24
EDISI ISNIN / PERCUMA 7 JULAI 2014 / JABATAN PENERANGAN Bagi mendapatkan berita terkini, sila layari Laman Web: www.pelitabrunei.gov.bn E-mel: [email protected] Hotline: 2383941 Faksimile: 2381004 MPMK Kota Batu, Kianggeh bertahlil di Kubah Makam Diraja Muka 4 MENGIMARAH bulan Ramadan 9 “SELAMA masih terdapat alasan sesuatu bahan makanan itu diragui atau ada unsur syubhah padanya, maka selama itulah ia wajib dijauhi, tidak boleh dimakan atau digunakan. Halal dan haram itu sudah jelas, dijelaskan oleh nas, tetapi di antara keduanya (hala dan haram itu), terdapat pula perkara-perkara 'musytabihat', yakni yang masih samar-samar yang belum tentu halal atau haramnya. Maka dalam kedudukan seperti ini, hukum syara' menetapkan mesti dijauhi.” - Titah Sempena Majlis Sambutan Nuzul Al-Qur'an Peringkat Negara Tahun 1432H / 2011M pada 17 Ramadan 1432H / 17 Ogos 2011M. PETIKAN TITAH “WAHAI orang-orang yang beriman diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu supaya kamu bertaqwa.” - (Surah Al-Baqarah ayat 183). MANISNYA IMAN TAHUN 59 / BILANGAN 85 1435 Martabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Projek pembinaan jejambat tangani kesesakan BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 5 Julai. - Projek-projek pembinaan jejambat di beberapa kawasan di Daerah Brunei dan Muara yang dilaksanakan di bawah Kementerian Pembangunan dihasrat agar dapat menangani masalah kesesakan pada masa ini dan juga yang dijangka berlaku pada masa akan datang. Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman menjelaskan perkara tersebut dalam temu bual bersama pihak media semasa lawatannya ke tapak-tapak Projek Pembinaan Jejambat (Flyover) di Persimpangan Lebuhraya Muara - Tutong / Kampung Meragang, Projek Pembinaan Jejambat di Persimpangan Lampu Isyarat Lebuhraya Muara - Tutong / Jalan Utama Berakas dan tapak Projek Pembinaan ‘Flyover’ Kampung Sungai Kebun. Menurut Yang Berhormat, kawasan Kampung Tanah Jambu dan Serasa merupakan kawasan yang akan meningkat maju dengan adanya kawasan perumahan, kawasan Perindustrian Salambigar dan Pulau Muara Besar yang sedang rancak dibangunkan pada ketika ini. Dalam hubungan itu, jelasnya, pihaknya menjangkakan memang berlaku kesesakan di kawasan tersebut nanti jika tidak ada kemudahan infrastruktur seperti yang dilaksanakan itu. Oleh : Nooratini Haji Abas Foto : Muhammad Asri Haji Awang Abas BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 5 Julai. - Sebagai khazanah dan warisan bangsa adalah menjadi tanggungjawab segenap peringkat masyarakat khususnya generasi muda supaya akan terus memelihara, mempertahan dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Negara Brunei Darussalam. Bahasa Melayu juga merupakan sebagai warisan dan identiti bangsa yang diwarisi sebagai bangsa yang bertamadun dan mempunyai kehalusan budi pekerti seperti yang digambarkan di dalam pantun Melayu. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah berucap demikian semasa merasmikan Bulan Bahasa 2014, berlangsung di Dewan Musyawarah, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, di sini. Katanya, sebagai bangsa yang mempertuturkan bahasa Melayu, kita secara kolektif perlu memelihara keindahan dan kesempurnaan bahasa Melayu itu, di samping menyemarakkan kedaulatan bahasa Melayu sebagai tonggak perpaduan dan pembangunan bangsa. Justeru itu, menurut Yang Berhormat, adalah menjadi tanggungjawab setiap masyarakat untuk mengangkat dan mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, kesusasteraan dan penulisan sebanding dengan bahasa-bahasa utama di dunia. “Kita seharusnya tidak mempunyai perasaan rendah diri di dalam penggunaan bahasa Melayu. Ini kerana, banyak negara-negara maju di dunia baik di Asia, Eropah dan negeri-negeri Nordic terus berusaha mempertahan dan mengukuhkan kedudukan dan penggunaan bahasa ibunda mereka, di samping mereka mempelajari dan menggunakan bahasa-bahasa utama di dunia,” katanya. MENTERI Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah semasa merasmikan Buku-Buku Terbaru Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka sempena sambutan Bulan Bahasa Ke-3, 2014 di Dewan Musyawarah, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas. Ke muka 24 Oleh : Hajah Siti Zuraihah Haji Awang Sulaiman Foto : Haji Ariffin Mohd. Noor MENTERI Pembangunan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman menyempurnakan Peletakan Batu Asas Pembinaan Jejambat di Persimpangan Lebuhraya Muara - Tutong / Kampung Meragang. Ke muka 24 Muka 3

Martabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Dokumen/2014/Julai/pelitabrunei_070714.pdfbahasa Melayu itu, di samping menyemarakkan kedaulatan bahasa Melayu sebagai tonggak perpaduan

 • Upload
  others

 • View
  33

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • EDISI ISNIN / PERCUMA7 JULAI 2014 / JABATAN PENERANGAN

  Bagi mendapatkan berita terkini, sila layari Laman Web: www.pelitabrunei.gov.bnE-mel: [email protected] Hotline: 2383941 Faksimile: 2381004

  MPMK Kota Batu,Kianggeh bertahlil diKubah Makam Diraja

  Muka 4

  MENGIMARAHbulan Ramadan

  9

  “SELAMA masih terdapat alasansesuatu bahan makanan itu diraguiatau ada unsur syubhah padanya,

  maka selama itulah ia wajibdijauhi, tidak boleh dimakan ataudigunakan. Halal dan haram itusudah jelas, dijelaskan oleh nas,tetapi di antara keduanya (haladan haram itu), terdapat pula

  perkara-perkara 'musytabihat',yakni yang masih samar-samar

  yang belum tentu halal atauharamnya. Maka dalam

  kedudukan seperti ini, hukumsyara' menetapkan mesti dijauhi.”- Titah Sempena Majlis Sambutan

  Nuzul Al-Qur'an PeringkatNegara Tahun 1432H / 2011M

  pada 17 Ramadan 1432H /17 Ogos 2011M.

  PETIKAN TITAH

  “WAHAI orang-orang

  yang beriman diwajibkan

  ke atas kamu berpuasa

  sebagaimana diwajibkan

  atas orang-orang yang

  sebelum kamu supaya

  kamu bertaqwa.”

  - (Surah Al-Baqarah

  ayat 183).

  MANISNYA IMAN

  TAHUN 59 / BILANGAN 85 1435

  Martabatkan bahasa Melayusebagai bahasa rasmi

  Projek pembinaanjejambat tangani kesesakan

  BANDAR SERI BEGAWAN,Sabtu, 5 Julai. - Projek-projekpembinaan jejambat di beberapakawasan di Daerah Brunei danMuara yang dilaksanakan di bawahKementerian Pembangunan dihasratagar dapat menangani masalahkesesakan pada masa ini dan jugayang dijangka berlaku pada masaakan datang.

  Menteri Pembangunan, YangBerhormat Pehin Orang Kaya InderaPahlawan Dato Seri Setia Awang HajiSuyoi bin Haji Osman menjelaskanperkara tersebut dalam temubual bersama pihak media semasalawatannya ke tapak-tapak ProjekPembinaan Jejambat (Flyover) diPersimpangan Lebuhraya Muara -Tutong / Kampung Meragang, ProjekPembinaan Jejambat di PersimpanganLampu Isyarat Lebuhraya Muara -Tutong / Jalan Utama Berakas dantapak Projek Pembinaan ‘Flyover’Kampung Sungai Kebun.

  Menurut Yang Berhormat, kawasanKampung Tanah Jambu dan Serasamerupakan kawasan yang akanmeningkat maju dengan adanyakawasan perumahan, kawasanPerindustrian Salambigar dan PulauMuara Besar yang sedang rancakdibangunkan pada ketika ini.

  Dalam hubungan itu, jelasnya,pihaknya menjangkakan memangberlaku kesesakan di kawasantersebut nanti jika tidak adakemudahan infrastruktur seperti yangdilaksanakan itu.

  Oleh : Nooratini Haji AbasFoto : Muhammad Asri Haji Awang Abas

  BANDAR SERI BEGAWAN,Sabtu, 5 Julai. - Sebagai khazanahdan warisan bangsa adalah menjaditanggungjawab segenap peringkatmasyarakat khususnya generasimuda supaya akan terus memelihara,mempertahan dan memartabatkanbahasa Melayu sebagai bahasa rasmiNegara Brunei Darussalam.

  Bahasa Melayu juga merupakansebagai warisan dan identiti bangsayang diwarisi sebagai bangsayang bertamadun dan mempunyaikehalusan budi pekerti sepertiyang digambarkan di dalampantun Melayu.

  Menteri Kebudayaan, Belia danSukan, Yang Berhormat Pehin OrangKaya Pekerma Laila Diraja Dato SeriSetia Awang Haji Hazair bin HajiAbdullah berucap demikian semasamerasmikan Bulan Bahasa 2014,berlangsung di Dewan Musyawarah,Pusat Persidangan Antarabangsa,Berakas, di sini.

  Katanya, sebagai bangsa yangmempertuturkan bahasa Melayu,

  kita secara kolektif perlu memeliharakeindahan dan kesempurnaanbahasa Melayu itu, di sampingmenyemarakkan kedaulatan bahasaMelayu sebagai tonggak perpaduandan pembangunan bangsa.

  Justeru itu, menurut YangBerhormat, adalah menjaditanggungjawab setiap masyarakatuntuk mengangkat danmengembangkan bahasa Melayusebagai bahasa ilmu, kesusasteraandan penulisan sebanding denganbahasa-bahasa utama di dunia.

  “Kita seharusnya tidak mempunyaiperasaan rendah diri di dalampenggunaan bahasa Melayu. Inikerana, banyak negara-negara maju didunia baik di Asia, Eropah dannegeri-negeri Nordic terus berusahamempertahan dan mengukuhkankedudukan dan penggunaan bahasaibunda mereka, di samping merekamempelajari dan menggunakanbahasa-bahasa utama di dunia,”katanya.

  MENTERI Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang KayaPekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullahsemasa merasmikan Buku-Buku Terbaru Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka sempenasambutan Bulan Bahasa Ke-3, 2014 di Dewan Musyawarah, Pusat PersidanganAntarabangsa, Berakas.

  Ke muka 24

  Oleh : Hajah Siti ZuraihahHaji Awang Sulaiman

  Foto : Haji Ariffin Mohd. Noor

  MENTERI Pembangunan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera PahlawanDato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman menyempurnakan Peletakan BatuAsas Pembinaan Jejambat di Persimpangan Lebuhraya Muara - Tutong / KampungMeragang.

  Ke muka 24

  Muka 3

 • HARI ISNIN 7 JULAI 20142

  AMBULANS991

  POLIS993

  BOMBA995

  PENYELAMAT998

  NDMC2380214

  (Talian Darussalam) JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK,JABATAN PENGANGKUTAN DARAT,

  KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAN e-darussalam123

  HALUAN

  97 JULAI 2014 BERSAMAAN 1435

  Penyemakan

  Abdul Hadi Haji Suhaili,Haji Besar Haji Mamit,

  Hajah Norliha Haji Salleh,Ramlah Md. Nor,

  Nurul Hazwani Abu Omar,Siti Faizahanisah Awang Mahani,Dk. Nur Ridzwana Pg. Abd. Aziz

  Khairul Shaharim Haji Abdul Ghafor,Haji Ahmad Haji Salim,

  Mohammad Ike Iqrami Haji Suhaimi,Muhammad Hamdanajib Haji Domeng,

  Mohammad bin Kahar,Wan Mohamad Sahran Wan Ahmadi,

  Hajah Raini Haji Bidin,Dk. Sahraini Pg. Haji Ismail

  Pereka Letak

  Penterjemahan

  Haji Sahari Akim,Samle Haji Jait,

  Siti Muslihat Haji Salleh,Bolhassan Haji Abu Bakar,

  Abdullah Asgar,

  PenyuntinganPemberitaan/Rencana

  Pg. Hajah Fatimah Pg. Haji Md. Noor,Dk. Hajah Saidah Pg. Haji Omaralli,

  Norliah Md. Zain,Hezlinawati Haji Abdul Karim,

  Haji Aliddin Haji Moktal,Ak. Jefferi Pg. Durahman,

  Haniza Abdul Latif,Abu Bakar Haji Abdul Rahman,

  Dk. Siti Redzaimi Pg. Haji Ahmad,Hajah Siti Zuraihah Haji Awang Sulaiman,

  Dk. Vivy Malessa Pg. Ibrahim,Rohani Haji Abdul Hamid,

  Nooratini Haji Abas,Khartini Hamir,

  Saerah Haji Abdul Ghani,Aimi Sani,

  Noraisah Muhammed,Aryentty Haji Arifin

  Ketua Penyuntingan

  Juruteknik Foto

  Hatral Hazmi Abdul Hamid,Jurainah Haji Jait,

  Nornasyirah Nordin

  Ali Termizzi Haji Ramlli / Haji Ramli,Hajah Zabaidah Haji Salat,

  Mohammad Rainie Haji Durani

  Hajah Musmariani Haji Mohammad,

  Galakkan kaedahpengajaranyang inovatif

  Bismillaahir Rahmaanir RaheemAssalamu’alaikum

  Warahmatullaahi Wabarakatuh

  SAYA gembira bersama awda padahari ini, untuk merasmikan PersidanganKejururawatan dan PerbidananAntarabangsa (INMC) Kali Ke-10 danpembukaan bagi bangunan tambahan bagiInstitut Sains Kesihatan Pengiran Anak PuteriRashidah Sa’adatul Bolkiah.

  Saya merasa gembira yang persidangan initelah menarik pelbagai kumpulan pesertadaripada ASEAN, Timur Asia, Australia,Eropah dan Afrika.

  Saya amat berharap awda akan gembiraberada di Negara Brunei Darussalam.

  Tema bagi persidangan tahun ini,'Memajukan Pendidikan dan Amalan CabaranKesihatan Global' adalah penting dan tepatpada masanya.

