Click here to load reader

Markteknisk Undersökningsrapport, Geoteknik …...Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Tabell 3 Laboratorieundersökningar Undersökningsmetod Standard eller

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Markteknisk Undersökningsrapport, Geoteknik …...Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF...

 • Markteknisk Undersökningsrapport, Geoteknik MUR/GEO

  Detaljplan – Grästorp 14:1

  Projekt nr: 18 11 59

  2018-07-06

 • Markteknisk Undersökningsrapport, Geoteknik MUR/GEO

  Detaljplan – Grästorp 14:1

  Projekt nr: 18 11 59

  Beställare Grästorp Kommun

  Beställares representant Johan Skoglund

  Orbicon AB

  Göteborg Backa Strandgata 2

  422 46 Hisings Backa

  0770 11 90 90

  [email protected]

  Org.nr: 556592-3959

  Projektnummer 18 11 59

  Uppdragsledare Joakim Wallgren

  Handläggare Joakim Wallgren

  Granskad av Mathias Pettersson, GEOS

  Utgiven 2018-07-06

  mailto:[email protected]

 • Innehållsförteckning

  1. Objekt 1

  2. Syfte 1

  3. Underlag 1

  4. Styrande dokument 2

  5. Geoteknisk kategori 2

  6. Befintliga förhållanden 3

  6.1 Topografi och markbeskaffenhet 3

  6.2 Befintliga anläggningar 3

  7. Utsättning/inmätning 3

  8. Geotekniska fältundersökningar 3

  9. Hydrogeologiska undersökningar 3

  10. Geotekniska laboratorieundersökningar 4

  11. Redovisning 4

  12. Värdering av undersökning 4

 • Bilagor

  Bilaga 1 ID-lista

  Bilaga 2 Fältdagbok

  Bilaga 3 Laboratorieresultat

  Bilaga 4 Sammanställning uppmätta parametrar

  Bilaga 5 CPT-utvärderingar

  Bilaga 6 Kalibreringsprotokoll

  Ritningar G102 Redovisning av undersökningar i plan

  G303 Redovisning av undersökningar i sektion

 • Projektnummer: 18 11 59 1

  1. Objekt På uppdrag av Grästorp Kommun har Orbicon AB utfört geotekniska undersökningar på fastighet

  Grästorp 14:1, i centrala Grästorp. De geotekniska undersökningarna skall utgöra underlag för

  den detaljplan som Grästorp kommun tar fram för fastigheten. Grästorp har för avsikt att bebygga

  området i Figur 1 nedan med villor.

  Fastighet Grästorp 14:1 ligger i den norra delen av centrala Grästorp och har en yta om ca 4 500

  m2.

  Figur 1: Ungefärligt undersökningsområde markerat i rött (www.eniro.se, 2018-05-24)

  2. Syfte Undersökningarna har utförts i syfte att utreda de geotekniska förhållandena, jorddjup samt

  jordarnas egenskaper för detaljplan.

  3. Underlag För detta arbete har följande underlag använts:

  - Jordartskarta samt jorddjupskarta från SGU

  - Grundkarta erhållen av beställaren

 • Projektnummer: 18 11 59 2

  4. Styrande dokument Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

  Tabell 1 Planering och redovisning

  Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

  Fältplanering SS-EN 1997:2 – 2:2007/AC:2010

  Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

  samt SS-EN ISO 22475-1:2006

  Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

  Tabell 2 Fältundersökningar

  Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

  Slagsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

  samt SS-EN ISO 22475-1

  Jord- bergsondering Metodbeskrivning för jord-bergsondering SGF

  Trycksondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

  CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012

  Vingsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

  Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

  Tabell 3 Laboratorieundersökningar

  Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

  Klassificering SS-EN ISO 14688-1

  SIS-CEN ISO/TS 17892-6:2005

  Vattenkvot SIS-CEN ISO/TS 17892-6:2005

  Konflytgräns SIS-CEN ISO/TS 17892-6:2004

  5. Geoteknisk kategori Utförda undersökningar i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av Geoteknisk Kategori 2

  (GK2).

 • Projektnummer: 18 11 59 3

  6. Befintliga förhållanden

  6.1 Topografi och markbeskaffenhet Undersökningsområdet omfattar fastighet Grästorp 14:1 och ligger i norra delen av centrala

  Grästorp.

  Undersökningsområdet avgränsas i väst och syd av Västra Torget, i öst av Vallgatan och i norr av

  Oskarsgatan. Marken inom fastigheten utgörs av en gräsbelagd yta. Inom fastighetens södra del

  återfinns en gc-väg.

  Marken inom området är plan och marknivån ligger på nivå ca +57.

  6.2 Befintliga anläggningar Inom undersökningsområdet återfinns i den södra delen en gc-väg.

  7. Utsättning/inmätning Borrpunkterna har blivit utsatta och inmätta av fältgeotekniker Viking Sellvén, Orbicon AB. Arbetet

  utfördes 2018-05-03 med handhållen GPS av modell Trimble R10.

  Gällande koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30

  Gällande koordinatsystem i höjd: RH 2000

  8. Geotekniska fältundersökningar De geotekniska fältundersökningarna utfördes av Orbicon AB, fältgeotekniker Viking Sellvén, med

  borrbandvagn av modell GM75 (GeoMachine). Undersökningarna utfördes mellan 2018-05-03

  och 2018-05-04 och omfattade:

  Trycksondering i 2 punkter för bedömning av jordlagrens mäktighet samt relativa fasthet.

