of 120 /120

Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

Embed Size (px)

Text of Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ......

Page 1: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove
Page 2: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

Marko M. Igwatovi}RADNI LISTOVI ZA MATEMATIKUza drugi razred osnovne {kole

Izdava~Izdava~ka ku}a „Dragani}ßDr Ivana Ribara 81-83, Novi Beograd

Za izdava~aMiodrag Dragani}

UrednikNikola Strajni}

Urednik izdawaRadivoj Nikolajevi}

RecenzentiProf. dr Milan Taskovi}, Matemati~ki fakultet u BeograduMr Sini{a Je{i}, Elektrotehni~ki fakultet u BeograduDragana Ma|arov, profesor razredne nastave u O[ „\ura Jak{i}ß, Pan~evo

Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uybenika u drugom razredu osnovne {kole re{ewem broj 6-00-00237/2005-06 od 15. 5. 2005. godine.

LekturaSowa [o}

KorekturaVesna Ocokoqi}

KoriceGorica Ze~evi}

Kompjuterska pripremapp „SPIRITß, Gradski park 2

Tira`1 000 primeraka

[tampaGrafodrom, Beograd

Plasman kwige:Adresa: Doktora Ivana Ribara, 11070 Novi Beograd

Telefoni: 318-0213, 318-0265 faks: 3180-266Kwi`are Dragani}: 21000 Novi Sad, Fru{kogorska 4, tel. 021/458-745

26300 Vr{ac, Svetosavska 11, tel. 013/833-36526000 Pan~evo, Vojvode Putnika 6, tel. 013/333-154

11300 Smederevo, Kraqa Petra I 12, tel. 026/612-497http//www.draganic.co.yu e-mail: [email protected]

CIP - Katalogizacija u publikacijiNarodna biblioteka Srbije, Beograd

37.016:51(075.2)(076.1)

IGWATOVI], Marko M. Radni listovi za matematiku : za drugi razred osnovne {kole / Marko M. Igwatovi}.- Beograd : Dragani}, 2006 (Beograd : Grafodrom). - 119 str. : ilustr. ; 28 cm

Tira` 1.000.

ISBN 86-441-0658-9

COBISS.SR-ID 132570892

Page 3: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

Marko M. Igwatovi}

RADNI LISTOVI ZA MATEMATIKU

za drugi razred osnovne {kole

• DRAGANI] •Beograd, 2007.

Page 4: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

1. Sabirawe i oduzimawe do 20 ..................................................... 6

2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ................................................ 8

3. Sabirawe i oduzimawe dvocifrenog

i jednocifrenog broja ................................................................. 9

4. Sabirawe i oduzimawe dvocifrenog broja i desetica ........ 10

5. Sabirawe i oduzimawe dvocifrenih brojeva

bez prelaza desetice ................................................................ 11

6. Sabirawe i oduzimawe dvocifrenog

i jednocifrenog broja ............................................................... 12

7. Sabirawe dvocifrenih brojeva .............................................. 15

8. Oduzimawe dvocifrenih brojeva ............................................ 16

9. Zamena mesta i zdru`ivawe sabiraka .................................... 18

10. Zadaci sa jednom operacijom, + ili – .................................. 21

11. Za toliko ve}i, za toliko mawi broj ...................................... 22

12. Oduzimawe zbira od broja i broja od zbira ........................... 23

13. Izra~unavawe nepoznatog sabirka .......................................... 25

14. Izra~unavawe nepoznatog umawenika ili umawioca ........... 26

15. Sabirawe i oduzimawe – tekstualni zadaci ........................ 28

16. Godina, mesec i dan ................................................................... 31

17. Kocka i kvadar ........................................................................... 32

18. Du`, poluprava i prava ............................................................. 33

19. Zbir jednakih sabiraka. Proizvod .......................................... 34

20. Proizvod ..................................................................................... 36

21. Lopta i vaqak ............................................................................ 39

22. Zamena mesta ~inilaca ............................................................. 40

23. Izlomqena i kriva linija ....................................................... 41

24. Upore|ivawe i merewe du`i ................................................... 43

25. Ta~ke, prave i krive linije ..................................................... 46

26. Mno`ewe brojeva 2 i 10. Mno`ewe brojevima 2 i 10 ............ 47

27. Mno`ewe brojeva 3, 4 i 5. Mno`ewe brojevima 3, 4 i 5 ........ 49

28. Mno`ewe brojeva 6 i 7. Mno`ewe brojevima 6 i 7 ................ 51

29. Mno`ewe brojeva 8 i 9. Mno`ewe brojevima 8 i 9 ................ 52

30. Mno`ewe i sabirawe, mno`ewe i oduzimawe ....................... 53

31. Zadaci za ve`bawe i obnavqawe ........................................... 54

32. Mno`ewe zbira i razlike ........................................................ 58

33. Zdru`ivawe ~inilaca .............................................................. 60

Sadr`aj

Page 5: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

34. Novac i nov~anice ..................................................................... 61

35. Mno`ewe dvocifrenog broja jednocifrenim ........................ 62

36. Mno`ewe i sabirawe, mno`ewe i oduzimawe ....................... 65

37. Godina, mesec, dan, ~as i minut ............................................... 67

38. Pravougaonik i kvadrat ............................................................ 69

39. Pravougaonik i kvadrat na kvadratnoj mre`i ....................... 70

40. Polovina i ~etvrtina ............................................................... 71

41. Deqewe. Deqenik, delilac, koli~nik ................................... 75

42. Deqewe i mno`ewe. Veza mno`ewa i deqewa ..................... 76

43. Deqewe i mno`ewe ................................................................... 78

44. Tablica mno`ewa i deqewa .................................................... 79

45. Deqivost broja ........................................................................... 82

46. Deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim .......................... 83

47. Deqewe i sabirawe, deqewe i oduzimawe ........................... 84

48. Toliko puta ve}i (mawi) i za toliko ve}i (mawi) broj ........ 86

49. Zadaci sa dve operacije – mno`ewe i deqewe ..................... 87

50. Izra~unavawe nepoznatog ~inioca ......................................... 89

51. Izra~unavawe nepoznatog deqenika ...................................... 90

52. Izra~unavawe nepoznatog delioca ......................................... 91

53. Redosled ra~unskih operacija ................................................. 92

54. Razlomci 12

14

, ............................................................................. 93

55. Zadaci za ve`bawe i obnavqawe ........................................... 95

56. Pismene ve`be i testovi .......................................................... 97

Page 6: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

1.

1 SABIRAWE I ODUZIMAWE DO 20

Uputstvo Date su tri grupe zadataka. Prva grupa zadataka je najlak{a. U~enik sam bira grupu zadataka ili to odre|uje u~iteq.Kada uradi sve zadatke odabrane grupe, u~enik radi zadatke slede}e grupe.

I grupa

Izra~unaj.

9 + 8 = 7 + 6 = 13 + 5 =

17 – 8 = 14 – 5 = 18 – 6 =

Izra~unaj.

(16 – 8) + 4 =

11 + 6 – 9 =

Odredi sabirak.

7 + = 16. Sabirak je , jer je 7 + = .

II grupa

Napi{i izraz i izra~unaj.

Zbir brojeva 8 i 9.

Zbir brojeva 6 i 7.

Zbir brojeva 13 i 5.

Razliku brojeva 17 i 8.

Razliku brojeva 14 i 5.

Razliku brojeva 18 i 6.

Napi{i i izra~unaj.

Razliku 16 – 8 pove}aj za 4.

Zbir 11 + 6 smawi za 9.

2.

3.

1.

2.

Page 7: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

7

Ako prvom sabirku dodamo drugi sabirak, broj 7, onda dobijemo zbir 16. Napi{i i odredi nepoznati sabirak.

+ = . Nepoznati sabirak je ,

jer je + = 16.

III grupa

Napi{i i izra~unaj.

Broj 8 pove}aj za 9.

Broju 7 dodaj 6.

13 pove}aj za 5.

Broj 17 umawi za 8.

Razliku brojeva 14 i 5.

18 smawi za 6.

Napi{i izraz i izra~unaj.

Razlici brojeva 16 i 8 dodaj 4.

Zbir brojeva 11 i 6 umawi za 9.

Sa{a je sa mamom na planini proveo 7 dana. Odmor su produ`ili jo{ nekoliko dana. Kada su polazili ku}i mama re~e: – Ba{ smo se lepo odmorili ovih 16 dana. Za koliko su dana produ`ili odmor? Napi{i i izra~unaj.

Dodatni zadatakPopuni tabelu. Kako }e{ ra~unati (sabirati ili oduzimati)?

4 7

2 3 5

6

4 10

5 2

17

13 8

6 2

4

19 8

13 9

2

1.

2.

3.

3.

Page 8: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

Zapi{i ciframa brojeve:

dvadeset sedam trideset pet

~etrdeset osam pedeset jedan

{ezdeset tri sedamdeset ~etiri

osamdeset dva devedeset {est

Brojevi do 100.

1

20

100

1) Zapi{i sve brojeve prve i druge desetice.2) U kvadrati}e upi{i desetice do 100.3) U trouglove upi{i potrebne brojeve do 100.4) U krugove upi{i potrebne brojeve.5) Crvenom bojom zapi{i preostale brojeve sedme desetice.6) Crnom bojom zapi{i preostale brojeve pete desetice.7) Koji brojevi osme desetice nisu zapisani u tabeli?

Napi{i i pore|aj po veli~ini sve dvocifrene brojeve koji se mogu zapisati ciframa 2, 5 i 7. Cifre se mogu ponavqati.

2 ^ITAWE I PISAWE BROJEVA DO 100

1.

2.

3.

Page 9: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

Odredi rezultat.

60 + 20 = 70 – 30 = 50 + 40 = 80 – 70 =

90 – 50 = 40 + 60 = 60 – 20 = 30 + 50 =

40 + 7 = 30 + 8 = 20 + 9 = 70 + 4 =

65 – 5 = 83 – 3 = 96 – 6 = 48 – 8 =

62 + 3 = 75 – 4 = 52 + 6 = 89 – 7 =

97 – 5 = 41 + 7 = 68 – 2 = 33 + 5 =

Izra~unaj:

44 + (8 – 3) = 72 + (13 – 8) =

68 – (9 – 6) = 57 – (12 – 6) =

44 + (8 – 3) = 72 + (13 – 8) =

68 – (9 – 6) = 57 – (12 – 6) =

Mi{a je imao 23 klikera. Od Mome je dobio jo{ 6. Koliko Mi{a sada ima klikera?

Nada je imala 58 sli~ica. Ani je dala 5. Koliko je sli~ica ostalo Nadi?

Napi{i i izra~unaj.

62 pove}aj za zbir brojeva 4 i 3.

58 umawi za zbir brojeva 2 i 5.

Broju 43 dodaj razliku brojeva 11 i 7.

Od broja 78 oduzmi razliku brojeva 13 i 9.

3 SABIRAWE I ODUZIMAWE DVOCIFRENOG I JEDNOCIFRENOG BROJA

1.

2.

3.

4.

5.

Page 10: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

10

4 SABIRAWE I ODUZIMAWE DVOCIFRENOG BROJA I DESETICA

Izra~unaj:

70 + 20 = 80 – 50 = 60 + 4 = 57 – 7 =

Prema prikazu na slici objasni sabirawe dvocifrenog broja 47 i desetica broja 20.

+,

47 + 20 = (40 + 20) + 7 = 60 + 7 = 67

Izra~unaj:

34 + 40 = ( + ) + 4 = + =

26 + 30 = ( + ) + = + =

18 + 50 = ( + ) + = + =

Prema prikazu na slici objasni oduzimawe desetica (broja 20) od dvocifrenog broja 54.

54 – 20 = (50 – 20) + 4 = 30 + 4 = 34

,

Izra~unaj:

47 – 30 = ( – ) + 7 = + =

76 – 30 = ( – ) + = + =

98 – 50 = ( – ) + = + =

1.

2.

3.

4.

5.

Page 11: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

11

Saberi:

30 + 4 = 53 + 5 = 82 + 8 =

45 + 50 = 67 + 22 = 56 + 34 =

Izra~unaj razliku.

47 – 7 = 87 – 5 = 90 – 8 =

62 – 20 = 89 – 45 = 80 – 35 =

Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost.

1) Razliku brojeva 75 i 23 umawi za 30.

2) Od 89 oduzmi razliku brojeva 76 i 53.

U kvadrati}e upi{i brojeve koji nedostaju.

+ 12+ 12+ 12+ 12

– 13– 13– 13

31

41

– 12

+ 13

– 12– 12

+ 13+ 13

– 1289

50

Mladen ima 23 oraha, a Mi{a 12 oraha vi{e. Koliko oraha imaju zajedno?

Milan ima 90 dinara. Kupio je kwigu za 43 i svesku za 15 dinara. Koliko mu je novca ostalo?

5 SABIRAWE I ODUZIMAWE DVOCIFRENIH BROJEVA BEZ PRELAZA DESETICE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Page 12: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

12

6 SABIRAWE I ODUZIMAWE DVOCIFRENOG I JEDNOCIFRENOG BROJA

Prema prikazu na slici, objasni sabirawe i oduzimawe dvocifrenog i jednocifrenog broja.

+

, ,

1

47+ 8. 5

47+ 815

+ 40

47 + 8 = 40 + (7 + 8) = + = ili

47 + 8 = (47 + 3) + 5 = + =

Izra~unaj zbir sa zapisivawem postupka sabirawa.