  Ia tidak hanya menerokai isu-isu kesihatanglobal tetapi pada masa yang sama menanganicabaran-cabaran bagi profesion jururawatdan perbidanan.

  Untuk menghadapi cabaran-cabaran ini,adalah penting bagi profesion kejururawatandan perbidanan untuk kerap menaik taraf danmengemaskinikan diri mereka sendiri, untukmengurus kerumitan yang semakin meningkatdalam penjagaan kesihatan dan trend yang pesatberubah dalam isu-isu kesihatan global.

  Pada tahun-tahun terdahulu, peranankejururawatan dan perbidanan digunakan untukmemberi tumpuan semata-mata pada penjagaansisi katil (bedside care), namun peranantersebut telah berkembang dengan ketara.

  Kini jururawat dan bidan adalah pengamalbebas dalam hak mereka sendiri, mampumembuat keputusan klinikal, menetapkanubat-ubatan tertentu dan menjalankanpemeriksaan kesihatan untuk pencegahanpenyakit.

  Dalam menangani keperluan bagi pendidikanprofesional terkini dan berterusan, sayatelah dimaklumkan yang UBD telahmengembangkan pendidikan kejururawatandan perbidanan daripada peringkat Diplomake peringkat Doktor Falsafah dan jugameneruskan program pembangunanprofesional, yang kesemuanya telahdibangunkan dengan kerjasama pihak-pihakberkepentingan yang berkenaan untukmemenuhi keperluan masyarakat tempatan,serantau dan antarabangsa, termasuk sebagaipenanda aras profesional.

  Saya merasa gembira mengetahui bahawaprogram-program dalam kejururawatan danperbidanan turut memasukkan amalan-amalanterbaik berasaskan bukti, promosi kesihatan,

  kepimpinan, tadbir urus klinikal danpenyelidikan ke dalam kurikulum mereka.

  Adalah mustahak juga bagi institut ini untuksentiasa mengkaji semula dan mengemas kinipendekatan pengajaran dan pembelajaran danmenggalakkan kaedah pengajaran yanginovatif seperti pengajaran berasaskan masalah,pengajaran berpasukan serta berasaskan kes,termasuk penggunaan simulasi klinikal untukmenggalakkan pembelajaran sepanjang hayatyang berterusan.

  Para pelajar juga perlu mempunyaikemahiran yang lain seperti kemahiran dalamkomunikasi, semangat berpasukan dankepimpinan, bagi membuat persediaan untukpersekitaran kehidupan yang sebenar dalampenyampaian penjagaan kesihatan.

  Dalam hal ini, pendidikan antara profesionaldengan pelajar dari bidang kesihatan yang lain,akan berguna dalam membina budaya kerjaberpasukan dan kerjasama dalam kalanganprofesional kesihatan terlatih yang berbezadi UBD.

  Dari segi infrastruktur fizikal pula, sayaberbesar hati mengetahui bahawa bangunantambahan baru institut berkenaanmenempatkan ruang pembelajaran yangmoden, termasuk kawasan simulasi yangcanggih dan klinik kesihatan yang baru,bagi menyediakan pembelajaran yang lebihhands on, yang mana semuanya adalah direkake arah menyediakan persekitaran pengajarandan pembelajaran yang lebih kondusif bagipara pelajar.

  Kemajuan dalam pengetahuan saintifikmelalui penyelidikan telah menjadi sangatpenting dalam meningkatkan kesihatanmanusia global, terutama dalam penyediaanpenjagaan kesihatan yang lebih baik bagipesakit dan masyarakat secara keseluruhan.

  Selama bertahun-tahun, kita di NegaraBrunei Darussalam telah mendapat manfaatdaripada hasil penyelidikan dan kajian yangdijalankan oleh orang lain dari seluruhpelusuk dunia.

  Visi UBD adalah untuk menjadi sebuahuniversiti terkemuka di Asia dan ini bermaknaperlunya mempertajamkan fokus penyelidikandan kapasiti untuk penjanaan ilmu.

  Saya percaya adalah mustahak dan tepatpada masanya untuk menjalankan lebihbanyak penyelidikan dalam pola kesihatan danpenyakit serta faktor-faktor yang berkaitandengan penduduk negara ini, denganmengambil kira aspek yang tertentu kepadamasyarakat setempat, membentuk genetik,alam sekitar dan juga budaya.

  Kajian seumpamanya juga boleh difokuskankepada isu-isu kesihatan penting yangdihadapi di negara ini, termasuk pembangunan

  kanak-kanak, kesihatan berkaitan belia danisu-isu sosial, obesiti, kencing manis, kesihatanreproduktif, kanser, penyakit cerebrovasculardan penuaan.

  Maklumat yang diperolehi itu akan menjadinilai yang berharga kepada Negara BruneiDarussalam dalam pembangunan dasarkesihatan dan dalam mengoptimakanpenyampaian penjagaan kesihatan yangakhirnya dapat menjadikan negara yanglebih sihat.

  Saya yakin bahawa anda datangbersama-sama untuk berkongsi pengalamandan pengetahuan persidangan ini juga akanmembolehkan anda untuk membina danmenjadi penanda aras kerja denganamalan-amalan terbaik antarabangsa yangada sekarang, di samping turut memudahkanperbincangan dan kerjasama dalam menanganicabaran-cabaran kesihatan global.

  Saya berharap yang terbaik pada usahamurni awda.

  Dengan kalimah Bismillaahir RahmaanirRaheem, dengan sukacitanya saya rasmikanPersidangan Kejururawatan dan PerbidananAntarabangsa (INMC) Kali Ke-10 danBangunan Tambahan Baru Institut SainsKesihatan Pengiran Anak Puteri RashidahSa’adatul Bolkiah dibuka.

  Wabillahit Taufeq Walhidayah, Wassala-mu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  HALUAN HARI ISNIN 7 JULAI 2014HASRAT NEGARA

  SABDA Yang Teramat Mulia Paduka SeriPengiran Anak Puteri Hajah RashidahSa’adatul Bolkiah binti Kebawah Duli YangMaha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan HajiHassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulahpada Perasmian Persidangan Kejururawatandan Perbidanan Antarabangsa (INMC) KaliKe-10 pada hari Khamis, 28 Syaaban 1435Hijriah bersamaan 26 Jun 2014 Masihi,bertempat di bangunan tambahan InstitutSains Kesihatan Pengiran Anak PuteriRashidah Sa’adatul Bolkiah, UniversitiBrunei Darussalam.

  TINGKATKAN AMAL IBADAHDI BULAN RAMADAN

  BULAN Ramadan Al-Mubarak ini, marilah kitamelazimkan diri kita dengan memperbanyakkanmembaca Al-Qur’an, bersedekah, berzikir dansebagainya. Selain itu hendaklah menanamkanperasaan ikhlas semata-matanya untuk meraih redaAllah Subhanahu Wata’ala. Mudah-mudahan dengankeikhlasan kita melakukan ibadah dan amal kebajikanitu akan mendapat balasan yang setimpal daripadaAllah Subhanahu Wata’ala jua.

  Justeru itu, sebagai hamba Allah yang seringmelakukan kesilapan dan kealpaan, kita janganlahmelepaskan peluang dalam bulan yang mulia ini untukmengaut seberapa banyak rahmat Allah, berusahamemohon pengampunan daripada Allah SubhanahuWata’ala di atas segala dosa dan kesalahan yang telahkita lakukan dan berusaha meminta kepada Allah supayadijauhkan kita daripada azab api neraka.

  Kerana itulah pada kesempatan kita berada dalambulan Ramadan ini, kita istiqamahlah diri kita dalamberibadat kepada Allah Subhanahu Wata’ala. Janganlahkita hanya menjadikan minggu-minggu awal Ramadanini untuk beribadat seperti solat berjemaah di masjid,solat tarawih dan witir, membaca Al-Qur'an dan lain-laindan akan mulai berkurangan lebih-lebih lagi padaminggu-minggu akhir bulan Ramadan.

  Alhamdulillah, kini kita sudah pun berada hampir lebihseminggu di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini dalammenunaikan ibadah puasa. Sesungguhnya puasa adalahibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wata’alakepada semua umat Islam seperti mana yang dijelaskandi dalam Surah Al Baqarah ayat 183:

  Tafsirnya: “Wahai orang-orang yang berimandiwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimanadiwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu supayakamu bertakwa.”

  Ibadah puasa mempunyai hikmah dan rahsiayang tersendiri dalam melatih diri menjadi hamba yangbersyukur kerana semasa berbuka puasa perasaansyukur pasti akan terbit di dalam jiwa diri seseorang Islamyang telah berjaya mengharungi puasa pada siang haridan juga ketika menikmati rezeki yang dikurniakan olehAllah Subhanahu Wata’ala iaitu berupa juadah berbuka.

  Selain itu berpuasa juga setentunya akan melatih dirikita menjadi orang yang bersifat sabar. Ini kerana dugaanketika menjalani ibadah puasa itu terlalu banyak. Inilahkehebatan puasa yang mana puasa itu dapat membentukhati manusia untuk menjadi orang yang lebih sabar.

  Juga ia melatih diri kita untuk menjadi hamba yangtaat beribadah kerana bulan Ramadan adalah bulanyang mana umat Islam lebih menumpukan perhatianmereka kepada mengerjakan ibadah-ibadah berbandingurusan-urusan lain. Dalam bulan inilah umat Islamakan lebih istiqamah berjemaah di masjid, membacaAl-Qur'an, beriktikaf, qiamullail dan lain-lain lagi.

  Ramadan yang datang ini hanya datang sekalidalam setahun, lebih-lebih lagi kita dianjurkan untukmemperbanyakkan amal ibadah terutamanya pada10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, kerana padaketika itulah akan berlaku Lailatulqadar iaitu malam yanglebih baik daripada 1,000 bulan.

  Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadisyang maksudnya: “Dari 'Aisyah Radiallahuanha, bahawasesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallambersabda: carilah Lailatulqadar pada 10 hari terakhir dibulan Ramadan.”

  Kita perlulah berusaha mempertingkatkan amalankita pada sepanjang bulan Ramadan ini dan berazamagar amalan yang kita kerjakan dalam bulan ini akanberterusan (istiqamah), kita kerjakan juga di bulan-bulanyang lain. Dan kita juga berdoa semoga kitatergolong dalam kalangan orang-orang yang ikhlasdalam membuat amal kebajikan dan segala amalankita diterima oleh Allah Subhanahu Wata’ala. -Ketua Penyuntingan. (Tr)

  Terjemahan teks asal dalambahasa Inggeris

  Oleh :Hajah Musmariani Haji Mohammad

 • HARI ISNIN 7 JULAI 2014 3AGAMA

  MPMK Kota Batu, Kianggeh bertahlil di Kubah Makam Diraja

  BANDAR SERI BEGAWAN,Jumaat, 4 Julai. - Majlis PerundinganMukim (MPM) Kota Batu danMPM Kianggeh mengadakan MajlisMembaca Surah Yaa Siin dan Tahlilbagi Al-Marhum Sultan Haji Omar 'AliSaifuddien Sa'adul Khairi Waddiendan Al-Marhumah Duli Raja IsteriPengiran Anak Damit di KubahMakam Diraja, di sini.

  Mengetuai bacaan Surah Yaa Siindan Tahlil ialah Yang DimuliakanBegawan Pehin Khatib Dato PadukaAwang Haji Hamidon bin BegawanPehin Siraja Khatib Dato Paduka SeriSetia Awang Haji Abdul Hamid.

  Antara yang hadir ialah MenteriHal Ehwal Dalam Negeri, YangBerhormat Pehin Udana Khatib DatoPaduka Seri Setia Ustaz Haji AwangBadaruddin bin Pengarah Dato Paduka

  Haji Othman.Juga hadir Ahli-ahli Majlis

  Mesyuarat Negara, Yang BerhormatPehin Orang Kaya Maharaja KernaDato Paduka Seri Haji Awang Yaakubbin Pehin Orang Kaya MaharajaDiraja Dato Paduka Awang Haji Zainalselaku Penasihat Majlis PerundinganKampung (MPK) Datu Gandi danYang Berhormat Awang Haji Gaporbin Haji Md Daud, Ketua KampungBelimbing.

  Turut hadir termasuklahPenasihat-penasihat MPK di bawahMukim Kota Batu dan Kianggeh,penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung di bawah MukimKota Batu dan Kianggeh, ahli-ahliMPK serta penduduk-penduduk dikedua-dua mukim berkenaan.

  Majlis Berbuka di Kedutaan Republik Islam Iran

  BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat,4 Julai. – Anak-anak yatim di negaraini tidak pernah dilupakan olehpelbagai pihak terutamanya padaBulan Ramadhan yang penuh

  keberkatan ini.Pada bulan inilah masanya

  untuk meraih pahala yang berlipatganda yang telah dijanjikan olehAllah Subhanahu Wata'ala dengan

  melakukan apa jua amalan yangberkebajikan.

  Kedutaan Republik Islam Irandi Negara Brunei Darussalam telahmenganjurkan Majlis Berbuka Puasabersama anak-anak yatim yang tinggaldi kawasan Kampung Kiarongdan Beribi, berlangsung di pejabatkedutaan tersebut di KampungKiarong, di sini

  Kira-kira 50 orang anak yatim yangberdaftar di bawah Dana PengiranMuda Haji Al-Muhtadee Billah(DANA) menghadiri Majlis BerbukaPuasa berkenaan.

  Pada majlis tersebut, Duta BesarRepublik Islam Iran ke negara ini,Tuan Yang Terutama MohammadReza Havaseli Ashtiani jugamenyempurnakan sumbangan Dermadan Kurma Iran kepada anak-anakyatim yang diraikan.

  Juga hadir ialah Pegawai Dana

  Pengiran Muda Mahkota Al-MuhtadeeBillah Untuk Anak-Anak Yatim,Awang Samsudin bin Haji Puasa,selaku wakil bagi pihak dana.

  Majlis berbuka puasa anjuranKedutaan tersebut merupakan acaratahunan yang diungkayahkan sejaktahun 2009.

  Bertadarus di kediamanMenteri Hal Ehwal Ugama

  JANGSAK, Jumaat, 4 Julai. -Acara-acara keagamaan sedanggiat dijalankan di negara ini olehpelbagai pihak semata-mata untukmenyemarakkan lagi suasana bulanRamadan yang penuh dengankeberkatan.

