of 10/10
Tehničke preporuke Mapei preporuke za izvođenje, hidroizolaciju i oblaganje betonskih bazena Vladimir Dimitrijević, dipl. ing. građ. M apei, vodeći svet- ski proizvođač he- mijskih proizvoda za građevinarstvo, može da se pohvali višedece- nijskim iskustvom u izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih bazena. Od kraja 50-tih godina prošlog veka pa do sada većina bazena na kojima su održavane Olimpijske igre i ostala važnija sportska takmičenja izvedeni su proizvodima Mapei. Mapei u tom području nudi celokupnu paletu proizvoda kao što su: aditivi za postizanje vodonepropusnosti ar- mirano-betonskih školjki bazena, zatim proizvodi za izravnavanje, odnosno reprofilaciju zidova i dna bazena, sistemi za hidroizolaciju i alternativna zaptivanja, lepkovi za polaganje svih vrsta pločica i staklenog mozaika, mase za fu- govanje, mase za zapunjavanje dilatacionih fuga i obradu spoje- va, boje za bazene, itd. U narednom delu teksta nave- šćemo preporuke i smernice za izgradnju novih i obnovu posto- jećih betonskih bazena. Slike 1 do 5: Pri opisu izvede- nih referenci, Kempinski hotel Adriatic Savudrija (1), Hotel Lafodia Lopud (2), Vodeni park BTC Atlantis Ljubljana (3), Hotel Splendid Bečići (4), Otvoreni bazeni Sportskog centra “Milan Gale Muškatirović” (5), posebnu pažnju smo posvetili Mapei proizvodima i sistemskim rešenjima za izvođenje, hidroizolaciju i oblaganje betonskih bazena. Bazeni sa armirano betonskom konstrukcijom, kao klasičan na- čin izgradnje bazena, imaju naj- veću prednost jer oblik i dubina mogu neograničeno da variraju. Debljina i armiranje konstrukci- je bazena proističu iz statičkog proračuna u kome se kao ulazni parametri uzimaju faktori kao što su oblik bazenske školjke, sa- stav i homogenost tla, klimatski faktori, itd. Kod bazena je nedo- pustiva pojava i najmanjih pu- kotina, a beton koji se ugrađuje mora da bude izvibriran tako da 1 2 4 3 5 18 Svet Mapei br. 8/2011

Mapei preporuke za izvođenje, hidroizolaciju i oblaganje ...vsgsistem.rs/wp-content/uploads/2017/03/20170303101611_RM_20-29.pdf · bazenske školjke U cilju postizanja projektova-ne

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mapei preporuke za izvođenje, hidroizolaciju i oblaganje...

 • Tehničke preporuke

  Mapei preporuke za izvođenje, hidroizolaciju i oblaganje betonskih bazenaVladimir Dimitrijević, dipl. ing. građ.

  Mapei, vodeći svet-ski proizvođač he-mijskih proizvoda za građevinarstvo,

  može da se pohvali višedece-nijskim iskustvom u izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih bazena. Od kraja 50-tih godina prošlog veka pa do sada većina bazena na kojima su održavane Olimpijske igre i ostala važnija sportska takmičenja izvedeni su proizvodima Mapei. Mapei u tom području nudi celokupnu paletu proizvoda kao što su: aditivi za

  postizanje vodonepropusnosti ar-mirano-betonskih školjki bazena, zatim proizvodi za izravnavanje, odnosno reprofilaciju zidova i dna bazena, sistemi za hidroizolaciju i alternativna zaptivanja, lepkovi za polaganje svih vrsta pločica i staklenog mozaika, mase za fu-govanje, mase za zapunjavanje dilatacionih fuga i obradu spoje-va, boje za bazene, itd.U narednom delu teksta nave-šćemo preporuke i smernice za izgradnju novih i obnovu posto-jećih betonskih bazena.

  Slike 1 do 5: Pri opisu izvede-nih referenci, Kempinski hotel Adriatic Savudrija (1), Hotel Lafodia Lopud (2), Vodeni park BTC Atlantis Ljubljana (3), Hotel Splendid Bečići (4), Otvoreni bazeni Sportskog centra “Milan Gale Muškatirović” (5), posebnu pažnju smo posvetili Mapei proizvodima i sistemskim rešenjima za izvođenje, hidroizolaciju i oblaganje betonskih bazena.

  Bazeni sa armirano betonskom konstrukcijom, kao klasičan na-čin izgradnje bazena, imaju naj-veću prednost jer oblik i dubina mogu neograničeno da variraju. Debljina i armiranje konstrukci-je bazena proističu iz statičkog proračuna u kome se kao ulazni parametri uzimaju faktori kao što su oblik bazenske školjke, sa-stav i homogenost tla, klimatski faktori, itd. Kod bazena je nedo-pustiva pojava i najmanjih pu-kotina, a beton koji se ugrađuje mora da bude izvibriran tako da

  1 2

  43 5

  18 Svet Mapei br. 8/2011

 • se izbegne stvaranje i najmanjih pora. Minimalna debljina zido-va je 20 cm. Betoniranje zidova i poda najbolje je obaviti bez ili sa što manje prekida betonira-nja. Ukoliko je to nemoguće iz bilo kojih razloga, dozvoljeno je livenje osnove i zidova bazena u rasponu od nekoliko dana, a na-stavke betoniranja treba obraditi ekspandirajućim trakama i treti-rati proizvodima koji se koriste kao veza starog i novog betona.