38 + 4 = (38 + ) + = + =

38 + 7 = (38 + ) + = + =

45 + 7 = (45 + ) + = + =

45 + 9 = (45 + ) + = + =

76 + 5 = (76 + ) + = + =

76 + 8 =

67 + 7 =

67 + 9 =

84 + 8 =

84 + 7 =

1.

2.

Page 13: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

13

3. Izra~unaj usmeno i zapi{i rezultat.

47 + 5 = 38 + 7 = 47 + 6 =

7 + 56 = 45 + 9 = 7 + 65 =

68 + 9 = 76 + 8 = 55 + 7 =

Popuni tabelu.

+ 4 8 7 6 5 9

46

39

58

77

Prema prikazu na slici, objasni oduzimawe jednocifrenog od dvocifrenog broja.

,, ,

13

53– 9. 4

53 – 9 = (53 – 3) – 6 = 50 – 6 = 44

Izra~unaj razliku sa zapisivawem postupka oduzimawa.

24 – 8 = (24 – ) – = – =

54 – 7 = (54 – ) – = – =

52 – 7 = (42 – ) – = – =

42 – 9 = (42 – ) – = – =

65 – 6 = (65 – ) – = – =

4.

5.

6.

Page 14: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

1�

65 – 8 =

73 – 5 =

73 – 9 =

86 – 9 =

86 – 6 =

Izra~unaj usmeno i upi{i rezultat.

55 – 8 = 32 – 6 = 54 – 9 =

61 – 4 = 43 – 5 = 85 – 7 =

23 – 8 = 93 – 9 = 64 – 6 =

Popuni tabelu.

– 6 4 8 5 9 7

41

53

72

84

Izra~unaj:

56 75 63 42 + 7 + 9 – 5 – 8

7.

8.

9.

Page 15: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

1�

7 SABIRAWE DVOCIFRENIH BROJEVA

1. Prema prikazu na slici, objasni sabirawe dvocifrenih brojeva.

+

, ,

1

3 7 + 5 6

9 3 +

, , +

,

Izra~unaj zbir sa zapisivawem postupka sabirawa.

44 + 18 = (44 + 10) + = + =

65 + 26 = ( + 20) + = + =

54 + 38 = (54 + ) + = + =

35 + 26 =

56 + 27 =

Saberi. 27 44 48 + 35 + 47 + 25

Jovan je kwigu platio 48 dinara, i svesku 35. Koliko je ukupno platio?

3.

4.

2.

+ =

+ =

Page 16: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

1�

8 ODUZIMAWE DVOCIFRENIH BROJEVA

Prema prikazu na slici objasni oduzimawe dvocifrenih brojeva.

15

55 – 27

28

, , , 55 – 27 = (55 – 20) – 7 = – =

Izra~unaj razliku sa zapisivawem postupka oduzimawa.

73 – 28 = (73 – 20) – = – =

64 – 56 = ( – 50) – = – =

72 – 45 = (72 – ) – = – =

93 – 44 =

82 – 27 =

Oduzmi. 51 85 52 – 33 – 45 – 28

1.

3.

2.

Page 17: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

17

4. U prikazanom skupu spoj strelicom svaka dva broja ~ija je razlika 27.

55

28

44

17

81 54

36

63

Popuni tabelu.

– 8 29 37 16 43 59

83

76

91

Milan je imao 85 dinara. Svesku je platio 20 dinara, a za preostali novac je kupio kwigu. Kolika je cena kwige?

Napi{i izraz i izra~unaj razliku.

Od 53 oduzmi 27.

Od 72 oduzmi 45.

5.

7.

6.

Page 18: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

1�

Na osnovu prikaza sabiraka i zbira na slici, zapi{i ta~nu jednakost.

+ +,

=

Na osnovu prikaza na slici zapi{i ta~nu jednakost.

,+ +

Na osnovu prikaza na slikama zapi{i ta~ne jednakosti.

54 + 37

37 54 +a b

a + b

b + a

= =

Zbir se ne mewa ako sabirci .

Aca od ku}e do kru{ke pre|e 58 m, a od kru{ke do Mirine ku}e 27 m.

K MA58 m 27 m

1) Aca je po{ao kod Mire i usput ubrao kru{ku da joj pokloni. Kako je Aca izra~unao du`inu puta od svoje do Mirine ku}e?

3.

4.

9 ZAMENA MESTA I ZDRU@IVAWE SABIRAKA

1.

2.

Page 19: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

1�

5.

2) Kako bi Mira izra~unala du`inu puta od svoje do Acine ku}e?

3) Uporedi du`inu puta koji su pre{li Aca i Mira. Objasni.

Od Mikine ku}e do kru{ke ima 36 m, od kru{ke do jabuke 27 m, a od jabuke do Anine ku}e 28 m. Mika i Milan su po{li kod Ane. Mika je stao da nabere kru{ke za Anu, a Milan je stao da joj nabere jabuke.

J AM36 m 27 m

K28 m

Kako ra~una put do Anine ku}e Mika, a kako Milan?

Mika

Milan

Od tri dela staze (8 m, 16 m, 20 m) prvog dana betonirana su dva dela, a drugog dana tre}i deo. To je mogu}e uraditi na tri na~ina.Prema prikazu na slici zapi{i ta~nu jednakost.

8 + 16 + 20

(8 + 16)+ 20 8 + (16 + 20)

(8 + 20) + 16

8 16 20

8 16 20 8 16 20

8 16 20

Izra~unaj zbir: 17 + 36 + 42 = Zamenom mesta sabiraka proveri ta~nost izra~unatog zbira.

36 + 43 + 17 =

6.

7.

Page 20: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

20

U jednoj korpi ima 9 jabuka, u drugoj 14, u tre}oj 23. @elimo da jabuke iz dve korpe preru~imo u jednu ve}u korpu. To mo`emo uraditi na tri na~ina.

9 14 23

(9 + 14) 23 9

(14 + 23) (9 + 23) 14

Prema slici zapi{i ta~nu jednakost.

Ako dva sabirka udru`imo (zamenimo wihovim zbirom) zbir se

.

Zamenom mesta sabiraka i wihovim udru`ivawem izra~unaj zbir na dva na~ina.

24 + 47 + 16 =

24 + 47 + 16 =

Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost.Zbiru brojeva 27 i 38 dodaj 16.

Broju 33 dodaj zbir brojeva 25 i 17.

Zbiru brojeva 26 i 47 dodaj 18.

Broju 46 dodaj zbir brojeva 15 i 39.

9.

10.

8.

Page 21: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

21

10 ZADACI SA JEDNOM OPERACIJOM, + ILI –

Izra~unaj:

56 + 28 = 45 + 39 = 72 – 46 = 83 – 57 =

Izra~unaj zbir i razliku brojeva:

53 i 38

65 i 27

46 i 29

Odredi broj:

– za 27 ve}i od 54;

– za 48 mawi od 63.

U vo}waku je 36 stabala jabuka i 27 stabala kru{aka. Koliko je ukupno stabala u vo}waku?

Stado ima 83 ovce. Bele boje je 48 ovaca, a ostale su crne. Koliko je ovaca crne boje?

Milan ima 45 dinara. Kupio je svesku za 27 dinara. Koliko je novca ostalo Milanu?

Na krovu je bilo 38 vrabaca. Sletelo je jo{ 36. Koliko je sada vrabaca na krovu?

Ako zasadim jo{ 27 ru`a, onda }e ih biti 53. Koliko ru`a ima sada?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Page 22: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

22

Odredi broj koji je:

– za 8 ve}i od 52;

– za 28 mawi od 68;

– za 65 ve}i od 28;

– za 54 mawi od 93.

Jovan ima 24 oraha, a Milan 17 oraha vi{e. Koliko oraha ima Milan?

Steva ima 62 dinara, a Pera 28 dinara mawe. Koliko dinara ima Pera?

Za koliko je:

53 ve}e od 17; 28 mawe od 65;

39 mawe od 72; 81 ve}e od 47?

Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost.45 najpre pove}aj za 8, a zatim jo{ za 26.

(45 + ) + =

27 najpre pove}aj za 16, a zatim jo{ za 39.

73 najpre smawi za 7, a zatim jo{ za 37.

(73 – 7) – =

81 najpre smawi za 17, a zatim jo{ za 45.

62 najpre smawi za 24, a zatim razliku pove}aj za 47.

(62 – 24) + =

11 ZA TOLIKO VE]I, ZA TOLIKO MAWI BROJ

1.

3.

4.

5.

2.

Page 23: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

23

12 ODUZIMAWE ZBIRA OD BROJA I BROJA OD ZBIRA

Oduzmi zbir od broja na lak{i na~in.

1) 73 – (23 + 39) = (73 – ) – =

Napi{i kako si to uradio.

2) 84 – (25 + 44) = (84 – ) – =

Kako si to uradio? Objasni.

U prazne pravougaonike upi{i potreban broj.93

26 38

Prema prikazu u tabeli izra~unaj.

93 – (26 + 38) = ( – ) – =

8137 25

Prema prikazu u tabeli izra~unaj.

81 – (37 + 25) = ( – ) – =

1.

2.

Page 24: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

2�

Oduzmi broj od zbira na lak{i na~in.

1) (58 + 36) – 58 = (58 – ) + =

Kako si to uradio? Objasni.

2) (29 + 67) – 67 = 29 + ( – ) =

Napi{i kako si to uradio.

U tabele upi{i brojeve koji nedostaju.44 28

13

Prema prikazu u tabeli izra~unaj.

(44 + 28) – 13 = 44 + ( – ) =

44 2813

Prema prikazu u tabeli izra~unaj.

(44 + 28) – 13 = (44 – ) + =

4.

3.

Page 25: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

2�

13 IZRA^UNAVAWE NEPOZNATOG SABIRKA

Prema prikazu na slici napi{i jednakost i izra~unaj nepoznati sabirak.

46 + x46 x

83

, , x =

U kvadrati} upi{i potreban broj tako da jednakost bude ta~na.

1) 48 + = 72 2) + 17 = 84

Odredi nepoznati sabirak.1) x + 27 = 43 2) 47 + x = 84

x = x =

Ako nepoznati broj pove}a{ za 35 dobi}e{ 73. Napi{i jednakost i odredi nepoznati broj.

x =

Ako sabere{ 26, 28 i jo{ jedan dvocifreni broj, dobi}e{ 87. Napi{i jednakost i odredi tre}i, nepoznati sabirak.

x =

1.

2.

3.

4.

5.

Page 26: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

2�

14 IZRA^UNAVAWE NEPOZNATOG UMAWENIKA ILI UMAWIOCA

Prema prikazu na slici napi{i jednakost i izra~unaj nepoznati umawenik.

x

x – 3636 24

, , x =

Odredi nepoznati broj.1) x – 27 = 43 2) 74 – x = 35

x = x =

3) x – 34 = 49 4) 83 – x = 36

U kvadrati} upi{i potreban broj tako da jednakost bude ta~na.

1) – 54 = 27 2) 93 – = 56

3) 83 – = 38 4) 76 – = 59

1.

2.

3.

Page 27: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

27

Ako 82 smawi{ za broj koji sam zamislio, tebi nepoznati broj, dobi}e{ 55. Napi{i jednakost i odredi nepoznati broj.

x =

Kada su gorani, od 100 sadnica koje su poneli, zasadili sve sadnice bora, ostale su nezasa|ene 34 sadnice hrasta i 38 sadnica bagrema. Koliko je sadnica bora zasa|eno?

Razlika nepoznatog broja i 27 jednaka je zbiru brojeva 34 i 28. Odredi nepoznati broj.

Dodatni zadatak

U jednom autobusu su 42 u~enika, a u drugom wih 28. Koliko u~enika treba da pre|e iz prvog autobusa u drugi, tako da:

1) u svakom autobusu bude jednak broj u~enika;

2) da u drugom autobusu bude 6 u~enika vi{e?

Zadatak re{i popuwavawem tabele.

Pre{lo je x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10

1. autobus 42 – x

2. autobus 28 + x

4.

5.

6.

Page 28: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

2�

15 SABIRAWE I ODUZIMAWE – TEKSTUALNI ZADACI

Pera je imao 28 dinara i od mame je dobio jo{ 55 dinara. Kupio je svesku za 47 dinara. Koliko je novca ostalo Peri?

Ivana je ponela 95 dinara. Kupila je jednu olovku za 28 i drugu za 37 dinara. Koliko je novca ostalo Ivani?

U tri korpe doneli su 72 jabuke. U jednoj korpi bilo je 35 jabuka, a u drugoj 27. Koliko je jabuka bilo u tre}oj korpi?

Brat ima 22 godine, sestra 7 godina mawe, wihova mama ima 12 godina vi{e nego brat i sestra zajedno. Koliko godina ima mama?

U tramvaju su bila 73 putnika. Na stanici je si{lo wih 28, a u{lo 37. Koliko je tada bilo putnika u tramvaju?

Mara ima 35 dinara. Od brata je pozajmila 20 dinara i kupila reza~ za 48 dinara. Koliko je novca ostalo Mari?

U vo}waku su 93 stabla. Jabuka ima 37, kru{aka 28, a ostalo su {qive. Koliko stabala {qiva ima u vo}waku?

3.

4.

5.

6.

2.

7.

1.

Page 29: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

2�

U prazno poqe tabele upi{i broj koji nedostaje. Brojevi u tre}em redu dobijeni su pomo}u brojeva iz prvog i drugog reda.

