31
MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

  • Upload
    phamdat

  • View
    254

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

TKD 1270

Page 2: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

Cuprins

Pre auții de sigura ță 3 Des riere ași a de spălat 7 I stalarea ași ii de spălat vase 8 Utilizarea ași ii de spălat vase 11 Lista de erifi are și pregătire î ai te de spălarea ași ii de spălat 11 Vizualizarea panoului de control 16 Selectarea procedurii 17 Ta el pro eduri de spălare 21 Me te a ță 23 Curățarea și e te a ța dulapului ași ii de spălat 23 Rezolvarea problemelor 26 Remedierea problemelor 27 Anexe 28 Eticheta cu date de îngijire 28 Spe ifi ațiile produsului 29 Fișa produsului 30

Page 3: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

I di ații de sigura ță

-Da ă a lul de ali e tare este deteriorat, tre uie î lo uit de produ ător, age tul de ser i e sau o persoa ă si ilară alifi ată pe tru a e ita peri olele.

- Noile seturi de furtu uri fur izate u aparatul tre uie utilizate și seturile e hi u tre uie reutilizate.

-A eastă ași ă de spălat este doar pe tru uz i terior.

-Deschiderile nu trebuie o stru țio at de o or.

- A eastă a ertizare este doar pe tru piața EUROPEANĂ . Aparatul tre uie utilizat doar de opii u ârsta de peste a i și persoa e u apa ități fizi e, se zoriale sau e tale reduse sau lipsă de

experie ță și u oști țe da ă au fost supra egheați și i struiți referitor la utilizarea aparatului î tr-un

od sigur și î țeleg peri olele i pli ate. Copii u tre uie să se joa e u aparatul. Curățarea și î treți erea aparatului u tre uie fă ute de opii fără supra eghere.

- A eastă a ertizare u este pe tru piața EUROPEANĂ . A est aparat u este desti at utilizării de ătre persoa e i lusi opii u apa ități fizi e, se zoriale sau e tale reduse sau lipsă de experie ță și u oști țe și este per is doar da ă au fost supra egheați și i struiți referitor la utilizarea aparatului î tr-

u od sigur și î țeleg peri olele i pli ate. Copii tre uie supra egheați pe tru a ă asigura ă u es joa ă u aparatul.

- S oateți ște herul di priză î ai te de urățare și e te a ță.

- Asigurați- ă ă buzunarele sunt golite.

Page 4: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

I di ații de sigura ță

- O ie tele as uțite și rigide u ar fi o ede, roșe, uie, șuru uri sau piatră pot auza dau e seioase asupra aparatului.

- S oateți ște herul di priză și opriți ali e tarea u apă. - Verifi ați da ă apa di i teriorul ta urului a fost s ursă î ai te de des hiderea ușii. Vă rugă

să u des hideți ușa da ă este apă izi ilă. - A i alele și opii se pot ățăra pe ași ă. Verifi ați ași a î ai te de fie are fu țio are. - Ușa di sti lă se poate î i ge î ti pul fu țio ării. Ți eți opii și a i alele la dista ță de

ași ă î ti pul fu țio ării. - A eți grijă la sursa de putere și fre e ța să fie ide tif e u ele de pe ași a de spălat. - Nu folosiți o priză u u oltaj ai i de ât ași a de spălat. Nu s oateți ște herul di priză u

mâinile umede.

- Pe tru a ă asigura sigura ța ște herul tre uie i trodus î tr-o priză u trei poli. Verifi ați u ate ție și asigurați- ă ă priza este î pă â tată ore t.

- Copii tre uie supra egheați pe tru a ă asigura ă u se joa ă u aparatul. - Materialele de a alaj pot fi peri uloase pe tru opii. Vă rugă să ți eți toate aterialele de

a alaj pu gi di plasti , spu ă et . la dista ță de opii. - Mași a de spălat u tre uie i stalată î tr-o aie sau î ăperi foarte u ede u gaze explozive sau

caustice.

Page 5: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

I di ații de sigura ță

- Asigurați- ă ă apa și dispoziti ele ele tri e tre uie o e tate de u teh i ia alifi at î o for itate u i stru țiu ile produ ătorului și regulile de sigura ță lo ale.

- Înainte de utilizarea ași ii toate a alajele și olții de tra sport tre uie î depărtate. Î az o trar ași a de spălat poate fi deteriorată serios î ai te de spălarea hai elor.

- Î ai te de spălarea hai elor pe tru pri a oară, ași a de spălat tre uie utilizată î gol pe tru

u i lu de spălare. - Mași a de spălat u o supapă de ad isie si gură poate fi o e tată la sursa de ali e tare u

apă re e. Mași a de spălat u supape de ad isie du le poate fi o e tată la sursa de apă aldă și re e.

- Mași a de spălat este desti ată doar uzului as i și este re o a dată doar pe tru aterialele textile o pati ile u ași a de spălat.

- Su sta țele i fla a ile și explozi e sau toxi e su t i terzise. Gazoli a și al oolul et . Nu tre uie folosite a deterge ți. Vă rugă sele tați doar deterge ții re o a dați pe tru ași a de spălat în special pentru tambur.

- Este i terzisă spălarea o oarelor. - A eți grijă să u ă ardeți atu i â d ași a de spălat s urge apă fier i te. - Nu reu pleți apa u â a î ti pul spălării. - După ter i area progra ului, așteptați două i ute pe tru a des hide ușa. - A i tiți- ă să de o e tați sursa de ali e tare u apă și e ergie ele tri ă i ediat după spălarea

hainelor.

Page 6: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

I di ații de sigura ță

- Nu ă ățărați și u ă așezați pe partea superioară a ași ii. - Nu ă spriji iți pe ușa ași ii - Nu î hideți ușa u forță. Da ă este difi il de î his, erifi ați da ă su t așezate hai e î ex es

sau da ă hai ele su t așezate ore t. - Mași a de spălat u tre uie î orporată. - Pre auții î ti pul a e rării ași ii.

1. Suporții di tra sport tre uie rei stalați î ași ă de o persoa ă spe ializată. 2. Apa a u ulată tre uie s ursă di ași ă. 3. Ma e rați ași a u grijă. Nu ți eți de orifi iile ași ii atu i â d o ridi ați. Ușa ași ii u

tre uie folosită a â er. - O ser ații referitoare la eliminare:

A est ar aj i di ă ă produsul u tre uie eli i at î preu ă u alte deșeuri î UE. Pe tru a pre e i dau ele asupra ediului sau să ătății u ate, re i lați produsul respo sa il pe tru a pro o a reutilizarea suste a ilă a resurselor ateriale. Pentru a returna dispozitivul utilizat,

folosiți siste ele de ole tare sau o ta tați retailerul de u de ați a hizițio at produsul. A eștia

pot ole ta produsul pe tru o re i lare e ologi ă.

