Manual - Prirodoslovno-matematiؤچki fakultet bilusic/Nastavni_plan_2005/FPMآ  Web view Antunoviؤ‡, et

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Manual - Prirodoslovno-matematiؤچki fakultet bilusic/Nastavni_plan_2005/FPMآ  Web view...

Manual

Sveučilište u Splitu

Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu

Prijedlog Preddiplomskog studijskog programa

Fizika

Split, 15. ožujka 2005.

NASTAVNI plan i program

Preddiplomski studij: Fizika

Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu

N. Tesle 12, 21000 Split

Telefon: + 385 21 385 133

Telefaks: + 385 21 385 431

dekanat@pmfst.hr

http: //www.pmfst.hr

1. Uvod

1.1 Razlozi za pokretanje studija

Fizika, temeljna prirodna znanost koja se bavi proučavanjem prirodnih fenomena od kozmološke skale (poput galaksija i crnih rupa) preko bioloških struktura i novih materijala do sub-nuklearne skale (kvarkovi, leptoni, gluoni), jedna je od pokretača razvoja znanosti i novih tehnologija, uključujući novu instrumentaciju (poput medicinske) te nove tehnike mjerenja i modeliranja.

· Trogodišnji preddiplomski studij fizike daje kvalitetno znanje iz fizike i dobre osnove u matematici i računarstvu, što čini izvrsnu bazu za nastavak studiranja u Hrvatskoj ili inozemstvu. Nadalje, ovako strukturiran studij omogućava prvostupnicima osposobljavanje za rješavanje složenih problema i razvijanje apstraktnog načina razmišljanja, što im pruža brojne mogućnosti zapošljavanja u mnogim granama ljudske djelatnosti, od industrijskih pogona i laboratorija, IT-tvrtki, znanstvenih ustanova pa sve do novčarskih i javnih ustanova. Ovakav trend u obrazovanju fizike prepoznat je i priznat u tehnološki razvijenim zemljama, ali i onima koje se intenzivno razvijaju. U Hrvatskoj je poimanje studija fizike još uvijek usko vezano za rad u znanstvenim ili obrazovnim ustanovama. Cilj ovog studija je i da stečena znanja i vještine prvostupnika fizike budu prepoznate od strane hrvatskog gospodarstva i aktivno uključene u različite grane privrede.

· Sadržaji studijskih programa i metode podučavanja usklađeni su sa suvremenim znanstvenim spoznajama i usmjereni razvoju znanstvenog pristupa u proučavanju prirodnih pojava i zakonitosti. Veliki broj izbornih kolegija s modernim temama ne samo iz fizike, već i iz drugih prirodnih i humanističkih znanosti, doprinose širini obrazovanja studenata te potiču interdisciplinarnu orijentiranost. Studij kod studenata razvija različite kvalitete potrebne u modernom društvu, poput znatiželje, inventivnosti, otvorenog i kritičnog pristupa analizi podataka, iskustvenim rezultatima i teorijskim postavkama. Sposobnost zajedničkog rada koji uključuje dobru komunikaciju s kolegama i razmjenu znanja, također se stječe tijekom studiranja.

· Studij sa sličnim programima postoje na mnogim Europskim Sveučilištima (Italija-Sveučilište u Bologni, Češka-Karlovo Sveučilište u Pragu).

1.2 Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Preddiplomski studij fizike temelji se na programu dosadašnjeg studija fizike, smjer profesor fizike. Svi diplomirani studenti iz područja fizike vrlo brzo nalaze posao u struci i šire.

Novi pristup izvođenju nastave, kolokviji i tjedne provjere znanja studenata, omogućio je brže polaganje ispita i olakšao studiranje, što će se zadržati i u novom studiju. Aktivan rad sa studentima (npr. uvođenje pripremnog tečaja iz matematike te mentorstva i rad u malim grupama) pokazao se kao dobar put za poboljšanje kvalitete studiranja.

1.3 Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

Studij je organiziran kroz jednosemestralne kolegije, što je jedan od važnih preduvjeta za pokretljivost studenata. Usklađenost programa sa sličnim studijima pruža mogućnost da se dio studija realizira i na drugim fakultetima u Splitu, drugim sveučilištima u i izvan Hrvatske, kao i da studenti drugih institucija ostvare dio nastave na našem fakultetu.

Uspostavljena je veza sa Sveučilištima u Hrvatskoj i izvan nje (Sveučilišta u Rijeci, Zagrebu, Osijeku, Hradec Kralove, Moliseu, Targovistu, Uppsali, Poznanu, Jeni, Lilleu, Saarlandu, Sarajevu, Mostaru, Trstu, Bordeauxu) kojom će se moći ostvariti pokretljivost studenata.

1.4 Ostali elementi i potrebni podaci

Ovaj preddiplomski studij prethodi diplomskom studiju fizike koji je strukturiran kroz nekoliko smjerova: nastavnički smjer, astrofizika, biofizika, fizika okoliša i računarska fizika. Studenti u trećoj godini preddiplomskog studija odabiranjem jednog od izbornih blokova stječu specifična znanja kojima se pripremaju za odgovarajući smjer diplomskog studija.