  Justeru itu, lewat petang itu

  Majlis Bertadarus diadakan di rumahkediaman Menteri Hal Ehwal Ugama,Yang Berhormat Pengiran Dato SeriSetia Dr. Haji Mohammad binPengiran Haji Abdul Rahman.

  Juga hadir dalam majlis tersebutialah pengarah-pengarah, pegawai-pegawai kanan, pegawai dari

  Kementerian Hal Ehwal Ugama.Terdahulu majlis bermula dengan

  bacaan Surah Al Faatihah olehYang Berhormat Menteri Hal EhwalUgama bagi memulakan bacaan dankemudiannya diikuti dengan acaraTadarus Al-Qur'an.

  Sementara itu, bacaan tahlil dandoa arwah dipimpin oleh PengiranMd. Hafizuddin bin Pengiran HajiBakar.

  Majlis diteruskan dengan berbukapuasa dan Sembahyang Fardu MaghribBerjemaah.

  MWNBD teruskanMajlis Tadarus

  SUNGAI HANCHING, Jumaat, 4Julai. - Persatuan-persatuan wanitayang bergabung dengan MajlisWanita Negara Brunei Darussalam(MWNBD) mengadakan MajlisTadarus Bulan Ramadan.

  Majlis Tadarus secara bergilirdalam kalangan ahli-ahliPertubuhan PerkumpulanPerempuan (WI) Negara BruneiDarussalam itu diadakan dikediaman Timbalan Yang DipertuaWI, Datin Hajah Mariam bintiAbdullah di Kampung SungaiHanching di sini.

  Juga menyertai majlis tersebutialah Ahli-ahli Lembaga Tadbir WItermasuk lima wakil daripada 13

  persatuan yang bergabung denganMWNBD.

  Pada majlis tersebut, DayangHajah Rasiah binti Abdullahmengetuai bacaan Surah AlFaatihah, diikuti bertadarusberamai-ramai dari juzuk duahingga tiga.

  Majlis Tadarus itu antaranyabertujuan mengukuhkan ukhuwahdalam kalangan ahli-ahli persatuanwanita di bawah MWNBD.

  Sementara itu, amalanmemperbanyakkan membacaAl-Qur’an pada bulan Ramadanmerupakan antara sunnah NabiMuhammad Sallallahu AlaihiWasallam.

  Oleh : Abu Bakar Haji Abdul RahmanFoto : Masri Osman

  MAJLIS Perundingan Mukim (MPM) Kota Batu dan MPM Kianggeh mengadakan Majlis Membaca Surah Yaa Siin dan Tahlil bagiAl-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit di KubahMakam Diraja. Antara yang hadir ialah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri SetiaUstaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman.

  AHLI-AHLI Pertubuhan Perkumpulan Perempuan (WI) Negara Brunei Darussalammeneruskan Majlis Tadarus bulan Ramadan di kediaman Timbalan Yang DipertuaWI, Datin Hajah Mariam binti Abdullah di Kampung Sungai Hanching.

  Oleh: Rohani Haji Abdul HamidFoto: Mohd. Sahrizal Haji Said

  Oleh: Rohani Haji Abdul HamidFoto: Mohd. Sahrizal Haji Said

  Oleh : Hajah Siti Zuraihah Haji Awang SulaimanFoto : Haji Masmaleh Haji Mohd. Ali

  MENTERI Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman mengadakanMajlis Bertadarus di kediaman Yang Berhormat.

  DUTA Besar Republik Islam Iran ke negara ini, Tuan Yang Terutama Mohammad RezaHavaseli Ashtiani hadir meraikan anak yatim yang berdaftar di bawah Dana Pengiran MudaHaji Al-Muhtadee Billah (DANA) di Majlis Berbuka Puasa.

  ANAK-ANAK yatim yang berdaftar di bawah Dana Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah(DANA) menghadiri Majlis Berbuka Puasa di Kedutaan Republik Islam Iran.

 • HARI ISNIN 7 JULAI 20144 NASIONAL

  Berita dan Foto :Dk. Hajah Saidah Pg. Haji Omaralli

  Mengimarah bulan Ramadan

  LUMUT, Khamis, 3 Julai. -Kementerian Pendidikan danjabatan-jabatan di bawahnyamemulakan Majlis Tadarus, Tahlil danDoa Arwah sempena bulan Ramadan1435H / 2014M di Sekolah MenengahPengiran Anak Puteri RashidahSa’adatul Bolkiah, di sini.

  Rombongan bertadarus diketuaioleh Menteri Pendidikan, YangBerhormat Pehin Orang Kaya SeriKerna Dato Seri Setia (Dr.) HajiAwang Abu Bakar bin Haji Apong.

  Majlis merupakan aktiviti tahunanKementerian Pendidikan dikendalikanbersama Jabatan Pentadbirandan Perkhidmatan-Perkhidmatan,Bahagian Biasiswa dan Unit HalEhwal Antarabangsa bertujuan bagimengimarahkan bulan Ramadan

  dengan memperbanyakkan amalibadat termasuk bertadarus Al-Qur’an,di samping mendapatkan ganjaranpahala yang berlipat ganda daripadaAllah Subhanahu Wata’ala.

  Turut menyertai rombongan ialahTimbalan Menteri Pendidikan, YangMulia Dato Seri Setia Haji AwangYusoff bin Haji Ismail; SetiausahaTetap (Pendidikan Teras), Dr. HajiJunaidi bin Haji Abdul Rahman;Timbalan Setiausaha Tetap(Pendidikan Teras), Dr. DayangHajah Romaizah bin Haji MohdSalleh; Pemangku Ketua PengarahPendidikan, Awang Haji AbdulRahim bin Derus, pengarah-pengarah,timbalan-timbalan pengarah, pegawai-pegawai kanan, pegawai-pegawai dankakitangan kementerian berkenaan.

  Pada majlis tersebut, Menteri

  Pendidikan menyampaikan wakafberupa satu unit pam air dan satu unitalat pembesar suara daripada wargaKementerian Pendidikan kepadaMasjid Zainab yang diterima olehImam Masjid berkenaan, PegawaiHal Ehwal Masjid Kawasan 2,Awang Aminorddin bin Md Yusof.

  Majlis dimulakan dengan bacaanSurah Al Faatihah yang diketuai olehMenteri Pendidikan dan seterusnyaYang Berhormat memulakan tadarusAl-Qur’an diikuti dengan TimbalanMenteri Pendidikan, Setiausaha-Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah,penolong-penolong pengarah,pegawai-pegawai kanan, pegawai-pegawai dan kakitangan kementerianberkenaan serta pelajar-pelajarSekolah Menengah Pengiran AnakPuteri Rashidah Sa’adatul Bolkiah,manakala bacaan tahlil dan doa arwahdiketuai oleh Imam Masjid Zainab.

  Yang Berhormat bersamarombongan dijangka akan meneruskan

  majlis serupa di Masjid Pengiran AnakIsteri Pengiran Anak Sarah, Kampung

  Sungai Kelugos, Tutong pada hariRabu ini bersamaan 9 Julai 2014.

  MENTERI Pendidikan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong menyampaikan wakaf warga Kementerian Pendidikan kepada Masjid Zainab, Lumut (kiri). Sementaragambar kanan, Yang Berhormat Menteri Pendidikan mengetuai Majlis Tadarus, Tahlil dan Doa Arwah Kementerian Pendidikan sempena bulan Ramadan 1435 Hijriah / 2014 Masihi.

  MAJLIS Tadarus, Tahlil dan Doa Arwah Kementerian Pendidikan sempena bulanRamadan 1435H / 2014M di Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Rashidah Sa’adatulBolkiah, Lumut.

  Martabatkan Bahasa Melayu kalangan generasi belia

  BANDAR SERI BEGAWAN,Khamis, 3 Julai. - Jabatan DewanBahasa dan Pustaka (DBP) sentiasapeka dalam mengembangkan usaha-nya bagi memartabatkan BahasaMelayu terutamanya dalam kalangangenerasi belia.

  Perkembangan Bahasa Melayu diNegara Brunei Darussalam, DBPjuga terus berusaha mengukuhkanpenggunaan Bahasa Melayu secarabersama terutama penglibatan ataupenyertaan para pelajar di negara inidalam mengendalikan aktiviti atauprogram yang menjurus ke arah

  penghayatan Bahasa Melayu.Pegawai Bahasa Kanan, Awang

  Hatnan bin Haji Buang semasa ditemubual juga berkata, DBP juga menyusunbeberapa program atau aktiviti yangbersesuaian sempena Bulan BahasaKe-3 pada tahun ini yang manapelancarannya jatuh pada bulanRamadan.

  Awang Hatnan menyatakan,Pertandingan Tulisan Rumi dan JawiTercantik umpamanya secara tidaklangsung, selain dapat memupuk danmempertahankan keindahan seni khattulisan Rumi dan Jawi itu akanditerapkan dan diteruskan kepadagolongan muda agar seni kedua-duatulisan itu tidak lapok ditelan zaman.

  “Generasi belia hari inilah akanmeneruskan tradisi tulisan Rumi danJawi,” tegasnya semasa PertandinganTulisan Jawi dan Rumi, berlangsungdi Dewan Setia Negara, JabatanPenerangan di sini.

  Menyentuh sempena sambutanBulan Bahasa kali ini, tambahnya,DBP juga mengadakan AnugerahPelajar Cemerlang berdasarkanpencapaian keputusan para penuntutdalam mata pelajaran Bahasa Melayudan Sastera bagi peperiksaan 2013serta beberapa program dan aktivitidalam sama-sama mengembangkanpenggunaan Bahasa Melayu.

  Beliau seterusnya melahirkanharapan supaya tidak membiarkan

  bahasa rasmi negara itu terpinggirbegitu saja malahan berasa megah danbangga dengan bahasa sendiri.

  Lebih 30 buah sekolah menengahdari seluruh negara mengambilbahagian dengan menghantar duapeserta bagi menyertai pertandinganyang terbahagi kepada dua kategoriiaitu Kategori Tulisan Rumi danKategori Tulisan Jawi.

  Apa yang menariknya ialahsebahagian peserta terdiri daripadapelajar yang bukan bangsa Melayudan bukan beragama Islam untuksama-sama mengikuti pertandingantersebut.

  Para peserta pertandingan diberikanmasa 40 minit untuk menulis petikandaripada titah-titah Kebawah DuliYang Maha Mulia Paduka SeriBaginda Sultan Haji Hassanal BolkiahMu’izzaddin Waddaulah ibniAl-Marhum Sultan Haji Omar ‘AliSaifuddien Sa'adul Khairi Waddien,Sultan dan Yang Di-Pertuan NegaraBrunei Darussalam.

  Setiap peserta Kategori Tulisan Jawidikehendaki menggunakan pen khatatau qalam khat berukuran 2.0mm danbebas menulis menggunakan sebarangjenis khat dengan syarat hendaklahkemas, teratur, bersih dan mudah untukdibaca.

  Penghakiman pertandingan dinilaidari segi gaya tulisan iaitu sebanyak 20markah, kejelasan dan ketepatan ejaan

  sebanyak 40 markah dan kekemasanserta kebersihan teks sebanyak40 markah.

  Daripada jumlah peringkat saringan,seramai 30 peserta akan dipilih untukke peringkat akhir iaitu 15 peserta

  tulisan Rumi dan 15 peserta pulabagi tulisan Jawi.

  Acara kemuncak Bulan Bahasa2014 akan diadakan pada 6 Julai ininanti bertempat di Dewan PersidanganAntarabangsa, Berakas.

  Berita dan Foto :Wan Mohd. Sahran Wan Ahmadi, Haniza Abdul Latif

  PEGAWAI Bahasa Kanan, AwangHatnan bin Haji Buang ketika ditemuaimenjelaskan mengenai aktiviti yangdianjurkan oleh Dewan Bahasa danPustaka sempena Bulan Bahasa Ke-3.

  PELAJAR-PELAJAR yang mewakili dari 30 buah sekolah menengah di negara inimenyertai pertandingan yang terbahagi kepada dua kategori iaitu Kategori Tulisan Rumidan Kategori Tulisan Jawi sempena Bulan Bahasa Ke-3 (atas, bawah).

 • HARI ISNIN 7 JULAI 2014 5AGAMA

  Berita dan Foto :Hezlinawati Haji Abdul Karim

  Libatkan belia dengan aktiviti keagamaan

  TEMBURONG, Khamis, 3 Julai. -Belia dan beliawanis di daerah iniyang menyertai Program BertadarusAl-Qur’an Bulan Ramadan Beliadiraikan dalam Majlis KhatamAl-Qur’an, berlangsung di Masjid

  Utama Mohammad Salleh, PekanBangar, di sini.

  Hadir selaku tetamu kehormatmajlis ialah Pengarah Belia dan Sukan,Awang Haji Abdul Malik bin HajiMohammad.

  Majlis yang disertai oleh hampir 80belia itu dimulakan dengan bacaanSurah Al Faatihah dipimpin olehPegawai Hal Ehwal Masjid, AwangZahid Zakwan bin Mohd. Said yangjuga Imam Masjid Utama Mohammad

  Salleh dan diteruskan dengan bacaanayat-ayat suci Al-Qur’an oleh parapeserta program.

  Bacaan ayat-ayat suci Al-Qur’anjuga dibacakan bersama oleh parapegawai dan kakitangan Jabatan Beliadan Sukan serta ketua-ketua cawanganjabatan-jabatan kerajaan di daerah ini.

  Majlis diselajurkan dengan doakhatam dan tahlil serta doa selamat.

  Pada majlis yang penuh berkatitu Awang Haji Abdul Malikjuga menyempurnakan penyampaiancenderamata berupa mesin pemotongrumput dan vakum bagi kegunaanmasjid berkenaan yang diserahkankepada Imam Masjid UtamaMohammad Salleh.

  Terdahulu, para peserta programbertadarus mendengarkan ceramahmengenai ‘Indah Kalam Allah’ semasaberlangsungnya Program JalinanAkrab Belia Terunggul (JABAT)

  disampaikan oleh Setiausaha KelabJABAT, Awang Haji Mohd. Jaya binHaji Metussin.

  Selain sebagai salah satu projektahunan anjuran Jabatan Belia danSukan, Kementerian Kebudayaan,Belia dan Sukan bersempena bulanRamadan Al-Mubarak ini, ProgramBertadarus Al-Qur’an Bulan RamadanBelia antara lain bertujuan untukmeningkatkan kefahaman beliatentang kepentingan membaca danmenghayati Al-Qur’an sebagaipanduan hidup.

