Marin Preda - Romanul Morometii

Embed Size (px)

Text of Marin Preda - Romanul Morometii

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  1/101

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  2/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  P!"#$% &'()"* F%!('*+ S*+($ * $%')*# $+ !"/ "')*# %$'&*('+ P("* + ("1'#* 3 L$)"*45($% 6, '+ 7 /*' 2002. P!"/$% "#" ! /')5

  '8$#"('" 9' " *(""*5 $4%"#$% !";'%!( #'+"(' )*(" *$ *1$# + &*('+ P("* $+'!% "+#'/"+#*% 9' /!(*%.

  3L"$% /*('+ * 4!# ('+ 9' "1!(*# + )

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  3/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  INTRODUCERE - ARGUMENTARE

  &*('+ P("* " +$/5(5 ('+#(" )"' /*' '/!(#*+;' (!*#!('

  )!+#"/!(*+' *' '%"%!( +!*#(" , "!*(")" $(('+" 1'";'%" ;5(*+'%!( '+ *#"%"

  (!/

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  4/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  C"% "-*% !'%" )*'#!% )$('+" ="+"* (!/*+$%$' &!(!/";'' ,

  )!/!';'* 9' (!%"/*#')* *#

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  5/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  EVOLUIA ROMANULUI N LITERATURA ROMN

  >+ R!/+ *+$% K2, **(" (!/*+$% %$' N')!%*" F'%'/!+

  Cio#oii $e#%i si noi )*(" +"*/+5 *"15(*#$% +)"$# *% *)"#$' ="+ %'#"(*( ,

  4''+ #e! &in'i roman rom'nes# rea!i(a &)*+ oae #erine!e,en)!)i "

  V

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  6/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  )(''#!( )$ ! '/*#'" 15'#5 , " +#"%"= '+" )$ ;5(*+'' , 5#(*5 !')"'$('%"

  +*;'!+*%" , /*+'4"#5 "+#'/"+#" )$(*#" 9' "('/5 =

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  7/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  A%# (!/*+)'"( , ('')*# $5 (5!' , "#" C"*( P"#(")$.

  P('/$% 5$ (!/*+ "#" n)ne#are E#" (!/*+$% ="+"(*;'"' )*(" * 45)$#

  (5!'$% "+#($ +#("='("* +"*/$%$' , )*(" 9'-* *# ="+"(! )!+#('$;'* " + *)"# (!/*+ , C"*( P"#(")$ *

  5#($+ )$ /$%# '('# " '+#$';'" #!*#" *")#"%" 1'";'' (!/+#("*=* "!)5 * *+'%!( -K +1'" $ *+* /*'*#(5 *

  %$' &'()"* E%'*". >+ (!/*+$% *$ Maire0i *$#!($% '+'#5 *$(* (!)""%!(!)$(" , "$%*('' "(!+*8$%$' , /!*%'#*#" '+'"+*'%5 (!"' /!"(+" .

  R!/*+$% ("("'+#5 $+* '+ ("$9'#"%" (!"' *(#'#')" * %$' &'()"* E%'*" , +

  ('/$% (

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  8/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  1''$+"* )"+')5 , 4!%!'("* '*%!=$%$' , * '/;$%$' )!/') 9' #(*=') , *

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  9/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  10/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  CA.ITOLUL IVIAA 1I O.ERA

  2in,)r)! !)#r) &e #are-mi amines#

  3oare 4ine ese #+ !a $'rsa &e 56 ani

  am &e$eni #on7ien &e mine Mi-am

  &a seama #+ era 8n mine o an)mi+3iin+ &e #are eram #on7ien 9

  : Marin .re&a ;

  P(!*#!(, ""'#, (*/*#$(=, $%')'#, "'#!(, #(*$)5#!(,

  )(''#!($% (5/*, ('+ !"(* * , +"/$('#!( , * 15$# %$/'+* '%"' %* 7 *$=$# 22

  + *#$% S'%'9#"*-G$/"9#' , 8$";$% T"%"!(/*+ , + 4*/'%'* +$/"(!*5 * %$' T$!(

  C*%*(*9$ 9' * J!';"' P("*.

  Amintirea copilriei 2(""+#*#5 " )(''#!( +$9' )* !