  1) Spravljanje, ugradnja i nega betona U recepturi za beton treba pred-videti dovoljnu količinu cementa koja će odgovoriti zahtevima u pogledu čvrstoće, a granulome-trijski odnos agregata zavisi od rasporeda armature. Upotreba

  krupnijih frakcija, koliko pozitiv-no utiče na čvrstoće i skuplja-nje, toliko negativno utiče zbog teže ugradnje. Da bi postigli veće razrede konzistencije uz smanjen vodocementni faktor i dobili vodonepropustan beton, u betonsku smešu dodaju se aditivi. Superplastifikatori iz linije Dynamon omogućavaju visoku redukciju vode, čime se olakša-va ugradnja pri niskim vodoce-mentnim faktorima, a posledič-no postiže vodonepropusnost i smanjuje skupljanje. Na srpskom tržištu najčešće se upotrebljava-ju DYNAMON SX i DYNAMON SX T2, oba na bazi modifikova-nih akrilnih polimera, s tim što se drugi upotrebljava u toplijim vre-menskim uslovima.Skupljanje i zrenje betona je slo-žen i dugotrajan proces koji za-visi od vrste i količine cementa i agregata, količine vode i upo-trebljenih dodataka. Posle više meseci, proces skupljanja je ve-ćim delom završen, a oblaganje bazena keramičkim pločicama je tek tada bezbedno ako se beton pravi bez upotrebe dodataka. Ukoliko je beton spravljan sa nekim od gore navedenih super-plastifikatora, vreme do obla-ganja keramičkim pločicama može da se skrati na 90 dana. Ako dinamika radova nalaže još brže izvođenje radova, na ubr-zan završetak skupljanja može da se utiče i specijalnim doda-cima za kompenzovano skuplja-nje. U pitanju je ekspandirajuće sredstvo EXPANCRETE, koje deluje na početnu ekspanziju betona koja se skupljanjem po-ništava. Dodavanjem ovog pro-izvoda, skupljanje je dva puta manje u odnosu na beton u koji je dodat samo superplastifika-tor. Korišćenje ekspandirajućeg sredstva zahteva i mokru negu od najmanje 7 dana jer proizvod deluje u prisustvu vode. Za još veće smanjenje vreme-na izgradnje, odnosno skuplja-nja betona, mogu da se ko-riste i sredstva za unutrašnju negu. Ovi proizvodi (kao što su MAPECURE SRA ili MAPECURE SRA 25) deluju na smanjenje površinskog naprezanja betona usled dejstva vode koja je prisut-na u unutrašnjosti tankih pora.

  Posledica ovog procesa je oset-no opadanje jačine sila koje delu-ju na površini pora. MAPECURE SRA zajedno sa ekspandiraju-ćim sredstvom EXPANCRETE i superplastifikatorom iz linije Dynamon čine sistem Mapecrete koji predstavlja najkvalitetnije re-šenje za dobijanje pouzdanog, vodonepropusnog i lako ugrad-ljivog betona sa kompenzovanim skupljanjem, a oblaganje ba-zenske školjke moguće je za 28 dana od završetka betoniranja.

  2) Prekidi betoniranjaKao što je napred navedeno, betoniranje je najbolje izvršiti sa što manje prekida betoniranja, a kako je to često nemoguće, za postizanje vodonepropusnosti spojeva između poda i zidova primenjuju se hidrofilne ekspan-dirajuće trake. One u kontak-tu sa vodom povećavaju svoju dimenziju i sprečavaju prolaz vode. IDROSTOP trake su na raspolaganju u više dimenzija, a izbor zavisi od debljine konstruk-cije. Radni spojevi bazena vo-donepropusno se obrađuju PVC trakama (npr. IDROSTOP PVC). Spoj između izlivenog dela kon-strukcije i novog betona treba da se tretira tzv. SN vezama. Za po-uzdanu vezu između dva betona preporučljivo je da se koriste proizvodi na bazi epoksida (npr. lepak za konstruktivno lepljenje EPORIP koji omogućava čvrsto-ću prianjanja veću od 3 MPa). Nanosi se četkom, a i u toplijim vremenskim uslovima (+30°C) vreme upotrebe je 3 sata.

  3) Sanacija lokalnih oštećenjaPo uklanjanju oplate neophod-na je vizuelna kontrola bazenske školjke. Eventualna segregacij-ska gnezda neophodno je obra-diti reparaturnim malterima. U zavisnosti od stepena segrega-cije, odnosno potrebne debljine nanošenja mogu se koristiti mal-teri sa kontrolisanim skupljanjem iz linije Planitop ili Mapegrout. Rupe ostale od oplatnih dis-tancera treba obraditi tako da ih učinimo vodonepropusnim. Možemo ih zapunjavati ili ce-mentnim malterima uz prethod-nu upotrebu SN veze kao što je

  Slika 6: Super-plastifikatori iz linije Dynamon omoguća-vaju visoku redukciju vode prilikom spravlja-nja betona.Slika 7: Kod prekida betoniranja za postiza-nje vodonepropusnosti spojeva primenjuju se hidrofilne ekspandira-juće trake Idrostop.Slika 8: Završna obra-da prodora epoksidnim lepkom Adesilex PG1.

  6

  7

  8

  Svet Mapei br. 8/2011 19

 • Tehničke preporuke

  PRIMER BAZENA OBLOŽENOG STAKLENIM MOZAIKOM

  Beton

  Izravnavanje Nivoplan + Planicrete

  Hidroizolacija Mapelastic + Mapenet 150

  Adesilex P10 + Isolastic razređen sa vodom 1:1

  Ultracolor Plus ili Kerapoxy CQ ili Kerapoxy Design

  Stakleni mozaik

  Mapesil AC

  Mapeband

  Idrostop profil

  Konstruktivni spoj

  Prianjajući sloj s Planicrete-om, vodom i Mapecem-om, Mapecem-om Pronto

  ili Topcem-omMapecem, Mapecem Pronto,

  Topcem ili Topcem Pronto estrih

  Betonska konstrukcija

  EPORIP, ili epoksidnim lepkom odnosno malterom kao što je npr. ADESILEX PG1/PG2.

  4) Probno opterećenje bazenaNakon vezivanja i potrebnog perioda “zrenja” betona radi se proba na opterećenje. Proba na opterećenje se vrši zatvaranjem svih otvora u bazenu i punjenjem vodom, a zatim se pet dana prati nivo vode u bazenu. U slučaju da bazen “ne prođe” test opterećenja mora da se pri-stupi sanaciji koja podrazumeva injektiranje epoksidnim smola-ma (EPOJET, EPOJET LV...) ili, u težim slučajevima, sanaciji upo-trebom karbonskih traka i/ili kar-bonskih tkanina (CARBOPLATE, MAPEWRAP).