  Dengan adanya program yangdianjurkan sejak tahun 2003 ini, ianyadiharap dapat meningkatkan lagipenglibatan belia dalam aktivitikeagamaan yang sudah setentunyaberupaya menjadi benteng buatgenerasi belia dalam menghadapicabaran-cabaran yang mendatang.

  Capai kebahagiaandunia dan akhirat

  BANDAR SERI BEGAWAN,Khamis, 3 Julai.- Semua manusiaingin bahagia tanpa mengira bangsadan agama, besar atau kecil, tua ataumuda, kesemuanya ingin mencapaikebahagiaan.

  Namun demikian, keinginan untukmencapai bahagia itu ada kalanya tidakkesampaian walaupun pelbagai usahasudah diikhtiarkan. Hal ini keranaseseorang individu itu sendiritidak memahami apa itu maksudkebahagiaan.

  Dekan Pelajar dan Pensyarah FakultiUsuluddin, Universiti Islam SultanSharif Ali (UNISSA), Dr. Lily Suzanabinti Haji Samsu menyentuh perkaraitu semasa mengongsikan satu ceramahbertajuk ‘Menjadi Muslimah Bahagia’pada Ceramah PerhimpunanWanita Sempena Bulan Ramadan1435 Hijriah / 2014 Masihi bagiKementerian Pembangunan.

  Menurut beliau, dalam Al-Qur’antidak menyebut perkataan bahagia danhanya kehidupan yang baik disebutdalam Al-Qur’an tersebut. Malahan,bahagia itu jelasnya, sangat subjektif,antaranya bahagia itu dikaitkan dengantugas harian kita, kehidupan kitasehari-hari dan bermacam-macamlagi.

  Selain itu, beliau juga menyatakanbahawa perhiasan yang paling cantikdi dunia ialah wanita yang solehah.Wanita-wanita yang menghadiriceramah ini adalah semata-matauntuk mencapai kebahagiaan duniadan akhirat.

  Moderator ceramah perhimpunanyang berlangsung di Dewan InderaPahlawan, Pusat Ujian Kemahirandan Latihan, kementerian berkenaan,di sini disampaikan oleh Dr. DayangHajah Zaliha binti Haji Abu Salimdaripada UNISSA.

  Hadir selaku tetamu kehormat padamajlis tersebut ialah isteri MenteriPembangunan, Datin Hajah Asmahbinti Haji Abdul Rahman.

  Kira-kira 250 orang yang terdiridaripada pegawai dan kakitanganwanita Kementerian Pembangunandan jabatan-jabatan di bawahnyamenghadiri ceramah perhimpunantersebut yang juga diserikan dengansesi soal jawab.

  Terdahulu, majlis dimulakan denganbacaan Surah Al Faatihah dipimpinoleh Dr. Lily Suzana, manakala doaselamat pula dibacakan oleh DayangHajah Zaliha binti Abu Salim.

  Dengan adanya ceramahperhimpunan itu, dihasrat dapatmemberikan pengetahuan dan manfaatilmu dalam mendidik, membangundan mengembang kepimpinan wanitadi peringkat individu, keluarga,organisasi, komuniti dan negara.

  Ceramah perhimpunan tersebutjuga dapat memperkasakan parawanita sebagai penggerak transformasipembangunan negara.

  Oleh : Nooratini Haji AbasFoto : Mohd. Mahdi Haji Marsidi

  PENGARAH Belia dan Sukan, Awang Haji Abdul Malik bin Haji Mohammad (lima dari kanan) hadir selaku tetamu kehormat pada MajlisKhatam Al-Qur'an sempena Program Bertadarus Al-Qur'an yang berlangsung di Masjid Utama Mohammad Salleh (atas). Sementaragambar bawah kanan, antara belia yang menyertai majlis tersebut.

  ISTERI Menteri Pembangunan, Datin Hajah Asmah binti Haji Abdul Rahman (tiga dari kanan) hadir selaku tetamu kehormat pada MajlisCeramah Perhimpunan Wanita Sempena Bulan Ramadan 1435 Hijriah / 2014 Masihi bagi Kementerian Pembangunan.

  MODERATOR ceramah perhimpunan disampaikan oleh Dr. Dayang Hajah Zaliha binti Haji Abu Salim daripada UNISSA pada Ceramah Perhimpunan Wanita Sempena Bulan Ramadan1435 Hijriah / 2014 Masihi bagi Kementerian Pembangunan (gambar atas kiri). Sementara gambar atas kanan, kira-kira 250 terdiri daripada pegawai dan kakitangan wanita KementerianPembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya menghadiri Ceramah Perhimpunan Wanita Sempena Bulan Ramadan 1435 Hijriah / 2014 Masihi bagi Kementerian Pembangunan.

 • HARI ISNIN 7 JULAI 20146 NASIONAL

  Oleh : Dk. Siti RedzaimiPg. Haji AhmadFoto : Ihsan JIS

  Belia giat berniaga di Gerai Ramadan

  BANDAR SERI BEGAWAN,Jumaat, 4 Julai. - Belia memainkanperanan yang penting dalammembantu membangun ekonominegara dan ia boleh dilakukan daripelbagai sudut seperti berniaga digerai-gerai di Ramadan yangmubarak.

  Di bulan inilah biasanya kita akanmenyaksikan ramai para belia dinegara ini melibatkan diri denganmenjual pelbagai juadah dan hidanganberbuka puasa di gerai-gerai Ramadanyang telah disediakan oleh pihakKerajaan Kebawah Duli Yang MahaMulia Paduka Seri Baginda Sultandan Yang Di-Pertuan Negara BruneiDarussalam.

  Kemudahan begini membuatkan

  JIS sumbangkan derma kepadaanak yatim di bawah JAPEM

  KETUA Bahagian Ugama Sekolah Antarabangsa Jerudong (JIS), Dayang Hajah Noraidahbinti Haji Tengah menyampaikan sumbangan derma kewangan kepada salah seoranganak yatim.

  Oleh : Dk. Siti Redzaimi Pg. Haji AhmadFoto : Pg. Amirulnizam Pg. Haji Mohd. Ali

  orang ramai mempunyai banyakpilihan bagi memilih apa jua juadahuntuk berbuka dan menjadikanbulan Ramadan itu istimewa kepadapembeli dan peniaga pula berpeluangmenambahkan rezeki.

  Pada kebiasaannya, tumpuan orangramai adalah gerai-gerai Ramadandi kawasan Pasar Gadong, StadiumHassanal Bolkiah Berakas, TudongSaji di Daerah Belait, PadangKemasyarakatan Daerah Tutong sertadi Pekan Bangar, Daerah Temburong.

  Wakil PELITA BRUNEI sempatmenemubual beberapa orangpeniaga belia gerai Ramadanberkenaan mengenai pendapatan danperbelanjaan mereka di sepanjangbulan Ramadan.

  Dayang Nurul Syazwani bintiAsmawi bersama suaminya, AwangSukrimie Mawardi bin Haji Apong dankawan mereka, Awang Safaruddin binSaffahi sudah bertahun menyertaijualan gerai Ramadan denganmenjual berjenis makanan bagi juadahhidangan berbuka puasa.

  “Alhamdullillah rezeki di bulan baikini begitu menggalakkan sekali danpendapatan yang diperolehi ketikabulan puasa ini adalah sekitar BND600ke BND700 sehari. Menu jualan yangpaling laris kami jual adalah PulutPanggang Burung Pinggai dan PaisDaging,” kata mereka.

  Walaupun begitu, tambah DayangNurul Syazwani, suasana sekarang jikadibandingkan dengan tahun-tahunyang lalu kelihatan jauh berbeza sekalimemandangkan jumlah peniaga

  |semakin ramai dan kawasan-kawasangerai Ramadan juga semakin banyakmenyebabkan para pengunjungberpeluang untuk memilih.

  “Berniaga di bulan Ramadan padatahun ini begitu meriah sekali danrespon dari para pelanggan jugamenggalakkan memandangkan padatahun lalu kami juga berniaga jadi parapelanggan yang ingat kepada kamikembali ke gerai kami dan membelijuadah kami,” ujar Awang MahadzirIskandar.

  Menyentuh mengenai pendapatanyang diperolehi, beliau menjelaskan,gerainya akan mendapat sekitarBND100 ke BND200 sehari denganmenjual beberapa menu seperti NasiLemak, Putu Mayang dan Nasi KatokKambing bersama sambal istimewa.

  “BERNIAGA di bulan Ramadan pada tahunini begitu meriah sekali dan respon dari

  para pelanggan juga menggalakkanmemandangkan pada tahun lalu kami

  juga berniaga jadi para pelanggan yangingat kepada kami kembali ke gerai kami

  dan membeli juadah kami,”Awang Mahadzir Iskandar.

  DAYANG Nurul Syazwani, Awang Sukrimie Mawardi dan Awang Safaruddin ... Berniaga diGerai Ramadan dapat tambah rezeki.

  PENYERTAAN belia di gerai-geraiRamadan Belia semakin menggalakkan.

  Pengetua JIS, Andrew Fowler-Watt menyampaikan sumbangan kepada anak-anak yatimdi bawah JAPEM.

  JERUDONG, Jumaat, 4 Julai. -Nasib anak-anak yatim di negaraini tidak pernah dilupakan menjelang

  Hari Raya Aidifitri dengan mendapatsumbangan derma dan bantuankewangan.

  Sekolah Antarabangsa Jerudong(JIS) telah mengadakan MajlisSumbangan Derma dan Hadiah

  Sempena Menjelang Hari RayaAidilfitri kepada seramai 90 oranganak yatim di bawah Jabatan

  Pembangunan Masyarakat (JAPEM),Kementerian Kebudayaan, Belia danSukan (KKBS) bertempat di PusatKesenian sekolah berkenaan.

  Menyampaikan sumbangan wangtunai dan hadiah ialah Ketua BahagianUgama JIS, Dayang Hajah Noraidahbinti Haji Tengah.

  Sumbangan adalah merupakanderma ikhlas daripada para ibu bapaserta penjaga pelajar JIS yangbermurah hati bagi sama-samaberkongsi memeriahkan sambutanHari Raya Aidilfitri yang akanmenjelang tiba.

  Tujuan majlis adalah bagimenggalakkan pelajar sentiasamengamalkan bersedekah di dalambulan Ramadan yang penuh denganrahmat dan kemuliaan kerana denganbersedakah kepada anak-anak yatimitu akan menambahkan ukhuwah,takaful dan berkasih sayang sesamamanusia.

  Majlis juga diserikan denganpersembahan Tausyeh daripadapelajar-pelajar ugama JIS.

  AWANG Safaruddin bin Saffahi salah seorang belia tempatan yang giat menyertai jualan di Gerai Ramadan ketika melayan pelanggandi gerainya.

 • HARI ISNIN 7 JULAI 2014 7NASIONAL

  Oleh : Aimi SaniFoto : Azmah Haji Ahad

  Tukar selera bersungkai di restoran

  BANDAR SERI BEGAWAN,Jumaat, 4 Julai. - Bulan Ramadanadalah satu bulan yang memangdinanti-nantikan oleh setiap umatIslam di seluruh dunia, bulan yangpenuh dengan keberkatan dankemuliaan.

  Oleh itu kedatangannya memangditunggu kerana bulan ini menjanjikanpeluang yang besar untuk seluruh umatIslam meningkatkan keimanan danketakwaan.

  Antara pengajaran yang tersiratdalam bulan yang mulia ini ialahperingatan supaya umat Islamtidak melakukan pembaziran dalamkehidupan.

  Terutamanya waktu berbuka puasayang memang ditunggu-tunggu bagiumat Islam yang mengerjakan ibadatpuasa iaitu setelah hampir seharisuntuk menahan diri daripada makandan minum dan daripada melakukanperkara-perkara yang membatalkanibadat puasa.

  Apabila bersungkai di rumah,juadah yang dihidang biasanya hasilmasakan sendiri dan ada juga yangdibeli dari kedai dan gerai-geraiRamadan.

  Namun terdapat trend orang-orangkita ketika ini gemar bersungkai di luarumpamanya bersungkai di kedai-kedaimakan atau restoran-restoran mewah.

  Wakil PELITA BRUNEI lewatsempat membuat pendekatan denganorang ramai dan melihat suasanabersungkai di restoran-restoransecara lebih dekat di sekitar ibunegara.

  Menurut Dayang Hajah Fauziahbinti Haji Mohd. Yussof dari KampungLambak Kanan, beliau dan keluargalebih selesa berbuka puasa di rumahberbanding di luar kerana selepasberbuka seseorang itu, katanya,haruslah segera menunaikansembahyang fardu seterusnyamenunaikan Sembahyang SunatTarawih.

  “Tidak menjadi masalah untukbersungkai di luar. Sekali-sekala tidaksalah untuk bertukar selera tetapiharuslah mengikut kemampuanmasing-masing kerana bersungkaidi luar memerlukan kewangan yangbesar apa lagi kalau seseorang itumempunyai ahli keluarga yang ramai,”jelasnya.

  Bersungkai bersama keluarga,tambahnya, merupakan satupeluang untuk berkumpul dandapat mengeratkan tali kekeluargaan.

  Perkara yang sama turut dipersetujuioleh Awang Mohd. Jefferey binHaji Mohd. Sunny Lai dari KampungLambak.

  Dalam bulan Ramadan inibersungkai bersama keluarga, terang-nya, dapat memberikan suasanayang kondusif untuk mengeratkan lagihubungan silaturahim dan ukhuwahkekeluargaan.

  “Kita haruslah bijak untukmengawal nafsu dalam memilihjuadah untuk berbuka terutama sekalijika kita memilih buffet keranamenyajikan pelbagai pilihan dan

  di sinilah kita harus bijak membuatpilihan untuk mengelakkanpembaziran,” ujarnya.

  Persediaan utama, tambahnya,adalah untuk melengkapkan diridengan kekuatan rohani dan jasmaniserta ilmu bagi merebut segalafaedah yang ditawarkan dalam bulanRamadan Al-Mubarak yang manamatlamatnya adalah untuk menjadiinsan yang lebih baik di sisi AllahSubhanahu Wata’ala, meningkatkankualiti iman dan ibadat danmengeratkan hubungan kekeluargaanserta kejiranan.