7 6 9 4 9 8 12 14 11 14 16 12

6 9 8 7 7 5 5 8 7 8 9 5

13 15 11 16 7 6 6 7

I grupa

Izra~unaj:

93 – (46 – 28) =

Broju 47 dodaj razliku brojeva 73 i 28.

Goran ima 27 dinara. Od mame je dobio jo{ 55. Kupio je svesku koja ko{ta 68 dinara. Koliko mu je novca ostalo?

II grupa

Od 93 oduzmi razliku brojeva 46 i 28.

U autobusu je bilo 47 putnika. Na stanici je iza{lo 28, a u{la su 73 putnika. Koliko je tada qudi bilo u autobusu?

Od zbira brojeva 55 i 27 oduzmi razliku ta dva broja.

8.

3.

2.

1.

3.

2.

1.

Page 30: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

30

III grupa

Imao sam 93 dinara. Kupio sam dve olovke. Cena jedne olovke je 46, a druge 28 dinara. Koliko mi je dinara ostalo?

U letovali{tu su bila 73 u~enika. Iz prve smene oti{lo je 28 u~enika, a u drugoj smeni do{lo je wih 47. Koliko je tada u letovali{tu bilo u~enika?

Ako bi sestra dala bratu 27 dinara, oboje bi imali po 55 dinara. Koliko dinara ima sestra, a koliko brat? Koliko je dinara vi{e imala sestra?

3.

2.

1.

Page 31: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

31

16 GODINA, MESEC I DAN

U kru`i} je upisan redni broj dana u nedeqi. U svaki pravougaonik upi{i naziv dana.

7. 6.

5.

4.3.2.

1.

Ako je danas ponedeqak, zapi{i koji je dan bio ju~e, a koji }e biti sutra.

Ju~e Danas Sutra

Ponedeqak

– Danas je subota. Za pet dana dolazi mi baka u goste – re~e Ana. Kog dana

}e do}i Anina baka?

Redni broj jednog dana u nedeqi je paran, a taj dan nije ni utorak ni

subota. Koji je to dan?

Zapi{i datum svog ro|endana i dan u ovoj godini. Koristi kalendar.

,

1.

3.

4.

5.

2.

Page 32: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

32

17 KOCKA I KVADAR

Kocku oboji u `uto, a kvadar u crveno.

Spajawem ta~aka, nacrtaj jednu kocku plavim a drugu crvenim lini-jama.

Spajawem ta~aka, nacrtaj jedan kvadar plavim a drugi crvenim lini-jama.

1.

2.

3.

Page 33: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

33

18 DU@, POLUPRAVA I PRAVA

Prona|i na slici tri du`i i zapi{i ih.

A

BC

Obele`i nacrtane poluprave i zapi{i ih.

, ,

, ,

1.

2.

Nacrtaj i obele`i dve poluprave.

Nacrtaj prave koje prolaze kroz ta~ke A i V i kroz ta~ke C i D.

A

B

C. .

.

3.

4.

Page 34: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

3�

Izra~unaj koliko ima cvetova.

2 · = 3 + =

· 3 = + + + =

Prema prikazu na slici zapi{i proizvod i zbir i izra~unaj broj kru`i}a.

3 · = + + =

· 4 = + + + + =

Zbir jednakih sabiraka napi{i kao proizvod i izra~unaj.

2 + 2 + 2 = =

4 + 4 = =

3 + 3 + 3 + 3 = =

5 + 5 + 5 = =

19 ZBIR JEDNAKIH SABIRAKA. PROIZVOD

1.

2.

3.

Page 35: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

3�

1 + 1 + 1 + 1 + 1 = =

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = =

Na svakoj gran~ici su po dve jabuke. Izra~unaj koliko je ukupno jabuka.

2 + + = , kra}e 3 · =

Koliko nogu ima pas? Koliko ukupno nogu imaju ~etiri psa?

+ + + = Kra}e · =

Izra~unaj 3 · 4 = Napisanu jednakost pro~itaj i zapi{i re~ima.

Kako se nazivaju brojevi 3 i 4?

Kako se naziva rezultat mno`ewa?

4.

5.

6.

Koliko cvetova ima u jednom buketu? Izra~unaj ukupan broj cve-tova na slici.

+ + + + =

Kra}e: · =

7.

Page 36: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

3�

Prema prikazu na slici zapi{i i izra~unaj proizvod.

2 · = · =

· = · =

· = · = · =

· = · =

· = · =

· = · =

· = · =

20 PROIZVOD

1.

Page 37: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

37

Popuni tabelu.

· 2 3 1 5 4

1

3

4

2

5

Koliko je aviona u jednoj eskadrili?

Koliko je eskadrila na slici? Izra~unaj ukupan broj aviona.

Izra~unaj:

2 · 3 = 2 · 5 = 2 · 2 = 2 · 4 = 2 · 1 =

4 · 2 = 4 · 4 = 4 · 1 = 4 · 5 = 4 · 3 =

3 · 3 = 3 · 5 = 3 · 2 = 3 · 3 = 3 · 1 =

5 · 2 = 5 · 4 = 5 · 3 = 5 · 1 = 5 · 5 =

U svakoj klupi sede po dva u~enika. Koliko je u~enika:

– u tri klupe;

– u pet klupa?

Jovanka je donela po 3 kola~a za pet svojih drugarica. Koliko je kola~a donela Jovanka?

3.

4.

2.

5.

6.

Page 38: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

3�

Izra~unaj broj cvetova u dve vaze i broj cvetova u ~etiri vaze.

Cena olovke je 5 dinara. Koliko treba platiti:

– tri olovke;

– pet olovaka?

Zbir jednakih sabiraka zapi{i u obliku proizvoda i izra~unaj:

5 + 5 + 5 = 2 + 2 + 2 + 2 =

4 + 4 + 4 + 4 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =

Popuni tablicu mno`ewa.

· 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Milan je tri puta dao sestri po ~etiri jabuke. Koliko je jabuka dobila sestra?

7.

8.

9.

10.

11.

Page 39: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

3�

21 LOPTA I VAQAK

Lopte na slici oboji crvenom, a vaqke `utom bojom.

[ta je levo, a {ta desno od kvadra?

Levo je Desno je

Po ~emu se razlikuju lopte na slici?

Oboji ih razli~itim bojama.

3.

2.

1.

Po ~emu se razlikuju vaqci na slici?

Oboji ih da se razlikuju i po boji.

4.

Page 40: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�0

22 ZAMENA MESTA ^INILACA

Prema prikazu na slici zapi{i proizvode.

2 · 3

3 · 2 ·

·

· = · 2 · 3 = · 2

· ·

· ·

· = · · = ·

1.

· ·

· ·

· = · · = ·

· ·

· ·

· = · · = ·

Zapi{i broj koji nedostaje tako da jednakost bude ta~na.

3 · 4 = · 3 2 · = 5 · 2 4 · 2 = · 4

· 5 = 5 · 1 5 · 4 = · 5 3 · = 5 · 3

2.

Page 41: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�1

23 IZLOMQENA I KRIVA LINIJA

Na slici su prave i krive linije ozna~ene brojevima. Zapi{i naziv svake linije ozna~ene odre|enim brojem.

12

34

56

78

Oboji oblasti odre|ene zatvorenom linijom.

Spoj ta~ke du`ima po redosledu slova A, B, C, D, E, F, kojima su ta~ke obele`ene.

A B

C

D

A

B

C

A B

C

DE

F

A B

C

DE

Kakve si linije dobio spajawem ta~aka?

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

3.

2.

Page 42: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�2

Nacrtaj sliku kao na prethodnoj strani, sa istim ta~kama, ali ih sada spoji tako da linije budu zatvorene.

Spajawem ta~aka du`ima u boji nacrtaj otvorenu izlomqenu liniju.

ACE – plavo BDEF – crveno ABDEF – crno

A B

C

D E

F

A B

C

D E

F

A B

C

D E

F

Od kojih se du`i sastoje nacrtane izlomqene linije?

Spajawem ta~aka du`ima u boji, nacrtaj zatvorenu izlomqenu liniju.

ACE – plavo BDEF – crveno ABDEF – crno

A B

C

D E

F

A B

C

D E

F

A B

C

D E

F

Od kojih se du`i sastoje nacrtane izlomqene linije?

4.

5.

Page 43: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�3

24 UPORE\IVAWE I MEREWE DU@I

Koje su od du`i prikazanih na slici jednake du`ine?

Jednake su du`i

Du` CD je

Ta~ke A, B, C spoji du`ima. Lewirom odredi koja je du` najkra}a, a koja je najdu`a.

Najkra}a du` je

Najdu`a je du`

Kra}u du` produ`i tako da obe du`i budu jednake.

M N

A B M

N

A

B

Nacrtaj du` ~ije su krajwe ta~ke:1) A i B i woj jednaku du` CD. 2) A i C i woj jednaku du` BD.

A .

. B

· C

A .

. B

· C

A B

E F

C D

A . . B

C ·

1.

2.

3.

4.

Page 44: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

Po dve ta~ke na slici spoji du`ima. Uporedi tako nacrtane du`i.

Izmeri du`inu nacrtanih du`i.

A

B D

F

M N

C

AB = CD =

EF = MN =

Nacrtaj du`i: AB du`ine 3 cm, CD du`ine 5 cm, EF du`ine 8 cm.

Izmeri du`inu svake du`i i uporedi ih.

B

D

M

N

E F

C

D

B

A

5.

D .

A · ·

·

B

C

6.

7.

8.

Page 45: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

Na slici su prikazane du`i AB i CD. Nacrtaj du`:1) EF, tako da je EF < AB; 2) KL, tako da je AB < KL < CD.

C D BA

Na slici su prikazane du`i AB i MN.1) Nacrtaj du` podudarnu sa AB. 2) Nacrtaj dve du`i podudarne sa MN

u sli~nom polo`aju (kosom).

A B

M

N

Merewem odredi du`inu izlomqene linije.

A B

CD

E

AB

C

DA

B

CD

E

A B

C

Slovima kojima su obele`ene ta~ke na slici mo`e se zapisati ime jed-

nog grada. Ime grada je Nacrtaj zatvorenu izlomqenu liniju spajawem ta~aka po redosledu slo-va u imenu tog grada.

B E

OG

R

AD

ABCD = cm

ABCDE = cm

ABCDA = cm

ABCDEA = cm

9.

10.

11.

Izmeri nacrtane du`i i odredi du`inu izlomqene linije.

12.

Page 46: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

25 TA^KE, PRAVE I KRIVE LINIJE

Na krivoj liniji obele`i ta~ke A, B i C, a na pravoj D i E.

P

Gde se nalazi ta~ka P?

Nacrtaj pravu koja izlomqenu liniju se~e u tri ta~ke. Obele`i ta~ke preseka.

1.

2.

Nacrtaj krivu liniju koja kru`nu liniju se~e u ~etiri ta~ke. Obele`i ta~ke preseka.

Koliko polupravih vidi{ na slici?

a2 a1A B

a2 a1A

Prona|i ~etiri poluprave na slici i zapi{i ih.

a2 a1A B

a2 a1A

3.

4.

Page 47: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�7

Popuni tabele.

3 · 2 = 2 · = 4 3

5 · 3 = · 7 = 14 8

1 · 2 = 2 · = 18 7

4 · 2 = · 3 = 6 5

2 · 2 = 2 · = 2 1

8 · 2 = 2 · = 12 6

6 · 2 = 2 · 8 = 9

10 · 2 = 2 · 4 = 10

7 · 2 = 2 · 5 = 4

9 · 2 = 2 · = 20 2

3 · 10 = 10 · 5 = 4

5 · 10 = · 4 = 40 7

1 · 10 = 10 · = 80 1

4 · 10 = · 3 = 30 6

2 · 10 = 10 · = 10 9

8 · 10 = 10 · 7 = 5

6 · 10 = · 9 = 90 10

10 · 10 = 10 · 6 = 60 2

7 · 10 = 10 · 10 = 8

9 · 10 = · 2 = 20 3

26 MNO@EWE BROJEVA 2 I 10. MNO@EWE BROJEVIMA 2 I 10

. 21.

.10

Page 48: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

Broj 2 pove}aj 6 puta.

Broj 9 pove}aj 2 puta.

Broj 10 pove}aj 4 puta.

Broj 8 pove}aj 10 puta.

Milica je u toku nedeqe svakog dana brala po dva karanfila, jedan za mamu i jedan za baku. Koliko je cvetova ubrala Milica?

Lazar svakog dana pro~ita po 10 strana kwige. Koliko je strana pro~itao za 6 dana?

Jovan je doneo 2 korpe sa po 10 jabuka, a Milan 10 kesa sa po 2 jabuke. Ko je doneo vi{e jabuka?

2.

3.

4.

5.

Page 49: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

Popuni tabele u kojima je jedan ~inilac 3.

a 1 3 2 5 4 10 b 3 3 3 3 3 3

b 3 3 3 3 3 3 a 2 1 5 3 4 10

a · b b · a

Popuni tabele u kojima je jedan ~inilac 4.

a 1 3 2 5 4 10 b 4 4 4 4 4 4

b 4 4 4 4 4 4 a 2 1 5 3 4 10

a · b b · a

Popuni tabele u kojima je jedan ~inilac 5.

a 1 3 2 5 4 10 b 5 5 5 5 5 5

b 5 5 5 5 5 5 a 2 1 5 3 4 10

a · b b · a

Popuni prazna poqa tablice mno`ewa.

· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 30

4 4 8 40

5 5 10 50

6 6 12 ×× ×× ×× ×× 60

7 7 14 ×× ×× ×× ×× 70

8 8 16 ×× ×× ×× ×× 80

9 9 18 ×× ×× ×× ×× 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

27 MNO@EWE BROJEVA 3, 4 I 5. MNO@EWE BROJEVIMA 3, 4 I 5

1.

2.

3.

4.

Page 50: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�0

Popuni tabele.

· 3 = 15 9 · 4 = 2 · = 10

1 · = 3 8 · = 32 · 5 = 35

7 · 3 = · 4 = 28 · 5 = 50

· 3 = 18 · 4 = 4 4 · 5 =

3 · = 9 · 4 = 40 1 · = 5

· 3 = 30 2 · = 8 · 5 = 15

2 · 3 = · 4 = 16 8 · 5 =

9 · = 27 5 · = 20 5 · = 25

· 3 = 12 3 · 4 = · 5 = 45

· 3 = 24 · 4 = 24 · 5 = 30

U kvadrati} upi{i potreban broj tako da jednakost bude ta~na.

1) 24 = 6 · Prema ovoj jednakosti izdvoji~lanove skupa M.

2) 24 = · 8Preme ovoj jednakosti izdvoji~lanove skupa P.

Sedam de~aka donelo je po ~etiri kwige za biblioteku. Koliko su kwiga doneli?

Pet devoj~ica donelo je u~iteqici po sedam cvetova. Koliko je cvetova dobila u~iteqica?

P

M

5.

6.

7.

8.

Page 51: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�1

Popuni tabele.

4 · 6 = · 5 = 30 3 · 7 = 7 · = 14

6 · 6 = 6 · = 48 6 · 7 = · 7 = 49

2 · 6 = 6 · = 18 5 · 7 = 7 · 3 =

7 · 6 = 6 · = 12 1 · 7 = 7 · = 35

3 · 6 = · 6 = 36 4 · 7 = 7 · = 7

8 · 6 = 6 · 1 = 8 · 7 = · 8 = 56

1 · 6 = 6 · = 60 2 · 7 = 7 · 10 =

9 · 6 = 6 · = 24 9 · 7 = · 4 = 28

5 · 6 = · 9 = 54 7 · 7 = 7 · = 42

10 · 6 = · 7 = 42 10 · 7 = · 9 = 63

U kvadrati} upi{i broj tako da jednakost bude ta~na.

48 = · 6 49 = 7 · 56 = 8 · 36 = · 6

Na tawiru je 6 jabuka, a u korpi 6 puta vi{e. Koliko je jabuka u korpi?

Gorani su se podelili u 9 grupa. U svakoj grupi bilo ih je po sedam. Ko-liko je ukupno bilo gorana?

Popuni tabelu.

a

b

a – b 0 0 0 0 0 0 0

a · b 16 36 1 9 49 4 25

a + b

28 MNO@EWE BROJEVA 6 I 7. MNO@EWE BROJEVIMA 6 I 7

1.

2.

3.

4.

5.

Page 52: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�2

Popuni tabele.

4 · 8 = · 5 = 40 3 · 9 = 9 · = 146 · 8 = 8 · = 64 6 · 9 = · 7 = 632 · 8 = 8 · = 24 5 · 9 = 9 · 3 =7 · 8 = 8 · = 16 1 · 9 = 9 · = 453 · 8 = · 6 = 48 4 · 9 = 9 · = 98 · 8 = 8 · 1 = 8 · 9 = · 8 = 721 · 8 = 8 · = 80 2 · 9 = 9 · 10 =9 · 8 = 8 · = 32 9 · 9 = · 4 = 365 · 8 = · 9 = 72 7 · 9 = 9 · = 54

10 · 8 = · 7 = 56 10 · 9 = · 9 = 81

29 MNO@EWE BROJEVA 8 I 9. MNO@EWE BROJEVIMA 8 I 9

1.

U svaki prazan kvadrati} upi{i broj koji nedostaje.

· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102 2 4 6 8 10 12 14 46 18 203 3 6 9 12 154 4 8 12 16 20 24 28 32 36 405 5 10 15 20 256 6 18 30 36 42 48 54 607 7 21 35 498 8 24 40 569 9 27 45 63

10 10 30 50 70

Na levoj strani bioskopske sale ima 9 redova sa po 8 sedi{ta, a na desnoj 10 redova sa po 7 sedi{ta. Na kojoj strani ima vi{e sedi{ta?

U vo}waku ima 7 redova sa po 8 stabala jabuka i 6 redova sa po 9 stabala kru{aka. Koliko stabala ukupno ima u vo}waku?

2.

3.

4.

Page 53: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�3

30 MNO@EWE I SABIRAWE, MNO@EWE I ODUZIMAWE

Izra~unaj:

38 + 6 · 5 = 7 · 5 – 27 =

35 – 3 · 3 = 6 · 4 + 17 =

29 + 4 · 3 = 8 · 4 – 28 =

1.

Proizvod brojeva 6 i 3 pove}aj za 38.

Broj 72 umawi za proizvod brojeva 9 i 4.

U yaku je bilo 62 kilograma bra{na. U kuhiwi je svakog dana u toku sed-mice tro{eno po 5 kilograma. Koliko je bra{na ostalo na kraju sed-mice?

Jedan u~enik je ra~unao ovako:

1) 7 + 3 · 2 = = 20

2) 5 – 2 · 2 = = 6

3) 15 – 5 · 3 = = 30

Da li je ta~no radio? U ~emu je pogre{io? Objasni.

1)

2)

3)

3.

4.

5.

2.

Page 54: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

Uputstvo

Date su tri grupe zadataka. Prva grupa zadataka je najlak{a. Kada uradi sve zadatke jedne grupe, u~enik radi zadatke slede}e grupe.

I grupa

Brojeve 78, 87, 77, 88 pore|aj po veli~ini, po~ev od najmaweg.

, , ,

Izra~unaj:

1) 36 + 57 = 2) 93 – 48 =

3) 5 · 8 = 4) 9 · 4 =

Izra~unaj:

1) 17 + 8 · 4 =

2) 94 – 7 · 5 =

Odredi nepoznati sabirak, umawenik ili umawilac.1) x + 17 = 54 2) x – 35 = 48 3) 73 – x = 26

x = x = x =

Provera:

+ 17 = – 35 = 73 – =

31 ZADACI ZA VE@BAWE I OBNAVQAWE

2.

3.

4.

1.

Page 55: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

Odredi du`inu izlomqene linije ABC. Potrebno izmeri na slici.

A

B

C

AB + BC =

II grupa

Brojevi 88 i 77 zapisani su ciframa 7 i 8. Ovim ciframa mogu se zapi-sati jo{ dva dvocifrena broja. Koja?

88, 77, ,

Pore|aj brojeve od najmaweg do najve}eg.

Napi{i i izra~unaj:

1) zbir brojeva 36 i 57

2) razliku brojeva 93 i 48

3) proizvod brojeva 5 i 8

4) proizvod brojeva 9 i 4.

Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost.

1) Broju 17 dodaj proizvod 8 i 4.

2) Od broja 94 oduzmi proizvod 7 i 5.

5.

2.

3.

1.

Page 56: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

Napi{i jednakost i odredi nepoznati sabirak, umawenik ili uma-wilac.

1) Ako nepoznatom broju dodam 17, onda dobijem 54.

x + = , , x =

Provera: + 17 = , =

2) Ako od nepoznatog broja oduzmem 25, dobijem 48.

x – = , , x =

Provera: – 35 = , =

3) Ako nepoznati broj oduzmem od 73, dobijem 26.

x – = , , x =

Provera: 73 – = , =

Merewem odredi du`inu izlomqene linije.

A

B

C

D

AB + BC + CD =

III grupa

Pomo}u cifara 7 i 8 napi{i ~etiri razli~ita dvocifrena broja.

Pore|aj te brojeve po veli~ini, po~ev od najmaweg.

5.

1.

4.

Page 57: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�7

2.

3.

Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost.

1) 36 pove}aj za 57.

2) 93 smawi za 48.

3) 5 pove}aj 8 puta.

4) Odredi broj koji je 4 puta ve}i od 9.

Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost.

1) Broju 17 dodaj proizvod brojeva 8 i 4.

2) Broj 94 smawi za proizvod brojeva 7 i 5.

Napi{i jednakost i izra~unaj nepoznati sabirak, umawenik ili uma-wilac.1) Kada se de~acima pridru`ilo 17 devoj~ica, na igrali{tu je bilo wih

pedeset ~etvoro. Koliko je bilo de~aka?

, ,

2) Kada su gorani zasadili 35 sadnica ostalo im je jo{ 48. Koliko su ukupno sadnica gorani poneli?

, ,

3) U autobusu su 73 putnika. Kada su neki putnici iza{li, u autobusu je ostalo wih 26. Koliko je putnika iza{lo iz autobusa?

, ,

Dejan ima 5 godina i dve godine je mla|i od svoje sestre. Sestra je ~etiri puta mla|a od wihove majke. Wihov otac ima onoliko godina koliko imaju Dejan, sestra i majka zajedno. Koliko godina ima otac?

5.

4.

Page 58: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

2.

32 MNO@EWE ZBIRA I RAZLIKE

Pomno`i zbir na dva na~ina.

1) 3 · (4 + 5) = 3 · =

ili 3 · (4 + 5) = 3 · + · = + =

2) (8 – 3) · 4 = · 4 =

ili (8 – 3) · 4 = · 4 – · = – =

3) (6 + 3) · 7 = · 7 =

ili (6 + 3) · 7 = 6 · + · = + =

4) 6 · (9 – 2) = 6 · =

ili 6 · (9 – 2) = 6 · – · = – =

Prema prikazu na slici, izra~unaj na dva na~ina koliko ukupno ima go-lubova u oba jata.

1.

Page 59: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

Izra~unaj.

4 · 3 + 4 · 5 = 4 · ( + ) =

5 · 6 + 5 · 3 = · (6 + 3) =

3 · 2 + 3 · 7 = · ( + ) =

2 · 7 + 2 · 3 =

Pomno`i razliku na dva na~ina.

1) 8 · (9 – 2) = 8 · =

8 · (9 – 2) = 8 · – · = – =

2) (10 – 7) · 10 = · =

(10 – 7) · 10 = · – · = – =

1) Milan je kupio 4 bele i 2 plave gumice po 8 dinara. Koliko je platio gumice?

2) Jelena je kupila 8 sli~ica po 8 dinara i 2 sli~ice po 2 dinara. Koliko je platila sli~ice?

3.

4.

5.

Page 60: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�0

33 ZDRU@IVAWE ^INILACA

Udru`ivawem ~inilaca na dva na~ina izra~unaj proizvod.

(2 · 3) · 3 = 2 · 3 · 3 =

2 · ( 3 · 3) =

(8 · 1) · 6 = 8 · 1 · 6 =

8 · ( 1 · 6) =

(7 · ) · = 7 · 0 · 9 =

· (0 · ) =

Izra~unaj:

2 · 50 = 2 · 5 · = (2 · 5) · =

3 · 20 = 2 · · =

Prodavac je Aci u 2 kese zapakovao po 5 jabuka. Cena jedne jabuke je 2 dinara. Koliko je Aca platio jabuke?

Svaki u~enik ma{e dvema zastavicama. U~enici su svrstani u 5 grupa po 6 u~enika. Koliko ukupno ima zastavica?

U sali je 5 redova po 8 klupa sa 2 sedi{ta. Koliko mesta za sedewe ima u sali?

1.

2.

3.

4.

5.

Page 61: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�1

Cica i Mica slo`ile su svoje nov~anice i kovanice kao na slici.

Cica Mica

Koja devoj~ica ima vi{e novca i za koliko?

Ana je kupila svesku za 42 dinara. Prodavcu je dala nov~anicu od 50 dinara. Kolika je pojedina~na vrednost nov~i}a koje je Ani vratio pro-davac

– ako joj je vratio tri nov~i}a;

– ako joj je vratio ~etiri nov~i}a;

– ako joj je vratio {est nov~i}a?

Milan ima nov~anicu od 100 dinara. Bioskopsku ulaznicu platio je 55 dinara. Izra~unaj koliko je novca Milanu ostalo i zapi{i u nov~anicama koje koristimo.

4 · 10 din. + din.

100 din. – 55 din. = =

Ivana ima 2 nov~anice od 20 dinara, 2 nov~i}a od 5 dinara i jedan nov~i} od 2 dinara. Koliko Ivani nedostaje da bi kupila ~okoladu ~ija je cena 90 dinara?

34 NOVAC I NOV^ANICE

1.

2.

3.

4.

Page 62: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�2

Mno`ewe zbira.1) Prema prikazu na slici u kvadrati}e upi{i potreban broj.

, , +

20 = 4 · 5 = 4 · ( + ) = 4 · + ·

2) Upi{i broj koji nedostaje tako da jednakost bude ta~na.

5 · ( 4 + 3) = 5 · 4 + 5 · 7 · (6 + 9) = · 6 + 7 · 9

111

1 1

111

1 1

111

1 1

111

1 1

111

1 1

111

1 1

111

1 1

111

1 1

111

1 1

10

10

10

10

10

10

10

10

10, ,

+

1) Prema prikazu na slici, upi{i brojeve koji nedostaju.

45 = 3 · 15 = 3 · ( + ) = 3 · + ·

2) Izra~unaj:

6 · 18 = 6 · (10 + 8) = 6 · 10 + 6 · = + =

7 · 13 = 7 · ( + 3) = · 10 + · =

= + =

35 MNO@EWE DVOCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM

1.

