Mark Alpert - Konacna Teorija

Embed Size (px)

Citation preview

www.eknjige.forumer.com

www.eknjige.forumer.com

Mark Alpert Konana teorija

Za Lizu, koja je moj svet ispunila udima

Osloboena mo atoma promenilaje sve osim naeg naina razmiljanja, zato se kreemo prema katastrofi bez premca. ALBERT AJNTAJN

PRVO POGLAVLJE

Hans Valter Klajnrnan, jedan od najveih teorijskih fiziara naeg doba, davio se u svojoj kadi za kupanje. Stranac sa dugakim, ilavim rukama pritiskao mu je ramena na porcelansko dno kade. Mada je voda bila duboka svega trideset centimetara, ruke koje su ga vrsto stezale spreavale su Hansa da izdigne lice iz vode. Grebao je straneve ake pokuavajui da olabavi stisak, ali ovek je bio shtarker, mladi opaki grubijan, a Hans je bio sedamdesetdevetogodinjak sa artritisom i slabim srcem. Mlatarajui rukama, udario je u bone strane kade, a mlaka voda je zapljuskala svuda oko njega. Nije mogao jasno da sagleda svog napadaa ovekovo lice je bilo tek nejasna, zamagljena mrlja. Mora da se shtarker kriom uvukao u njegov stan kroz

www.eknjige.forumer.com

otvoren prozor nedaleko od poarnog izlaza i potom pojurio u kupatilo poto je shvatio da je Hans unutra. * Furijeov red je matematika operacija kojom se periodina funkcija razlae na sumu jednostavnih oscilatornih funkcija, odnosno sinuse i kosinuse, radi jednostavnije analize. Naziv je dobila po francuskom matematiaru ozefu Furijeu (17681830). (Prim, prev.) Dok se Hans nemono batrgao, osetio je sve vei pritisak u grudima. Poeo je u sreditu, tik ispod prsne kosti, i zaas mu je ispunio ceo grudni ko. Negativni pritisak koji je sa svih strana gurao ka unutra, stiskajui mu plua. U roku od nekoliko sekundi vrelina guenja podigla mu se u vrat, a Hans je otvorio usta davei se. Mlaka voda mu je pojurila niz grlo, a Hans se sada pretvorio u stvorenje iste panike, ivotinju koja se koprcala i izvijala u samrtnim grevima. Ne, ne, ne, ne, ne, ne! Zatim se umirio, i dok mu se vid maglio, video je samo kako se talasii mrekaju na povrini vode svega nekoliko centimetara iznad njegovog lica. Furijeov red,* pomislio je. Tako su divni. Ali to nije bio kraj, ne jo. Kada se Hans osvestio, leao je potrbuke na hladnim podnim ploicama, iskaljavajui vodu. One jabuice su gabolele, eludac mu se prevrtao, a svaki udisaj vazduha je prestavljao pravu agoniju. Povratak u ivot zapravo je bio znatno bolniji od umiranja. Zatim je osetio otar bol u leima, tano izmeu pleki, i zauo kako neko govori veselim glasom: Vreme je za buenje!" Stranac ga je zgrabio za laktove i prevrnuo na lea. Hans je potiljkom udario u mokre ploice. Jo uvek s mukom udiui vazduh, Hans je pogledao nagore u napadaa koji je kleao na prostirci kupatila. Grdosija od najmanje stotinu kilograma. Miiava ramena nadimala su mu se ispod crne majice, a maskirne pantalone bile su mu uvuene u crne kone izme. elava glava, nesrazmerno mala u poreenju s ogromnim telom, sa dvodnevnim ekinjama na obrazima i sivim oiljkom na vilici. Najverovatnije narkoman, pretpostavio je Hans. Poto me ubije, ispreturae stan u potrazi za dragocenostima. Tek tada e glupi putz shvatiti da nemam ni jedan jedini prokleti cent.

www.eknjige.forumer.com

Shtarkerje razvukao tanke usne u osmeh. Sada emo malice da porazgovaramo, zar ne? Moete me zvati Simon, ukoliko elite." ovek je govorio neobinim naglaskom ije poreklo Hans nije mogao tano da odredi. Oi su mu bile sitne i smekaste, nos slomljen, a koa mu je imala boju izbledele opeke. Crte lica mu behu rune, ali neodreene mogao je da bude panac, Rus, ili Turin, maltene bilo ta. Hans je pokuao da kae ta eli?" ali kada je otvorio usta, samo je ponovo povratio. Simon je delovao zabavljeno. Da, da, ao mi je zbog toga. Meutim, morao sam da vaiti pokaem da sam ozbiljan. A to je najbolje uiniti to pre, zar ne?" * Putz, drkadija na jidiu. (Prim, prev.) Za divno udo, Hans se vie nije plaio. Ve je prihvatio injenicu da e ga ovaj stranac na kraju ubiti. Meutim, uznemiravala gaje krajnja besramnost ovog oveka koji se smeio dok je Hans leao nag kao od majke roen na podu. Bilo mu je jasno ta e se sledee dogoditi: Simon e mu narediti da kae broj svoje kreditne kartice. Isto to se desilo Hansovoj susetki, osamdesetdvogodinjoj starici koju su lopovi napali u njenom stanu i batinali sve dok im nije otkrila broj kreditne kartice. Ne, Hans se nije plaio bio je besan! Iskaljao je poslednje kapljice vode iz grla i pridigao se na laktove. Ovog puta si napravio greku, ganefe* Nemam ni prebijene pare. Nemam ak ni kreditnu karticu." Ne elim vae pare, doktore Klajnrnan. Zanima me fizika, a ne novac. Upoznati ste s tom tematikom, pretpostavljam?" Hans se isprva samo jo vie raestio. Da li me ovaj putz ismeva? ta on misli ko je? Meutim, nakon nekoliko trenutaka znatno uznemirujue pitanje palo mu je na pamet: Kako je ovaj ovek saznao kako se zovem? I kako zna da sam fiziar? Simon je naizgled pogodio o emu Hans razmilja. Nemojte biti toliko iznenaeni, profesore. Nisam toliko neuk koliko izgledam. Moda nemam nikakve fakultetske diplome, ali veoma brzo uim." Hans je dosad ve naslutio da ovaj ovek nije nikakav narkoman. Ko si ti? ta trai ovde?"

www.eknjige.forumer.com

Mislite o tome kao o istraivakom projektu. O veoma izazovnoj i ezoterinoj temi." Osmeh mu se proirio. Nerado priznajem da pojedine jednaine nije bilo tako lako razumeti. No, ja imam neke prijatelje, shvatate, a oni su mi ih veoma dobro objasnili." Prijatelje? Kako to misli, prijatelje?" Pa, moda sam upotrebio pogrenu re. Klijenti bi verovatno bila bolja. Imam neke veoma dobro informisane i bogate klijente. A oni su me unajmili da od vas izvuem odreene informacije." O emu to govori? Jesi li ti nekakav pijun?" Simon se zakikotao. Ne, ne, nisam nita toliko grandiozno. Ja sam nezavisni preduzima. Neka na tome ostane." * Ganef, bitanga, lupe, nitkov na jidiu. (Prim, prev.) Hansov mozak je radio punom parom. Shtarkerje bio pijun, ili moda terorista. Nije mu bilo sasvim jasno za koga ovek tano radi Iran? Severnu Koreju? Al kaidu? ali to zapravo nije ni bilo naroito bitno. Svi oni su bili isti. Meutim, Hans nije razumeo zbog ega je kopilan napao upravo njega od svih ljudi. Poput veine nuklearnih fiziara svoje generacije, Hans je tokom pedesetih i ezdesetih godina 20. veka obavljao pojedine strogo poverljive poslie za ministarstvo odbrane Sjedinjenih Amerikih Drava, ali je njegovu pravu specijalnost predstavljalo prouavanje radioaktivnosti. Nikada nije uestvovao u projektovanju ili izradi atomske bombe, a najvei deo naune karijere je proveo bavei se teorijskim istraivanjima koja nisu imala nikakve veze sa vojskom. Onda imam neke loe vesti za tvoje klijente, ko god oni bili", rekao je Hans. Nameraili su se na pogrenog fiziara." Simon je odmahnuo glavom. Ne, mislim da nisu." Kakve to informacije misli da mogu da ti pruim? Neto o obogaivanju uranijuma? Ne znam ama ba nita o tome! Kao ni o konstrukciji nuklearnih bojevih glava. Moje polje izuavanja je fizika elementarnih estica, a ne nuklearni

www.eknjige.forumer.com

ininjering. Svi moji radovi su dostupni na internetu; nema nieg tajnog u vezi s njima!" Stranac je spokojno slegnuo ramenima. Plaim se da ste izveli pogrean zakljuak. Nije me briga za nuklearne glave i ba me briga za vae radove. Zanima me nauni rad druge osobe, a ne va." Zato ste onda u mom stanu? Jeste li dobili pogrenu adresu?" Simonovo lice se smrailo. Pribio je Hansa na pod i poloio mu aku na grudni ko, a zatim se nagnuo napred kako bi se naslonio itavom teinom tela. Ta osoba je igrom sluaja neko koga ste poznavali. Va profesor na Univerzitetu Prinston pre pedeset pet godina? Lutajui Jevrejin iz Bavarske? ovek koji je napisao Zur elektrodynamik bewegter korper*? Mora da ga se seate?" Hans se borio da udahne vazduh. Shtarkerova ruka je izgledala nemogue teka. Mein gott, pomislio je. Ovo ne moe biti stvarno. Simon se nagnuo jo vie, pribliavajui lice toliko blizu Hansovom da je mogao da vidi crne dlaice unutar ovekovih nozdrva. On vam se divio, doktore Klajnman. Smatrao vas je jednim od svojih najdarovitijih asistenata. Blisko ste saraivali tokom poslednjih godina njegovog ivota, zar ne?" Hans nije mogao da odgovori ak ni daje to eleo. Simon ga je pritiskao toliko snano da je oseao kako mu kimeni prljenovi struu o kimenu modinu. * O elektrodinamici tela u pokretu. (Prim, prev.) ** Teorija ujedinjenih polja. (Prim, prev.) Da, on se vama divio. Ali ono to je daleko vanije, on vam je verovao. Govorio vam je o svemu ime se bavio tokom tih godina. Ukljuujui i Einheitliche feldtheorie"** Upravo u tom trenutku Hansu je puklo rebro. Na levom boku, na spoljanjem zakrivljenju, gde je sila istezanja bila najjaa. Bol mu je planuo u grudima i Hans je otvorio usta da zavriti, ali nije mogao da udahne dovoljno vazduha ak ni da zastenje. Oh gott, gott im himmell Istog asa njegov racionalni um raspao se u paramparad, a on je bio preplaen, bio je uasnut! Zbog toga to je napokon

www.eknjige.forumer.com

uvideo ta ovaj stranac zaista eli od njega, i zato to je znao da na kraju nee moi da mu se odupre. Simon je najzad popustio pritisak i uklonio ruku sa Hansovih grudi. Hans je duboko udahnuo, i dok mu je vazduh ulazio u plua, ponovo je osetio otar ubod bola u levom boku. Pluna maramica mu je bila pokidana, to je znailo da e mu levo pluno krilo ubrzo otkazati. Plakao je od bola i drhtao sa svakim udisajem vazduha. Simon je stajao nad njim drei ruke na bokovima, vedro se smeei, prilino zadovoljan svojim delom. Dakle, da li se konano razumemo? Shvatate li ta traim?" Hans je klimnuo glavom, a zatim sklopio oi. ao mi je, Herr doktore, pomislio je Hans. Sada u vas izdati. U mislima je opet ugledao profesora, video ga je jasno kao da veliki ovek stoji upravo tu pred njim u kupatilu. Meutim, uopte nije liio na fotografije koje su svima bile poznate, na neurednog genija sa razbaruenom sedom kosom. Hans se seao profesora iz poslednjih nekoliko meseci njegovog ivota. Usukani obrazi, upale oi, poraeni izraz na licu. ovek koji je nazreo istinu, ali zarad dobrobiti sveta nije smeo daje naglas izgovori. Hans je osetio udarac u boku, tik ispod polomljenog rebra. Bol mu je sevnuo kroz trup, a oi mu se naglo otvorie. Simonova kona izma je poivala na Hansovom obnaenom kuku. Nemamo vremena za spavanje", rekao je. Moramo mnogo toga da uradimo. Doneu vam list papira iz vaeg radnog stola, a vi ete sve lepo da napiete." Okrenuo se i krenuo iz kupatila. Ukoliko neto ne budem razumeo, vi ete to natenane da mi objasnite. Kao na seminaru. Ko zna, moda ete ak i uivati u tome." Simon je krenuo niz hodnik prema Hansovoj spavaoj sobi. Trenutak kasnije, Hans je zauo zvukove premetaine. Sa strancem van vidokruga, deli Hansovog straha je iezao i on je ponovo bio u stanju da suvislo razmilja, barem dok se kukin sin ne vrati u kupatilo. A mislio je o shtarkerovim izmama, njegovim ulatenim, crnim, vojnikim izmama. Hans je osetio nalet gaenja. ovek je pokuavao da lii na nacistu. U sutini, on je upravo to i bio, nacista, nimalo drugaiji od razbojnika u smeim uniformama koje je Hans video kako mariraju ulicama Frankfurta kada mu je bilo sedam godina. A ti ljudi za koje je Simon radio, ti bezimeni klijenti"? Ko su oni bili, ako ne nacisti?