  Slagsondering i 1 punkt för bedömning av djup till fast botten.

  Jord- bergsondering i 1 punkt för bestämning av bergets nivå.

  Vingsondering i 1 punkt för bestämning av jordens skjuvhållfasthet in-situ.

  CPT-sondering i 1 punkt för bestämning av jordens mäktighet, fasthet samt förekomst av

  skikt.

  Störd provtagning med skruvprovtagare i 2 punkter för bestämning av de ytliga

  jordlagrens beskaffenheter.

  Se Bilaga 2, fältrapport geoteknik, för ytterligare detaljer.

  9. Hydrogeologiska undersökningar Inga grundvattenundersökningar har utförts i samband med de geotekniska undersökningarna.

  Fältgeotekniker har vid undersökningstillfället försökt observera en fri grundvattenyta i borrhålen

  vid borrtillfället. I de två skruvprovtagningar som utfördes på fastighet Grästorp 14:1 kunde en fri

  grundvattenyta observeras på ca 2 m djup.

 • Projektnummer: 18 11 59 4

  10. Geotekniska laboratorieundersökningar Störda jordprover har analyserats på PM Labteks geotekniska laboratorium i Kungsbacka.

  Undersökningarna omfattade bestämning av jordart, vattenkvot samt konflytgräns. Även

  materialklass- samt tjälfarlighetsklass har bestämts. Se Bilaga 3 för laboratorieresultat.

  11. Redovisning Fält- och laboratorieundersökningarna redovisas på, enligt innehållsförteckningen, bifogade

  bilagor och ritningar.

  12. Värdering av undersökning Uppmätt resultat anses vara samstämmigt, utan större avvikelser.

  Orbicon AB

  Uppdragsledare Geoteknik och Fält Teamchef, Geoteknik och Fält

  Joakim Wallgren Markus Nilsson

  [email protected] [email protected]

 • ID-Lista

  Projektnamn: Detaljplan – Grästorp 14:1

  Projektnr: 18 11 59

  Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30

  Höjdsystem: RH2000

  Borrhål Metod X-koordinat Y-koordinat Z-koordinat Kommentar

  OB1811 Slb 6468906,12 101561,31 56,96

  OB1812 Tr, Skr 6468888,28 101587,06 56,93

  OB1813 Jb2, CPT, Vb, Skr 6468875,38 101549,04 57,01

  OB1814 Tr 6468840,61 101576,49 57,41

  Slb – Slagsondering Jb2 – Jord- bergsondering typ 2 Tr – Trycksondering Skr – Skruvprovtagning CPT – CPT-sondering Vb – Vingsondering

  JOWATexinskrivningBilaga 1

 • FÄLTRAPPORT

  Utförda provtagningar

  2018-05-04

  181159

  Joakim Wallgren

  Grästorp Kommun

  Digital sökväg

  Styrande dokument

  Provning, provtagning, sondering och klassificering har

  utförts i enlighet med SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk

  Fälthandbok med tillhörande europeiska standarder och

  SGF metodbeskrivningar där standarder ej finns.

  Metodspecifika val och avvikelser är noterade för respektive

  undersökningspunkt.

  Uppdragsnummer

  Antal

  1

  Anmärkning/avvikelse

  OB1811 Slb

  Tr

  18-05-03 VISE 8, Regn

  Digital sökväg till undersökningsresultat:

  Borrhål-ID Metod Datum Sign Väder (°C)

  1

  2

  1

  Störd provtagning (Skr)

  Ostörd provtagning (Kv)