Page 7: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

Descrierea masinii de spalat

Teava admisieH (optional)

Furtun admisie C

Busoane transport

Suport furtunevacuare (optional)

Componente

AccesoriiAccesorii

Cutie detergent

Busoane( )optional

Panou service

Usa

Sertar detergent

Stecher

Panou de control

Furtun de evacuare

Page 8: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

I stalarea ași ii de spălat

Despa hetarea ași ii de spălat

Despa hetați ași a de spălat și erifi ați da ă este deteriorată î ti pul tra sportului. Asigurați- ă ă toate o ie tele i di ate la pagi a există î pu ga atașată. Da ă există reo deteriorare asupra ași ii di ti pu l

tra sportului, ă rugă să o ta tați dealerul lo al i ediat.

Eliminarea materialelor de ambalaj

Materialele de a alaj ale ași ii pot fi peri uloase pe tru opii. Vă rugă să le elii ați ore t și să e itați o ta tul lor u opii. Vă rugă să eli i ați aterialele de a alaj î o for itate u regle e tările lo ale î

vigoare. Vă rugă să u aru ați a alajele î preu ă u gu oiul e ajer.

Î depărtarea olților di tra sport

Î ai te de folosirea ași ii de spălat, olții de tra sport tre uie î depărtați di partea di spate a ași ii. Vă rugă să fa eți ur ătorii pași pe tru a s oate olții:

1. Desfa eți toți olții u o heie și apoi s oateți-i. 2. Blo ați orifi iile u ușo ii di tra sport. 3. Păstrați ușo ii pe tru o utilizare ulterioară.

Alegerea lo ației

Î ai te de i stalarea ași ii de spălat tre uie să se sele teze o lo ație are să ai ă ur ătoarele caracteristici:

- rigidă, us ată și pla ă da ă u este dreaptă tre uie să reglați pi ioarele a î figura ”reglarea pi ioarelor”

- E itați a țiu ea dire tă a razelor solare

- Sufi ie tă aerisire

- Te peratura î ăperii este peste C. - Ți eți la dista ță de sursele de ăldură u ar fi ăr u e sau gaz.

Mași a de spălat u tre uie să stea pe u a lu de ure t. Nu i stalați ași a de spălat pe o or.

Reglarea picioarelor

1. Atu i â d pozițio ați ași a de spălat, erifi ați da ă pi ioarele su t atașate de ar asă. Da ă u pu eți-le î poziția lor origi ală și strâ geți-le cu mâna sau cu o cheie.

2. După pozițio area ași ii de spălat, apăsați pe ele patru olțuri de pe ar asa superioară a ași ii de spălat. Da ă ași a de spălat u este sta ilă atu i â d este apăsată atu i pi iorul este reglat.

Page 9: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

3. Asigurați pozițio area ași ii de spălat. Desfa eți piulița u o heie și rotiți pi iorul u â a pâ ă i tră î

o ta t u podeaua. Apăsați pi iorul u â a și strâ geți piulița. 4. După e a esta este lo at ore t, apăsați ele patru olțuri pe tru a ă asigura ă a fost reglat ore t.

Da ă î ă este i sta il tre uie repetați pașii și . 5. Așezați u ili drul solid î partea opusă a ași ii de spălat di stâ ga, dreapta, fața și spate. Da ă

ili drul este sta il, ași a de spălat este la i el pozițio at. Da ă se rostogolește, ași a de spălat este pozițio ată i egal. Dire ția de rulare este dire ția suprafeței de doj. Apoi, ele două pi ioare tre uie rii ată î a elași ti p pâ ă â d ași a de spălat este e hili rată. Pașii - su t repetați pe tru pe tru a regla pi ioarele pe pă â t și ă piulițele su t strâ se.

Conectarea conductei de alimentare

Co e tați o du ta de ali e tare o for figurii. Pe tru odelele fără supapă o te tați supapa de apă aldă la ro i etul pe tru apă aldă. E ergia a s ădea auto at pe tru a u ite progra e.

Instalarea conductei de alimentare

1. Co e tați otul de ătre ro i et și strâ geți-l în sens invers acelor de ceasornic.

2. Co e tați elălalt apăt al o du tei de ali e tare de supapa de ad isie di spatele ași ii de spălat și strâ geți o du ta î se s i ers a elor de easor i .

O ser ații: după o e iu e. Da ă există s urgeri î furtu , repetați pașii pe tru a o e ta o du ta de ad isie. Tre uie să se foloseas ă el ai uzual tip de ro i et la sursa de ali e tare. Da ă ro i etul este pătrat sau prea are atu i tre uie să se odifi e ro i etul sta dard.

Așezarea furtu ului de evacuare

Există două odalități î apătul furtu ului de e a uare: . Așezarea lui î hiu etă.

Orificiile

Orifi iile se află î spatele dulapului.

Page 10: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

3. Co e tați țea a de s urgere.

Apa se poate s urge î sus și î jos, furtu ul de e a uare u tre uie i stalat la o î ălți e de peste și apătul u tre uie i trodus î apă. Pozițio ați furtu ul de e a uare orespu zător astfel î ât podeaua să u fie

deteriorată de s urgerea apei.

O servații: Da ă orifi iul are o suport de susți ere, ă rugă să îl i stalați a î i agi ile ur ătoare.

-Atu i â d i stalați furtu ul de e a uare, fixați-l u o sfoară. -Pozițio ați a lul ore t astfel î ât să u se deterioreze podeaua de s urgerile de apă.

Da ă furtu ul de e a uare este prea lu g, u forțați-l î ași a de spălat deaore e a est lu ru a auza zgo ote a or ale de fu țio are.

Co exiu ea ele tri ă

- Cure tul axi al u ității este de A da ă folosiți fu ția de î ălzire, asigurați- ă ă sursa de ali e tare ure t, te siu e și a luri de a asă î depli ește eri țele de î ăr are ale aparatelor electrice.

- I trodu eți ște herul î priza are este i stalată ore t și î pă â tată. - Asigurați- ă ă te siu ea este a eeași u ea de pe eti heta ași ii. - Ște herul tre uie să se potri eas ă u priza și dulapul tre uie î pă â tat ore t și efi ie t. - Nu folosiți triplu ște here sau prelu gitoare. - Nu o e tați și s oateți di priză u âi ile ude. - Atu i â d o e tați trageți de ște her u de a lu. Nu trageți de a lul de ali e tare. - Da ă a lul este deteriorat sau are se e de fisură, tre uie să sele tați u a lul spe ial de la produ ător

sau centrul de service pentru înlocuire.