www.eknjige.forumer.com

Simon se vratio u kupatilo sa kemijskom olovkom u jednoj aci i belenicom u drugoj. U redu, krenite od samog poetka", rekao je. elim da mi napiete revidiranu jednainu polja." Nagnuo se pruajui mu hemijsku i belenicu, ali Hans ih nije uzeo. Plua su mu otkazivala i svaki dah je predstavljao muenje, ali nije nameravao da pomogne ovom nacisti. Tornjaj se doavola", prodahtao je. Simon mu je uputio blago prekoran pogled kakav se upuuje nestanom petogodinjaku. Znate ta, doktore Klajnman? ini mi se da vam je potrebno jo jedno kupanje." Stranac je glatkim pokretom podigao Hansa sa poda i ponovo ga uronio ispod vode. Hans se jo jednom borio da podigne lice na povrinu, iznova udarajui rukama u ivice kade dok je grebao shtarkerove ruke. Ako nita drugo, drugi put je bio jo strasniji od prvog, zato to je Hans sada tano znao ta ga eka agonija guenja, mahnito batrganje, i naposletku bezumno poniranje u tminu. Hans je ovog puta pao znatno dublje u nesvest Bio mu je potreban ogroman napor da izroni iz mranog ambisa, pa ak i nakon to je otvorio oi, oseao se kao da se nije u potpunosti razbudio. Vidno polje mu je bilo zamagljeno po ivicama, i mogao je da guta vazduh samo u plitkim udisajima. Jeste li ivi, doktore Klajnman? ujete li me?" Glas je sada bio nerazgovetan i priguen. Kada je Hans podigao pogled, ugledao je obris shtarkera, ali mu je sada izgledalo kao da je ovekovo telo okrueno polusenkom vibrirajuih estica. Zaista bih voleo kada biste bili malice razumniji, doktore Klajnman. Ukoliko logino sagledate situaciju, shvatiete daje sve ovo okolianje nepotrebno. Ne moete veno da skrivate neto poput ovoga." Hans je pomnije osmotrio polutamu koja je obavijala oveka i uvideo da estice zapravo ne vibriraju one su nastajale i nestajale u trenutku, parovi estica i antiestica koji su se magino pojavljivali iz kvantnog vakuuma, a zatim podjednako brzo nestajali. Ovo je zapanjujue, pomislio je Hans. Kad bih samo imao kameru! ak i da nam ne pomognete, moji klijenti e na kraju ipak dobiti ono to ele. Moda to niste znali, ali va profesor se poverio i drugim asistentima. Smatrao je

www.eknjige.forumer.com

da bi bilo pametno da razdeli informacije meu njima. Ve smo kontaktirali s nekima od te postarije gospode, i bili su prilino predusretljivi. Na ovaj ih onaj nain, dobiemo ono to nam je potrebno. Pa zato stoga ne biste olakali sebi muke?" Izgledalo je kao da kratkotrajne, prolazne estice postaju sve vee dok je Hans zurio u njih. Kada ih je podrobnije osmotrio, postalo mu je jasno da to uopte nisu estice ve zapravo beskrajno tanke strune koje su se protezale iz jedne zavese prostora u drugu. Strune su podrhtavale izmeu lelujavih zavesa, koje su se uvijale u cevi i konuse i manifolde.* A itav sloeni ples odvijao se ba kako je predvieno, tano onako kako je Herr doktor opisao! ao mi je, doktore Klajnrnan, ali moje strpljenje je pri kraju. Ne uivam u ovome, ali vi mi zaista ne ostavljate drugi izbor." ovek ga je triput utnuo u levu stranu grudi, ali Hans to nije ak ni osetio. Prozrana zavesa prostora obmotala se oko njega. Hans je mogao da ih sagleda jasno kao dan, poput talasastih povri od duvanog stakla, bletavih i neprobojnih, a ipak mekih na dodir. No, ovek oigledno nije mogao da ih vidi. Ko je bio ovaj tip, uopte? Izgledao je poput klovna, stojei tu u crnim konim izmama. Zar ih ne vidi?" proaptao je Hans. Nalaze ti se tano pred oima!" ovek je uzdahnuo. Pretpostavljam da ovo zahteva znatno energiniju vrstu ubeivanja." Vratio se u hodnik i otvorio vrata ostave za rublje. Da vidimo ta imamo ovde." Posle nekoliko trenutaka se vratio u kupatilo nosei u rukama plastinu bocu sa alkoholom i peglu na vodenu paru. Doktore Klajnrnan, moete li da mi kaete gde se nalazi najblia utinica?" * Manifoldi ili mnogostrukosti, apstraktni matematiki prostori u kojima svaka taka ima okolinu koja podsea na euklidovski prostor, ali ija globalna struktura moe biti komplikovanija. (Prim, prev.) www.eknjige.forumer.com

www.eknjige.forumer.com

Hans je sasvim zaboravio na prisustvo oveka. Nije video nita izuzev ipkastih nabora univerzuma, koji su se borali oko njega poput beskrajnog mekanog ebeta.

DRUGO POGLAVLJE

Dejvid Svift je bio u neobino dobrom raspoloenju. On i Dona, njegov sedmogodinji sin, upravo su proveli predivno popodne u Central parku. Da krunie dan, Dejvid im je kupio sladoled od prodavca u Sedamdeset drugoj ulici, i sada su otac i sin etali kroz sparni junski suton prema stanu Dejvidove bive supruge. Dona je takode bio dobro raspoloen, zato to je desnom akom u levoj je drao sladoled u kornetu vitlao novom superkvasilicom". Dok je Dona hodao plonikom, lenjo je nianio raznorazne mete visokotehnolokom pukom na vodu prozore, potanske sanduie, jata golubova ali Dejvid nije bio zabrinut. Ispraznio je rezervoar za vodu puke pre nego to su napustili park. Dona je nekako uspevao da lie sladoled dok je istovremeno nianio niz muicu superkvasilice". Tata, objasni mi ponovo kako radi. Zato voda izlee toliko brzo?" Dejvid mu je ve dvaput objasnio itav proces, ali mu nije smetalo da ponovi. Oboavao je da vodi ovakve razgovore sa sinom. Kada pritisne tu crvenu stvaricu... ruicu za pumpu. To gura vodu iz velikog u mali rezervoar." ekaj, a gde je mali rezervoar?" Dejvid je pokazao na zadnji deo puke. Ovde. U malom rezervoaru ima malo vazduha, i kada sipa vodu u njega, onda preostaje manje mesta za vazduh. Molekuli vazduha se stiskaju jedni uz druge i zauzvrat poinju da guraju vodu." Ne razumem. Zato guraju vodu?" Zato to molekuli vazduha uvek poskakuju unaokolo, shvata? A kada ih gura jedne prema drugima, onda oni jo vie potiskuju vodu." Mogu li da ponesem puku u kolu na as prirode i drutva?" Ovaj, pa ne znam ba..." Zato da ne? To je nauka, zar ne?" Mislim da ne dozvoljavaju da se puke na vodu unose u kolu. Ali u pravu si,

www.eknjige.forumer.com

zaista ima nauke u ovoj stvarici. ovek koji je izmislio superkvasilicu bio je naunik. Nuklearni inenjer koji je radio za Nasu." Autobus je projurio niz aveniju Kolambus, a Dona gaje ispratio svojom pukom na vodu. Izgledalo je kao da polako gubi interesovanje za fiziku superkvasilice". Zato ti nisi postao naunik, tata?" Dejvid je razmislio na trenutak pre nego to mu je odgovorio. Pa ne mogu svi da budu naunici. Ali ja piem knjige o istoriji nauke i to je takoe zabavno. Na taj nain saznajem mnogo toga o uvenim ljudima kao to su Isak Njutn i Albert Ajntajn, i drim predavanja o njima." Ja ne elim to da radim. Ja u postati pravi naunik. Izmisliu svemirski brod koji moe da odleti do Plutona za pet sekundi." Bilo bi zanimljivo razgovarati o svemirskom brodu, ali je Dejvidu sada bilo nelagodno. Osetio je potrebu da popravi sopstveni poloaj u sinovljevim oima. eknjige.forumer.com Nekada davno, dok sam bio na fakultetu, bavio sam se pravom naukom. O svemiru." Dona se okrenuo od ulice i zabuljio u njega. Misli na svemirske brodove?" upitao je pun nade. Svemirske brodove koji mogu da prelete milijardu kilometara u sekundi?" Ne, mislim na nauku koja se bavi oblikom svemira. Time kako bi kosmos izgledao kada bi postojale svega dve dimenzije umesto tri." Ne razumem. ta su to dimenzije?" Univerzum sa dve dimenzije ima duinu i irinu, ali nema dubinu. Poput ogromnog arava." Dejvid je ispruio ruke sa dlanovima okrenutim nadole, kao da ravna beskrajan arav. Imao sam tog uitelja, profesora Klajnmana? On je jedan od najpametnijih naunika na elom svetu. Zajedno smo napisali nauni rad o dvodimenzionalnim univerzumima." Nauni rad?" Uzbuenje je ilelo sa Doninog lica. Da, to je ono to naunici rade piu radove o svojim otkriima. Tako da njihove kolege mogu da saznaju ta su pronali."

www.eknjige.forumer.com

Dona se vratio posmatranju saobraaja. Bilo mu je toliko dosadno da nije ak ni upitao ta znai re kolega. Pitau mamu mogu li da ponesem superkvasilicu na as prirode i drutva." Minutdva kasnije uetali su u zgradu u kojoj su Dona i njegova majka iveli. Dejvid je takoe iveo tu sve do pre dve godine, kada su se on i Karen razveli. Sada je iveo u iznajmljenom stanu neto dalje prema centru, blie njegovom poslu na Univerzitetu Kolambija. Svakog radnog dana u tri sata po podne ekao je Donu ispred kole i vraao gaje majci etiri sata kasnije. Ovakav aranman im je omoguio da izbegnu pozamaan troak unajmljivanja dadilje. Meutim, Dejvidovo raspoloenje bi se svaki put srozalo kada bi proao kroz predvorje svoje nekadanje zgrade i uao u spori lift. Oseao se kao izgnanik. Kada su napokon stigli na etrnaesti sprat, Dejvid je ugledao kako Karen stoji pred vratima stana. Jo uvek je bila odevena u radnu odeu; nosila je crne cipele sa tiklom i sivo poslovno odelo, standardnu uniformu korporacijskog advokata. Drei ruke prekrtene na grudima pomno je prouavala biveg supruga, sa oiglednim neodobravanjem posmatrajui trodnevne ekinje na Dejvidovom licu, blatom uprljane farmerice i majicu na kojoj je bilo odtampano ime njegovog softbol tima, Beskorisni istoriari. Potom je spazila superkvasilicu". Predosetivi nevolju, Dona je dodao puku Dejvidu i provukao se pored majke u stan. Moram da pikim", povikao je dok je trao prema kupatilu. Karen je zavrtela glavom dok je posmatrala puku na vodu. Zalutali uperak plave kose landarao joj je kraj levog obraza. I dalje je prelepa, pomislio je Dejvid, ali to je bila hladna lepota, ledena i nepokolebljiva. Podigla je ruku i vratila neposluni pramen na mesto. O emu si, kog avola, razmiljao?" Dejvid se unapred pripremio za ovo. Sluaj, ve sam kazao Doni pravila. Nema prskanja drugih ljudi. Bili smo u parku i gaali smo kamenje i drvee. Bilo je zabavno." Misli li daje mitraljez prikladna igraka za sedmogodinjaka?" To nije mitraljez, u redu? Osim toga, na kutiji je pisalo 'Za decu stariju od sedam godina." Karen zakilji oima i napui usne. Bio je to izraz koji je esto pravila usred uzavrele rasprave, i Dejvid ga je oduvek mrzeo. Zna li ta klinci rade sa ovim

www.eknjige.forumer.com

superkvasilicama?" upitala je. Sino sam gledala reportau o njima na vestima. Grupa klinaca iz Stejten Ajlanda umesto vode je sipala benzin u rezervoar kako bi pretvorili puku u baca plamena. Zamalo su spalili itav komiluk." Dejvid je duboko uzdahnuo. Vie nije eleo da se svaa s Karen. Zbog toga su se i razveli sve vreme su se svaali pred Donom. Tako da uopte nije bilo smisla nastavljati ovaj razgovor. Dobro, dobro, smiri se. Samo mi reci ta eli da uradim." Ponesi puku kui sa sobom. Moe dozvoliti Doni da se igra s njom dok je s tobom, ali ja ne elim tu stvar u svom domu." Pre nego to je Dejvid stigao da odgovori, zauo je zvonjavu fiksnog telefona iz unutranjosti stana. Potom je uo kako Dona vie: Ja u se javiti!" Karen skrenu pogled i na trenutak je izgledalo kao da e pojuriti prema telefonu, ali je umesto toga iskrenula glavu u stranu kako bi bolje ula. Dejvid se zapitao zove li je to njen novi deko. Karen je poela da se zabavlja sa drugim advokatom, srdanim sedokosim gospodinom sa dve bive supruge i mnogo novca. Dejvid nije bio ljubomoran na uobiajen nain njegova strast prema Karen odavno je iilela. Meutim, nije mogao da podnese pomisao na to da se taj licemerni glupan drui sa Donom. Dona je doao do ulaznih vrata sa beinim telefonom u rukama. Stao je kao ukopan, verovatno zbunjen uznemirenim izrazima na licima svojih roditelja. Potom je pruio slualicu Dejvidu. Tebe trae, tata." Karenino lice se snudilo. Delovala je izdano. To je udno. Zato bi tebe iko zvao ovde? Zar nemaju tvoj novi broj?" Dona je slegnuo ramenima. ovek na telefonu je rekao da je iz policije." Dejvid je sedeo na zadnjem seditu taksija koji je ubrzavao na sever prema bolnici Sveti Luka. Padao je mrak, a svi parovi eljni provoda utorkom uvee okupljali su se ispred restorana i barova na aveniji Amsterdam. Dok je taksi jurio pored sporih autobusa i kamioneta, Dejvid je zurio u neonske reklame iznad restorana, a bletava narandasta slova proletala su mu pred oima. Napadnut, kazao je policijski detektiv. Profesor Klajnman je napadnut u svom stanu u Sto dvadeset sedmoj ulici. Sada je leao u kritinom stanju na Odeljenju

