Click here to load reader

MARKTEKNISK UNDERSKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK ......SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk flthandbok--FLTRAPPORT GM 75 "Nkpg" Senast kalibrerad Get Stabilitetsutredning

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MARKTEKNISK UNDERSKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK ......SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005, SGF rapport 1:2013;...

 • 2019-11-29

  MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS-RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEOKOMPLETTERANDE STABILITETSUTREDNINGFÖR NYA VILLATOMTER, GETÅ, NORRKÖPING

 • MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS-RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEOkompletterande Stabilitetsutredning för nya villatomter,Getå, Norrköping

  KUND

  Diamanten från ravinen AB

  KONSULT

  WSP Samhällsbyggnad

  WSP Sverige AB601 86 NorrköpingBesök: Södra Grytsgatan 7Tel: +46 10 7225000

  wsp.com

  KONTAKTPERSONER

  Diamanten från ravinen AB:David Barrios, tele: 076- 949 94 42, e-post: [email protected]

  WSP:Magnus Widfeldt, tele: 010-722 64 57, e-post: [email protected]

  UPPDRAGSNAMNKompletterandestabilitetsutredning Getåvillatomter

  UPPDRAGSNUMMER10295596

  FÖRFATTAREMagnus Widfeldt

  DATUM2019-11-29

  ÄNDRINGSDATUM

  Granskad avChristina Berglund

  Godkänd avMagnus Widfeldt

 • INNEHÅLL

  1 ALLMÄNT 41.1 OBJEKT 4

  1.2 DOKUMENTETS SYFTE 4

  1.3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING OCH REDOVISNING 4

  1.4 STYRANDE DOKUMENT 5

  2 ÖVERSIKT BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 52.1 TOPOGRAFI, YTBESKAFFENHET OCH MARKANVÄNDNING 5

  2.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER 6

  3 MARKTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 63.1 POSITIONERING 6

  3.2 GEOTEKNIK 63.2.1 Fältundersökningar 6

  3.3 HYDROGEOLOGI 7

  4 HÄRLEDDA VÄRDEN 74.1 UNDERLAG FÖR FRAMTAGANDE AV HÄRLEDDA VÄRDEN 7

  4.2 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER 8

  5 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 9

  6 GRANSKNING 10

  BILAGOR

  Bilaga 1 Fältrapport

  Bilaga 2 CPTu – utvärdering (CONRAD)

  RITNINGAR

  G-10.1-01 Plan, Skala 1:400 (A1)

  G-10.2-01 Sektion A-A, B-B, C-C, D-D Skala 1:100 (A1)

 • 1 ALLMÄNT

  1.1 OBJEKTInom området planeras för 8 stycken villatomter som planera att bebyggasmed 2-våningshus. Aktuellt område framgår av figur 1.

  Figur 1. Flygfoto över aktuellt område, källa Google Earth. Rödmarkerat område utgörungefärligt undersökningsområde.

  1.2 DOKUMENTETS SYFTEWSP har på uppdrag av Diamanten från ravinen AB utfört enstabilitetsutredning för ett nytt bostadsområde som planeras för 8 nyavillatomter i Getå. Syftet har varit att utreda stabilitetsförhållanden i områdetsamt undersöka förutsättningar för grundläggning, uppfyllningar etc.

  1.3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING OCHREDOVISNING

  Tidigare utförda undersökningar:

  WSP, Stabilitetsutredning för nya villatomter, Getå, uppdragsnummer10212392, daterad 2015-04-10.

  Äldre undersökningar har inarbetats i denna rapport samt på ritningar.

  För planering av fältarbeten har även SGUs jordartskarta studerats.

  Till underlag för redovisning av geotekniska undersökningar har digitalsituationsplan tillhandahållits av beställaren, ”Getå alt.B skiss 150223.dwg”

 • 1.4 STYRANDE DOKUMENTDenna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.För standarder se Tabell 1 och Tabell 2.