  $(5 '+"$'*'%5 * %'#"(*#$('' *%" , )!*#" + "1'"+;5 /$%#'#$'+"* " '/("'' ,

  " #*%!$(' 9' "!'#" $4%"#"9#' " $)$('" , $4"('+;" 9' +#("5(' - " )*(" $5)$/ +' %" /5(#$('"9#" + (!/*+" '-*$ %$/'+*# (*( , )"% /*' *""* #$%$(+#

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  11/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  8$")*#5 $5 *)""* * 1''#!($%$' "(!$ N')$%*" '+ Moromeii "* 4!# !$%*#5

  " 1''$+' #(*=')" , )?'+$'#5 *""* " %'$(' 9' *'/" , (*( /

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  12/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  D$5 *)"# "$# )*(" * *1$# %!) )$ )

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  13/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  4!(/* +!$5 * )?';"' *+#"('!*(" Noaptea" 9' Ceata$+# "("'1" "+#($

  !('"+#*("* +!$5 , )*(" " 1* "1!%#* 9' )!+)("#'* ! *#5 )$ **(';'* 1!%$/$%$'

  " "$# , 'ntlnirea dintre Pmnturi

  V!%$/$% 5$ " "$# *+$+;* ! "(!+*%'#*#" '+=$%*(5 + *)"%

  /!/"+# )"% '+#+ K , "'#$(* Cartea $omneasc, %* )*(" &*('+ P("* * 4!#

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  14/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  '(")#!( " %* +4''+;*(" , '+';'*5 9' #'5("9#" ! *+#!%!='" " )!+4"'$+' 9' */'+#'('

  *%" )"%!( )*(" %-*$ )$+!)$# , )('!(' , "#(*" '+ ("5 , 4!#!=(*4'' - $ #'#%$%

  Timpul n-a mai avut r%dare: Marin Preda . >+ K , *#!('#5 /*("%$'

  $))" *% (!/*+$%$' Cel mai iu%it dintre pmnteni "/" '/$+" ("#'5('("*

  $+"' +!' "';'' , '*( + KM %* E'#$(* Cartea $omneasc, **(" +elirul "/

  "';'* * II-*. A)"# %$)($ "/!+#("*5 )

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  15/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  * %$' &*('+ P("* . >+ !(')" )* , *;'$% *);'$+'' , 4*(5 5 4'" +!/'+*%'*# , "#"

  ("/!(!/";'*+. S#'%$% "#" /*' '(")# ")

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  16/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  +es(*urarea " 72 *(" )* $'")# (!)"$% "

  )!!"(*#'1'*(" * *=(')$%#$('' )!+4%')#$% )* #'!%!='" " +)('" + '+=$(*

  )?"/5 !''%5 : !'#'1- +"=*#'15 . I%'" B*($ '+ +es(*urarea"9' '*

  ("1*+9* *$(* 4!9#'%!( 5' "(")$#!(' 9' #5+ *)"*#5 +$1"%5 *$#!($% "1*"*5 )$ %$)''#*#" '+ %$/"* ($(*%5

  (!/

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  17/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  U+"%" +$1"%" '+ 'ntlnirea din pmnturi 1!( 4'

  *!(1'#" + #!#*%'#*#" " (!/*+$% Moromeii. P"(!+*8" )* P*;*+=?"% '+ 3

  adunare lini*tit" $+ &!(!/"#" /*' =%$/"; 9' /*' "*+'1 " *%#4"% , I%'"

  &!(!/"#" "#" !(")%'# P*;*+=?"% , G*+"* %$' T"')*+ '+ 'ntlnirea din

  Pmnturi9' I%'" B*($ '+ +es(*urarea$+# '!#*" *+#')'*#'1" *%" %$'

  &!(!/"#". A%#" (!" /*' */%" *+#')'5 9' "%" (!/*+$% 4 Salcmul ,

  +imineaa deiarn " +*(*#!($% '"9'+ '+ !+"%" !)$(" *%" $)!+9#'"+#$%$'

  9' '+#(

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  18/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  E(!$% ('+)'*% *% (!/*+$%$' , I%'" &!(!/"#" "#" $+ ;5(*+

  '+#"%")#$*% , )*(" " 4*# +#($)?'"*5 +#("=$% $4%$ ;5(5+") '+)**'% 5 "

  **#"" %* +!'%" )?'/5(' !)'!-!%'#')".

  Moromeii &"$(/5("9#" '!%$;'* 4*/'%'"' ;5(5+"9#'

  '+#"("%')" $ '+4%$"+;* 5#($+"('' ("%*;''%!( !)'*%" 9' " (!$);'" )*'#*%'#"

  " %* *#. Moromeii &&" M )!+#'+$5 (*'!=(*4'* ($(*%'#5;'' (!/+ Moromeii"/*(#* ;5(5+"*)5 * ''/$%5('' "#" "15%$'#5

  )$ ! $#"(" ")";'!+*%5 , *)"*#* 4''+ ("=5'#5 + /*(" *(#"* * )"+"%!( .

