Click here to load reader

Marat - Natasa Alina Culea - cdn4. - Natasa Alina Culea.pdf · PDF fileNataga Alina Culea imposibil de uitat? Cuuintele pdlesc de rugine uneori, nereuqind sd redea tainele iubirii

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Marat - Natasa Alina Culea - cdn4. - Natasa Alina Culea.pdf · PDF fileNataga Alina Culea...

 • Nataga Alina Culea

  MARAT

 • l)escdcrea CIP a Bibliotecii Nalionale a Rominiei Clulea, Nataga Alina Marat. llucuregti. Editura Hebe, zorg ISIIN 978-6o6-94789-2-9

  Bzr.r35.r

  Graficl: $tefan Baltd

  Editura Hebe RomAnia, BucureEti

  offi [email protected] www. natasaalinaculea. ro

  \^M'v/. natasaalinaculea. com

  @ Editura Hebe, zorg

  Orice reproducere, totald sau parliali, a acestei lucriri, f[r5 acordul scris al editorului, este strict interzisi qi se

  pedepsegte conform Legii dreptului de autor.

  Nataga Alina Culea

  inchidegi ochit gi imagina{i-ud pentru o clipit un uniuers cople7itor pentru eI insuSi, care e zitmislit o inten[ie numitd iubire. Inten[ia a deuenit potenlial gi a luat forma unei sfere, plutind lin in spatilt, tnaintea timpului. Iubirea nu ouea neuoie de nimic, nici de confirmare, nici de recunoaEtere, existenta ei desduArgitd ii era de ajuns. $i apoi a fost timpul, Ei a existat clipa, iar htbirea a zdrit cu ochii inimii o planetd, in cere inten{iile se materializau, trdind experien[a a ceeo ce erau. $i pentru cd exista timpul, iubirea o pAndit clipa in care ar putea pdtrunde in planetd albastrd,, pentru a-Fi trdi experien{a. Dar cum poti trd.i ceea ce egti? Ei bine, tn lipsa a ceea ce erti. Cum po[i $ti ce este Iumina? D oar cuno scAnd ab sen(a ei, intunericul.

  Fiinlele care populau PdmAntul aueau suflete nelinistite, iar uielile lor erou precum uie[ile licuricilor, care credeau cd dacd ei lumineazd, sunt Iumind, de aceea aueou uie{i scurte.

  Toate poue€tile incep cu un cuudnt, dar ce cuudnt poate reda tnfiriparea unei poue$ti de dragoste

 • Nataga Alina Culea

  imposibil de uitat? Cuuintele pdlesc de rugine uneori, nereuqind sd redea tainele iubirii. Doar in tdcere deplind se rostesc necuuinte printre rAnduri, care duc tn 'spate pouara dulce a iubirii primordiale.

  Abandona{i-ud. acestei pouegti, pentru a-i gusta nectarul, Id.sagi-ud. cdlduzigi de iubire precum magii sub uraja diuind.

  Pouesteaincepe...

  1

  A-4/mnl_ Nataga Alina Culea

  w - Nu este incredibil ca prima cll5torie in afara ldrii sd fie in China? Acel tinut indepdrtat, cu dragoni inaripafi, orezdrii intinse qi clopotei de vAnt, acel {inut la care am visat adesea, copil[ fiind, cu imaginalie ndscAnd dorinfe nomade. in mintea mea, China miroase a ceai de iasomie servit in cegti de porlelan delicat, are culoarea drumului roqu al mIt[sii; este o {ar[ a contrastelor, unde civilizalia se impleteqte cu tradilia intr-o melodie prea subtil[ pentru a fi auziti de urechile europenilor; progresul ei incredibil pare alchimie pur[; repeziciunea cu care China se ,adapteaz[ timpurilor ne buim[ceqte, gi, cu toate acestea, este aceeaqi larI in care ricqa este trasi de un om care il card pe altul, aceeaqi lari in care familia e sub num[rul lui trei, unicul copil, aqa cum spune legea, cel care nu cunoaqte nofiunea de frate, nici de sor[, fiind ori un copil solitar, ori avAnd drept familie lumea toat[ - nu mi pot decide...

  Vdd China imbltatd de prezent, dar hrlnindu-se dintr-un trecut ce nu trece.