2. Opći dio

Vrsta studija

Preddiplomski

Naziv

Fizika

Nositelji

Predlagači

Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja - Zavod za fiziku

Izvođači

Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja

Trajanje

3 godine

ECTS

180

Uvjeti za upis

Završena srednja škola. Do uspostave državne mature razredbeni postupak koji uključuje prijemni ispit iz matematike i fizike i uspjeh u srednjoj školi.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Studenti stječu sposobnosti brzog i kvalitetnog rješavanja problema, brzog usvajanje novih znanja i vještina uz efikasnu prilagodbu novim problemima i situacijama, osnovna znanja iz matematike uz visoko razvijenu informatičku pismenost, razumijevanje fizikalnih zakonitosti i modela potrebnih za:

· za upis na diplomske studije fizike

· u diplomskim studijima drugih struka uz odgovarajuće razlike

· obavljanje stručnih poslova u različitim zanimanjima (npr. laborant u školama, institutima, fakultetima, rad u industrijskim laboratorijima, javnim i vojnim ustanovama)

Mogućnosti nastavka studija

Studenti mogu nastaviti diplomski studij fizike. Uz odgovarajuće razlike moguć je i nastavak na diplomskom studiju inženjerske fizike ili drugim srodnim studijima.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

prvostupnik / prvostupnica fizike

3. Opis programa

3.1. Popis obveznih i izbornih predmeta

I. semestar

Kod

Naziv predmeta

Nastava * P+S+V+L

ECTS

Matematika I

45+0+45+0

8

Uvod u računarstvo u struci

30+0+30+0

5

Opća fizika I

60+15+30+0

9

Opća kemija

30+0+0+30

6

Strani jezik I

0+45+0+0

2

UKUPNO:

165+60+105+30=

360

30

* P=predavanja, S=seminar,V=vježbe, L=laboratorijske vježbe.

II. semestar

Kod

Naziv predmeta

Nastava * P+S+V+L

ECTS

Matematika II

45+0+45+0

8

Praktikum iz opće fizike I

0+0+0+40

3

Opća fizika II

60+0+30+0

9

Strani jezik II

0+45+0+0

2

Programiranje u struci

30+0+30+0

5

Izborni (slobodni sa Sveučilišta)

30+0+0+0

3

UKUPNO

165+45+105+40=

355

30

* P=predavanja, S=seminar,V=vježbe, L=laboratorijske vježbe.

III. semestar

Kod

Naziv predmeta

Nastava * P+S+V+L

ECTS

Matematika III

45+0+45+0

9

Praktikum iz opće fizike II

0+0+0+40

3

Opća fizika III

60+15+30+0

9

Matematičke metode fizike I

45+0+30+0

7

IZBORNI

(bira se izborni blok: N=nastavnički, A=astrofizika, B=biofizika, O=fizika okoliša, R= računarska fizika)

N, B,A,O,R: Organska kemija

20+0+0+0

2

N,A,R,O: Opća biologija

15+0+0+15

2

UKUPNO

170(165)+15+105+40(55)=330(340)

30

* P=predavanja, S=seminar,V=vježbe,L=laboratorijske vježbe.

IV. semestar

Kod

Naziv predmeta

Nastava * P+S+V+L

ECTS

Matematika IV

30+0+30+0

6

Klasična mehanika I

30+0+15+0

4

Praktikum iz opće fizike III

0+0+0+40

3

Opća fizika IV

60+15+30+15

10

Matematičke metode fizike II

45+0+30+0

7

UKUPNO

165+15+105+55=

340

30

* P=predavanja, S=seminar,V=vježbe,L=laboratorijske vježbe.

V. semestar

Kod

Naziv predmeta

Nastava * P+S+V+L

ECTS

Praktikum iz opće fizike IV

0+0+0+40

3

Statistička fizika

30+15+15+0

5

Klasična mehanika II

30+0+15+0

4

Elektrodinamika I

30+0+15+0

4

Matematičke metode fizike III

30+0+15+0

4

IZBORNI (10 ECTS)

(bira se izborni blok: N=nastavnički, A=astrofizika, B=biofizika, O=fizika okoliša, R= računarska fizika)

N

Pedagogija

30+0+30+0

4

N, R,A

Osnove elektronike I

30+0+15+0

4

N

Sociologija odgoja i obrazovanja

30+0+0+0

2

A, O, R

Uvod u geofiziku

30+0+15+0

4

A

Uvod u astronomiju i astrofiziku

20+0+0+5

2

B

Biologija stanice

30+0+0+0

3

B

Praktikum iz biologije stanice

0+0+0+15

1

B

Biokemija I

30+0+15+0

6

O, A, R

Osnove meteorologije

30+0+10+0

4

Recommended

View more >