  R!/*+$% 9' '/$+" + *)"%*9' #'/ !('='+*%'#*#"* ('+#(-! *

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  19/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  D*)5 ('+ Moromeii""% +)"()5 ! !%"/')5 )$ L'1'$ R"("*+$ ('+#(-! *%#4"%

  " 1''$+" * 1'";'' ;5(5+"9#' , ('+ $isipitorii"+)"*()5 ! %$#5 )$ '+" +$9' ,

  + !('+;* " *-9' =5' $+ #'% (!('$ )*(" 5-% ("("'+#". '-% 1* =5' , +#($)

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  20/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  ! )$ *#

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  21/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  +elirului"/&*('+ P("* $%')5 + MM (!/*+$% *$#!'!=(*4') )iaa ca o

  prad" C1iar dac are caracter auto%iogra(ic , )iaa ca o prad poate (i

  considerat un roman indirect! "ste de (apt romanul scrierii unui roman , cci

  ampla con(esiune este determinat de cutarea dramatic a unuisu%iect

  pentru o viitoare carte!

  Cel mai iu%it dintre pmnteni""#" $%#'/$% (!/*+ )(' "

  &*('+ P("* 9' ("("'+#5 , 45(5 +!'*%5 , *!="$% 4!(;"' *%" )("*#!*(". E$="+

  S'/'!+ +$/"9#" (!/*+$% oa! "+ P("4*;5 %* &*('+ P("* C"% /*' '$'# '+#(" 5/

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  22/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  9' $+ (!/*+ !%'#') , (!/*+ '+#"%")#$*% , (!/*+ " "+*;'' 9' $+ (!/*+ "

  /!(*1$('. C!/%"'#*#"* (!%"/"%!( "5#$#" *( 9' /*+'"(* ")'4')5 " * %"

  #(*#* , *$ 45)$# )* $%#'/* )*(#" * %$' &*('+ P("* 5 +("='#("" $+ $))"

  *(")'*'%.

  R!/*+ *% unei con*tiine , *% unui erou care crede 0n

  putereaspiritului *i 0n mitul (ericirii prin dragoste , Cel mai iu%it dintre

  pmnteni (5/+#

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  23/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  +45;'95(' , "#*" *%" *)"#$' #' , )' "#" "* +59' /$%# /*' )!/%"5 , "9'

  !/'+*#5 + )?' "%')*'% " 4'=$(* "' )"* /*' (!"/'+"+#5 9' )$ /*' /*("

  4!(;5 " '(*'"(" , )*(" "#" I%'" &!(!/"#".

  C("*;'* %$' &*('+ P("* *)!"(5 "') '#!('* (!/

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  24/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  %$/'' 9', /*' *%" , )$ %"=' /!(*%" 9' ("=$%' (")'" " )!/!(#*/"+# , " #(*="

  +#("*=* 4!(;5 "#')5 * )(''#!($%$' , (")$/ 9' !('='+*%'#*#"* !"("' *%". R!/*+$%

  %$' &*('+ P("* /*()?"*5 ! *#5 )$ "% + )("*;'* %'#"(*(5 (!/

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  25/101

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  26/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  ! 8!*)5 " !*/"+' /*(' !'*+* 4''+ unicul lor parlament /)?'*( *)5

  $+"!(' '+#(*$ + !%"/')5 V*%"('$ C('#"* .

  P(!*#!($% $="("5 )5 *)"#5 '('#$*%'#*#" ;5(5+")5 !)$5

  $+ %!) '/!(#*+# + "'#"+;* *#$%$' , "!*(")" %* *)"*#5 *$+*(" *(#')'5 #!*#5

  $4%*("* *#$%$' /(5)*;' + ?*'+"%" %!( " 5(5#!*(", *( )"% /*' '=$( "/+ )5

  "(*$ gtii + /! ")'*% "(*$4";"%" %!( (*" (!*5#. E'#5 /$%#" *$+5('

  + (!/*+$% Moromeii )'+* , +#!*()"("* " %* )+ P("4*;5 %* &*('+ P("* C"% /*' '$'# '+#(" 5/