 • Nataga Alina Culea

  Acestea sunt gandurile mele, in acea searh a zilei de cinci decembrie a anului 2 ooo, avAnd biletul ceftitudinii in mind, un bilet albastru, inaripat cu sigla Tarom. Sunt exaltat[ gAndindu-m[ c[ mAine imi voi sorbi cafeaua in China; animatd de entuziasmul firesc al celor dou[zeci qi doi de ani abia implini[i, reflectez lAngi bagajele inchise. Cred ci am tot ceea ce mi-aq putea dori, imi spun qi recapitulez: o relalie de aproximativ doi ani cu un tAndr chipe$ care md iubeqte - Denis Dumitru pe numele lui complet , o via{h confortabill qi relaxant[, sunt tdnXr[ qi plec in China! Mai am o coleclie cu CD-uri din anii '6o-'7o, un dressing, care geme de haine qi pantofi, un c[1e], care, teoretic, este mai mult al lui Denis, un glob de cristal, in care ninge dac[ il scuturi pu{in, o bibliotec[ cu cXr]i vechi, achizilionate din tArguri, la care fin ca la ochii din cap 9i... o lingur[ de lemn, pictatd cu clpquni, pe care mi-a diruit-o bunica mea, inainte sd plece f5r[ s[ se mai intoarcd.

  Dar sunt eu ceea ce arn? Sunt fericitd sau doar cred c[ sunt? Nicio umbrl nu-qi fdcuse loc pe cerul meu, netulburat de fr[mAnt[rile lumii; nu lipsegte nimic din peisajul fericirii tihnite in care trdiesc. Ce altceva mai este de aflat in lumea asta, pe care o lin in palme?

  Destul despre mine, s[ vorbim acum despre Denis, iubitul meu, un tAndr practic qi organizat, dedicat

  8

  o'And Nataga Alina Culea

  lucrurilor concrete, un tip care nu se lasd tArAt in efuziuni sentimentale, acestea fiind apanajul meu exclusiv. Denis are un inndscut sim{ al mlsurii, dublat de bun-sirn1, dobAndite odatl cu educa{ia severd dat[ de plrinJii lui. Denis qtie mereu ce vrea, gi, acum doi ani, mi-a spus c[ md vrea pe mine, iar eu am fost fericit[, pentru cX nu mi-aq fi imaginat vreodatd un partener mai potrivit. Acum Denis are dou[zeci gi qase de ani, cu patru ani mai mult decdt mine, deqi seriozitatea lui il face sd par[ mai matur decAt este. Denis poate plrea uneori cam exigent in aqteptdrile sale, in general, dar fa{[ de mine manifest[ o largX inglduinfi. De-a lungul timpului, ii incercasem rdbdarea uneori, ca atunci cAnd luam bani de acas[ qi plecam sd cumpdr cAte ceva pentru cini, intorcAndu-mX cu o carte cu poezii sau cu un tablou ce md inspirase pe moment.

  - Hran5 pentru suflet, Denis! ii strigam qi ii slreamin brale, evitAnd astfel si fiu certat[ pentru nesdbuinfd.

  Denis se ocupd cu diverse afaceri moqtenite de la p5rin{i, printre care qi un lan! de magazine de confeclii, iar el, pentru prima dat[, md trimite in China in locul lui, s[ aprovizionez magazinele cu rnarfd nou5, cu atlt mai mult cu cAt luna decembrie este foarte productiv[, iar ceea ce cumpdrase el era

 • Nataga Alina Culea

  pe sfarqite. Oricine lucreazd in domeniul comer{ului qtie c[ acum este perioada cea mai prosper[ din an. Sigur, nu este ceva foarte creativ, deoarece am traseul gata f[cut de c[tre Denis. Am notat dup[ dictare locurile in care trebuie s[ ajung, oamenii pe care trebuie sh ii contactez, numerele de telefon de care voi avea nevoie gi alte asemenea detalii. in concluzie, am totul programat serios de dinainte. Drumul cu avionul va fi ffir[ escal[ pAn[ in Beijing, o cursi directd ce va dura in jur de nou[ ore qi jum[tate. AjunsX acolo, m[ voi cazala hotelul Jing Lun, unde am rezervare, qi voi lua legdtura cu domnul Li Hua Chen, spus Max de citre romAni, pentru a fi mai pe inlelesul tuturor. Ca atunci cAnd eqti artist qi ili iei un nume de scen[, deqi domnul Li nu este un artist, cel pufin asta reiese din informafiile mele. imi verific agenda iar, c[ci mi-am Iuat foarte in serios responsabilitatea mea de emisar blond tsucureqti-Beijing qi Beijing-Bucureqti.