2.

Page 63: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�3

1) Prema prikazu na slici, u kvadrati}e upi{i potreban broj.

= = 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

+

1

11

1

11

1

11

1

11

1

11

1

11

46 = 2 · 23 = 2 · ( + ) = 2 · + ·

2) Izra~unaj:

3 · 32 = 3 · (30 + ) = 3 · + · =

= + =

Odredi:

2 · 47 = 2 · ( + ) = + =

3 · 28 = 3 · ( + ) = + =

4 · 23 = 4 · ( + ) = + =

5 · 19 = 5 · ( + ) = + =

6 · 16 = 6 · ( + ) = + =

7 · 14 = 7 · ( + ) = + =

8 · 12 = 8 · ( + ) = + =

9 · 11 = 9 · ( + ) = + =

Cena sveske je 17 dinara. Koliko treba platiti 5 takvih svezaka?

3.

4.

5.

Page 64: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

U svakoj kesi ima po 13 jabuka. Koliko je jabuka u 6 kesa?

U vo}waku su 4 reda vo}aka i u svakom redu po 18 stabala. Koliko sta-bala ima u ovom vo}waku?

Izra~unaj proizvod kao {to je prikazano u prvom primeru.

1) 23 · 2 = 20 · 2 + 3 · 2 = + =

2) 28 · 3 = + = + =

3) 17 · 5 = + =

4) 14 · 6 = + =

5) 13 · 7 =

6) 11 · 8 =

Izra~unavawe proizvoda se mo`e zapisivati kra}e:

27 · 3 = 60 + 21 = 38 · 2 = + =

18 · 3 = + = 19 · 4 = + =

Izra~unaj usmeno i zapi{i samo rezultat.

15 · 6 = 18 · 5 = 12 · 7 =

23 · 3 = 24 · 4 = 16 · 6 =

7.

8.

9.

10.

6.

Page 65: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

36 MNO@EWE I SABIRAWE, MNO@EWE I ODUZIMAWE

Izra~unaj:

42 + 4 · 9 = 28 + 4 · 17 =

6 + 18 · 3 = (6 + 18) · 3 =

Zapi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost.

1) Broju 18 dodaj proizvod brojeva 5 i 7.

2) Proizvod brojeva 6 i 9 pove}aj za 27.

3) Zbir brojeva 7 i 16 pove}aj tri puta.

4) Broju 74 dodaj proizvod brojeva 15 i 0.

U kvadrati} upi{i potreban znak (< , > ili =) tako da nejednakost ili jednakost bude ta~na.

(5 + 5) · 7 5 + 5 · 7 7 + 7 · 7 6 · (8 + 1) 8 · 9 8 · 8 + 8

Jovan je kupio 3 olovke po 12 dinara i svesku ~ija je cena 28 dinara. Koliko je novca potro{io?

Na izlet je autobusom oti{lo 37 u~enika i u 8 automobila po 6 u~enika. Koliko je u~enika oti{lo na izlet?

Sedam devoj~ica zasadilo je po 5 sadnica. De~aci su zasadili 58 sad-nica. Koliko su ukupno sadnica zasadili de`aci i devoj~ice?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Page 66: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

Izra~unaj:

53 – 6 · 6 = , 84 · 6 · 8 =

(23 – 6) · 3 = , 23 – 6 · 3 =

Zapi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost.

1) Od 72 oduzmi proizvod brojeva 5 i 9.

2) Proizvod brojeva 7 i 8 smawi za 17.

3) Razliku brojeva 33 i 18 pove}aj 4 puta.

4) Broj 3 pomno`i razlikom brojeva 12 i 0.

Na igrali{tu je bilo 68 de~aka. Do{lo je jo{ 7 grupa po 13 devoj~ica. Koga je na igrali{tu vi{e, de~aka ili devoj~ica, i za koliko?

Na 5 tawira je po 11 `utih jabuka, a na 4 tawira po 13 crvenih. Kojih jabuka ima vi{e, `utih ili crvenih?

Na 5 `ica dalekovoda sletelo je po 17 vrabaca. A zatim je sa 3 `ice odletelo po 8 vrabaca. Koliko je ukupno vrabaca ostalo na `icama?

Na 7 klupa u parku sedi po 6 devoj~ica, a na 8 klupa po 5 de~aka. Dva de~aka stoje. Koga ima vi{e, de~aka ili devoj~ica?

Koliko je ukupno dece u parku?

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Page 67: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�7

37 GODINA, MESEC, DAN, ^AS I MINUT

Koliko meseci ima u:

~etiri godine

pet godina

sedam godina

osam godina

Ana je 3 nedeqe i 5 dana bila na moru i 5 nedeqa i 4 dana kod bake u selu.1) Koliko je dana Ana bila na odmoru?

2) Koliko je vi{e bila u selu nego na moru?

U toku 100 dana ki{a je padala 3 nedeqe i 5 dana. Koliko je dana bilo bez ki{e?

Kada su ba{tovana pitali koliko radi u svojoj ba{ti, on je odgovorio:– Za gajewe paradajza potrebne su jo{ 4 nedeqe i 3 dana, za papriku 3

nedeqe i 6 dana, a za zelen 2 nedeqe i 5 dana, pa izra~unajte sami.

2.

3.

4.

1.

Page 68: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

6.

7.

Prole}e po~iwe 21. marta, leto 22. juna, jesen 23. septembra, zima 22. decembra. Izra~unaj koliko traje svako godi{we doba. Koristi ka-lendar.

Prole}e

Leto

Jesen

Zima

Milan i Jelena idu u isti razred i ro|eni su iste godine. Milan je 12 nedeqa stariji od Jelene. Koliko je dana Milan stariji od Jelene?

Ako je Milan ro|en 15. marta, kada je ro|ena Jelena? Koristi kalendar.

Koliko traje {kolski ~as? Ako je pozori{na predstava trajala dva {kolska ~asa, sa pauzom od 10 minuta, koliko su minuta u~enici proveli u pozori{tu?

Ko{arka{ka utakmica je podeqena na ~etiri ~etvrtine i svaka ~etvr-tina traje 10 minuta, sa pauzom u poluvremenu od 20 minuta. Koliko traje ko{arka{ka utakmica?

Prva grupa u~enika zalivala je travwak 100 min., a druga 3 puta po pola sata. Koja je grupa du`e zalivala travwak?

8.

9.

5.

Page 69: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

38 PRAVOUGAONIK I KVADRAT

U svaki pravougaonik na slici upi{i slovo P.

U svaki kvadrat na slici upi{i slovo K.2.

1.

Pravougaonike na slicioboji crvenom, a kvadrate plavom bojom.

Kvadrat na slici oboji crvenom, pra-vougaonik plavom, a krugove crnom bojom.

Ozna~i du`inu i {irinu pravougaonika i kvadrata na slici razli~itim bojama i slovima.

Uporedi du`inu i {irinu pravougaonika.

Uporedi du`inu i {irinu kvadrata.

3.

4.

5.

Page 70: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

70

39 PRAVOUGAONIK I KVADRAT NA KVADRATNOJ MRE@I

Obele`i zatvorene izlomqene linije na slici.

Tamnija figura naziva se ,

a svetlija

1.

Nacrtaj jednu izlomqenu liniju sastavqenu od crvenih du`i AB i BC i drugu od plavih du`i EF i FG.

A B

C

E F

G

Nacrtaj jo{ po dve crvene i dve plave du`i, tako da crvena figura bude kvadrat, a plava pravougaonik.

Na slici je jedan deo kvadrata obojen zeleno, a pravougaonika sivo. Oboji preostali deo.

2.

3.

Page 71: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

71

40 POLOVINA I ^ETVRTINA

Broj prika`i {tapi}ima (du`ima) i `etonima (kru`i}ima), pa odredi wegovu polovinu.

1) Broj 14

,

polovina od 14

polovina od 14

14 = + , tj. polovina od 14 je

2) Broj 46

, +

Polovina od 46 je ,

jer je + = 46.

46 = +

3) Broj 54

, , +

Polovina od 54 je ,

jer je + = .

54 = 40 + = +

4) Broj 72

, + ,

Polovina od 72 je

jer je + = 72.

72 = 60 + 12 = +

1.

Page 72: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

72

Broj napi{i kao zbir dva jednaka sabirka i odredi wegovu polovinu.

1) 68 = 60 + = + 30 + 4 + = (30 + 4) + ( + ) =

= +

Polovina od 68 je , jer je + =

2) 52 = 40 + 12 = + + + =

= ( + ) + ( + ) = +

Polovina od 52 je , jer je

3) 76 = 60 + = + + + =

= ( + ) + ( + ) = +

Polovina od 76 je , jer je

4) 94 = 80 + =

Polovina od 94 je , jer je

Dati broj prika`i {tapi}ima (du`ima) i ̀ etonima (kru`i}ima), pa odre-di wegovu ~etvrtinu.

1) Broj 20

, ~etvrtina od 20

je

20 = 5 + 5 + 5 + 5, tj. 2) Broj 48

, + , + + +

48 = 24 + = 12 + + +

Polovina od 48 je , jer je + = , 2 · = 48

^etvrtina od 48 je , jer je + + + =

4 · = 48

2.

3.

Page 73: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

73

Broj 72 najpre prika`i {tapi}ima (du`ima) i `etonima (kru`i}ima), a zatim odredi wegovu polovinu i ~etvrtinu.

Polovina od 72 je , jer je + = , 2 · =

^etvrtina od 72 je , jer je + + + =

4 · =

Dati broj najpre napi{i kao zbir dva jednaka sabirka, a zatim kao zbir ~etiri jednaka sabirka i odredi wegovu polovinu i wegovu ~etvrtinu.

1) 60 = 30 + = 15 + + +

Polovina od 60 je , jer je 2 · =

^etvrtina od 60 je , jer je 4 · =

2) 96 = 80 + = (40 + 8) + ( + ) = + =

= + + +

Polovina od 96 je , jer je 2 · =

^etvrtina od 96 je , jer je 4 · =

Izra~unaj i zapi{i.

1) Polovina od 16 je , jer je + =

2 · =

^etvrtina od 16 je , jer je + + + =

4 · =

2) Polovina od 48 je , jer je + =

2 · =

^etvrtina od 48 je , jer je + + + =

4 · =

3) Polovina od 76 je , jer je + =

2 · =

^etvrtina od 76 je , jer je + + + =

4 · =

4.

5.

6.

Page 74: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

7�

4) Polovina od 88 je , jer je + =

2 · =

^etvrtina od 88 je , jer je + + + =

4 · =

5) Polovina od 92 je , jer je + =

2 · =

^etvrtina od 92 je , jer je + + + =

4 · =

U krug ili deo kruga upisan je broj. U prazne krugove i delove kruga upi{i potrebne brojeve.

24 16

9

46

8811

740

24

7.

Page 75: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

7�

Izra~unaj proizvod i koli~nik.

1) Ako je 3 · 4 = , onda je 12 : 3 = i 12 : 4 =

3 · 7 = , onda je 21 : 3 = i 21 : 3 =

3 · 9 = , onda je 27 : 3 = i 27 : 9 =

8 · 3 = , onda je 24 : 3 = i 24 : 8 =

2) Ako je 4 · 6 = , onda je 24 : 4 = i 24 : 6 =

7 · 4 = , onda je 28 : 4 = i 27 : 7 =

9 · 4 = , onda je 36 : 4 = i 36 : 9 =

8 · 4 = , onda je 32 : 4 = i 32 : 8 =

3) Ako je 6 · 3 = , onda je 18 : 6 = i 18 : 3 =

6 · 7 = , onda je 42 : 6 = i 42 : 7 =

6 · 9 = , onda je 54 : 6 = i 54 : 9 =

6 · 6 = , onda je 36 : 6 =

6 · 8 = , onda je 48 : 6 = i 48 : 8 =

Popuni tabele.

2 16 3

24 5 12

9 4 48

5 28 5

3 24 24

12 3 6

7 40 54

27 32 36

18 9 7

10 8 60

41 DEQEWE. DEQENIK, DELILAC, KOLI^NIK

2.

1.

:3 .3 :4 .4 :6 .6

Page 76: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

7�

42 DEQEWE I MNO@EWE. VEZA MNO@EWA I DEQEWA

1. Posmatraj sliku. [ta je prikazano na prvom, drugom i tre}em delu slike?

42 6 · 7 = 42 42 : 6 = 7

1)

2)

3)

U ku}ice upi{i potreban broj tako da jednakost bude ta~na.

42 : 6 = , jer je 6 · 7 =

Podeli i proveri mno`ewem.

42 : 6 = , 42 : 7 = , jer je 6 · 7 =

40 : 5 = , 40 : 8 = , jer je 8 · 5 =

63 : 7 = , 63 : 9 = , jer je

54 : 6 = , 54 : 9 = , jer je

80 : 8 = , 80 : 10 = , jer je

Izra~unaj.

1) Ako je 4 · 2 = , onda je 8 : 4 = i 8 : 2 =

2 · 6 = , onda je 12 : 2 = i 12 : 6 =

2 · 1 = , onda je 2 : 1 = i 2 : 2 =

8 · 2 = , onda je 16 : 2 = i 16 : 8 =

2.

3.