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  27/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  **# *)$/ "1"+'/"+#" %'+" " 1')%"+'". S*#$% *(?*') "#" !(#'# 5 '*(5. U+ !/

  !(+"9#" " *)*5 9' , $5 /"( , )"'%*%;' '+#$'") $+" " $)". D*)5 /"(=" (*( ,

  *9#"(+$# , *)"*#* +"*/+5 )5 "% " $)" $+"1* , /*' "*(#" , %* ! ($5 '+

  )"%5%*%# )*5# *% *#$%$' , *)5 " $)" +#(-$+ %!) /*' *(!'*# , /"($% "#"

  %'"( , =*#* !(')+ (!* %$' P("* *#$% "#" , + ('/$% (

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  28/101

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  29/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  2

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  30/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  CA.ITOLULII

  ROMANUL MOROMEII ? VOL I

  2TRUCTURA COM.O@IIONAL

  .ROLEMTICA

  "u nu m gndesc dectla ceea ce am cunoscut, ci *i

  la ceea ce am trit direct ! 14

  $omanul"#" ! ")'" * ="+$%$' "') + (!5 , *1

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  31/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  Dup cronologia evenimentelor narate : (!/*+ #(*';'!+*%, (!/*+

  /!"(+

  Dup tehnica narativutilizat : (!/*+ " #' *%*)'*+ , /!"%$%

  4%*$"(#'*+ , (!/*+ (!$#'*+ , (!/*+ *1*+=*('# 9' !#/!"(+'#

  Dup procedeul narativ dominant : (!/*+ " *+*%'5 '?!%!=')5 ,

  4*+#*#'), "!#') , 9' " 4!(/*(" .

  R!/*+$% Moromeii "#" , **("+# , )(!+')* $+"' 4*/'%''

  " ;5(*+' . T'#%$% +$9' , )!+#'#$'# '+ %$(*%$% $+$' +$/" " 4*/'%'' , !('"+#"*5

  + *)"#" '(");'' *9#"#5('%" )(''#!($%$' , *( 9' *#"+;'* )'#'#!($%$' .F*#"%" " )*(" *$#!($% %" ("%*#"*5 *#"+# 9' "('! )* " +'9#"

  "1"+'/"+#" , ;'+ + ("*%'#*#" " #!# )""* )" " "#(")" + 1'*;* ;5(*+'%!( + 4'")*("

  ' . >+5 4($/$";"* %"="+*(5 * (!/*+$%$' 9' *(" *%#5 '(");'" , *)""* * *#'#$'+''

  +*(*#!($%$' 4*;5 " %$/"* "1!)*#5 . E#" 1!(* " $+ */"#") " */'(*;'" 9'

  +!#*%='" * )!'%5('"' %$' &*('+ P("* , )*(" 9' * $ */("+#* *$(* )("*;'"'

  *%" $%#"('!*(" , " $+ coctail Molotov al vieii sentimentale ,care nu

  e9plodea# 0n mna scriitorului ci 0n su(letul cititorului7.

  #'/ , '+ '!=(*4'* )(''#!($%$' , )5 4*/'%'* * *1"*

  *!'/*#'1 *)""*9' )!/!+"+;5 )$ *)""* * 4*/'%'"' %$' N')$%*" , *#4"% +" $#"/

  =

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  32/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  >+ 4"%$% *)"#* , + )$(#"* &!(!/";'%!( **(" $+ "(!+*8 +

  %$ , )*(" +$ '* +')'!*#5 %!) %* /*5 , *%5#$(' " )"'%*%;' , *( " )*(" +!' %

  1""/ $'#

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  33/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  E#" ! "')5 (!=("'15 , + '(*%5 , '+" /!#'1*#5 , "!*(")"

  (!/*+$% +)"" ' " #"(/'+5 )$ *)""*9' '!#*5 , !*( )5 #'/$% +$ /*' *1"*

  (5*(" %* 4'+*%$% *)"#$'* "#" )!+)"+#(') .

  S)(''#!($% 9' 4$+*/"+#"*5 (!/*+$% '+ "(")#'1*

  (*!(#$('%!( !/$%$' )$ #'/$% , )$ '#!('* , $ ("'$+"* $+!( "1"+'/"+#"

  +")($;5#!*(" )*(" ' 1!( )?'/* )!/%"# /!$% " * 1""* #!# )""* )"-%

  +)!+8!*(5.