  Vb

  Gvr

  CPT

  Utförda sonderingar

  Vane instrument #EVB-0084 2018-02-16

  Jb2,Jb3, Jb-Tot

  CPT Probe #4975 2017-11-07

  Fältarbeten påbörjade

  Övrig fältpersonal

  Ansvarig fältingenjör

  Projektnamn och plats

  2018-05-03

  Viking Sellvén

  Detaljplan - Grästorp 14:1

  Anmärkning/avvikelse

  Fältarbeten avslutade

  2

  Uppdragsledare

  Utrustning

  GM 75 GTC 0218103

  Senast kalibrerad

  2018-01-16

  Beställare

  Slb

  Hfa

  1

  Metod

  OB1812 Tr 18-05-03 VISE 10

  OB1812 Slb 18-05-03 VISE 10

  OB1813 CPT 18-05-04 VISE 10

  OB1813 Vb 18-05-04 VISE 10

  OB1813 Jb2 18-05-04 VISE 12

  OB1814 Tr 18-05-04 VISE 12

  OB1813 Skr 18-05-04 VISE 10

  VISE 9

  Metod

  OB1812 Skr 18-05-04

  DatumBorrhål-ID Väder (°C)Sign

  JOWATexinskrivningBilaga 2

 • PM Labtek

  2018-04-19 Viking 2018-05-15 Helena Seger

  Sektion/borrhål

  Djup/nivå

  Vatten-kvotw%

  Konflyt-gräns

  wL%

  Tjälfarlklass

  Mtrltyp enl.tab. 5.1.1 TK

  Geo 13 Anm

  OB18010,0-0,4 37 1 6A0,4-1,0 20 4 5A1,0-2,0 21 4 5A

  OB18020,0-0,3 44 1 6A0,3-1,0 19 4 5A1,0-2,0 22 4 5A2,0-3,0 24 4 5A

  OB18060,0-0,2 38 1 6A0,2-1,0 23 4 5A1,0-2,0 28 4 5A

  OB18120,0-0,4 29 1 6A0,4-1,4 22 2 3B1,4-2,1 29 4 5A2,1-3,0 35 49 4 5A

  OB18130,0-0,7 30 1 6A0,7-2,0 27 4 5A2,0-3,0 39 40 4 5A

  Benämning

  Uppmätt vy i bh: faller igen (2018-04-19)Mörkbrun siltig MULLJORD, inslag av sand

  Brun rostfläckig sandig SILT, lerskikt inslag av mullresterBrun rostfläckig sandig SILTBrun rostfläckig sandig SILT

  Mörkbrun siltig MULLJORD

  Brun rostfläckig sandig SILT, lerskikt inslag av mullresterBrun rostfläckig sandig SILT, lerskikt inslag av mullrester

  Uppmätt vy i bh: faller igen (2018-04-19)

  Gråbrun rostfläckig siltig LERA, sandskikt

  Uppmätt vy i bh: faller igen (2018-04-19)

  Uppmätt vy i bh: 2,2 mumy (2018-05-04)

  Mörkbrun siltig MULLJORD, inslag av sand

  Mörkbrun siltig MULLJORD, inslag av sand

  Mörkbrun siltig MULLJORD, inslag av sandBrun rostfläckig sandig SILT, lerskikt

  Brun rostfläckig sandig SILT, inslag av mullresterBrun rostfläckig sandig SILT, mullrester

  Gråbrun rostfläckig siltig TORRSKORPELERAGråbrun rostfläckig siltig LERA, sandskikt

  Brun rostfläckig siltig SAND, inslag av mullrester

  Uppmätt vy i bh: 2,0 mumy (2018-04-19)

  ProvtagningsredskapSkr

  Fältdatum / Ansvarig Laboratorieundersökningar

  Uppdragsnummer:Granskad och godkänd

  Madängsvägen 1143932 OnsalaTel. 0704674666

  2018-05-17 Meraf Berhe 181159

  Detaljplaner Grästorp

  Beställare OrbiconProjekt ledare: Joakim Wallgren

  Sammanställning avLABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

 • 45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

  Niv

  å (

  m)

  Sammanställning Odränerad skjuvhållfasthet, korrigerad (kPa)

  OB1813 CPT Tfu,korr

  OB1813 Vb Tfu,korr

  JOWATexinskrivningBilaga 4

 • CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500Portryck u, uo, Du (kPa)

  0 20 40 60 0,0 0,5 1,0 1,5

  Uo

  Uo

  Uo

  Uo

  DU

  DU

  DU

  DU

  DU

  DU

  FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

  2,00 m2,00 m

  10,88 m2,00 m

  Portrycksparameter Bq

  Djup

  (m)

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Detaljplan - Grästorp 14:118 11 59GrästorpOB18132018-05-04

  2018-07-05T:\Shares\Sandstrom\Projekt\Kunder\Grästorp Kommun\181159 Två Detaljplaner i Grästorp, GEO\Rapport\Geoteknik\Detaljplan Grästorp 14_1, Grästorp\PM\Beräkningar\OB1813.cpw

  0 2 4Lutning (grader)

  ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

  my57,01 mMu, Sa, LeNormal

  Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

  Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

  Glycerin

  GM75Sond nr 4975

  Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

  JOWATexinskrivningBilaga 5.1

 • 0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  0 10 20 30 40Friktionsvinkel (o)

  x

  xx

  xx

  x

  Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)0 5 10 15

  o

  Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my57,01 m2,00 m2,00 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  2,00 mMu, Sa, LeGM75Normal

  Djup

  (m)

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Detaljplan - Grästorp 14:118 11 59GrästorpOB18132018-05-04

  2018-07-05T:\Shares\Sandstrom\Projekt\Kunder\Grästorp Kommun\181159 Två Detaljplaner i Grästorp, GEO\Rapport\Geoteknik\Detaljplan Grästorp 14_1, Grästorp\PM\Beräkningar\OB1813.cpw

  Med

  M

  L

  v L

  L

  M

  L

  M

  NC

  NC

  NCSi

  NC

  NCSi

  NC

  NCSi

  NC

  NCSi

  NC

  NCSi

  0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5Modul (MPa)

  Mulljord

  Si

  Cl

  Si

  Cl

  +

  xo+

  Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

  0 5 10 15 20

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)(x)

  (x)

  (x)(x)

  (x)

  (x)

  (x)(x)

  (x)

  (x)(x)

  (x)

  (x)(x)

  (x)

  (x)

  (x)(x)

  (x)

  (x)

  (x)(x)

  (x)

  (x)(x)

  (x)

  (x)

  (x)(x)

  (x)

  (x)(x)

  ((x))

  Relativ lagringstäthet ID (%)