  Bagi Dayang Alinah binti HajiMohd. Yussof dari Kampung Rimbasecara peribadi pula berpendapatbersungkai di luar itu memanglahseronok kerana restoran-restoranmenyediakan bermacam-macampilihan makanan tetapi bersungkaidi rumah itu adalah lebih baikberbanding di luar.

  “Jika berbuka di rumah, kita dapatberjimat dari segi kewangan dan tidakmembazir berbelanja. Bulan Ramadaninilah masa untuk meluangkan masa

  untuk keluarga berkumpul di rumahdan berbual-bual secara santai keranakalau bersungkai di luar, perbualandan masa agak terhad keranaselepas bersungkai semua orangberebut-berebut hendak menunaikanSolat Fardu dan Solat Sunat Tarawih,”tambahnya.

  Bersungkai seminggu sekali di luaritu, katanya, adalah sudah cukupmemadai.

  Beliau berharap agar semua umatIslam dikurniakan kesihatan untukmelakukan ibadat dan dipanjangkanumur seterusnya dapat bertemudengan Ramadan yang akan datang.

  Umat Islam sangat beruntung keranadiberikan peluang untuk menjalaniibadat puasa dalam bulan Ramadandan keistimewaan ini janganlahdisia-siakan.

  Buatlah persediaan yang sewajarnyauntuk menyambut bulan mulia ini.Moga-moga di akhir bulan Ramadannanti, kita akan menjadi seorangMuslim yang lebih baik dari semuasegi berbanding sebelumnya.

  Raih keuntungan berniaga dalam bulan Ramadan

  BANDAR SERI BEGAWAN,Jumaat, 4 Julai. - Lazimnya gerai ataubazar Ramadan setiap tahun mampumenarik perhatian orang ramaiuntuk berkunjung membeli juadahpersungkaian.

  Ini merupakan satu kebaikan bagimereka yang ingin mengubah selerapersungkaian atau bagi mereka yangtidak sempat untuk menyediakanjuadah berbuka akibat kesuntukanwaktu selepas bekerja.

  Kebanyakan kita pernah merasaipengalaman menghantar juadahberbuka puasa ke rumah jiran danmenerima semula bekas yang telah

  diisi juadah sebagai tanda balasdaripada jiran yang bermurah hati yangmana amalan bertukar-tukar juadahberbuka puasa merupakan tradisisuatu masa dahulu.

  Kini agak berbeza apabila gerai ataubazar Ramadan terus diwujudkansemasa bulan puasa yang mana sedikitsebanyak ia memberi kesan kepadamasyarakat untuk mengamalkannya.

  Ramadan merupakan bulanlimpahan rezeki bagi para peniagayang mana bulan rezeki ini dijangkamemberi para peniaga pendapatanyang meningkat sehingga bolehmeraih keuntungan bersih beribu-riburinggit.

  Oleh itu, kehadiran Ramadanseolah-olah memberi semangatkepada para peniaga untuk terusberusaha bersungguh-sungguh dalamperniagaan walaupun secara kecil-kecilan.

  Wakil PELITA BRUNEI berpeluangmeninjau ke gerai Ramadan yangterletak di Stadium Negara HassanalBolkiah yang mana ianya merupakansalah satu gerai Ramadan yangmenjadi pilihan orang ramai danmenyediakan pelbagai jenis makanandan minuman sejak pukul 2.00petang.

  Antara juadah yang menjaditumpuan orang ramai di geraiRamadan ini termasuklah pulutpanggang, bingka susu, seri muka,penyaram, putu mayang, air kausar, air

  gelagah dan sebagainya keranajuadah-juadah seperti ini sukar untukdidapati pada hari biasa.

  Satu lagi juadah berbuka puasakegemaran dalam kalangan penduduktempatan adalah cendol.

  Cendol Kiulap yang disediakan dipetak AC22 dan AC23 mengautkeuntungan yang banyak setiaptahun.

  Awang Md. Dulrahim bin Hamdansemasa ditemu bual menjelaskan,hikmah berniaga di sebalik kehadiranbulan yang mulia ini sangat memberikeuntungan kepada perniagaanbeliau.

  Beliau yang berasal dari KampungKiulap berkata, berniaga sejaktertubuhnya gerai Ramadan telahmemberinya banyak pengalaman danmengaut keuntungan yang sangatbesar.

  Selain itu, petak jualan beliau jugamenyediakan juadah seperti putumayang, nasi ayam dan mi rebus.

  Bagi Dayang Noriah binti HajiApong yang berasal dari KampungPerpindahan Katok ‘A’ berkata, antarajuadah yang laris di petak jualannyaBA16 dan BA17 adalah Bingka Susudan Bingka Durian.

  Selain itu, jelasnya, menjualberaneka jenis kuih termasuk kek HariRaya memberi pulangan yang lumayansehingga mendapat keuntungan bersihlebih BND6,000 di gerai Ramadan.

  Islam menuntut umatnya menceburi

  bidang perniagaan kerana ianyamerupakan salah satu cabang dalammencari nafkah dan Ramadan menjadibulan mendidik dan mengajar peniagaerti keikhlasan dan kejujuran.

  Oleh yang demikian, akhlak dan

  peraturan berniaga mestilah sejajardengan aturan agama supaya ianyaberpahala serta hasil rezeki yangdiperoleh mendapat berkat dan diredaiAllah Subhanahu Wata’ala, apatah lagidalam bulan Ramadan.

  Oleh : Saerah Haji Abdul GhaniFoto : Ampuan Haji Mahmud Ampuan Haji Tengah

  TINJAUAN suasana bersungkai di salah sebuah restoran di sekitar ibu negara.

  DAYANG Hajah Fauziah binti Haji Mohd.Yussof dari Kampung Lambak Kanan.

  DAYANG Alinah binti Haji Mohd. Yussofdari Kampung Rimba.

  SEORANG peniaga yang menjalankanperniagaan di Stadium Negara HassanalBolkiah, Awang Md. Dulrahim binHamdan.

 • HARI ISNIN 7 JULAI 20148 RENCANA

  Semangat bersekolah ketika berpuasa

  M USIM persekolahan pada bulanRamadan kini sudah seminggu berlalu.Bersekolah semasa di bulan Ramadanmemang banyak manfaat dan pengajarannya dania tidak menjadi menghalang atau mengurangiilmu yang dicari. Bagi Awangku MohammadFa'ez Hafiyuddien bin Pengiran Haji Sumadi,pelajar Tahun 9A di Sekolah Sukan BruneiDarussalam bersekolah semasa puasa samaseperti hari-hari persekolahan biasa tetapi padabulan puasa masa belajar dipendekkan dan semuaaktiviti bersukan ditiadakan.

  Dalam temu bual bersama wakil PELITABRUNEI, Awangku Mohammad Fa'ezHafiyuddien, 15 tahun, berkata tiada masalahbaginya kerana telah terbiasa bersekolah padabulan Ramadan.

  Mula berpuasa ketika berumur 6 tahun,Awangku Mohammad Fa'ez Hafiyuddienmenjelaskan percubaannya untuk berpuasa padaketika itu telah berjaya dengan berpuasa selamasebulan.

  Menurut pelajar Sekolah Sukan yangmengambil bahagian bola sepak ini lagi, banyakperbezaan bersekolah semasa puasa dan bukanpuasa, di antaranya pembelajaran semasa waktupuasa dipendekkan, aktiviti latihan ditiadakanpada sebelah pagi dan hanya diadakan sebelahmalam. Masa yang terluang akan dihabiskandengan mengulang kaji bersama rakan-rakan diasrama.

  “Masa mula puasa, saya masih ingat janji babahdan mama, kalau dapat puasa penuh sebulan dapatkasut roda yang pada masa itu popular dan ada juahadiah-hadiah lain turut saya terima daripadaamit, bucu dan nenek iaitu angpow yang manasaya mendapat dua sampul setiap seorang,”tambahnya lagi.

  Suasana di dalam kelas semasa puasa pulakatanya, walaupun pada mulanya kurang sedikituntuk memberi perhatian dan kadang-kadangpenerimaan pelajaran terganggu dan ada kalaterlalai tetapi keadaan kembali stabil apabila sesikomunikasi soal jawab di antara rakan-rakan dancikgu menyelamatkan keadaan.

  Mengongsikan pengalaman berpuasa diasrama, beliau berkata mula-mula berpuasadi sana, jauh berbeza dari suasana di rumah. Jambersahur di asrama ialah pukul 12 tengah malam.“Di sini saya belajar berdikari dan mendisplinkandiri untuk sentiasa bangun tepat pada masanyauntuk mengelak dari terlepas waktu sahur danwaktu bersungkai adalah waktu yangdinanti-nantikan, banyak menu-menu tersedia.Pengalaman ini amat menyeronokan apatah lagidapat bersahur beramai-ramai bersama rakan-rakan yang lain,” katanya lagi.

  Manakala bagi Dayang Nuriswani IzzatulNabillah binti Mohd Amirul, 13 tahun, pulaapabila berpuasa ketika bersekolah dia merasaagak lemah dan lapar mungkin kerana belummenyesuaikan diri dengan berpuasa tapimenghilangkan rasa itu dengan bergurau danbercerita dengan kawan-kawan. Tetapi sejak mulabersekolah di sekolah menengah, dia sudah mulapandai menyesuaikan diri dengan berpuasa.

  Pelajar Tahun 8R dari Sekolah MenengahPengiran Anak Puteri Hajah Masna inimenjelaskan mula berpuasa sejak berumur 9tahun dan bersekolah semasa bulan-bulan biasadan bulan puasa memang banyak perbezaannya.Antaranya ialah program keagamaan yangdijalankan semasa di sekolah iaitu bertadarusberamai-ramai dan pelbagai acara keagamaanyang lain.

  “Masa mula-mula saya berpuasa ibu sayamemberikan saya wang. Jika saya berpuasa ibusaya akan mmberikan saya wang sebanyak saturinggit sehari. Tetapi sekarang tidak lagi keranasudah remaja dan berpuasa perlu ikhlas dan bukankerana wang,” tambahnya lagi.

  Jelasnya lagi, walaupun kadang-kadang susahuntuk mengambil perhatian ketika belajar di kelaskerana rasa mengantuk dan menahan lapar tetapidia tetap berusaha untuk mengambil perhatian.

  Bagi Dayang Nuriswani Izzatul Azirah bintiMohd Amirul, 14 tahun, pelajar Tahun 8 dariSekolah Ugama Menengah Perempuan Raja IsteriPengiran Anak Damit pula tiada perbezaanbaginya semasa bersekolah di bulan Ramadan ini.Di sekolah katanya, mereka memulakanpembelajaran dengan bacaan tadarus beramai-ramai dan melakukan Sembahyang Sunat.

  Sementara itu, menurut Muhammad Isra’ Is’adbin Haji Mohd Isra’ Yasme, 10 tahun, pelajarTahun 5, Sekolah Arab Sungai Akar, bersekolahsemasa bulan Ramadan memang terasa letih danmengantuk dari bulan biasa tetapi beliau dapatmenahan rasa tersebut dengan berinteraksibersama guru-guru dan rakan-rakan di kelasnya.

  Jelasnya, perbezaan waktu persekolahansemasa bulan puasa ialah waktu belajar dipendekkan dan boleh balik awal dari jam biasaiaitu balik pukul 3.30 petang, dan masa bulanpuasa balik pukul 11.40 pagi. Jadi dengankelonggaran yang diberikan, waktu petang dapatdigunakan untuk berehat dan menghilangkan rasakeletihan dan mengantuk.

  “Syukur Alhamdulillah disebabkan waktubelajar semasa bulan puasa dipendekkanmasanya, jadi pelajaran yang diajarkan pun agaksedikit dibandingkan daripada pelajaran yangdipelajari pada bulan biasa, maka mudahlah bagisaya untuk mengambil perhatian semasa belajar,”tambahnya lagi.

  Seperti mana dalam Siaran AkhbarKementerian Pendidikan yang dikeluarkanbaru-baru ini menjelaskan bahawa kementeriantersebut memaklumkan bahawa waktu-waktupersekolahan semasa bulan Ramadan bagisekolah-sekolah rendah dan menengah/maktab-maktab kerajaan, swasta tahun 1435Hijriah / Masihi adalah dikurangkan jampembelajarannya seperti biasanya.

  Bagi sekolah-sekolah rendah waktupersekolahan bermula pukul 7.45 hingga 11.40pagi dan sesi petang bermula pukul 12.00 tengahhari hingga 3.55 petang.

  Manakala waktu persekolahan bagi sekolah-sekolah menengah/maktab-maktab pada sesi pagibermula pukul 7.30 hingga 11.50 pagi dan sesipetang bermula pukul 12.00 tengah hari hingga

  4.00 petang.Sementara bagi persekolahan agama pula,

  semua pelajar dari sekolah Pra hingga Darjah 3adalah dicutikan sepanjang bulan Ramadansebagaimana Surat Pemberitahan JabatanPengajian Islam.

  Bagaimanapun bagi pelajar Darjah 4, 5 dan 6sesi pembelajaran bermula pukul 12.30 tengahhari hingga 2.00 petang.

  Dengan adanya pengurangan jam belajar padamusim puasa ini memberi keringanan kepadaanak-anak terutama yang masih kecil dalammenjalani pembelajaran selain menumpukankepada ibadah puasa.

  Selain pengurangan waktu pembelajaran, pihaksekolah juga perlu memperhatikan semulaterutama dalam mengurangi kegiatan aktiviti luardarjah seperti bersukan selama bulan puasaatau menggantikannya dengan aktiviti-aktiviti

  keagamaan.Justeru dengan pengurangan masa belajar di

  sekolah pada musim puasa ini banyak memberimanfaat terutama di dalam menuntut ilmu danusaha mendekatkan diri kepada Allah SubhanahuWata’ala.

  Dengan ruang masa yang lebih panjang dirumah para pelajar umpamanya bolehmanfaatkan ruang masa dengan mentelaah bukupelajaran atau membuat kerja-kerja rumah selainmemperbanyakkan dengan membaca ayat-ayatsuci Al-Qur’an yang secara langsung menjuruskepada pendidikan agama.

  Inilah hikmat bulan Ramadan yang ditunggudengan membawa seribu rahmat dankeistimewaan yang diberikan oleh AllahSubhanahu Wata’ala kepada hamba yang berimandan bertakwa.