www.eknjige.forumer.com

intenzivne nege u bolnici Sveti Luka. I traio je da vidi Dejvida Svifta. Proaptao je Dejvidov broj telefona bolniarima. Bolje pourite, rekao mu je detektiv. Dejvid gaje upitao: Zato? ta nije u redu?", a detektiv mu je odgovorio: Samo pourite." Dejvid se vrpoljio na seditu od oseanja krivice. Nije video profesora Klajnmana ve due od tri godine. Starac je maltene postao pustinjak otkako je penzionisan sa Odeljenja za fiziku Univerziteta Kolambija. iveo je u siunom stanu na obodu zapadnog Harlema, i poklonio je sav svoj novac Izraelu. Bez ene, bez dece. Fizika je predstavljala itav njegov ivot. Dvadeset godina ranije, dok je Dejvid bio na postdiplomskim studijama, Klajnman je bio njegov mentor. Dejvidu se ovek svideo od samog poetka. Nije bio ni uzdran niti strog, i esto je govorio na jidiu za vreme svojih predavanja o kvantnoj teoriji. Dejvid je jedanput nedeljno odlazio u Klajnmanov kabinet da bi sluao kako profesor razjanjava misterije talasnih funkcija i virtuelnih estica. Naalost, sva strpljiva objanjenja nisu bila dovoljna; nakon dve godine osujeenosti, Dejvid je morao da prizna daje zagrizao vie nego to moe da proguta. Jednostavno, nije bio dovoljno pametan da bude fiziar. Stoga je napustio specijalistike studije i prebacio se na sledeu najbolju stvar: doktorat iz istorije prirodnih nauka. * U fizici, virtuelne estice su estice velike mase koje postoje veoma kratak period vremena, ne naruavajui zakon ouvanja energije. (Prim, prev.) Klajnman je bio razoaran, ali pun razumevanja. Uprkos neuspehu na studijama fizike, Dejvid je starcu prirastao za srce. Ostali su u kontaktu tokom sledeih deset godina, a nakon to je Dejvid zapoeo istraivanje za svoju knjigu studiju o saradnji Alberta Ajntajna sa mnogobrojnim asistentima Klajnman mu je ponudio pomo u vidu vlastitih seanja o oveku kojeg je nazivao Herr doktor. Knjiga Na pleima divova postigla je neverovatan uspeh i izgradila Dejvidovu reputaciju. Sada je bio redovan profesor na Odeljenju istorije prirodnih nauka Univerziteta Kolambija. No, Dejvid je znao da to nije naroito bitno. U poreenju sa genijem poput Klajnmana, on nije postigao ba nita u ivotu.

www.eknjige.forumer.com

Taksi se uz kripu konica zaustavio ispred ulaza u Odeljenje intenzivne nege bolnice Sveti Luka. Poto je platio vozau, Dejvid je protrao kroz pomina staklena vrata i istog asa spazio trojicu policajaca koji su stajali pored stola za prijem. Dvojica su bili u uniformama: sredoveni narednik sa pozamanim stomakom i visoki, goljavi pozornik koji je izgledao kao daje tekjue zavrio srednju kolu. Trei ovek je bio detektiv u civilu, lepukasti Latinoamerikanac u besprekorno ispeglanom odelu. To je ovek koji me je pozvao, pomislio je Dejvid. Setio se prezimena: Rodrigez. Dok mu je srce tuklo u grudima, Dejvid je priao policajcima. Izvinite? Ja sam Dejvid Svift. Jeste li vi detektiv Rodrigez?" Detektiv je trezveno klimnuo glavom. Meutim, dvojica pozornika su se veselo domunavali. Trbuasti narednik se nasmeio Dejvidu. Hej, imate li vi dozvolu za tu stvaricu?" Pokazao je rukom na superkvasilicu". Dejvid je bio toliko rastrojen da je sasvim zaboravio na to da jo uvek dri u rukama Doninu puku na vodu. Rodrigez se namrtio na narednika. Bio je slika i prilika poslovnosti. Hvala vam na dolasku, gospodine Svift. Jeste li vi roak gospodina Klajnmana?" Ne, nisam, ja sam mu samo prijatelj. Bivi student, zapravo." Detektiv je izgledao donekle zbunjeno. On je bio va profesor?" Da, na Univerzitetu Kolambija. Kako je on? Da li je teko povreen?" Rodrigez je poloio ruku na Dejvidovo rame. Molim vas, poite s nama. Pri svesti je, ali ne odgovara na naa pitanja. Insistira na tome da razgovara jedino s vama." Detektiv je poveo Dejvida niz hodnik, dok su dvojica pozornika hodala na zaelju. Proli su pored dve medicinske sestre koje su ih ozbiljno pogledale. To nije bio dobar znak. ta se desilo?" upitao je Dejvid. Kazali ste da ga je neko napao?" Upravo pravimo uviaj o provali", rekao je Rodrigez ravnoduno. Neko je s druge strane ulice video kako nepoznati ovek ulazi u stan gospodina Klajnmana preko poarnih merdevina. Kada je patrola pristigla, pronali su gospodina Klajnmana u kupatilu, u kritinom stanju. To je sve to za sada znamo." Kako to mislite, u kritinom stanju?" Detektiv je gledao pravo ispred sebe. Ma ko daje ovo uradio, u pitanju je veoma bolesna osoba. Gospodin Klajnrnan ima opekotine treeg stepena na licu, grudima

www.eknjige.forumer.com

i genitalijama. Takoe, jedno pluno krilo mu je probueno, a povreeni su mu i jo neki unutranji organi. Doktori kau da mu srce otkazuje. Veoma mi je ao, gospodine Svift." Dejvidu se grlo stegnulo. Zar ne mogu da ga operiu?" Rodrigez je odmahnuo glavom. Ne bi preiveo operaciju." Prokletstvo", promumlao je Dejvid. Oseao je vie gnev nego alost. Stegnuo je pesnice kada je pomislio na to kako doktora Hansa Valtera Klajnmana, tog ljubaznog i briljantnog starca, mlati neka sadistika ulina protuva. Doli su do prostorije sa natpisom OKSOBA na vratima. Dejvid je kroz vrata ugledao jo dve medicinske sestre u zelenoj odei, koje su stajale pored kreveta okruenog medicinskim aparatima kardiografom, defibrilatorom i stalkom za infuziju. Dejvid iz hodnika nije mogao da vidi ko lei na krevetu. Krenuo je da zakorai u sobu kada ga je detektiv Rodrigez zgrabio za ruku. Znam da vam ovo teko pada, gospodine Svift, ali nam je potrebna vaa pomo. elim da upitate gospodina Klajnmana da li se sea iega u vezi sa napadaem. Bolniari su mi kazali da je dok se nalazio u kolima hitne pomoi, iznova ponavljao nekoliko imena." Rodrigez je pogledao preko Dejvidovog ramena u mladog pozornika. Koja je ono imena ponavljao?" utokljuni pandur je prelistao stranice belenice. Ovaj, priekajte koji sekund. Bila su to neka nemaka imena, koliko se seam. U redu, pronaao sam ih. Ajnhard Ligin i Feld Teri." Rodrigez se pomno zagledao u Dejvida. Poznajete li ove ljude? Da li su posredi saradnici gospodina Klajnmana?" Dejvid je u sebi ponovio imena: Ajnhard Ligin, Feld Teri. Bila su veoma neobina, ak i za nemaka imena. Potom mu je sinulo. To nisu imena", rekao je. ,,U pitanju su dve nemake rei. Einheitliche feldtheorie" ta sad pa to znai?" Teorija ujedinjenih polja." Rodrigez ga je belo pogledao. A ta je to, kog avola?" Dejvid je odluio da mu obrazloi na isti nain na koji bi objasnio Doni. To je teorija koja bi razjasnila sve prirodne sile, od gravitacije, preko elektriciteta, pa do

www.eknjige.forumer.com

nuklearne energije. To je sveti gral fizike. Istraivai ve decenij ama rade na tom problemu, ali niko jo uvek nije osmislio zadovoljavajuu teoriju." Debeli narednik se zakikotao. Pa, eto ga na osumnjieni. Teorija ujedinjenih polja. Da li da izdam poternicu?" Rodrigez se opet namrtio na narednika, a zatim se ponovo okrenuo prema Dejvidu. Samo upitajte gospodina Klajnmana ega se sea. Bilo kakva informacija bila bi nam od velike pomoi." Dejvid je rekao: ,,U redu, pokuau", ali je sada bio zbunjen. Zbog ega bi Klajnrnan ponavljao ba te rei? Teorija ujedinjenih polja bio je donekle staromodan termin. Veina fiziara je danas upotrebljavala izraze poput teorije struna, ili Mteorije, ili kvantne gravitacije, to behu imena skoranjih pristupa istovetnom problemu. tavie, Klajnrnan nije bio preterano naklonjen nijednom od ovih pristupa. Govorio je da se njegove kolege fiziari kreu u sasvim pogrenom pravcu. Umesto da pokuaju da shvate nain na koji univerzum funkcionie, oni su gradili gizdave kule matematikih formula. Rodrigez gaje nestrpljivo pogledao. Uzeo je superkvasilicu" iz Dejvidovih ruku i blago ga gurnuo prema oksobi. Bolje da sada uete. Nije mu ostalo jo dugo." Dejvid je klimnuo glavom, a potom je zakoraio u prostoriju. Dok je prilazio krevetu, dve medicinske sestre su se obzirno povukle i usredsredile panju na kardiograf. Dejvid je najpre uoio zavoje, debele slojeve gaze nalepljene preko desne strane Klajnmanovog lica i zavoje natopljene krvlju obmotane preko njegovih grudi. Bandai su prekrivali najvei deo Klajnmanovog tela, a opet nisu uspevali da sakriju sve povrede. Dejvid je video mrlje sasuene krvi ispod stareve sede kose i ljubiaste modrice na oba ramena. Meutim, najgora stvar je bila tamnoplava boja njegove koe. Dejvid je dovoljno poznavao fiziologiju kako bi znao ta to znai: Klajnmanovo srce vie nije moglo da pumpa krv zasienu kiseonikom u ostatak tela. Doktori su mu navukli masku za kiseonik na lice i uspravili su ga u sedei poloaj kako bi mu izvukli tenost iz plua, ali te intervencije nisu imale naroito mnogo efekta. Dejvid je osetio kako mu se grudi steu dok je posmatrao profesora Klajnmana. Starac je ve izgledao poput lea.

www.eknjige.forumer.com

Meutim, nakon nekoliko sekundi, le je poeo da se mie. Klajnman je otvorio oi i polako podigao levu ruku do lica. vornovatim prstima je kucnuo providnu plastinu masku koja mu je pokrivala nos i usta. Dejvid se nagnuo nad krevet. Doktore Klajnman? To sam ja, Dejvid. Moete li da me ujete?" Premda su profesorove oi bile vodnjikave i zamuene, zaustavile su se na Dejvidovom licu. Klajnman je ponovo kucnuo po maski za kiseonik, a zatim je zgrabio plastinu kesu za vazduh koja je visila ispod, punei se i praznei nalik treem plunom krilu. Nakon nekoliko trenutaka petljanja, stegnuo ju je u aku i poeo da je cima nadole. Dejvid se uspaniio. Da li neto nije u redu? Zar vazduh ne prolazi kako treba?" Klajnman je jae povukao kesu koja mu se uvrnula u aci. Usne su mu se mrdale iza plastine maske. Dejvid se primakao blie. ta je u pitanju? ta nije u redu?" Starac je odmahnuo glavom. Kap znoja mu je skliznula niz slepoonicu. Zar ih ne vidi?" proaptao je kroz masku. Zar ne vidi?" Zar ne vidim ta, profesore?" Klajnman je pustio kesu i podigao ruku u vazduh, okreui je lagano kao da pokazuje nagradu. Tako su divne", proaptao je. Dejvid je uo vlano krkljanje u Klajnmanovim grudima. Bila je to tenost koja mu se vraala u plua. Znate li gde se nalazite, profesore? U bolnici ste." Klajnman je nastavio da zadivljeno posmatra aku, ili preciznije, prazan prostor na otvorenom dlanu. Da, da", zaitao je. Neko vas je napao u vaem stanu. Policija eli da zna seate li se iega." Starac se zakaljao, a ruiasta pljuvaka je isprskala unutranjost plastine maske. No, oi mu ostae uperene u nevidljivu nagradu u njegovoj aci. Bio je u pravu. Mein gotty bio je u pravu!" Dejvid se ugrizao za usnu. Sada je izvan svake sumnje znao da Klajnman umire, zato stoje ranije prisustvovao slinoj agoniji. Pre deset godina stajao je pored bolnikog kreveta i posmatrao kako mu otac umire od raka jetre. Dejvidov otac, Don Svift, bio je voza autobusa i bivi bokser koji je napustio porodicu i kome je pie dolo glave. Na kraju nije ak ni prepoznao roenog sina. Umesto toga se bacakao ispod bolnikih arava i proklinjao imena nekada uvenih tekaa koji su ga trideset godina ranije tukli kao vola u kupusu.