  5) Reprofilacija zidova bazenske školjke U cilju postizanja projektova-ne geometrije bazenske školjke potrebno je izvršiti reprofilisanje zidova sa prelivnim kanalima. Priprema podloge vrši se či-šćenjem od prašine, cementne skrame i oplatnih ulja. Površine koje su izložene direktnoj sun-čevoj svetlosti ili vetru pret-hodno moraju dubinski da se zasite vodom. Reprofilacija se može izvoditi jednokomponen-

  6) Izrada sloja za pad dna bazenaPodloga se priprema uklanja-njem ostataka cementne skra-me, sredstava za negu betona, prašine i masnoće kako bi se povećala prionjivost na beton-sku površinu. Izrada sloja za pad može da se izvodi estrisima pri-premljenim sa brzosušećim hi-drauličkim vezivima. Time se po-stiže značajna ušteda u vreme-nu izgradnje bazena. Mešavina spravljena sa hidrauličkim ve-zivom TOPCEM može da se nadograđuje već posle 24 sata od završetka ugradnje. Na ovaj način dobijamo estrih sa kon-trolisanim skupljanjem, a meha-ničke čvrstoće su bolje nego kod klasičnih cementnih mešavina. Pre ugradnje sloja za pad nanosi se SN veza koja se spravlja od mešavine lateksa PLANICRETE, vode i TOPCEM-a, odnosno ve-ziva sa kojima se radi estrih.

  7) Obrada prodoraNajosetljivija mesta u zaštiti od procurivanja su prodori name-njeni raznim vrstama instalacija. Načina za obradu prodora je više, a navodimo jedan prilično jed-nostavan. Upotrebom hidrofilne fleksibilne paste MAPEPROOF

  tnim ili dvokomponentnim finim cementnim malterima. U pro-izvodnom asortimanu Mapei najčešće se za ovu svrhu upo-trebljava NIVOPLAN, cementni malter sa specijalnim sintetičkim smolama koji se u cilju bolje pri-onjivosti meša sa lateksom sin-tetičke smole PLANICRETE. U slučaju kada je potrebno da se oblaganje izvodi brzo posle za-vršetka reprofilacije, upotreblja-va se PLANITOP FAST 330 koji može da se nanosi u debljini od 3 do 30  mm u jednom nanosu. Prednost ovog proizvoda je što omogućava oblaganje keramič-kim pločicama posle samo 4 sata (pri T = 20°C) od završetka re pro- filacije.

  Slika 9: Reprofilacija zidova malterom Planitop Fast 330 omogućava skraćenje roka izvođenja radova.Slika 10: Značajna ušteda vremena iz-gradnje bazena postiže se izradom sloja za pad uz korišćenje Topcem-a.Slika 11: Hidro-ekspanzivna pasta Mapeproof Swell obezbeđuje pouzdano zaptivanje oko prodora.

  Slika 12: Šematski prikaz – presek bazena sa završnom oblogom od staklenog mozaika ili od klinker pločica ili pločica od porcelanizo-vanog gresa.

  9

  10

  11

  12

  20 Svet Mapei br. 8/2011

 • PRIMER BAZENA OBLOŽENOG KLINKER PLOČICAMA ILI PLOČICAMA OD PORCELANIZOVANOG GRESA

  Izravnavanje Nivoplan + Planicrete

  Hidroizolacija Mapelastic + Mapenet 150

  Keraflex Maxi S1 ili Elastorapid

  Ultracolor Plus ili Kerapoxy CQ ili

  Kerapoxy Design

  Pločice

  Mapesil AC

  Mapeband

  Idrostop profil

  Konstruktivni spoj

  Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem ili Topcem Pronto estrih

  Prianjajući sloj s Planicrete-om, vodom i Mapecem-om, Mapecem-om Pronto ili Topcem-om

  Betonska konstrukcija

  SWELL postiže se sigurno zap-tivanje. Ovaj materijal u kontaktu sa vodom povećava zapremi-nu čime sprečava prodor vode u dubinu konstrukcije. Da bi se ograničila ekspanzija, posle zap-tivanja pastom nanosi se epok-sidni malter ADESILEX PG1.

  8) Izvođenje hidroizolacijePreko reprofilisanih zidova i dna bazena ugrađuje se polimer-cementna hidroizolacija koja je ujedno i zaštita same betonske konstrukcije od dejstva vode. Polimerno cementna fleksibilna hidroizolacija MAPELASTIC na-nosi se gletericom u dva sloja. U prvi sloj se ugrađuje mrežica od alkalno otpornih staklenih vla-kana. Ovakvom hidroizolacijom, na koju se primenom odgova-rajućeg lepka polaže obloga od keramičkih pločica ili mozaika, postiže se kompletno suv sistem svih slojeva. MAPELASTIC ima odličnu čvrstoću prianjanja veću od 1,0 N/mm², a vodonepropu-stan je do 3 atm na pozitivan pritisak i 1 atm na negativan pri-tisak (DIN 1048). Otporan je na cikluse zamrzavanja i odmrza-vanja i to na više od 300 ciklusa (UNI 7087), a moguće rastezanje (DIN 53504) posle 28 dana je

  30%, što je važno zbog premo-šćavanja eventualnih pukotina u podlozi. Ivice, uglovi, instalacioni prodo-ri i dilatacione fuge obrađuju se trakama, manžetnama i fazon-skim elementima MAPEBAND. Za bazene kod kojih nije pred-viđena završna obloga od ke-ramičkih pločica ili mozaika, direktno na sazrelu polimer ce-mentnu hidroizolaciju može da se nanese elastična boja na bazi akrilnih smola u dva sloja. Boja ELASTOCOLOR WATERPROOF se nanosi 15 dana posle nanoše-nja MAPELASTIC-a.