  Oleh : Haniza Abdul LatifFoto : Haniza Abdul Latif, Muhammad Asri Haji Awang Abas

  DAYANG Nuriswani Izzatul Nabillah binti MohdAmirul.

  DAYANG Nuriswani Izzatul Azirah binti MohdAmirul.

  AWANGKU Mohammad Fa'ez Hafiyuddien binPengiran Haji Sumadi.

  MUHAMMAD Isra’ Is’ad bin Haji Mohd Isra’ Yasme.

  GAMBAR HIASAN... Kegiatan keagamaan sangat digalakkan sepanjang persekolahan bulan Ramadan.

 • HARI ISNIN 7 JULAI 2014 9SIRI QANUN JENAYAH SYAR'IAH

  BERSAMBUNG

  SAMBUNGAN

  Qanun Jenayah Syar'iah: Satu Pengenalan

  Siapakah yang dilawan itu? Bukanulama, bukan siapa-siapa yangdilawan itu tetapi Allah. Ya,Allahlah yang dilawan itu, mengapa?Mengapa kita katakan duniamelawan Allah? Kerana bukankahAllah melarang zina? Allah melarangliwat? Allah melarang lesbian?Tetapi dunia menghalalkannya.

  Tidak diragukan lagi manusia hariini adalah lebih teruk daripadamanusia di zaman Nabi Luth. Era dizaman Luth cuma jenayah liwatsahaja yang berbangkit. Tetapisekarang, di samping liwat, dicampurlagi dengan lesbiannya, denganbisexualnya dan dengan transsexualnya.Kalau kaum Luth dianggap derhakakerana amalan liwat mereka, betapadengan kaum dan umat yangmengamalkan lebih daripada liwat,tidakkah mereka ini boleh dipanggilsebagai lebih derhaka daripada kaumLuth itu?

  Tidak syak lagi, gejala zina, gejalaliwat atau gay, gejala lesbian, gejalabisexual dan gejala transsexualadalah ancaman kepada dunia kitasekarang, ancaman kepada semua.Awas! Kerananya, laknat dan balapasti turun, tidak boleh tidak.

  Ke atas umat Luth, bala itu ialahberupa negeri terbalik dan hujan batuyang dibakar. Ke atas umat gay, umatlesbian, umat bisexual dan umattranssexual apa pula?

  Mestikah bala itu betul-betulsama? Tidak mesti, tetapi tidak pulamustahil ia boleh seakan-akan sama,atau seperti macam sama. Boleh jugadalam bentuk atau jenis bala yangtidak ada unsur persamaan samasekali. Semuanya itu boleh sajaberlaku, kerana Allah adalah MahaMampu melakukannya.

  Bala seakan-akan sama ataumacam sama, tidakkah kitamenyedari tentang gempa? TentangTsunami? Tentang taufan? Tentangbanjir besar? Gempa bertali arus?Tsunami bertali arus? Taufan bertaliarus? Banjir besar bertali arus?

  Ini semua adalah bala atauhukuman belaka, yang mampu untukmeranapkan apa sahaja: Meranapkannyawa, harta benda, bangunan-bangunan, rumah-rumah kediaman,ternakan, tanam-tanaman, kapal-kapal di laut, pendeknya, apa sajaboleh musnah dan ranap keranagempa, kerana Tsunami, keranataufan, kerana banjir besar,kerana…kerana… walaupun negeritidak terbalik, tetapi unsur ranap,unsur binasa itu berlaku di sini.Tidakkah ini juga seakan-akan samamacam terbalik? Seakan-akan samasaja dengan azab atau bala yangditerima oleh umat Luth? Ya, iaseakan-akan sama saja.

  Lain lagi dengankemusnahan-kemusnahan disebab-kan oleh peperangan ataupencerobohan: Negeri porak-perandakerananya, binasa kerananya,bandar-bandar musnah, kampung-kampung musnah, tamadun musnah,tidak terkecuali juga nyawa. Inisemua ada imbas kesamaan denganbala atau hukuman yang diterimaoleh umat Luth dahulu kala.Memang, tidak syak lagi di sini adaimbas kesamaan itu.

  Itulah dia ilmu dan kuasa Allah.Dia berkuasa dan mampumengadakan apa sahaja dengan ilmudan kuasaNya itu. Semua bolehberlaku, semua boleh jadi. Kalau kitamanusia, melihat pemusnah cumaalat pemusnah semata-mata yangbernama senjata, lalu kita punmenciptalah senjata. Daripada pisaudan parang sampailah kepada bom

  atom dan nuklear pemusnah raksasa.Berhasil ini, kita pun mendabik dadamendakwa kita pakar.

  Betul, manusia boleh sahajamenguasai ilmu tetapi terhad.Terbatas. Kalau seseorang itu pakarundang-undang – undang-undangsahaja. Pakar ilmu ekonomi –ekonomi sahaja. Pakar menciptasenjata nuklear – nuklear sahaja.Tetapi Allah pakar semuanya, pakaratas pakar. Kepakaran Allah tiadatandingannya, kepakaran yangbersumber daripada ilmu Nya (Jadi!Maka jadilah perkara itu).

  Demikian juga Allah mencipta“pemusnah” ke atas makhluk yangderhaka sebagai hukuman.Macam-macam boleh jadi. Ada yangmirip-mirip sama dan ada jugatidak.

  Hukuman kerana liwat di zamanLuth ‘Alaihissalâm ialah negeriterbalik dan lontaran dengan batu-batu yang dibakar. Semuanyamusnah kerananya, mati baragan(mati terbiar), kecuali siapa yangdiselamatkan oleh Allah sahaja.

  Sekarang, apa pula hukumankerana zina + liwat + lesbian +bisexual + transsexual? Apa tidakmungkinkah ia berupa gempa +Tsunami + taufan + banjir besar + apipeperangan dan + penyakit?

  Tidak diragukan lagi, gempa,Tsunami, taufan, banjir besar dan apipeperangan adalah ia benar-benarmirip-mirip dengan hukuman ke atasumat Nabi Luth ‘Alaihissalâm.Disebabkan zina + liwat + lesbian +bisexual + transsexual, sehinggaAllah menghukum kita denganTsunami, dengan gempa, dengantaufan bertali arus, dengan banjirbesar bertali arus, dengan cuacapanas dan cuaca sejuk yangmembunuh dan lain-lain? Apakahkita saja yang beraqidah demikianini?

  Pada 7 November, 2012, penulisdan mungkin juga ramai lagi orangagak terkejut, apabila membacaakhbar terbitan luar negeri keluaranpada 7 November, 2012 , yangmemaparkan satu berita tentang tigaorang pemimpin agama lain: PaderiLuke Robinson, Paderi John McTernan dan seorang lagi penditaYahudi Noson Leiter telah dipetiksebagai membuat kenyataan senadabahawa taufan Sandy yang baru-baruini melanda pantai timur Amerikayang menyebabkan kemusnahanteruk itu adalah sebagai balasanTuhan kerana mengharuskan amalanLGBT: Lesbian, gay, bisexual danTranssexual.

  Lihat! Rupa-rupanya mereka jugamenyalahkan pengamal LGBT,melihat LGBT itu sebagai puncabencana mengundang balasanTuhan.

  Maha Berkuasa Allah yangmembuka pintu hakikat ini.

  Itu adalah balasan atau hukumanyang ada mirip-mirip dengan balasanatau hukuman ke atas umat Nabi Luth‘Alaihissalâm. Sekarang, adaataupun tidak balasan atau hukumanyang tidak mirip-mirip?

  Jawabnya: Ada. Apakah kita sudahlupa kepada SARS? SelsemaBurung? Selsema Babi? DanHIV/AIDS?

  AIDS (Acquired ImmuneDeficiency Syndrome) yang menurutpakar adalah rapat hubungannyadengan zina, dengan liwat, denganlesbian, selaku penyebab utamanya.

  Jadi memang tidak diragukan lagi,HIV/AIDS adalah hukuman yangbukan mirip dengan hukuman alahukuman ke atas umat Nabi Luth,tetapi ia adalah hukuman tambahanselain daripada hukuman yangmirip-mirip seperti hukuman ke atas

  umat Nabi Luth. Hukuman inidigunakan oleh Allah untukmenghukum umat masa kini, umatyang mengiktiraf zina, liwat, lesbian,bisexual dan transsexual. Ternyatadunia kita sekarang sedang dihukumdengan hukuman tambahan ini –HIV/AIDS! AIDS adalah musibahyang sungguh-sungguh merunsingkan,malah menakutkan kerana wujudnyatidak berupa dan datangnya pulasemena-mena. Sampai sekarang, yasampai sekarang, penyakit ini masihmenjadi tanda tanya, apa ia yangsebenarnya? Kata pakar: Ia terjadikerana virus HIV yang menyerangdan memusnahkan daya tahan badanmanusia. Itu saja.

  Berapa lama sudah AIDS inimenghantui dunia? Sejak bilakah iamula dikesan? Sejak lebih dari 30tahun. Setakat ini umurnya sudahmenjangkau dewasa, lebih dari 30tahun dan tidak lama lagi akanmemasuki usia tua pula. Namunbilakah saat berakhirnya, tidak tahu.Belum ada tandanya. Belum adaalamatnya.

  Tidak syak lagi manusia dan duniakini sedang dihukum dengan AIDS,di samping juga hukuman dengangempa, Tsunami, taufan, banjir besar,peperangan dan pencerobohan.

  Soalnya sampai bilakah ini?Bilakah ia akan berakhir? Manatanda-tandanya ia akan berakhir?Belum nampak. Belum terkesanlagi.

  Izinkan penulis bertanya: Manakepakaran manusia untukmengatasinya? Untuk membanterasnya?Mana? Dan mana kepandaian merekamencipta ubatnya? Ayuhlah, wahaipara pakar! Para ilmuan! Tampillahmenjadi penyelamat! Selamatkandunia ini daripada HIV/AIDS.

  AIDS masih terus bergerak ke sanadan ke mari. AIDS masih terusmenambah mangsanya di seluruhdunia, tanpa mengira tua atau muda,tanpa mengira rupa bangsa, tanpamengira jantina.

  Perangkaan dunia bagi pengidapAIDS adalah:

  Tahun 1990 berjumlah 8 juta.Tahun 1991 berjumlah 10 juta.Tahun 1994 meningkat kepada

  15 juta.Tahun 1996 terus meningkat lagi

  hingga 20 juta.Tahun 1998 meningkat pula

  kepada 25 juta.Tahun 2002 meningkat lagi kepada

  30 juta.Tahun 2010 meningkat terus

  kepada 34 juta.Dan jangan lupa, Negara Brunei

  Darussalam juga – dengan amatdukacita – terpaksa kita sebut sebagaiturut mempunyai penghidap-penghidap AIDSnya, yang menurutstatistik: Dari tahun 1995 sehinggatahun 2011 adalah berjumlah seramai80 orang. Jangan kata jumlah 80 inikecil, nisbah kepada peduduk kita, iaadalah besar.

  Antara jumlah keseluruhanpenghidap di dunia, termasuk280,000 adalah penghidap kanak-kanak. Mengapa kanak-kanak? Apadosa mereka? Bukankah mereka itubersih, tidak bernoda? Tetapimengapa mereka? Mengapa? Inilahpersoalan.

  Jawabnya, betul! Mereka itumemang tidak berdosa. Sama sekalitidak berdosa. Tetapi kasihan, merekajuga jadi mangsa, kerana nasibmereka: Ada bapa atau ibu, bukanbapa atau ibu yang baik. Ada bapaatau ibu, tetapi menjerumuskananak-anak kepada mudharat melaluijenayah zina yang mereka lakukan.

  Kasihan kanak-kanak. Ya, kasihankamu wahai anak-anak. Kamu yangtidak mengerti apa-apa, tidak

  berdosa, tetapi terpaksa untuk turutmenerima akibat buruk zina. Ibu ataubapa kamu, atau sebarang orang yangberstatus jalang, mereka itu telahmelahirkan kamu, lalu kamu pun jadisi malang dijangkiti AIDS.

  Tidakkah kita nampak ini? Bahawatentera Allah yang bernama “AIDS”itu, sedang dikerah, dikerah habis-habisan untuk menyerang sasarannya,siapa saja, tuakah, mudakah ataukanak-kanakkah!

  Ini adalah kerja Allah. Hanyaorang-orang beriman sahaja yangmengerti dan memahami perkara ini.Wallahu A‘lam.

  QADZAF

  Definisi:Qadzaf bermaksud menuduh

  berzina seorang Islam yang ‘aqilbaligh, padahal dia itu dikenalisebagai seorang yang bersihdaripada perbuatan zina tanpadibuktikan dengan empat orangsaksi. Qadzaf berlaku dengankenyataan secara jelas, sepertimengatakan seseorang itu telahberzina, atau dengan cara tersirat,seperti menyatakan seseorang itubukan anak atau bukan bapakepada seseorang yang tertentu.Tuduhan sama ada secara lisanatau dokumen.

  Syarat Orang Yang MelakukanQadzaf Dan Yang Kena Qadzaf

  1. Orang yang melakukan qadzafhendaklah seorang yang mukallafyang sempurna akal.

  2. Orang yang kena qadzaf pulahendaklah seorang yang muhshan.Jika sekiranya yang kena qadzaf ituorang yang sudah mati, hendaklahditentukan orangnya. (Contoh): Amembuat pernyataan bahawa Badalah anak zina. Di sini, A telahmelakukan qadzaf ke atas ibu B. Jikaibu B telah meninggal dunia, maka Ahendaklah menyatakan nama ibu Bdalam pernyataannya.

  Maksud “muhshan” di sini, ialahorang itu beragama Islam, sempurnaakal dan sudah mencapai umurbâligh, bersih diri daripada perbuatanzina, boleh melakukan persetubuhandan mestilah kekal syarat-syarattersebut sehingga hukuman haddikenakan kepadanya.

  Jika tidak terdapat syarat ini,seperti yang diqadzaf itu orang bukanIslam, atau orang gila, atau kanak-kanak di bawah umur bâligh, atauorang yang memang diketahuiterlibat dengan zina, atau orang yangtidak boleh melakukan persetubuhan,maka tuduhan berzina (qadzaf)terhadap mereka itu tidakberbangkit.

  Cara Melakukan Qadzaf1. Qadzaf boleh dilakukan atau

  berlaku dengan seseorang membuatsesuatu kenyataan, sepertimengatakan seseorang itu telahmelakukan zina, atau dengan carayang tersirat, seperti menyatakanseseorang itu bukan bapa atau punbukan anak kepada seseorang yangtertentu.