  Tabell 1: Planering och redovisning

  Skede Standard eller annat styrande dokumentFältplanering SS-EN 1997-2 och

  SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbokFältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och

  SS-EN-ISO 22475-1Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och

  SGF beteckningsblad kompletterat 2016-11-01

  Tabell 2: Fältundersökningar

  Metod Standard eller annat styrande dokumentCPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012,

  SGI Information 15; CPT-Sondering ochSGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

  Viktsondering SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005 ochSGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

  Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard förvingförsök i fält ochSGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

  Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

  2 ÖVERSIKT BEFINTLIGAFÖRHÅLLANDEN

  2.1 TOPOGRAFI, YTBESKAFFENHET OCHMARKANVÄNDNING

  Undersökningsområdet utgörs av ett skogsområde. Marken lutar kraftigt frånnorr ner mot söder och ner mot öster. Nivån i undersökta punkter varierarmellan +25 och +35.

  Den ytliga jorden inom aktuellt område bedöms enligt jordartskartan (se figur2 nedan) bestå av svallsediment av grus (orange färg med vita prickar).

 • Figur 2. Jordartskarta, källa www.sgu.se, © Sveriges geologiska undersökning. Rödmarkeratområde utgör ungefärligt undersökningsområde.

  2.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCHKONSTRUKTIONER

  Två mindre skjul finns inom området.

  Befintliga kablar och ledningar finns framförallt i omkringliggande vägar.

  3 MARKTEKNISKAUNDERSÖKNINGAR

  3.1 POSITIONERINGKoordinatsystem är kopplat mot Sweref 99 16 30 i plan och RH2000 i höjd.

  Utsättning/inmätning är utförd av Tobias Johansson med GPS-RTK av typTrimble R8.

  3.2 GEOTEKNIK

  3.2.1 FältundersökningarGeotekniska fältarbeten är utförda 2019-11-14 med geotekniskborrbandvagn av typ Geomachine 75 GT. Utförda sonderingar ochprovtagningar i undersökningen redovisas i tabell 3. Sonderingarna ochprovtagningarna redovisas även på ritningar och i bilaga 2 (CPT) bilagdadenna rapport.

  Geotekniska fältarbeten har utförts av Tobias Johansson och Leutrim Bislimi,WSP. Tidigare undersökning utfördes av Joachim Westling, WSP.

 • Utförda undersökningar och provtagningar

  Undersökningar från tidigare geotekniska undersökningar har inarbetats idenna rapport samt på ritningar och är medtagna i tabell 3.

  Tabell 3: Utförda undersökningar

  Sondering/provtagning antal typ/anmärkningViktsonderingar 9CPT 2Skruvprovtagning 2Vingsondering 1

  I de jordprover som analyserats ur geoteknisk synpunkt har inga indikationerpå miljöföroreningar påträffats (såsom avvikande färg eller lukt). Inga proverhar således skickats för miljöanalys.

  Utförda fältundersökningar redovisas i fältrapport bilaga 1.

  Kalibrering och certifiering

  I Tabell 4 redovisas använd utrustning. Kalibreringsprotokoll lämnas påbegäran.

  Tabell 4: Kalibrering

  Utrustning Kalibrerad datumBorrvagn Geomachine 75 GT 2019-06-28CPT-spets 5289 2019-01-03Vinginstrument EVB-0169 2018-12-21

  Provhantering

  Störda prover har tagits upp med skruvprovtagare, placerats iprovtagningspåsar och benämnts i fält.

  Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport1:2013 geoteknisk fälthandbok.

  3.3 HYDROGEOLOGIGrundvatten har inte påträffats ner till 2 m under markytan. Grundvattenytansläge har inte undersökts närmare.

  4 HÄRLEDDA VÄRDEN

  4.1 UNDERLAG FÖR FRAMTAGANDE AV HÄRLEDDAVÄRDEN

  EX: Resultaten från CPTu-sonderingar har utvärderats med hjälp avdataprogrammet CONRAD, enligt SGI information 15, med forceradjordartstolkning från skruvprovtagning. Relevanta resultat från CPTu-sonderingen redovisas under respektive rubrik nedan.

 • 4.2 HÅLLFASTHETSEGENSKAPERSammanställning av härledda värden, baserade på utförda CPT-sonderingar, vingförsök, redovisas i Figur 3 och 4.