Page 11: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

Avertizare!

. A eastă ași ă tre uie î pă â tată ore t. Da ă există u s urt iru it, î pă â tarea poate redu e ris ul de electro utare. Mași a este e hipată u u a lu de ali e tare are i lude u ște her, a lul la ter i alul de î pă â tare.

. Mași a de spălat tre uie utilizată î tr-un circuit separat de alte aparate electrice. În caz contrar circuitul poate fi îndoit sau ars.

Utilizarea ași ii de spălat

Listă de verifi are și pregătirea î ai te de spălarea hai elor

Vă rugă să itiți a eastă etodă de utilizare u ate ție pe tru a e ita pro le ele u ași a de spălat și deteriorarea hainelor.

Verifi ați da ă pri ele hai e spălate su t de olorate

După e folosiți u prosop al u deterge t pe tru a spăla olțurile i izi ile ale hai elor, erifi ați da ă prosopul al este pătat u uloarea origi ală a hai elor. Pe tru eșarfe și hai ele are se de olorează ușor pri tre elelalte

hai e ă rugă să le spălați separat. Pe tru petele de pe â e i, gulere și uzu are folosiți deterge t li hid și spălați-le u o perie ușor. Apoi așezați-le î ași a de spălat pe tru a o ți e rezultate de spălare ai u e. Pe tru î ră ă i tea se si ilă la te peratură tre uie spălată o for eti hetei. Î az o trar se poate de olora sau distorsiona.

De reți ut:

Nu așezați i iodată hai ele de spălat î ași ă pe tru o perioadă î delu gată. Î az o trar se pot u egai și pete. De a eea spălați hai ele la ti p. Hai ele își pot odifi a uloarea și se pot distorsio a da ă u su t spălate la te peratura e țio ată.

Hai e are u pot fi spălate î ași a de spălat.

Hai e are se pot distorsio a da ă u i troduse î ași ă:

Cravate, sacouri, haine ester , a esorii exterioare et . se pot i șora izi il da ă su t i troduse î apă, hai ele de olorate u ar fi ele di fi ră artifi ială, et .

Page 12: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

Utilizarea ași ii de spălat vase

Hai ele șifo ate, hai ele rodate, pe ază de răși ă et . se pot distorsio a da ă su t i troduse î apă. Pe lâ gă aterialele di u a și lâ ă hai ele are se distorsio ează ușor su t ele di ătase, produsele di la ă și

de orațiu ile di la ă.

Hai ele u de orațiu i, ro hiile lu gi și î ră ă i tea tradițio ală su t produse are se de olorează ușor. Nu spălați hai ele fără a respe ta eri țele de pe eti hete. Nu spălați hai ele pătate u su sta țe hi i e u ar fi gazoli ă, petrol, e ze , dilua t de opsea și al ool.

Ate ție la deterge ți

Deterge tul u ”puți ă spu ă” sau deterge tul pudră sau deterge tul pe tru ta ur tre uie sele tate î fu ție de tipurile de fi ră u a , si teti e, produse oi și produse di lâ ă , rufe olorate, te peraturi de spălare, grad de urdărie. Î az o trar se poate produ e spu a î ex es și poate urge di sertar.

Î ăl itorii su t de tip al ali și pot deteriora hai ele de a eea se sugerează să se foloseas ă ât ai puți posi il.

Detergeții pudră pot lăsa resturi pe hai e și pot produ e irosuri eplă ute de a eea tre uie lătite suficient.

Deterge ții pot să u se dizol e o plet da ă există prea ult deterge t sau te peratura apei este prea s ăzută. Pot ră â e pe hai e, țe i și ași a de spălat.

Spălarea tre uie să respe te greutatea hai elor, gradul de urdărie, duritatea lo ală a apei pre u si re o a dările produ ătorului de deterge t. Vă rugă să erifi ați la o pa ia de apă da ă u știți duritatea apei.

O servații: Păstrați deterge ții î tr-u lo us at și sigur are să u fie la î de â a opiilor.

S oateți o ie tele di buzunare. Vă rugă să erifi ați uzu arele, să le goliți de o ie te rigide u ar fi de orațiu i sau o ede, î az o trar spălarea poate fi afe tată.

Rufele are tre uie spălate su t lasifi ate î fu ție de ur ătoarele ara teristi i: Tipul de simbol de pe

eti hetă: rufele de spăplat su t lasifi ate î u a , fi re ixte, fi re si teti e, ătase, lâ ă și fi re artifi iale.

Page 13: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

Utilizarea ași ii de spălat vase

Culoarea: rufele al e și olorate tre uie sele tate. Toate hai ele olorate oi tre uie spălate separat.

Mări ea: hai ele de diferite di e siu i pot fi spălate î preu ă pe tru a spori efe tele spălării.

Sensibilitatea: piesele deli ate tre uie spălate separat. Materialele textile oi di lâ ă pură, perdelele și ătăsurile tre uie spălate la progra ul pe tru rufe deli ate. Verifi ați eti hetele pe tru toate arti olele. Rufele tre uie sortate î ai te de a fi i troduse î ași a de spălat. Pe tru perdele tre uie s oase i elele î ait e de spălare. De orațiu ile de pe hai e se pot deteriora î ași a de spălat. Hai ele u asturi sau roderii tre uie î toarse pe dos î ai te de a fi spălate.

Curățarea fer oarelor: Fer oarele tre uie trase și asturii tre uie fixați. Be zile desfă ute tre uie pri se î tre ele.

Se sugerează i trodu erea sutie elor î fețe de per ă u fer oar pe tru a pre e i ieșirea ale elor di sâr ă di sutie î ta ur și deteriorarea ași ii. Materialele deli ate u ar fi perdelele di da telă, ja hetele drepte, arti olele i i șosete, atiste, ra ate, et . tre uie i troduse într-u să uleț ă ai te de spălare.

Atu i â d spălați o ro hie are și grea sau u prosop are, lugi, ja hete ătuite et . se poate produ e e e tri itate și ași a poate i tra î ala s. De a eea se sugerează adăugarea u ea sau a două hai e î preu ă pe tru a stoar erea să se fa ă fără pro le e.

Curățarea prafului, petelor și părului de a i ale de pe hai e

Hai ele se pot deteriora și efe tele de spălare u su t e efi e da ă se produ e fre area u praf, pete și hai e.

Protejarea pielii e elușului

Arti olele pe tru e eluși hai e și prosoape i lusi s ute ele tre uie spălate separat. Da ă se spală î preu ă u hai ele pe tru adulți se pot ife ta. Durata de spălare tre uie res ută pe tru a asigura o lătire u ifor ă și o urățare fără resturi de detergent.