  A);'$+"* "#" !(=*+'*#5 " #("' *" #"/!(*%" : * "$%$' , *

  #'/$%$' 4!%)%!(') #(*';'* 9' * #'/$%$' '#!(') , *))"+#$% $++ *(#"* * !$* , /*()*# " ")"('9 , #'/$%

  **(;'+" )!/')$%$'.

  &*#"('*%$% "') "#" #($)#$(*# + 8$($% * !$5 "(!+*8" #*#5%

  9' 4'$% (!/*+$% *1

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  34/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  V5$# )* (!/*+ *% $+"' 4*/'%'' ("%'"4 '/!%') *% 4*/'%'"' ,

  "%"/"+# ""+;'*% *% #!!$%$' %$/'' ;5(5+"9#' , "'5/ + ('/ - %*+$%

  +*(*;'$+'' 4*/'%'* ;5(*+$%$' I%'" &!(!/"#" , +$/"(!*5 , *%)5#$'#5 '+ )!'''

  (!1"+';' 9' '+ *%#" )55#!(''. E#" ! 4*/'%'"/ 1i%rid / generatoare de

  con(licte 0n snul ei , / prin ignorarea realitilor su(lete*ti individuale

  &'?*' U+=?"*+$ K.

  F*/'%'* &!(!/";'%!( " )!/$+"* '+ I%'" &!(!/"#" #*#5% ,

  )$ ")" *+' /*' /*(" ")

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  35/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  1!(' )$ )'+"1* '!#*5 )" " 1* !1"' )*(*)#"('#')5 "+#($ "(!+*8. D!*(

  C*#('+* (5/

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  36/101

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  37/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  &** &!(!/";'%!( " "459!*(5 $5 $+ *"15(*# ('#$*% :

  &!(!/"#" #*#5% , *9"*# " (*= (cu repede cteva cruci , 0nc1i#nd o clip

  , evlavios , oc1ii >/5/5%'=* " #*'" )$ ! *;5 $;'(" " $/*) + 4"%'' =(!*"

  I%'+)* *9"*5 + /'8%!)$% /""' ! #(*')?'+5 %*(=5 9' **+)5 )$ ! )'!(5 1"(" 9'

  =(!*5 " '"($(' (iecare mnca repede ,0nsu(leit pe nea*teptate , tacut *i

  parc nemaiau#ind pe cel de alturi ! Catrina turn aldoilea (el de mncare ,

  laptele (iert ! Moromete lu doua (elii de mmlig *i le puse 0n straic1ina

  plin ! 'n aceea*i clip , vreo *ase linguri se 0ndreptar spre mi8locul mesei *i

  0ncepur s dumice mmliga 0n straic1in . &

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  38/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  Secven din (ilmul Moromeii 4 ;ulea

  A')' #!#$% " "459!*(5 $5 $+ )"("/!+'*% , +)"

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  39/101

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  40/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  #pceau oamenii"< P(!=(" . E'#5 D$/+""$ *$ N';5 P'#*%*) %*

  Q*(%*+.

  D$/'#($ %$' N*" 1!("* #*(" 45(5 +')'$+ "4!(# , *1"* $+ =%*

  )*(" " *$"* " %* $+ '%!/"#($ )?'*( 9' )

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  41/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  !1"'+$-" $+ *)#!( )*(" #(5'"9#" 1!%$#*#"* )$1

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  42/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  Secven din (ilmul Moromeii 4 ;ulea

  P!*#" )5 +')'! *%#5 /("8$(*(" +$ "4'+"9#" /*' '+" '('#$%

  %$' I%'" &!(!/"#" , )* +#

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  43/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  / +ac pentru Moromete viaa 0n spirit este dimensiunea

  (ireasc a structurii sale contemplative , iar ugurlan *i Coco*il apelea# la

  ea din revolt (a de o realitate ostil *i din neputina aciunii singulare , +in

  )asilescu cunoa*te realitatea 0ntr-un mod speci(ic! a el ? %ucuria ciudat B

  este cea a o%servaiei , nu a contemplaiei " I/*='+"* )*$%$' " ?$/5 * %$'

  &!(!/"#" (5/

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  44/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  C!+4%')#"%" '+#'/" '+

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  45/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  mea! 4!!!7 Salcmul era 0nsun cod care nu tre%uia divulgat ,1* $%'+'* /*'

  #

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  46/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  $+'1"(*%5 + )*(" " )$('+" !/$% 9' +*#$(* , */'+#'+ " )!($% *+#') I!+

  B$%5$.

