Manual Utilizare Fiat Panda

  • View
    86

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Manual Utilizare Fiat Panda

Transcript

Stimate client, Vq mul]umim pentru cq a]i ales marca FIAT [i vq felicitqm pentru alegerea unui Fiat Panda.Am conceput acest manual pentru o cunoa[tere amqnun]itq [i o exploatare optimq a noului Fiat Panda. Vq recomandqm citirea sa \n \ntregime \nainte de a porni pentru prima oarq la drum.Ve]i descoperi informa]ii, sfaturi [i avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel \nc`t sq pute]i beneficia la maxim de calitq]ile sale tehnologice. Mai mult, fiecare componentq a Fiat Panda este complet reciclabilq. Dupq o duratq de via]q lungq [i lipsitq de probleme a ma[inii dvs., orice Reprezentan]q Fiat va face cu plqcere aranjamentele necesare pentru reciclarea vehiculului cu urmqtoarele consecin]e benefice : absen]a poluqrii \n urma aruncqrii de[eurilor [i reducerea cererii de materie primq. Vq recomandqm citirea cu aten]ie a avertismentelor [i indica]iilor marcate cu simbolurile respective, de la sf`r[itul paginii.siguran]a personalq starea bunq de func]ionare protec]ia mediului

CARNETUL DE GARAN}IE FIAT ata[at prezintq lista serviciilor pe care FIAT le oferq clien]ilor sqi :certificatul de Garan]ie cu termenii [i condi]ile de pqstrarea a garan]iei ; gama de serviciilor adi]ionale oferite clien]ilor FIAT.

Lecturq placutq [i bun voiaj !

|n acest manual de utilizare sunt descrise toate modelele Fiat Panda. |n consecin]q vq rugqm sq lua]i \n considerare doar informa]iile referitoare la tipul motorului [i versiunea de caroserie ale vehiculului dvs.

FOARTE IMPORTANT!COMBUSTIBIL Motoare pe baza de benzinq: folosi]i doar benzinq fqrq plumb cu cifra octanicq mai mare de 95.

PORNIREA MOTORULUI Motoare pe bazq de benzinq Asigura]i-vq cq fr`na de m`nq e trasq; pune]i schimbqtorul de viteze \n pozi]ie neutrq; apqsa]i p`nq la capqt pedala de ambreiaj fqrq sq atinge]i accelera]ia, roti]i cheia de contact la AVV [i da]i-i drumul de \ndatq ce porne[te motorul.

PARCAREA DEASUPRA MATERIALELOR INFLAMABILE |n condi]ii normale de func]ionare, catalizatorul atinge temperaturi foarte \nalte. Nu parca]i vehiculul peste iarbq, frunze uscate, conuri de brad sau alte materiale inflamabile: risc de incendiu.

PROTEC}IA MEDIULUI Vehiculul este dotat cu un sistem care permite diagnosticarea continuq a componentelor sistemului de e[apament asigur`nd \n acest fel o protec]ie mai eficientq a mediului \nconjurqtor.

ACCESORII ELECTRICE Dacq dupq cumpqrarea vehiculului hotqr`]i sq adquga]i accesorii electrice (care implicq riscul descqrcqrii treptate a bateriei), vizita]i o Reprezentan]q Fiat pentru a vi se calcula consumul de electricitate [i verifica dacq sistemul electric existent \l poate suporta. CARDUL CODE Pqstra]i acest card \ntr-un loc sigur, nu \n interiorul vehiculului. Vq recomandqm sq ave]i \ntotdeauna asupra dvs. codul electronic care este scris pe cardul CODE, pentru situa]iile \n care ve]i avea nevoie de pornirea de urgen]q.

PLANUL DE |NTRE}INERE |ntre]inerea corectq a vehiculului este un factor esen]ial pentru: men]inerea unei stqri bune de func]ionare, pqstrarea eficacitq]ii mijloacelor de siguran]q, protejarea mediului \nconjurator [i reducerea cheltuielilor de \ntre]inere de-a lungul timpului. MANUALUL DE |NTREBUIN}ARE CON}INE... Informa]ii, sfaturi [i avertismente importante \n ceea ce prive[te conducerea sigurq [i corectq a ma[inii dvs. [i \ntre]inerea acesteia. Acorda]i aten]ie deosebitq simbolurilor (siguran]a personalq), (protec]ia mediului), (buna stare a vehiculului).

BORDUL.............................................................. SIMBOLURI......................................................... SISTEMUL DE COD FIAT................................... CHEILE................................................................ TABLOUL DE BORD........................................... INSTRUMENTE DE BORD ................................ DISPLAY-UL DIGITAL......................................... DISPLAY MULTIFUNC}IONAL.......................... DISPLAY-UL MULTIFUNC}IONAL REPROGRAMABIL............................................. SCAUNELE......................................................... TETIERE.............................................................. REGLARE VOLAN.............................................. REGLARE OGLINZI RETROVIZOARE.............. CONTROLUL SISTEMULUI DE |NCQLZIRE/ CLIMATIZARE.......................... CONTROLUL MANUAL AL SISTEMULUI DE CLIMATIZARE................................................. CONTROLUL AUTOMAT AL SISTEMULUI DE CLIMATIZARE................................................. LUMINILE EXTERIOARE.................................... SPQLAREA GEAMULUI......................................