www.eknjige.forumer.com

Dejvid je uzeo Klajnmanovu slabanu aku u svoju. Bila je meka, mlitava, i hladna. Profesore, molim vas, sasluajte me. Ovo je vano." Stareve oi su ga ponovo fiksirale. One su bile jedini deo Klajnmana koji je jo uvek izgledao iv. Svi su mislili... da je omanuo. Ali on je uspeo. Uspeo je!" Klajnman je govorio u kratkim dahtajima, plitko udiui vazduh izmeu reenica. Ali nije mogao... da obelodani rezultate. Herr doktor je... uvideo opasnost. Kudikamo veu... od atomske bombe. Unititelj... svetova." Dejvid je zurio u starca. Herr doktori Unititelj svetova? Stegnuo je Klajnmanovu aku malo jae. Pokuajte da se usredsredite, vai? Kaite mi neto o oveku koji vas je povredio. Seate li se kako je izgledao?" Profesorovo lice se sada presijavalo, obliveno znojem. Zbog toga je... shtarker i doao. Zato me... je muio." Muio?" Dejvid je osetio muninu u stomaku. Da, da. eleo je da... je zapiem. Ali nisam. Nisam!" ta da zapiete? Staje eleo od vas?" Klajnman se nasmeio ispod plastine maske. Einheitliche feldtheorie", proaptao je. Poslednji dar... Herr doktora." Dejvid je bio potpuno zbunjen. Najjednostavnije objanjenje bilo je da profesor halucinira. Trauma izazvana napadom izvukla je na povrinu seanja od pre pola stolea, vreme kada je Klajnman bio mlaani fiziar na Institutu za napredna istraivanja Univerziteta Prinston, unajmljen kao asistent legendarnog ali sada ve teko bolesnog Alberta Ajntajna. Dejvid je pisao o tome u knjizi: o beskrajnim nizovima jednaina na tabli u Ajntajnovom kancelariji, o dugakoj uzaludnoj potrazi za jednainom polja koja bi obuhvatila zajedno sile gravitacije i elektromagnetizma. Nije bilo neshvatljivo to se Klajnrnan, u poslednjem stupnju delirijuma, u mislima vratio u te dane. A ipak, u ovom trenutku starac uopte nije izgledao delirino. U grudima mu je italo i obilno se znojio, ali mu je lice bilo staloeno. ao mi je, Dejvide", zakrkljao je. Izvini to ti... nikada nisam rekao. Herr doktor je... uvideo opasnost. Ali nije mogao... nije mogao..." Klajnrnan se ponovo nakaljao, a itavo telo mu se zatreslo. Nije mogao da... spali beleke. Teorija je bila... isuvie divna." Ponovo se estoko zakaljao, a potom se iznenada presamitio unapred.

www.eknjige.forumer.com

Jedna medicinska sestra je pritrala suprotnoj strani Klajnmanovog leaja. Zgrabila je profesora za pomodrela ramena i ponovo ga je uspravila u sedei poloaj. Dejvid, koji je jo uvek drao Klajnmanovu aku, video je da je unutranjost maske za kiseonik ispunjena ruiastom penom. Sestra je brzo uklonila masku i obrisala ispljuvak. No, kada je pokuala da je opet navue na Klajnmanovo lice, profesor je odmahnuo glavom. Zgrabila ga je za potiljak s namerom da ga primiri, ali je on slobodnom rukom odgurnuo masku. Ne!" zagraktao je. Prestanite! Dosta!" Sestra mu je uputila gnevan pogled, a potom se okrenula prema koleginici koja je i dalje posmatrala kardiograf. Idi po deurnog doktora", naredila je. Moramo da izvrimo trahealnu intubaciju." Klajnrnan se naslonio na Dejvida, koji je zagrlio starca da se ovaj ne bi sruio sa leaja. Grgotanje u njegovim grudima sada je postalo glasnije, a oi su mu mahnito letele levodesno. Umirem", zakretao je. Nije mi ostalo... jo mnogo vremena." Dejvidu su zasuzile oi. Sve je u redu, profesore. Biete u redu..." Klajnrnan je podigao ruku i zgrabio Dejvida za okovratnik. Sluaj me... Dejvide. Mora da... bude oprezan. Tvoj nauni rad... sea se? Onaj na kojem smo... zajedno radili? Sea li se?" Dejvidu je bilo potrebno nekoliko sekundi da shvati o emu profesor govori. Mislite na rad tokom specijalistikih studija? 'Opta relativnost u dvodimenzionalnom prostorvremenu? Na taj rad?" Profesor je klimnuo glavom. Da, da... bio si blizu... veoma blizu... istini. Poto umrem... moda e... napasti tebe." Dejvid je osetio nelagodno peckanje u dnu stomaka. O emu to govorite?" Klajnman je vre stegnuo okovratnik Dejvidove majice. ,Ja imam... klju. Herr doktor mi je... podario klju. A sada ga ja... dajem tebi. uvaj ga... nabezbednom. Nemoj dozvoliti... da im padne u ake. Razume li? Nikome!" Klju? ta..." Nema vremena... nema vremena! Samo me sluaj!" Sa iznenaujuom snagom, Klajnman je privukao Dejvida blie. Stareve vlane usne mu dodirnue uvo.

www.eknjige.forumer.com

Zapamti... brojeve. etiri, nula... dva, est... tri, est... sedam, devet... pet, est... etiri, etiri... sedam, osam, nula, nula." im je izgovorio poslednju brojku, profesor je pustio okovratnik Dejvidove majice i strovalio se na njegove grudi. Sada ponovi... itav niz." Uprkos zbunjenosti, Dejvid je uinio kako mu je naloeno. Pribliio je usne Klajnmanovom uvetu i ponovio niz brojeva. Mada Dejvid nikada nije uspeo da ovlada jednainama kvantne fizike, imao je izvanrednu sposobnost da upamti dugake nizove brojeva. Poto je zavrio, starac je zadovoljno klimnuo glavom. Dobar deko", promrmljao je brade zarivene u Dejvidovu majicu. Dobar deko." Medicinska sestra je stajala pokraj pokretnih kolica, pripremajui se za intubaciju. Dejvid je posmatrao kako ena podie srebrni instrument u obliku kose i dugaku plastinu cev sa crnim oznakama du itave duine. Gurnue tu stvar niz profesorovo grlo, pomislio je. U tom trenutku je osetio neto toplo na stomaku. Pogledao je nadole i ugledao kako potoi guste, lepljive ruiaste tenosti curi iz Klajnmanovih usta i sliva mu se niz bradu. Stareve oi su bile zatvorene, a u grudima je prestalo da mu klokoe. Poto je deurni lekar hitne pomoi napokon stigao, izbacio je Dejvida iz oksobe i pozvao pojaanje. Uskoro je petoroestoro doktora i medicinskih sestara okruilo Klajnmanov leaj i pokualo da ga povrati u ivot. Meutim, Dejvid je znao da je to beznadeno. Hans Klajnrnan vie nije postojao. Rodrigez i dvojica pozornika ga presretoe dok se teturao niz hodnik. Detektiv je jo uvek drao superkvasilicu" u rukama, a na licu mu se nalazio izraz saoseanja. Vratio je puku Dejvidu. Kako je prolo, gospodine Svift? Da li vam je ita rekao?" Dejvid je odmahnuo glavom. ao mi je. Govorio je samo besmislice. Nita od onoga to je rekao nije imalo bogzna koliko smisla." Pa, ta vam je tano kazao? Je li posredi bila pljaka?" Nije. Rekao mi je da ga je napada muio." Muio? Zato?" Pre nego to je Dejvid mogao da odgovori, neko dalje niz hodnik je povikao, Hej, ti tamo! Ostani gde si!" Bio je to visoki, zajapureni mukarac sa masivnim vratom i kratko podianom kosom, odeven u sivo odelo. Sa obe strane su ga pratila dvojica bivih lajnbekera,*

www.eknjige.forumer.com

koji su izgledali bezmalo identino. Trojica mukaraca su promarirala hodnikom ustrim, odsenim koracima. Kada su stigli do trojice policajaca, tip u sredini je iz unutranjeg depa sakoa izvukao slubenu legitimaciju i mahnuo znakom. Agent Holi, Federalni istrani biro", obznanio je. Jeste li vi policajci koji rade na sluaju Klajnrnan?" Debeli narednik i golobradi pozornik su zakoraili napred kako bi stali rame uz rame s Rodrigezom. Prezrivo su se nasmeili saveznim agentima. Da, to je na sluaj", odvratio je Rodrigez. Agent Holi je dao znak rukom jednom od svojih pratilaca, koji se istog trena zaputio u oksobu. Potom je Holi ponovo zavukao ruku u dep sakoa i izvadio presavijeno pismo. Vie nije. Mi ga sada preuzimamo", rekao je, pruajui pisamce Rodrigezu. Evo vam ovlaenje iz kancelarije dravnog tuioca SAD." Rodrigez je otvorio pismo. Mrtio se dok ga je itao. Ovo je sranje. Vi ovde nemate nikakvu nadlenost." * Lajnbeker, pozicija u timu amerikog fudbala. (Prim, prev.) Holijevo lice bilo je ravnoduno. Ukoliko imate ikakve primedbe, raspravite ih sa dravnim tuiocem." Dejvid je prouavao agenta Holija, koji je okretao bezizraajno lice levodesno, motrei hodnik. Sudei po ovekovom naglasku, agent zasigurno nije poticao iz Njujorka. Zvuao je poput seljaia sa neke zabaene farme u Oklahomi, koji je izuio vetinu konverzacije u mornarikoj peadiji. Dejvid se zapitao zbog ega je ovaj utogljeni savezni agent toliko zainteresovan za ubistvo penzionisanog fiziara. Ponovo je osetio peckanje u dnu stomaka. Kao da osea Dejvidovu nelagodu, agent Holi je uperio prstom u njega. Ko je ovaj tip?" upitao je Rodrigeza. ta on trai ovde?" Detektiv je slegnuo ramenima. Klajnman je eleo da razgovara s njim. Zove se Dejvid Svift. Upravo su zavrili razgovor i on..." Majku mu! Pustio si ovog tipa da razgovara sa Klajnmanom?" Dejvid se namrtio. Ovaj agent je bio prava dupeglavac. Pokuavao sam da pomognem", rekao je. Ukoliko biste zautali na minut, detektiv bi vam sve lepo objasnio."

www.eknjige.forumer.com

Holi se naglo okrenuo od Rodrigeza. Oi mu se suzie, i zakoraio je prema Dejvidu. Jeste li vi fiziar, gospodine Svift?" Agent se pretee nadnosio iznad njega, ali Dejvid nije dopustio da mu glas zadrhti. Ne, ja sam istoriar. I obraajte mi se sa doktore Svift, ukoliko nemate nita protiv." Dok se Holi trudio da ga pogledom sabije u zemlju, vratio se agent koji je otiao u oksobu. Priao je Holiju i proaptao mu neto u uvo. Holijeve usne se na deli sekunde zategnue u grimasu. Potom mu je lice povratilo uobiajen bezizraajan, ravnoduan izraz. Klajnman je mrtav, gospodine Svift. To znai da idete s nama." Dejvid se bezmalo glasno nasmejao. Idem s vama? Ne bih rekao." Meutim, pre nego to su mu poslednje rei napustile usne, trei agent FBIa mu je priao otpozadi, savio ruke iza lea, i navukao lisice na zglobove. Superkvasilica" je uz tresak pala na pod. tavi to, kog avola, radite?" povikao je Dejvid. Jesam li uhapen?" Holi se nije ni potrudio da mu odgovori. Zgrabio je Dejvida za nadlakticu i okrenuo ga u mestu. Agent koji mu je stavio lisice podigao je puku na vodu sa poda, drei je podalje od sebe kao da je re o pravom oruju. Potom su trojica agenata FBIa povela Dejvida niz hodnik, brzo prolazei mimo zgranutih doktora i medicinskih sestara. Dejvid je bacio pogled preko ramena prema detektivu Rodrigezu i dvojici pozornika, ali su policajci jednostavno stajali u mestu. Jedan od agenata je ubrzao korak i otvorio vrata bonih stepenica. Dejvid je bio previe preplaen da protestuje. Dok su se sputali niza stepenice prema poarnom izlazu, Dejvid se setio neega to mu je profesor Klajnrnan kazao svega nekoliko minuta ranije. Bio je to deo uvenog citata Roberta Openhajmera, jo jednog velikog fiziara koji je saraivao sa Ajntajnom. Rei su prole kroz Openhajmerov mozak dok je prisustvovao prvom probnom testiranju atomske bombe. Sada sam postao Smrt, unititelj svetova. TREE POGLAVLJE