  2. Pernyataan di bawah maksud (1)di atas adalah dianggap sebagaiqadzaf, melainkan jika ia dibuktikandengan syahâdah menurut kehendakpentsabitan zina yang dikenakandengan hukuman had. Sekiranyapernyataan itu tidak dibuktikansedemikian, maka orang yangmembuat tuduhan adalah melakukanqadzaf, tetapi andainya pernyataanitu dibuktikan, maka orang yangterhadapnya pernyataan (qadzaf atautuduhan berzina) itu dibuat adalahmelakukan kesalahan zina.

  3. Pernyataan di bawah maksud (1)juga akan dianggap tidak terbukti,sekiranya, seorang atau beberapa

  orang saksi yang berempat yangdipanggil untuk memberi keterangandengan syahâdah untuk menyokongpernyataan itu enggan memberiketerangan, atau jika keterangan itudiberi, tetapi keterangan itubercanggah dengan pernyataan,maka dalam kedudukan seperti ini,tiap-tiap saksi yang memberiketerangan menyokong pernyataanitu, adalah dianggap telah melakukankesalahan qadzaf.

  Kerana keengganan para saksimemberikan keterangan atauketerangan mereka bercanggah itu,adalah membawa alamat yangmeragukan terhadap ketelusan atausuci hati para saksi tersebut.

  Dalam kedudukan ini, orang yangmendakwa dan saksi-saksi yangmemberikan keterangan dengan“tidak suci hati” itu, sama ada dengansyahâdah atau bayyinah (keterangan)di hadapan mahkamah, untukmembuktikan kesalahan zina/rogolatau liwat bagi hukuman had, adalahboleh dituduh melakukan kesalahanqadzaf.

  Maksud dengan “tidak suci hati” disini ialah (memberikan keteranganatau kesaksian mereka) dengan caratidak jujur atau wujud permusuhan,dendam atau kebencian terhadaptertuduh.

  Pendakwa Dan Saksi-SaksiTidak Boleh Dituduh Melakukan

  QadzafTetapi sebaliknya, jika orang yang

  mendakwa dan saksi-saksi itumemberikan keterangan dengan“suci hati”, sama ada dengansyahâdah atau bayyinah (keterangan)kepada mahkamah untukmembuktikan kesalahan zina/rogolatau liwat bagi hukuman had, adalahtidak boleh dituduh melakukankesalahan qadzaf.

  Maksud dengan “suci hati” di siniialah (memberikan keterangan ataukesaksian mereka) dengan secarajujur dan tanpa apa-apa permusuhan,dendam atau kebencian terhadaptertuduh.

  Contoh Kes QadzafA membuat pernyataan bahawa B

  telah melakukan zina. B mengadukepada mahkamah bahawa A telahmembuat pernyataan menuduhnyaberzina dengan membawa dua orangsyâhid (saksi) yang menyokongaduannya itu. Jika tsabit benar wujudaduan B, maka A adalah melakukankesalahan qadzaf dan boleh dihukumkerana melakukan qadzaf itu.

  Walau bagaimanapun, jika A dapatmembuktikan pernyataan (menuduhberzina) itu dengan membawa empatorang syâhid (saksi), maka A terlepasdaripada tuduhan melakukan qadzaf.Sebaliknya B adalah ditsabitkanmelakukan zina dan boleh dihukumkerana melakukan kesalahan zinaitu.

 • HARI ISNIN 7 JULAI 201410 AGAMA

 • HARI ISNIN 7 JULAI 2014 11RENCANA

  Tiada halangan menuntut ilmu

  B ERPUASA pada bulan Ramadanmenahan lapar dan dahaga jelas tidakmenghalang umat Islam untuk melakukanaktiviti-aktiviti harian selagi mana ia bersesuaiandan menghormati bulan Ramadan. Bersesuaiandengan bulan yang penuh berkat ini dan pahalayang dijanjikan Allah Subhanahu Wata'aladi bulan Ramadan, maka ada baiknya kitamanfaatkan semaksimum mungkin denganmelakukan amal ibadat. Antara amalyang sangat tinggi nilainya di hadapan AllahSubhanahu Wataala ialah menuntut ilmu.

  Menuntut ilmu merupakan sebahagiandaripada ibadah, di mana setiap Muslimdiperintahkan untuk mempelajarinya,masing-masing sesuai kemampuan yang adapadanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallambersabda: “Menuntut ilmu merupakan kewajipanbagi setiap Muslim.”

  Menuntut ilmu itu sangat penting keranamelalui ilmu manusia dapat mengenal AllahSubhanahu Wata'ala dan memahami caraberibadat dengan benar. Hanya dengan ilmumanusia dapat memahami mana yang benar danmana yang salah, mana yang tauhid dan manayang syirik, mana yang halal dan mana yangharam.

  Oleh itu pada bulan yang penuh berkat inimasyarakat harus tetap memberikan perhatianterhadap ilmu. Di samping aktiviti ibadah lain,aktiviti keilmuan haruslah dijadikan aktivitiutama di bulan Ramadan. Tidak kira sama adailmu agama, ilmu duniawi sama ada secara formalatau informal. Dengan menuntut ilmu pada bulanRamadan, kehidupan menjadi bererti, masa depancemerlang, dan nikmat keberkatan dapat diraih.

  Malah di Negara Brunei Darussalam, parapenuntut masih lagi meneruskan persekolahanpada bulan Ramadan malah mereka masih dapatmengikuti pembelajaran dengan baik. Jelaslahmenuntut ilmu atau bersekolah semasa di bulan

  Ramadan, tidak menghalang atau mengurangkanilmu yang dicari malah aktiviti persekolahanberjalan terus seperti biasa walaupun waktudikurangkan dari kebiasaan. Penguranganmasa adalah bagi memberi kesempatan sertakemudahan kepada para pelajar, di sampingmemberi keringanan kepada murid-muridterutama yang masih kecil dalam menjalanipembelajaran selain menumpukan kepadaibadah puasa.

  Justeru dengan pengurangan masa belajar disekolah pada musim puasa ini banyak memberimanfaat terutama di dalam menuntut ilmu danusaha mendekatkan diri kepada Allah SubhanahuWata’ala.

  Ini menunjukkan kedatangan Ramadan tidakmenghalang seseorang daripada menuntut ilmu.Apa yang penting bagi ibu bapa ialah memastikananak-anak bersahur dengan makanan yangberkhasiat agar anak-anak tetap bertenagasepanjang waktu persekolahan. Bersahur itupenting bagi anak-anak sekolah apatah lagiada anak-anak yang mengikuti dua sesipersekolahan.

  Selain itu, ia juga boleh memberi semangatkepada anak-anak untuk mengisi ruang masayang lebih panjang di rumah dengan mentelaahbuku pelajaran atau membuat kerja-kerja rumahselain memperbanyakkan dengan membacaayat-ayat suci Al-Qur’an.

  Oleh : Norliah Md. Zain

  KEDATANGAN Ramadantidak menghalang

  seseorang daripadamenuntut ilmu. Apa yang

  penting bagi ibu bapa ialahmemastikan anak-anak

  bersahur dengan makananyang berkhasiat agar

  anak-anak tetap bertenagasepanjang waktu

  persekolahan. Bersahuritu penting bagi anak-anak

  sekolah apatah lagi adaanak-anak yang mengikuti

  dua sesi persekolahan.

  KEGIATAN ilmu antara satu ibadah yang boleh dilakukan sepanjang bulan Ramadan seperti menghadiri ceramah-ceramah agama (atas dan bawah).

  GAMBAR HIASAN... Kedatangan bulan Ramadan tidak menghalang murid-murid untuk menimba ilmu di sekolah. Oleh itu, adalah disarankan ibu bapa agar memastikan anak-anak mereka tidak meninggalkan sahur agar merekaterus bertenaga untuk meneruskan persekolahan.

 • HARI ISNIN 7 JULAI 201412 RENCANAMUKADIMAH

  'WAWASAN Negara Zikir' yang dititah-canangkan oleh KebawahDuli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji HassanalBolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-PertuanNegara Brunei Darussalam sempena menyambut Hari Raya Aidiladha 1428yang lalu, baginda bertitah menaruh keyakinan bahawa keamanan hidup dankeamanan bernegara itu hanya akan berlaku kepada umat yang sentiasamengingati Allah Ta’ala dengan memperbanyak Zikrullah... Bersesuaian denganhakikat penciptaan makhluk jin dan manusia oleh Allah Azzawajalla dan falsafahMelayu Islam Beraja (MIB), Negara Brunei Darussalam.

  Firman Allah Ta’ala dalam SurahAdz-Zaariyat, ayat 56 bermaksud:

  “Dan Aku tidak menciptakan jin danmanusia melainkan supaya merekamenyembah kepada-Ku.”

  Hasrat Kebawah Duli Yang MahaMulia Paduka Seri Baginda Sultandan Yang Di-Pertuan Negara BruneiDarussalam hendak menjadikanNegara Brunei Darussalam sebagaisebuah Negara Zikir memangbertepatan pada waktunya. Apatahlagi di zaman ledakan cyber ini yangmembawa pengaruh positif dan negatifsama ada dalam dan luar negara.Inilah ‘Hasrat’ murni seorang khalifah,‘Payung Allah di Muka Bumi’ danseorang ‘Raja yang Zuhud’.

  Titah baginda, cara yang paling tepatuntuk sentiasa memiliki keamananyang berpanjangan itu menurutbaginda ialah dengan sentiasamendekatkan diri kepada AllahSubhanahu Wata’ala danmengingatinya dalam apa jua keadaan.Bertepatan dengan firman Allah Ta’aladalam Surah Adz-Dzaariyat, ayat 56,bermaksud:

  “Dan (ingatlah) Aku (Allah) tidakmenciptakan jin dan manusiamelainkan untuk mereka menyembahdan beribadat kepada-Ku.”

  Sebagai pemimpin yang kukuhberagama, baginda dalam hubunganini menginginkan rakyat bagindadi Negara Brunei Darussalamsentiasa mengingati Allah dalamsegenap urusan agar semua pergerakandan perbuatan yang dilakukan olehrakyat dan penduduk di negara ini akansentiasa memperolehi rahmat yangberpanjangan dan jauh daripadakesusahan, bala bencana dan pelbagaianasir yang boleh mengancam danmerosakkan keamanan.

  Firman Allah Ta’ala dalam SurahAl Baqarah, ayat 152 tafsirnya:

  “Kamu ingat Aku, nescaya Aku akanmengingati kamu pula.”

  Dalam konteks Negara BruneiDarussalam, hasrat ke arahpembentukan Negara Zikir inibukanlah suatu retorik semata-mata.Bukan sekadar ‘Rahang dan Gigi’sahaja. Tetapi iltizam yang penuhsemangat, keimanan, ketakwaan dankemampuan raja serta seluruhpenduduk dan isi Negara BruneiDarussalam. Hakikatnya, NegaraBrunei Darussalam, pemimpin danrakyatnya sudah sejak sekian lamatelah mengamalkan dan menghayatikonsep Negara Zikir ini, iaitu sejakIslam mula bertapak dan wujuddi negara ini berdasarkan kepadabeberapa teori, disokong lagi denganadanya batu nisan seorang Cina Islambernama ‘Tuan P’u’ yang meninggal diBrunei Darussalam pada pertengahanabad yang ke-13 Masihi.

  Fenomena Dunia IslamKeresahan dan kekhuatiran

  Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamsejak lebih 1429 Hijriah yang silamkini seolah-olah menjadi kenyataan.

  Sabda Rasulullah SallallahuAlaihi Wasallam dari Tsauban yangbermaksud:

  “Hampir seluruh umat manusiabersatu menghancurkan kamuseperti orang yang sedang laparmenghadapi hidangan makanan.Mereka bertanya: Apakah kita sedikitpada masa itu wahai Rasulullah?Jawab Baginda: Malah kamu banyak,tetapi kamu laksana buih Air Bah.Dalam pada itu hati mereka tidak adarasa segan terhadap kamu dan dalamhati kamu sendiri tumbuh penyakit‘Wahn’. Apa yang dimaksudkan

  dengan penyakit ‘Wahn’ itu wahaiRasulullah? Maksudnya ialahdi dalam hati kamu bertakhtaperasaan cinta dunia dan takutmati.”

  (Riwayat Al-Imam Abu Daud danAhmad).

  Masa kini, kedudukan umat Islamsemakin ketara amat terancam dantidak selesa. Di mana umat Islamdituduh selaku ekstremis, teroris,pencetus huru-hara, pengeboman diriberani mati, yang menjadikan umatIslam sebagai warga minoriti dalamnegara bukan Islam, dan juga selakuwarga dunia di era dunia tanpasempadan, era globalisasi dan di eraledakan ICT ini, dalam situasiterancam, teraniaya dan kini diancamdengan ideologi musuh-musuh Islam,iaitu penghapusan umat (IdeologiGila: 'World Without Islam').

  Firman Allah Ta’ala dalam Surah‘Ali Imran, ayat 140 bermaksud:

  “Dan masa kejayaan dankehancuran Kami pergilirkan diantara manusia agar merekamendapat pelajaran.”

  Kebangkitan IslamDi Alam Melayu

  Dr. Yusuf Al-Qardhawi (1998)berkata, sekiranya kurun ke-19 adalahkurun Kapitalis, kurun ke-20 adalahkurun Komunis, maka kurun ke-21adalah kurun untuk Islam.Sebagaimana Nabi Sallallahu AlaihiWasallam pernah mengatakanbahawa akan lahir umat Baginda yangkuat imannya. Apabila para sahabatbertanya, apakah umat itu ialahdari kalangan mereka, NabiSallallahu Alaihi Wasallam menjawab,bahawa mereka ialah umat Islamyang menerima Islam walaupuntidak berjumpa dan melihat NabiSallallahu Alaihi Wasallam.

  Kitaran sejarah kebangkitan umatIslam di sebelah Timur dan Nusantaraini pernah menjadi umat dan agamayang pernah memerintah sejak sekianlama dan demikianlah pula cabarandan tentangannya amatlah dahsyatdaripada musuh-musuhnya sepertiSepanyol, Portugis, Belanda, British,Hindu, Budadah dan lain-lain, yangmenyebarkan agama Kristian, ismedan penjajahan, berbanding agamalain yang lebih toleransi.

