44
1 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2 1 Isi Kandungan Bil Perkara Mukasurat 1 Kata-kata Aluan ………………………………………………………. 4 2 Pendahuluan…………………………………………..................….. 5 3 Objektif………………………………….....................................…. 6 4 Ciri- Ciri PLBS…………................................……………………... 7 5 Personel Yang akan Menguruskan PLBS ……………………..... 10 6 Proses Pengurusan Kerja PLBS di Sekolah…………………….. 15 7 Maklumat Pentaksir Kawasan…………………………………..… 17 8 Penyelarasan ………………………………………………........... 22 9 Surat Siaran Dari Lembaga Peperiksaan……………………… 24 10 Peraturan Pemarkahan PLBS…………………………………… 30 11 Terjemahan Skla Skor Keseluruhan……................................ 32 12 Borang Markah Individu………………………………………… 35 13 Rekod Pencapaian Kerja Kursus Pelajar ……………………… 39 14 Senarai Semak Pemantauan PLBS……………………………. 40 15 Borang Penyearasan PLBS……………………………………... 41

Manual Plbs Pqs 2010

Embed Size (px)

Citation preview

1 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

1

Isi KandunganBil Perkara Mukasurat

1 Kata-kata Aluan ………………………………………………………. 4

2 Pendahuluan…………………………………………..................….. 5

3 Objektif………………………………….....................................…. 6

4 Ciri- Ciri PLBS…………................................……………………... 7

5 Personel Yang akan Menguruskan PLBS ……………………..... 10

6 Proses Pengurusan Kerja PLBS di Sekolah…………………….. 15

7 Maklumat Pentaksir Kawasan…………………………………..… 17

8 Penyelarasan ………………………………………………........... 22

9 Surat Siaran Dari Lembaga Peperiksaan……………………… 24

10 Peraturan Pemarkahan PLBS…………………………………… 30

11 Terjemahan Skla Skor Keseluruhan……................................ 32

12 Borang Markah Individu………………………………………… 35

13 Rekod Pencapaian Kerja Kursus Pelajar ……………………… 39

14 Senarai Semak Pemantauan PLBS……………………………. 40

15 Borang Penyearasan PLBS……………………………………... 41

2 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

2

“HAFAZAN/TILAWAH adalah salahsatu konstruk penting dalam

Pentaksiran Lisan BerdasarkanSekolah (PLBS) subjek PQS (5527/2)yang menjadi salah satu teras utama

item pentaksiran dalam PIPP”.

3 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

3

Pernyataan ini terkandung dalam Bab 5Pembangunan Modal Insan :

( 5.60) “Sistem pentaksiran danpenilaian merupakan salah satu aspek

yang perlu diberi penekanan dalammenentukan :

Kualiti Pendidikandan

Pencapaian Murid “

4 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

4

Kata-kata aluanPBS merupakan komponen pentaksiran yang dikendalikan oleh guru-guru mata

pelajaran secara berterusan untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani,emosi, rohani dan intelektual, tidak `examination oriented’. Justeru untuk mencapaimatlamat tersebut adalah penting bagi para pentaksir sekolah terutama guru-guru barumerujuk kepada Manual PLBS PQS 2010 untuk menjamin kebolehpercayaan dankesahan skor pentaksiran bagi menjamin kualiti.

Oleh yang demikian, jemaah ketua pentaksir negeri Selangor telah mengambilinisiatif untuk menghasilkan Manual Pelaksanaan PLBS PQS 2010 ini bagi tujuantersebut.

Semoga dengan usaha ini dapat dijadikan panduan dan memudahkanpelaksanaan PLBS di sekolah-sekolah negeri Selangor.

Coral Bay ResortPulau Pangkor, Perak18 Mei 2010

5 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

5

Pendahuluan

Mata pelajaran Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah adalah satu bidang pengajian yangmenumpukan kepada pengetahuan dan kefahaman yang menyeluruh mengenai Islam. Ia tertumpukepada aspek-aspek utama yang sering dikaitkan dengan pengajian al-quran dan al-sunnah danamalan seharian.Pengolahan mata pelajaran ini dibuat berasaskan bidang Pengajian al-Quran, UlumAl-Quran , Pengajian Hadis, Ulum al-Hadis, Akhlaq dan Tamadun.Penyusunan ini berbeza dengan apayang terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Teras yang disusun mengikut pembahagiantradisi ilmu-ilmu Islam. Mata pelajaran ini ditawarkan sebagai salah satu daripada pelajaran elektifpengajian Islam.

Visi

“Bersama menggabungkan tenaga bagi memahami mata pelajaran Pendidikan Syariah Islamiahdan pendidikan al-Quran dan al-Sunnah supaya pelajar dapat menambah dan meningkatkan ilmupengetahuan yang sedia ada di peringkat PMR yang lalu melalui pembelajaran mata pelajaran ini”.

Misi

“Setiap usaha yang dicurahkan ke arah kefahaman dan penghayatan serta amalan seharian bagipelajar ke arah melahirkan cerdik pandai Islam yang mahir dan menguasai dua bidang ilmu iaitu ilmuduniawi dan ukhrawi.”

Matlamat

Memantapkan penguasaan ilmu melalui pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis ke arah memahamisumber-sumber hukum Islam di samping membantu penguasaan pelajar dalam pembelajaran matapelajaran. Di samping menanam minat pelajar bagi menambah ilmu dan diterapkan dalam kehidupanseharian samada di sekolah atau dalam masyarakat selepas tamat pengajian mereka.

6 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

6

Objketif

i. Melahirkan pelajar yang bertaqwa.

ii. Melahirkan pelajar yang dapat memahami dan menghayati ajaran Islam dalam kehidupanseharian berpandukan al-Quran dan al-Sunnah.

iii. Memupuk semangat pelajar yang sentiasa berusaha untuk memahami dan menguasaiberbagai bidang ilmu pengetahuan sama ada duniawi dan ukhrawi.

iv. Membina keseimbangan pelajar yang dapat menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuanyang dipelajari.

Pelaksanaan Plbs

Dirancang di peringkat sekolah merujuk kepada perancangan pentaksiran seperti berikut:

Pelajar yang akan ditaksir Bila pentaksiran dilaksanakan Kekerapan pentaksiran Siapa yang terlibat dalam pentaksiran Pemilihan atau pembinaan instrumen pentaksiran Penskoran Penggredan Pelaporan pelaksanaan PBS di sekolah berpandukan kepada dokumen pentaksiran

matapelajaran berkenaan

Ditadbir di peringkat sekolah merujuk kepada usaha mengumpul maklumat pentaksiran dandilaksanakan oleh guru pentaksir yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran calon danpengurusan eviden.

Dinilai di peringkat sekolah merujuk kepada proses pemberian skor kepada eviden ditaksir berdasarkanperaturan perskoran.

Dilaporkan di peringkat sekolah merujuk kepada pelaporan skor oleh guru pentaksir bagi menentukantahap pencapaian calon.Penilaian dibuat berdasarkan prinsip kriteria yang telah di tetapkan danperaturan penggredan yang telah di bina. Skor yang di laporkan menunjukkan tahap pencapaian pelajaryang boleh diperbaiki serta di pertingkatkan dari semasa ke semasa.

Dimoderatkan pula merujuk kepada usaha memastikan setiap calon ditaksir berdasarkan kriteria yangsama.Mekanisme penyelarasan dan pemantauan dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan

7 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

7

dan kesahan skor pentaksiran bagi menjamin kualiti.Kebolehpercayaan dan kesahan skor merujukkepada sejauh mana skor pentaksiran itu dapat menggambarkan kecukupcakupan tentang perkarayang ditaksir itu relevan.Ini dapat ditentukan dengan menetapkanperkara yang ditaksir adalahterangkum dalam huraian sukatan pelajaran.kebolehpercayaan merujuk kepada sejauh mana skorpentaksiran itu tepat dan tekal.Kesahan dan kebolehpercayaan dipastikan melalui pelaksanaanmekanisme penyelarasan dan pemantauan.Kebolehlaksanaan dipantau melalui pengesanan.