www.eknjige.forumer.com

Simon je igrao tetris" dok je sedeo za volanom mercedesa tjednim okom je posmatrao elektronsku igru na ekranu mobilnog telefona, dok je drugim osmatrao glavni ulaz bolnice Sveti Luka. Tetris" je predstavljao savrenu igru za ovakve situacije. Igra je bila zabavna, a u isto vreme nije skretala panju s posla. Dok je pritiskao dugmie mobilnog telefona, Simon je s lakoom mogao da smeta razliite oblike na pravo mesto u dnu ekrana i da istovremeno osmatra automobile i taksije koji su pristizali u ambulantu hitne pomoi. Oputen ali na oprezu, poeo je da posmatra vozila na aveniji Amsterdam kao da su ogromni oblici tetrisa' kvadrati, cikcak linije i predmeti u obliku slova L i T dok jezde niz sve mraniju ulicu. Sve je u fleksibilnosti, pomislio je Simon. Bez obzira na to kakvu igru igrate, morate da budete spremni na to da prilagodite sopstvenu strategiju. Samo pogledajte ta se veeras dogodilo sa Hansom Klajnmanom. Isprva je posli izgledao sasvim jednostavno, ali se Klajnmanu pomutila svest pre nego to je Simon uspeo da izvue ita korisno iz njega. Tada se, da sve postane jo gore, nekoliko policijskih vozila parkiralo uz ivinjak ispred profesorove stambene zgrade. Simon je bio iznenaen, ali se nije uspaniio jednostavno je prilagodio svoju strategiju. Najpre je izbegao policiju tako to se popeo poarnim stepenicama na krov zgrade i odatle skoio na susedno skladite. Potom je uao u mercedes" i krenuo za kolima hitne pomoi koja su prevozila Klajnmana u bolnicu Sveti Luka. Imao je nov plan: saekae da policajci napuste ambulantu, a zatim e ukoliko je Klajnman i dalje iv nanovo pokuati da iz njega izvue Einheitliche feldtheorie. Simon se zapravo divio starom profesoru. Klajnman je bio ilavo malo kopile. Podseao ga je na njegovog biveg komandanta u Specnazu, pukovnika Alekseja Latipova. Aleksej je bio oficir u ruskim specijalnim jedinicama bezmalo itave tri decenije. Brz, pametan, i nemilosrdan, predvodio je Simonovu jedinicu za vreme najgorih ratnih godina u Ceeniji, uei svoje ljude kako da nadmudre i savladaju pobunjenike. A zatim je, prilikom prepada na eenski vojni logor, pobunjeniki snajperista prosvirao Alekseju mozak. Uasna stvar, ali ne i neoekivana. Simon se seao neega to je njegov bivi zapovednik jednom kazao: ivot nije nita drugo osim gomile govana, i ta god da dolazi posle, verovatno je samo jo gore.

www.eknjige.forumer.com

Blokovi tetrisa" su se nagomilali na dnu ekrana mobilnog telefona, nainivi vrletnu planinu sa dubokom rupom na levoj strani. Potom je prava I linija poela da se sputa sa vrha ekrana. Simon ju je pomerio skroz ulevo i etiri reda blokova nestadoe uz softverski generisan uzdah. Veoma zadovoljavajue. Poput zarivanja noa u meso. Trenutak kasnije, Simon je ugledao kako crni evrolet suburban" sa zatamnjenim staklima pristie niz aveniju Amsterdam. Vozilo je usporilo dok se pribliavalo bolnici, a potom se parkiralo ispred prilazne rampe. Tri krupna mukarca u identinim sivim odelima iskoila su iz vozila i odmarirala u formaciji prema ulazu u bolnicu, usput pokazavi znake prepadnutom uvaru. Iako su bili udaljeni bezmalo trideset metara, Simon je za tili as prepoznao ljude na osnovu njihovog dranja i naina hoda: bivi marinci i renderi prebaeni u neku obavetajnu agenciju, najverovatnije u Federalni istrani biro. Amerika obavetajna sluba je oigledno takoe bila zainteresovana za profesora Klajnmana. To je objanjavalo zato je policija toliko brzo pristigla u njegov stan. Mora da su savezni agenti postavili nekoliko prislukivaa u zidove Klajnmanovog stana, koji su preneli Simonov razgovor sa profesorom. Agenti su uli u bolnicu, po svoj prilici najverovatnije kako bi popriali sa Klajnmanom pre nego to starac odapne. Simona nije veselio ovakav razvoj dogaaja, ali nije bio ni preterano uznemiren, takoe. Premda je gajio zdravu dozu potovanja prema amerikim agentima imali su dobru obuku i vrstu disciplinu znao je da moe da eliminie svu trojicu bez mnogo muke. Simon je imao jednu prednost: zato to je radio samostalno, instinkti su mu bili znatno izotreniji. To je bila jedna od dve velike prednosti kada ste slobodan strelac. Drugu prednost je predstavljao novac. Otkako je napustio Specnaz, Simon je mogao da u jednom danu zaradi vie novca nego to itav vod ruskih padobranaca zaradi za godinu dana. Trik je bio u tome da se pronau klijenti koji su bogati, ali u isto vreme oajni. Iznenaujue veliki broj pojedinaca, korporacija, i vlada je spadao u tu kategoriju. Neki su oajniki udeli za moi, drugi pak za potovanjem. Neki su eleli projektile, drugi plutonijum. Kakav god bio zadatak, Simona nije bilo briga. Bilo mu je svejedno.

www.eknjige.forumer.com

Dok je ekao da se agenti FBIa vrate, Simonu je palo na pamet da stupi u vezu sa trenutnim klijentom. Misija je poprilino odstupila od prvobitnog plana, a njegovi klijenti su obino eleli da budu upoznati sa takvim promenama. Meutim, naposletku je odluio kako to ipak nije neophodno. Ovaj klijent je u neku ruku bio oajniji od svih ostalih za koje je Simon ikada ranije radio. Prvi put kada gaje klijent pozvao, Simon je pomislio daje u pitanju ala; izgledalo mu je besmisleno da neko plati ogromnu svotu novca za neku naunu teoriju. No, kako je Simon saznavao sve vie i vie o misiji, poeo je da uvia mogue naine upotrebe te teorije, u vojne ili mirnodopske svrhe. I palo mu je na pamet da bi ovaj posli mogao da mu prui neto beskrajno bolje od novca. Ranije nego to je oekivao, trojica agenata su se pojavila iz poarnog izlaza bolnice. Sa sobom su vukli nekog zarobljenika. ovek je bio neto nii od agenata FBIa, ali je izgledao kao da je u dobroj formi; bio je odeven u patike, farmerice i jednu od onih majica sa imenom omiljenog bejzbol tima na grudima, koje Amerikanci toliko vole. Ruke su mu bile vezane lisicama iza lea, i okretao je glavu levodesno poput uplaene ptice, dok su ga dvojica agenata gurala prema evrolet suburbanu". Trei agent je nosio ivopisno obojenu plastinu igraku. Simon se zakikotao zar Federalni istrani biro ovih dana testira puke na vodu? itav prizor je bio krajnje neobian, i na trenutak Simon se zapitao da li ovo hapenje uopte ima ikakve veze sa Klajnmanom. Moda je zatvorenik naprosto bio neki nastrani Njujoranin koji je pretio lekarima svojom ,,superkvasilicom". Ali momenat pre nego to su agenti FBIa ugurali oveka u terensko vozilo, navukli su mu crnu kukuljicu na glavu i vezali je uzicom ispod brade. U redu, pomislio je Simon. Ovaj zatvorenik nije puki nasumini luak. Re je o nekome koga agenti ele da sasluaju. Voza suburbana" ukljuio je farove i odmaknuo se od ivinjaka. Simon se spustio nie u seditu dok ga je vozilo mimoilazilo. Nameravao je da prieka da agenti FBIa odmaknu nekoliko blokova pre nego to krene za njima. Vie nije bilo svrhe vrzmati se oko bolnice injenica da su agenti otili bez Klajnmana predstavljala je jasan znak da je starac mrtav. Na svu sreu, inilo se da je profesor podelio neke svoje tajne sa mlaim kolegom.

www.eknjige.forumer.com

Simon je pritisnuo dugme za iskljuivanje i okonao partiju tetrisa", ali pre nego to se naprava iskljuila, na ekranu se pojavila fotografija programirana da se pojavi svaki put kada ukljui ili iskljui telefon. Znao je da je glupo drati linu fotografiju na telefonu koji je koristio za posao, ali je to ipak inio. Nije eleo da zaboravi njihova lica. Sergej sa kosom mekom poput kukuruzne svile i jarkoplavim oima. Larisa sa plavim kovrdama, svega nekoliko nedelja pre svog etvrtog roendana. Ekran se zacrneo. Simon je vratio telefon u dep i ubacio menja u brzinu. Bio je to enski glas sa tekim junjakim naglaskom. U redu, Holi, sada moe daje skine." Dejvid je udno udahnuo vazduh kada su mu skinuli kukuljicu. Oseao je muninu zbog toga to je toliko dugo disao kroz crnu tkaninu, vlanu od njegovog znoja. Zakiljio je, dok su mu se oi bolno privikavale na neonsku svetlost. Sedeo je za sivim stolom u praznoj sobi bez prozora. Pored stolice je stajao agent Holi, koji je zguvao crnu kapuljau i metnuo je u dep. Holijevi partneri su pregledali superkvasilicu", sistematski otvarajui rezervoare za vodu i zavirujui u svaku upljinu. Sa suprotne strane stola sedela je nova osoba, ena irokih ramena i pozamanih grudi u ranim ezdesetim, sa upeatljivom kacigom izblajhane plave kose. Jeste li dobro, gospodine Svift?" upitala je. Izgledate pomalo kutravo." Dejvid se nije oseao dobro. Bio je uplaen i dezorijentisan i jo uvek je imao lisice na rukama. A sada je, povrh svega ostalog, bio i potpuno zbunjen. Ova ena nije liila na agenta FBIa. Obuena u jarkocrveni blejzer i iroku belu bluzu, izgledala je poput bakice odevene za partiju binga. Ko ste vi?" upitao je. Zovem se Lusil, duo, Lusil Parker. Ali vi me moete zvati Lusi. Svi me tako zovu." Posegnula je rukom prema bokalu s vodom i dvema papirnatim aama koji su stajali na stolu. Holi, skini lisice gospodinu Sviftu." Agent Holi je preko volje otkljuao lisice. Dejvid je protrljao bolne zglobove i prouavao Lusil, koja je sipala vodu u papirne ae. Karmin joj je bio iste nijanse kao blejzer. Lice joj je bilo prijatno izborano, sa mnotvom bora smejalica u uglovima oiju, a sa lania oko vrata su joj visile naoare za itanje. Meutim, ena je takoe imala bubicu u levom uvetu, isti onakav radioureaj kakav su

www.eknjige.forumer.com

koristili svi savezni agenti. Jesam li uhapen?" upitao je Dejvid. Zato to ako jesam, elim da razgovaram sa svojim advokatom." Lusil se nasmeila. Ne, niste uhapeni. Izvinjavam se ukoliko ste stekli takav utisak." Utisak? Vai agenti su mi stavili lisice i navukli su mi prokletu vreu preko glave!" Dozvolite mi da pokuam da vam objasnim, duo. Ova zgrada je ono to nazivamo bezbednom ustanovom. Drimo se standardne procedure kada dovodimo ljude unutra. Ne smemo da otkrijemo taan poloaj zgrade, tako da moramo da koristimo kapuljau." Dejvid je ustao. Pa, ako ve nisam uhapen, onda sam slobodan da odem odavde, zar ne?" Agent Holi je stegnuo Dejvidovo rame. Jo uvek se smeei, Lusil je odmahnula glavom. Plaim se daje ovo malo komplikovanije od toga." Gurnula je papirnu au preko stola prema njemu. Sedite, gospodine Svift. Popijte gutljaj vode." Ruka na Dejvidom ramenu je postala tea. Shvatio je nagovetaj i seo na stolicu. Za vas sam doktor Svift", rekao je. ,,I nisam edan." elite li onda neto jae, moda?" Namignula mu je uznemirujue koketno, a onda je zavukla ruku u blejzer i iz unutranjeg depa izvukla srebrnkastu pljosku. Ovo je pravi pravcati teksaski grom, devedesetprocentni alkohol. Jedan moj prijatelj u Luboku ga proizvodi. Dobio je specijalnu dozvolu od ATFa,* tako da moe da ga legalno pravi. Jeste li raspoloeni da gucnete?" Ne, hvala vam." Tako je, zaboravila sam." Vratila je pljosku u dep blejzera. Vi uopte ne pijete alkohol, zar ne? Zbog vaeg tatice, zar ne?" Dejvid se ukoio u stolici. Nekolicina njegovih prijatelja i kolega je znala da se Dejvid ostavio pie veoma davno, ali su samo njegova biva supruga i aica najstarijih prijatelja znali razlog zato. A sada je Lusil to nehajno spomenula. ta se ovde deava?" zahtevao je. Smirite se, duo. Sve pie u vaem dosjeu." Zavukla je ruku u kabastu tanicu okaenu o naslon stolice i izvukla dve fascikle, debelu i tanku. Stavila je naoare za itanje na nos i otvorila tanku fasciklu. Da vidimo, porodina istorija. Oevo ime,

www.eknjige.forumer.com

Don Svift. Profesionalni bokser od 1968. do 1974. godine. Nadimak, Teror sa dve pesnice. Hej, to je ba originalno." Dejvid nije odgovorio. Njegov otac nikada nije opravdao vlastiti nadimak u ringu. Jedine osobe koje je uspeno terorisao bili su lanovi porodice. Lusil je preletela pogledom do dna stranice. Ukupan skor u karijeri, etiri pobede i esnaest poraza. Zaposlen kao voza autobusa Gradskog saobraajnog preduzea grada Njujorka 1975. godine. Otputen nakon hapenja zbog vonje u pijanom stanju 1979. Osuen na tri godine zatvora u Osiningu zbog nasilnog ponaanja i fizikog napada, 1981." Zatvorila je fasciklu i pogledala Dejvida u oi. ao mi je. Mora da vam je bilo grozno." * ATF, skraenica za Biro za alkohol, duvan, vatreno oruje i eksploziv, dravnu agenciju u okviru Ministarstva pravde sjedinjenih Amerikih Drava, zaduenu za istraivanje i spreavanje ilegalne proizvodnje i trgovine vatrenim orujem i eksplozivom, alkoholnim derivatima i duvanskim proizvodima. (Prim, prev.) Lukavo, pomislio je Dejvid. Posredi je verovatno bila uobiajena tehnika koju su agenti uili jo na akademiji FBIa. Najpre pokaite subjektu da su vam ve poznate sve njegove tajne. Zatim krenite u napad. Imate prilino upeatljivo istraivako odeljenje ovde", primetio je Dejvid. Jeste li sve to iskopali u poslednjih pola sata?" Ne, prikupljanje podataka o vama je zapoelo pre nekoliko dana. Sakupili smo podatke o svim osobama koje su nekada radile sa Klajnmanom, a vi ste navedeni kao koautor na jednom njegovom radu." Uzela je podebelu fasciklu. Ovo je dosje pokojnog profesora." Otvorila je fasciklu, vrtei glavom dok je prelistavala stranice. Da vam pravo kaem, pojedini delovi ove vae fizike su prave pravcate glavolomke. Na primer, staje to dovraga KlajnrnanGuptin efekat? Spominje se desetak puta u dosjeu, ali ne mogu da ga uhvatim ni za glavu ni za rep." Dejvid ju je paljivo osmotrio. Nije mogao da proceni da li je ova ena odista neuka, ili se samo pravi glupa kako bi ga navela da progovori. ,,U pitanju je pojava do koje dolazi kada se neki nestabilni atomi raspadnu. Doktor Klajnrnan ju je otkrio zajedno sa kolegom Amilom Guptom 1965. godine."

