Click here to load reader

Mapa lanca vrijednosti meda

 • View
  223

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Mapa lanca vrijednosti meda

 • PUTEVI MEDAKROZ DURMITORI HERCEGOVINU

  TERRA

  MAPA LANCA VRIJEDNOSTI MEDA

  This project is funded by the European UnionOvaj projekat nancira Europska unija

  IPA Cross-border Cooperation ProgrammeBosnia and Herzegovina - Montenegro

 • 3

  Uvod ................................................... 5

  1 Turistiki proizvod Putevi meda ... 6

  1.1 Geografsko podruje ..................... 6

  1.2 Sporazum sa akterima ................. 7

  1.3 Sadraj rute .................................. 8

  2 Lanci vrijednosti .............................. 9

  2.1 Definicija lanca vrijednosti ............ 9

  2.2 Lanac vrijednosti za med .............. 10

  3 Mapiranje i verfikacija aktera .......... 11

  3.1 Mapiranje aktera ........................... 11

  3.1.1 Udruenja pelara ...................... 11

  3.1.2 Hoteli i restorani ........................ 12

  3.1.3 Proizvoai pelinjih proizvoda . 12

  3.2 Lokacije za Kuice meda ........... 13

  3.3 Fokus grupe .................................. 13

  3.3.1 Gacko ......................................... 13

  3.3.2 Mostar ....................................... 15

  3.3.3 Ravno ......................................... 15

  3.3.4 Trebinje ...................................... 17

  4 Mapirani akteri ................................ 18

  4.1 Pelari ........................................... 18

  4.2 Restorani i hoteli .......................... 19

  Sadraj

 • 5

  Uvod

  Projekt Tipini proizvodi kao pokreta razvoja ruralnih podruja TERRA- Putevi meda kroz Durmitor i Hercegovinu je projekt koji financira Europska unija u ok-viru IPA programa prekogranine suradnje Bosna i Hercegovina Crna Gora 2007-2013. Nositelji projekta su: Udruenje za po-duzetnitvo i posao LiNK Mostar (BiH) i Savez pelarskih organizacija Crne Gore (Crna Gora), a partneri na projektu su: Centar za inicijative iz oblasti odrivog turizma (Crna Gora) i Udruenje Okusi Hercegovinu (BiH). Ukupna vrijednost projekta iznosi 412.464 od ega EU financira 84,70%. Projekt e se provoditi 22 mjeseca na podrujima gradova Trebinje i Mostar, te opina Nevesinje, Gacko, Bilea, Berkovii, Ravno, Stolac i Ljubinje (BiH) te opina abljak, Pluine, avnik, Niki, Mojkovac i Kolain (Crna Gora). Opi cilj projekta je unaprijediti ivotne standarde kroz podrku i promociju ruralnog razvoja i turizma putem tipinih proizvoda koji gener-iraju prihode i zapoljavanje. Projekt za cilj ima ubrzati razvoj ruralnih podruja kroz valorizaciju i komercijalizaciju meda kao tipinog proizvoda i omoguiti daljnji razvoj tipinih proizvoda na ciljanom podruju u skladu sa primjerima dobre prakse u EU.

  Jednostavno reeno, projektom e se uspostaviti turistiki proizvod Putevi meda.

  Prva provedena aktivnost za uspostavu turistikog proizvoda je istraivanje / ma-piranje koje je raeno u cilju identificiranja svih aktera, njihovog stava/spremnosti i mo-gunosti daljnjeg proirivanja ponude rute Putevi meda.

  Mapiranje je ukljuilo identifikaciju sva-kog pojedinog aktera (pelare, udruenja pelara, poslove u turizmu, potencijalne poslove, turistike organizacije i promotivno/prodajna mjesta, organe vlasti).

  Mapiranje je verfikovano na 4 fokus grupe koje su organizovane kako bi sve aktere uinili svjesnima o rezultatima istraivanja/mapiranja, informirali ih o njihovoj moguoj ulozi u razvoju tipinih proizvoda (s fokusom na Rutu Putevi meda), njihovim mogunos-tima i razini spremnosti. Fokus grupe su omoguile da se okupe akteri u male grupe za raspravu.

 • 6

  Turistiki proizvod Putevi meda kroz Durmitor i Hercegovinu po svome karakte-ru je tematski turistiki proizvod, definisane tematike i standarda ponude i usluga.

  Putevi meda Durmitora i Hercegovine ima za tematiku antropoloke, etnoloke, kulturne, tradicionalne i gastronomske vrijednosti Bosne i Hercegovine i Crne Gore sa vodiljom u prezentaciji proizvoda na bazi meda. Tematika proizvoda se prezentuje na marketinkim materijalima i usmenom prezentacijom.

  1.1 Geografsko podruje

  Putevi meda obuhvataju pogranino podruje podruje Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Protee se od Mostara u Hercegovini do Kolaina na sjeveru Crne Gore. U Bosni i Hercegovini Putevi meda su kruna ruta oko glavnih putnih pravaca Mostar Gacko Trebinje Ravno Stolac- (Berkovii) Mostar. U Crnoj Gori ruta obuhvata podruje oko puta Niki avnik Pluine Trsa abljak Mojkovac Kolain Boan.

  1. Turistiki proizvod Putevi meda

  Skica 1. Putevi meda kroz Durmitor i Hercegovinu

 • 7

  1.2 Sporazum sa akterima

  U cilju implementacije projekta, sa ko-risnicima je potpisan sporazum o saradnji koji definie prava i obaveze aktera.