  - Ai relinut tot ce !i-am spus? md intreab[ Denis. Pare pu{in ingrijorat. in fine, pentru orice nellmurire, sund-m[ de pe telefonul Luanei, deoarece inc[ nu am reuqit sd inleleg ce se intAmpl[ cu serviciul de Roaming.

  fl imbregqez pe Denis, in loc de incuviin{are, lindnd incX in mAnd agenda cu coperli negre.

  - E timpul, nu? Abia aqtept sd m[ dau cu avionul, Denis! O s5-mi lipseqti atAt de mult! exclam qi 10

  OAnIat Nataga Alina Culea

  deschid uqa c5tre frigul de afar5, care ne biciuie imediat chipurile.

  Iegim am6ndoi din cas5, iar Rex, vdzAnd agitalia iscat[, sare cu labele mari pe haina mea alb[ de stofr.

  - Rex, gezi, Rex! strig eu la c0inele care refuzi si se conformeze. Deqi dresat, tot nu acceptS indicalii, altele decAt ale inimii sale mari ca el, cdci cAntdregte cam mult pentru talia lui, mh gdndesc ingrijorat5. Denis, cred c[ trebuie s[ alergi prin parc cu Rex, nu e cam grlsun? il intreb, fdrd a agtepta, oricum, un r[spuns.

  - Alina, haide s[ intrdm in maqind! rAde Denis. Vorbim cAnd vii despre colesterolul m[rit al lui Rex. RAdem gi Denis trece la volan, eu aqezAndu-mi pe scaunul din dreapta, ce incepe s5. se incllzeascd. Niciodatd nu mi-au pldcut scaunele din piele, sunt polare iarna qi mult prea incinse vara. Da, asta fac eu ori de cdte ori am de indeplinit o ins[rcinare; cil[toria asta m[ blocase, aqa cd m[ agdl de toate detaliile inutile, de greutatea lui Rex, de nasturii de la haina mea albd, pe care ii numdr acum pentru prima dat[, de textura scaunelor de la maqin5, chiar qi de starea vremii din Guatemala, deqi nu intenlionez si ajung acolo. Unele persoane puse in fa{a unui fapt concret se mobilizedzd rapid qi devin

  tt

 • Nataga Alina Culea

  performante; nu gi eu, dirnpotriv[, mh impr[qtii in toate direc{iile cu mult[ sArguin]d. Sunt surescitat[, ca un arc c[mia ii mai lipseqte pulin s[ plesneasc5 din locul cel mai r.rrlnerabil. Abia aqtept s5 decolez. InteriorizatX fiind, nici nu conqtientizez foarte bine drumul in sine, ci doar emolia unui eveniment important ce,se va petrece in via{a mea.

  Denis conduce precaut pAni in aeroportul Otopeni, prin traficul din partea de nord a Bucureqtiului, ocolind cu grij[ arterele cele mai aglomerate. Ajunqi in parcarea aeroportului, imi iau bagajele din maqin[ qi, cu Denis de mAn[, mi indrept cltre clldirea inscriplionat[ cu litere mari, albastre,,Aeroportul Internalional Henri Coand[ Bucureqti".

  Pentru a se asigura c[ am leclia inv[!at[, Denis ml intreabi inc[ o dat[ dacd am toate actele la mine, apoi irni spune in ce ordine mi le vor cere reprezentanlii aeroportului qi ce anume trebuie s[ am la indemAni. Desigur ci este prea mult[ informalie noud pentru mine qi nu inregistrez mare lucru, dar m[ strXdui, vreau sh ii demonstrez cd se poate baza pe mine, c5 sunt o mini dreapt[ in plus, qi nu o stAngfl, aSa cum mi se pare de multe ori cd sunt.

  Din muliimea prezentd in aer

Search related