  Figur 3: Sammanställning av odränerad skjuvhållfasthet

  0

  0,5

  1

  1,5

  2

  2,5

  3

  3,5

  0 20 40 60 80 100Skjuvhållfasthet Cu [kPa] meter under markytan

  CPT2

  CPT19W0419W04Vb

 • Figur 4: Sammanställning av friktionsvinkel

  5 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

  Viktsonderingar från tidigare undersökning i punkt 1, 2 och 3 visar felaktigavärden. Dessa är medtagna i redovisningen men ej medtagna iutvärderingen av materialparametrar.

  Vid sammanställning av utförda geotekniska undersökningar erhålls en vissspridning och i vissa fall avvikande enstaka värden sinsemellan resultatetfrån de olika undersökningsmetoderna. Orsaken till spridningen ochskillnader är alltifrån olika noggrannheter mellan mätmetoder till maskinellaoch yttre faktorer (exv. hantering och störning av jordprover etc.) som ienstaka fall kan medföra avvikande uppmätta värden. Dock anses erhållnavärden för spridning i hållfasthets- och deformationsegenskaper varanormala.

 • 6 GRANSKNING

  Granskning har utförts av geotekniker Christina Berglund.

 • VI ÄR WSP

  WSP Sverige AB

  601 86 NorrköpingBesök: Södra Grytsgatan 7

  T: +46 10 7225000Org nr: 556057-4880Styrelsens säte: Stockholmwsp.com

  WSP är ett av världens ledande analys- ochteknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknadermed stöd av global expertis. Som tekniska experter ochstrategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksomprofessionella projektörer, konstruktörer och projektledare.Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till enhållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000medarbetare. wsp.com

 • 10295596

  Magnus Widfelt

  6

  Borrigg 2019-06-28

  Metod AntalJb-1, Jb-2, Jb-3, Jb-Tot

  0

  Vim 4

  Slb 0

  HfA 0

  CPT/CPTu 1

  Tr 0

  Stördprovtagning(Skr, Sp, Pp)

  1

  Ostördprovtagning(Kv)

  0

  In-situ försk.(Vb)

  1

  In-situ försk.(Dvb)

  0

  GV-rör 0

  Provgrop 0

  LinköpingDatum2019-11-14

  SignaturLeutrim Leo Bislimi

  Ort

  R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll

  Styrande dokument

  -

  SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för vingförsök i fält, SGF rapport 1:2013;Geoteknisk fälthandbok

  -

  -

  Digital sökväg till undersökningsresultat:

  Områdesbeskrivning och övriga noteringar

  -

  SS-EN ISO 22476-1:2012, SGI Information 15; CPT-Sondering, SGF rapport 1:2013;Geoteknisk fälthandbok

  -

  SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

  -

  SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

  -

  -

  FÄLTRAPPORT

  Senast kalibreradGM 75 "Nkpg"

  Getå Stabilitetsutredning

  Leutrim Leo Bislimi

  Tobbias Johansson

  2019-11-14

  Projektnamn

  Ansvarig fältingenjör

  Övrig fältpersonal

  Fältarbetsdag

  Uppdragsnummer

  Beställare

  Uppdragsledare

  Väder (°C)

  Digital sökväg kalibreringsprotokoll

  Stackfil/protokoll

 • CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

  0,0

  0,5

  1,0

  1,5

  2,0

  2,5

  3,0

  0 5 10 15 20 0 20 40 60 80 0 200 400Portryck u, uo, Du (kPa)

  0 2 4 6 0,0 0,5 1,0

  Uo

  Uo

  Uo

  Uo

  DU

  DU

  DU

  DU

  DU

  D

  FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

  0,50 m0,50 m3,28 m3,00 m

  Portrycksparameter Bq

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Getå stabilitet10212392Getå220150331

  2019-12-03R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\10212392 - Stabilitetsutredning Getå\5_Berakningar\Geoteknik\Conrad\CPT2.cpw

  0 5 10Lutning (grader)

  ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

  my

  FyllningNormal

  Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

  Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

  Glycerin

  Envi memoconeSond nr 20453

  Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

 • 0,0

  0,5

  1,0

  1,5

  2,0

  2,5

  3,0

  0 20 40 60 80 100Friktionsvinkel (o)