Se sugerează a o ie tele pătate u ar fi șosete al e, gulere și â e i să fie spălate di ai te de a fi i troduse î ași ă pe tru a o ți e rezultate de spălare ai u e.

Folosiți deterge t pudră sau deterge t li hid. Resturile de săpu ar putea ră â e pe hai e da ă se folosește săpu ul.

Page 14: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

Utilizarea ași ii de spălat vase

Co fir area apa ității de spălare: Nu așezați prea ulte rufe î ași ă; î az o trar rezultatele spălării pot fi afe ate. Vă rugă să o fir ați a titatea axi ă o for ur ătorului ta el.

Tipul de fi ră Capa itatea axi ă de î ăr are

6.0 kg 7.0 kg 8.0 kg 9.0 kg

Bumbac 6.0 kg 7.0 kg 8.0 kg 9.0 kg

Sintetice 3.0 kg 3.5 kg 4.0 kg 4.5 kg

Lâ ă 2.0 kg 2.0 kg 2.0 kg 2.0 kg

Delicate 2.5 kg 2.5 kg 2.5 kg 2.5 kg

Rufele are se s ă oșează ușor tre uie î toarse pe dos pe tru spălare

Rufele are se s ă oșează ușor se spală separat; î az o trar elelalte arti ole pot fi fătate u praf și s a e et . De preferat rufele egre și rufele di u a se spală separat deoare e se pot păta ușor u alte ulori da ă su t spălate î preu ă. Verifi ați î ai te de spălare.

La ași a de spălat u se spală hai e i per ea ile ostu e de s hi, fețe de asă de exterior, perdele

Produsele are u se î oaie î apă u ar fi aterialele i per ea ile u tre uie spălate. Î az o trar apa a ieși di ele sau se or produ e i rații a or ale are pot fi peri uloase și stoar erea poate deteriora hai ele ex.: haine de ploaie, umbrele, costume de schi, huse auto, saci de dormit, etc.)

Pre auții la scurgere

Scurgerea rufelor normale: Resturile di spălare se s urg pri orifi iul de s urgerea. Scurgerea rufelor impermeabile:

Î odul de spălare or al și de s urgere, rufele i per ea ile și ele di fi re u pot fi s urse deoare e apa se adu ă într-o dire ție și astfel se produ i rații și iș ări prea ari ale ași ii de spălat.

Page 15: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

Utilizarea ași ii de spălat vase

Por irea rapidă

O ser ații după spălare:

1. După spălare, ași a a s oate su ete; 2. Î hideți ro i etul pe tru apă; 3. Apăsați uto ul și s oateți ște herul di priză

1. I stalarea ași ii de spălat

2. Des hiderea ușii și î ăr area rufelor

3. Măsurarea deterge tului

4. Î hiderea ușii

5. Așezarea furtu ului de

scurgere 6. Pornirea robinetului

7. I trodu erea ște herului

8.

Apăsare por it/oprit

9. Selectare program dorit

10. Apăsare start/pauză

Page 16: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

,

cra

nR

otire

1000

: 0-4

00-6

00-8

00-1

000

1200

: 0-4

00-6

00-8

00-1

000-

1200

1400

: 0-6

00-8

00-1

000-

1200

-140

0

Child

Lock

Rel

oad

Rin

seW

ash

Sp

in

12

00

12

00

Vizualizarea panoului de control P

orn

it/o

pri

t Ap

ăsaț

i o d

ată

petr

u a

por

i

ași

a de

spăl

at, a

păsa

ți di

ou

pen

tru

a o

op

ri

Star

t/pa

uză

Pro

gram

e Pe

tru

faili

tate

a sp

ălăr

iiru

fele

or

fi sp

ălat

e u

prog

rae

dife

rite.

Seta

re fu

țieAp

ăsaț

i ut

oul

repe

tat p

etr

u a

seta

tep.

apei

, dur

ata

de sp

ălar

e,

uăr

tire,

ite

zaro

tație

et

.

Apăs

ați

uto

ul p

etr

u

a po

ri s

au p

ue

pe p

auză

ilu

l de

spăl

are

Ose

raț

ii:

1.

Afișa

jul p

aou

lui d

e o

trol

est

e do

ar p

etr

u s

opur

i orie

tati

e. V

edeț

i pro

dusu

l rea

l. 2

. Pa

oul d

e o

trol

poa

te fi

od

ifiat

fără

o

otifi

are

prea

lailă

. Co

sulta

ți pa

gia

e a

iii

de sp

ălat

sau

apel

ați l

iia

de

serv

ice

pen

tru

co

nsu

ltar

e.

3.

Daă

idi

ator

ul lu

ios

ite

ze

, ,

, ,

est

e op

rit î

sea

ă ă

iteza

est

e .

Utilizarea ași ii de spălat vase

Page 17: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

Spălarea hai elor pe tru pri a oară

Î ai te de a spăla hai ele pe tru pri a oară, ași a de spălat tre uie por ită fără rufe după u ur ează: 1. Co e tați sursa de ali e tare și apa 2. I trodu eți deterge t î sertar și î hideți-l. 3. Apăsați uto ul por it/oprit. 4. Apăsați uto ul start/pauză.

Sertarul este î părțit după u ur ează: I: pre-spălare sau deterge t pudră II: detergent principal

Aditi i de spălare u ar fi alsa de rufe

I trodu erea deterge tului î ași a de spălat.

1. S oateți deterge tul 2. U pleți deterge tul î ar asa I da ă este e esar 3. U pleți u deterge t î ar asa II

opțiu ea : deterge t pudră . opțiu ea li hid 4. U pleți u alsa da ă este e esar O ser ații: - Aditi ii î ai te de a fi tur ați î sertarul pe tru deterge t tre uie diluați u apă pe tru a pre e i

pătru derea lor î sertarul deterge t și lo area și s urgerea atu i â d u pleți u apă. - Vă rugă să sele tați tipul de deterge t re o a dat pe tru te peratura de spălare pe tru a o ți e ele

ai u e rezutlate de spălare u u o su redus de e ergie. Por irea ași ii de spălat Co e tarea la sursa de putere. Verifi ați da ă o du tele de apă su t o e tate ore t. Des hideți ro i etul o plet. Așezați hai ele și u pleți u deterge t. Apoi apăsați uto ul por it/oprit. Sele tați pro edurile și fu țiile

și apăsați uto ul start/pauză. Selectarea procedurii Pro edurile de spălare tre uie sele tate o for tipului, a tităților și gradului de urdărie al hainelor în o i ație u ur ătorul ta el pe tru te peratura de spălare.