Ciri-ciri Plbs

1. KESERASIAN DENGAN KEHENDAK KURIKULUM

Format pentaksiran dan jenis aspek yang ditaksir mengambil kira kemahiran,sikap dan nilai murni yangingin dikembangkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran

2. BERPUSATKAN CALON (INDIVIDUALISED)

Aktiviti yang ditaksir dilakukan sepenuhnya oleh calon. Skor pencapaian penguasaan peribadi bolehdiberi tanpa membuat perbandingan dengan calon-calon lain(pelaporan skor yang berbentukabsolute,bukan skor relatif)

3. LUWES(FLEKSIBLE)

Pentaksiran yang tidak rigid daripada segi jadual waktu ,tempat dan kaedah (Assessment on demand).Pentaksiran ini memberi peluang kepada calon untuk ditaksir apabila telah bersedia dan mempunyaipengalaman dalam sesuatu perkara yang hendak ditaksir.

4. BERPAKSIKAN PEMBINAAN INSAN

Pendekatan pentaksiran yang menjadikan nilai-nilai murni sebagai sesuatu yang perluditanamkandalam diri calon dan ditaksir

5. TELUS DAN TERBUKA

Memberi peluang kepada calon untuk mengetahui:

Apa yang ditaksir Bagaimana pentaksiran dibuat Bila pentaksiran dilakukan Di mana pentaksiran dilakukan

6. KEBOLEHLAKSANAAN DAN SISTEMATIK

Format pentaksiran mengambil kira aspek aspek yang memastikan pentadbiran pentaksiran bolehdilaksanakan dengan sistematik.

8 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

8

7. KEPELBAGAIAN INSTRUMEN

Pelbagai instrument digunakan untuk memberikan cakupan yang lebih luas dan lebih banyak evidenbagi menghasilkan gambaran yang menyeluruh serta tepat tentang prestasi pembelajaran calon.

8. FORMATIF DAN BERTERUSAN

Pentaksiran dilakukan secara berterusan mulai tingkatan empat hingga ke tingkatan lima menerusipentaksiran merujuk kriteria (Criterion Referenced Assissment) di mana prestasi calon ditentukandengan membandingkan eviden yang diperoleh daripada calon dengan pernyatan criteria.calon diberipeluang untuk mempertingkatkan pembelajaran dan memperbaiki skor dalam kemahiran yang ditaksir

9. MEMPUNYAI SKOR

Skor yang diberi oleh pentaksir mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi keranapenskoran dilakukan mengikut prosedur yang ditetapkan.Disamping iti pemantauan dan penyelarasandilakukan dari semasa ke semasa.Kesahan merujuk kepada perkara yang ditaksir adalah termaktubdalam huraian sukatan pelajaran.Kebolehpercayaan merujuk kepada skor yang berasaskan peraturanpemarkahan yang telah diselaraskan.

10. PELAPORAN POSITIF

Skor yang dilaporkan akan menunjukkan tahap penguasaan serta menggalakkan calon memperbaikitahap penguasaan dari semasa ke semasa.

11. PENYELARASAN DAN PEMANTAUAN BERTERUSAN

Pemantauan berterusan dilakukan bagi memastikan PBS dilaksanakan mengikut prosedur yangditetapkan.

Kesimpulanya,PLBS merupakan pentaksiran yang dilaksanakan untuk menguji keupayaan dalamkemahiran bertutur pelajar tingkatan empat dan tingkatan lima yang meliputi konstruk dan konteksmata pelajaran Bahasa Arab Tinggi,Bahasa Komunikasi dan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah.

Kemahiran bertutur calon ditaksir mengikut konstruk dan konteks berdasarkan aspekkekuatan daya ingatan ,ketepatan sebutan dan kefasihan.

Panduan pelaksanaan dan tugasan dibekalkan oleh Lembaga Peperiksaan. Pentaksir dan pemantau dilantik oleh LP/JPN/PPD Skor dan pelaporan disediakan oleh pihak sekolah dan dihantar ke LP. Sijil dikeluarkan oleh pihak sekolah

9 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

9

Calon persendirian yang mendaftar mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi 2361, Bahasa ArabKomunikasi 6362 dan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah 5227 wajib mengambil PLBS.

Kemahiran bertutur calon ditaksir mengikut konstruk dan konteks berdasarkan kekuatan dayaingatan ,ketepatan sebutan dan kefasihan.

Panduan pelaksanaan dan tugasan dibekalkan oleh Lembaga Peperiksaan Pentaksir dan pemantau dilantik oleh LP/JPN/PPD Skor dan pelaporan disediakan oleh pihak sekolah dan dihantar ke LP. Sijil dikeluarkan oleh pihak sekolah.

10 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

10

Personel Yang Akan Menguruskan Plbs

PETUGAS KRITERIA TUGAS-TUGAS

KetuaPentaksirKawasan(KPKw)

DilantikolehJabatanPelajaranNegeri

Guru Pakar,guru cemerlang,ketua bidangdan guru kanan matapelajaran.

Telah disahkan dalam jawatan Mengajar matapelajaran yang berkaitan

dengan PBS Berpengalaman sebagai Pentaksir Berkemahiran dalam pentaksiran

1. Bertanggungjawab tentanghal ehwal PBSmatapelajaran berkaitan diperingkatkawasan(daerah/zon/gabungan) masing-masing.

2. Menjadi penghubung antaraJabatan Pelajaran Negeridengan Pejabat PelajaranDaerah/Zon/Gabungan dansekolah sekolah di dalamkawasan

Sebelum Pentaksiran1. Menghadiri mesyuarat

mesyuaratpenyelarasan diperingkat negeri

2. Memberi taklimatkepada pentaksirkawasan dan KetuaPentaksir Sekolah

Semasa Pentaksiran1. Menyelaras pentaksiran

oleh ketua Pentaksirsekolah

2. Bertangungjawab untukmemastikan setiap calonmelalui proses pentaksiranyang lengkap

3. Melaksanakanpenyelarasan skor disekolah

Selepas Pentaksiran1. Mengumpul dan

menyatukan kan laporanKPS dan menyerahkankepada KPN.

2. Men yelesaikan kes-keskhas

3. Menyediakan laporanprestasi Ujian dan laporandan Prestasi calon KPN

4. Melaporkan kepada KPNketidakaturan dalampelaksanaan PBS .

11 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

11

PETUGAS KRITERIA TUGAS-TUGAS

Ketua PentaksirSekolah (KPS)

Dilantik olehPengetua

Guru Pakar,gurucemerlang,ketua bidang danguru kanan matapelajaran.

Telah disahkan dalam jawatan Mengajar matapelajaran yang

berkaitan dengan PBS Berpengalaman sebagai

Pentaksir

Berkemahiran dalampentaksiran

Jika bukan opsyen matapelajaran mesti berpengalamanmengajar mata pelajaranberkaitan sekurang-kurangnya3 tahun.

