Manual de partes GA 11+, GA 15+, GA 18+, GA 22+, GA 26+, GA 30

 • View
  270

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of Manual de partes GA 11+, GA 15+, GA 18+, GA 22+, GA 26+, GA 30

 • 7/24/2019 Manual de partes GA 11+, GA 15+, GA 18+, GA 22+, GA 26+, GA 30

  1/176

  GA 11+, GA 15+, GA 18+, GA 22+, GA 26+, GA 30

  Parts list

  Atlas CopcoOil-injected rotary screw air compressors

 • 7/24/2019 Manual de partes GA 11+, GA 15+, GA 18+, GA 22+, GA 26+, GA 30

  2/176

 • 7/24/2019 Manual de partes GA 11+, GA 15+, GA 18+, GA 22+, GA 26+, GA 30

  3/176

  Atlas Copco

  2008 - 10

  No. 2930 7080 00

  www.atlascopco.com

  Oil-injected rotary screw air compressors

  Copyright 2008, Atlas Copco Airpower n.v., Antwerp, Belgium.

  Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited.

  This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.

  Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use

  of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.

  Parts list

  From following serial No. onwards :API 310 000

  GA 11+, GA 15+, GA 18+, GA 22+, GA 26+, GA 30

 • 7/24/2019 Manual de partes GA 11+, GA 15+, GA 18+, GA 22+, GA 26+, GA 30

  4/176

  2930 7052 02I

  EN - INSTRUCTIONS FOR USE

  1 ORDERING PARTSAlways specify the part number, the name and quantity of the required items, as well as the type and serial number of the machine.

  Pages marked with Service symbol - contain parts of Service kit(s). For complete contents of the kit see chapter 1 - Service kits.

  2 COLUMN INFORMATIONRef. - Reference number: links a specic listed part to the drawing. Only parts with a reference number are shown in the drawing. Parts in the drawing without a reference numberare simply there to illustrate the assembly.

  Part number- Part number: if no part number is specied, the component is not available as a spare part. A line shown in bold is an assembly. A part of which the number is fol-lowed by a black dot is comprised in the bold printed assembly right above.

  > Directs to another list with the same title as the Name.

  When the part number of the specic parts is placed below the Ref./Name line a choice must be made upon the type/version of the machine.Qty - Quantity: indicates the number of parts in connection with the corresponding reference number. AR means As required: quantity or number to be determined.Name - Part name: translations of the English names can be found in document Glossary of part names.Remarks- Extra information about the part.A series of letters can indicate that a particular part has been certied by the specied authorized body, in accordance with the codes or rules of the list.Measurements are given in millimeters.

  BG -

  1 , , ., - , (). . 1 - Service kits (1- ).

  2 Ref.- : . . .Part number- : , . . , , , .> Name. Ref./Name, / .Qty- : , . : .Name- : .Remarks- . , . .

  BR - INSTRUES DE USO1 ENCOMENDANDO PEASSempre especique o nmero da pea, o nome e a quantidade dos itens necessrios, assim como o tipo e o nmero de srie da mquina.Pginas marcadas com o smbolo Servio - contm peas do(s) Kit(s) de servio. Para conhecer o contedo completo do kit, consulte o captulo 1 - Service kits (1 - Kits deservio).

  2 INFORMAES SOBRE AS COLUNASRef.- Nmero de referncia: indica onde est uma pea especca listada no desenho. Somente peas com nmero de referncia so mostradas no desenho. As peas no desenho queno tm um nmero de referncia destinam-se simplesmente a ilustrar o conjunto.Part number- Nmero da pea: se nenhum nmero de pea estiver especicado, o componente no est disponvel como pea sobressalente. Uma linha mostrada em negrito umconjunto. Uma pea cujo nmero seja seguido por um ponto preto faz parte do conjunto impresso em negrito imediatamente acima dela.O smbolo > direciona para outra lista com o mesmo ttulo, como Name (Nome).Quando o nmero de pea especco colocado abaixo da linha Ref./Name (Ref. / Nome), preciso escolher o tipo/verso da mquina.Qty- Quantidade: indica o nmero de peas e os nmeros de referncia correspondentes. AR signica As required (Conforme solicitado): a quantidade ou o nmero a serdeterminado.

  Name - Nome da pea: as tradues dos nomes em ingls podem ser encontradas no documento Glossary of part names (Glossrio de nomes de peas).Remarks- Observaes - Informaes extras sobre a pea.Uma srie de letras pode indicar que uma determinada pea certicada pelo rgo autorizado especco, de acordo com os cdigos ou as regras da lista.As medidas so fornecidas em milmetros.

  CS -NVOD K POUIT

  1 OBJEDNN DLVdy uvete pesn slo dlu, nzev a mnostv poadovanch poloek, a tak typ a sriov slo stroje.Strnky oznaen symbolem servisu - obsahuj sousti servisn sady (servisnch sad). Kompletn obsah sady naleznete v kapitole 1 - Service kits (1, Servisn sady).