90°C foarte urdare, u a pur de ex.: fețe de asă, fețe de asă de a ti ă, prosoape, lenjerie de pat)

60 °C urdărie oderată, fi re olorate, u a și si teti e, u u a u it grad de de olorare de exe plu: tri ouri, pija ale, ușor urdare, fi re al e pure

°C, °C, °C, apă rece

Arti ole u urdărie or ală de exe plu: si teti e și lâ ă

Utilizarea ași ii de spălat vase

Utilizarea ași ii de spălat vase

Page 18: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

Mai î tâi rotiți uto ul rotati pe tru a sele ta pro edurile orespu zătoare î o for itate u tipul de ateriale textile. Apoi sele tați te peratura ore tă î fu ție de gradul de urdărie. Î ge eral u ât este ai are te peratura u atât ai ultă putere este o su ată.

Apoi selectați iteza de rotație orespu zătoare. Cu ât este ai are u atât or fi ai us ate textilele, dar zgomotul va fi mai mare. Suprafețele aterialelor deli ate or fi șifo ate și durata de iață a ași ii de spălat a fi s urtată. OBSERVAȚIE: pe tru prote ția hai elor, se a sele ta o iteză de rotație pe tru ateriale textile deli ate. Pro edurile de spălare depi d de tipurile de hai e are se spală: -Bumbac Puteți sele ta pro edura de spălare pe tru a spăla rufe or ale. Durata de spălare este lu gă și i te si ă. Se re o a dă spălarea arti olelor zil i e di u a , de exe plu: le jerie de pat, fețe de pătură, fețe de per ă, le jerie i ti ă et . -Bumbac ECO Pe tru a rește efe tele de spălare, se rește și durata de spălare. Se re o a dă spălarea hai elor pe tru e eluși sau pentru persoane alergice. -Sintetice Puteți sele ta a eastă pro edură pe tru a spăla hai e deli ate. Pro edura este ai s urtă î o parație u progamul bumbac. Se re o a dă spălarea arti olelor si teti e, de exe plu: tri ouri, hai e. Pe tru perdele și textile di da telă, se sele tează pro edura Si teti . Î ti pul spălării arti olelor tri otate, a titatea de deterge t tre uie redusă datorită o stru ției și spu ei are se poate for a u ușuri ță. -Delicate Puteți sele ta a eastă pro edură pe tru spălarea rufelor deli ate. I te sitatea de spălare este ai redusă și iteza de rotație este ai i ă o parată u pro edura si teti . Se re o a dă spălarea ușoară a arti olelor. -Lâ ă Puteți sele ta a eastă pro edură pe tru a spăla textilele di lâ ă eti hetate u ”spălare la ași ă”, Sele tați te peratura de spălare orespu ătoare î fu ție de eti heta de pe arti ole. Mai ult deterge tul tre uie sele tat pe tru textile di lâ ă. -Be eluși Puteți sele ta a eastă pro edură pe tru spălarea hai elor de e eluși, urăță î ră ă i tea și perfor a ța de lătire este ai u ă.

-Colorate Puteți sele ta progra ul de spălare pe tru rufe olorate., ă protejează ai i e rufele olorate. -Rapid A eastă pro edură este re o a dată pe tru spălarea rufelor puți e și u foarte urdare -Doar rotație Rotație spe ială separată. Apa u săpu ter uie s ursă î ai te de rotație.

Utilizarea ași ii de spălat vase

Utilizarea ași ii de spălat vase

Page 19: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

-Clătire și rotație Pro edură separată lătire&rotație -Doar scurgere Pro edură separată doar scurgere -Amestecare Puteți sele ta a eastă pro edură să spălați rufe ai dure are e esită ai ult ti p și putere. Se folosește pe tru spălarea rufelor di u a u ar fi ear eafuri, fețe de per ă, halate de aie și le jerie i ti ă. -Î ră ă i te sport Puteți sele ta a eastă pro edură pe tru a spăla î ră ă i tea a ti ă -Jeans A est progra este spe ial reat pe tru spălarea lugilor -Spălare a uală Pe tru puți e hai e urdare, te peratura de spălare este re e -Ciclul meu Apăsați iteza ti p de se pe tru a i lul să e oreze pro edura. Ci lul di fa ri ă este u a ul. Fu țiile pri ipale pot fi sele tate după u ur ează: -Prespălare Fu ția de prespălare poate fa e o extraspălare î ai te de spălarea pri ipală. -Viteza de spălare A eastă fu ție poate des rește durata de spălare -Extra lătire Rufele or fa e o extra lătire după sele tare. -Întârziere Fu ția î târziere poate fi setată u a est uto , durata de î târziere este -24 ore. Setarea fu ției de î târziere: 1.Selectarea procedurii

.Apăsați uto ul de î târziere pe tru a sele ta durata

. Apăsați start/pauză pe tru a î epe operațiu ea de î târziere A ularea fu ției de î târziere: Apăsați uto ul de î târziere pâ ă â d exra ul a fi la h. Tre uie apăsat î ai te de î eperea progra ului. Da ă progra ul a î eput, tre uie să apăsați uto ul putere. O ser ație: da ă există o pa ă de ure t î ti p e ași a fu țio ează, există o e orie spe ială a progra ului sele tat și atu i â d e ergia re i e o ti uă de u de este oprită. -Reî ăr are A eastă operațiu e poate fi realizată î ti pul pro edurii de spălare. Atu i â d ta urul ași ii de spălat î ă se î ârte există o a titate de apă u o te peratură ridi ată î ta ur. Etapa este esigură și ușa u poate fi des hisă u forța. Apăsați start/pauză ti p de se u de pe tru reî ăr are și î epeți să adăugați hai ele. Respe tați pașii de ai jos:

1. Așteptați pâ ă â d ta urul oprește rotația

Utilizarea ași ii de spălat vase

Utilizarea ași ii de spălat vase

Page 20: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

2. Blo ajul ușii este de lo at. 3. Î hideți ușa după e î ăr ați hai ele și reapăsați uto ul Start/pauză.

-Blocajul pentru copii Pentru a e ita a pro edura de spălare să u fu țio eze or al datorită utilizării ero ate de ătre opii î ti pul pro edurii de spălare, puteți sele ta a eastă fu ție, î a est az elelalte utoa e u ex epția uto ului por it/oprit pot fu țio a î a est stadiu, ași a este oprită atu i â d se apasă tasta por it/oprit. Mași a își a i tește progra ul lo aj pe tru opii și progra ul se oprește da ă se por ește tasta o /off. Apăsați Clătire și Prespălare î preu ă ti p de . se u de î ti pul pro edurii de fu țio are, alar a a su a, butonul start/pauz și uto ul rotati su t lo ate. Apăsați ele două utoa e ti p de . se u de î preu ă și alar a se a de lo a. De o e tați ali e tarea u reu t,. Prote ția pe tru opii u a fi a ulată după e toate procedurile sunt completate.