  UtvärderareDatum för utvärdering

  JW2018-05-29

  CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

  JOWATexinskrivningBilaga 5.2

 • 0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  0 10 20 30 40 50 60Effektivtryck (kPa)

  xx

  xx

  x

  Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)0 50 100 150 200 250Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my57,01 m2,00 m2,00 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  2,00 mMu, Sa, LeGM75Normal

  Djup

  (m)

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Detaljplan - Grästorp 14:118 11 59GrästorpOB18132018-05-04

  2018-07-05T:\Shares\Sandstrom\Projekt\Kunder\Grästorp Kommun\181159 Två Detaljplaner i Grästorp, GEO\Rapport\Geoteknik\Detaljplan Grästorp 14_1, Grästorp\PM\Beräkningar\OB1813.cpw

  Med

  M

  L

  v L

  L

  M

  L

  M

  NC

  NC

  NCSi

  NC

  NCSi

  NC

  NCSi

  NC

  NCSi

  NC

  NCSi

  Mulljord

  Si

  Cl

  Si

  Cl

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)(x)

  (x)

  (x)(x)

  (x)

  (x)

  (x)(x)

  (x)

  (x)(x)

  (x)

  (x)(x)

  (x)

  (x)

  (x)(x)

  (x)

  (x)

  (x)(x)

  (x)

  (x)(x)

  (x)

  (x)

  (x)(x)

  (x)

  (x)(x)

  (x)

  ((x))

  oo

  oo

  o

  UtvärderareDatum för utvärdering

  JW2018-05-29

  CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

  JOWATexinskrivningBilaga 5.3

 • C P T - sonderingDetaljplan - Grästorp 14:118 11 59

  2018-07-05

  2,00 m2,00 m10,88 m2,00 mmy57,01 m

  Mu, Sa, LeNormalGlycerinViking SellvénGM75

  Djup (m)

  GrästorpOB18132018-05-04

  Projekt Plats

  Borrhål

  FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

  Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

  KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

  49752017-11-070,8190,001

  Inre friktion OcInre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

  0,0 kPa0,0 kPa0,0000,000

  SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

  FöreEfterDiff

  2,00

  Datum

  233,30233,40

  0,10

  134,10134,50

  0,40

  7,497,47

  -0,02

  Nollvärden, kPa

  Portryck Friktion Spetstryck

  Använd skalfaktorer vid beräkning

  KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

  (ingen)(ingen)(ingen)

  Portrycksobservationer

  Portryck (kPa)0,00

  Skiktgränser

  Djup (m)

  Klassificering

  Från TillDjup (m)

  0,000,702,00

  0,702,003,00

  Densitet(ton/m3)

  1,751,751,70 0,40

  MulljordSi MedCl M

  Jordart

  Anmärkning

  T:\Shares\Sandstrom\Projekt\Kunder\Grästorp Kommun\181159 Två Detaljplaner i Grästorp, GEO\Rapport\Geoteknik\Detaljplan Grästorp 14_1, Grästorp\PM\Beräkningar\OB1813.cpw

  Portryck registrerat vid sonderingx

  Flytgräns

  2Bedömd sonderingsklass

  JOWATexinskrivningBilaga 5.4

 • C P T - sonderingDetaljplan - Grästorp 14:118 11 59

  2018-07-05

  GrästorpOB18132018-05-04

  Projekt

  T:\Shares\Sandstrom\Projekt\Kunder\Grästorp Kommun\181159 Två Detaljplaner i Grästorp, GEO\Rapport\Geoteknik\Detaljplan Grästorp 14_1, Grästorp\PM\Beräkningar\OB1813.cpw

  PlatsBorrhålDatum

  Djup (m)Från Till0,000,702,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,406,606,807,007,207,407,607,808,008,208,408,608,809,009,209,409,609,80

  10,0010,2010,4010,60

  Sida 1 av 1

  0,702,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,406,606,807,007,207,407,607,808,008,208,408,608,809,009,209,409,609,80

  10,0010,2010,4010,6010,76

  MulljordSi MedCl MCl MCl MCl MCl MCl LCl LSi v LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl LCl MCl LCl LCl M

  Klassificering

  NCNC

  NCNC

  NCSiNCSiNCSi

  NCNCNCNC

  NCSiNCSi

  NCNCSiNCSi

  NCNCNCNCNC

  NCSiNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNC

  NCSi

  6,023,236,039,342,746,049,352,655,758,962,065,168,371,775,378,982,686,289,893,497,1

  100,7104,3108,0111,3114,5117,6120,8123,9127,0130,2133,3136,5139,6142,7146,1149,7153,4157,0160,6164,3167,9171,5175,2178,8182,1

  svo

  6,023,235,036,337,739,040,341,642,743,945,046,147,348,750,351,953,655,256,858,460,161,763,365,066,367,568,669,870,972,073,274,375,576,677,779,180,782,484,085,687,388,990,592,293,895,3

  s'vo s'c

  228,1222,6194,7171,3160,4

  kPa kPa kPa

  tfukPat/m3

  r

  1,751,751,701,701,701,701,701,601,601,601,601,601,601,851,851,851,851,851,851,851,851,851,851,851,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,851,851,851,851,851,851,851,851,851,851,85

