of 13/13
MARZIETA BT AZMAN A142657 PPPJ 2443 TERJEMAHAN ARAB-MELAYU-ARAB DR.MAHERAM AHMAD JABATAN PENGAJIAN ARAB & TAMADUN ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Mari mengenali semantik & pragmatik

 • View
  1.541

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Mari mengenali semantik & pragmatik

 • 1. MARZIETA BT AZMAN A142657 PPPJ 2443 TERJEMAHAN ARAB-MELAYU-ARAB DR.MAHERAM AHMAD JABATAN PENGAJIAN ARAB & TAMADUN ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
 • 2. MARI MENGENALI SEMANTIK DAN PRAGMANTIK
 • 3. MAKNA SEMANTIK Bidang semantik merupakan satu bidang dalam kajian linguistik yang mengkaji makna. Perkataan semantik berasal daripada perkataan Greek, sema yang bererti tanda (sign), sema juga bermaksud isyarat Seterusnya kata itu menerbitkan kata semaine yang bermaksud bererti. Daripada sinilah terbitnya istilah semantic yang menamai satu bidang ilmu yang mengkaji atau menganalisa makna. Semantik ialah istilah yang merujuk kepada kajian makna dan oleh sebab makna itu adalah sebahagian daripada bahasa, maka semantic juga menjadi sebahagian daripada linguistik. Dalam semantik terdapat skop2 semantik yang tertentu.
 • 4. SAMBUNGAN Menurut palmer, kompson dan katz sematik ialah as the study of meaning in the natural language. Perkataan semantics telah diperkenalkan oleh seorang oleh seorang ahli filologi perancis, bernama Michel breal pada tahun 1883 dalam makalah beliau yang bertajuk les lois intellectuelles du langage Dalam makalah ini, Breal telah memberi tanggapan bahawa semantik mempunyai kedudukan tersendiri di luar bahasa, misalnya bentuk perubahan makna, latar belakang perubahan makna, hubungan perubahan makna dengan logik dan hubungan makna dengan psikologi. Semantik: teori makna atau teori erti (Verhaar, 1983)
 • 5. SAMBUNGAN Manakala SIL Glossary of Linguistic Term mentakrif semantik sebagai satu kajian makna yang berdasarkan ekspresi linguistik. Semantik merupakan satu bidang yang bukan sahaja mengkaji makna sesuatu perkataan, frasa, ayat tetapi turut mencari bagaimana untuk menerangkan makna sesuatu perkataan, frasa dan ayat. Semantik juga merupakan salah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan ujaran linguistik yang berbeza-beza seperti sinonim, antonim, polisemi, homonim, dan hiponim.
 • 6. SAMBUNGAN Dalam kajian linguistik, bidang semantik dianggap sebagai bidang yang paling sukar untuk diterokai. Ini kerana, untuk mengkaji makna, sama ada pada peringkat perkataan atau ayat, pengkaji seharusnya mempertimbangkan sama aspekaspek yang bukan linguistik, seperti kebudayaan konteks perkataan atau ayat itu diujarkan atau digunakan, aspekaspek psikologi penutur, alam pemikirannya, hubungan sosial antara penutur dan pendengar, tajuk perbincangan dan sebagainya. Perkara-perkara ini semuanya mempengaruhi makna. Oleh yang demikian, untuk memberi makna yang paling tepat bagi sesuatu perkataan, perkara-perkara di atas mestilah di ambil
 • 7. MAKNA PRAGMATIK Pakar-pakar pragmatik membezakan istilah ini secara berbeza-beza diantaranya ialah: Yule (1996): menyebut 4 definisi pragmatik iaitu : - bidang yang mengkaji makna pembicara/penutur. - bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya. - bidang yang melebihi kajian tentang makna yang diujarkan, mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh penutur. - bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak social yang membatasi pertisipan yang terlibat dalam percakapan yang tertentu.
 • 8. SAMBUNGAN Levinson (1983): kajian bahasa yang beriferensi atau berhubungan dengan faktor dan aspek-aspek kontekstual. Menjelaskan 2 pengertian pragmatik Pertama: untuk memahami makna bahasa seorang penutur, pendengar perlu mengetahui makna kata dan hubungan gramatikal antara kata tersebut juga menghubungkan apa yang dikatakan dengan apa yang diandaikan atau apa-apa yang telah dikatakan sebelumnya. Kedua: pengertian kedua ini lebih menekankan pada pentingnya kesesuaian antara kalimat-kalimat yang diujarkan oleh pengguna bahasa dengan konteks tuturan
 • 9. SAMBUNGAN Thomas (1995): mendefinisikan pragmatik sebagai bidang yang mengkaji makna dalam interaksi. 2 kecenderungan dalam pragmatik Pertama: dengan menggunakan sudut pandang social, menghubungkan pragmatik dengan makna pembicara. Kedua: dengan menggunakan sudut pandang kognitif, menghubungkan pragmatik dengan interpretasi ujaran.
 • 10. SAMBUNGAN Leech (1983): pragmatik sebagai bidang kajian dalam linguistik yang mempunyai kaitan dengan semantik. Keterkaitan ini disebut semantisisme, iaitu melihat pragmatik sebagai bahagian dari semantik. Manakala pragmatisisme, iaitu melihat semantik sebagai bahagian dari pragmatik. Komplementarisme atau melihat semantik dan pragmatik sebagai dua bidang yang saling melengkapi.
 • 11. PERBEZAAN SEMANTIK DAN PRAGMATIK semantik dan pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu yang dipelajari dalam kajian linguistik. Dalam semantik kita mengklafikasikan makna, hubungan makna, perubahan makna, analisis makna dan makna pemakaian bahasa. Dalam pragmatik kita mengkaji interaksi dan sopan santun, implikatur percakapan, pertuturan, referensi dan inferensi serta deiksis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makna iaitu makna kata dan makna kalimat. Pragmatik pula berkaitan dengan pemahaman kita terhadap hal-hal di luar bahasa. Akan tetapi, hal-hal yang dibicarakan dalam pragmatik sangat erat kaitannya dengan hal-hal di dalam bahasa.
 • 12. SAMBUNGAN Pragmatik adalah ujaran yang menelaah makna ujaran dalam situasi atau konteks social. Sematik adalah ujaran yang menelaah makna kata. Pragmatik menelaah kata secara eksternal, sedangkan semantik menelaah makna kata secara internal. Pragmatik terikat dengan konteks sedangkan semantik bebas konteks. Pragmatik menelaah makna yang dimaksudkan penutur, sedangkan semantik menelaah makna
 • 13. KESIMPULAN Semantik ialah kajian tentang lambang atau tanda yang menyatakan makna, hubungan antara satu makna dengan makna yang lain serta pengaruh makna terhadap masyarakat. Pragmatik adalah kajian tentang penggunaan bahasa sesungguhnya. Pragmatik mencakupi perbahasan tentang deiksis, peranggapan, tindak tutur dan implikasi percakapan. Deiksis ialah kata yang tidak memiliki referens yang tetap tetapi berubah-ubah seperti kata saya, sini dan sekarang.