-Fu ția de î depărtare a spumei Fu ția erifi are spu ă: Spu a î ex es a apărea da ă există deterge t î ex es, are a afe ta spălarea și efe tele de lătire. Pro edura se a erifi a auto at și pro edura de î depărtare a fi adăugată auto at pe tru a î depărta spu a ex esi ă.

Utilizarea ași ii de spălat vase

Page 21: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

Def

ault

Spe

ed(R

PM)

)

2:40

(℃)

40

1200

800

Softe

ner

Cas

e12

0014

00

800

1000

800

1000

2:40

6.0k

g

2:40

1200

7.0/

8.0k

g

2:40

1400

8.0

8.0

7.0

7.0

6.0

6.0

6.0

Jean

s1:

4560

800

800

800

1:45

1:45

1:45

8.0

7.0

6.0

Bab

y C

are

1:20

3080

080

080

01:

201:

201:

208.

0 7.

0 6.

0

1:00

Col

d60

060

060

01:

001:

001:

002.

0 2.

0 2.

0

Spo

rt W

ear

0:45

4012

0012

0010

000:

450:

450:

454.

03.

5 3.

0

Mix

1:13

4080

080

080

01:

131:

131:

138.

07.

06.

0

1:40

4080

080

080

01:

401:

401:

404.

03.

53.

0

0:01

0:01

0:01

0:01

0:12

800

×10

0080

00:

120:

120:

128.

07.

06.

0

0:20

800

1000

800

0:20

0:20

0:20

8.0

7.0

6.0

2:56

6012

0014

0010

002:

532:

582:

538.

07.

0

1:10

Col

d10

0010

0080

01:

101:

101:

104.

0 3.

5 3.

0

0:15

Col

d80

080

080

00:

150:

150:

152.

02.

02.

0

1:07

4060

060

060

01:

071:

071:

072.

02.

02.

0

0:50

3060

060

060

00:

500:

500:

502.

52.

52.

5

Ta el pro eduri de spălareP

roce

du

ra

Des

crie

re

Îăr

are

kgSe

rtar

det

erg

ent

Întâ

rzie

re V

itez

a Ex

tra

lătir

e Pres

păla

re

Bu

mb

ac

Sin

teti

c

Utilizarea ași ii de spălat vase

Clas

a e

erge

tiă

A+++

Pro

gra

test

eer

gie:

Bu

a E

CO

/ C

Vite

za:

ea

ai ri

diat

ă ite

za: a

ltele

di

fari

ă B

um

bac

EC

O 6

0/4

0 *

est

e pr

ogra

ul st

ada

rd

ua

/

C și

pro

gra

ele

sta

dard

de

spăl

are

refe

ritoa

re la

ifo

raț

iile

de p

e et

iet

ă și

sut r

eo

ada

te p

etr

u ur

ățar

ea ru

felo

r u

urdă

rie

oral

ă și

sut

ele

ai e

fiie

te p

rogr

ae

refe

ritoa

re la

eer

gie

oi

ată

și o

nsu

m

de a

pă p

etr

u sp

ălar

ea a

elui

tip

de ru

fe.

î

sea

ă o

ligat

oriu

o î

sea

ă op

țioal

x î

sea

ă u

este

e

esar

O

ser

ație

: par

aet

rii d

i a

est t

ael

sut d

oar p

etr

u re

feri

ța u

tiliza

toru

lui.

Para

etrii

ur

eți

pot f

i dife

riți f

ață

de p

aram

etri

i din

tab

elu

l e

țioat

ai

sus.

Du

rata

(m

in)

Cu

lori

Do

ar s

curg

ere

Doar

rota

ție

Clăt

ire&

Rotir

e

Lâă

Del

icat

e

Rap

id

Spăl

are

aua

Bu

mb

ac E

CO

Page 22: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

Softe

ner

Cas

e14

00

2:40

Jean

s1:

45

Bab

y C

are

1:20

Han

d W

ash

1:00

Spo

rt W

ear

0:45

Mix

1:13

1:40

Dra

in O

nly

0:01

Spi

n O

nly

0:12

Rin

se&

Spi

n0:

20

Cot

ton

EC

O3:

27

Col

ors

1:10

Qui

ck

0:15

Woo

l1:

07

Del

icat

e

Prew

ash

Extra

rins

eDe

fault

Tem

p.

(℃)

40 6030 Col

d

404040 60Col

d

Col

d

40 30

×

1400

800

800

800

600

1200

800

800

1000

1000

1400

1000

800

600

600

0:50

9.0

9.0

9.0

9.0

2.0

4.0

9.0

4.5

9.0

9.0

9.0

4.5

2.0

2.0

2.5

Def

ault

Spe

ed(R

PM)

Def

ault

Tim

e (M

in)

Clas

a e

erge

tiă

A+++

Pro

gra

test

eer

gie:

Bu

a E

CO

/ C

Vite

za:

ea

ai ri

diat

ă ite

za: a

ltele

di

fari

ă B

um

bac

EC

O 6

0/4

0 *

est

e pr

ogra

ul st

ada

rd

ua

/

C și

pro

gra

ele

sta

dard

de

spăl

are

refe

ritoa

re la

ifo

raț

iile

de p

e et

iet

ă și

sut r

eo

ada

te p

etr

u ur

ățar

ea ru

felo

r u

urdă

rie

oral

ă și

sut

e le

ai e

fiie

te p

rogr

ae

refe

ritoa

re la

eer

gie

oi

ată

și o

nsu

m

de a

pă p

etr

u sp

ălar

ea a

elui

tip

de ru

fe.

î

sea

ă o

ligat

oriu

o î

sea

ă op

țioal

x î

sea

ă u

este

e

esar

O

ser

ație

: par

aet

rii d

i a

est t

ael

sut d

oar p

etr

u re

feri

ța u

tiliza

toru

lui.

Para

etrii

ur

eți

pot f

i dife

riți f

ață

de p

aram

etri

i din

tab

elu

l e

țioat

ai

sus.

Ta el pro eduri de spălare

Utilizarea ași ii de spălat vase

Bu

mb

ac

Sin

teti

c

Pro

ced

ura

D

escr

iere

Îăr

are

kgSe

rtar

det

erg

ent

Întâ

rzie

re

Vit

eza

Page 23: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

Me te a ța

Î ai te de a î epe e te a ța, ă rugă să s oateți ște herul di priză sau să de o e tați și să î hideți robinetul. AVERTIZARE!