  0,400,400,400,400,40

  ((-6898,7))30,630,227,324,823,7

  (26,7)(28,4)

  ((35,0))(29,6)(29,2)(32,6)(35,7)(35,6)(36,1)(37,7)(36,3)(36,2)(34,7)(35,8)(35,6)(36,0)(33,9)(28,5)(27,1)(27,1)(27,2)(28,9)(31,5)(30,1)(30,5)(32,1)(32,1)(32,5)(33,2)(34,5)(35,5)(35,5)(34,8)(36,2)(39,4)(40,1)(39,7)(38,8)(45,8)

  of OCR ID E MOC MNC

  6,526,135,174,393,981,001,00

  1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00

  %

  2,5 2,8 2,3

  MPa MPa MPawLwL

  JOWATexinskrivningBilaga 5.5

 • CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1Detaljplan - Grästorp 14:118 11 59OrbiconViking Sellvén

  2018-07-05

  2,00 m2,00 m10,88 m2,00 mmy57,01 m

  Mu, Sa, LeNormalGlycerin

  GM75

  GrästorpOB18132018-05-04

  Projekt Plats

  Borrhål

  FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivåReferensNivå vid referens

  Förborrat materialGeometriVätska i filterBorrpunktens koord.UtrustningSond Nr

  Datum

  T:\Shares\Sandstrom\Projekt\Kunder\Grästorp Kommun\181159 Två Detaljplaner i Grästorp, GEO\Rapport\Geoteknik\Detaljplan Grästorp 14_1, Grästorp\PM\Beräkningar\OB1813.cpw

  Portryck registrerat vid sonderingx

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

  f,kPa

  q,MPa

  Djup

  (m)

  Lutning (grader)

  Uppmätt portryck, u, kPaTotalt spetstryck, qt MPaRegistrerat spetstryck, qc MPaRegistrerad mantelfriktion, fs, kPa

  0 100 200 300 400 u,kPa

  4975

  ProjektnummerBorrföretagBorrningsledare

  JOWATexinskrivningBilaga 5.6

 • CALIBRATION CERTIFICATE KT nr.S5347

  OWNER: Orbicon

  RIG TYPE: GM 75 GTC RIG SERIAL NR: 0218103

  APPLIED VALUE READING CALIBRATION VALUE

  DEPTH 7200 7200

  ROTATION 1 20 20

  ROTATION 2 20 20

  BLOW COUNT 20 20

  FEED FORCE kg kN OFFSET

  0 0

  250 230

  500 482

  750 745

  1000 996

  1550 1553

  FEED FORCE kg kN OFFSET

  0 0

  100 101

  250 246

  500 495

  750 754

  1000 1008

  MITATTU: 16.1.2018

  MITTAAJA: Petri Pesonen

  LC

  1L

  C2

  JOWATexinskrivningBilaga 6.1

 • Göteborg:2017-11-07

  Page 1 of 8

  JOWATexinskrivningBilaga 6.2

 • Test Class: ISO 1

  Applied Load MPa

  PointRes. MPa

  Accuracy%/MV

  Difference MPa

  FrictionMPa

  PorePress MPa

  0,0000,000 0,000 0,0000,0000,0005,0455,063 0,018 0,0000,0000,35510,14010,174 0,034 0,0000,0010,33415,02215,048 0,026 0,0000,0010,17220,11920,123 0,004 0,0000,0020,01925,04025,031 -0,009 0,0000,002-0,03630,08230,079 -0,003 0,0000,002-0,01035,28935,294 0,005 0,0000,0030,01440,08740,116 0,029 -0,0010,0030,07244,97945,042 0,063 -0,0010,0030,13949,93750,053 0,116 0,0000,0040,23144,97445,039 0,065 0,0000,0020,14439,95439,991 0,037 0,0000,0020,09235,04435,050 0,006 0,0000,0010,01730,05730,039 -0,018 0,0000,001-0,05925,06725,037 -0,030 0,0000,000-0,11920,22820,200 -0,028 0,0000,000-0,13814,99714,990 -0,007 0,0000,000-0,0469,9599,967 0,008 0,0000,0000,0805,1545,154 0,000 0,0000,0000,0000,0000,003 0,003 0,0000,0000,000

  2 of 8

  JOWATexinskrivningBilaga 6.3

 • Test Class: ISO 1

  RefMPa

  PointRes. MPa

  Accuracy%/MV

  Difference KPa

  FrictionMPa

  PorePress MPa

  0,0000,000 0,000 0,0000,0000,0000,0010,054 0,873 0,0000,0000,0530,0020,101 2,691 0,0000,0000,0990,0020,153 1,472 0,0000,0000,1520,0030,203 0,162 0,0000,0790,2030,0040,253 -0,491 0,000-0,1930,2530,0040,305 -0,618 0,000-0,2020,3060,0040,355 -0,789 0,000-0,2210,3550,0050,401 -0,903 0,000-0,2240,4020,0050,452 -0,892 0,000-0,1960,4530,0060,505 -0,939 0,000-0,1850,5060,0050,452 -2,905 0,000-0,6380,4550,0030,404 -2,917 0,000-0,7160,4070,0020,353 -2,795 0,000-0,7850,3550,0020,301 -2,656 0,000-0,8720,3040,0010,250 -2,415 0,000-0,9530,2530,0000,204 -1,862 0,000-0,9030,2060,0000,153 -0,605 0,0000,0000,1530,0000,100 1,248 0,0000,0000,0990,0000,053 -0,150 0,0000,0000,0530,0000,000 0,093 0,0000,0000,000