1. Bertanggungjawab tentang halehwal PBS matapelajaran berkaitandi peringkatkawasan(daerah/zon/gabungan)masing-masing.

2. Menjadi penghubung antaraJabatan Pelajaran Negeri denganPejabat PelajaranDaerah/Zon/Gabungan dan sekolahsekolah di dalam kawasan

Sebelum Pentaksiran1. Mengadakan penataran

peringkat sekolah2. Menghadiri mesyuarat

penyelarasan peringkatkawasan

3. Bertanggungjawabmemberi taklimat danpenerangan kepadapentaksir sekolah,calondan ibu bapa/ penjaga disekolah sendiri.

4. Menjadi pemantau danpenyelaras dalaman bagimata pelajaran masing-masing di sekolah sendiri

Semasa Pentaksiran1. Membimbing dan membantu

calon meningkatkan prestasi2. Mentaksir dan menyelaras skor

calon3. Memberi kerjasama kepada

pentaksir negeri/kawasan dalamurusan penyelarasan

Selepas Pentaksiran1. Mentaksir semula kerja calon

jika ada perubahan selepasdiselaraskan oleh KPN/KPKw

2. Memastikan PS menyerahkanskor kepada SUP

3. Memastikan semua rekod daneviden disimpan oleh PSditempat selamat selama 6bulan selepas keputusandiumumkan

12 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

12

4. Menyediakan laporanpelaksanaan PBS peringkatsekolah dan menyerahkannyakepada KPKw.

5. Memastikan borang penskoranindividu yang berpindah sekolahdihantar ke sekolah baru olehPS.

6. Memastikan sijil PBS bagisetiap calon disediakan olehPS.

13 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

13

PETUGAS KRITERIA TUGAS-TUGASPentaksirSekolah(PS)

Mengajar mata pelajaran yangberkaitan dengan PQS

Opsyen mata pelajaran berkaitan Jika bukan opsyen mata pelajaran

berkaitan, mesti berpengalamanmengajar mata pelajaran berkaitansekurang-kurangnya 3 tahun.

Sebelum Pentaksiran1. Menghadiri mesyuarat

penyelarasan peringkatsekolah

2. Bertanggungjawabmember taklimat danpenerangan kepadacalon

3. Menyediakan jadualpelaksanaan

Semasa Pentaksiran

1. Membimbing danmembantu calonmeningkatkan prestasipencapaian.

2. Mentaksir dan merekodskor calon.

3. Mengisi borang-borangpenskoran individu danlain-lain yang berkaitan

4. Memberi kerjasamakepada KPS,KPN, danKPKw dalam urusanpenyelarasan

Selepas Pentaksiran

1. Mentaksir semula kerjacalon jika adaperubahanselepas diselaraskanoleh KPN,KPKw danKPS.

2. Menyerah skor kepadaSUP

3. Menyimpan rekod daneviden di tempat selamatselama 6 bulan selepaskeputusan diumumkan

4. Menyediakan laporandan menyerahkannyakepada KPS

5. Memastikan borangpenskoran individu yangberpindah sekolah

14 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

14

dihantar ke sekolah baru6. Menyediakan

sijil/pernyataan PBS bagisetiap calon

7. Menyelesaikan kes-keskhas

15 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

15

Proses Pengurusan Kerja Plbs Di Sekolah

Bil Proses Tanggungjawab Tindakan TempohPelaksanaan

1 Menerima surat siaran PBSdaripada JPN/PPD/PPG

Pengetua GPK Akademik Jan - Mac

2 Menerima dokumen PBS daripadaJPN/PPD/PPG

Pengetua GPK Akademik Jan - Mac

3 Menubuhkan Jawatankuasa PBSSekolah.

Pengetua Pengetua Jan - Mac

4 Melantik Ketua Pentaksir Sekolahbagi setiap mata pelajaran.

Pengetua Pengetua Jan - Mac

5 Melantik pentaksir bagi setiap matapelajaran.

Pengetua Pengetua Jan - Mac

6 Menghantar senarai JawatankuasaPBS dan pentaksir kepada JPN.

Pengetua GPK Akademik April

7 Memperbanyakkan dokumen PBSuntuk kegunaan pentaksir.

Pengetua GPK Akademik Jan - Mac

8 Menyediakan jadual pelaksanaanPBS dan menghantar salinankepada JPN dan PentaksirKawasan.

Pengetua GPK Akademik Jan - Mac

9 Menyediakan kemudahan tempatseperti makmal dan bengkel untukmenjalankan PBS. Peralatan danbahan hendaklah mencukupi bagimembolehkan calon melaksanakanPBS bagi tujuan pentaksiran danpembalajaran.

Pengetua Pengetua Jan – Julai

10 Menamakan guru mata pelajaransebagai pentaksir untukmelaksanakan PBS. Pentaksirberperanan menjalankan PBS sertamerekod dan menyimpan skordalam Borang Skor Individu.Pentaksir juga menguruskan segalaurusan yang berkaitan denganpentaksiran, menghantar skor keLembaga Peperiksaan Berdasarkankaedah yang telah ditetapkan danmengeluarkan sijil pencapaian PBSdi peringkat sekolah.

Pengetua GPK Akademik Jan - Mac

11 Memberi taklimat pelaksanaan PBSkepada calon.

Pengetua GPK Akademik Jan - Mac

12 Memastikan setiap calon memilikifail PBS.

Pengetua GPK Akademik Jan - Mac

13 Memastikan pentaksiran dijalankansemasa pengajaran danpembelajaran.

Pengetua GPK Akademik Jan – Julai

14 Memastikan penyelarasan dalamandijalankan di peringkat sekolah.

Pengetua Pengetua Jan – Julai

15 Melakukan pemantauan. Pengetua Pengetua Jan – Julai

16 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

16

16 Merekod skor dalam Borang SkorIndividu.

Pengetua Pentaksir Jan – Julai

17 Menyimpan eviden pentaksirandengan selamat.

Pengetua Pentaksir Jan – Julai

18 Memaklumkan skor kepada calonyang ditaksir dan meminta calonmenandatangani Borang SkorIndividu bagi setiap taksiran.

Pengetua Pentaksir Jan – Julai

19 Memindahkan dengan betul skordari Borang Skor Individu ke BorangGred Induk, Borang Skor Induk,Borang Gred Kelompok, MasterGred Form, Borang Pelaporanberdasarkan format / dokumenpentaksiran setiap mata pelajaran.

Pengetua Pentaksir Julai

20 Menyemak dan mengesahkanpemindahan skor daripada BorangSkor Individu ke Borang Gred Induk,Borang Skor Induk, Borang GredKelompok, Master Gred Form danBorang Pelaporan serta disimpan disekolah.

Pengetua Pengetua Julai

21 Menyimpan semua boring yangberkaitan di tempat yang selamatselama enam bulan selepaspengumuman keputusan.

Pengetua Pengetua Julai

22 Memastikan skor calon dimasukkandalam system aplikasi kemasukanmarkah kerja kursus yangditetapkan LP.

Pengetua SUP Ogos

23 Menyemak balas skor yangdimasukkan ke dalam aplikasi.

Pengetua SUPPentaksir

Ogos

24 Menyerahkan salinan cetakanSenarai Keseluruhan Markah KerjaKursus calon untuk disahkan olehPengetua.

Pengetua SUP Ogos

25 Mengeluarkan sijil/pernyataanpencapaian PBS kepada calon.

Pengetua SUP Ogos - Okt

17 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

17

Maklumat Pentaksir Kawasan .

Bil Nama AlamatSekolah No H/P

No. Tel/FaksSekolah

Opsyen

Kategori/GredJawatan

Alamat E-mail

1

AYOB B.MOHD ALIKetuaPentaksirNegeri

SMK.Seksyen18, ShahAlam,Jalan18/43,40200 ShahAlam,Selangor

016-3113405

03-5542140303-55491659

PQS/KKQ

DG 44 [email protected]

2

AKALI LINAJWA BTSANUSIKetuaPentaksirKawasan

SAMTSultanHishamuddin, Klang

019-2851719

03-33713793 DG 41

3

KHAIRUZAMANSULAIMANKetuaPentaksirKawasan

SMKASimpangLima

017-6467752

03-32242894 PAI DG 44 [email protected]

4

ZUBAIDAHZAINUDINKetuaPentaksirKawasan

KISAS,Klang

016-2893424

03-33711658 PAI DG 44

5HASIMAHHARUNKetuaPentaksirKawasan

SBPIRawang

012-9111624

03-6092819203-60917309

PAI/BA DG 44 [email protected]

m.my

6

MAHANISAHLANKetuaPentaksirKawasan

SMKAKualaSelangor

016-2793765

03-3289550903-32895518

PAI/BA DG 44 Mahanisahlan65@yahoo

.com

18 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

18

7

RATNADEWIPAADKetuaPentaksirKawasan

SekolahAgamaMenengahBestariUSJ 5,SubangJaya

019-2468809

03-5637768103-56327519

PQS/PAI DG 41 [email protected]

8

RABIATULADAWIYAH ABDULSARIFKetuaPentaksirKawasan

SMKAMaahadHamidahJln SgRamalLuar43000Kajang

016-9795135

03873763000387376925

PQS/SYA/USUL

DG44 [email protected]

Maklumat Sekolah Mengikut Daerah

1.1 Daerah Petaling

No Nama Sekolah/Tel KodSekolah

Nama PentaksirSekolah

No Telefon

1.