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)30 40 50

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  x

  x

  x

  x

  Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my

  3,00 m0,50 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  0,50 mFyllningEnvi memoconeNormal

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Getå stabilitet10212392Getå220150331

  2019-12-03R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\10212392 - Stabilitetsutredning Getå\5_Berakningar\Geoteknik\Conrad\CPT2.cpw

  vL

  v L

  L

  v L

  L

  v L

  vL

  v L

  vL

  v L

  EH

  NCSi

  NCSi

  NC

  NC

  NCSi

  0 10 20 30 40 50 60 70Modul (MPa)

  F

  Cl

  Sa

  Si

  Cl

  Si

  Cl

  Si

  Cl

  Si

  Cl

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  xo+

  Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

  0 50 100 150 200

  x

  x

  x

  x

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  Relativ lagringstäthet ID (%)

  UtvärderareDatum för utvärdering

  MW2015-04-07

  CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

 • 0,0

  0,5

  1,0

  1,5

  2,0

  2,5

  3,0

  0 50 100 150 200Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my

  3,00 m0,50 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  0,50 mFyllningEnvi memoconeNormal

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Getå stabilitet10212392Getå220150331

  2019-12-03R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\10212392 - Stabilitetsutredning Getå\5_Berakningar\Geoteknik\Conrad\CPT2.cpw

  vL

  v L

  L

  v L

  L

  v L

  vL

  v L

  vL

  v L

  EH

  NCSi

  NCSi

  NC

  NC

  NCSi

  F

  Cl

  Sa

  Si

  Cl

  Si

  Cl

  Si

  Cl

  Si

  Cl

  (x)

  (x)

  (x)

  (x)

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  ((x))

  UtvärderareDatum för utvärdering

  MW2015-04-07

  CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

 • C P T - sonderingGetå stabilitet10212392

  2019-12-03

  0,50 m0,50 m3,28 m3,00 mmy

  FyllningNormalGlycerinJWEnvi memocone

  Djup (m)

  Getå220150331

  Projekt Plats

  Borrhål

  FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

  Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

  KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

  204532013-05-270,6900,006

  Inre friktion OcInre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

  0,0 kPa0,0 kPa0,0000,000

  SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

  FöreEfterDiff

  3,00

  Datum

  0,004,104,10

  0,00-0,80-0,80

  0,00-0,16-0,16

  Nollvärden, kPa

  Portryck Friktion Spetstryck

  Använd skalfaktorer vid beräkning

  KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

  (ingen)(ingen)(ingen)

  Portrycksobservationer

  Portryck (kPa)0,00

  Skiktgränser

  Djup (m)1,501,801,892,132,372,502,612,86

  Klassificering

  Från TillDjup (m)

  0,00 0,50

  Densitet(ton/m3)

  1,90 FJordart

  Anmärkning

  R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\10212392 - Stabilitetsutredning Getå\5_Berakningar\Geoteknik\Conrad\CPT2.cpw

  Portryck registrerat vid sonderingx

  Flytgräns

  1Bedömd sonderingsklass

 • C P T - sonderingGetå stabilitet10212392

  2019-12-03

  Getå220150331

  Projekt

  R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\10212392 - Stabilitetsutredning Getå\5_Berakningar\Geoteknik\Conrad\CPT2.cpw

  PlatsBorrhålDatum

  Djup (m)Från Till0,000,500,700,901,101,301,501,801,892,132,372,502,612,863,06

  Sida 1 av 1

  0,500,700,901,101,301,501,801,892,132,372,502,612,863,063,13

  FCl vLSa v LSa LSa LSa LSi v LCl LSi v LCl vLSi v LCl vLSi v LSi v LCl EH

  Klassificering

  NCSi

  NCSi

  NC

  NC

  NCSi

  4,710,613,517,020,524,028,231,233,837,640,542,345,248,751,0

  svo

  4,710,613,517,020,524,028,231,233,837,640,542,345,248,750,0

  s'vo s'ckPa kPa kPa

  tfukPat/m3

  r

  1,901,301,701,801,801,801,601,601,601,601,601,601,601,601,90

  (19,6)