  9) Polaganje obloge od keramičkih pločica i mozaikaKako je voda u bazenu hemij-ski tretirana, u bazenima mogu da se koriste samo specijalne pločice koje mogu da podnesu takve uslove. Bazenske pločice se proizvode sa širokom pale-tom fazonskih komada (uglovi, krivine, kontrakrivine, fazonski komadi za stepenice, prelivne kanale itd).Jedan od najvažnijih faktora koji utiču na izbor lepka za lepljenje obloge od keramičkih poločica u bazenu je vrsta podloge, tj. njena

  Slika 13: Polimer-cementna hidroizolacija Mapelastic nanosi se u dva sloja sa mreži-com i štiti betonsku konstrukciju od dejstva vode.Slika 14: Mapeband trake se koriste za obradu ivica, uglova, prodora i dilatacionih fuga u hidroizola-cionom sistemu Mapelastic.

  Slika 15: Upotreba fleksibilnih lepkova tipa Keraflex Maxi S1 garantuje stabilnost završne obloge iako podloga nije dovoljno sazrela.Slika 16: Stakleni mozaik lepi se belim lepkom kako bi se zadovoljili i estetski kriterijumi. Kombinacija lepka Adesilex P10 i Isolastic-a daje fleksi-bilan lepak klase S1.

  13

  14

  15

  16

  Svet Mapei br. 8/2011 21

 • Tehničke preporuke

  svojstva. Pored toga što podloga mora da bude čvrsta, čista, suva i ravna, potrebna je i dovoljna zrelost. Ukoliko se obloga lepi na nedovoljno sazrelu podlogu, postoji velika verovatnoća da bi u periodu zrenja podloge, zbog neizbežnog skupljanja, završ-na obloga počela da se odvaja pod uticajem velikih napona. Tu pojavu, u određenim slučajevi-ma, možemo da sprečimo upo-trebom fleksibilnih lepkova kao što je visokokvalitetni cementni lepak sa produženim otvorenim vremenom i bez klizanja na ver-tikalnim površinama KERAFLEX MAXI S1 u klasi C2 TE S1. Nanosi se u debljinama do 15 mm. U slučaju potrebe za brzovezuju-ćim lepkovima upotrebljava se

  lepak ELASTORAPID u klasi C2 FTE S2, čime se omogućava po-četak fugovanja za samo 3 sata od lepljenja. Puno opterećenje je omogućeno za samo 3 dana. Lepljenjem obloge od stakle-nog mozaika pruža se široka paleta boja i kombinacija, a nje-gov format omogućava mnogo jednostavnije postavljanje kod bazena nepravilnih oblika. Time se izbegava upotreba fazonskih elemenata što značajno smanju-je troškove. Za polaganje staklenog moza-ika, iz estetskih razloga, koriste se lepkovi u beloj boji kakav je i ADESILEX P10 u klasi C2 TE, koji u kombinaciji sa ISOLASTIC-om, polimernim dodatkom za pobolj-šanje prionjivosti i fleksibilnosti, postaje lepak klase fleksibilnosti S1. Pored dobre prionjivosti, ovaj lepak ima izuzetno finu granula-ciju čime se omogućava nanoše-nje u tankom sloju što je za ovu vrstu obloge izuzetno važno.

  10) Fugovanje Oblaganje bazena keramičkim pločicama treba da se završi fu-govanjem. Izbor mase za fugo-vanje zavisi od vrste vode kojom se pune bazeni i od hemijskih sredstava kojima će se održava-ti higijena. Širina fuge zavisi od veličine pločice. U bazenima za plivanje upotrebljavaju se mase za fugovanje na bazi cementa. Po normi EN 13888, ove mase sa oznakom CG dele se u dve grupe - CG1 i CG2. Preporuka je da se bazeni fuguju masama klase CG2 koje poseduju visoku otpornost na abraziju i smanjeno

  upijanje vode. U cilju što bržeg punjenja bazena vodom mogu da se upotrebljavaju brzovezu-juće mase za fugovanje kao što je ULTRACOLOR PLUS. Ova masa omogućava fugovanje u debljinama od 2 do 20 mm, vo-doodbojna je i sprečava nasta-nak buđi, a omogućava punjenje bazena za 48 sati. U slučaju bazena sa termalnom ili morskom vodom, zapunja-vanje fuga se zbog hemijskog opterećenja izvodi reakcionim masama za fugovanje na epok-sidnoj osnovi KERAPOXY CQ i KERAPOXY DESIGN.

  11) Zapunjavanje dilatacija i spojevaNa samom kraju izgradnje baze-na preostalo je da se zapune di-latacioni spojevi koji se ostavljaju u određenom rasteru koji zavisi od više faktora kao npr. dubine bazena, upotrebljenog betona, lepka, mase za fugovanje, ali i oblika konstrukcije. Dilatacije i svi spojevi zidova međusobno, spojevi zida i poda ili prelomi ni-velete bazena treba da se obra-de umetanjem sunđeraste trake MAPEFOAM na dno dilatacije i zapune silikonskom masom. Pre nanošenja silikonske mase po-trebno je da se kontaktna bočna površina pločica tretira osnov-nim prianjajućim premazom PRIMER FD. Silikonska masa za zapunjavanje sa acetatnim zamreženjem MAPESIL AC, na raspolaganju u 26 boja, otporna je na buđ i bakterije.Posle svih navedenih i pravilno odrađenih postupaka, uz narav-no isti takav kvalitet radova i u pogledu funkcionisanja bazen-ske tehnike (sistemi za prečišća-vanje, osvetljenje...), ostaje samo da se uz redovno održavanje sačuva kvalitetno funkcionisanje bazena. SM

  Slika 17: Brzovezujuće mase za fugovanje tipa Ultracolor Plus omo-gućavaju brzo punjenje bazena.Slika 18: Silikonska masa Mapesil AC primenjuje se za zapunjavanje spojeva i dilatacija.Slika 19: Nakon završetka fugovanja potrebno je očistiti sve površine kako ne bi ostale fleke.Slika 20: Pločice od porcelanizovanog gresa na otvorenim bazenima Sportskog centra “Milan Gale Muškatirović” lepljene su Elastorapid-om.Slike 21 do 22: Bazeni hotela Splendid u Bečićima obloženi su staklenim mozaikom.