Page 77: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

77

7 · 2 = , onda je 14 : 2 = i 14 : 7 =

2 · 9 = , onda je 18 : 2 = i 18 : 9 =

2) Ako je 10 · 2 = , onda je 20 : 2 = i 20 : 10 =

10 · 6 = , onda je 60 : 10 = i 60 : 6 =

10 · 8 = , onda je 80 : 10 = i 80 : 8 =

10 · 10 = , onda je 100 : 10 =

9 · 10 = , onda je 90 : 10 = i 90 : 9 =

3) Ako je 5 · 3 = , onda je 15 : 5 = i 15 : 3 =

5 · 7 = , onda je 35 : 5 = i 35 : 7 =

8 · 5 = , onda je 40 : 5 = i 40 : 8 =

5 · 10 = , onda je 50 : 5 = i 50 : 5 =

5 · 9 = , onda je 45 : 5 = i 45 : 9 =

Popuni tabele.

4 4 2

10 20 25

2 60 5

12 10 4

7 3 45

10 20 40

3 80 7

8 7 50

16 90 15

18 10 9

4.

:2 .2 :10 .10 :5 .5

Page 78: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

7�

Podeli i proveri mno`ewem.

63 : 7 = , 63 : 9 = , jer je 7 · 9 =

54 : 6 = , 54 : 9 = , jer je

80 : 8 = , 80 : 10 = , jer je

Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost.

1) 32 podeli sa 4.

2) Odredi {estinu od 48. 3) Tri jednaka buketa imaju 27 cvetova. Koliko cvetova ima svaki buket?

Popuni tabele.

Deqenik 27 20 24 18 45 36 28 35 45

Delilac 3 6 4 5 6 3 5 6

Koli~nik 4 8 6 7 8 9 5

15

9

4

a 6b 3

a · b 18 8 12 32 27 32 80a : b 2 2 3 2 3 8 5

Jasna je pro~itala petinu svoje kwige koja ima 45 strana. Jovan je pro~itao {estinu kwige od 54 strane, a Stevan sedminu kwige od 56 strana. Ko-liko je ko pro~itao strana i ko je pro~itao najvi{e?

43 DEQEWE I MNO@EWE

2.

3.

4.

1.

:5 .4 :6 .3

Page 79: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

7�

44 TABLICA MNO@EWA I DEQEWA

Izra~unaj proizvod i koli~nik.

1) Ako je 7 · 3 = , onda je 21 : 7 = i 21 : 3 =

7 · 5 = , onda je 35 : 7 = i 35 : 5 =

4 · 7 = , onda je 28 : 7 = i 28 : 4 =

7 · 7 = , onda je 49 : 7 =

7 · 6 = , onda je 42 : 7 = i 42 : 6 =

1 · 7 = , onda je 7 : 7 = i 7 : 1 =

7 · 8 = , onda je 56 : 7 = i 56 : 8 =

7 · 10 = , onda je 70 : 7 = i 70 : 10 =

9 · 7 = , onda je 63 : 7 = i 63 : 9 =

2 · 7 = , onda je 14 : 7 = i 14 : 2 =

2) Ako je 8 · 4 = , onda je 32 : 8 = i 32 : 4 =

8 · 6 = , onda je 48 : 8 = i 48 : 6 =

2 · 8 = , onda je 16 : 8 = i 16 : 2 =

3 · 8 = , onda je 24 : 8 = i 24 : 3 =

8 · 8 = , onda je 64 : 8 =

8 · 1 = , onda je 8 : 8 = i 8 : 1 =

7 · 8 = , onda je 56 : 8 = i 56 : 7 =

9 · 8 = , onda je 72 : 8 = i 72 : 9 =

8 · 5 = , onda je 40 : 8 = i 40 : 5 =

8 · 10 = , onda je 80 : 8 = i 80 : 10 =

1.

Page 80: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�0

3) Ako je 9 · 3 = , onda je 27 : 9 = i 27 : 3 =

9 · 2 = , onda je 18 : 9 = i 18 : 2 =

4 · 9 = , onda je 36 : 9 = i 36 : 4 =

5 · 9 = , onda je 45 : 9 = i 45 : 5 =

9 · 9 = , onda je 81 : 9 =

9 · 7 = , onda je 63 : 9 = i 63 : 7 =

8 · 9 = , onda je 72 : 9 = i 72 : 8 =

9 · 1 = , onda je 9 : 9 = i 9 : 1 =

10 · 9 = , onda je 90 : 9 = i 90 : 10 =

9 · 6 = , onda je 54 : 9 = i 54 : 6 =

Popuni tabele.

a 45 54 49 64 36 81 28 48

b 5 6 4 8 9 7 8 7

a : b 7 6 7 8 9 9 7 8

4 1 1 8

2 12 2 16

20 3 35 5

4 48 56 8

40 10 70 80

7 42 7 56

12 3 3 3

9 54 63 72

24 6 42 6

4 24 4 4

2.

:4 :6 :7 :8

Page 81: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�1

Brojeve u tabeli podeli i pomno`i brojevima upisanim u kru`i}e.

12 48

9 5

4 15

21 6

6 6

12 50

24 24

2 2

40 45

20 35

18 27

9 5

28 64

48 36

6 6

35 72

42 90

2 2

70 56

7 8

:3 .4 :6 .5

3.

:6 .7 :9 .8

Page 82: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�2

Zapi{i sve brojeve do 50 koji su deqivi sa 5.

Precrtaj brojeve u nizu koji nisu deqivi sa 5.

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Koliko je brojeva do 50:

koji su deqivi sa 5 ; koji nisu deqivi sa 5?

Koliko je brojeva do 40:

koji su deqivi sa 4 ; koji nisu deqivi sa 4?

U nizu brojeva 16, 17, 24, 55, 56, 57, 64, 71, 72 zaokru`i brojeve deqive sa 8.

45 DEQIVOST BROJA

2.

1.

3.

4.

5.

Zapi{i sve brojeve tre}e desetice koji su deqivi sa 3.

Zapi{i sve brojeve {este desetice koji nisu deqivi sa 6.

Na slici je strelicom ozna~en broj koji je deqiv sa 7, na primer 35. ^itamo: „Trideset pet je deqivo sa sedam.“ Ozna~i tako ostale bro-jeve skupa M koji su deqivi sa 7.

Zapi{i sve parne brojeve do 100 koji su deqivi sa 9.

7

35

33

286456

1412

M

6.

7.

8.

9.

Page 83: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�3

Izra~unaj.

56 : 4 = (40 + ) : 4 = 40 : + : 4 = + =

91 : 7 = ( + 21) : 7 = : 7 + : = + =

Izra~unaj koli~nik.

48 : 4 = (40 + ) : 4 = 40 : 4 + : 4 = + =

84 : 6 = ( + 24) : 6 = : 6 + : 6 =

65 : 5 = (50 + ) : 5 =

78 : 3 = ( + 18) : 3 =

96 : 8 =

Izra~unaj broj:

– pet puta mawi od 75;

– tri puta mawi od 81;

– {est puta mawi od 96.

Od polovine broja 72 oduzmi ~etvrtinu broja 92.

U jednom autobusu su 42 putnika, u drugom dva puta mawe, a u tre}em tri puta mawe nego u prvom autobusu. Koliko je ukupno putnika u sva tri autobusa?

Jedan komad platna dug je 50 m, a drugi 34 m. Od ovog platna sa{iveno je 7 jednakih {atora. Koliko je metara platna upotrebqeno za jedan {ator?

46 DEQEWE DVOCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM

2.

1.

3.

4.

5.

6.

Page 84: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

47 DEQEWE I SABIRAWE, DEQEWE I ODUZIMAWE

Izra~unaj:

(35 + 13) : 6 =

(24 + 25) : 7 =

(42 + 53) : 5 =

(60 + 36) : 8 =

[ta je u izrazima nazna~eno zagradama?

[ta je deqenik u navedenim izrazima?

Izra~unaj koli~nik:

42 : (4 + 3) =

54 : (2 + 4) =

75 : (3 + 2) =

88 : (7 + 1) =

[ta je u izrazima nazna~eno zagradama?

[ta je delilac u navedenim izrazima?

Izra~unaj koli~nik:

(41 – 17) : 6 =

(85 – 28) : 7 =

(91 – 16) : 5 =

(100 – 4) : 8 =

[ta je u izrazima nazna~no zagradama?

[ta je deqenik u navedenim izrazima?

Izra~unaj:

42 : (10 – 4) =

63 : (9 – 2) =

2.

1.

3.

4.

Page 85: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

85 : (8 – 3) =

96 : (7 – 1) =

[ta je u izrazima nazna~eno zagradama?

[ta je delilac u navedenim izrazima?

Izra~unaj:

20 : 4 + 12 : 6 =

75 : 5 + 56 : 7 =

98 : 7 – 45 : 5 =

29 : 1 + 84 : 3 =

64 : 4 – 0 : 8 =

Odredi.

48 : 2 + 24 : 4 =

(48 : 2 + 24) : 4 =

48 : (2 + 24 : 4) =

U vo}waku ima 54 stabla {qiva, {est puta mawe stabala jabuka, a broj kru{aka je devet puta mawi od broja {qiva. Koliko je ukupno stabala u tom vo}waku?

U kutiji je 96 kuglica. Broj crvenih kuglica je tri puta mawi, a plavih osam puta mawi od ukupnog broja kuglica. Ostale kuglice su bele. Koliko je belih kuglica u kutiji?

Ako jedan broj smawi{ pet puta, a zatim koli~nik pove}a{ za 5, dobi}e{ ~etvrtinu tog broja. Uputstvo. Taj broj je deqiv sa 5 i sa 4. Najmawi takav broj je 20. Napi{i sve takve bro-jeve prve stotine, pa proveri koji od wih odgovara zahtevima u zadatku.

5.

6.

7.

8.

9.

Page 86: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

48 TOLIKO PUTA VE]I (MAWI) I ZA TOLIKO VE]I (MAWI) BROJ

Izra~unaj nepoznat broj:

– broj x je {est puta ve}i od 14. x =

– broj a je za 6 ve}i od 14. a =

Odredi broj koji je:

– pet puta mawi od 45;

– za pet mawi od 45;

– devet puta mawi od 63;

– za devet mawi od 63.

Sin ima 6 godina. Otac je 7 puta stariji od sina, a majka je 7 godina mla|a od oca. Koliko godina imaju svi zajedno?

U jednoj korpi je 49 jabuka, u drugoj sedam puta mawe, a u tre}oj 7 mawe nego u prvoj korpi. Koliko ukupno ima jabuka?

Prvi broj je 8, drugi je 8 puta ve}i, a tre}i je za 8 ve}i od drugog. Odredi te brojeve.

Drugi broj Tre}i broj

U jednom jatu je 36 golubova, u drugom 6 mawe, u tre}em {est puta mawe nego u prvom jatu. Jata su se spojila. Koliko golubova nedostaje pa da ih bude 100?

2.

1.

3.

4.

5.

6.

Page 87: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�7

49 ZADACI SA DVE OPERACIJE – MNO@EWE I DEQEWE

Izra~unaj proizvod:

7 · 3 · 4 = 7 · (2 · 5) =

Odredi koli~nik.

(54 : 6) : 3 = 54 : (6 : 3) =

80 : (8 : 2) = (80 : 8) : 2 =

Izra~unaj:

24 · 4 : 2 = 24 · (4 : 2) =

(70 : 5 ) · 2 = 70 : (5 · 2) =

Za nedequ dana Jovan je zasadio 63 sadnice. Svakog dana sadio je isti broj sadnica. Koliko je sadnica zasadio za 5 dana?

Izra~unaj vrednost izraza.

(34 + 22) : 7 = 72 : (5 + 4) =

25 + 42 : 6 = 96 : 8 + 13 =

(93 – 27) : 8 = 48 : (72 – 66) =

82 – 56 : 4 = 84 : 3 – 13 =

5 · 6 · 3 = 7 · (2 · 6) =

96 : (6 : 2) = (96 : 6) : 2 =

12 · 6 : 3 = 12 · (6 : 2) =

(72 : 4) · 2 = 72 : (4 · 2) =

Baka u jednoj korpi ima 25 jabuka, a u drugoj 23. Ona ima {estoro unu~adi i svakom od wih dala je isti broj jabuka. Po koliko jabuka je dobilo svako unu~e?

2.

1.

3.

4.

5.

6.

Page 88: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

Milan je svesku platio 57 dinara, a olovku tri puta mawe. Koliko je novca potro{io?

Oqa ima 72 sli~ice. ^etvrtinu sli~ica dala je drugarici. Koliko je sli~ica ostalo Oqi?

U kwi`aru su u{la 4 u~enika i kupila po 3 olovke, po ceni od 8 dinara. Kolika je vrednost kupqenih olovaka?

[ezdeset jabuka je zapakovano u kese. U svakoj kesi je isti broj jabuka. Kese su stavqene u 2 korpe, u svaku korpu po 3 kese. Koliko jabuka ima u jednoj kesi a koliko u jednoj korpi?

Tri u~enika podelila su 6 kesica bombona. U svakoj kesici bilo je po 12 bombona. Koliko bombona je dobio svaki u~enik?

Na put je automobilima krenulo 48 u~enika. U svakom automobilu je os-mina u~enika. Koliko je u~enika bilo u 5 automobila?

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Page 89: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

50 IZRA^UNAVAWE NEPOZNATOG ^INIOCA

U kvadrati} upi{i potreban broj tako da jednakost bude ta~na.