SAMT Tengku AmpuanJemaah,.Jln Cahaya, SS11,40000Shah Alam03 55102505

BFT 8003 Sundusiah bt Bohari 019 3706074

2.SAM Bestari USJ 5/3A 47610,Subang Jaya.03 56377681

BFT 8002 Norzianti bt Wasil 019 6157699

3.SMK Seksyen 18 Shah Alam,Jlnkelapa Bali 18/43 40200 ShahAlam,03 55421403

BEA 8617 Zubaidah bt Ahmad 019 2595305

4Sek Men Puchong, Lot 140, JalanBestari 3, Kg Sri Aman, 47100Puchong.

BH 905 Aznor Abdullah 019-2493774

1.2 Daerah Klang

No Nama Sekolah/Tel KodSekolah

Nama Pentaksirsekolah

No Telefon

5SAM Hishamudin Sg. Bertek, JalanTepi sungai,4100Klang Selangor

BFT 0002 Azliza bt Abu Hanifah 016 6971360

6 SAM T Hishamuddin, Jln Kota Raja BFT 0001 Jamilah bt M. Subahan 012-3475834

19 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

19

,41000 Klang Selangor.03 33713793

7SAM Nurul Iman,Kg BukitCerakah,41050 Meru, Klang03 33931066

BFT 0003 Siti Zurina bt Ramallani 019 3466644

8SMK Jalan Kebun,Seksyen 32, 40460 Shah Alam,Selangor 0351613964

BEA 0105 Roslina bt Sarbani 013-6655242

9SMI Ibn Khaldun,Batu 7, Jalan Kebun,Seksyen 30, 40460 Shah Alam03 51623973

B2B 0038 Mukhtar b Ismail

10SMI Hafiz, No. 4B & 4C,Jalan Pos Baru, Klang, Selangor03 33436505

ZZZ 016 Hafizan b Abu 017 3396539

11 Kolej Islam Sultan Alam Shah, PetiSurat 64,41906 Klang BRA 001 Norizah bt Bohari 013-2481002

1.3 Kuala Selangor

No Nama Sekolah/Tel KodSekolah

Nama PentaksirSekolah

No Telefon

12SMK Dato’ Harun ,45500 TanjungKarang.03 32698151

BEA 3075 Norimah bt Kinto 019-3911538

13SAM Tanjung Karang,45500Tanjung Karang03 32698711

BFT 3002 Azlina bt Mohd Salleh 013-3458874

14 SAM Jeram,45800 Jeram03 32647396 BFT 3001 Lailyah bt Hamid 017-2674878

15SM Islam Hira’ Jeram,45800 KualaSelangor.03 32646712

ZZZ 0010 Asiah bt Mohd Sahar 013-6702976

16SMKA Simpang Lima,45300Sungai Besar.03 3224894

BEA 6045 Hatimul Ahsom b Yusof 019-3432835

17SMKA Kuala Selangor,45800Kuala Selangor03 32895509

BRA 3001 Idris b Bohari 013-3768187

1.4 Kuala Langat / Sepang

No Nama Sekolah/Tel KodSekolah

Nama PentaksirSekolah

No Telefon

18 SMK Telok Datok, Jalan SultanAbd Samad, 42700 Banting BEA 1066 Alizawati Bt Mohd

Samsuddin 0193145914

19 SAMT Tg. Ampuan Rahimah SgManggis, 42700 Banting BFT 1002 Suriani bt Taharuddin 017 6769458

20 SAM Unwanun Saadah, KM 39 BFT 1001 Amran b Abd Rahman 019 3609322

20 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

20

Kanchong Darat, 42600 Banting21 SMK Pandan Indah, Kuala Lumpur BEA 4616 Taufid b Abd Hapip 019 219664

22 Sekolah Islam Adni, Tmn Sri Ukay,Ampang Mohd Zubir b Mohd Sahar 03 42525810

23 SAM Paya Jaras, 4700 SungaiBuloh BFT 8001 Norliza bt Abdul Rashid 017 6598895

24 SAM Bandar Baru Salak Tinggi,43900 Sepang BFT 9002 Roshuhana Bt Suaid 0123014553

25 SMK Bandar Baru Salak Tinggi,Taman Dahlia, 43000 Sepang BEA 9604 Norazira bt Muda 0193537137

1.5 Gombak /Hulu Langat / Hulu Selangor

No Nama Sekolah/Tel KodSekolah

Nama PentaksirSekolah

No Telefon

26SBPI Gombak,Bt 8, Jalan Sg Pusu,53100 Gombak03 61863050

BRA 7002 Mariatun bt Zaini 016 6015758

27 SBPI Rawang, Bandar Tasik Putri,48200 Rawang BRA 7001 Nurul Izan bt Mat Jusoh 019 9772468

28SMK Sungai Pusu, KM 11,JlnGombak,53100 Gombak03 61871701

BEA 7616 Yuhanis Azira bt AhmadMuhammad 013 3440487

29SMK Bukit Rahman Putra, Jln BRP7/1, Bukit Rahman Putra,Sg Buloh.03 61574670

BEA 7619 Norazimah bt Samikin 019 2625776

30SMKA Maahad Hamidiah, Jalan SgRamal Luar, 43000 Kajang03 60928192

BRA 4001 Rabiatul Adawiah Bt AbdulSharif 016 9795135

31SMI Al Amin, Blok 1078, Bt 8¾,Jalan Sungai Pusu , 53100Gombak03 61872430

ZZZ 007 Ayup b Husin

32SAM Rawang, Bt 16, 48000Rawang03 60918934

BFT 7001 Siti Nor Zaimah bt MohdAhya 013 3526462

33SM Taman Ilmu Dan Budi, Bt 8,Jalan Sungai Pusu, 53100Gombak. 03 61884400

ZZZ 4067 Mohd Zulfadzli b M Rozdi

34SMK Saujana Impian,KM 22, Jalan Cheras , 43000KajangSelangor. 03 87397609

BEA 4261 Shamsiah Mamat 0193182338

35SMAP Kajang,Bt 13, Jalan Cheras KajangSelangor.

BRA 4003 Nazri b Embong 0193122338

36 SAM Sungai Merab Luar, 43000Kajang BFT 9001 Ahmad Zunaidi Busu 017 3540747

37 Sekolah Qiblah, Lot 3690-15A, BEA 4034 Mohd Sholihe b Ali 013 2578543

21 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

21

Jalan Tok Dagang, Sg Merab Jaya,43000 Bangi

38 SMK Bandar Baru Bangi, 43800Bangi BEA 4603 Normah bt Busu Rerah 019 2358679

39 SAM Sungai Selisik,44020 KKB,Hulu Selangor BFT 5001 Rohaizan bt Abd Hamid 0123609275

40 SAMT Kuala Kubu Baharu, 44000KKB, Hulu Selangor BFT 5002 Rukiah bt Kamaruddin 012 2631837

1.6 Sabak Bernam

No Nama Sekolah/Tel KodSekolah

Nama PentaksirSekolah

No Telefon

41SAM Tengku AmpuanJamaah,Jalan Kg Baru Nelayan,45300 Sungai Besar03 32242564

BFT 6006 Mohd Shahril b Abd Manaf 012-3198336

42SAM Parit Baru, Sungai AyerTawar, 45100 Sabak Bernam03 32136470

BFT 6001 Merija bt Abd Kadir 019-3064887

43 SAM Muhamidiyah Bt 1,45200Sabak Bernam BFT 6005 Gos hafiz@ Ibn Mukti

Supeni 017-6140314

44SAM Hj Dorani, 45300 SungaiBesar03 32242564

BFT 6003 Nor Hashimah bt Chik 013-3413170

45SBPI Sabak Bernam Sg Lang,45200 Sabak Bernam03 32138348

BRA 6001 Mohd Anuar b Sarbini 019-6369645

46SAM Pasir Panjang, 45300 SungaiBesar03 32410314

BFT 6004 Mohd Manar B Bajuri 019-3503535

47 SAMT Batu 38,45200 SabakBernam Ismail b Khalil 019-2694552

48 SAM Bagan Terap,Sungai Besar03 32161640 BFT 6002 Zarina Bt Sezali 019-3937326

22 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

22

Penyelarasan

Memastikan keseragaman dalam aspek kefahaman terhadap peraturan penskoran;penggunaan yang betul terhadap peraturan pemarkahan dan pemberian skor yang betul bagi setiapmurid .