  Korisnici projekta Tipini proizvodi kao pokreta ruralnog razvoja-TERRA-Putevi meda kroz Durmitor i Hercegovinu su na osnovu sporazuma suglasni da budu aktivni uesnici tematske rute. Tematska ruta e se sastojati od korisnika iji proizvodi i usluge ispunjavaju izvjesne standarde i uvjete postavljene od strane strunog pro-jektnog tima, koji e na licu mjesta ocijeniti mogunost njihovog ukljuenja u rutu, kao i potrebu i stepen unaprijeenja proizvoda i usluga.

  Stoga, korisnici projekta su spremni na punu saradnju i u cilju unapreenja svoje turistike ponude, obavezuju se da ispune sljedee uslove:

  1. Radionice i seminari: aktivno uestvuju na edukativnim radionicama i seminarima. Teme radionica i seminara e biti u skladu sa potrebama korisnika projekta u cilju kreiranja standardizirane turistike ponude i proizvoda na bazi meda.

  2. Pilot ture: izabrani uesnici rute su obavezni da realizuju pilot turistiku ponudu na bazi ugoavanja za najmanje 5 turistikih posjetilaca.

  3. Studijsko putovanje: izjasne se o sprem-nosti prikljuivanja studijskom putovanju koje e biti organizovano tokom 2016. godine, a u okviru kojega e aktivno uestvovati na uza-jamnoj razmjeni znanja i iskustava izmeu lokalnih zajednica i turistikih poduzetnika Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

  S druge strane, projektni tim se obavezuje da:

  1. Radionice i seminari: organizuje, aktiv-no uestvuje i snosi trokove edukativnih ra-dionica i seminara sa ciljem da se uspostavi i usaglasi nain upravljanja tematskom rutom i nakon zavretka projekta.

  2. Pilot ture: angauje i pokrije trokove strunog konsultantskog tima koji e posjeti-ti korisnike projekta, dati miljenje o njihovoj ponudi i stepenu zadovoljenja standarda za ukljuenje u tematsku stazu i shodno tome sugerisati smjernice za njeno unapreenje.

 • 8

  3. Studijsko putovanje: odabranim predstavnicima turistikih agencija pokrije trokove 3-dnevnog studijskog putovanja u Crnu Goru i Hercegovinu kao i trokove profesionalnog fotografa i kamermana koji e tokom putovanja napraviti foto materijal i video zapis za koritenje u svrhe promovi-ranja jedinstvene turistike ponude - Putevi meda kroz Durmitor i Hercegovinu.

  4. Infrastrukturni radovi: snosi trokove izrade, ureenja i postavljanja 7 signalnih tabli i 4 objekta koji e biti na raspolaganju korisnicima projekta za potrebe organizova-nog izlaganja i prodaje proizvoda od meda.

  5. Marketing i odravanje: snosi trokove izrade i distribucije promotivnog materijala, izrade i pozicioniranja web site-a u okviru postojeeg web portala www.ethnogas-tro-balkan.net, kao i njegovog odravanja najmanje godinu dana nakon zavretka projekta.

  1.3 Sadraj rute

  Turistiki proizvod odnosno ruta Putevi meda ukljuuje:

  etiri promotivno/prodajna mjesta Kuice meda na podruju Bosne i Hercgovine i 4 promotivno/prodajna mjesta na podruju Crne Gore koje e biti motori razvoja i djelovanja rute. PredvienA promotivno/prodajna mjesta u Bosni i Hercegovini su: Mostar, Gacko, Ravno i Trebinje.

  Proizvoai meda koji e funkcionisati kao obrazovno prodajne take.

  Restorani i hoteli koji e distribuirati promotivni materijal i ukljuiti proizvode bazirane na medu u njihovu turistiku ponudu.

  Predane lokalne vlasti, akteri razvoja turizma i akademska zajednica koji e svojim radom obogaivati i dalje razvijati turistiki proizvod.

 • 9

  2.1 Definicija lanca vrijednosti

  Lanac vrijednosti predstavlja niz aktiv-nosti (kojima upravljaju akteri razvoja) koje su potrebne da bi proizvod ili uslugu doveli od stvaranja, posredstvom faza proizvodnje, do krajnjeg potroaa i ukljuuje proiz-voaa (registrirani mali biznis i porodino poljoprivredno gazdinstvo/poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu proizvodnju), i posrednike (subjekte koji se bave trans-

  portom, procesuiranjem, skladitenjem, pakovanjem, marketingom, te zadruge), kao i maloprodajne i veleprodajne subjekte kao subjekte putem kojih poljoprivredni proizvod dolazi do krajnjeg potroaa kao posljednje instance u lancu. U definiciju ukljuujemo i subjekte koji pruaju poslovno-savjetodavne usluge odnosno tzv. aktere razvoja koji svojim aktivnostima pomau malom proizvoau da se ukljui u lanac vrijednosti, odri i razvije svoje poslovanje (Slika 1.).

  2. Lanci vrijednosti

  Slika 1. Lanac vrijednosti

 • 10

  2.2 Lanac vrijednosti za med

  U lancu vrijednosti meda, sirovinu obezbjeuju proizvoai rojeva i matica sa podruja Hercegovine. Osiguranje dovoljne koliine i kvaliteta rojeva i matica predstavlja poseban izazov za ovaj lanac vrijednosti, budui da je prinos meda izuzetno osjetljiv na klimatske uslove. Dodatna pitanja u lancu vrijednosti jesu a) kako doi do pouzdanih informacija o sirovinama i b) na koji nain se moe utje-cati na poveanje sirovinske baze.

  Raznolikost klime i vegetacije, ist okoli i postojanje tradicije u pelarstvu dobri su preduvjeti za proizvodnju visokokvalitet-nog meda. Najvaniji pelarski proizvodi su med, pelinji vosak, matina mlije, po-len i pelinji otrov. Pelarstvo predstavlja 1% od ukupne poljoprivredne proizvodnje u BiH. Ukupna proizvodnja meda u BiH ne mo

Search related