Marketing Za Poslovne Tajnice (1)

 • View
  27

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Marketing za poslovne tajnice

Text of Marketing Za Poslovne Tajnice (1)

 • 1

  MARKETING Definicija: MARKETING proces planiranja, stvaranja proizvoda i usluga, odreivanja njihovih cijena,

  promocije i distribucije da bi se izvrila razmjena koja zadovoljava ciljeve pojedinaca i organizacija

  obuhvaa aktivnosti koje prethode proizvodnji proizvoda i usluga, poslijeprodajne aktivnosti i sva 4 elementa marketinkog miksa dugorona orijentacija, sagledavanje ne samo sadanjeg ve i budueg stanja u poslovanju

  Elementi koji utjeu na primjenu marketinga: potroai, kokurenti, distribucuja, razlike u resursima poduzea, kulturi, ciljevima Marketinki pristup = uspjeh se mora pripemati (glavni cilj) Marketinka koncepcija: omoguava poduzeu da se na optimalan nain prilagodi okruenju i poslovnoj politici = znanja i vjetine prilagodbe svojih proizvoda i usluga zahtjevima trita Ciljevi marketinga (Kotler) je maksimizacija:

  1. ukupne potronje (poveana potronja stvara poveanu proizvodnju koja stvara uvjete za

  zapoljavanje morate troiti da biste se mogli zaposliti) 2. zadovoljstva potroaa (mjereno koliinom, kvalitetom, povoljnim cijenama,

  dostupnou) 3. odabira potroaa (stvaranjem raznolike ponude, irokog asortimana) 4. kvalitete ivljenja (zatita potroaa, ekoloki zahtjevi i sl.)

  Poetak marketinga 1900g. u SAD, u okviru marginalizma i neoklasie kole. 60-tih pojava kole upravljanja marketingom u vrijeme masovne proizvodnje. Doprinos kole upravaljanja marketingom 1. upravljanje potranjom i utjecanje na razinu, vrijeme i sastav potranje to da ona pomogne organizaciji da ostvari svoje ciljeve, 2. shvaanje marketinga kao drutvenog i poslovnog sustava Kotler: 8 moguih stanja potranje: 1. prikrivena, 2. padajua, 3. neredovita, 4. puna, 5. nema potranje, 6. negativna, 7. prekomjerna, 8. tetna Marketing sustav s kontrolirajuim varijablama kojima se bave marketinki strunjaci (okoli) i nekontrolirajuim varijablama (potroai/kupci) Marketinki miks: 4P (Product, Place, Promotion, Price) Djelotvornost marketinkog miksa iz 2 postavke: 1. kombinacija pravog proizvoda, na pravom mjestu, uz pravu promociju i pravu cijenu ima bolji uinak od nepovezanog ulaska na trite 2. istovremenost ulaska kombinacije na trite (nijedan element 4p ne smije iskakati jer se inae

 • 2

  gube efekti) KONCEPCIJA MARKETINGA: 1. TRITE a) ponuda b) potranja c) roba (proizvod) d) konkurencija 2. POTREBE 1. TRITE: Def: TRITE = posrednik izmeu proizvodnje dobara i potreba ljudi za odreenim dobrima Trite ine: 1. ljudi (kupci, potroai, proizvoai, posrednici, prijevoznici, bankari i sl) 2. prostor gdje se razmjenjuju dobra (gradski, lokalni, nacionalni, meunarodni) 3. vrijeme (prolo, sadanje, budue) 4. institucije koje omoguuju i olakavaju razmjenu (trgovine, banke, osig.drutva i sl.) Kategorije trita: 1. ponuda 2. potrnja 3. roba (proizvod) 4. konkurencija Ponuda: Def: PONUDA = koliina vrijednosti (u obliku proizvoda, usluga, znanja, ljudi, opreme)

  ponuena pod odreenim uvjetima (cijena), na odreenom prostoru (od lokalnog do globalnog), u odreeno vrijeme