Penyelarasan Penskoran dilakukan untuk memastikan bahawa wujud keselarasan di antarapentaksir Keselarasan penskoran akan diukur berdasarkan Indeks Kebolehpercayaan Antara Pentaksir

(IKAP). - inter-rater reliability

n

AIKAP

A = bilangan skrip yang mempunyai skor yang dipersetujui

n = bilangan skrip yang diselaras

Hanya IKAP ≥ 0.7 diterima

Jika IKAP < 0.7 maka penyetaraan skor perlu dibuat

Skor penyelaras adalah MUKTAMAD

SKOR YANG DIPERSETUJUI

Markah maksimum kurang atau sama dengan 5, beza skor mestilah sifar

Markah maksimum melebihi 5, beza skor mestilah tidak melebihi 3

Contoh Penyelarasan Skor

Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah

Bil Nama Pentaksir Sekolah Penyelaras Dipersetujui

1 Kamal 4 4 +

2 Ahmad 3 2 0

3 Aishah 2 2 +

4 Kasim 3 3 +

Mata Pelajaran Markah Maksimum Beza SkorPQS (PLBS) 4 0

Bahasa Arab (PLBS) 4 0Sains (PEKA) 50 3

23 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

23

5 Abd Rahim 4 3 0

6 Maryam 3 3 +

7 Muhammad 3 3 +

8 Khairul zaman 4 4 +

9 Rostam 4 4 +

10 Zamaruddin 4 4 +

Penyelarasan adalah proses untuk meastikan ketekalan keselarasan skor supaya menepatistandard/kriteria yang ditetapkan. Proses ini hendaklah dilaksanakan dengan cara yang betul danseragam dari segi:

Kefahaman peraturan penskoran Penggunaan peratauran penskoran Pemberian skor kepada calon

Penyelarasan dilaksankan di peringkat pusat (Penyelaras Pusat yang dilantik oleh LP) dan diperingkat sekolah (Guru Cemerlang/Ketua Bidang/ Guru Kanan Mata Pelajaran) mengikut jadual yangditetapkan dengan mengambil kira.

Bil Nama Pentaksir Sekolah PKw Dipersetujui1 Kamal 44 47 +

2 Ahmad 39 35 0

3 Aishah 48 47 +

4 Kasim 43 45 +

5 Abd Rahim 49 45 0

6 Maryam 39 37 +

7 Muhammad 43 43 +

8 Khairul zaman 44 40 0

9 Rostam 41 40 +

10 Zamaruddin 40 41 +

0.8010

8IKAP

70.010

7IKAP

24 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

24

Surat Siaran Dari Lembaga Peperiksaan

KP.LP.004.07.04.1( )Januari 2010

Pengarah Pelajaran

Semua Jabatan Pelajaran Negeri

(u.p.: Ketua Sektor,Sektor Penilaian dan Peperiksaan)

Y. Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan,

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) wajib dilaksanakan oleh semuacalon peperiksaan SPM yang mendaftar untuk mata pelajaran yang mempunyai komponen PBSmengikut format dan jadual yang ditetapkan dalam dokumen PBS mata pelajaran berkenaan.

3. Sehubungan itu, pihak Lembaga Peperiksaan telah menyediakan format pentaksiran sertatugasan bagi PBS di Laman Web Lembaga Peperiksaan http://apps2.moe.gov.my/lpm/ untuk rujukanpihak sekolah dan Jabatan Pelajaran Negeri.

4. Pihak Lembaga Peperiksaan juga telah menyediakan peraturan pentadbiran pelaksanaan PBSseperti di Lampiran A.

5. Pihak Lembaga Peperiksaan memohon kerjasama pihak Y. Bhg. Datuk/Dato’/ tuan/puan untukmemaklumkan kepada semua sekolah dibawah pentadbiran Y. Bhg. Dato’/ tuan/puan mengenaiperkara berkenaan.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

(DATO’ DR SALBIAH BINTI ISMAIL)

Pengarah PeperiksaanLembaga PeperiksaanKementerian Pelajaran Malaysia

25 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

25

Lampiran A

PERATURAN PENTADBIRANPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

1. Pihak sekolah yang menawarkan mata pelajaran dengan komponen PBS hendaklah memastikaninfrastruktur dan kelengkapan fizikal sekolah disediakan bagi membolehkan pelaksanaan komponenPBS sebelum menawarkan mata pelajaran berkaitan.

2. Pihak sekolah hendaklah memohon kelulusan daripada Pengarah Pelajaran Negeri dua (2) tahunsebelum menawarkan mata pelajaran dengan komponen PBS.

3. Pihak sekolah hendaklah melantik Penolong Kanan Akademik sebagai Ketua Pentaksir Sekolah. KetuaPentaksir Sekolah bertanggungjawab menyelaras dan memastikan pelaksanaan PBS mengikut proseduryang ditetapkan. Pihak sekolah hendaklah melantik guru mata pelajaran sebagai Pentaksir Sekolah bagimengendalikan pelaksanaan PBS. Pelantikan Ketua Pentaksir Sekolah dan Pentaksir Sekolah tidakmelibatkan sebarang implikasi kewangan kerana pentaksiran adalah sebahagian daripada tugaspengajaran dan pembelajaran.

4. Pihak sekolah hendaklah mengendalikan PBS bagi calon sekolah yang mengambil mata pelajarandengan komponen PBS mengikut format dan jadual yang ditetapkan dalam dokumen PBS matapelajaran berkenaan.

Pihak JPN hendaklah menguruskan pelantikan pentaksir untuk mengendalikan PBS bagi calonpersendirian yang mengambil mata pelajaran dengan komponen PBS mengikut format yang ditetapkandalam dokumen PBS mata pelajaran berkenaan.

5. Calon yang mengambil mata pelajaran yang mempunyai komponen PBS hendaklah melaksanakan PBSmengikut format dan jadual yang ditetapkan dalam dokumen PBS mata pelajaran berkenaan.

6. Calon yang memerlukan pengecualian PBS hendaklah memohon kepada pihak sekolah denganmengemukakan dokumen sokongan seperti laporan perubatan atau kad OKU.

7. Pihak sekolah hendaklah mengemukakan permohonan kepada Pengarah Pelajaran Negeri.

8. Pengarah Pelajaran Negeri hendaklah mengeluarkan surat pengesahan pengecualian PBS danmenghantar satu (1) salinan surat pengesahan berserta dokumen sokongan kepada PengarahPeperiksaan (u.p.: Unit SPM).

9. Pengarah Peperiksaan akan mengeluarkan surat kelulusan pengecualian PBS kepada PengarahPelajaran Negeri dan salinan kepada Unit Pengurusan Maklumat Dan Prosesan Data (UPMPD),Lembaga Peperiksaan.

10. Pihak sekolah dan pentaksir hendaklah memastikan calon melaksanakan sendiri komponen PBS.

11. Pentaksir hendaklah memberi skor yang sah berdasarkan evidens dalam bentuk proses dan/atau produkyang dihasilkan oleh calon.

