle pohdek adresovanch malm tenm si Vaejkov vm, e se

  zde objevuj texty vn ladn, pemliv, poetick, prostednictvm

  skrytch vznam promlouvajc k zvanm problmm lidskho nitra,

  lidskho posln i mezilidskch vztah vetn jejich spoleenskho

  uspodn. Jsou pro recipienty nronj, vybzej k interpretanm

  nvratm.4 V domcm prosted vid Vaejkov nvaznost tchto pohdek na

  vypravsk umn Boeny Nmcov a Vclava hy, v mezinrodnm

  kontextu spatuje odkazy na tvorbu H. Ch. Andersena a O scara Wilda.

  Do tohoto okruhu pohdek pat nrov tce zaaditeln soubor prz

  s prvky pohdky Z pohdkovch konin (1993) od autorky Ludmily

  Klukanov. Vedle tto knihy sem ad Vaejkov pohdkovou tvorbu dve

  zakazovanch autor, kter se pes svj ranj vznik k eskm ten m

  dostala a po roce 1989. Jedn se napklad o pohdky Jana Vladislava Co

  vyprvl vtr bl ri , Ivana Klmy Jak hlubok je moe nebo Jana Skcela

  Uspvanka s Hokusajem z pohdkovho souboru Uzel pohdek (Mnichov

  1978; Lidov noviny, 1991). S opodnm vyla i pohdkov kniha Modr

  pohdky5 (1994) Alexandra Klimenta a Krlovsk pohdky bsnka Karla

  iktance (1991), poutav pbhy navazujc na tradici kouzelnch pohdek.

  3 VAEJKOV, Vra. esk autorsk pohdka. Brno: CERM, 1998, s. 13. ISBN 80-7204-092-8.

  4 Tamt, s. 13. 5 Vtina odborn literatury, z n v disertan prci vychzme (studie esk autorsk pohdka Vry Vaejkov,

  Tomanovy odborn publikace Souasn esk literatura pro dti a mlde : tvorba devadestch let 20. stolet,

  Cesty souasn literatury pro dti a mlde tradinost a inovace, slovnkov heslo spisovatele Alexandra

  Klimenta ve Slovnku autor literatury pro dti a mlde II nebo v online verzi Slovnku esk literatury po roce

  1945 dostupn z: www.slovnikceskeliteratury.cz), pracuje s nzvem Modr pohdky pro mal i velk dti

 • 7

  O postihnut trend a podn typolog ie esk autorsk pohdkov tvorby

  90. let 20. stolet se sna i souasn pedn li terrn vdec Jaroslav Toman.

  Toman ve sv studii esk autorsk pohdka devadestch let 20. stolet6

  klasifikuje polistopadovou autorskou pohdkovou tvorbu na zklad uitch

  narativnch pstup. Podle nho se v autorsk pohdkov tvorb 90. let

  20. stolet uplatuj ti narativn pstupy: imitativn-inovan, nonsensov -

  parodick a imaginativn.

  V ppad prvnho typu je tradin poetika lidov pohdky rznm

  zpsobem obmovna a aktualizovna. Autoi pohdek vesms dodruj

  narativn principy lidov pohdky, avak do pbhu vnej aktuln prvky,

  kter asto souvisej s jejich osobnmi zkuenostmi a nzory. Takto pracuje

  s l idovou pohdkou napklad ji zmiovan Jiina Salaquardov ve svch

  Pohdkch ze stbrnch hor (1995), Ivona Bezinov v pohdkov knize Jak

  to bylo dl (1999), je je volnm pokraovnm znmch lidovch pohdek.

  Imitativn-inovan pstup k lidov ltce spatuje Toman i v Devorubeckch

  pohdkch (1999) Iva Stehlka.

  V souvislosti s tmto typem autorsk pohdky vymezuje Toman skupinu

  pohdek, v nich dochz k demytizovn pohdkovch postav. V ladovsk

  linii pohdek tvo autoi jako Ilona Borsk ( Mokejov, vodnci z Loue ,

  1990), Marie Kubtov (Pohdky vodnickho ddeka , 1990) nebo Ji

  Kahoun (Ustraen straidla , 1999).