  Struktura ponude sastoji se od: 1. ukupne proizvodnje (svi proizvoai unutar nacionalnog prostora) 2. zaliha (iz prole proizvodnje) 3. uvoza (inozemna proizvodnja)

  4. robnih rezervi (vane za proizvode eer, brano, ulj, naftni derivati, pomou kojih vlada regulira cijene na tritu na nain da ubacuje u ponudu proizvode s tendencijom porasta cijena)

  Zadatak strunjaka za marketing = oblikovati sadraj i oblik ponude Potranja: Def: POTRANJA = koliina i vrsta vrijednosti koju ljudi (poduzea, organizacije) trae u razmjeni na

  tritu da bi njome podmirili svoje potrebe ili rijeili probleme u poslovanju

 • 3

  Za marketing, osim veliine (koliine) potranje, vana je i kvalitativna struktura potranje = mogue je utjecati na kvantitetu i kvalitetu potranje i na taj nain ju poveavati Potranja (kao ekonomska kategorija) = platena novana sposobnost pojedinca za podmiivanje potreba u trinom obliku razmjene Roba: Def: ROBA = svaka vrijednost koja se realizira na tritu (proizvodi, znanje, ljudi, prostor,

  poduzea, institucije,spomenici i sl.). Strukturu robe ine: 1. upotrebna svojstva (korisnost, funkcionalnost, kvaliteta, irina i razliitost

  primjene) 2. razmjenska svojstva (prepoznatljivost u odnosu na drugu robu: ime, marka,

  image, dizajn, ambalaa, pakiranje) Marketing: svojim strategijama i taktikama preteno naglaava razmjenska svojstva robe (diferencirani marketing) razliitim segmentima trita Konkurencija: Def: KONKURENCIJA = suparnitvo u ekonomiji i poslovanju, borba za potroae, kupce,

  trite koje donosi profit poduzeu ili bogatstvo dravi

  Konkurentska prednost: stie se i odrava znanjem, strunou, motiviranou zaposlenika, kulturom organizacije, etikim ponaanjem u poslovanju, uenjem i samousavravanjem te se dimenzije vrlo teko kopiraju u konkurentskoj borbi Danas primarna brza primjena znanja, brzina, dinaminost i fleksibilnost u prilagdljivosti promjenama okoline bri pobjeuje sporijeg, u globalizaciji sve manje vaan prostor gdje se obavlja neka poslovna aktivnost 2. POTREBE: Maslow: Potreba je osjeaj nedostatka, neimanja neeg, to izaziva tenziju, tenzija pokree na akciju s ciljem uklanjanja nelagode izazvane tenzijo zbog nedostatka. Zadatak je pronai nain da se ponovno uspostavi poremeena ravnotea. Ljestvica potreba: Fizioloke potrebe, potreba za sigurnosti, potreba za ljubavlju i pripadanjem, potreba

  za potovanjem i uvaavanjem i potreba za samorealizacijom (Maslow) Potrebe su izvan kategorije trita, ali u okviru sutine koncepcije marketinga. Potrebe saznanja iz nekoliko znanstvenih disciplina: antropologije, psihologije, sociologije, socijalne psihologije, filozofije.

 • 4

  Potrebe u ekonomiji: ulaze u sferu ekonomije preko potranje novac ovjeku daje kupovnu mi da podmiri svoje potrebe na tritu. Kotler: stav teoretiara marketinga prema ljudskim potrebama podruje utjecaja marketinga je u sferi elja i preferencija i u potranji. Marketing utjee na koliinu i vrijednost potranje usmjerava odluku potroaa o kupnji

  odreene vrijednosti strategije i taktike marketinga utjeu na poveanje elje i preferencije kod potroaa koncepcija marketinga poiva na zadovoljavanju potreba u njegovoj ulozi potroaa MARKETING NE ZADOVOLJAVA POTREBE VE POTRANJU, NA NAIN DA STRATEGIJAMA I TAKTIKAMA INDIREKTNO UTJEE NA POTREBE I PRIORITET NJIHOVOG ZADOVOLJAVANJA. - 2 mehanizma djelovanja na ljudske potrebe u marketingu:

  1. usmjeravanje potreba na tono odreene proizvode i usluge (karakteristino za razvijene zemlje s bogatom ponudom)

  2. diktat nad potrebama (u siromanim zemljama gdje vlada utvruje poeljne potrebe stanovniva koje imaju prioritet u podmirivanju)

  Kotler: poduzea i organizacije u nastupu na trite mogu koristiti razliite koncepcije: 1. proizvodna koncepcija nastupa na tritu: najstarija (SAD,EU), potroai trae proizvode koji su jeftini i maksimalno dostupni na tritu, da bi bili jeftini proizvodnja mora biti masovna. Zadatak marketinga: istraivanje trita o veliini i karakteristikama potranje 2. koncepcija proizvoda: potroai preferiraju ponudu proizvoda koji su kvalitetni, funkcionalni i imaju iroku primjenu a nisu pretjerano skupi. Zadatak marketinga: reaktivni marketing, odgovor na promjene potranje na tritu, istraivanje promjena na tritu, poboljanje i usavravanje svojstava proizvoda. Rezultiralo marketinkom kartkovidnou (preveliki naglasak na proizvod, a premalo na vrijednosti koje potroai trae na tritu). 3. prodajna koncepcija: stav da potroai ne znaju to ele, ne snalaze se u velikoj i raznovrsnoj ponudi pa im treba rei to je za njih dobro. Zadatak marketinga: snana i agresivna promocija kojom se nagovara na kupnju proizvoda koji im nisu potrebni niti ih ele ponuda vrijednosti koje nisu traene. 4. marketinka koncepcija: 5 principa kojia se definira tko je potroa. Prvi: potroa je najvaniji bez obzira na nain komuniciranja s njim. Drugi: potroa ne ovisi o nama ve mi o njemu. Trei: potroa

 • 5

  ne nije smetalo ve na cilj, on nama ini uslugu dajui nam priliku da ga moemo usluiti. etvrti: potroa je uvijek u pravu. Peti: potroa nam povjerava svoj novac, potrebe i elje a na zadatak je da ga zadovoljimo na obostranu korist i zadovoljstvo. 5. drutveni marketing: nastao pod utjecajem pokreta za zatitu potroaa i pokreta za zatitu okolia, to je humaniji aspekt koncepcije marketinga poslovanje poduzea usmjerava se na dugoronu dobrobit ovjeka i drutva a ne samo na kratkorono zadovoljstvo potroaa i profit poduzea. OKRUENJE MARKETINGA Marketinki program planira se, provodi i njime se upravlja u odreenom okruenju 1. vanjskom (eksternom) i 2. unutarnjem (internom) Vanjsko (eksterno) okruenje: na koje poduzee ne moe djelovati niti ih kontrolirati, promatra se makrookruenje (demografija, konkurencija, kulturne, drutvene, politike, ekonomske snage i tehnologija), i mikrookruenje (djelomino moe na njih djelovati: trite, dobavljai i posrednici) Unutarnje (interno) okruenje: varijable na koje poduzee moe djelovati i koje se mogu u potpunosti kontrolirati (resursi s kojima poduzee raspolae: lokacija, image, ljudski potencijali, financijski resursi, istraivanje i razvoj, proizvodni kapaciteti). 4 pristupa praenja i analize okruenja: 1. linijsko upravljanje: voditeljima delegirane obveze praenja i analize okruenja kao dodatne aktivnosti uz postojee odgovornosti izaziva otpor zbog nametanja dodatnih poslova 2. strateki planer: praenje i analizu provodi strunjak nedostatak to ne pozna detaljno pojedine poslovne jedinice 3. posebna organizacijska jedinica: tim strunjaka koji kontinuir