www.eknjige.forumer.com

Odatle potie radijacija, zar ne? Od raspadanja atoma?" Namrtio se. Sluajte, drage volje u vam ispriati sve to elite da znate o tome, ali nemam nameru da to uinim ovde. Vratite me u moju kancelariju, pa emo na miru razgovarati." Lusil je skinula naoare. Vidim da postajete nestrpljivi, gospodine Svift, ali moraete da me istrpite. Vidite, profesor Klajnrnan je imao pristup nekim strogo poverljivim informacijama, a mi sumnjamo daje moda dolo do curenja tih informacija." Dejvid ju je podozrivo pogledao. O emu to govorite? Prolo je itavih etrdeset godina otkako je doktor Klajnrnan radio za vladu. Prestao je da radi za vojsku nakon to je zavrio izuavanje radijacije." Posredi nije ba neto to bismo oglaavali na sva zvona. Nakon to se Klajnrnan penzionisao sa Univerziteta Kolambija, uestvovao je u tajnom projektu Ministarstva odbrane." A vi mislite da su ga zbog toga napali?" Sve to mogu da vam kaem jeste to daje Klajnrnan posedovao izvestan veoma kakljiv materijal, a mi sada moramo da mu uemo u trag. Ukoliko vam je rekao bilo ta dok ste bili u njegovoj bolnikoj sobi, morate da nam kaete." Lusil se nagnula prema njemu, nalakena na sto. Vie se nije smeila niti ga je zvala duo"; lice joj je postalo smrtno ozbiljno. Dejvid vie nije imao nikakvih sumnji u pogledu toga da li je ova ena agent FBIa. Meutim, naprosto nije verovao u njenu priu. ao mi je, ali to mi ne zvui naroito uverljivo. Ne uklapa se u ono to znam o doktoru Klajnmanu. On je alio zbog svoje nekadanje saradnje sa vojskom. Rekao je da je to bilo nemoralno." Moda ga niste poznavali toliko dobro koliko mislite." Dejvid je odmahnuo glavom. Ne, to naprosto nema nikakvog smisla. Profesor je organizovao proteste na Univerzitetu Kolambija. Ubeivao je svakog fiziara zaposlenog na univerzitetu da potpie peticiju protiv nuklearnog oruja." Nijednom nisam kazala da je Klajnman radio na naoruanju. Pristupio je Ministarstvu odbrane posle teroristikog napada 11. septembra. Ponudio se da nam pomogne u borbi protiv terorizma."

www.eknjige.forumer.com

Dejvid je razmotrio tu mogunost. To je bilo poprilino nategnuto, ali ne i nemogue. Klajnman je bio strunjak za polje radioaktivnosti, a nadasve za raspad atoma uranijuma korienog u nuklearnim bojevim glavama. Takva vrsta znanja nesumnjivo bi bila veoma korisna u borbi protiv terorizma. Pa, na emu je tano radio?" upitao je Dejvid. Na nekakvoj novoj vrsti detektora radijacije?" Nije mi dozvoljeno da vam to kaem. No, mogu da vam neto pokaem." Ponovo je uzela Klajnmanov dosje i prelistala sadraj fascikle. Nakon kratke pretrage, izvukla je ponovo odtampan primerak starog istraivakog naunog rada i pruila ga je Dejvidu. Rad je imao desetak stranica, i bio je donekle pouteo od starosti. Moete da pogledate ovo. Re je o jednoj od retkih stvari u njegovom dosjeu koje nisu strogo poverljive." * Fluks ili tok, ukupna snaga magnetskog, elektrinog, ili radijacijskog polja nad odreenom povrinom. (Prim, prev.) ** Mezon, jedna od mnotva subatomskih ili elementarnih estica. (Prim, prev.) Rad je bio objavljen u asopisu Fizikal rivju iz 1975. godine. Naslov je glasio Merenja fluksa* romezona**", a autor je bio H. V. Klajnman. Dejvid nikada ranije nije video ovaj rad; tema je bila relativno opskurna, i nije se bavio njome za vreme specijalistikih studija. Jo gore, lanak je bio dupke pun fantastino komplikovanih jednaina. Ovo je razlog zbog kojeg smo vas doveli ovamo, gospodine Svift. Prioritet borbe protiv terorizma pre svega ostalog jeste postarati se da teroristi ne poznaju nau odbranu. Zbog toga moramo da otkrijemo bilo ta to im je Klajnrnan moda kazao o naem radu." Dejvid je prouavao lanak, trudei se iz petnih ila da ga razume. Klajnrnan je oigledno otkrio da fokusiranje snopa radijacije na atome uranijuma moe da izazove pljusak estica zvanih romezoni. Premda u lanku nije pisalo nita o praktinoj upotrebi ovog istraivanja, implikacije su bile vie nego oigledne: ova tehnologija je mogla da detektuje obogaeni uranijum u nuklearnim bojevim glavama, ak i da je bomba zatvorena u olovni omota. Dejvid je ponovo pomislio na poslednji razgovor s Klajnmanom i zapitao se nije li pogreno protumaio

www.eknjige.forumer.com

profesorove samrtne rei. Kada je Klajnrnan rekao unititelj svetova", da lije moda mislio na nuklearno oruje prokrijumareno u Sjedinjene Drave? Da li je profesor radio na aktivnom sistemu za skeniranje?" upitao je Dejvid. Na neemu to bi moglo da detektuje nuklearnu glavu skrivenu u kamionu ili metalnom kontejneru za prenos robe?" To ne mogu ni da potvrdim, niti da opovrgnem", odgovorila je Lusil. No, ini mi se da sada razumete zbog ega sve ovo shvatamo toliko ozbiljno." Dejvid se upravo spremao da podigne pogled sa lanka kada je primetio neto na poslednjoj stranici tabelu koja je uporedivala svojstva romezona sa osobinama njegovih bliskih roaka, omega i fi mezona. Dejvidovu panju je privukla poslednja kolona tabele, u kojoj su bili navedeni ivotni vekovi estica. Zurio je u brojke nekoliko sekundi. Dakle, ta vam je Klajnrnan rekao, gospodine Svift? ta vam je kazao?" Lusil gaje iskreno pogledala, ponovo se ponaajui poput brine bake. Ali je Dejvid sada prozreo kroz njenu masku. Laete", rekao je. Doktor Klajnrnan nije radio na detektoru. On uopte nije radio za vladu." Lusil je navukla nalie povreen izraz neshvatanja, i irom otvorila usta. ta? Da li vi..." Dejvid je kucnuo prstom po poslednjoj stranici Klajnmanovog rada. ivotni vek romezona je krai od IO23 sekunde." Pa? ta to znai?" To znai da je vae istraivako odeljenje uprskalo kada je izmislilo ovu lanu priu. ak i kada bi se romezon kretao brzinom svetlosti, preao bi manje od trilionitog dela centimetra pre nego to bi se raspao. Takve estice ne bi mogle da se detektuju dok izlaze iz nuklearne bojeve glave, pa bi stoga bilo nemogue napraviti sistem detekcije zasnovan na ovom radu." Na Lusilinom licu se i dalje nalazio izraz povreenosti, i na trenutak Dejvid je pomislio da e se ena praviti neveta. Meutim, nakon nekoliko sekundi, zatvorila je usta i vrsto stisnula usne. Linije oko njenih oiju se produbie, ali to vie nisu bile bore smejalice. Lusil je bila nadrndana. ,,U redu, ponimo ispoetka", rekao je Dejvid. Zato mi ne kaete pravi razlog zbog kojeg ste toliko zainteresovani za doktora Klajnmana? U pitanju je neka vrsta

www.eknjige.forumer.com

oruja, zar ne? Neko tajno oruje o kojem ne elite da zucnete ni re, a ipak na njegovu proizvodnju troite milijarde dolara?" Lusil nije odgovorila. Umesto toga je skinula blejzer i prebacila ga preko naslona stolice. U pregibu njenog ramena na kaiu nalazila se futrola, a u futroli crni revolver. Dok je Dejvid zurio u pitolj, Lusil se okrenula prema dvojici agenata koji su i dalje pregledali superkvasilicu". Deaci, jeste li konano zavrili igranje s tom prokletinjom?" Jedan agent je priao i stavio puku na vodu na sto. Sve je u redu, gospoo." Kakvo olakanje. A sada zovite transportno odeljenje i kaite im da e nam za desetak minuta biti potreban prevoz do aerodroma." Agent se povukao u udaljeni deo prostorije i poeo da mrmlja u mikrofon skriven u rukavu. U meuvremenu, Lusil se okrenula na stolici i ponovo zavukla ruku u dep blejzera. Ovog puta je izvukla paklicu marlboroa" i zipo" upalja sa ugraviranom petokrakom zvezdom, simbolom drave Teksas. Prodorno je posmatrala Dejvida dok je vadila cigaretu iz paklice. Pravi ste gnjave, jeste li svesni toga?" Okrenula se prema Holiju, koji je i dalje stajao pored Dejvidove stolice. Zar ovaj tip nije pravi gnjave, Holi?" Nego ta je" odgovorio je. Lusil je zabila cigaretu u ugao usana. Pogledaj ga samo. Verovatno ne odobrava ni puenje. Verovatno misli da bi trebalo da izaemo napolje ako elimo da poduvanimo." Trzajem zgloba je otvorila upalja i pripalila cigaretu, a zatim je dunula prvi dim pravo u Dejvidovo lice. ,,E pa, imam vesti za tebe, Svifte. Moemo da radimo to god jebeno poelimo." Zatvorila je upalja i vratila ga u dep. Razume li?" Dok se Dejvid pitao kako da joj odgovori, Lusil je klimnula glavom agentu Holiju. Tren kasnije ovek je odalamio Dejvida po glavi. Ima li problema sa sluhom?" dreknuo je. Agentkinja Parker postavila ti je pitanje." Dejvid je zakrgutao zubima. Bio je to snaan udarac i jako gaje zaboleo, ali u ovom sluaju uvreda je bila gora od povrede. Kljuao je od besa dok je podizao pogled prema Holiju. Samo ga je prisustvo poluautomatskih revolvera u futrolama agenata zadralo na stolici.

www.eknjige.forumer.com

Lusil se nasmeila. Imam jo neke vesti za tebe. Sea li se medicinske sestre koja je bila u Klajnmanovoj bolnikoj sobi? Pa, jedan agent je malice popriao s njom." Povukla je dim iz cigarete i izdahnula jo jedan oblai dima. Kazala mu je da ti je profesor proaptao neke brojeve u uvo." Doavola, pomislio je Dejvid. Medicinska sestra. Dugaak niz brojeva, rekla je. Ne sea ih se, naravno. Meutim, kladim se da ih se ti i te kako sea." I jeste. Video je niz brojeva u mislima, maltene kao da mu lebde u vazduhu pred oima. Dejvidovo seanje je funkcionisalo na takav nain. Brojke su prolazile njegovim vidnim poljem u istom redosledu kojim ih je izgovorio doktor Klajnman. Sada e nam kazati koji su to brojevi", rekla je Lusil. Podvrnula je levi rukav bluze, otkrivi stari runi sat sa srebrnim kaiem. Dajem ti trideset sekundi." Kada se Lusil zavalila unazad, agent Holi je iz depa izvadio crnu kukuljicu. Dejvidu se grlo stegnulo kada ju je ugledao. Isuse Hriste, pomislio je, kako se dovraga ovo dogodilo? Ovi agenti misle da imaju sve pravo na svetu da mu navuku kukuljicu preko glave i da ga umlate namrtvo. A sada je jedini razuman izbor bio da zaboravi na Klajnmanova upozorenja i kae im brojeve. Koliko je Dejvid znao, niz brojeva je mogao da bude potpuno besmislen. A ak i da brojevi nisu bili nasumini, ak i da su predstavljali klju za neto uasno, zbog ega bi Dejvid bio odgovoran za uvanje tajne? On ovo nije traio. On je samo napisao rad o relativnosti. Uhvatio se za ivicu stola kako bi se pribrao. Preostalo mu je jo svega pet, moda desetak sekundi. Lusiline oi su bile fiksirane na runi sat, a agent Holi je ispravljao crnu kukuljicu, i dok je Dejvid buljio u njih dvoje, shvatio je da ak i da im otkrije brojeve, agenti ga nee tek tako pustiti da ode odavde. Sve dok se brojevi nalaze samo u njegovoj glavi, Dejvid e predstavljati bezbednosni rizik. Njegova jedina nada bila je da postigne dogovor, po mogustvu s nekim ko se nalazi na viem poloaju u komandnom lancu od agenata Parkerove i Holija. Potrebne su mi izvesne garancije pre nego to vam ita kaem", rekao je. elim da razgovaram s nekom osobom na viem poloaju." Lusil se namrgodila. ta misli daje ovo, prokleta prodavnica? Misli li da moe tek tako da se poali upravniku ukoliko ti se ne dopada usluga?"