5 6 6 8 15 18 22 24 28 56 58 60 61 63 69 71 74 77

LUMINI DE INTERIOR........................................ COMENZI............................................................ ECHIPAMENT INTERIOR.................................. TRAPA GLISANTQ ACOPERIS.......................... U{ILE.................................................................. GEAMURILE AC}IONATE ELECTRICE ........... PORTBAGAJUL.................................................. CAPOTA MOTOR............................................... SUPORT SCHIURI ACOPERI{.......................... FARURILE........................................................... SISTEMUL ABS................................................. SISTEMUL EOBD............................................... SISTEMUL DE DIRECTIE SERVOASISTATQ ELECTRIC - DUALDRIVE................................ SISTEMUL AUDIO................................................ LA POMPA DE REALIMENTARE....................... PROTEC}IA MEDIULUI NCONJURATOR........

79 81 83 88 90 92 93 97 100 101 103 105 106 108 113 115

4

PLAN{A DE BORDPrezen]a [i pozi]ia instrumentelor [i lampilor de avertizare poate diferi, \n func]ie de versiune

1. Levier comenzii lumini - 2. Volan + air bag - 3. Tabloul de bord - 4. Levier [tergqtoare parbriz [i lunetq - 5. Aeratoare centrale - 6. Compartiment echipament audio - 7. Diverse comenzii - 8. Air bag pasager - 9. Aerator dreapta - 10 Torpedou - 11.Comenzii distribu]ie aer - 12. Ac]ionare geam electric dreapta - 13.Ac]ionare geam electric st`nga - 14. Comenzi climatizare - 15. Contact cheie - 16 Reglaj volan - 17.Aerator st`nga ;

5

SIMBOLURIVe]i gqsi etichete specifice, colorate, l`ngq sau chiar pe suprafa]a unor componente Fiat Panda. Ele poartq simboluri pentu a vq reaminti mqsurile care trebuie luate cu privire la piesele respective. Plqcu]a reprezintq o legendq pentru simbolurile care pot fi gqsite sub capotq.

SISTEMUL DE COD FIATPentru a proteja vehiculul mpotriva furturilor, acesta a fost dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (sistemul FIAT CODE) care se activeazq automat, atunci c`nd cheia de contact e scoasq. |n fiecare portcheie al cheii de contact se gqse[te un dispozitiv electronic. C`nd motorul este pornit, acesta transmite un semnal de radiofrecven]q unei antene speciale montatq n contact. Semnalul modulat care se schimbq ori de c`te ori este pornit motorul constituie parola prin care unitatea de control recunoa[te cheia [i permite pornirea motorului. OPERARE De fiecare datq c`nd ma[ina este pornitq prin rotirea chei de contact \n pozi]ia MAR, unitatea de control Fiat CODE trimite un semnal de recunoa[tere cqtre unitatea de control a motorului pentru a dezactiva imobilizarea motorului. Semnalul este trimis doar dacq unitatea sistemului de contol Fiat CODE a recunoscut codul transmis de la cheie.

6

De fiecare datq c`nd cheia de contact este \n pozi]ia STOP, sistemul Fiat CODE dezactiveazq func]iile electronice de control ale motorului. La pornire , dacq nu a fost recunoscut codul se va aprinde lumina de avertizare . |n acest caz, roti]i cheia \n pozi]ia STOP [i apoi din nou la MAR; dacq motorul rqm`ne imobilizat, \ncerca]i [i cu celelalte chei primite.Dacq totu[i nu pute]i porni motorul folosi]i procedura de pornire de urgen]q (consulta]i " n caz de urgen]q " ) [i contacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat. IMPORTANT Fiecare cheie are propriul ei cod care trebuie introdus n memoria unitq]ii de control a sistemului. Pentru memorarea de noi chei, maxim 8, contacta]i o Reprezentan]q Fiat.

Aprindera semnalului luminos de avertizare deplasarii.

\n timpul

1. Dacq semnalul se aprinde n timp ce vehiculul se deplaseazq, aceasta nseamnq cq sistemul face un autotest. (ex. datoritq unei cqderi de tensiune) la prima oprire, roti]i cheia de contact la STOP [i apoi la MAR: dacq defec]iunea este detectatq lumina de avertizare nu va reapqrea. 2. Dacq semnalul luminos rqm`ne aprins, repeta]i procedura descrisq anterior lqs`nd cheia \n pozi]ia STOP timp de 30 de secunde.Dacq defec]iunea persistq contacta]i o Reprezentan]q Fiat. 3. Dacq lumina de avertizare rqm`ne aprinsq \nseamnq cq respectivul cod nu a fost recunoscut. |n acest caz, muta]i cheia \n pozi]ia STOP [i apoi din nou \n pozi]ia MAR; dacq blocajul persistq, ave]i posibilitatea de a \ncerca [i cu celelalte chei primite. Dacq totu[i nu pute]i porni motorul folosi]i procedura de pornire de urgen]q (consulta]i " n caz de urgen]q " ) [i contacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat.

IMPORTANT Compontele electronice ale cheii pot fi afectate dacq aceasta suferq lovituri puternice.

7

CHEILESISTEMUL DE PROTEC}IE FIAT CODE Odatq cu vehiculul vi se furnizeazq [i cheia acestuia n douq exemplare [i cardul CODE care con]ine urmqtoarele date. A. - codul electronic pentru pornirea de urgen]q (vezi " Pornire de urgen]q n sec]iunea " n caz de urgen]q "). B. - codul cheii mecanice ce va fi furnizat Reprezentan]ei Fiat atunci c`nd comanda]i un duplicat de cheie. Este bine sq ave]i \ntotdeauna numqrul de cod electronic (A) n eventualitatea n care va trebui sq efectua]i o pornire de urgen]q. IMPORTANT Pentru a asigura o func]ionare eficientq a componentelor electronice ale che