  17 18

  19

  20

  21

  22

  22 Svet Mapei br. 8/2011

 • Reference

  Otvoreni bazeni Sportskog centra “Milan Gale Muškatirović”Blizina početka sezone kupanja i kratak rok izgradnje definisali su neophodnu upotrebu brzo-sušećih materijala. Primena Mapei sistema omogućila je da bazen bude spreman za upotrebu u roku od 15 dana od početka reprofilacije zidova bazena.

  Uvod

  Pre pola veka rodila se ideja o izgradnji sport-skog centra na oba-li Dunava, a deceniju

  kasnije počeli su radovi. Krajem 1973. otvoren je Centar za sport i rekreaciju “25. maj”. Projektovao ga je akademik profesor Ivan Antić, a predstavlja jedan od najlepših objekata u Beogradu i Srbiji. Pre pet godina menja ime u JP Sportsko rekreativ-no poslovni centar “Milan Gale Muškatirović”, a pod upravom je centralne gradske opštine Stari grad. U sklopu rekonstrukcije centra planirana je i izgradnja novih otvorenih bazena na mestu postojećih, koji su zbog “zuba” vremena postali neupotrebljivi. U projektu rekonstrukcije, koji je uradila poznata beogradska pro-

  jektantska kuća “Mašinoprojekt Kopring” na čelu sa arhitektom Natašom Milojević u tri bazena (olimpijski, rekreativni i dečiji) predviđeno je rešenje hidroizo-lacije primenom fleksibilnih poli-merno-cementnih materijala, na koje se direktno lepe keramičke pločice i tako formira kompletno suv sistem cele konstrukcije.Izvođenje radova povereno je re-nomiranom građevinskom pre-duzeću “Ratko Mitrović Dedinje”, sa kojim Mapei već godinama ima odličnu saradnju.

  Reprofilacija zidova i izravnavanje podova - brzo i kvalitetno Posle sazrevanja betona izvrše-no je probno opterećenje baze-na punjenjem vodom. S obzirom da je posle pet dana opterećenja

  bazen prošao test, moglo se pri-stupiti reprofilaciji zidova i poda. Na zahtev izvođača, a zbog skra-ćenih rokova izvođenja, Mapei je preporučio da se upotrebi jedno-komponentni brzovezujući mal-ter ojačan vlaknima PLANITOP FAST 330 koji može da se nanosi u debljini od 3 do 30 mm u jed-nom sloju. Time se omogućava dovođenje u pravilnu geometriju bazenske školjke. Ovaj malter, jednostavan za ugradnju i pri-menu, postiže krajnju čvrstoću pri pritisku veću od 20 MPa i ima odlično prianjanje na beton (više od 2 MPa). Primena ovog mate-rijala je omogućila izvođenje hi-droizolacije posle samo jednog dana od završetka reprofilacije. Izravnavanje podova bazena izvedeno je estrihom sa kompen-zovanim skupljanjem spravljenim

  Slika 1: Otovreni bazeni stavljeni su u funkciju pre roka zahvaljujući Mapei sistemima.

  1

  Svet Mapei br. 8/2011 23

 • Reference

  sa brzosušećim hidrauličkim vezivom TOPCEM. Upotrebom ovog proizvoda vreme sušenja estriha se smanjuje i do sedam puta u poređenju sa primenom estriha spravljenih sa klasičnim cementom. Vezni sloj je izrađen primenom mešavine lateksa sintetičke smole PLANICRETE, vode i TOPCEM-a.

  Obrada prodoraPo završetku reprofilisanja, a pre nanošenja hidroizolacije, neop-hodno je da se obrade instalaci-oni prodori (brizgaljke i reflekto-ri). Poznato je da su ovo najrizič-nija mesta za eventualni prolaz vode. Izvođač je od Mapei-ja za-htevao predlog rešenja. Po do-bijenom predlogu tehničke služ-be Mapei, projektant je usvojio sledeće rešenje: oko cevi se nanosi hidroekspanzivna pasta MAPEPROOF SWELL, a zatim se unutrašnja ivica izravna epoksid-nim lepkom ADESILEX PG1 tako da u potpunosti prekrije hidroek-spanzivnu masu. MAPEPROOF SWELL je izuzetno elastičan materijal sa izduženjem od čak 700%, a obezbeđuje zapremin-sku ekspanziju u prisustvu vode od min 100%. Iz tog razloga je potrebno da bude ograničen izuzetno čvrstim materijalom kao što je ADESILEX PG1, čija čvrstoća pri pritisku iznosi više od 70 MPa, a odlikuje se veoma brzim vezivanjem i velikom čvr-stoćom prianjanja na beton (više od 3 MPa). Rešavanjem ovog detalja obezbeđeni su najosetlji-viji delovi konstrukcije u pogledu vodonepropusnosti.

  Hidroizolacija i lepljenje keramičkih pločica – primena fleksibilnih sistemaU skladu sa projektnim zahte-vom, u kome je definisana pri-mena fleksibilne polimer-cemen-tne hidroizolacije, u konsultaciji izvođača sa projektantom i na osnovu dobrih iskustava izvo-đača sa prethodnih objekata, odlučeno je da se primeni sistem Mapelastic. Nanosi se u dva sloja, sa umetanjem mrežice od alkalno otpornih staklenih vla-kana MAPENET 150 u prvi sloj. Upotrebom MAPEBAND fazon-skih elemenata i traka rešavaju

  se svi spojevi i dilatacije. Sistem premošćava pukotine u širini od 0,9 mm (EN  14891-A.8.2). Na hidroizolaciju, primenom odgovarajućeg lepka, direktno se lepi završna obloga bazena. Navedeni sistem je najsigurniji način hidroizolacije jer se ujedno obezbeđuje i zaštita betonske konstrukcije. Kao što je pomenuto u prethod-nom tekstu, za bazene je izu-zetno bitna upotreba fleksibilnih lepkova. Zbog roka završetka ra-dova neophodna je bila primena brzovezujućih lepkova. Na pred-log tehničke službe Mapei, izvo-đač je izabrao ELASTORAPID, visoko fleksibilni, brzovezujući lepak na cementnoj bazi, u klasi C2 FTE S2. Ovaj dvokomponen-tni lepak ima produženo otvo-reno vreme, jednostavan je za primenu, omogućava fugovanje samo 3 sata posle lepljenja plo-čica, a punjenje bazena vodom posle 3 dana.