6 · = 24 · 7 = 21 · 9 = 63 8 · = 40

Izra~unaj nepoznati ~inilac.3 · x = 18 a · 4 = 36

x = , jer je 3 · = a = , jer je · 4 =

Ako broj koji sam zamislio pove}a{ 7 puta, dobi}e{ 56. Napi{i jednakost i odredi nepoznati broj.

, , x = , jer je · = 56

Svakog minuta na ̀ icu dalekovoda slete po 2 laste. Za x minuta sletele su 92 laste. Za koliko minuta su sletele sve ptice? Napi{i jednakost i odredi nepoznati broj.

, , x = , jer je · = 92

2.

1.

3.

4.

Prema prikazu na slici napi{i jednakost i odredi cenu jedne lubenice.

x x x

84 dinara

Prema prikazu na slici odredi cenu jedne kwige.

x x x x

96 dinara

5.

6.

Page 90: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�0

51 IZRA^UNAVAWE NEPOZNATOG DEQENIKA

U kvadrati} upi{i nepoznati deqenik tako da jednakost bude ta~na.

: 6 = 7 : 9 = 5 : 8 = 9 : 49 = 7

Izra~unaj nepoznati deqenik.1) x : 8 = 4 2) x : 3 = 9

x = , jer je : 8 = x = , jer je 27 : =

3) x : 5 = 6 4) x : 7 = 9

x = , jer je : 5 = x = , jer je 63 : =

Ako broj koji sam zamislio smawi{ osam puta, dobi}e{ 9. Napi{i jedna-kost i odredi nepoznati broj.

2.

1.

3.

U sanduku je nama nepoznat broj jabuka. Kada smo ih spakovali u 6 kesa, u svakoj kesi je bilo po 14 jabuka. Koliko je jabuka bilo u sanduku? Napi{i jednakost i re{i.

x : 6

4.

Page 91: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�1

52 IZRA^UNAVAWE NEPOZNATOG DELIOCA

U kvadrati} upi{i nepoznati delilac tako da jednakost bude ta~na.

28 : = 7 63 : = 9 48 : = 8 80 : = 10

Izra~unaj nepoznati delilac.1) 32 : x = 4 2) 56 : x = 9

x = , jer je : 8 = x = , jer je 56 : =

3) 72 : x = 8 4) 49 : x = 7

x = , jer je 72 : = x = , jer je 49 : =

Ako 45 smawimo nekoliko puta dobijemo 9. Koliko puta smo smawili broj 45? Napi{i jednakost i odredi nepoznati broj.

Ako 28 {qiva razdelimo na nekoliko tawira, na svakom tawiru }e biti po 7 {qiva. Koliko tawira smo upotrebili? Napi{i jednakost i re{i.

: x

1.

2.

3.

4.

Page 92: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�2

Jedan u~enik je ra~unao ovako:1) 13 + 12 · 3 = 25 · 3 = 75. U ~emu je pogre{io?

Ra~unaj pravilno: 13 + 12 · 3 =

2) 31 – 7 · 4 = 24 · 4 = 96. U ~emu je pogre{io?

Ra~unaj pravilno: 31 – 7 · 4 =

3) 54 + 24 : 6 = 78 : 6 = 13. U ~emu je pogre{io?

Ra~unaj pravilno: 54 + 24 : 6 =

4) 72 – 56 : 8 = 16 : 8 = 2. U ~emu je pogre{io?

Ra~unaj pravilno: 72 – 56 : 8 =

Jedan u~enik je ra~unao ovako: 64 : 8 : 2 = 8 : 2 = 4,a drugi u~enik je dobio druga~iji rezultat: 64 : 8 : 2 = 64 : 4 = 16Ko je bio u pravu? Da bismo znali ko je u pravu potrebno je da zagradama ozna~imo koje deqewe treba prvo raditi. Ovako:

1) (64 : 8) : 2 =

2) 64 : (8 : 2) =

Jedan u~enik je ra~unao ovako: 1) 54 : 3 · 2 = 18 · 2 = 36,a drugi: 2) 54 : 3 · 2 = 54 : 6 = 9Ko je bio u pravu? I ovde izraz moramo zapisati sa zagradama. Ovako:

1) (54 : 3) · 2 =

2) 54 : (3 · 2) =

53 REDOSLED RA^UNSKIH OPERACIJA

2.

1.

3.

Page 93: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�3

54 RAZLOMCI 12

14

,

Na slici je skup od 30 kru`i}a.

Polovinu kru`i}a oboji plavo, 12

od 20 je

^etvrtinu kru`i}a oboji crveno, 14

od 20 je

Koliko je kru`i}a ostalo neobojeno?

Koji je to deo svih kru`i}a u skupu?

Na slici je skup od 30 pravougaonika.

Polovinu pravougaonika oboji crveno,

12

od 30 je

Koliko je pravougaonika ostalo neobojeno?

Na slici je 40 kvadrati}a.Koji deo ukupnog broja kvadrati}a je obojen zeleno, a koji sivo? Zapi{i razlomkom.

Zeleno Sivo

U prazan krug i delove kruga upi{i potreban broj. U jednake delove kruga upi{i jednake brojeve.

15

1.

2.

3.

4.

Page 94: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

Na dva na~ina odredi polovinu kvadrata i oboji je u plavo.

Na dva na~ina odredi ~etvrtinu kvadrata i oboji je u crveno.

Polovinu kvadrata i polovinu kruga oboji u crveno, a ~etvrtinu kvadrata i ~etvrtinu kruga oboji u plavo.

Osamnaest Jovanovih golubova sletelo je na krov, a druga polovina jata jo{ uvek leti. Koliko golubova ima Jovan?

U prazan pravougaonik i delove pravougaonika upi{i potreban broj. U jednake delove upi{i jednake brojeve.

36

De~ak je odsekao polovinu kanapa dugog 48 m. Kolika je du`ina odse~enog kanapa?

Du`ina 14

kanapa je 17 m. Kolika je du`ina celog kanapa?

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Page 95: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

55 ZADACI ZA VE@BAWE I OBNAVQAWE

Koliko ima parnih brojeva ve}ih od 20, a mawih od 40?

Niz takvih brojeva je

Koliko ima neparnih brojeva ve}ih od 30, a mawih od 60?

Niz takvih brojeva je

Zapi{i sve brojeve do 100 koji su deqivi sa 7.

Izmeri nacrtane du`i.

AB =

CD =

EF =

GH =

MN =

Izra~unaj vrednost svakog izraza.

27 + 27 = ………

9 · 8 – 15 = ………

54 + 21= ………

14 + 39 = ………

92 – 45 = ………

83– 8 = ……… 6 · 7 + 15= ………

………7 · 8 – 2 =

………7 · 7 + 1 = ………4 · 9 + 14 =

1.

2.

3.

4.

A

B

C

DE

F

G

H

M

N

5.

Page 96: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

Izraze jednakih vrednosti spoji strelicom i zapi{i odgovaraju}u jed-nakost, kao {to je to u~iweno za jedan primer.

1) 27 + 27 = 7 · 8 – 2; 2)

Na 6 klupa sedi po 6 u~enika. Od toga je 18 devoj~ica, a ostalo su de~aci. Koliko je de~aka? Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost.

Svaka od 9 greda jednake du`ine ise~ena je na 9 jednakih delova. Koliko je ukupno preseka testerom na svim gredama?

Koje su du`i sa slike podudarne?

Zapi{i.

A

C

D

E

F

K

L

B

G

H

U sobi su 4 ugla. U svakom uglu su po dve ma~ke. Svaka ma~ka ima po 7 ma~i}a. Koliko je u sobi:

1) ma~i}a;

2) ukupno ma~aka, malih i odraslih?

Na slici je du` MN.1) Nacrtaj du` AB mawu od du`i MN.2) Nacrtaj du` CD ve}u od MN.3) Nacrtaj du` EF jednaku sa du`i

MN.

6.

M

NA·

7.

8.

9.

10.

Page 97: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

�7

PROVERA NAU^ENOG U PRVOM RAZREDU – TEST 1

Napi{i ciframa broj:

dvadeset tri ~etrdeset osam

pedeset sedam devedeset {est

Napi{i sve dvocifrene brojeve u kojima se cifra 7 javqa jedanput.

Napi{i:

– najve}i neparan broj tre}e desetice;

– najmawi paran broj sedme desetice.

Brojeve 48, 17, 71, 57, 69, 84 pore|aj po veli~ini i svakome dopi{i wegov sledbenik (broj ve}i za 1).

17, 18 , , , , ,

Izra~unaj:

7 + 3 = 8 – 5 = 4 + 5 =

9 – 4 = 2 + 7 = 7 – 4 =

8 + 7 = 7 + 5 = 9 + 8 = 6 + 5 =

17 – 9 = 15 – 8 = 14 – 6 = 16 – 7 =

18 – 5 = 14 – 3 = 17 – 6 = 16 – 4 =

12 + 7 = 17 + 2 = 13 + 5 = 15 + 4 =

56 PISMENE VE@BE I TESTOVI

2.

3.

4.

5.

6.

1.

7.

Page 98: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

Popuni tabelu.

+ 4 0 2 7 8 3 6 10 5

5

9

6

8

7

Odredi umawenik.

– 7 = 6, umawenik je , jer je – 7 =

Odredi sabirak.

+ 8 = 16, sabirak je , jer je + 8 =

Izra~unaj:

42 + 4 = 50 + 5 = 60 + 30 = 83 + 3 =

38 – 5 = 80 – 50 = 77 – 7 = 59 – 6 =

Izmeri du`inu nacrtanih du`i.

AB = cm

CD = cm

MN = cm

8.

9.

10.

11.

12.

BC

DM

N

A

Page 99: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

��

PRVA PISMENA VE@BA

Napi{i ciframa broj:

dvadeset osam ~etrdeset tri

{ezdeset pet devedeset sedam

Napi{i sve dvocifrene brojeve u kojima se cifra 4 javqa jedanput.

Napi{i:

– najve}i neparan broj pete desetice;

– najmawi paran broj osme desetice.

Saberi.

47 + 8 = (47 + ) + = + =

5 + 78 =

2.

3.

4.

1.

Page 100: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

100

Oduzmi.

63 – 5 = (63 – ) – = – =

44 – 7 =

Izra~unaj zbir.

34 + 17 = ( + 10) + = + =

56 + 28 =

Izra~unaj razliku.

64 – 25 = ( – 20) – = – =

72 – 34 =

Izra~unaj broj koji je:

1) za 54 ve}i od 36;

2) za 27 mawi od 53.

Gorani su posadili 37 sadnica bagrema i 26 sadnica bora. Koliko su ukupno sadnica posadili?

Mila ima 85 dinara. Sestri je dala 48. Koliko joj je dinara ostalo?

8.

9.

10.

6.

7.

5.

Page 101: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

101

2.

1.

DRUGA PISMENA VE@BA

Izra~unaj nepoznati broj.1) x + 35 = 37 2) x – 29 = 27 3) 48 – x = 48

Ako broj koji sam zamislio smawi{ za 45, dobi}e{ 38. Napi{i jednakost i odredi nepoznati broj.

, , x =

Broj x ka`e: „Ako me pove}a{ za 47, bi}u jednak zbiru brojeva 33 i 58ß.Napi{i jednakost i odredi nepoznati broj.

, , x =

Od zbira brojeva 38 i 52 oduzmi 66. Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost.

Od 91 oduzmi razliku brojeva 52 i 26.

Jedna grupa u~enika zasadila je 38 sadnica, a druga 45. Nije se primilo 18 sadnica. Koliko se sadnica primilo?

U jednom odeqewu drugog razreda ima 34 u~enika, a u drugom odeqewu je 5 u~enika mawe. Koliko ukupno u~enika ima u oba odeqewa?

3.

4.

5.

6.

7.

Page 102: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

102

Izra~unaj vrednost izraza:

(78 – 67) + (100 – 86) =

Pera, Maza i Laza beru jabuke. Pera je nabrao 37 jabuka, Maza 26, a Laza jo{ uvek bere i ka`e:– Kad napunim svoju korpu, ima}emo ta~no 100 jabuka.

Koliko jabuka treba da nabere Laza?

Dodatni zadatakBrat ima 47 sli~ica, a sestra 35.1) Koliko sli~ica brat treba da dâ sestri da bi imali jednako?

Zadatak re{i popuwavawem tabele.

Dao x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Brat 47 – x 47

Sestra 35 + x 35

2) Koliko sli~ica brat treba da dâ sestri da bi sestra imala 6 sli~ica vi{e od wega?

3) Koliko sli~ica brat treba da dâ sestri da bi od we imao onoliko sli~ica vi{e koliko joj je dao?

8.

9.

Page 103: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

103

2 · = · = · =

· = · =

2.

3.

1.

TRE]A PISMENA VE@BA

Aca i Caca idu u isti razred i ro|eni su iste godine, Aca 26. aprila, a Caca 17. juna. Koliko je dana Aca stariji od Cace?

Mi}a je ro|en 12. novembra. Koliko je dana od Mi}inog ro|endana do Nove godine?

Izra~unaj proizvod, broj kuglica prikazanih na slici.

Prema prikazu na slici izra~unaj broj jabuka.

· =

U svaku kesu zapakovano je po pet ~okolada. Koliko je ~okolada zapakovano u pet kesa?

4.

5.

Page 104: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

10�

Nacrtaj pravu AB i du`i AC i BC.

AB

C

.

.

.

Nacrtaj du` AB jednaku du`i CD.

C D

A .

Izmeri sve du`i prikazane na slici.

AB= cm

CD= cm

Nacrtaj du` AB za 3 cm kra}u od du`i MN i du` CD za 2 cm du`u od du`i MN.