  Nonsensov-parodick typ poetiku lidov pohdky parodu je. Toman si

  vm, e pro tyto pohdky je charakteristick absurdn a paradoxn vidn

  svta, prolnn reality a fantazie, ast oscilace mezi pohdkou a pbhovou

  przou ze ivota dt. Dleitou roli v nich hraje tak fantazie, hra

  a improvizace , pedstavov asociace a mimo jin i komika , velmi asto

  zaloen na slovnch hkch.

  Projevy nonsensov-parodickho narativnho pstupu spatuje Toman

  napklad ve fantasknch groteskch Petra Chudoilova ( Na velryb, 1990),

  v pohdkch Aloise Mikulky (O jelenovi s kulometem a jin zkazky a pohdky

  (zejmna pro vydn z roku 1994). V disertan prci uvme pouze oznaen Modr pohdky, dedikaci pro

  mal i velk dti nepovaujeme v ppad vydn z roku 1994 za soust nzvu dla, nakladatel ji neuvd ani

  v tiri, ani na pebalu knihy. 6 TOMAN, Jaroslav. esk autorsk pohdka devadestch let 20. stolet. In: Cesty souasn literatury pro

  dti a mlde: tradinost - inovace. 1. vyd. Slavkov u Brna: BM Typo, 2003, s. 4753. ISBN 80-903339-0-7.

 • 8

  pro trampy, zlatokopy, stopae, cestovatele a milovnky tbork, 1996),

  Miloslava Jgra (Jak zrzci udlali tmu , 1992), Patrika Ouednka (O princi

  ekankovi, jak putoval za princeznou, a o velijakch dobrodrustvch, kter

  se mu pitom pihodila, 1993), Frantika Nepila (Pohdkov lampika , 1993),

  Ivana Vyskoila (Mal Alen , 1997) nebo Miloe Macourka (Mach

  a ebestov na przdninch, 1993; Mach a ebestov za kolou, 1998).

  Podobn jako Vaejkov i Toman si vm slcho postaven tatnka

  v roli vyprave. Tatnkovsk pohdky jsou opt zastoupeny poutavm

  vyprvnm Zdeka Svrka Tatnku, ta se ti povedla (1991), Tatnkovmi

  pohdkami (1997) Ludvka Stedy nebo Povdakami pro Klru (1996) Jiho

  Strnskho.

  Posledn typ autorsk pohdky, kter Toman ve sv studii esk

  autorsk pohdka devadestch let 20. stolet vymezuje, oznauje jako

  imaginativn. Autorsk pohdky imaginativnho typu reprezentuj vznamov

  zvrstven, recepn nron , poetick texty vyznaujc se bohatou

  metaforikou, symbolikou a alegorinost , pinejc zvan poselstv

  o vnitnm i vnjm svt modernho lovka a vyjadujc odvk lidsk

  touhy a pn. Svm obsahem i formou nezdka odkazuj na pohdkovou

  tvorbu H. Ch. Andersena a Oscara Wilda

  Imaginativn typ autorsk pohdky 90. let odpovd pohdkm, je

  Vaejkov ve sv prci esk autorsk pohdka definovala jako nronji

  koncipovan, smanticky zvrstven a parabolick texty, orientovan k dtem

  starho vku i ke tenm dosplm.7

  Vedle dl, kter Vaejkov ve sv studii zmiuje, ad Toman

  k imaginativn pohdkov tvorb baladicky ladnou pohdkovou przu

  Tome Pknho Havrane z kamene.. . (1990) inspirovanou textem Mal

  arodjnice Otfrieda Preusslera, rozshl pohdkov przy Evy Hudekov

  z knihy V moci kouzel (1999) nebo Babiiny pohdky (1997) Marcelly

  Dostlov. Ze samizdatovho souboru Uzel pohdek k imaginativnm

  pohdkm inklinuje i metaforick pbh Ivana Klmy Jak hlubok je moe .