  Fugovanje i zaptivanje spojevaOblaganje bazena završeno je fugovanjem, pri čemu je upo-trebljena brzovezujuća masa za fugovanje ULTRACOLOR PLUS. Pored vodoodbojnosti (Drop-Effect®), ova masa sadrži i do-datke za sprečavanje nastanka buđi (BioBlock®), a raspoloživa je u 26 boja. Primenjuje se za fuge širine od 2 do 20 mm i jednostav-na je za ugradnju. Bazeni mogu da se pune vodom posle samo 48 sati od završetka fugovanja.Spojevi i dilatacije su zapunje-ni acetatnom silikonskom ma-som MAPESIL AC uz prethod-nu ugradnju polietilenske trake MAPEFOAM i nanošenje osnov-nog premaza PRIMER FD koji se nanosi na bočne strane keramič-kih pločica. Silikonska masa je, kao i masa za fugovanje, na ras-polaganju u 26 boja. Njene od-like su vodoodbojnost, istezanje od 800% i sprečavanje nastanka buđi.

  Zaštita novih tribinaNa novim tribinama projektom je predviđeno da se betonska kon-strukcija zaštiti, a zatim nanese završni poliuretanski, habajući i protivklizni sloj. Izvođač je kon-

  Slika 2: Primenom brzovezujućeg maltera ojačanog vlaknima Planitop Fast 330 urađena je reprofilacija zidova bazena.Slika 3: Izravnavanje podova bazena izvedeno je upotrebom hidrauličkog veziva Topcem-a.Slika 4: Hidroizolacija i zaštita betonske konstrukcije urađena je u sistemu Mapelastic.Slika 5: Pre nanošenja hidroizolacije instala-cioni prodori obrađeni su hidroekspanzivnom pastom Mapeproof Swell.

  2

  3

  4

  5

  24 Svet Mapei br. 8/2011

 • T E H N I Č K I P O D A C I

  Otvoreni bazeni SRPC “Milan Gale Muškatirović”, BeogradAutor i projektant: akademik prof. Ivan Antić, d.i.a.Investitor: Gradska opština Stari gradProjektantska kuća: Mašinoprojekt Kopring ADOdgovorni projektant i autor projekta rekonstrukcije: Nataša Milojević, d.i.a.Izvođač radova: Ratko Mitrović Dedinje d.o.o.Odgovorni izvođač radova: Goran Milovanović, d.i.g.Rukovodilac gradilišta: Tomislav Lekić , Ranko Petrović, d.i.g.Nadzor: Saobraćajni institut CIP (Vojislav Mirković, d.i.a., Slobodan Radeč, d.i.a.)Mapei kordinatori: Nebojša Janić, Nenad Cvetković, d.i.g, Vladimir Dimitrijević, d.i.gMapei distributer: Botomex d.o.o.Vreme izvođenja radova: 2011. godina

  sultavao tehničku službu Mapei za predlog rešenja. Odabrana je i upotrebljena trokomponen-tna epoksidna cementna masa TRIBLOCK FINISH, dobre ot-pornosti na hemikalije i habanje. Čvrstoća pri pritisku ovog mate-rijala je veća od 35 MPa, a ostva-ruje se prianjanje sa betonskom podlogom veće od 3 MPa. Na ovu zaštitu nanesen je alifatski matirani premaz MAPEFLOOR FINISH 51 koji pruža meha-ničku, hemijsku i UV zaštitu. Transparentni premaz se tonira MAPECOLOR PASTOM u želje-noj boji, a za protivkliznost je do-dat kvarcni pesak QUARTZ 0,5. Za dilatacione spojeve predviđe-na je upotreba trajno elastične mase. Izvođač se odlučio da pri-meni MAPEFLEX PU45 uz pret-hodno nanošenje PRIMER-a  M, osnovnog premaza za pobolj-šanje prianjanja na neupojnim podlogama. Poliuretanska masa MAPEFLEX PU 45 je tiksotropni proizvod sa modulom elastično-sti od 0,8 MPa i izduženjem do kidanja od čak 500% od početne dimenzije. Proizvod je na raspo-laganju u sivoj, beloj i crnoj boji.

  ZaključakBeograđani su dobili na upotre-bu još jedan kompleks otvorenih bazena, pa će tradicija kupanja na nekadašnjem “25. maj”-u ući i u petu deceniju. Mapei je uz pomoć izvođača uspeo da od-govori zahtevima izuzetno kva-litetnog projektnog rešenja “Mašinoprojekta”. Tako je upisa-na još jedna referenca na jednom od najznačajnijih sportsko-re-kreativnih objekata u Beogradu. Izvođač “Ratko Mitrović Dedinje” je brzim i kvalitetnim izvođenjem radova, ali i prihvatanjem savre-menih tehnologija, opravdao du-gogodišnju reputaciju koju ima u srpskom građevinarstvu. SM

  Slika 6: Fleksibilni lepak Elastorapid omogućio je da se ke-ramičke pločice fuguju posle 3 sata.Slika 7: Za fugovanje keramičkih pločica upotrebljena je brzove-zujuća masa Ultracolor Plus.Slika 8: Epoksidna ce-mentna masa Triblock Finish upotrebljena je kao zaštita betonske konstrukcije tribina.