  2 INFORMACE VE SLOUPCCHRef.- Referenn slo: odkazuje dl uveden v seznamu k mstu ve vkresu. Ve vkresu jsou uvedeny pouze dly s referennm slem. Dly bez referennho sla, kter jsou vevkresu uvedeny, slou pouze jako ilustrace.Part number.- slo dlu: pokud nen uvedeno slo dlu, komponent se jako nhradn dl nedodv. dek tun je sestava. Dl, jeho slo je nsledovno ernou tekou, jesoust sestavy, jej nzev je vytitn tun ve.> vede na dal seznam se stejnm nzvem, jak je uveden v poli Name (Nzev dlu).Pokud je pod dkem Ref./Name umstno slo dlu konkrtnho dlu, mus bt proveden vbr typu/verze stroje.

  Qty - Mnostv: uvd poet dl spojench s pslunm referennm slem. AR znamen As required (podle poadavk): mnostv nebo slo, kter m bt ureno.Name- Nzev dlu: peklad anglickho nzvu lze najt v dokumentu Rejstk nzv dl.Remarks - Doplkov informace k dlu.Srie psmen me oznaovat, e urit dl byl certikovn autorizovanou osobou v souladu s kdy a pravidly seznamu.Rozmry jsou uvedeny v milimetrech.

 • 7/24/2019 Manual de partes GA 11+, GA 15+, GA 18+, GA 22+, GA 26+, GA 30

  5/176

  2930 7052 02 II

  DA - ANVENDELSESINSTRUKTIONER

  1 BESTILLING AF RESERVEDELEAngiv altid reservedelsnummer, navn og antal for de dele, du nsker, samt maskinens typebetegnelse og serienummer.

  Sider markeret med servicesymbolet - indeholder dele af service-kittet(ene). For et samlet overblik over kittets indhold, se kapitel 1 - Service kits(1 - Service kits).

  2 FORKLARING TIL SPALTERRef.- Referencenummer: knytter en specik del p listen til tegningen. P tegningen vises kun reservedele, som har et referencenummer. Reservedele p tegningen, som ikke har etreferencenummer, er medtaget for illustrationens skyld.

  Part number.- Reservedelsnummer: hvis der ikke er angivet noget reservedelsnummer, fs den pgldende komponent ikke som reservedel. En linje, som vises med fed skrift, eren samling af dele. En reservedel, hvor nummeret er efterfulgt af en sort prik, er en af de dele, der indgr i samlingen af dele, som vises med fed skrift ovenover.> henviser til en anden liste med samme titel som Name.

  Nr den specikke reservedels nummer placeres under linjen Ref./Name, skal du vlge type/version for maskinen.Qty- Antal: angiver antallet af reservedele, der indgr i det tilsvarende referencenummer. AR betyder As required (som krvet): mngde eller antal skal bestemmes.Name - Reservedelsnavn: oversttelse af de engelske navne kan ndes i dokumentet Liste over reservedelsnavne.Remarks - Ekstra information om reservedelen.En bogstavrkke kan angive, at en bestemt reservedel er blevet certiceret af det pgldende godkendende organ, i henhold til standarderne p listen.Alle ml er angivet i millimeter.

  DE - BEDIENUNGSANWEISUNG

  1 BESTELLEN VON TEILENImmer Teilenummer, Bezeichnung und Anzahl der erforderlichen Teile sowie Typ und Seriennummer der Maschine angeben.Seiten mit dem Servicesymbol - enthalten Teile von Service-Kit(s). Informationen zum vollstndigen Inhalt des Kits nden Sie im Kapitel 1 - Service kits (1 - Service-Kits).

  2 ERLUTERUNG DER SPALTENRef. Referenznummer: Querverweis zwischen einem aufgefhrten Teil und der Zeichnung. In der Zeichnung sind nur Teile mit einer Referenznummer abgebildet. AbgebildeteTeile ohne Referenznummer dienen lediglich der Darstellung der Baugruppe.Part number Teilenummer: Falls keine Teilenummer angegeben ist, ist das Bauteil nicht als Ersatzteil lieferbar. Baugruppen sind fett hervorgehoben. Wenn sich hinter einerTeilenummer ein schwarzer Punkt bendet, gehrt dieses Teil zur darber stehenden Baugruppe.> bedeutet, da Sie eine andere Liste nachschlagen mssen.Steht die Teilnummer unter der Ref./Name Zeile, so mu eine Wahl gemacht werden je nach Typ/Ausfhrung der Maschine.Qty Anzahl: Gibt die Anzahl der Teile in Bezug auf die entsprechende Referenznummer an. AR steht fr As required (nach Bedarf), die gewnschte Anzahl muss angegebenwerden.

  Name Teilebezeichnung: Eine bersetzung der englischen Bezeichnungen nden Sie im Dokument Glossary of part names (Glossar Teilebezeichnungen).Remarks Zustzliche Information zu dem Teil.Eine Buchstabenfolge weist darauf hin, dass ein bestimmtes Teil durch die angegebene zustndige Stelle gem den aufgefhrten Normen und Richtlinien zertiziert wurde.Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

  EL -

  1

  , , , . - . , 1 - Service kits (1 ).

  2 Ref.- : . . .Part number- : , . . .To > Name. Ref./Name, / .Qty - : . AR As required ( ): .Name- : .Remarks- . , .

  .

  ES - INSTRUCCIONES DE USO

  1 PEDIDO DE PIEZASEspecique siempre la designacin, el nombre y la cantidad de las piezas deseadas, as como el tipo y el nmero de serie de la mquina.Las pginas marcadas con el smbolo de Servicio - contienen piezas de

Search related