  V souvislosti s imaginativnm typem autorsk pohdky pipomn tak

  postmodern przy Luisy Novkov Sestra volavek (1997) a Kmen

  7 VAEJKOV, Vra. esk autorsk pohdka. Brno: CERM, 1998, s. 12. ISBN 80-7204-092-8.

 • 9

  vldc (1997) , kter inklinuj k nru fantasy a pedstavuj nrovou

  kontaminaci pohdek, povst a rytskho romnu8. Imaginativn

  podobenstv erpajc z pohdkovch i mytickch ltek p in kniha Duhov

  jiskra (1998) Daniely Fischerov.

  8 UBRTOV, Milena. Luisa Novkov. In: Slovnk esk literatury po roce 1945 [online].

  Posledn zmna 5. 12. 2008. [cit. 10. 8. 2015]. Dostupn z:

  http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1382

 • 10

  1.2 CLE A TEORETICK VCHODISKA PRCE

  Disertan prce vychz z klasifikace Jaroslava Tomana ve studii esk

  autorsk pohdka devadestch let 20. stolet9 a zamuje se na imaginativn

  typ esk autorsk pohdky 90. let 20. stolet. Vedle imaginativnch pohdek

  vytvoench v poslednm desetilet minulho stolet vnujeme pozornost

  imaginativnm pohdkm, jejich vznik sice spad do dvjho obdob, ale

  na eskm kninm trhu se poprv objevily a po roce 1989.

  K autorsk pohdce pistupujeme na zklad definice Jaroslava Tomana

  uveden v jeho prci Vybran kapitoly z teorie dtsk literatury (Jihoesk

  univerzita v eskch Budjovicch, 1992). Tomanovo vymezen n m umon

  zaadit k autorsk pohdce i dla s pesahem k jinm literrnm nrm.

  Na rozdl od lidov pohdky je pohdka autorsk povaovna za tvorbu

  intencionln, t j . psanou zmrn pro dti (Lederbuchov, 2002). V disertan

  prci si vak budeme vmat faktu, e autoi modernch pohdek se stle

  astji obracej ke tenm vysplejm; hran ice mezi literaturou pro dti

  a dospl se tak postupn str.

  V souasn literatue sledujeme vraznou tendenci k msen

  nejrznjch literrnch nr. Tato tendence se intenzivn projevila

  i v l iteratue pro dti a mlde. Pro literrn tvorbu po roce 1989 je prolnn

  zkladnch rys jinch nr s nrem pohdky velmi charakteristick.

  Vlivem npaditho prolnn jednotlivch nr vznikaj texty, kter jsou

  v nkterch ppadech nrov velmi tce zaaditeln.

  Kontaminace literrnch nr a rozosten vkovch hranic adresta

  v souvislosti s nrem pohdky nen v esk literatue ojedinlm jevem.

  Strn nrovch a vkovch hranic v dsledku vvoje nru pohdky ve

  40. letech 20. s tolet si vm Luisa Novkov ve sv monografii Promny

  esk pohdky (K historii nru pohdky ve tyictch letech dvactho

  stolet)10

  . K pozoruhodn tvorb 40. let 20. stolet , kter se pohybuje na

  9 TOMAN, Jaroslav. esk autorsk pohdka devadestch let 20. stolet. In: Cesty souasn literatury pro dti

  a mlde: tradinost - inovace. 1. vyd. Slavkov u Brna: BM Typo, 2003, s. 4753. ISBN 80-903339-0-7. 10

  NOVKOV, Luisa: Promny esk pohdky (K historii nru ve tyictch letech dvactho stolet). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 196 s. ISBN 978-80-210-5026-6.

 • 11

  hranici mezi pohdkou, povst nebo povdkou a je schopna oslovit nejen

  dtskho recipienta, ale i dosplho, ad napklad Pohdky starho rkos

  (1942) od Frantika Hemnka, Kolovrat (1944) Zdeka Vavka nebo knku

  U krle Vendelna (1950) Klementa Bochoka. Nejednotn z hlediska uren

  adresta jsou i poetick pohdky Princezna...

Recommended

View more >