- Sol e ții su t i terziși pe tru a e ita a ași a de spălat să fie deteriorată și ge erarea gazelor toxi e și explozia.

- Nu folosiți apă pe tru a stropi și spăla ași a de spălat. - Este i terzisă folosirea deterge ților u o ți ut de PCMX pe tru a urăța ași a de spălat

Curățarea și e te a ța dulapului ași ii de spălat

Me te a ța ore tă a ași ii de spălat poate rește durata de iață a a esteia. Suprafața poate fi urățatp u deterge ți eutrii ediluați o -a razi i. Da ă există o s urgere de apă, folosiți o la etă u edă pe tru a o șterge imediat. Nu este per isă folosirea o ie telor as uțite. O ser ații: a idul for i și sol e ții diluați sau e hi ale ții su t i terziși.

Curățarea i teriorului ta urului Rugi a lăsată î i terior de o ie tele di etal tre uie î depărtată i ediat u deterge ți fără lori ă. Nu folosiți i iodată ureți di sâr ă.

Eli i area u ei ași i de spălat î ghețate

Atu i â d te peratura s ade su zero și ași a de spălat î gheață puteți: 1. de o e ta sursa de ali e tare pe tru ași a de spălat 2. spălați ro i etul u apă ălduță pe tru a desfa e țea a de ad isie 3. s oateți țea a de ad isie și i trodu eți-o î apă aldă 4. tur ați apă aldă î ta ur și așteptați i ute 5. re o e tați țea a de ad isie și erifi ați da ă ad isia și e a uarea fu țio ează or al.

O ser ație: da ă ași a de spălat este reutilizată și asigurați- ă ă te peratura a ie tală este peste C.

Anti-congelare

Da ă ași a de spălat este a plasată î a era î are poate o gela ușor, ă rugă să s urgeți apa ră asă î i teriorul țe ii de s urgere. Îndepărtarea apei ră ase î țea a de ad isie:

1. î hideți ro i etul 2. deșuru ați țea a de ad isie de pe ro i et și trageți apătul î o tai er 3. por iți ori e pro edură u ex epția pro edurii spălare și s urgere. Apa a fi s ursă di țea a de ad isie

da ă există în 40 de secunde. 4. re o e tați țea a de ad isie

Î depărtați apa ra asă di po pa de s urgere

AVERTIZARE Pe tru a e ita arsurile, a est lu ru tre uie fă ut după e apa fier i te di ași ă se ră ește.

Page 24: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

Me te a ța

Curățarea sertarului pe tru deterge t și a orificiilor

Curățați sertarul pe tru deterge t și orifi iile .Apăsați zo a săgeții de pe ar asa alsa ului di i teriorul sertarului. . Ridi ați le a și s oateți ar asa alsa ului și spălați toate orifi iile u

apă. . Reașezați ar asa alsa ului și apăsați sertarul î poziție.

Curățați filtrul de ad isie

Filtrul dea d isie tre uie urățat da ă u există sufi ie tă apă atu i când robinetul este deschis. Curățarea filtrului ro i etului: 1. Î hideți ro i etul 2. Sele tați pro edura u ex epția spălare sau scurgere. 3. Apăsați uto ul start.pauză și păstrați pro edura ti p de de

secunde. 4. Desfa eți țea a de ad isie di ro i et 5. Folosiți apa pe tru a spăla filtrul 6. Re o e tați țea a de ad isie.

Spălarea filtrului î ași a de spălat: 1. Desfa ețu țea a de ad isie di partea di spate a ași ii 2. S oateți filtrul și rei stalați-l după spălare 3. Re o e tați țea a de ad isie 4. Des hideți ro i etul și asigurați- ă ă u există i io s urgere de apă 5. Î hideți ro i etul

O ser ație: î ge eral, filtrul ro i etului este spălat ai î tâi și apoi filtrul di ași ă a fi spălat. Da ă filtrul este spălat apoi pașii - tre uie repetați.

Page 25: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

Me te a ța

Avertizare! S oateți ște herul di priză pe tru a e ita ele tro utarea î ai te de spălare. După utilizarea ași ii de spălat, s oateți ște herul di priză și î hideți ușa pe tru a e ita pri derea copiilor.

Î depărtarea o ie telor străi e

Filtrul pompei de scurgere Filtrul po pei de s urgere poate filtra s a ele și o ie tele i i di spălare. Curățați filtrul î od periodi pe tru a asigura fu țio area or ală a ași ii. Avertizare! Î fu ție de i elul de urdărie di i luri și fre e ța i lurilor, tre uie să i spe tați și să urățați filtrul în mod regulat. Po pa tre uie i spe tată da ă ași a u se golește și/sau u se rotește; Mași a fa e u zgo ot iu at î ti pul s urgerii datorită o ie telor u ar fi i sig e, o ede are pot bloca pompa. Pro edați după u ur ează:

1. După e este de o e tată, folosiți mâna pentru a deschide carcasa filtrului.

2. Întoarceți filtrul în jos o for figurii și

s oateți resturile.

3. Rei stalați fie are o po e tă la lo .

Avertizare!

Atu i â d aparatul este î fu țiu e și î fu ție de progra ul sele tat poate exista apă fier i te î po pă. Nu î depărtați ar asa po pei î ti pul u ui i lu de spălare, așteptați pâ ă â d aparatul a fi alizat i lul și este gol. După î lo uirea ar asei asigurați-l.

Page 26: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

Rezolvarea problemelor

Pro le ă Cauză Soluție

Mași a de spălat u por ește Verifi ați da ă ușa este î hisă Verifi ați da ă ște herul este introdus Verifi ați da ă ali e tarea u apă este por ită Verifi ați da ă uto ul start/pauză este apăsat Verifi ați da ă uto ul por it/oprit este apăsat.

Ușa u poate fi des hisă Desig ul de prote ție al ași ii fu țio ează

De o e tați aparatul

Eroare î ălzire NCT este deteriorat și țea a de î ălzire este î e hită

Se pot spăla or al hai e Nu se poate spăla u ăldură Tre uie să o ta tați e trul de service imediat.

S urgere de apă Co exiu ea î tre țea a de ad isie și furtunul de evacuare

u este strâ să. Țea a de s urgere este lo ată.

Verifi ați și strâ geți țe ile de apă Curățați furtu ul de e a uare și rugați o persoa ă spe ializată să îl repare da ă este e esar.

Apa curge din partea de jos a ași ii

Țeava de admisie nu este o e tată ore t.

Furtunul de evacuare are s urgeri de apă.

Fixați țea a de ad isie Î lo uiți furtu ul de s urgere.

Indicatorul sau ecranul nu se aprind.

Nu există ure t. Pa oul PC are pro le e. Există pro le e de conexiune.