  Page 3 of 8

  JOWATexinskrivningBilaga 6.4

 • Test Class: ISO 1

  Test Class: ISO 1

  Appl. Press MPa

  PointRes. MPa

  Accuracy %/MV

  Difference KPa

  FrictionMPa

  PorePress MPa

  Area Factor A = PR/PP

  Area Factor B = LF/PP

  0,0000,000 0,1000,000 0,0000,000 0,0000,1790,214 0,8420,213 0,0000,394 0,840 0,0000,3270,402 0,8800,401 0,0000,219 0,815 0,0000,4790,607 1,1610,606 0,0020,191 0,790 0,0030,6360,814 1,5170,813 0,0030,186 0,782 0,0030,8221,018 1,1681,017 0,0030,114 0,808 0,0020,9881,207 1,0031,206 0,0020,083 0,819 0,0011,1591,402 0,2891,402 0,0030,020 0,826 0,0021,3401,609 -0,6011,610 0,003-0,037 0,832 0,0011,5091,802 -1,6431,803 0,003-0,091 0,836 0,0011,6972,018 -2,9972,021 0,003-0,148 0,839 0,0011,5231,816 0,1001,816 0,002-0,001 0,838 0,0011,3581,624 1,8251,622 0,0020,112 0,837 0,0011,1831,419 2,5741,416 0,0020,181 0,835 0,0011,0031,209 3,5681,205 0,0020,296 0,832 0,0010,8351,011 4,3711,007 0,0020,434 0,829 0,0020,6640,810 4,4530,806 0,0020,552 0,823 0,0020,4960,614 5,0240,609 0,0010,823 0,814 0,0010,3190,403 3,6610,399 0,0010,915 0,799 0,0020,1590,213 3,1450,210 0,0011,497 0,757 0,004-0,0030,001 1,1940,000 0,0000,000 0,000

  Page 4 of 8

  JOWATexinskrivningBilaga 6.5

 • Appl. Incin. Deg

  Y-Deg

  Y+Deg

  X-Deg

  Diff X+ Deg

  X+Deg

  Diff X- Deg

  Diff Y+ Deg

  Diff Y- Deg

  0,18 0,00 0,10 0,05 -0,05 0,11 -0,10 -0,11 -0,18 1,11 1,00 0,98 1,05 -0,05 0,89 0,02 0,11 -0,11 2,01 2,00 2,00 1,99 0,01 1,94 0,00 0,06 -0,01 3,07 3,00 2,98 3,05 -0,05 2,96 0,02 0,04 -0,07 3,98 4,00 4,07 4,28 -0,28 3,98 -0,07 0,02 0,02 4,97 5,00 4,98 4,98 0,02 4,92 0,02 0,08 0,03 6,04 6,00 5,98 5,97 0,03 5,95 0,02 0,05 -0,04 6,97 7,00 6,96 6,95 0,05 6,89 0,04 0,11 0,03 7,98 8,00 8,11 7,95 0,05 7,84 -0,11 0,16 0,02 8,97 9,00 9,01 8,99 0,01 8,96 -0,01 0,04 0,03 9,9910,00 10,00 9,93 0,07 9,99 0,00 0,01 0,0110,9411,00 10,9110,95 0,0510,92 0,09 0,08 0,0612,0812,00 11,7812,01 -0,0111,83 0,22 0,17 -0,0812,9413,00 12,8712,88 0,1212,91 0,13 0,09 0,0613,9914,00 13,9413,94 0,0613,85 0,06 0,15 0,0114,9215,00 15,0114,87 0,1314,79 -0,01 0,21 0,0815,8916,00 15,8415,89 0,1115,79 0,16 0,21 0,1116,9417,00 16,8816,88 0,1216,77 0,12 0,23 0,0617,9218,00 17,8717,85 0,1517,90 0,13 0,10 0,0818,9119,00 18,9918,91 0,0918,94 0,01 0,06 0,0919,8420,00 19,9319,89 0,1119,85 0,07 0,15 0,16

  Page 5 of 8

  JOWATexinskrivningBilaga 6.6

 • Page 6 of 8

  JOWATexinskrivningBilaga 6.7

 • Page 7 of 8

  JOWATexinskrivningBilaga 6.8

 • Page 8 of 8

  JOWATexinskrivningBilaga 6.9

 • Ingenjörsfirman Geotech AB +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se

  Datavägen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.

  SE-436 32 ASKIM, Sweden SE556098559901

  GOTHENBURG

  CALIBRATION CERTIFICATE FOR ELECTRICAL VANE INSTRUMENT

  Calibration code: 1,01 Output torque/Measured torque (Nm/Nm).

  The best fit values in the table underneath are

  recorded with this code.