26 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

26

12. Pihak sekolah dan JPN hendaklah memastikan dokumen skor dan evidens disimpandi tempat yang selamat dan mematuhi prosedur keselamatan sepanjang tempoh pelaksanaanPBS.

13. Bagi calon pindah pusat, sekolah asal hendaklah menyerahkan dokumen skor dan evidens mudah alihcalon kepada sekolah baru. Sekolah baru hendaklah menghantar markah calon kepada LP.Bagi calon menumpang, sekolah asal hendaklah menghantar markah calon kepada LP.Bagi calon persendirian, JPN hendaklah menghantar markah calon kepada LP.

14. Pihak sekolah hendaklah mengeluarkan pelaporan dalam bentuk sijil bagi calon sekolah. Pihak JPNhendaklah mengeluarkan pelaporan dalam bentuk sijil bagi calon persendirian.

15. Tempoh penyimpanan dokumen skor dan evidens ialah enam (6) bulan selepas tarikhpengumuman keputusan. Pemulangan evidens kepada calon ialah 30 hari selepas tempohpenyimpanan tamat. Pengetua berhak melupuskan evidens yang tidak dituntut oleh calon selepastamat tempoh pemulangan.

Bagi calon MPV dan MPAV, evidens boleh dipulangkan kepada calon selepas tamat peperiksaanbertulis.

27 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

27

Pengarah PelajaranSemua Jabatan Pelajaran Negeri(u.p : Ketua Sektor, Sektor Penilaian dan Peperiksaan)

Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan,

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) BAGI CALON PERSENDIRIANPEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2010

Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Mesyuarat Pengurusan Lembaga Peperiksaan Bil 3/2010 bertarikh 15Mac 2010 telah menetapkan calon persendirian yang mendaftar mata pelajaran yang mempunyaikomponen pentaksiran berasaskan sekolah wajib melaksanakan komponen berkenaan sepertiLampiran A.

3. Sehubungan itu, pihak Lembaga Peperiksaan memohon Y.Bhg Datuk/Dato’/ Tuan/Puanmemaklumkan kepada semua pegawai di Sektor/Unit Penilian Dan Peperiksaan di bawah pentadbiranY.Bhg Datuk/Dato’/ Tuan/ Puan supaya mematuhi peraturan pentadbiran PBS seperti di Lampiran B.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

( DATO’ DR SALBIAH BINTI ISMAIL )Pengarah PeperiksaanLembaga PeperiksaanKementerian Pelajaran Malaysia

28 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

28

Lampiran A

Calon persendirian wajib melaksanakan komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) sepertiberikut pada tahun peperiksaan.

PBS Mata Pelajaran Peraturan Pelaksanaan

PEKA SciencePhysicsChemitryBiologyAdditional Science

Tidak wajib dilaksanakan bagi calon persendirianpeperiksaan SPM.

Kerja Kursus Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah

Tidak wajib dilaksanakan bagi calon persendirianpeperiksaan SPM.

Kerja Kursus Pendidikan Moral Tidak wajib dilaksanakan bagi calon persendirianpeperiksaan SPM.

ULBS Bahasa MelayuBahasa Inggeris

i. Calon pertama kali mendaftar peperiksaanSPMWajib dilaksanakan ULBS bagi calon denganmenggunakan instrumen pentaksiran ULKCP.

ii. Calon yang mengulang peperiksaan SPMTidak wajib dilaksanakan ULKCP bagi calonsekiranya tarikh pendaftaran untuk mengulangtidak melebihi tiga tahun dari tarikh kalipertama calon menduduki peperiksaan SPM.

PLBS Bahasa Arab TinggiBahasa Arab KomunikasiPendidikan Al Quran DanAl-Sunnah

i. Calon pertama kali mendaftar peperiksaanSPMWajib dilaksanakan PLBS bagi calon denganmenggunakan instrumen pentaksiran yangsama dengan calon sekolah.

ii. Calon yang mengulang peperiksaan SPMTidak wajib dilaksanakan PLBS bagi calonsekiranya tarikh pendaftaran untuk mengulangtidak melebihi tiga tahun dari tarikh kalipertama calon menduduki peperiksaan SPM.

Nota:

Calon mengulang yang menduduki peperiksaan dari tahun 2007 hingga 2009 tidak perlumelaksanakan ULKCP dan PLBS kerana masih dalam tempoh tiga tahun.

29 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

29

Lampiran B

PERATURAN PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) CALONPERSENDIRIANPEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

Tanggungjawab Jabatan Pelajaran Negeri

1. Melantik seorang Pentaksir dari Sekolah Kerajaan, Sekolah Bantuan Kerajaan atau SekolahAgama Bantuan Kerajaan untuk melaksanakan ULKCP dan PLBS bagi calon persendirian.Pentaksir yang sama mentaksir calon secara individu dan secara berkumpulan. Pentaksirlayak menerima bayaran sebanyak RM 4.00 bagi setiap calon.

2. Menyediakan jadual pelaksanaan Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian (ULKCP) danPentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS).

3. Menguruskan tempat menjalankan pentaksiran ULKCP dan PLBS.

4. Memaklumkan jadual dan tempat pelaksanaan ULKCP dan PLBS kepada calonpersendirian.

5. Menghantar satu salinan jadual pelaksanaan ULKCP dan PLBS kepada Ketua PenolongPengarah Unit SPM, Lembaga Peperiksaan sebelum 30 Mei bagi tujuan pemantauan.

6. Mengeluarkan laporan ULKCP dan PLBS bagi mata pelajaran berkenaan untuk calonpersendirian.

7. Menghantar markah ULKCP peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (Ulangan)ke Unit Pengurusan Maklumat Dan Prosesan Data, Lembaga Peperiksaan sebelum ataupada 30 Julai tahun peperiksaan.

8. Menghantar markah ULKCP dan PLBS peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ke UnitPengurusan Maklumat Dan Prosesan Data, Lembaga Peperiksaan sebelum atau pada 30Ogos tahun peperiksaan

30 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

30

PERATURAN PEMARKAHANPENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH 5227/2TAHUN 2010

BIL PERKARA1 SKALA PEMARKAHAN PLBS KESELURUHAN

Cemerlang 74-100Sederhana 49-73Lemah 00-48

2 PEMARKAHAN (BAHAGIAN TILAWAH)Jadual Pemarkahan

PERKARA DINILAI SKALA MARKAHTajwid Cemerlang (16-20)

Sederhana (07-15)Lemah (00-06)

Fasahah Cemerlang (08-10)Sederhana (05-07)Lemah (00-04)

Pemotongan markah dinilai secara holistik pada hukum tajwid.

Kesalahan calon mesti dicatat pada bahagian catatan

Pemotongan markah hukum tajwid dan fasohah mengikut skala berikut:1-5 kesalahan potong 1 markah6-10 kesalahan potong 2 markah(pemotongan seterusnya mengikut skala di atas)

3 PEMARKAHAN (BAHAGIAN HAFAZAN)

Jadual pemarkahan

PERKARA DINILAI SURAH AL-SAJDAH SURAH YAASINHafaz / Lancar Cemerlang (12-15)

Sederhana (09-11)Lemah (00-08)

Cemerlang (12-15)Sederhana (09-11)Lemah (00-08)

Tajwid Cemerlang (08-10)Sederhana (05-07)Lemah (00-04)

Cemerlang (08-10)Sederhana (05-07)Lemah (00-04)

Fasahah Cemerlang (04-05)Sederhana (02-03)Lemah (00-01)

Cemerlang (04-05)Sederhana (02-03)Lemah (00-01)

Pemotongan markah dinilai secara holistik pada hukum tajwid.

Kesalahan calon mesti dicatat pada bahagian catatan.