www.eknjige.forumer.com

Potrebno mi je da shvatim zbog ega elite te brojeve. Ukoliko vi ne moete da mi kaete zato, odvedite me do nekoga ko moe." Lusil je duboko uzdahnula. Izvadila je cigaretu iz usana i ugasila je u papirnoj ai. Potom je odgurnula stolicu unazad i ustala, zamirkavi nakratko dok je ispravljala ukoena kolena. ,,U redu, gospodine Svift, ispuniemo vam elju. Odveemo vas na mesto na kojem ete imati mnotvo ljudi s kojima ete moi da askate do mile volje." Gde? U Vaington?" Zakikotala se. Ne, ovo mesto se nalazi malice junije. Posredi je divno mestace po imenu Zaliv Gvanatanamo." Adrenalin je pojurio Dejvidovim telom. ekajte malo! Ja sam graanin Sjedinjenih Drava! Vi nemate pravo..." Prema ovlaenju 'Patriotskog akta, proglaavam vas neprijateljskim borcem." Okrenula se prema Holiju. Stavi mu lisice. Bukagije emo mu staviti u kolima." Holi gaje zgrabio za ruku i dreknuo: Ustaj!" ali je Dejvid ostao da sedi na stolici, dok mu je srce bubnjalo u grudima, a noge drhtale. Holi je po vikao jo glasnije: Rekao sam USTAJ!" i spremao se da podigne Dejvida sa stolice kada ga je drugi agent potapao po ramenu. Bio je to tip koji je trebalo da pozove transportno odeljenje. Lice mu je bilo bledo kao kre. Ovaj, gospodine?" proaptao je. ini mi se da imamo problem." Lusil ga je ula. Ugurala se izmeu Holija i njegovog partnera. ta je bilo? Kakav problem?" Bledunjavi agent je bio toliko uzrujan da mu je trebalo nekoliko sekundi da joj odgovori. Ne mogu da dobijem transportno odeljenje. Pokuao sam da ih pozovem na svakoj frekvenciji, ali se niko ne javlja. Na svakom kanalu se uje samo kranje." Lusil mu je uputila surevnjiv pogled. Neto nije u redu s tvojim radioaparatom." Posegnula je za mikrofonom zakaenim za rukav bluze i pritisnula dugme za razgovor. Crni jedan zove transportno odeljenje. ujete li me?" Meutim, pre nego to je bilo ko odgovorio, potmula eksplozija je zatresla zidove prostorije.

www.eknjige.forumer.com

Dok je Simon hodao prema garai u kojoj je crni evrolet suburban" bio parkiran, palo mu je na pamet da ukoliko ikada poeli da promeni profesiju, moi e uvek da pronae zaposlenje kao savetnik za bezbednost. Na kraju krajeva, ko bi mogao da ponudi bolji savet o tome kako zatititi neku vladinu ili korporacijsku zgradu od osobe koja je imala poprilino iskustvo u provaljivanju u njih? Svakako je mogao da prui nekoliko korisnih saveta Federalnom istranom birou. Unutar straarske kuice pored ulaza u podzemnu garau stajao je samo jedan agent, zdepasti golobradi prainar u narandastoj vindjakni i kaketu ^Njujork Jenkija", to je predstavljalo ne naroito ubedljiv pokuaj da izgleda kao obian slubenik parkingservisa. Postavljanje jednog jedinog agenta u uvarsku kabinu predstavljalo je greku, pomislio je Simon. Nikada ne treba krtariti na odbrani perimetra, a pogotovo ne tokom none smene. Simon se preobukao u skupoceno poslovno odelo, i sada je u rukama nosio aktentanu. Kada je pokucao na neprobojno staklo uvarske kuice, agent ga je odmerio od glave do pete, a potom je za dlaku odkrinuo vrata. ta je?" upitao je. Izvinjavam se to vas uznemiravam", rekao je Simon, ali me zanima koliko ovde kota meseno parkiranje." Mi ne..." Simon je naglo irom otvorio vrata i ramenom udario agenta u vrat, oborivi ga na pod. U kuici je bila postavljena samo jedna videokamera za nadzor, i bila je uperena previe visoko tako da nije mogla da nadgleda pod. Jo jedna greka. Simon je kleknuo agentu na grudi, zario mu no u srce i drao ga prikovanog za tlo sve dok nije prestao da se mrda. To zapravo nije njegova greka, pomislio je Simon. Bila je to omaka itave organizacije. Kada je Simon ustao, bio je odeven u vindjaknu i kaket ,Jenkija". Takoe je izvadio uzi" i rezervnu municiju iz aktentane. Sakrio je poluautomatsko oruje ispod vindjakne, izaao iz kabine i krenuo niz dugaku rampu nadole prema podzemnoj garai. Sada je mnotvo kamera bilo upereno u njega, te je drao glavu pognutu. Zaao je za ugao i ugledao petest crnih evrolet suburbans parkiranih pored neobeleenih elinih vrata. Kada je bio udaljen otprilike desetak metara, vrata su

www.eknjige.forumer.com

se otvorila i uzrujani mukarac u sivom odelu je izvirio napolje. Andersone!" uzviknuo je. ta to, kog avola..." Simon je u isto vreme podigao glavu i opalio iz uzija". Prikladno, agent se stropotao na zemlju, a njegovo telo je spreilo vrata da se zatvore. Simon je potrao prema vratima, i stigao je u pravom trenutku da pokosi treeg agenta koji je pojurio kolegi u pomo. Ovo je strano, pomislio je Simon. Pa ovi agenti svi zajedno ne vrede ni piljiva boba. Tik pored prolaza nalazila se kontrolna soba u kojoj su nesreni agenti bili smeteni. Simon je najpre onesposobio radiopredajnik, a zatim preleteo pogledom preko niza videomonitora. Pronaao je svoju metu na monitoru obeleenom natpisom SUB3A, na kojem se videla soba za ispitivanje koja se nalazila na nivou ispod. Simon je odranije bio upoznat sa planom kompleksa; tokom godina ronaao je nekoliko izvora u amerikoj obavetajnoj slubi koji su u za male pare otkrili sijaset korisnih informacija o nainu posloanja agencija u kojima su radili. Preostala mu je samo jo jedna prepreka, druga elina vrata u daljem uglu prostorije. Ova vrata su imala alfanumeriki blok tastera koji je kontrolisao bravu. Simon je na tren zaalio zbog toga to je toliko brzo pobio agente trebalo je da barem jednog zadri u ivotu dovoljno dugo da mu ovek otkrije ulaznu ifru. Na svu sreu, FBI je poinio jo 'ednu budalastu greku na vratima je bila instalirana brava sa jednim zasunom umesto nekog snanijeg mehanizma za zakljuavanje. Simon je izvadio pola kilograma plastinog eksploziva C4 iz ee sa municijom. Trebale su mu svega osamdeset etiri sekunde da postavi eksploziv oko brave, umetne u smesu detonatore, i prevue kabl od detonatora preko kontrolne sobe. Simon je unuo iza stuba i viknuo: Na zdorovjel", tradicionalnu rusku zdravicu. Potom je detonirao eksploziv. im su zauli eksploziju, Lusil, Holi i druga dva agenta potegnuli su glokove". Na vidiku nije bilo neprijatelja, ali su bez obzira na to izvukli svoje poluautomatske revolvere i uperili ih prema zatvorenim vratima sobe za sasluanje. Po prvi put u ivotu, Dejvid je poeleo da i on ima pitolj. Majku mu!" povikao je Holi. ta to bi, kog avola?"

www.eknjige.forumer.com

Lusil je delovala znatno smirenije. Dala je svojim agentima znak rukom, drei podignute kaiprst i srednji prst. Trojica mukaraca se polako pribliie vratima. Potom je Holi zgrabio kvaku i naglo otvorio vrata, a njegova dva partnera jurnue u hodnik. Nakon nervozne sekunde obojica povikae: isto!" Lusil je odahnula s olakanjem. ,,U redu, sluajte me. Holi ostaje ovde da osigura zatvorenika. Ostali idu sa mnom da utvrdimo ko je napada i ponovo uspostavimo komunikaciju." Pokupila je fascikle koje su leale na stolu i stavila ih ispod pazuha. Potom se okrenula prema Dejvidu. Seete u tu stolicu, gospodine Svift, i neete ni pisnuti. Agent Holi e stajati odmah ispred vrata. Ukoliko samo rovirite, on e se vratiti unutra i upucae vas. Jasno?" Lusil nije saekala odgovor, to je bilo sasvim u redu budui da je Dejvid bio previe uplaen da progovori. Umesto toga je izala u hodnik, oeavi se usput o Holija koji je i dalje stezao kvaku. Ovaj, gospoja?" upitao je. Staje sa povlaenjem? Sta ako ne budem mogao da zadrim poloaj?" Ukoliko doe do toga, ima ovlaenje da preduzme neophodne mere." Holi je izaao u hodnik i zatvorio vrata za sobom. Dejvid je uo kljocanje brave. Potom je prostorija postala toliko tiha da je mogao da uje slabano brujanje neonskih svetiljki iznad glave. Neophodne mere. Znaenje fraze je postalo oito dok je Dejvid sedeo u opusteloj prostoriji. Posedovao je informacije koje je FBI, iz bilo kojih razloga, smatrao dragocenim. Toliko dragocenim, u stvari, da bi Biro uinio mnogo toga kako bi se postarao da ne padnu u pogrene ruke. Po svemu sudei, oni e unititi informacije pre nego to e dopustiti da ih neko drugi dobije. ak i kad bi to znailo da pritom eliminiu Dejvida. U mislima je video kako agent Holi ulazi u prostoriju i podie revolver. Dejvid je skoio na noge. Nije mogao da ostane ovde, morao je da nekako izie iz sobe! Obazreo se unaokolo, mahnito traei bilo kakav izlaz, moda panel tavanice koji bi mogao da olabavi i skine sa plafona ili otvor za ventilaciju kroz koji bi mogao da ispuzi napolje. Meutim, tavanica i zidovi sobe su bili od golog betona, prazni i beli. U prostoriji nije postojalo nita osim stolica i sivog stola, na kojem su se nalazili bokal s vodom, papirne ae, i podrobno pregledana superkvasilica".

www.eknjige.forumer.com

Zatim je primetio jo neto. U urbi, Lusil je ostavila svoj jarkocrveni blejzer okaen na naslonu stolice. U depovima blejzera nalazili su se zipo" upalja i pljoska s alkoholom. A potom se Dejvid setio ta je njegova biva supruga kazala o opasnostima superkvasilica". Simon je mogao da kae samo jednu pohvalnu stvar o bezbednosti Biroovog kompleksa: barem nisu postavili tablu sa osiguraima na tako oigledno mesto kao to je kontrolna soba. Morao je da prati izloene elektrine kablove pre nego stoje pronaao pomonu ostavu. No, njegovo miljenje o agenciji se iznova srozalo postoje primetio da su vrata ostave otkljuana. Zavrteo je glavom dok je ulazio u skuenu prostoriju i otvarao tablu sa osiguraima. Neverovatno, pomislio je. Da kojim sluajem plaam porez, bio bih izvan sebe od besa. Gurnuo je prekida, a kompleks je istog asa utonuo u mrak. Simon je zatim zavukao ruku u dep i izvadio svoju novu igraku, termalne infracrvene naoare. Ukljuio je napravu i podesio kai oko glave tako da mu naoare komotno naleu na oba oka. Bila je to kudikamo bolja tehnologija od one koju upotrebljava vojska Sjedinjenih Drava, koja se zasnivala na pojaavanju ve postojee, ma koliko slabane, svetlosti; termalne naoare su pokazivale toplotu a ne svetlost, tako da su mogle da funkcioniu ak i u mrklom mraku. Na videoprikazu jo uvek topli kompjuteri i monitori u prostoriji bletavo su sijali, dok su hladna elina vrata bila crna kao ugalj. Lako je mogao da pronae put do stepenica pratei neonska svetla koja su se lagano hladila, iskljuena pre svega nekoliko trenutaka. Simon se nasmeio u tami oboavao je nove tehnologije. Sada je bio spreman da krene za svojim plenom, vitkim, atletski graenim zatvorenikom koji je Simona podseao na uplaenu pticu. Spustio se niz dva niza stepenica pre nego to je zauo korake. Veoma tiho, vratio se uza stepenice do odmaralita i uperio uzi" prema dnu stepenita. Posle nekoliko trenutaka ugledao je tri odvojena snopa svetlosti baterijskih lampi dalje niz hodnik. Ovo nije ba bila greka agenata; pod datim okolnostima, nisu imali drugog izbora osim da koriste baterijske lampe. Ipak, rezultat je bio isti. Na infracrvenom videoprikazu Simon je video toplu aku koja je stezala jarki cilindar i mrtvaki bledo lice koje je izgledalo kao da je umoeno u boju koja svetli u mraku.