  Applied Torque Clockwise loading

  (Nm)

  Anticlockwise loading

  (Nm) (kpm) (Nm)*

  10.19 10 9,92 9,51

  20.38 20 20,06 19,71

  30.57 30 30,10 29,83

  40.76 40 40,22 39,97

  50.95 50 50,45 50,29

  61.14 60 60,53 60,45

  71.33 70 70,72 70,59

  81.52 80 80,86 80,75

  91.71 90 91,05 90,89

  101.90 100 101,16 101,16

  Σ = 550 TOTAL/550=1,0092 TOTAL/550=1,0057

  * with 1 Nm = 1.019 kpm

  Parameters in the *.vib vane test acquisition files:

  Angle resolution (AA parameter): 0.5 degree

  Time resolution (AD parameter): 1 second

  Torque resolution (AB parameter): 0.03 Nm (12 bit resolution over a 100 Nm range)

  Torque range: 100 Nm

  The measured torque is converted into a shearing force, as follows:

  Shear force (kPa) = Applied torque (Nm) x Vane constant (kPa/Nm)

  Vanes with tapered lower end:

  Vane number: 1 = 110 x 50 mm; Vane constant = 2.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-200 kPa

  Vane number: 2 = 130 x 65 mm; Vane constant = 1.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-100 kPa

  Vane number: 3 = 172 x 80 mm; Vane constant = 0.5 kPa/Nm; Shearing range = 0-50 kPa

  Vanes with rectangular cross-section:

  Vane number: 11 = 100 x 50 mm; Vane constant = 2.2 kPa/Nm; Shearing range = 0-220 kPa

  Vane number: 10 = 130 x 65 mm; Vane constant = 1.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-100 kPa

  2017-07-14

  Electrical vane instrument number: EVB-0084

  Date of calibration: 2017-07-14

  Operator Christoffer Hurtig .…………………………..

  http://www.geotech.se/JOWATexinskrivningBilaga 6.10

 • Västra torget

  O

  s

  k

  a

  rs

  g

  a

  ta

  n

  V

  a

  ll-

  g

  a

  ta

  n

  4

  5

  1

  1

  5

  A

  -F

  1

  3

  6

  2

  9

  8

  10

  16

  57,1

  57,06

  57,15

  57,11

  57,21

  57,16

  57,08

  57,17

  57,14

  57,08

  57,14

  57,12

  57,12

  57,05

  57,14

  57,08

  57,05

  57,11

  57,07

  57,05

  2

  5

  6

  7

  4

  18

  17

  16

  15

  14

  20

  21

  22

  14:1

  GRÄSTORP

  FLUNDRAN

  AutoCAD SHX TextOB1811

  AutoCAD SHX Text+57.0

  AutoCAD SHX TextOB1812

  AutoCAD SHX Text+56.9

  AutoCAD SHX TextOB1813

  AutoCAD SHX Text+57.0

  AutoCAD SHX TextOB1814

  AutoCAD SHX Text+57.4

  AutoCAD SHX TextPROJEKTNUMMER

  AutoCAD SHX TextDATUM

  AutoCAD SHX TextGRANSKAD AV

  AutoCAD SHX TextKONSTRUERAD AV

  AutoCAD SHX TextSIGN

  AutoCAD SHX TextDATUM

  AutoCAD SHX TextÄNDRINGEN AVSER

  AutoCAD SHX TextANT

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextSKALA

  AutoCAD SHX TextRITNINGSNUMMER

  AutoCAD SHX TextÄNDR BET

  AutoCAD SHX TextWWW.ORBICON.SE 0770 - 11 90 90 [email protected]

  AutoCAD SHX TextGÖTEBORG (HUVUDKONTOR) Backa Strandgata 2 422 46 Hisings Backa

  AutoCAD SHX TextDEL AV GRÄSTORP 14:1

  AutoCAD SHX TextGRÄSTORPS KOMMUN

  AutoCAD SHX TextJ WALLGREN

  AutoCAD SHX Text2018-07-06

  AutoCAD SHX TextM PETTERSSON

  AutoCAD SHX TextGEOTEKNISK UNDERSÖKNING

  AutoCAD SHX TextSITUATIONS- OCH BORRPLAN

  AutoCAD SHX Text1:500

  AutoCAD SHX TextG102

  AutoCAD SHX Text18 11 59

  AutoCAD SHX TextFÖRKLARINGAR:

  AutoCAD SHX TextKOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 12 00 HÖJDSYSTEM: RH2000 BETECKNINGAR ENLIGT SGF´S BETECKNINGSSYSTEM. SE www:sgf:net

  AutoCAD SHX TextPLO: 2018-07-04 15:03 A:\PROJEKT\17012-ORBICON REDOVISNING OCH GRANSKNING\ARBETSDOKUMENT\CAD\RITNINGAR\DETALJPLANER GRÄSTORP 8_1 OCH 14_1\G102.DWG MATHIAS PETTERSSON

  AutoCAD SHX TextREF:

  AutoCAD SHX TextLAGER:

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX Text0

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text15

  AutoCAD SHX Text20

  AutoCAD SHX Text25 meter

 • AutoCAD SHX TextSlb

  AutoCAD SHX Text+57.0

  AutoCAD SHX TextOB1811

  AutoCAD SHX Text)