  ((62,3))(27,0)

  ((35,2))(14,0)

  ((41,5))(17,9)

  ((57,9))((42,0))(505,9)

  of

  38,138,638,537,6

  OCR ID E MOC MNC

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  %

  48,471,761,150,8

  7,918,714,511,2

  4,0

  2,4

  2,8

  3,82,9

  9,624,318,413,9

  4,7

  2,7

  3,2

  4,43,3

  7,719,414,711,2

  3,7

  2,2

  2,6

  3,52,6

  MPa MPa MPawLwL

 • CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1Getå stabilitet10212392WSPJW

  2019-12-03

  0,50 m0,50 m3,28 m3,00 mmy

  FyllningNormalGlycerin

  Envi memocone

  Getå220150331

  Projekt Plats

  Borrhål

  FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivåReferensNivå vid referens

  Förborrat materialGeometriVätska i filterBorrpunktens koord.UtrustningSond Nr

  Datum

  R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\10212392 - Stabilitetsutredning Getå\5_Berakningar\Geoteknik\Conrad\CPT2.cpw

  Portryck registrerat vid sonderingx

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

  f,kPa

  q,MPa

  Djup (m

  )

  Lutning (grader)

  Uppmätt portryck, u, kPaTotalt spetstryck, qt MPaRegistrerat spetstryck, qc MPaRegistrerad mantelfriktion, fs, kPa

  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

  20453

  ProjektnummerBorrföretagBorrningsledare

 • CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

  0,0

  0,2

  0,4

  0,6

  0,8

  1,0

  1,2

  1,4

  1,6

  1,8

  2,0

  2,2

  2,4

  0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 0 200 400Portryck u, uo, Du (kPa)

  0 5 10 0,00 0,05

  Uo

  Uo

  Uo

  Uo

  Uo

  DU

  DU

  DU

  DU

  DU

  FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

  1,20 m1,20 m2,50 m2,50 m

  Portrycksparameter Bq

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Getå10295596Norrköping19W042019-11-14

  2019-12-03R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT19W04.CPW

  0 5 10Lutning (grader)

  ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

  my20,30 mLetNormal

  Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

  Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

  glycerin + fett

  Envi Nova coneSond nr 5289

  Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

 • 0,0

  0,2

  0,4

  0,6

  0,8

  1,0

  1,2

  1,4

  1,6

  1,8

  2,0

  2,2

  0 50 100 150 200 250 300Friktionsvinkel (o)

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)30 40 50

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my20,30 m2,50 m1,20 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  1,20 mLetEnvi Nova coneNormal

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Getå10295596Norrköping19W042019-11-14

  2019-12-03R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT19W04.CPW

  Med

  L

  v L

  L

  0 10 20 30 40 50 60 70Modul (MPa)

  Crust

  Sa

  Si

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  xo+

  Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

  0 50 100

  x

  x

  x

  x

  x

  ((x))

  Relativ lagringstäthet ID (%)

  UtvärderareDatum för utvärdering

  MW2019-11-20

  CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

 • 0,0

  0,2

  0,4

  0,6

  0,8

  1,0

  1,2

  1,4

  1,6

  1,8

  2,0

  2,2

  0 100 200 300 400 500 600Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140Klassificering

  ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

  my20,30 m2,50 m1,20 m

  FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

  1,20 mLetEnvi Nova coneNormal

  Djup (m

  )

  ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

  Getå10295596Norrköping19W042019-11-14

  2019-12-03R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT19W04.CPW

  Med

  L

  v L

  L

  Crust

  Sa

  Si ((x))

  UtvärderareDatum för utvärdering

  MW2019-11-20

  CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

 • C P T - sonderingGetå10295596

  2019-12-03

  1,20 m1,20 m2,50 m2,50 mmy20,30 m

  LetNormalglycerin + fettTJEnvi Nova cone

  Djup (m)