  A"/"+' $+"' 4''+;" )*(" 1("* 5 #(5'*)5 , *%)

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  47/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  S)(''#!($% $%'+'*5 '/!(#*+;* "!"'#5 * *%)

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  48/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  +)"$#$%$' "($(*%'5('' *#$%$' ('+ *#(*="("* + 1'*;* !(*9$%$' * #'+"("#$%$' , +

  ")'*%.

  >+;"%"=

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  49/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  $=$(%*+ , )"% )*(" 45)$" 9*#" )!'' + #("'("")" *+' 9'

  )*(" + 4'")*(" *+ $+"* %* #

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  50/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  '"(')* , 9)!*%* ('/*(5 , )** +!#*($%$' , * +15;5#!($%$' T!!(')' , ('/5('* ,

  /*=*'+$% )!/"()'*% , 4'"(5('* %$' I!)*+ *9"*#5 %* ! (5 aldma*ul" )*("-% "* &!(!/"#" )$ 1")'+$% 5$ , B5%!$,

  $5 1

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  51/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  )*(" +$ * 4!# '+4%$'"+;*#5 " )""* )" 1'+" '+ *4*(* *)"#"' )!%")#'1'#5;' ($(*%" ,

  !*/"+'' #(5'+ +)5 $5 %"='%" +")('" .

  O /*(" "+''%'#*#" , $+ !)?' *#"+# 9' 5#($+5#!(

  +("='#("*5 +!#*;''%" %"=*#" " 1'"#5;''%" *#$%$' , " "'*8: 55'' )*("

  " dormeau cumciuliile 0nc1ise *$ 0n(loriser *i strluceau gal%en 0n

  iar%a 0nalt" "(" )

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  52/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  T("'("* *9"5('' '/'+"*;* , )")?"("* !(;'' " 4*)" )$ (""')'$+" ,

  5#5#$(*/ curge "(" 9!"* , )5($;* !(+"9#" #droncnind ru""#"

  !'9)* '+ %"/+ , 9!"*$* (5/

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  53/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  #vrle din copitele lui mici ct pumnul de copil", #!)/*' )5 *)"#" "#*%'' )*("

  +$-' )*5 %$' &*('+ P("* 4*) )* !"(* 5 4'" /*' )!/%"5 9' %'+5 "

  *#(*)#'1'#*#".

  S")"('9$% 9' *(" ("=$%'%" %$' , )* 9' %")*("* " *)*5

  /!/"+#$% +)""('' ")"(*#$%$' +#+#'+"('%" /*(' , +"4

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  54/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  pier#ndu-se pe miri*te 0n contemplri nes(r*ite"2.C$ *9' (*(' , )*%)*

  )?'$'# , 5 +$ " +;"" + /'('9#" , " $'#* + $ )$ /

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  55/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  1!( (""()$#* *$(* 4''+;"' *%" :/ nu mai este v#ut stnd ceasuri 0ntregi pe

  prisp sau la drum pe stnoag! Nu mai rspunde cu c1e( de vor% la salut!

  Nu mai (u au#it povestind"2. D")' +$ /*' "#" "% , 4''+ +#(-! )('5 + %*+

  /!(*% E% (5/

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  56/101

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  57/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  , nu i se mai au#ea deloc guraprin (aa casei"//$('+ 5(5'#5 + !("'$% "'

  9' 4''+ $5 %* )'/'#'( " P*(''*+$.

  N')$%*" +$ " /*' $)"* +')' "% %* 9)!*%5 , "9' C*#('+*

  1

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  58/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  E#" $%#'/* +)"()*(" , '"(*#5 9' +"("$9'#5 , * %$' &!(!/"#"

  " *-9' *$)" 5'";'' *)*5 , '1!(

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  59/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  /!/"+#" +"%''#" #!#$9' " )"%" '+ !'*+* %$' I!)*+ , )$ #!*#" )5 , +)"#/ca

  dintr-o %oal "/&!(!/"#" 9' ("1"+'". A(5#* '*(59' "+'+ 9' " $'#* )"*$('

  +#("=' " ($/ , "*)# ca pe vremuri "I(!+'* %$' " +("#* *)$/ )5#(" B'%5 ,

  &*+#5(!9'" , O5"' , A*/ F

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  60/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  A)"#* "#" (!1!)*# /"("$ " I%'" &!(!/"#" %* ')$;'' ,

  ('1'+ ++!'('%" *#$%$' , '/'+"*;* *9"

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  61/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  altul poi s te arnesti *i s ai gri8 de vite *i de cas , 0n timp ce pe minile

  altuia o s alergi ca un nenorocit cu cciula 0n mn pentru orice (leac 4!!!7!