Verifi ați da ă o exiu ea este oprită și ște herul este i trodus ore t. Da ă u apelați li ia de

service.

Resturi de detergent în sertar. Deterge tul pudră este u ezit. Curățați și ștergeți utia. Folosiți deterge t li hid sau detergent special pentru tambur.

Efectele de spălare u su t bune.

Hainele sunt prea murdare. Ca titate i sufi ie tă de detergent.

Sele tați o pro edură ore tă. Adăugați a titatea ore tă de deterge t î fu ție de i stru țiu ile de pe a alajul detergentului.

Zgomote anormale Vi rații mari

Verifi ați da ă olții au fost î depărtațo. Da ă dulapul este i stalat pe o suprafață solidă și e hili rată. Verifi ați da ă su t arete sau obiecte din metal în interior. Verifi ați da ă pi ioarele su t reglate.

Page 27: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

Remedierea problemelor

Ecran LED Descriere Cauză Soluție

E30 Pro le ă lo are ușă Ușa u este î hisă corect

Repor iți după e ușa este î hisă

Apelați li ia de ser i e da ă pro le ele persistă. E10 Probleme injectare a

apei î ti pul spălării Robinetul nu este deschis sau apa curge prea lent. Filtrul supapei de admisie este blocat. Țea a de ad isie este răsu ită

Des hideți ro i etul sau așteptați pâ ă â d alimentarea devine

or ală. Verifi ați filtrul de admisie al apei. Verifi ați eilalți ro i eți di î ăpere.

Apelați li ia de ser i e da ă pro le ele persistă. E21 Pro le ă de s urgere î

ti pul spălării Cablul de evacuare este

lo at sau răsu it. Pompa de scurgere este

lo ată

Spălați și strâ geți furtunul de evacuare. Spălați filtrul po pei de scurgere.

Apelați li ia de ser i e da ă există alte pro le e

Page 28: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

A exă

Etichete îngrijire

Eti heta și si olul de pe aterial ă pot ajuta să alegeți el ai u od de a spăla rufele.

Spălare or ală

Spălare se si ilă

Spălare aldă (mac. 40°C)

Spălare a uală

A u se spăla

Î ăl ire

A u se î ăl i

Se poate folosi î ăl irea u lor

Î ăl irea u lor u este utilizată

Us are la us ător. Mediu (max 150°C)

Us are la us ător. Căldură redusă ax 110°C)

Căl are

A u se ăl a

Căl are ax. 110 C)

Căl are aldă ediu (max. 150 C)

Curățare us ată

A u se urăța us at

Ci lu de urățare us at fără sol e ți

Ci lu de urățare

or aă doar u sol e ți pe e zi ă

Us are or ală la us ător

A se întinde pentu uscare

A se întinde pentru scurgere

A se agăța pe tru scurgere/a se întinde

A se ăl a u o la etă

Căl are u a ur

A se us a după spălare

A se întinde pentru uscare

A se urăța us at

A nu se usca la us ător

A se întinde pentru

uscare

Fără stoar ere

Fără spălare la

ași ă

Avertizări ele tri e

Pe tru a e ita i e diul, ele tro utarea și alte a ide te, ă rugă să ă a i tiți ur ătoarele:

- doar te siu ea i di ată pe plă uța u date poate fi folosită. Da ă u ă este lară te siu ea de a asă o ta tați ea ai apropiată i stituție.

- Da ă folosiți fu ția de ăldură, ure tul axi a ati ge A. De a eea asigurați- ă ă u itățile sursei de ali e tare ure t, te siu e și a lu ă depli es eri țele or ale pe tru ași ă.

- Protejați a lul e ali e tare. Ca lul de ali e tare tre uie fixat i e pe tru a persoa ele să u se î piedi e sau alte lu ruri să se deterioreze. Tre uie a ordată o ate ție spe ială ște herului. Tre uie i trodus ușor î priză.

- Nu supraî ăr ați priza de perete și u o e tați u prelu gitor. Supraî ăr are poate auza i e diu sau ele tro utare. Nu trageți de ște her u âi ile u ede.

- Pe tru a asigura sigura ța, a lul tre uie i trodus î tr-o priză u trei poli. Verifi ați u ate ție și asigurați- ă ă priza este î pă â tată ore t.

Page 29: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

595*565*850

66kg

2000W

10A

0.05MPa~1MPa

8.0kg

220-240V~,50Hz

595*495*850

61kg

2050W

10A

0.05MPa~1MPa

7.0kg

220-240V~,50Hz

595*470*850

53kg

2000W

10A

0.05MPa~1MPa

6.0kg

220-240V~,50Hz

595*565*850

70kg

2000W

10A

0.05MPa~1MPa

9.0kg

220-240V~,50Hz

Specificații produs

Parametrii

Capa itate de spălare

Dimensiune (lxaxi)

Putere

Sursa de alimentare

Curent max

Presiu e apă sta dard

Greutate

Page 30: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo

Fișa produsului

Marca: TEKA

Modelul: TKD 1270 INOX

Capacitatea: 7 kg

Clasa de efi ie ță e ergeti ă: A+++

Eticheta EU Eco: N/A

Co su ul de e ergie este de k h pe a , azat pe de i luri sta dard de spălare pe tru u a ECO °C / °C la î ăr are o pletă sau parțială și o su ul odurilor u putere redusă. Co su ul actual de energie depinde de cum este folosit aparatul.

Co su ul de apă este de de litri pe a , azat de de i luri sta dard de spălare pe tru bumbac ECO °C / °C la î ăr are o pletă sau parțială și o su ul odurilor u putere redusă. Consumul actual de energie depinde de cum este folosit aparatul.

Efi ie ța de rotire este lasa B pe o s ară de la G el ai puți efi ie t la A el ai efi ie t

Viteza axi ă de rotație este de rp .

Cotton ECO 60°C

Cotton ECO 60°C

Cotton ECO 40°C

0.93kwh 50L 179min

179min

179min

51%

54%

54%

42L

42L

7kg

3.5kg

3.5kg

0.80kwh

0.51kwh

Program standard Î ăr are

Consum energie

Consum apa

Co ți ut u ed ră as

Durata program

Consum mod oprit: 0.5 WConsum mod left-on: 1WDurata modului left-on: 1 minEmisii sonore (sp?lare): 59Emisii sonore (stoarcere): 76Observatie: Emisiile de zgomot în timpul spalarii/stoarcerii pentru programul Eco Bumbac 60 Cla sarcina maxima.

Page 31: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI TKD 1270 - … · sau centrul de service pentru înlocuire. Avertizare! íX u ]v µ] `u uv } X Æ] µv µ ] µ ] U`u uv } µ ] µo