  6

  7

  8

  Svet Mapei br. 8/2011 25

 • Reference

  Fontana ispred Palate Srbija

  Slika 1: Pogled na fontanu ispred Palate Srbija.Slika 2: Obrada konstruktivnih dilatacija elastičnom trakom Mapeband TPE lepljenom epoksidnim lepkom Adesilex PG1.Slika 3: Primenom ekspandirajućeg sredstva Expancrete i superplastifikatora Dynamon SX urađena je nova betonska ploča površine 1.250 m2.Slika 4: Prodori su obradjeni hidroek-spanzivnom pastom Mapeproof Swell.

  Nekadašnja Palata fe-deracije, a danas Palata Srbija, poznatija kao SIV 1, otvorena je

  1961. godine za Prvu konferen-ciju nesvrstanih. Fontanu na pla-tou ispred Palate, čiji je kapacitet oko 900 m³, izgradio je GP “Rad” u periodu od 1958. do 1961. godine. Ova fontana je najveća na teritoriji bivše Jugoslavije i u ovom delu Evrope, a naši zvanič-nici i danas dočekuju šefove dru-gih država i vlada pored fontane. Rekonstrukcija fontane je po-drazumevala vraćanje fontane u prvobitno stanje, prebacivanje postrojenja u šaht i smanjenje potrošnje električne energije. Radovi su povereni kruševač-kom preduzeću “Morava In”. Pre početka radova, izvođač je konsultovao tehničku službu Mapei o predlogu za rekonstruk-ciju, a posebno za hidroizolaciju fontane. Predložena rešenja su u potpunosti usvojena i to od prvih radova na sanaciji dilatacionih spojeva pa do fugovanja kera-mičkog mozaika.

  Sanacija konstruktivnih spojevaOštećene konstruktivne dilata-cije na dnu fontane sanirane su

  novim betonom lepljenim epok-sidnim lepkom za konstruktivno lepljenje EPORIP, čime je omo-gućena odlična veza između sta-rog i novog betona jer je čvrstoća prianjanja ovog lepka čak 3 MPa. Dilatacije su obrađene elastič-nim trakama MAPEBAND  TPE koje su lepljene epoksidnim lep-kom ADESILEX PG1. Trake od elastomernog termoplastičnog poliolefina upotrebljavaju se za vodonepropusnu obradu ela-stičnih radnih spojeva, a imaju izduženje od čak 650%.

  Izrada betonske ploče – 1.250 m² u tri radna polja Radi zaštite instalacija, na po-stojeću ploču planirana je izra-da betonske ploče dp = 22 cm. Zahtevano je da se površina dna fontane od 1.250 m² betonira u tri postojeća polja bez novih di-latacija. Na ovolikim površina-ma postoji veliki rizik od pojave prslina prouzrokovanih skuplja-njem betona. Izvođač je kon-sultovao tehničku službu Mapei za predlog rešenja. Predloženo i primenjeno je ekspandirajuće sredstvo EXPANCRETE, koje u kombinaciji sa superplastifika-torom DYNAMON SX značajno smanjuje skupljanje i ubrzava

  mogućnost izrade nadgrađenih slojeva. Dva radna spoja obrađe-na su trakama MAPEBAND TPE koje su lepljene epoksidnim lep-kom ADESILEX PG1.

  Reprofilacija zidova i obrada prodora Izravnavanje zidova fontane izvedeno je mešavinom ce-mentnog maltera NIVOPLAN u koji se, u cilju postizanja bolje prionjivosti i poboljšanja me-haničkih karakteristika, do-daje lateks sintetičke smole PLANICRETE. Prodori su obra-đeni hidroekspanzivnom pastom MAPEPROOF SWELL i epoksid-nim lepkom ADESILEX PG1.

  Lepljenje mozaika na hidroizolaciju MapelasticHidroizolacija školjke fontane izvedena je sistemom Mapelastic u dva sloja uz umetanje mrežice od alkalno otpornih staklenih vla-kana MAPENET 150 u prvi sloj. Ugrađeni su fazonski elementi i trake u sistemu Mapeband. Keramički mozaik je lepljen fleksibilnim lepkom KERAFLEX MAXI  S1, klase C2 TE S1. Odlikuje ga mogućnost nanoše-nja od čak 15 mm i izuzetno pria-njanje od 2,6 MPa.

  1

  2 3 4

  26 Svet Mapei br. 8/2011

 • M A P E I P R O I Z V O D I

  Proizvodi navedeni u ovom članku pripadaju grupi proizvoda “Proizvodi za polaganje keramičkih pločica i proizvoda od kamena” i “Proizvodi za građe-vinarstvo”. Odgovarajući tehnički listovi nalaze se na internet adresi www.mapei.com. Mapei-jevi lepkovi za keramičke pločice i materijale od kamena proizvedeni su u skladu sa standardima EN 12004 i imaju oznaku CE, u skladu su sa Aneksom ZA standarda EN 12004. Mapei mase za fugovanje keramičkih pločica i materijala od kamena proizvedeni su u skladu sa EN 13888. Mapei proizvodi za zaštitu i obnovu betonskih površina imaju ozna-ku CE i u skladu su sa EN 1504. Mapei mase za izravnavanje i zaglađivanje i pripremljeni malteri proizvedeni su u skladu sa EN 13813 i imaju oznaku CE u skladu sa Aneksom ZA standarda EN 13813. Mapei plastifi katori i superplastifi katori imaju oznaku CE i u skladu su sa EN 934-2 i EN 934-4. Mapei mase za izravnavanje imaju oznaku CE i u skladu su sa standardom 998. Mapei mase za zaptivanje u skladu su sa ISO 11600. Gotovo svi Mapei proizvodi za polaganje podnih i zidnih obloga nose oznaku EMICODE EC1, koju imaju proizvodi sa niskom emisijom isparljivih organskih materija u skladu sa sertifi katima GEV. Više od 150 proizvoda Mapei razvijeni su i proizvedeni u sklopu inovativnog projekta LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