Pemotongan markah hukum tajwid dan fasohah mengikut jadual berikut :

31 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

31

* 1-5 kesalahan potong 1 markah* 6-10 kesalahan potong 2 markah

(pemotongan seterusnya mengikut skala di atas)

Pemotongan markah bahagian hafaz / lancar :

* 1-3 teguran potong 1 markah

Calon yang gagal menyempurnakan tugasan yang diberi dikehendaki memperdengarkanbacaan mana-mana ayat daripada surah yang dinilai tetapi markah maksimum yang layakdiperolehi 26 markah sahaja.(daripada kedua-dua surah)

4 PEMARKAHAN (BAHAGIAN BACAAN HADIS)

Jadual pemarkahan

PERKARA DINILAI SKALA MARKAHKelancaran, Fasahah dan Tatabahasa Cemerlang (08-10)

Sederhana (05-07)Lemah (01-04)

Pemotongan markah dinilai secara holistik.

Pelajar yang cemerlang layak mendapat 10 markah.Pemotongan markah dinilai pada :

* 1-5 kesalahan potong 1 markah* 6-10 kesalahan potong 2 markah

(pemotongan seterusnya mengikut skala di atas)

5. PENTAKSIRAN CALON PERSENDIRIAN

Calon persendirian wajib menjalani PLBS secara one off bagi kertas 5227/2Calon persendirian tidak perlu kepada pelaporan bagi kertas 5227/3.Pentaksiran calon persendirian akan ditentukan sekolah penajanya oleh Jabatan PelajaranNegeri masing-masing.Markah bagi calon persendirian akan dihantar ke Jabatan Pelajaran negeri masing-masing olehsekolah penaja ( pengetua ).

6. Pelaksanaan dan dokumentasi kertas 5227/3

Semua pentaksir sekolah wajib melaksanakan pentaksiran kertas 5227/3.Rekod Pencapaian hendaklah dikeluarkan oleh pihak sekolah untuk diberikan kepada ibu bapa /penjaga pada setiap hujung penggal persekolahanSatu fail khusus perlu diwujudkan untuk mendokumentasikan penilaian kendalian sekolah ini.

32 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

32

Terjemahan Skala Skor Keseluruhan

1. CEMERLANG

STANDARD PRESTASI DISKRIPTOR EVIDEN

Membaca/menghafaz al-Quran/ al Hadith denganfasih, memahamimaksud ayat/ hadithdan mengamalkannyasecara istiqamah

-Membaca/menghafaz ayat al-Quran/ al Hadith dengan :

lancar, jelas sebutan, suara tidak putus, intonasi yang baik, makhraj yang

tepat.- Membaca/menghafaz denganbetul ayat al- Quran yangmengandungi hukum :

Nun mati dantanwin,

Nun/mimbertasydid,

Mad asli-Membaca al -Hadith denganbaris yang betul dan sebutanyang fasih,-Memahami maksud ayat al-Quran/ al -Hadith secara tepat.

Menunjukkan bacaancontoh pada rakan-rakan

Menjadi imam ketikasolat

Menggunakan ayat al –Quran/al-Hadithsebagai hujah dalampercakapan/ tazkirah/penulisan

Menyebut pengajarandaripada ayat secaraumum

33 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

33

2. SEDERHANA

STANDARD PRESTASI DISKRIPTOR EVIDENMembaca/menghafaz al-Quran/al-Hadith denganfasih, memahamimaksud ayat danmengamalkannya padawaktu tertentu

-Membaca/menghafaz ayat al-Quran/Hadis dengan :

lancar, jelas sebutan, suara tidak putus, makhraj yang

tepat.- Membaca/menghafaz denganbetul ayat al- Quran yangmengandungi hukum :

Nun mati dantanwin,

Mad asli-Memahami maksud ayat /Hadissecara umum-Membaca Hadis dengansebutan yang fasih

Menjadi imam ketikasolat

Menggunakan ayat al –Quran/ al-Hadithsebagai hujah dalampercakapan/ tazkirah/penulisan

Menyebut pengajarandaripada sebahagianayat

34 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

34

3. LEMAH

STANDARDPRESTASI

DISKRIPTOR EVIDEN

Membaca/menghafazal- Quran/al- Hadithdengan kurang lancardan memahamisebahagianmaksudnya .

-Membaca/menghafaz ayatal- Quran/Hadis dengan :

sebutankurang jelasdan fasih

suaraterputus-putus,

makhraj yangtidak tepat.

Baris tidaktepat

- Membaca/menghafazdengan betul ayat al- Quranyang mengandungi hukum :

Nun mati dantanwin,

-Memahami perkataantertentu

Membaca/menghafaz denganlancar ayat-ayat yang lazimdalam solat

Membaca/menghafaz denganlancar ayat-ayat yang lazimdalam wirid

Mengenalpasti jenis hukumbacaan yang diperdengarkan

Menulis erti potongan ayatdengan betul

35 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

35

Borang markah Individu

LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BORANG MARKAH INDIVIDUPENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH 5227/2

Nombor Soalan :...........................................................................

Nama : …………………………………………………

Nombor Kad Pengenalan : …………………………………………………

Angka Giliran : …………………………………………………

Nombor Pusat : …………………………………………………

Tilawah (30 Markah)

Bil Perkara dinilai Skala Markah Skor Calon Catatan

1 Tajwid.Nun Sakinah / TanwinNun / Mim BertasydidMad Asli dan Far'eiWakaf dan Ibtida’Mim SakinahRa’ dan Lam

Cemerlang(16 – 20)

Sederhana(07 – 15)

Lemah(00 – 06)

20 19 18 17 16

15 14 13 12 11

10 9 8 7 6

5 4 3 2 1

2 Fasahah.Intonasi baikJelas sebutanLancar bacaanMakhraj yang tepat

Cemerlang(08 – 10)

Sederhana(05 – 07)

Lemah(00 – 04)

10 9 8 7 6

5 4 3 2 1

JUMLAH SKOR

Nama Pentaksir : ……………………………………………………

Tandatangan Pentaksir : ……………………………………………………

Tarikh : ……………………………………………………

36 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

36

LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BORANG MARKAH INDIVIDUPENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH 5227/2

Nombor Soalan : …………………………………………………

Nama : …………………………………………………

Nombor Kad Pengenalan : …………………………………………………

Angka Giliran : …………………………………………………

Nombor Pusat : …………………………………………………Hafazan Surah Yasin (30 Markah)

Bil Perkara dinilai Skala Markah Skor Calon Catatan

1 Hafaz dan lancar.Bacaan lancarHafaz keseluruhanBacaan secara tadwir

Cemerlang(12 – 15)

Sederhana(09 – 11)

Lemah(00 – 08)

15 14 13 12 11

10 9 8 7 6

5 4 3 2 1

2 Tajwid.Nun Sakinah / TanwinNun / Mim BertasydidMad Asli dan Far'eiWakaf dan Ibtida’Mim SakinahRa’ dan Lam

Cemerlang(08 – 10)

Sederhana(05 – 07)

Lemah(00 – 04)

10 9 8 7 6

5 4 3 2 1

3 Fasahah.Intonasi baikJelas sebutanMakhraj yang tepat

Cemerlang(04 – 05)

Sederhana(02 – 03)

Lemah(00 – 01)

5 4 3 2 1

JUMLAH SKOR

Nama Pentaksir : ……………………………………………………

Tandatangan Pentaksir : ……………………………………………………

Tarikh : ……………………………………………………

37 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

37

LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BORANG MARKAH INDIVIDUPENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH 5227/2Nombor Soalan : …………………………………………………

Nama : …………………………………………………

Nombor Kad Pengenalan : …………………………………………………

Angka Giliran : …………………………………………………

Nombor Pusat : …………………………………………………Hafazan Surah al-Sajdah (30 Markah)

Bil Perkara dinilai Skala Markah Skor Calon Catatan

1 Hafaz dan lancar.

Bacaan lancarHafaz keseluruhanBacaan secara tadwir

Cemerlang(12 – 15)

Sederhana(09 – 11)

Lemah(00 – 08)

15 14 13 12 11

10 9 8 7 6

5 4 3 2 1

2 Tajwid.Nun Sakinah / TanwinNun / Mim BertasydidMad Asli dan Far'eiWakaf dan Ibtida’Mim SakinahRa’ dan Lam

Cemerlang(08 – 10)