  Hi o s i se par c i se (ace o mare cinste dac o s prime*ti cu c1iu, cu vai,

  ceea ce i se cuvine de drept, adic rodul muncii tale"2

  &!+!%!=$% 5$ '+#"('!( *(*#5 "4!(#$% "(/*+"+# *% %$'

  &!(!/"#" " * +;"%"=" %$/"* , )?'/5('%" *#

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  62/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  N'/') +$-% )%'+#"9#" " I%'" &!(!/"#" '+ %$/" %$' , * *#$%$'

  *(?*'). D*( "% +$ /*' "#" '/%')*# , )' ('1"9#" '+'4"("+# %* )""* )" " +#+ *# -* 45)$# =!!5('" )!%")#'15 , '*( &!(!/"#" , "+#($ * +$-'

  4*)" (5$ %$' N')$%*" , " +)('" 9' "% , /*' *%" )

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  63/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  $+"' )'1'%'*;'' * )5("' (*/5 "!"')5 * '/!%'*#-! )$ )!+")1"+;* $+$' "#'+

  '/%*)*'% .

  D(*/* %$' &!(!/"#" " *

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  64/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  C"%"%*%#" "(!+*8" " '+'1'$*%'"*5 9' "%" , 4'" ('+

  (!(''%" *#'#$'+' , 4'" + (*!(# )$ )"%"%*%#". A#4"% , C*#('+* **(" %* +)"$# , +

  )"+* !'('' " %* )

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  65/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  S)(''#!($% ")"%"*5 + !(*%'#*#" , +)5()*#5 " $#'%5 '(!+'" , /%"#'+ #'%$%

  '(")# )$ #'%$% '+'(")# ")'4')5 /5'"#('"' %$' &*('+ P("* "#" (""+;*

  #'%$%$' '+'(")# %'"( , *'=$(

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  66/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  " *)*5 9' #*'%';' *)!%! , )("

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  67/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  ($(*% , $+ 4"% " *(#')$%*( " * =

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  68/101

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  69/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  *(#" (*/*#'), L'1'$ R"("*+$ "#" $+ (!*#!( !'")#'1, )$ (*(" "4")#"

  *+#'%'(')". A)"*#5 *(#')$%*('#*#" * *, )*(*)#"('#')5 9' *%#!( /*(' (!/*+)'"('

  B*%*) *$ T!%#!', * 4!#, +$ +#+ ('/* "#*5 0M-M *

  )(' +$1"%" ("*%'#", ("*%'#-)('#')" 9' +*#$(*%'#" + * !$* "#*5 M-2-('+)'*%"%" (!/*+" ("*%'#", '*( + $%#'/* "#*5 -- (!/*+" +*#$(*%'#".

  V")?'%" !"(1*;'' )('#')" *)"%"* )5 R"("*+$ +$ "()"" *(!*" "%!)

  !(59"+")$%, )5 +$ "#" + #*(" 5 *+*%'"" )$+!9#'+;*, +$ #("$'" %$*#" + "('!

  *)5 " */'#" )5 + $+"%" +$1"%", + &on "/+ Ciuleandra "9' +

  "$scoala"'#5 #*%!$(' " 1'*;5 )'#*'+5, )5 + PdureaSpn#urailor"

  *+*%'* )$+!9#'+;"' "#" /*='#(*%5. T!*#" *)"#"* " **$=5 %* )**)'#*#"*"#(*!('+*(5 * %$' R"("*+$ " * $(('+" "'#"+;* $+"' !)'"#5;' +#("=', " *

  4*)" 5 #(5'*)5 +#(-! '/*='+" =(*+'!*5, $4%"#$% )!%")#'1, $('*9"%" )!+4%')#" '+

  )%!)!#$% 1'";'' !)'*%". 2

  O/$% "%"/"+#*( +$ /*' "(* (""+#*# + )*(*)#"($% %$' /'#') 9'

  "(!'), *9* )$/ * 4!# 45)$# " G

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  70/101

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  71/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  D" 4*# "#" ! %$/" )*(" "(5 /"("$ %* 4"(')'(", *( "#"

  +5)$#5 $ !'* #(*=')$%$', (5159'#5 " '+#'+)#" 9' *'$+', " (!%"/" "

