Manual Utilizare Fiat Panda

  • Published on
    31-Dec-2014

  • View
    80

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Manual Utilizare Fiat Panda

Transcript

<p>Stimate client, Vq mul]umim pentru cq a]i ales marca FIAT [i vq felicitqm pentru alegerea unui Fiat Panda.Am conceput acest manual pentru o cunoa[tere amqnun]itq [i o exploatare optimq a noului Fiat Panda. Vq recomandqm citirea sa \n \ntregime \nainte de a porni pentru prima oarq la drum.Ve]i descoperi informa]ii, sfaturi [i avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel \nc`t sq pute]i beneficia la maxim de calitq]ile sale tehnologice. Mai mult, fiecare componentq a Fiat Panda este complet reciclabilq. Dupq o duratq de via]q lungq [i lipsitq de probleme a ma[inii dvs., orice Reprezentan]q Fiat va face cu plqcere aranjamentele necesare pentru reciclarea vehiculului cu urmqtoarele consecin]e benefice : absen]a poluqrii \n urma aruncqrii de[eurilor [i reducerea cererii de materie primq. Vq recomandqm citirea cu aten]ie a avertismentelor [i indica]iilor marcate cu simbolurile respective, de la sf`r[itul paginii.siguran]a personalq starea bunq de func]ionare protec]ia mediului</p> <p>CARNETUL DE GARAN}IE FIAT ata[at prezintq lista serviciilor pe care FIAT le oferq clien]ilor sqi :certificatul de Garan]ie cu termenii [i condi]ile de pqstrarea a garan]iei ; gama de serviciilor adi]ionale oferite clien]ilor FIAT.</p> <p>Lecturq placutq [i bun voiaj !</p> <p>|n acest manual de utilizare sunt descrise toate modelele Fiat Panda. |n consecin]q vq rugqm sq lua]i \n considerare doar informa]iile referitoare la tipul motorului [i versiunea de caroserie ale vehiculului dvs.</p> <p>FOARTE IMPORTANT!COMBUSTIBIL Motoare pe baza de benzinq: folosi]i doar benzinq fqrq plumb cu cifra octanicq mai mare de 95.</p> <p>PORNIREA MOTORULUI Motoare pe bazq de benzinq Asigura]i-vq cq fr`na de m`nq e trasq; pune]i schimbqtorul de viteze \n pozi]ie neutrq; apqsa]i p`nq la capqt pedala de ambreiaj fqrq sq atinge]i accelera]ia, roti]i cheia de contact la AVV [i da]i-i drumul de \ndatq ce porne[te motorul.</p> <p>PARCAREA DEASUPRA MATERIALELOR INFLAMABILE |n condi]ii normale de func]ionare, catalizatorul atinge temperaturi foarte \nalte. Nu parca]i vehiculul peste iarbq, frunze uscate, conuri de brad sau alte materiale inflamabile: risc de incendiu.</p> <p>PROTEC}IA MEDIULUI Vehiculul este dotat cu un sistem care permite diagnosticarea continuq a componentelor sistemului de e[apament asigur`nd \n acest fel o protec]ie mai eficientq a mediului \nconjurqtor.</p> <p>ACCESORII ELECTRICE Dacq dupq cumpqrarea vehiculului hotqr`]i sq adquga]i accesorii electrice (care implicq riscul descqrcqrii treptate a bateriei), vizita]i o Reprezentan]q Fiat pentru a vi se calcula consumul de electricitate [i verifica dacq sistemul electric existent \l poate suporta. CARDUL CODE Pqstra]i acest card \ntr-un loc sigur, nu \n interiorul vehiculului. Vq recomandqm sq ave]i \ntotdeauna asupra dvs. codul electronic care este scris pe cardul CODE, pentru situa]iile \n care ve]i avea nevoie de pornirea de urgen]q.</p> <p>PLANUL DE |NTRE}INERE |ntre]inerea corectq a vehiculului este un factor esen]ial pentru: men]inerea unei stqri bune de func]ionare, pqstrarea eficacitq]ii mijloacelor de siguran]q, protejarea mediului \nconjurator [i reducerea cheltuielilor de \ntre]inere de-a lungul timpului. MANUALUL DE |NTREBUIN}ARE CON}INE... Informa]ii, sfaturi [i avertismente importante \n ceea ce prive[te conducerea sigurq [i corectq a ma[inii dvs. [i \ntre]inerea acesteia. Acorda]i aten]ie deosebitq simbolurilor (siguran]a personalq), (protec]ia mediului), (buna stare a vehiculului).</p> <p>BORDUL.............................................................. SIMBOLURI......................................................... SISTEMUL DE COD FIAT................................... CHEILE................................................................ TABLOUL DE BORD........................................... INSTRUMENTE DE BORD ................................ DISPLAY-UL DIGITAL......................................... DISPLAY MULTIFUNC}IONAL.......................... DISPLAY-UL MULTIFUNC}IONAL REPROGRAMABIL............................................. SCAUNELE......................................................... TETIERE.............................................................. REGLARE VOLAN.............................................. REGLARE OGLINZI RETROVIZOARE.............. CONTROLUL SISTEMULUI DE |NCQLZIRE/ CLIMATIZARE.......................... CONTROLUL MANUAL AL SISTEMULUI DE CLIMATIZARE................................................. CONTROLUL AUTOMAT AL SISTEMULUI DE CLIMATIZARE................................................. LUMINILE EXTERIOARE.................................... SPQLAREA GEAMULUI......................................</p> <p>5 6 6 8 15 18 22 24 28 56 58 60 61 63 69 71 74 77</p> <p>LUMINI DE INTERIOR........................................ COMENZI............................................................ ECHIPAMENT INTERIOR.................................. TRAPA GLISANTQ ACOPERIS.......................... U{ILE.................................................................. GEAMURILE AC}IONATE ELECTRICE ........... PORTBAGAJUL.................................................. CAPOTA MOTOR............................................... SUPORT SCHIURI ACOPERI{.......................... FARURILE........................................................... SISTEMUL ABS................................................. SISTEMUL EOBD............................................... SISTEMUL DE DIRECTIE SERVOASISTATQ ELECTRIC - DUALDRIVE................................ SISTEMUL AUDIO................................................ LA POMPA DE REALIMENTARE....................... PROTEC}IA MEDIULUI NCONJURATOR........</p> <p>79 81 83 88 90 92 93 97 100 101 103 105 106 108 113 115</p> <p>4</p> <p>PLAN{A DE BORDPrezen]a [i pozi]ia instrumentelor [i lampilor de avertizare poate diferi, \n func]ie de versiune</p> <p>1. Levier comenzii lumini - 2. Volan + air bag - 3. Tabloul de bord - 4. Levier [tergqtoare parbriz [i lunetq - 5. Aeratoare centrale - 6. Compartiment echipament audio - 7. Diverse comenzii - 8. Air bag pasager - 9. Aerator dreapta - 10 Torpedou - 11.Comenzii distribu]ie aer - 12. Ac]ionare geam electric dreapta - 13.Ac]ionare geam electric st`nga - 14. Comenzi climatizare - 15. Contact cheie - 16 Reglaj volan - 17.Aerator st`nga ;</p> <p>5</p> <p>SIMBOLURIVe]i gqsi etichete specifice, colorate, l`ngq sau chiar pe suprafa]a unor componente Fiat Panda. Ele poartq simboluri pentu a vq reaminti mqsurile care trebuie luate cu privire la piesele respective. Plqcu]a reprezintq o legendq pentru simbolurile care pot fi gqsite sub capotq.</p> <p>SISTEMUL DE COD FIATPentru a proteja vehiculul mpotriva furturilor, acesta a fost dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (sistemul FIAT CODE) care se activeazq automat, atunci c`nd cheia de contact e scoasq. |n fiecare portcheie al cheii de contact se gqse[te un dispozitiv electronic. C`nd motorul este pornit, acesta transmite un semnal de radiofrecven]q unei antene speciale montatq n contact. Semnalul modulat care se schimbq ori de c`te ori este pornit motorul constituie parola prin care unitatea de control recunoa[te cheia [i permite pornirea motorului. OPERARE De fiecare datq c`nd ma[ina este pornitq prin rotirea chei de contact \n pozi]ia MAR, unitatea de control Fiat CODE trimite un semnal de recunoa[tere cqtre unitatea de control a motorului pentru a dezactiva imobilizarea motorului. Semnalul este trimis doar dacq unitatea sistemului de contol Fiat CODE a recunoscut codul transmis de la cheie.