21

Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

Citation preview

Page 1: Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

Kai literatûros renginiuose manæs paklausia, kas yra poezija, kartais atsakau: mokykloj þinojau, bet prabëgo daug metø ir jau uþmirðau.Poezija yra popieriaus lapai, graþiai priraðyti eilutëmis.Poezija yra knygos, á kurias tiesiame rankà, kai gera ar liûdna, arba kai nëra kam tos rankos paduoti.Poezija yra tekstai, mokykloje privalomi skaityti, anali-zuoti, interpretuoti, ásiminti.Poezija kartais yra nuðvitimas, visiðka vaizduotës laisvë, kai ágyjamas nuo nieko nepriklausantis savo asmenybës pajautimas.Pagaliau poezija yra viskas kartu: raidës, þodþiai, eilutës, knygos skaitymas, mokyklinis raðinys, atsimini-mas visà gyvenimà, kà buvai perskaitæs.Poezija kartais yra sutrikimas, kai perskaitæs neþinai, kà sakyti, kaip apie tave nustebinusá saulëlydá, pamaty-tus gamtos vaizdus.Tai yra graþiausia.O ir að pats kartais neþinau, kà pasakyti apie savo eilëraðèius.Gal jûs?..

Page 2: Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

Page 3: Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

���� � ��� � �� � � � �� ��� � �� � ��� � � � � � �

�������� ���

Page 4: Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

������������ ���

��� ���������������� ��

���������������������

��� ������� �� �!�" �!� #���� ������� ��� ���$ � �%" #� � � � �� �&' #������� ��(" ���$�"&!�#�� � ���) �" #�������*+&!(� �, -#����.

Page 5: Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

Page 6: Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

���� � � ����

������������� ��������������������� � �������������������������������������������� ���������� �������� ��� �������������� ��

!���������������������"��#� ����������� �$���������������������������������� ��%������������"����������

&���'� �������� �� ������ ���'������������� ����������������������������(��� �� ������ �������� ���� ����������

)�������������� ���&'�� �� ������ ��*����'������������������ ������� "�������" ��� �������#�������� ���������������#������

+����� ����� �� �������������������$���������'���'� � ����� ������������% ������������ � �����������"�������� �� ��

����������� �����"��� �������������� � ������� �������������'�� ���������������� ���������"��� ������������������������

Page 7: Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

� �� � � ����� � �� ��� � ��!"��

��/�0��� 1������������ ��/ 0����� 0�������� ��������������� ���������� ���� 2�������� 2� ���������

��34����� �5� �2������ 2�������1��������6��������2�����0��� 7� ���� 1�����

��8���������3�����1��� 5�0� 1��9������6����:������������ 0���������������6���0�1�������������;���

����1�������2� ��1��� ����������� <���3����1���� ��0�������� ���������� 2���� 3���������������� 1�������

�5���������2�1������1���0�2����������������1�������=���2���0��������2�����������������������>����������������������1��� ���������� 2���� 3����

�������� 1� ����� ����?� ������� ��<������ ���<6���������� 1������� :�������5� �<����� �0����������� 2�������<��������<�� ����������3�������������0�1������������

���� ��� 0����� 0�53�� 2��� ��������4�;� � ���� ������������� 5��� �������� 5�1���������� ���� �1�� 1�����

������������6������ 0� � �������������<����� �< ���9����� ��14������ ��������6��� 2�1� ���@�� 8�����3������<��������� 3������������������� �<��� ������� ���� ����0� �6����������� ������2� �<0�1�����?����

2��� �<����������������������3�������� �<� ��1��� ��� ������3�>����� ����������������� ����������������� ���������0��3��� ���������������2� ����������2��0���1������������ ����2�� ��3���2��������5� �<�����4�A�0� ������0��3������ ������0� ����2��� ���� 0��3����2���<���@�/�� ��

Page 8: Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

������6������� ���� � ������1�� 0��3������� 0��3�����2�����������1����3���<��������1��05� ��� �>�����>�������4@���������<�����������������������2������������ ����<6�������� ��6�����������?��30��������� ���4�� B����������� �<��2���� ������1���� 2������������������������� ��������1�����1������������2 �����������������������������������/���������� ������6����� ���>�����0�������������������������������� ����������������0� ��>�����@����������2��<������1�� ����� 0�� ���2 ����������� ���������������C���1�>�2 �<���������������������2��<����������������������������0�����

1�� 5��1��9� 5�2 �0�� ������4���������� �<������������������������� �������3���� �� ���� ��� �� �������� �8������6�� ��� ��1��� ������1�������� ���� 3���3����5��� <������1��=�����1�0��������� ������������ ������ 0��2��<��������������� 3������0�1����������3�������1���<6���������2�������1������� ���0�� �<����>� ������>0���� ���������� ���>�����������������������������0����3�������1��� ��������1�������0��� ����������<��<1������������� <���2�����2�1������1�������0� ���������������� ���2� ������>���19�� ������� ��� ���>� �����<�������������� ���� �����0� ���� �1�� 5�1�� ����

��1������ � 5������� :������ �/ ����>� <�<� ��� D������1�1����� �<� ����������� 2��������>� ��� �1�� �����>�����

0>�������������2��2������E�������2� �������3�� 5�52���5���2�6� ��� ���������� ���2�����0�� ��� 2����� 2�<���������������3�4� ����� ������� 0� 1����� ��� �2������������������0� ��� 2��������

������ ��������� � 0�� 2��<���� 8�������� 51���� 5� 1��>�

�3� ����� �1�����1����� 5�0� 1����� ��0������3������

Page 9: Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

��������� 0� ������3�4� 0� ������2� 0� 1��������� 2���������� ����������� ��� �����0��2��1��3����� ���� �� ����

�1����� �0��������

�����2�������3�������1����3���������� �<���������������2� ���������1��� �1��2� �<2��������1��������9� 0��1������3������� 1�� ������ ��� 5�1�� ��1��>�2��� ��������2�6������2��������1�����0��������������<������19=����������B�����?������������ 1����� 1����2��� ��1����2�����������������1��������������������� ��������������1��6���� �����1������B����1��� ��19F����6���� 1�0�������� �������������������������������<�2� ���>���� ���3��3����G��������� ������������0� ����1����0�1��������������� �����1����4������4�� �2����� ������� �>�������2��������2���������1���0�����3�����1����� �����0��3� ���� ����� ! 0��� �����1������� ���� �� �1����

��������������� �2��� �����0���������2�1����>�2���������H�����1��<��1�������1��� �<���9�0�3�4����� 5 ����9��������������� ���� �������1����I�0����>�A��0���4����/ ����>�<�<� �����������4����! � �4����������4������ 8��� ���6�4�����4� 6���������������4����� <�����0���� ������ ����4��1���� 5������� �4������� ����������������������0����6���� ����������1��� �������������

0��1�� ����9��3��������2����������� ��� �����0�����������1������ 0�1����� <���� ���������� >�0�1����4������2 ���� 0����� ����3������������� ��<������������ ��� < ������� 0������������������� ������<� ��� 0�1����������5�� ����������7�2�����9����� � �1���2 ���������0�����2������������5��������� ���� ������2��� �5��4����

2�� �� 2���<���

Page 10: Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

��

�� B����������������� ���� 5���39����0>� 0�1�����

����� 0�1���������0����������������� ����>������>������ 1���� 2� ��

��:����������� ��� ���2�������������������1��2���� ������� ��2����������:�������3��� ��������1�����52���������������������1�����������2�����������2:��������������� �<�������� 1���� 7� 2�������

���� ���� �� ���2��2� ���� �< ������ ������2����� 5�1����55���0�����2��� ����21������� <��� ������ ��� <1������������������G������1�����������������<����2������<������ ����� ��� <1������ �������1��A����� �� ���

������������������1��� ������1����3���2� ����� �����=6��� 2��� ���� ���09� ��1�����2�������� < �������������

�����6����� 1�0������� ��� <� �����3� ��0���3����� 1�������2�������������� ��� ! � ������ ��� 2�2�6����� �������6�������������1�<�����6���2��0 ������2��0���4������5�������������>����5�����������������=� ���������0���0�1������2��0�����2������������� ��� �������

�������������0>� �������� ��1��� � 0��������2�2�����2����������>�����>���2�����C�������2������ ������

���2���0��2��<���8����2������1������������2��<����3������������������� 2�0������� �������������0����2�����1��9�2���� ����� !<� ��>�1���1� �>�2���2��<���������0���<6���� ��<������� <���2�2����������� �1�� �0� 1�����1�� ����;��������2� 5��� ���2� 1������������0��>2� 1>�� ����������2���2�1����1��2��������� ���1���2����6��� ������ ����3��� 2�1������ 3� ���������������

6�>�1������ ���� �>�H ��������6���� 51���������2� �1������� ����>���� ��������>�����1������9� ��������

�����6���� ������ �������� � ����������2�����

Page 11: Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

��

�����0�����;��1�����������������0� 1�����2������ ���� ��������1��9� 5�����4� �� 1��������������

2��������� ������������������ 4� ��� 1�� 2��1��9������������=�����������������������F�����1�������

����>�������>������2 �����>�����>� 2������� ���2� �>��1���������������������!0������/������7���2������

������� 5� 52��5�2������ ����2��<������� ��� �����2�0� 1��������������������<� ���2����<������� ��� �� 1���� 2��2������� 2������ 5�������2� ���"J�����4�B�0�������2���2��<�����������������������"J��������������� �����1��� 2�����9�����������5� ��������2����4�� :�� ���� 0� ���� ������� ������������������3�������

2� 1����������2��<���?� ����?� ����������6���������� ��������� �� ���� 0� ����0����������1������� �� ����������� 1� � ����� �<������� �<1����� 2� 1��� �>� 3���9����

�� �����������������1��2���"� >���2������������������2������� �������������2�����������������<����<����

52��3�������3����4� 52��5������:���3������KA���

�� �������������� ��2���������� ��� �>�������� �������3������ ���������2� 1>����<1���>�2�����������������3�������0� ������51���������0�1��������������2��������� ���� � 0��� 2��<��������������� ��<��������2� �������������� 2 �0��� ���� 0�������������

��� ��� ��

!L����0�=��������������:�� ������2�����1��0�1�����

?=�?�������#$$%��2�#MM7#M$

Page 12: Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

��

Page 13: Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

��

� # � � $ � � � % � � & � � �

��:�� ����������1���������7������������3��0���2������<��������� �<0�1��������2�2��6������� 0�1������

8�� 0 ������ 3��0>���2�������7� �5��3�����������2��5��� ������0����4�8��2��� ���3���1���8���������2��� ���������������������� �2����3��0���������9���� ���������� ��4� ������2�����4�:���<� �4�1��� ���������� �0������� ������ 1��������������>�>� �����0� ����������������

����>� 3��0��� ������� 0�43����� ����4�2�1��� 4F�N��0���3���� 2���� �������� 2����� ��� �<� �1�� ������� ����3����<��������������������������1��������������8�������������1�������4������������5���1��0�1������ �<���<�4:�� ���� 3��0�����3������ 3��0�<���4������������� ������"�������2����0��������2�� ��������1������������� ��������������0� ��2��������0����:������������0� ��2���������0��4����9�2��� �������1��2�� ��������1���� ������H���2�2����� ����� 0�������������� 3��0��� ����"��4������������2��� ��� �������3� ����������0���A�0�1����������1����� �������2 ����������� ���0�������������� ������ 2�1��09� 3��0�� !�� 0� �����

������1�����3���������������1��0�1������7���������������8��2� ���1���3����!�� �5���������������>������1���� ��������� � ��������� �� 3�����

!L����0�=��������������:�� �������3����?=�?�0���#$&&��2�$$

Page 14: Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

��

� � � � � �� �� �� � '(�)� � � � � �* � � + � ,-.//0

(������ � "��� ����������(����������������,���������������

(������ �����-������ �� ����"��������������� �������"��#���� �� ��� ������������ �����������

(���������������� ������� �����������#������������� ���������� ���������� ��������� ����������������������

(������ ������������������� ��������� ���� �������� ����������(���������� � ������� ���������� ����������'��� ��������������

(������ ���������� ����#��������� �����������#����#������(���������� � ��������� ������# ���������������"����

Page 15: Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

��

��"��� � ��1

.�����"��+���� � �������������������� ���'������������������ ����"� �������������

+�������������#�#������#������ ����������+����������# �����"��������#�����������

/����� ���������������������������������"�)���� �������� ���� ��"���������������

)� ����� ��������������� ����������������#�� �$+���� ������������������������������

(������� � �����"��� ����'������������������������������ ���������#��� ������������

Page 16: Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

��

$�$�$�/������������������ �����������"�������#� ����������� ���������

/����������������"�� ���� ������������"��� ���������������������� ��������������"������

0������ ���������� ���������#����"�"��� �$ ������������������������#��������#��#�

+��� ����������+���� � ���� ������������" �����������#��#����� ������#�� ��������������

(�� '��������'��� #��������������� ������ ������"� ����#��������������

Page 17: Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

��

(������������ ����� ����#������ "������� � ������������&#��� � �#����������� ������� �������"�����#������� � �������

(������������� � �������� �����������$����� ��� �� ���������(������������ ����� � ���������� ������������

(������������ ����"�"�����������������������(�������� ������������ ����#� ����������������������

(������������� ��� �� ���������� �����������������������/������ ������1������ ����������$ �����������������

Page 18: Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

2����$��������"��.��������� ��������� ���������� ������� ��'���

(������ ��������3��������������#���� ������� �����������'�����'������ ����������������

/����������������� �$#� �������#�����'���� ������������� �

4 � � �������������� ��������������"� ��� � �����������'���� �

&���# ����� �������� ��� ��

5������#������ � ��������� ���#���������� ���#�������"��� ��������������

Page 19: Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

&���# ����� �������� ��� ��

-� ���������������5 �����������"����"����������

&#��" ����������'��������%$������� 67��������%$������� 6�4'������'��68��"� �$��#��"���#��6

Page 20: Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

��

����� �2 � �����

$�/������������ �������������� ��9:���������� ��9

������ ����������������1������"��������� ���"����� ���� ������������� �" � �� �� ��

$�/������������ �����������'���� ������9��������'���� ��9

���"������ ������������� �������"������"�����1�����"����� ��������� � � �������"���

$�/������������ ������� ������ ��95��� ������9

����� ���� � �����������������������������"������"������

$�/���������������

Page 21: Marcelijus Martinaitis „Pareisiu su paukščiais“

Kai literatûros renginiuose manæs paklausia, kas yra poezija, kartais atsakau: mokykloj þinojau, bet prabëgo daug metø ir jau uþmirðau.Poezija yra popieriaus lapai, graþiai priraðyti eilutëmis.Poezija yra knygos, á kurias tiesiame rankà, kai gera ar liûdna, arba kai nëra kam tos rankos paduoti.Poezija yra tekstai, mokykloje privalomi skaityti, anali-zuoti, interpretuoti, ásiminti.Poezija kartais yra nuðvitimas, visiðka vaizduotës laisvë, kai ágyjamas nuo nieko nepriklausantis savo asmenybës pajautimas.Pagaliau poezija yra viskas kartu: raidës, þodþiai, eilutës, knygos skaitymas, mokyklinis raðinys, atsimini-mas visà gyvenimà, kà buvai perskaitæs.Poezija kartais yra sutrikimas, kai perskaitæs neþinai, kà sakyti, kaip apie tave nustebinusá saulëlydá, pamaty-tus gamtos vaizdus.Tai yra graþiausia.O ir að pats kartais neþinau, kà pasakyti apie savo eilëraðèius.Gal jûs?..