  Faktor sejarah, faktor budayabangsa, faktor nasionalisme dan faktorketakwaan telah menyelamatkanbangsa Melayu dan umat Islamsepanjang proses pertembungannyadengan dunia luar. Faktor di atas telahmenyelamatkan dunia Melayu - DuniaIslam yang masih survive hinggake hari ini. Walaupun tiga kuasaBarat berjaya menakluki ekonomidan politik dunia Melayu merekatidak berjaya memusnahkan budayabangsa dan agama Melayu-Islam.

  'Semangat Bolkiah' sewajarnyamenjadi warisan 'Orang Brunei'.Dua sebab utama yang menyebabkankegemilangan empayar Berunai itumerosot. Pertama, faktor dalamanBrunei sendiri, dan kedua faktor luaran(terutama penjajahan). Penjajahanyang bermotifkan 3G (God, Gold,Glory). Brunei tidaklah bolehdiremeh-temehkan, sekalipunkekuasaan politik pernah dirampasdaripada tangan bangsa Brunei,tetapi pegangan berbangsa Melayu danberagama Islam tetap utuh.

  Pemantapan Ekonomi BerkatHadis Nabi ada mengatakan:

  “Orang ramai adalah mengikutagama raja mereka.” Sikap peme-dulian, prihatin, kasih sayang dan‘Caring Monarch’, Baginda berakar

  umbi terhadap Negara BruneiDarussalam dan seluruh rakyat danpenduduknya yang telah menikmatikehidupan yang selesa dan sejahtera disepanjang pemerintahan baginda.

  Sejak mencapai kemerdekaanpenuh, Negara Brunei Darussalamterus makmur, aman sejahtera dandi bawah payung serta lindunganrahmat dan keredaan AllahTa’ala jua.

  Dalam Titah PermasyhuranKemerdekaan Negara BruneiDarussalam pada tengah malam1 Januari 1984, baginda menegaskan:

  “Negara Brunei Darussalam adalahdengan izin serta limpah kurniaAllah Subhanahu Wata’ala akanuntuk selama-lamanya kekal menjadisebuah negara MIB yangmerdeka, berdaulat dan demokratikbersendikan kepada ajaran-ajaranagama Islam menurut Ahli SunnahWal Jamaah dan berasaskan keadilan,amanah dan kebebasan...”

  Pada 4 hingga 7 Mei 1997,Kementerian Kebudayaan, Belia danSukan melalui Dewan Bahasa danPustaka telah mengungkayahkanKongres Melayu Brunei Abad Ke-21yang disempenakan dengan UlangTahun Hari Kebangsaan NegaraBrunei Darussalam Kali Ke-13 yangbertemakan 'Kemajuan EkonomiTeras Kesejahteraan'. Pandangan dancadangan dalam kongres berkenaanmerupakan deklarasi dan interpretasipelan induk berbangsa dan bernegaradan langkah tindakan ke arahmerealisasikannya dalam pelbagaibidang, termasuk politik, ekonomi,sosial, pendidikan, agama, bangsadan budaya sebagai pemacu ke arahpeningkatan martabat Melayu Bruneidan survival bangsa Melayu dalamabad ke-21 dan dapat direalisasikansemua tuntutan sosial ke arahmenjadikan bangsa Melayu menjadimasyarakat pengeluar dan pencipta,dan tidak lagi sepanjang hayat menjadimasyarakat pengguna semata-mata.

  Kongres itu sudah berlalu hampir10 tahun. Apakah resolusi dan inti patikertas-kertas kerja yang dibahas dandibentangkan, serta dibukukan itutelah menjadi realiti? Ataukah hanyatinggal retorik dan kongres dan(bangsa) 'Melayu Brunei' masihdi takuk lama, dan paling parahsemakin naif dan ketinggalanzaman.

  Kebawah Duli Yang Maha MuliaPaduka Seri Baginda SultanHaji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddinWaddaulah, Sultan dan YangDi-Pertuan Negara Brunei Darussalambertitah dalam Titah Khas ke seluruhnegara sempena sambutan MauludNabi Muhammad Sallallahu AlaihiWasallam 1426H / 2005M, supayausaha segera diambil untuk mengenalpasti punca sebenar masalahpengangguran di negara ini.

  “Umat Islam berkewajipan untukberfikir dan bertindak sesuai dengansikap dan petunjuk Baginda ini,kerana bekerja dan berusaha untukmencari rezeki adalah merupakan

  suatu tuntutan agama yang perludilaksanakan. Golongan belia,khasnya yang berilmu dan mempunyaikemahiran, mestilah bergerak danberusaha dengan sepenuh tenagauntuk mengisi peluang-peluangpekerjaan mencari rezeki yang halallagi bersih.” Baginda dengan jelasbertitah menyentuh dua isu utamamengenai pengangguran di negara ini,iaitu sama ada ia berpunca daripadamasalah kurangnya peluangpekerjaan yang ditawarkan kepadaanak tempatan atau kerana sikapmereka sendiri.

  Baginda bertitah statistik tahun 2004menunjukkan jumlah anak tempatanyang berdaftar mencari pekerjaanialah 7,784 orang sedangkan dalammasa yang sama, terdapat 75,273orang pekerja asing di negara ini.Berdasarkan statistik tersebut,sepatutnya tidak berlakupengangguran dalam kalangananak-anak tempatan di negara ini.

  Baginda juga dengan tegasbertitah bahawa kerajaan bagindatelah memberikan peluang kepadasemua golongan untuk memperolehikemahiran bekerja dan pengalamanberusaha yang dapat meningkatkanmobiliti mereka. Ini merupakanpelaburan penting dan dapatmemberikan manfaat secarakeseluruhan. Dengan pelbagai peluangitu, adalah tidak terlalu sukar untukmemperolehi kemahiran bekerjaserta pengalaman berusaha yangdiperkenalkan oleh kerajaan, samaada usaha ini mencapai matlamat atautidak tergantung juga pada sikapindividu itu sendiri. Jika benar antarasebab pengangguran itu berpuncadaripada sikap individu, maka adalahperlu ia diperbaiki oleh individu itusendiri, di samping menguatkansemangat dan azam bagi melepaskandiri daripada belenggu pengangguran.

  Membasmi Kemiskinan DiriKewajipan Fardu Ain

  Tema Ulang Tahun HariKebangsaan Ke-21 Tahun 2005:'Bersepadu Memperkasa MandiriBangsa' yang didasari olehkata mandiri yang perlu dikukuhkanatau diperkasa ke suatu tahap kesatuandalam esprit de corps bangsa. Upayaitu mesti dilakukan secara bersepadu:

  di semua peringkat kehidupan dankhusus dalam bidang pendidikan diinstitusi-institusi pendidikan. Parabelia perlu dibiasakan dengan sikapserta semangat mandiri agar merekadapat merasakan nikmat hasil titikpeluh membanting tulang sendiri diladang-ladang, di sawah padi,melawan badai dan pukulan ombakdi samudera. Dengan berbekalkansemangat mandiri, mereka berupayamenguasai ICT dan tidak terus-menerus bertongkat kepada konsultan-konsultan asing. Adalah tidak cukupdengan cuma memiliki patriotismeyang membuak-buak; dengangandingan semangat mandiri,semangat patriotik akan lebihbermakna, lebih kental, tahantukul dalam persaingan kehidupan.Natijahnya, upaya memperkasasemangat mandiri secara bersepaduakan melahirkan bangsa mandiriyang tahan diuji zaman. Proses danmekanisma untuk menyelesaikanpermasalahan atau isu penganggurandalam kalangan masyarakat danbangsa Brunei, sebenarnya tidaklahdapat diungkaikan dan diselesaikandalam sekelip mata atau masa seharidua. Ia sudah pasti memerlukanproses dan mekanisma yang agak lamadan panjang.

  Firman Allah Ta’ala lagi dalamSurah Al-‘Asr ayat 1 - 3 bermaksud:“Demi masa, sesungguhnya manusiabenar-benar berada dalam kerugian.Kecuali orang-orang yang berimandan mengerjakan amal soleh dannasihat-menasihati supaya mentaatikebenaran dan nasihat menasihatisupaya menetapi kesabaran.”

  'Siapa Bekarih Berisi Marih'Perambahan Brunei, 'Siapa Bekarih

  Berisi Marih', begitu sinonim denganorang tua-tua di Brunei. Sikap danamalan 'Bekarih' merupakan sikap danamalan 'Orang Brunei' yang diwarisidaripada nenek moyang sejakdahulu hingga masa kini. Iaitulambang kepada sikap gigih, titih,lutanan, penuh dengan semangatwaja, perkasa, mandiri, desire,determination, enthusias, kreatif daninovatif dalam mengurus danmentadbir kehidupan.

  KepimpinanRaja PemacuPembentukanNegara Zikir

  Oleh : Firdaus H.N.

  Ke muka 13

 • HARI ISNIN 7 JULAI 2014 13RENCANA

  “Umat Islam berkewajipan untukberfikir dan bertindak sesuai dengansikap dan petunjuk Baginda ini, keranabekerja dan berusaha untuk mencarirezeki adalah merupakan suatutuntutan agama yang perludilaksanakan. Golongan belia,khasnya yang berilmu dan mempunyaikemahiran, mestilah bergerak danberusaha dengan sepenuh tenagauntuk mengisi peluang-peluangpekerjaan mencari rezeki yang halallagi bersih.”

  (Petikan titah Kebawah Duli YangMaha Mulia Paduka Seri BagindaSultan dan Yang Di-Pertuan NegaraBrunei Darussalam SempenaSambutan Maulud Nabi MuhammadSallallahu Alaihi Wasallam Tahun1426H).

  “Isu-isu sosial semakin rumit, ibaratjalan berliku-liku, yang memerlukanlebih kepada komitmen danpenumpuan. Orang-orang susah yangbergantung kepada bantuan kebajikandan wang zakat dahulunya ialah fakirmiskin yang kebanyakannya terdiridaripada orang orang tua, penghidap-penghidap penyakit atau mereka yangcacat anggota dan akal. Tetapisekarang tidak lagi semestinya begitu,di mana sudah ramai mereka yangmenerima terdiri daripada orang-orang yang dalam lingkungan bolehbekerja tetapi mereka bermasalah.Masalah ini disebabkan merekaterlibat atau pernah terlibat dengangejala sosial yang menjadikan merekapenganggur, sedang dari suduttanggungjawab, mereka adalahmenanggung isteri dan anak.Sementara bagi mereka yang terdiridaripada wanita-wanita pula ada yangdisebabkan perceraian, kematian atausuami bermasalah. Tetapi mereka initidak mempunyai mata pencarian yangsudah barang tentu menyebabkanmereka mesti bergantung kepadabantuan kebajikan atau zakat. Disamping itu, ada pula sebahagiannyaterdiri daripada anak-anak muda danmurid-murid sekolah yang juga turutbergantung kepada bantuan jenis ini.Satu skim dan program sokonganuntuk memandu, membantu,membimbing dan melatih mereka yangmenerima bantuan tersebut khususdalam perkara-perkara yangberkaitan dengan usaha dan kreativitimeningkatkan taraf hidup serta tidakterus-menerus bergantung kepadabantuan kebajikan dan wang zakat.Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah(YSHHB) bersedia menimbangkansokongan kewangan kepadabadan-badan NGO’s yangbersungguh-sungguh mengadakanprogram mereka mengatasikemiskinan selaras dengan kehendakdan ajaran agama Islam.”

  (Petikan titah Kebawah Duli YangMaha Mulia Paduka Seri BagindaSultan Haji Hassanal BolkiahMu’izzaddin Waddaulah ibniAl-Marhum Sultan Haji Omar ‘AliSaifuddien Sa’adul Khairi Waddien,Sultan dan Yang Di-PertuanNegara Brunei Darussalam padamajlis Sambutan Hari Raya Aidilfitribersama kumpulan-kumpulandan pertubuhan-pertubuhan ataupertubuhan-pertubuhan akar umbiyang dinamakan NGO’s, anjuranYSHHB pada tahun 1426H bersamaan2005M di ICC).

  Dua petikan titah Kebawah DuliYang Maha Mulia Paduka SeriBaginda Sultan Haji Hassanal BolkiahMu’izzaddin Waddaulah, Sultan danYang Di-Pertuan Negara BruneiDarussalam sewajarnya menjadiwahana pemikiran dan tindakan kitasetelah tafakur dan menginsafiliku-liku kehidupan sendiri, keluarga,jiran tetangga, masyarakat, bangsa danumat. Khasnya nasib umat Islam danbangsa Melayu masa kini. Eraglobalisasi bukan sahaja menjanjikanpeluang luas terbentang, juga

  menyebabkan banyak rintangan,cabaran dan persaingan.

  Isu Pengangguran danKemiskinan Perlu Ditangani olehSemua Pihak

  Isu pengangguran dan kemiskinanbukan lagi suatu isu yang bolehdiselindung atau ditapuk-tapuki.Semuanya adalah cerita dan kisahbenar dalam kehidupan masyarakatmasa kini. Pertembungan budayasemakin sengit. Dan pelbagaipermasalahan anti sosial, ekonomi,kepercayaan, agama meledak seanterodunia.

  Sabda Nabi Sallallahu AlaihiWasallam bermaksud:

  “Hampir-hampir kemiskinanmembawa kepada kekufuran danhasad mengatasi qada dan qadar.”(HR Abu Naim).

  Pihak kerajaan telah memainkanperanannya dalam usaha ke arahmembasmi pengangguran dankemiskinan rakyat di negara ini.Sebagaimana titah Kebawah DuliYang Maha Mulia Paduka SeriBaginda Sultan dan Yang Di-PertuanNegara Brunei Darussalam SempenaMenyambut Tahun Baru 2006, pada1 Januari 2006:

  “Dari segi lain, seperti duniakeseluruhannya, kita juga di Bruneitidak terlepas dari menghadapicabaran-cabaran perekonomian.Kerana itu sebagai menyahut cabarantersebut, kerajaan beta akanmeneruskan langkah padamempelbagaikan ekonomi negara, disamping berusaha menambahkan lagisumber pendapatan sektor swasta.”Tambah baginda, “objektif aktiviti-aktiviti perekonomian sektor swastabukan sahaja untuk menguatkan sektorberkenaan, tetapi juga adalah mampuuntuk menyediakan lebih banyak lagipeluang-p