  AutoCAD SHX Text(

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text20

  AutoCAD SHX Text30

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Text50

  AutoCAD SHX Texts/0.20m

  AutoCAD SHX Text13/5

  AutoCAD SHX Text204/2

  AutoCAD SHX Text0

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX Text8

  AutoCAD SHX Text9

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text11

  AutoCAD SHX Text12

  AutoCAD SHX TextTr

  AutoCAD SHX Text+56.9

  AutoCAD SHX TextOB1812

  AutoCAD SHX Text)

  AutoCAD SHX Text(

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text8

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text12

  AutoCAD SHX Text14

  AutoCAD SHX TextkN

  AutoCAD SHX Textvr

  AutoCAD SHX TextSlb

  AutoCAD SHX Text)

  AutoCAD SHX Text(

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text20

  AutoCAD SHX Text30

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Text50

  AutoCAD SHX Texts/0.20m

  AutoCAD SHX Text417/2

  AutoCAD SHX TextW+54.9

  AutoCAD SHX Text2018-05-29

  AutoCAD SHX TextSkr

  AutoCAD SHX Text0

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX Text8

  AutoCAD SHX Text9

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text11

  AutoCAD SHX Text12

  AutoCAD SHX Text13

  AutoCAD SHX Text14

  AutoCAD SHX TextCPT

  AutoCAD SHX Text+57.0

  AutoCAD SHX TextOB1813

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX TextJb2

  AutoCAD SHX Text50

  AutoCAD SHX Text100

  AutoCAD SHX Texts/0.20m

  AutoCAD SHX TextW+54.8

  AutoCAD SHX Text2018-05-29

  AutoCAD SHX TextVb

  AutoCAD SHX TextSkr

  AutoCAD SHX Text( )

  AutoCAD SHX Text 61

  AutoCAD SHX Text 45

  AutoCAD SHX Text 48

  AutoCAD SHX Text 42

  AutoCAD SHX Text0

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX Text8

  AutoCAD SHX Text9

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text11

  AutoCAD SHX Text12

  AutoCAD SHX Text13

  AutoCAD SHX Text14

  AutoCAD SHX TextTr

  AutoCAD SHX Text+57.4

  AutoCAD SHX TextOB1814

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text8

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text12

  AutoCAD SHX Text14

  AutoCAD SHX TextkN

  AutoCAD SHX Textvr

  AutoCAD SHX Text0

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX Text8

  AutoCAD SHX Text9

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text11

  AutoCAD SHX Text12

  AutoCAD SHX Text13

  AutoCAD SHX Text14

  AutoCAD SHX Text15

  AutoCAD SHX Text16

  AutoCAD SHX TextMu

  AutoCAD SHX TextsiSa

  AutoCAD SHX TextsiLet

  AutoCAD SHX TextsiLe %%usa%%u

  AutoCAD SHX Text20

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Text60

  AutoCAD SHX Text80

  AutoCAD SHX TextVattenkvot w %%%

  AutoCAD SHX Text20

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Text60

  AutoCAD SHX Text80

  AutoCAD SHX TextVattenkvot w %%%

  AutoCAD SHX Text0

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text20

  AutoCAD SHX Text30

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Textτ

  AutoCAD SHX Textf

  AutoCAD SHX TextkPa (okorrigerad)

  AutoCAD SHX Text(sa)siMu

  AutoCAD SHX TextsaSi %%ule%%u

  AutoCAD SHX TextsiLe %%usa%%u

  AutoCAD SHX TextPROJEKTNUMMER

  AutoCAD SHX TextDATUM

  AutoCAD SHX TextGRANSKAD AV

  AutoCAD SHX TextKONSTRUERAD AV

  AutoCAD SHX TextSIGN

  AutoCAD SHX TextDATUM

  AutoCAD SHX TextÄNDRINGEN AVSER

  AutoCAD SHX TextANT

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextSKALA

  AutoCAD SHX TextRITNINGSNUMMER

  AutoCAD SHX TextÄNDR BET

  AutoCAD SHX TextWWW.ORBICON.SE 0770 - 11 90 90 [email protected]

  AutoCAD SHX TextGÖTEBORG (HUVUDKONTOR) Backa Strandgata 2 422 46 Hisings Backa

  AutoCAD SHX TextDEL AV GRÄSTORP 14:1

  AutoCAD SHX TextGRÄSTORPS KOMMUN

  AutoCAD SHX TextJ WALLGREN

  AutoCAD SHX Text2018-07-06

  AutoCAD SHX TextM PETTERSSON

  AutoCAD SHX TextGEOTEKNISK UNDERSÖKNING

  AutoCAD SHX TextSEKTION A

  AutoCAD SHX Text1:200

  AutoCAD SHX TextG303

  AutoCAD SHX Text18 11 59

  AutoCAD SHX TextPLO: 2018-07-04 15:05 A:\PROJEKT\17012-ORBICON REDOVISNING OCH GRANSKNING\ARBETSDOKUMENT\CAD\RITNINGAR\DETALJPLANER GRÄSTORP 8_1 OCH 14_1\G303.DWG MATHIAS PETTERSSON

  AutoCAD SHX TextREF:

  AutoCAD SHX TextLAGER:

  AutoCAD SHX TextFÖRKLARINGAR:

  AutoCAD SHX TextHÖJDSYSTEM: RH2000 BETECKNINGAR ENLIGT SGF´S BETECKNINGSSYSTEM. SE www:sgf:net