www.eknjige.forumer.com

Pre nego to je agent uspeo da uperi snop svetlosti u njega, Simon je ispalio dva rafala u svetleu glavu. Hrapav glas je viknuo: Iskljuite svetla!" a dva druga snopa svetlosti istog asa nestadoe. Simon je neujno siao niza stepenice, zakoraio preko tela mrtvog agenta i provirio iza ugla. Dve figure su uale u hodniku, jedna udaljena otprilike desetak metara, a druga neto iza nje. Blii agent je uao u poloaju za pucanje, steui revolver obema rukama i brzo ciljajui levodesno, traei metu u mraku. Infracrveni prikaz je bio toliko precizan da je Simon mogao da vidi sive tragove hladnog znoja koji mu je klizio niz bledo lice. Simon je eliminisao jadno kopile hicem u elo, ali pre nego to je uspeo da ustreli i treeg agenta, metak mu je zazvidao mimo desnog uveta. Simon se povukao iza ugla kada mu je sledei hitac proleteo pored glave. Trei agent je naslepo pucao u njegovom pravcu. Nije loe, pomislio je. Ovaj tip barem u sebi ima kakvogtakvog duha. Saekao je nekoliko sekundi, a zatim je ponovo izvirio kako bi odredio protivnikov poloaj. Agent se okrenuo postrance da bi predstavljao to je mogue manju metu, a na infracrvenom videoprikazu Simon je video debelu, glomaznu figuru sa nogama poput balvana i parom masivnih grudi. Oklevao je pre nego to je podigao uzi" ovaj agent je bio babukal Ova ena je mogla biti Simonovabaka. A u tom trenutku oklevanja, ona je ispalila jo tri metka prema njemu. Priljubio se uza zid. Isuse, ala je ovo bilo blizu! Podigao je oruje i spremio se da uzvrati paljbu, ali se babuka povukla niz hodnik i nestala iza ugla. Simon je sada bio kivan. Starica ga je ponizila! Krenuo je za enom, unjajui se neujno niz hodnik. Meutim, pre nego to je daleko odmakao, zauo je prigueni uzvik odnekud iza lea. Stao je kao ukopan i okrenuo se. Zauo je jo jedan uzvik, udaljen ali veoma glasan muki glas, toliko glasan da se mogao uti kroz zidove i preko itavog kompleksa: uo si me, Holi! Otvaraj prokleta vrata!" S velikim oklevanjem Simon je batalio poteru za babukom. Pobrinue se za nju docnije. Sada je najpre morao da obavi posao zbog kojeg je doao. Svetla su se pogasila ba u trenutku kada je Dejvid zavukao ruku u Lusilin blejzer. Ukipio se kao deparo uhvaen na delu. Agent Holi, koji je uvao strau sa spoljanje strane vrata, bio je podjednako iznenaen iznenadnim nestankom

www.eknjige.forumer.com

struje; Dejvid gaje zauo kako vie: Mater ti..." pre nego to se obuzdao i zautao. Dejvid je duboko udahnuo. U redu, pomislio je. Ovo nita ne menja. Bez obzira na to da li su svetla ukljuena ili ne, i dalje moram nekako da izaem odavde. Izvadio je srebrnkastu pljosku iz utranjeg depa Lusilinog blejzera i stavio je paljivo na sto, voei rauna da pritom ne napravi ijedan zvuk. Potom je zavukao ku jo dublje i pronaao Lusilin zipo" upalja. Na trenutak je zmotrio da ga pripali kako bi mogao da vidi ta radi, ali je znao da i Holi mogao da opazi sjaj kroz pukotinu ispod vrata. Ne, Dejvid ovo morao da uradi naslepo. Stavio je upalja na sto i zapamtio jegov poloaj. Zatim je posegnuo za superkvasilicom". Na svu sreu, postao je poprilino struan u rukovanju pukom a vodu. Ispraznio je i ponovo napunio rezervoar za vodu barem esetak puta dok se igrao s Donom svega nekoliko sati ranije, i da je lako mogao naslepo da napipa i skine poklopac rezervoara amo pomou dodira. Seanje na popodne provedeno s Donom austavilo ga je na tren, a stomak mu se zavezao u vor dok se pitao hoe li ikada vie videti sina. Ne, rekao je sam sebi, nemoj da zmilja o tome. Samo nastavi dalje. Zgrabio je srebrnu pljosku i odvrnuo poklopac. U boci je bilo tprilike dva decilitra tenosti, i ba kao to je Lusil obeala, bio je bezmalo ist alkohol isparenja su pekla Dejvidove oi dok je pao briju u superkvasilicu". Ali, da li je bilo dovoljno tenosti? ilo je potrebno barem pola litra da bi se stvorio pritisak za ispaljianje u drugom rezervoaru puke. Sranje! Mada je u sobi vladao mrkli mrak, Dejvid je zatvorio oi kako bi ogao da razmisli. Negde na stolu su se nalazile dve papirne ae s jodom. Ukoliko bi se alkohol razvodnio na pedeset procenata, i dalje bi bio zapaljiv. Nakon paljivog pipanja po povrini stola, pronaao je dnu papirnu au, izvadio iz nje ugaeni opuak i sipao otprilike de'litar vode u rezervoar. Potom je pronaao drugu au i nasuo jo de'tar. Vie od toga nije smeo da rizikuje. Nadao se da e biti dovoljno.

www.eknjige.forumer.com

Dejvid je zatvorio rezervoar puke i nekoliko puta tiho pritisnuo iu. U tami, zamiljao je kako meavina vode i alkohola ulazi u rugi rezervoar i pritiska molekule vazduha u njemu. Zatim je poesio trcaljku puke na iroki snop. Alkohol e mnogo lake goreti oliko se raspri u kapljice. Potom je posegnuo za zipo" upaljaem ka mestu na kojem ga je ostavio, ali taman kad je trebalo da a uzme, zauo je dva otra praska koja su odjeknula niz hodnike kompleksa. Bila je to paljba iz vatrenog oruja. Preneraen, zakaio je upalja koji je pao sa stola i otklizao u tamu. Zavrtelo mu se pred oima. Dejvid se oseao kao da se davi na dnu crnog okeana. Zurio je bespomono u ambis u koji se zipo" stropotao, a zatim se spustio na sve etiri i poeo da slepo pipa po podu. Sistematino je pokrio celokupnu povrinu poda od stola do zidova, prelazei rukama u irokim lukovima preko hladnog linoleuma, ali nije mogao da pronae prokletinju. Jo hitaca je odjeknulo niz hodnik; sada su zvuali znatno blie. Dejvid je mahnito pretraivao pod, zabadajui prste u svaki ugao prostorije. Isuse jebeni Hriste! Gde je, kog avola? Onda je udario glavom u jednu stolicu, i kada je posegnuo rukom ispod stola, pronaao je zipo". Drhtei, otvorio je upalja i kresnuo toki. Plamen se podigao poput anela, malo udo s nebesa. Dejvid je skoio na noge, zgrabio ,,superkvasilicu" i uperio je prema vratima. Zauo je trei odjek pucnjeva dok je prinosio plamen plastinoj cevi, ali se ovog puta nije trznuo. Holi!" povikao je. Otvaraj vrata! Mora da me pusti napolje!" Glas je tiho zasiktao s druga strane vrata. Odjebi, dupeglave!" Holi oigledno nije eleo da privue panju osoba koje su pucale nedaleko odatle. Meutim, Dejvid je oseao da one ionako dolaze. uo si me, Holi!" zaurlao je. Otvaraj prokleta vrata!" Prolo je nekoliko sekundi. Priprema se, pomislio je Dejvid. Holijev poloaj je postao potpuno neodriv i sada je morao da poduzme neophodne mere. Njegova jedina opcija jeste da me ubije. Zatim su se vrata otvorila, a Dejvid je povukao okida. Simon je doao do poprenog hodnika i ugledao jo jednog saveznog agenta na infracrvenom ekranu. Ovaj je stajao ispred vrata, jednom toplom akom steui

www.eknjige.forumer.com

kvaku dok je u drugoj drao revolver. Znatieljan, Simon se priunjao malo blie, drei uzi" sve vreme uperen u oveka. Agent je naprosto stajao tamo nekoliko sekundi nalik nervoznom proscu, mrmljajui: Mamicu ti tvoju, mamicu ti tvoju", kao da pokuava da se smiri. Zatim je otvorio vrata i posegnuo rukom za baterijskom lampom u depu. Istog trena, bletavi beli plamen je suknuo iz vratnica. Simon je bio zaslepljen. Jarkobeli plamen se irio sve dok nije punio svaki deo ekrana, pretvarajui videoprikaz u prazan beliasti pravougaonik. Strgnuo je beskorisne naoare s glave i spustio se u zatitni uanj, prekrtajui ruke preko glave. Bila je to nekakva naprava za bacanje plamena, ali nije mirisala na benzin ili beli fosfor. udnovato, ali vie je mirisalo na domau rakiju. Vatrena lopta je zgasnula nakon dvetri sekunde, ostavljajui nekoliko majunih, plaviastih plamiaka koji su se dizali iz barice na podu. Agent FBIa zateturao se unazad, a potom je poeo da se valja po podu, pokuavajui da ugasi sako u plamenu. Simon je potom zauo kripanje gume po linoleumu. kriputavi zvui su ve proli mimo njega kad je shvatio ta ih pravi: donovi zatvorenikovih patika. Simon je instinktivno podigao uzi" i uperio ga u pravcu uurbanih koraka, ali se nije usudio da opali. ovek mu je bio potreban iv. Zato se pridigao na noge i poao je za njim niz hodnik u mrklom mraku. Simon je priao oveku na svega nekoliko koraka kada je uo kako neto udara u pod, neto plastino i uplje, a u sledeem trenu je zakoraio na predmet i izgubio ravnoteu. To je prokleta puka na vodu, pomislio je dok je posrtao unazad. Udario je glavom u dovratak. Leao je oamuen u mraku otprilike deset ili petnaest sekundi. Poto je otvorio oi, ugledao je kako agent FBIa ija se odea jo uvek puila protrava mimo njega, jurei za odbeglim zatvorenikom. Pravi pravcati ameriki kreten, pomislio je Simon. Maksimalno posveen poslu, ali potpuno beslovesan. Poto je udahnuo duboko da razbistri misli, Simon je ustao i ponovo navukao termalne naoari na glavu. Sistem prikazivanja se resetovao, i ekran je opet normalno radio. Potom je podigao uzi" i potrao niz hodnik. Dejvid je pojurio u tamu, ne razmiljajui ni o emu drugom osim o bekstvu. uo je glasni tresak iza lea nakon to je ispustio superkvasilicu", ali se nije ni okrenuo ve je jednostavno nastavio da tri. Bez usporavanja, ponovo je upalio

www.eknjige.forumer.com

zipo" upalja, a plamen je obasjao omaleni krug oko njega. Isprva nije video nita izuzev golih zidova sa obe strane hodnika, ali je zatim ugledao bletavi crveni znak IZLAZ iznad vrata koja su vodila prema stepenitu. Pojurio je pravo prema znaku i zaleteo se ramenom u vrata. Razoaravajue, vrata se nisu ni mrdnula. Cimnuo je kvaku, ali se nije okrenula. Neverovatno! Kako mogu da zakljuaju poarni izlaz? Dok je stajao tamo, uzaludno trzajui bravu, zauo je udaljenu riku Jebo ti pas mater!" a zatim i odzvanjajui bat koraka agenta Holija. Dejvid je iznova poeo da tri. Skrenuo je ulevo i potrao niz drugi hodnik, oajniki traei drugo stepenite, drugi izlaz iz zgrade. Posmatrao je obe strane hodnika i trao to je bre mogao kada se sapleo o neto na podu to je liilo na vreu prljavog vea. Dejvid je ponovo upalio zipo" i video da lei na leu. Bio je to jedan od Holijevih partnera u sivim odelima, sa dve okrvavljene rupe od metaka na elu. Grla stegnutog od uasa, Dejvid je skoio na noge. Potom je primetio da truplo lei u podnoju stepenita. Trenutak kasnije Holi je zaao iza ugla i pojavio se na kraju hodnika. Uperio je revolver istog trena im je ugledao plamen upaljaa, te je Dejvid zatvorio zipo" i zadio uza stepenice. Pentrao se u tami, mahnito se hvatajui za ogradu i udarajui cevanicama u stepenike, sa Holijem za petama. Nakon tri zaokreta, spazio je slabani ukasti sjaj koji je dopirao iz iskrzanog dovratka. Protrao je kroz prostoriju krcatu unitenim monitorima, a zatim je bez razmiljanja preskoio preko jo dva lea. Sada se nalazio u garai i mogao je da oseti slatko zagaeni vazduh Njujorka. Jurnuo je uz rampu prema velianstvenoj ulinoj rasveti. Meutim, do v