M N

A .

C .

9.

A

B

C D

6.

7.

8.

Page 105: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

10�

4.

5.

^ETVRTA PISMENA VE@BA

Izra~unaj:

7 · 4 = 6 · 8 = 9 · 6 = 5 · 7 =

Koji je broj:

1) tri puta ve}i od 9? To je broj , jer je

2) sedam puta ve}i od 5? To je broj , jer je

3) ~etiri puta ve}i od 8? To je broj , jer je

U kvadrati} upi{i potreban ~inilac tako da jednakost bude ta~na.

7 · = 14 · 3 = 18 4 · = 36 · = 25

U kvadrati} upi{i potreban broj tako da jednakost bude ta~na.

2 · 8 = · 4 2 · 10 = 5 · 3 · 4 = 2 · 4 · = 3 · 8

U kvadrati} upi{i potreban broj tako da jednakost bude ta~na.

5 · = 45, · 4 = 24, · 9 = 63, · = 25

Jedna ~okoladica ko{ta 6 dinara,

5 ~okoladica dinara,

7 ~okoladica dinara,

9 ~okoladica dinara.

U kvadrati} upi{i potreban broj tako da jednakost bude ta~na.

4 · 6 = 3 · 4 · = 6 · 6 4 · 5 = · 2

2.

3.

1.

6.

7.

Page 106: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

10�

U prazne kvadrati}e i kru`i}e upi{i potrebne brojeve.

– 2

· 8 · 9

54+

·

36–

+ 4

· 9

6

Sve ta~ke spoji du`ima tako da dobije{ jedno slovo. Slovo je

.. . .

. . .1) Koje su du`i na slici podudarne?

Podudarne su du`i:

2) Kolika je ukupna du`ina svih du`i na slici?

8.

9.

Page 107: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

107

MATEMATI^KI DIKTAT*

Napi{i ciframa broj, wegov prethodnik i wegov sledbenik: 1) pedeset devet; 2) osamdeset.

Napi{i najve}i neparni broj pete desetice.

Napi{i sve dvocifrene brojeve u kojima se cifra 7 javqa jedanput.

Broj 71 pove}aj za 17.

Broj x je ve}i od 24, a mawi od 56.

Zbir brojeva 28 i 42 smawi za 57.

Od zbira brojeva 54 i 38 oduzmi razliku brojeva 93 i 47.

Nacrtaj izlomqenu liniju ABCD.

Nacrtaj du` AB du`ine 5 cm.

Ako 56 pove}a{ za x, dobi}e{ 56. Odredi x.

Ako 47 smawi{ za x, dobi}e{ 47. Odredi x.

Ako 28 pove}am za broj koji je tebi nepoznat, dobi}u 57.

4.

5.

2.

3.

1.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

_______________________* Nastavnik diktira zadatke (odmerenim tempom), a u~enici zapisuju samo odgovore. Rezultate izra~unavaju samo za zadatke u kojima se to tra`i.Raditi na po~etku drugog polugodi{ta.

Page 108: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

10�

Ako broj koji sam ja zamislio smawi{ za 36, osta}e 23.

Broj x je za 64 mawi od 92.

Zapi{i proizvod brojeva devet i sedam.

Broj sedam pove}aj ~etiri puta.

Ja sam zamislio jedan broj, a ti zapi{i tri puta ve}i broj od broja koji sam ja zamislio.

Zapi{i i izra~unaj proizvod.

1) Osam puta pet jednako je

2) ^etiri puta devet jednako je

3) Tri puta osam jednako je

4) Sedam puta ~etiri jednako je

Zapi{i i proveri ta~nost.1) Ako sedam puta dva pove}a{ za sedam, onda dobije{ tri puta sedam.2) Ako broj tri puta ve}i od devet smawi{ za sedam, onda dobije{ vi{e

od 20.

Svakog dana u nedeqi pro~itao sam po pet strana kwige. Sedmog da- na pro~itao sam jo{ i deset preostalih strana. Koliko strana ima kwiga?

Zbir brojeva pet i ~etiri pomno`i sa tri.

Razliku brojeva 47 i 39 pomno`i sa ~etiri.

Zbir brojeva osam i dva pomno`i wihovom razlikom.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

13.

Page 109: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

10�

PETA PISMENA VE@BA

Izra~unaj:

7 · 9 = 9 · 8 = 8 · 8 = 9 · 9 =

U kvadrati} upi{i potreban broj tako da jednakost bude ta~na.

7 · 8 = · 7 9 · = 8 · 9

U kvadrati} upi{i potreban broj tako da jednakost bude ta~na.

5 · = 45 · 8 = 72 · 7 = 63 · = 49

Jedna olovka ko{ta 8 dinara,

5 olovaka dinara,

7 olovaka dinara,

9 olovaka dinara.

Od 8 jabuka napravi se 1 tegla kompota. Koliko je jabuka potrebno za 7 tegli kompota?

Maja je imala 37 sli~ica. [est drugarica joj je dalo po 8 sli~ica. Koliko Maja sada ima sli~ica?

4.

5.

2.

3.

1.

6.

Page 110: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

110

[est de~aka je donelo po 8 cvetova, a sedam devoj~ica po 7 cvetova.Ko je doneo vi{e cvetova i za koliko, de~aci ili devoj~ice?

Koliko su ukupno cvetova doneli de~aci i devoj~ice?

Izra~unaj:

8 · 12 = 8 · (10 + ) = 8 · + · =

= + =

4 · 23 =

Udru`ivawem ~inilaca, izra~unaj na lak{i na~in.

7 · 5 · 2 =

5 · 3 · 4 =

Cena plasti~ne ~a{e je 8 dinara, a tawiri}a 7 dinara. Maja je kupila 6 ~a{a sa tawiri}ima. Koliko ih je platila?

8.

9.

10.

7.

Page 111: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

111

2.

3.

1.

[ESTA PISMENA VE@BA

Izra~unaj.

36 + 6 · 9 =

72 – 14 · 5 =

Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost.1) Proizvod brojeva 14 i 6 smawi za 46.

2) Broj 17 pove}aj za proizvod brojeva 12 i 0.

3) Proizvod brojeva 13 i 7 smawi za proizvod brojeva 6 i 6.

Jelena dnevno ~ita po 14 strana kwige koja ima 100 strana. Da li je za nedequ dana pro~itala kwigu?

Sima u toku nedeqe svakog dana u{tedi po 12 dinara. Bioskopsku kartu je platio 30 dinara, a za preostali novac kupio je kola~e. Koliko je platio kola~e?

Bora je u selo do{ao u utorak u 12 ~asova i ostao do petka, do 15 ~asova. Koliko je ~asova Bora proveo u selu?

Ana je u {koli provela 100 minuta – dva ~asa i jedan odmor.

Koliko traje {kolski ~as?

Koliko je trajao odmor?

4.

5.

6.

Page 112: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

112

Nacrtaj kazaqke da pokazuju:

12 123

456

1110

9

87

12 123

456

1110

9

87

12 123

456

1110

9

87

12 123

456

1110

9

87

7 ~. 45 min. 10 ~. 20 min. 17 ~. 40 min. 22 ~. 10 min.

Na kvadratnoj mre`i nacrtaj i oboji dva pravougaonika, jedan crveno, a drugi plavo.

A B

C

E F

G

Na kvadratnoj mre`i nacrtaj i oboji dva kvadrata, jedan crveno, a drugi plavo.

A B

C

E

H G

9.

7.

8.

Page 113: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

113

2.

3.

1.

4.

5.

SEDMA PISMENA VE@BA

Izra~unaj:

28 : 4 = 45 : 5 = 18 : 2 = 24 : 3 =

48 : 6 = 63 : 7 = 40 : 8 = 72 : 9 =

Izra~unaj:

78 – 48 : 6 =

35 + 56 : 7 =

42 + 36 : 6 =

Izra~unaj:

48 : 2 + 24 : 4 =

(48 : 2 + 24) : 4 =

48 : (2 + 24 : 4) =

Na izlet je oti{lo 48 odraslih, 8 puta mawe de~aka i 6 puta mawe devoj-~ica od broja odraslih. Koliko je ukupno izletnika?

Podeli:

56 : 4 = (40 + ) : 4 = : 4 + : = + =

84 : 6 =

78 : 3 =

Page 114: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

11�

Zaokru`i brojeve deqive sa 5.45, 54, 52, 25, 59, 60, 95.

Napi{i sve neparne dvocifrene brojeve deqive sa 9.

Za 3 olovke pla}eno je 54 dinara. Koliko treba platiti 5 takvih olovaka?

Otac je doneo dve korpe sa jednakim brojem jabuka, a Milan jo{ 9 jabuka. Ukupno su doneli 73 jabuke. Koliko je jabuka bilo u jednoj korpi?

^etiri jednaka kola~a vrede koliko 6 klikera. Jedan kliker ko{ta 6 dinara.1) Kolika je cena kola~a?

2) Za koliko je vrednost 11 kola~a ve}a od vrednosti 11 klikera?

7.

8.

9.

10.

6.

Page 115: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

11�

4.

5.

2.

3.

OSMA PISMENA VE@BA

Izra~unaj:

17 + 12 · 7 = 11 · 8 : 4 =

93 – 13 · 6 = (48 : 8) · 9 =

Koji je broj:

– devet puta ve}i od 6? To je broj , jer je

– sedam puta ve}i od 8? To je broj , jer je

– osam puta ve}i od 5? To je broj , jer je

Koji je broj:

– devet puta mawi od 45? To je broj , jer je

– {est puta mawi od 42? To je broj , jer je

– osam puta mawi od 56? To je broj , jer je

Izra~unaj nepoznati ~inilac.6 · x = 72

x = , jer je 6 · =

Izra~unaj nepoznati deqenik.x : 7 = 8

x = , jer je : 7 =

1.

Page 116: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

11�

Izra~unaj nepoznati delilac.76 : x = 4

x = , jer je 76 : =

Broj a ka`e: „Ako me smawi{ {est puta, dobi}e{ 11.“Napi{i jednakost i odredi vrednost nepoznatog broja.

, , a =

Broj x ka`e: „Ako me pove}a{ sedam puta, dobi}e{ 70.“Napi{i jednakost i odredi vrednost nepoznatog broja.

, , x =

Du{ana su pitali koliko ima novca, a on je odgovorio:– Kada bih imao tri puta vi{e od onoga {to imam i jo{ 4 dinara, imao

bih ta~no 100 dinara. Koliko dinara ima Du{an?

Ana je nabrala 12 jabuka, {to je ~etvrtina broja jabuka koje je nabrao wen tata. Koliko su jabuka nabrali Ana i tata zajedno?

7.

8.

9.

10.

6.

Page 117: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

117

PROVERA ZNAWA – TEST 2

Izra~unaj broj koji je:

1) za 17 mawi od zbira brojeva 38 i 46;

2) za 28 ve}i od razlike brojeva 73 i 65.

U jednoj korpi su 44 jabuke, a u drugoj 15 mawe. Koliko je ukupno jabuka u obe korpe?

Najpre odredi redosled ra~unskih operacija, a zatim izra~unaj vrednost izraza.

1) 9 · 8 + 8 : 4, prvo , drugo , tre}e

9 · 8 – 8 : 4 =

2) (9 · 8 + 8) : 4, prvo , drugo , tre}e

(63 : 9 – 7) · 4 =

Sedam devoj~ica zasadilo je po 6 ru`a, a 8 de~aka po 5 ru`a.1) Ko je zasadio vi{e ru`a i za koliko, de~aci ili devoj~ice?

2) Koliko je ru`a ukupno zasa|eno?

Na ekskurziju je po{lo 48 de~aka i 4 grupe po 13 devoj~ica. Koliko je ukupno u~enika krenulo na ekskurziju?

Jedno stado ima 57, a drugo 39 ovaca bele i crne boje. Broj belih ovaca je 7 puta ve}i od broja crnih. Koliko je belih, a koliko crnih ovaca u ova dva stada?

Belih je

Crnih je

4.

5.

6.

2.

3.

1.

Page 118: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove

11�

Takmi~e se vrapci i kukavice ko }e uhvatiti vi{e gusenica. Vrabac ka`e:– Nas 7 vrabaca ulovilo je 56 gusenica.Kukavica mu odgovori:– A nas 2 kukavice ulovimo koliko 9 vrabaca.Po koliko gusenica ulovi:

– svaki vrabac;

– svaka kukavica?

Otac je 7 puta stariji od sina, a wegova k}i je 3 godine mla|a od svog brata. Ako k}i ima 2 godine, koliko godina ima:

– sin;

– otac?

Zapi{i vreme koje pokazuje ~asovnik:

pre podne; posle podne.

12 1 2 3

4 5 6

11 10

9

8 7

12 1 2 3

4 5 6

11 10

9

8 7

12 1 2 3

4 5 6

11 10

9

8 7

12 1 2 3

4 5 6

11 10

9

8 7

Jovan je 1 ~as brao jagode, 12

~asa je brao tre{we i 30 minuta maline.

Koliko je vremena Jovan proveo beru}i vo}e?

~. min. ~. min. ~. min. ~. min.

9.

10.

7.

8.

Page 119: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove
Page 120: Marko M. Igwatovi} - uciteljicasladja2.files.wordpress.com · 2. ^itawe i pisawe brojeva do 100 ... Tablica mno`ewa i deqewa ... U kvadrati}e upi{i desetice do 100. 3) U trouglove