Sederhana(05 – 07)

Lemah(00 – 04)

10 9 8 7 6

5 4 3 2 1

3 Fasahah.Intonasi baikJelas sebutanMakhraj yang tepat

Cemerlang(04 – 05)

Sederhana(02 – 03)

Lemah(00 – 01)

5 4 3 2 1

JUMLAH SKOR

Nama Pentaksir : ……………………………………………………

Tandatangan Pentaksir : ……………………………………………………

Tarikh : ……………………………………………………

38 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

38

LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BORANG MARKAH INDIVIDUPENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH 5227/2

Nombor Soalan : …………………………………………………

Nama : …………………………………………………

Nombor Kad Pengenalan : …………………………………………………

Angka Giliran : …………………………………………………

Nombor Pusat : …………………………………………………Bacaan Hadis (10 Markah)

Bil Perkara dinilai Skala Markah Skor Calon Catatan

1 Kelancaran, Fasahah dantatabahasa

Jelas sebutanLancar bacaanBaris yang tepatMakhraj yang tepat

Cemerlang(08 – 10)

Sederhana(05 – 07)

Lemah(00 – 04)

10 9 8 7 6

5 4 3 2 1

JUMLAH SKOR

Nama Pentaksir : ……………………………………………………

Tandatangan Pentaksir : ……………………………………………………

Tarikh : ……………………………………………………

39 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

39

REKOD PENCAPAIAN PELAJARKERJA KURSUS ( SENARAI SEMAK )

PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH ( 5227/3 )

Nama Pelajar :……………………………………………………………………

No. Kad Pengenalan :……………………………………………………………

Angka Giliran:………………………………………...……………………………

Pengesahan Guru Pentaksir :…………………………….

Tarikh ………………………….

1 Pelaporan 12 Pelaporan 2

Bil ASPEK KRITERIA

Memu

aska

n

Baik

Ceme

rlang

1 Memartabatkanal-Quran

Selalu membaca al-QuranMenghayati adab-adab sebelum,ketika dan selepas membaca al-QuranMembaca doa dan memulakan dengan ta'wwuz dan basmalahMembaca al-Quran dengan menghadap kiblatMembimbing rakan-rakan membaca al-Quran

2 Mengamalkantuntutan al-Quran

Melaksanakan ibadah dengan sempurnaMelaksanakan tanggungj awab pada masa yang ditetapkanMematuhi peraturan sekolahMemberi sumbangan idea/tenaga/masa kepada sekolahMengamalkan kebersihan pada setiap masa dan perkara

3Menjadikan Hadissebagaiperundangan

Mempertahankan kebenaran hadis sebagai sumber hukumMengamalkan tuntutan hadis pada setiap masa dan perkaraMenggunakan hadis sebagai hujah

4 Beradab danBerakhlak Mulia

Memberi salamMenolong secara sukarelaBersopan santun dan bermanis mukaMelaksanakan tanggungjawab dengan sempurnaMenjaga harta benda sendiri dan harta awam

5

Menghayati SirahPerjuanganRasulullah,Sahabat danTabi'in

Mengutamakan amalan sunnahMenjaga adab dan Batas pergaulanMembaca kisah/riwayat hidup para sahabat/tabi'inMengamalkan hukum ijma' sahabatMengambil iktibar daripada kisah para sahabatltabi'inMencontohi/meneladani akhlak terpuji para sahabat

6MencontohiKeperibadian danKeilmuan tokohDan Ahli Fikir Islam

Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmuBerani menegakkan kebenaran dalam semua perkara danKeadaanBersedia memberi sumbangan untuk kepentingan sejagat

Pengesahan Pengetua : ……………………

Cop Rasmi Jawatan :

Cop Sekolah :

40 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

40

SENARAI SEMAK PEMANTAUANPENILAIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS)

PENDIDIKAN AL QURAN AL SUNNAH ( 5227/2 )TAHUN 20.....

Nama Sekolah :

BIL PERKARA YA TIDAK CATATAN

1 JAWATANKUASA PENYELARASANPENTAKSIRAN SEKOLAH

Ditubuhkan Bermesyuarat Minit Mesyuarat Penyelarasan dibuat

2 PERLANTIKAN MENGIKUT KRITERIA YANG DITETAPKAN Ketua Pentaksir Sekolah ( KPS ) Pentaksir Sekolah ( PS )

3 PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN Buku Panduan Pentaksiran PLBS 5227/2 Soalan PLBS tahun semasa Jadual pelaksanaan disediakan Pemantauan peringkat sekolah telah dibuat Pentaksiran pada masa yang ditetapkan Prosedor pelaksanaan dipatuhi

4 PELAPORAN Borang markah dilengkapkan (Lampiran A – D) Borang markah disimpan dengan selamat Laporan PLBS disediakan

5 PENYIMPANAN BAHAN PENTAKSIRAN Fail maklumat PLBS dari LPM & JPN Fail borang pemarkahan keseluruhan Fail borang pemarkahan individu Fail soalan soalan pentaksiran PQS (5227/2)

( )

Ketua Pentaksir Negeri / Kawasan

41 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

41

LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Borang Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

1. Kod dan Nama Mata Pelajaran : 5227/1 Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah

2. Maklumat Sekolah / Pusat :

Nama : …………………………………………………. No.Telefon : …………………..Alamat : …………………………………………………. Kod Sekolah : …………………..

…………………………………………………. No.Pusat : …………………..………………………………………………… Jumlah Calon : …………………..

Nama Pengetua : ……………………………………….

3.Maklumat Pentaksir Sekolah

Nama : ………………………………………………………………………………………………Opsyen : …………………………………………………………………………………………..…Pengalaman Mengajar : ……………………………………………………………………………Tingkatan yang ditaksir : ………………………………………………………………………......

4.Komen / Catatan

4.1 Persediaan Penyelarasan

Calon:………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………….……..........................................................................................................................................…………………………………………………………………………………….……………….

Alat/Bahan: …………………………………………………………………….…………….....

4.2 Pengendalian Pentaksiran

Penggunaan Borang Penskoran:………………………………………………………………........................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………….

Penyimpanan Borang Penskoran: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………

Penyimpanan Bahan Kerja Calon (Proses dan Produk).................................................

42 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

42

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Hal-Hal Lain ( jika ada )

……………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Cadangan

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

43 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

43

Borang Penyelarasan

LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIABORANG PENYELARASAN MARKAH CALON

Bil Angka Giliran No.K.PengenalanMarkah

PerbezaanMarkah

CatatanPenilai Penyelaras

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Purata Min

Pengesahan Penyelaras : Berdasarkan perbezaan markah/ purata min

Markah calon perlu / tidak perlu diselaras.

Tandatangan :_____________________________

Nama Penyelaras :_____________________________

Tarikh :_____________________________

No. PusatCop Sekolah

44 MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

44

Maklumat Penyelaras

Nama : ……………………………………………………………………………....

Jawatan : ……………………………………………………………………………….

Jabatan/Sekolah : ……………………………………………………………………………...

No.Telefon : ……………………………………………………………………………….

Tandatangan : ……………………………………………………………………………….

Tarikh : ……………………………………………………………………………….............

Disahkan Oleh :

……………………………. …………………….……..( Tandatangan Penyelaras) (Tandatangan Pengetua)

(Cap sekolah)

Tarikh : …………………………… Tarikh : ……………………..

Borang Pengesahan Penyelarasan

Peperiksaan SPM Tahun 20..............Nama Mata Pelajaran Pendidikan Al Quran dan Al SunnahKod Mata pelajaran 5227/2

Adalah disahkan bahawa___________________________________________________________No kad pengenalan____________________sebagai penyelaras luaran, telah melaksanakan tugas-tugas penyelarasan mata pelajaran_________ tersebut di atas pada _________________________

___________________________Tandatangan Pemantau Dalaman

Nama : ________________________________

Tarikh :________________________ Cop sekolah :