</p> <p>6</p> <p>De fiecare datq c`nd cheia de contact este \n pozi]ia STOP, sistemul Fiat CODE dezactiveazq func]iile electronice de control ale motorului. La pornire , dacq nu a fost recunoscut codul se va aprinde lumina de avertizare . |n acest caz, roti]i cheia \n pozi]ia STOP [i apoi din nou la MAR; dacq motorul rqm`ne imobilizat, \ncerca]i [i cu celelalte chei primite.Dacq totu[i nu pute]i porni motorul folosi]i procedura de pornire de urgen]q (consulta]i " n caz de urgen]q " ) [i contacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat. IMPORTANT Fiecare cheie are propriul ei cod care trebuie introdus n memoria unitq]ii de control a sistemului. Pentru memorarea de noi chei, maxim 8, contacta]i o Reprezentan]q Fiat.</p> <p>Aprindera semnalului luminos de avertizare deplasarii.</p> <p>\n timpul</p> <p>1. Dacq semnalul se aprinde n timp ce vehiculul se deplaseazq, aceasta nseamnq cq sistemul face un autotest. (ex. datoritq unei cqderi de tensiune) la prima oprire, roti]i cheia de contact la STOP [i apoi la MAR: dacq defec]iunea este detectatq lumina de avertizare nu va reapqrea. 2. Dacq semnalul luminos rqm`ne aprins, repeta]i procedura descrisq anterior lqs`nd cheia \n pozi]ia STOP timp de 30 de secunde.Dacq defec]iunea persistq contacta]i o Reprezentan]q Fiat. 3. Dacq lumina de avertizare rqm`ne aprinsq \nseamnq cq respectivul cod nu a fost recunoscut. |n acest caz, muta]i cheia \n pozi]ia STOP [i apoi din nou \n pozi]ia MAR; dacq blocajul persistq, ave]i posibilitatea de a \ncerca [i cu celelalte chei primite. Dacq totu[i nu pute]i porni motorul folosi]i procedura de pornire de urgen]q (consulta]i " n caz de urgen]q " ) [i contacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat.</p> <p>IMPORTANT Compontele electronice ale cheii pot fi afectate dacq aceasta suferq lovituri puternice.</p> <p>7</p> <p>CHEILESISTEMUL DE PROTEC}IE FIAT CODE Odatq cu vehiculul vi se furnizeazq [i cheia acestuia n douq exemplare [i cardul CODE care con]ine urmqtoarele date. A. - codul electronic pentru pornirea de urgen]q (vezi " Pornire de urgen]q n sec]iunea " n caz de urgen]q "). B. - codul cheii mecanice ce va fi furnizat Reprezentan]ei Fiat atunci c`nd comanda]i un duplicat de cheie. Este bine sq ave]i \ntotdeauna numqrul de cod electronic (A) n eventualitatea n care va trebui sq efectua]i o pornire de urgen]q. IMPORTANT Pentru a asigura o func]ionare eficientq a componentelor electronice ale cheii, nu trebuiesc expuse direct la lumina razelor solare</p> <p>Toate cheile [i cardul CODE trebuie sq fie nm`nate noului proprietar la v`nzarea vehiculului.</p> <p>8</p> <p>CHEIE FARQ TELECOMANDQ Cheia (A) livratq \n douq exemplare c`nd ma[ina nu este dotatq cu telecomanda, opereazq: - contactul de pornire; - \ncuietorile u[ilor; - \ncuietoarea portbagajului; - \ncuietoare bu[onului de combustibil; -dezactivarea air bag-ului pasagerului;</p> <p>9</p> <p>CHEIE CU TELECOMANDQ (unde este prevqzutq) Cheia este dotatq cu partea metalicq (A) inseratq \n telecomandq care ac]ioneazq: contactul de pornire; \ncuietorile u[ilor; \ncuietoarea portbagajului; \ncuietoare bu[onului de combustibil; dezactivarea air bag-ului pasagerului; Butonul pentru deschiderea u[ilor [i a portbagajului. Butonul pentru \nchiderea u[ilor [i a portbagajului. Butonul pentru deschiderea hayonului (apqsa]i butonul mai mult de o secundq. Butonul (B) pentru deschiderea par]ii metalice (A) a cheii. Pentru a repozi]iona partea metalicq, ]ine]i apqsat butonul (B) [i roti]i partea metalicq \n direc]ia indicatq de sqgeatq p`nq c`nd auzi]i clicul de blocare. Apoi elibera]i butonul (B). Ledul (C) semnaleazq trimiterea codului la receptorul sistemului de alarmq. IMPORTANT Anumite unde radio din exteriorul ma[inii ( telefoane mobile sisteme radio HAM) pot disturba frecven]a telecomenzii. |n acest caz telecomanda poate func]iona incorect. Important Butonul (B) trebuie apqsat numai \n momentul \n care cheia este departe de corp, \n special de ochi [i obiectele care pot fii deteriorate (haine). Asigura]i-v vq ca aceasta sq nu fie atinsq de alte persoane \n special copii, care pot apqsa butonul.