  )!+9#''+;5 /!(*%5. D(*/"%" 4$+*/"+#*%", * 5/

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  72/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  "#" " * " 4' !('"+#*# (" !+"%" +"=$(!*" *%" '?!%!='"', $+" $%'/$% "

  $+"9#" )$ #('1'*%$%, *4");'$+"* )$ $('#*#"*, '('#$*%$% )$ *#!%!=')$%. V''$+"*

  ""+;'*%5 * *)"#"' ("*%'#5;' /!(*%" "#" 1*%!('4')*#5 "#"#'), + #!*#5 +#'+"("* "',

  + &!(!/";''. P%5)"("* *+*%'"' "#" " /$%#" !(' $%*#5 " %5)"("* " *

  !1"#'.

  N$1"%'#')'' %$' P("* ' " *!)'*5 ! (*(5 $#"(" " !"(1*;'"

  "#" )""* )" $)" %* 4'*("* $+"' #($)#$(' /!(*%", "#*9*#5 ('+ "%"/"+#"%" "' "

  /')$% (!/*+#'/ "/5+5#!('#. &!"%$% *)"#"' (!" !'")#'1", *+*%'#')" "#"

  L'1'$ R"("*+$, ('/$% '+ %'#"(*#$(5 (!/+#

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  73/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  ("*%'/ *($, =$$'#!(. R"*%'#5;'%" !)'*%-!%'#')" #*$ "+#($ %'#"(*#$(5 9' ("5

  + *+'' 70 +$ +$/*' )5 $+# !)!%'#", *( (!/*+$% (!'")#"*5 *$(* %!( )"*

  /*' +")($;5#!*(" %$/'+5, +$ " " !';'' *+#')!/$+'#" *( '+#(-! "(")#'15

  !$5 #*%'+'/$%$'.

  V!('+ "(" ;5(*+', R"("*+$ " '/;"* +*#!(*# 5 (";'+5

  '+ '?!%!='* *)"#$'* #(55#$(* )*("-% %"=* " /')* %$' (!('"#*#" 9' " !('+;*

  " * ! 4*)" 5 )("*)5 ('+ #5

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  74/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  5/+ )"+#($% (!/*+$%$'

  &!(!/";'' " *4%5 "#($)#$(*("* #($)#$('%!( ($(*%" #(*';'!+*%". O*/"+'' +$ "/*' !)$5 " *%#)"1*, "#" "#** )!#"%!( !%'=*#!('' 9' * +)"()5('%!( "

  )!%")#'1'*(". G!!5('* &!(!/";''%!( "#"

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  75/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  6= - De !a Ion !a I!ie Moromee

  P(!#*=!+'9#'' ;5(*+' '+ (!/*+, "*(#" " * !4"(' ! '?!%!='"

  ($'/"+#*( %'+'*(5 , *$ **("+;" " 1")?' ')#$(' /$(*%" , *%" )5(!( /59#' +$

  $+# #(*+*("+#" 9' , " $ * )5(!( 1!"* *4$/*#5 , ("'(5 /'#"($%.

  P(!%"/* 1")?'$%$' (!/*+ ;5(5+") "#" + /*(" *(#"

  (!%"/* 5/

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  76/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  /*(" +#'+"(" ('/-%*+$% , "#" *%)5#$'#5 '+ $;'+" %$/'+' */';'! , *#(5=5#!(

  , ?*(+') 9' /$%#" $/(" )($+# , +"/'%! , 1')%"*+ , !(=!%'! , '/$%'1 , %''# "

  )($$%". I*( I%'" &!(!/"#" , '('#$% )("*#!( , ?'#('!+ care avea ciudatul dar

  de a vedea lucrurile care altora le scpau, pe care nu le vedeau /"#" +"#(*#

  )$ ! /*='" * )$1

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  77/101

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  78/101

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  79/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  $+$' "#'+ +")($;5#!( , '*( 1!)"* +*(*#'15 )*5#* "("'1'#*#"* /*'/5.

  S4

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  80/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  !*#" 4' 45)$#. A)"# %$)($ % (5+"9#" + !(=!%'$% *$ " !/ '+1'+)''% , %*'%'#*#"*

  '+#"(1"+'+ + )*$% 5$ , )5)' *(" /!/"+#" " /"%*+)!%'" , *( 9' " +

 • 8/13/2019 Marin Preda - Romanul Morometii

  81/101

  MARIN PREDA - MOROMEII

  CONCLU@II