  Adesilex PG1 (CE EN 1504-4): dvokomponentni, tiksotropni epoksidni lepak za konstruktivna lepljenja.Dynamon SX (CE EN 934-2): superplastifi kator na bazi modifi kovanih akrilnih polimera za visoku redukciju vode, za betone visokih čvrstoća sa dobrim održavanjem obradivosti.Elastorapid (CE EN 12004, C2FTE S2): dvokomponentni visokofl eksibilni, poboljšani cementni lepak sa brzim vezivanjem i hidratacijom, produženim otvorenim vremenom i bez klizanja na vertikalnim površinama, za polaganje keramičkih pločica i proizvoda od kamena. Eporip (CE EN 1504-4): dvokomponentni epoksidni lepak za konstruktivna lepljenja i monolitno zalivanje pukotina u podovima. Expancrete: ekspandirajuće sredstvo za betone sa kompenzovanim skupljanjem.Kerafl ex Maxi S1 (CE EN 12004, C2TE S1): poboljšani, fl eksibilni cementni lepak sa produženim otvorenim vremenom i bez klizanja keramičkih pločica i proizvoda od kamena na vertikalnim površinama (za nanose od 3 do 15 mm).Mapeband: gumirana poliesterska traka za zaptivanje krajeva i uglova, manžetne za zaptivanje instalacionih prodora i dilatacionih spojeva.Mapeband TPE: traka od elastomernog termoplastičnog poliolefi na za

  elastično premošćavanje i vodonepropusnost radnih spojeva, i postavljanje preko pukotina izloženih pomeranjima.Mapecolor Paste: toner za bojenje epoksidnih i poliuretanskih proizvoda neutralne boje. Na raspolaganju je u 19 različitih boja po RAL-u. Mapefl ex PU 45 (EC1 R, F-20-HM): jednokomponentna poliuretanska tiksotropna masa za zapunjavanje i lepak sa visokim modulom elastičnosti.Mapefl oor Finish 51: završni transparentni dvokomponentni alifatski poliu-retanski premaz sa specijalnim puniocima za matirani izgled površine.Mapelastic (CE EN 1504-2; premazi (C), principi PI, MC i IR; CE EN 14891): dvokomponentna fl eksibilna cementna masa za hidroizolaciju balkona, terasa, kupatila, bazena kao i za zaštitu betonskih površina. Mapenet 150: mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana, za armiranje hidroizolacionog sistema u prvom nanosu Mapelastic-a.Mapeproof Swell: jednokomponentna hidroekspanzivna pasta u tubi za zaptivanje pukotina i prodora u betonima.Mapesil AC (ISO 11600 F-25-LM; DIN 18540 T.2 klasa E; BS 5889 tip B-ASTM C920): silikonska masa za zaptivanje bez rastvarača, na bazi acetatnog umreženja, otporna na buđ i bakterije; na raspolaganju kao transparentna i u 26 boja.Nivoplan (CE EN 998-1, GP-CS IV): cementni malter za izravnavanje zidova i plafona (za nanose od 2 do 30 mm).Planicrete: lateks sintetičke gume za oplemenjivanje cementnih mešavina.Planitop Fast 330 (CE EN 998-1, GP-CS IV; CE EN 1504-2; premazi (C), principi MC- IR): brzovezujući cementni malter ojačan vlaknima, za izrav-navanje unutrašnjih i spoljašnjih površina u debljinama od 3 do 30 mm.Primer M: jednokomponentni, poliuretanski osnovni premaz za povećanje prionjivosti bočnih površina dilatacija na neupojnim podlogama. Primer FD: osnovni premaz za povećanje prionjivosti silikonskih masa na beton, drvo, metal i obojene površine.Topcem: normalnovezujuće i brzosušeće specijalno hidrauličko vezivo za izradu estriha sa kontrolisanim skupljanjem. Ostatak vlage posle 4 dana ispod 2% (mereno CM metodom).Triblock Finish: trokomponentna epoksidno-cementna masa za zaštitu i obradu vlažnih podloga. Quartz 0,25: čist kvarcni pesak maksimalne granulacije 0,25 mm. Ultracolor Plus (CE EN 13888, CG2WA, EC1 Plus): poboljšana, brzovezu-juća i brzosušeća masa za fugovanje, za fuge širine od 2 do 20 mm, u 26 boja, ne uzrokuje iscvetavanje i promenu boje, sa dodacima za vodoodboj-nost (DropEffect®) i sprečavanje pojave buđi (BioBlock®).

  T E H N I Č K I P O D A C I

  Fontana ispred Palate Srbija, BeogradInvestitor: Uprava za zajedničke poslove Izvođač radova: GP “Morava In” d.o.o.Rukovodilac projekta: Hranislav MilosavljevićNadzor: Saobraćajni institut CIP Rukovodilac nadzora: Biljana Milanović d.i.aMapei kordinatori: Nebojša Janić, Vladimir Dimitrijević, d.i.g Mapei distributer: BWC d.o.o. BeogradVreme izvođenja radova: 2011. godina

  Fugovanje je izvršeno vodood-bojnom masom ULTRACOLOR PLUS, a popunjavanje spojeva zidova, kao i zidova sa podovima i dilatacija, acetatnom silikon-skom masom MAPESIL AC uz prethodnu upotrebu osnovnog premaza PRIMER FD.

  Završna rečFontana u punom sjaju krasi pla-to ispred Palate Srbija na zado-voljstvo izvođača “Morava In” i Mapei-ja koji je svojim pouzda-nim sistemskim rešenjima uče-stvovao na jednom ovako repre-zentativnom objektu. Nadamo se da ćemo sa svojim partne-rima iz “Morave In” i ubuduće učestvovati u kvalitetno izvede-nim radovima na nekim novim referencama. SM

  Slika 5: Postavljanje MAPEBAND traka na spoje-vima pre ugradnje završnog sloja Mapelastic-a.Slika 6: Za hidroizolaciju školjke fontane upotre-bljeni su Mapei proizvodi u sistemu, Mapelastic, Mapenet 150 i Mapeband trake i fazonski elementi.

  5

  6

  Svet Mapei br. 8/2011 27