  Norrköping19W042019-11-14

  Projekt Plats

  Borrhål

  FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

  Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

  KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

  52892019-01-030,8370,000

  Inre friktion OcInre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

  0,0 kPa0,0 kPa0,0000,000

  SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

  FöreEfterDiff

  2,50

  Datum

  239,90239,70

  -0,20

  113,50113,60

  0,10

  8,418,40

  -0,01

  Nollvärden, kPa

  Portryck Friktion Spetstryck

  Använd skalfaktorer vid beräkning

  KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

  (ingen)(ingen)(ingen)

  Portrycksobservationer

  Portryck (kPa)0,00

  Skiktgränser

  Djup (m)

  Klassificering

  Från TillDjup (m)

  0,00 1,20

  Densitet(ton/m3)

  1,80 CrustJordart

  Anmärkning

  R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT19W04.CPW

  Portryck registrerat vid sonderingx

  Flytgräns

  1Bedömd sonderingsklass

 • C P T - sonderingGetå10295596

  2019-12-03

  Norrköping19W042019-11-14

  Projekt

  R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT19W04.CPW

  PlatsBorrhålDatum

  Djup (m)Från Till0,001,201,401,601,802,002,20

  Sida 1 av 1

  1,201,401,601,802,002,202,39

  CrustSa MedSa MedSa LSa v LSa v LSi L

  Klassificering10,623,126,830,433,837,240,4

  svo

  10,623,126,830,433,837,240,4

  s'vo s'ckPa kPa kPa

  tfukPat/m3

  r

  1,801,901,901,801,701,701,70 ((83,7))

  of

  44,138,638,335,835,5

  (32,8)

  OCR ID E MOC MNC%

  78,878,964,040,439,2

  27,129,219,1

  9,39,45,3

  36,239,224,811,511,6

  6,3

  28,931,319,9

  9,29,35,0

  MPa MPa MPawLwL

 • CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1Getå10295596WSPTJ

  2019-12-03

  1,20 m1,20 m2,50 m2,50 mmy20,30 m

  LetNormalglycerin + fett

  Envi Nova cone

  Norrköping19W042019-11-14

  Projekt Plats

  Borrhål

  FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivåReferensNivå vid referens

  Förborrat materialGeometriVätska i filterBorrpunktens koord.UtrustningSond Nr

  Datum

  R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT19W04.CPW

  Portryck registrerat vid sonderingx

  0,0

  0,2

  0,4

  0,6

  0,8

  1,0

  1,2

  1,4

  1,6

  1,8

  2,0

  2,2

  2,4

  2,6

  2,8

  3,0

  3,2

  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

  f,kPa

  q,MPa

  Djup (m

  )

  Lutning (grader)

  Uppmätt portryck, u, kPaTotalt spetstryck, qt MPaRegistrerat spetstryck, qc MPaRegistrerad mantelfriktion, fs, kPa

  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

  5289

  ProjektnummerBorrföretagBorrningsledare

 • 1Ê327 m2

  816 m2

  862 m2 813 m2

  1Ê008 m2

  1Ê109 m2

  1Ê016 m2

  1Ê192 m2

  0 m2

  760 m2

  757 m2

  168 m2

  0 m2

  756 m2

  10,4

  4,4

  1

  15,4

  30,4

  31,4

  10,4

  23,4

  22,4

  20,4

  6,4

  5,4

  36,4

  11,4

  27,4

  25,4

  26,4

  20,4

  8,4

  9,4

  33,4

  22,4

  35,4

  15,4

  27,4

  16,454,4 29,4

  15,4

  6,49,4

  10,4

  1:12

  1:16

  1:15

  1:17

  1:16

  1:14

  1:15

  1:2

  1:6

  1:12

  1:16

  1:15

  1:17

  1:16

  1:14

  1:15

  1:2

  1:6GUNNARSTORP

  31,4

  +

  +3 5,4

  +34,032

  ,4+

  +22,0

  33, 4

  +

  SKISS150223 L

  GETÅ

  2 VÅN 2 VÅN

  2 VÅN

  2 VÅN

  32,0+32,5+

  +22,0

  2 VÅN

  2 VÅN

  2 VÅN

  BEF. BOSTADSHUS

  BEF. BOSTADSHUS

  BEF. BOSTADSHUS

  2 VÅN

  alt. B