</p> <p>10</p> <p>Deschiderea u[ilor [i a hayonuluiApqsa]i u[or butonul : pentru deschiderea automatq a u[ilor [i a hayonului, ac]ionarea luminilor plafoniere [i pentru dubla clipire a indicatoarelor de direc]ie (pentru versiunile/pie]ele unde sunt prevqzute). La activare dispozitivului de \ntrerupere a alimentqrii cu combustibil, u[ile se deblocheazq automat.</p> <p>Blocarea u[ilor [i a hayonuluiApqsa]i u[or (mai mult de o secundq) butonul : pentru blocarea automatq a u[ilor [i a hayonului, stingerea luminilor plafoniere [i pentru clipirea indicatoarelor de direc]ie ( unde sunt prevqzute) Dacq una dintre u[i rqm`ne deschisq, toate u[ile vor fi blocate [i imediat deblocate; \n acest caz, asigura]i-vq ca toate u[ile sq fie \nchise corect [i repeta]i procedura de blocare. Dacq viteza de 20 km/h este depq[itq, u[ile vor fi blocate automat dacq func]ia respectivq este activatq (numai la versiunile cu display multifunc]ional reconfigurabil).</p> <p>Deschiderea hayonului de pe telecomandqApqsa]i [i ]ine]i apqsat butonul mai mult de o secundq pentru a deshide hayonul de pe telecomandq. Deschiderea hayonulu este \nso]itq de dubla clipire a indicatoarelor de direc]ie. IMPORTANT Dacq telecomanda nu func]ioneazq corespunzqtor, opera]iile men]ionate mai sus pot fi efectuate [i cu ajutorul cheii.</p> <p>11</p> <p>nlocuirea bateriilor cheilor cu telecomandq Dacq, atunci c`nd apqsa]i butoanele sau , ledul clipe[te o singurq datq scurt, trebuie \nlocuitq bateria cu una nouq de acela[i tip. nlocuirea bateriei Deschide]i capacul (A) \n sensul indicat de sqgeatq Scoate]i bateria uzatq [i \nlocui]i-o respect`nd polaritatea (cu polul pozitiv \n sus) Noua baterie trebuie fixatq sub sistemul de prindere (C); apoi repozi]iona]i capacul [i apqsa]i-l pqnq se aude clicul de blocare. Cererea pentru telecomenzii adi]ionale Receptorul poate recunoa[te p`nq la 8 telecomenzi. Dacq ave]i nevoie de telecomenzi suplimentare, merge]i la o Reprezentan]q Fiat lu`nd cu dvs. toate cheile primite [i cardul CODE, actele peronale [i cele ale ma[inii.</p> <p>Bateriile folosite sunt dqunqtoare mediului \nconjurqtor. Ele trebuie aruncate \n conformitate cu normele \n vigoare, \n recipiente speciale, ori duse la un dealer Fiat care se va ocupa de acestea.</p> <p>12</p> <p>DISPOZITIVUL DE PORNIRECheia poate fi rotitq n 3 pozi]ii diferite astfel: - STOP: oprire motor, cheia poate fi scoasq, este posibilq blocarea volanului. Unele dispozitive electronice pot fi activate ncq (ex: sistemul audio, deschizqtoarele electrice de geamuri). - MAR: pozi]ia de mers. Toate instala]iile electrice sunt alimentate. - AVV: pornirea motorului. Dispozitivul de pornire este dotat cu un mecanism de siguran]q care, \n cazul \n care motorul nu porne[te, rote[te cheia \napoi pe pozi]ia STOP \nainte de a o reporni.</p> <p>ATEN}IE Dacq dispozitivul de pornire prezintq urme de for]are (ex.: tentativq de furt), apela]i la un Dealer Fiat pentru a-ll verifica.</p> <p>ATEN}IE La cobor`rea din ma[inq, \ntotdeauna ave]i grijq sq scoate]i cheia din contact pentru a prevenii activarea din gre[ealq a contactului de unul din ocupan]i rqma[i \n ma[inq. Nu uita]i sq trage]i fr`na de m`nq. Dacq ma[ina este parcatq \n pantq cupla]i viteza \nt`i. Daca ma[ina este parcatq cu fa]a in josul pantei cuplati mar[arierul. Nu lqsa]i niciodatq copii nesupraveghea]i \n ma[inq.</p> <p>13</p> <p>BLOCAREA COLOANEI VOLANULU I Blocarea: C`nd cheia este n pozi]ia STOP sau PARK scoate]i cheia [i rqsuci]i volanul p`nq c`nd se blocheazq. Deblocarea: |nv`rti]i volanul u[or n timp...</p>