Mangaementul firmei

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  1/35

  MANAGEMENTUL FIRMEI

  4.1 Viziune generala. Ariile managementului si rolul managerului

  Lansarea de produse si seri!ii noi !are sa o"tina su!!es pe piata reprezinta oproo!are permanenta pentru managementul #rmei si ne!esita o noua a"ordaredin partea managerului.

  $entru a reusi sa %&%!&'( mentina !lientii e)istenti dar si sa atraga noi !lienti#rmele !omer!iale au la dispozitie solutii !lasi!e !are* utilizate +n ,orme noi potgenera produse si sei!ii !u un grad de atra!tiitate mult mai mare dar si solutiialternatie !are +m"unatates! su"stantial per,ormantele #rmei.

  Inoarea presupune o rea!tie rapida si -e)i"ilitate la s!im"arile pietei* in!lusi a!elor de mediu* !/stigarea !otei de piata prin +nt/mpinarea mai "una a dorintelor!lientilor* modi#!area limitelor de saturare prin realizarea de !anale alternatie

  de distri"utie a produselor si seri!iilor si !resterea ratei de lansare a noilorproduse +n s!opul redu!erii su"stantiale a timpului de +nlo!uire.

  0n !onditiile +n !are !on!urenta #rmelor !omer!iale pe piata romaneas!a a!res!ut su"stantial* este ne!esara o noua a"ordare a per,ormanteimanagementului prin introdu!erea +n !adrul strategiei #rmei a unor politi!i!omer!iale adaptate la noile !erinte. Totodata* noul manager tre"uie sasiadapteze rapid si !u mare atentie !omportamentul ast,el +n!at !lientul sa simta!a are +n a!ea persoana un !onsilier pro,esionist.

  Nu putine sunt !azurile +n !are un !lient se deplaseaza la doua sau mai multe#rme iar managerul #e!aruia o,era solutii di,erite pentru a!eeasi situatie. A # un"un manager si a !/stiga interesul !lientului !onsta +n ai o,eri solutia optima lapro"lema a!estuia. Unii manageri se g/ndes! uneori numai la atingerea propriilortinte sta"ilite de eriga superioara de organizare* stiind !a saptam/nal sau lunara # analizat gradul de atingere !antitatia al tintelor sta"ilite. $ra!ti!* +n relatia!u !lientul a!esta +i a +ndruma spre produse mai !omple)e !are de multe ori sedoedes! mai s!umpe pentru !lient +n !onditiile +n !are nu utilizeaza de!/t +n

  mi!a parte !omponentele produsului !omple). 2lientul a suporta +n a!est !az!osturi suplimentare pentru a!ele !omponente neutilizate si* +n mod !ert a

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  2/35

  renunta dupa o perioada de timp si la pa!etul de produse !umparat dar si laseri!iile #rmei.

  Managerul este !el !are ine +n +nt/mpinarea !erintelor !lientului iar atitudinea satre"uie sa #e !on!entrata +n primul r/nd spre satis,a!tia !lientului +n !onditii de!osturi reduse pentru a!esta ,ara a negli(a +nsa tintele de /nzare si* impli!ito"tinerea per,ormantei +n a!tiitatea sa si a su!ursalei a !arei a!tiitate o!oordoneaza.

  3a nu uitam !a rolul managerului nu mai este unul de natura preponderent de"irou si de !oordonare a a!tiitatii su"ordonatilor. Interine +n plus noua !alitatede se, al /nzarilor de produse si seri!ii pentru #rm. Nu este un rol usor +n

  !onditiile +n !are !alitatea !lientilor din pun!t de edere !omportamental esteuneori at/t de di,erita. 2unoastem !u totii din pra!ti!a noastra !a de !ele maimulte ori !lientul sau potentialul !lient al #rmei doreste sa o"tina in,ormatiinumai de la manager* indi,erent de !omple)itatea pro"lemei pe !are o are.Uneori* pentru lu!ruri simple* !e pot # ,oarte usor solutionate de !atre anga(ati !usar!ini de /nzare a produselor si seri!iilor #rmei* !lientul nu are +n!redere de!/t

  +n dis!utia !u managerul.

  Este o a"ilitate de a1 a!!epta la o dis!utie preliminara si apoi ,ara !a a!esta sa

  se simta +ndepartat* managerul sa1 +ndrume !atre un su"ordonat al sau !are aprelua si rezola pro"lema !lientului +n !onditiile +n !are de(a are pun!tate de!atre manager !/tea posi"ilitati de a"ordare si o"tinerea su!!esului +n /nzareaprodusului sau seri!iului soli!itat. E)ista multiple metode de a"ordare a!lientelei iar sar!ina managerului este uneori deose"it de !omple)a. Atitudineasa tre"uie sa se adapteze la diersele situatii iar solutia aleasa sa #e !ea optim.Numai +n a!est !onte)t se poate or"i despre un "un management si un "unmanager.

  2/nd ne re,erim la rolul managementului +n noile !onditii !on!urentiale tre"uie saluam +n !onsiderare !a in,ormatizarea a!tiitatilor #rmei a determinat mutatiiimportante +n a"ordarea managementului si +n metodele utilizate de !atremanagerul su!ursalei !are intra +n relatie dire!ta !u !lientul.

  Un "un management se poate o"tine prin apli!area modernisrnului o,erit de#rm* !eea !e +nseamna o "una !unoastere a apli!atiilor in,ormati!e utilizate* +ndiminuarea timpului de serire al !lientului* iar pe de alta parte de promoarea!/t mai rapida si pe o arie larga a noilor mi(loa!e ele!troni!e de plat.

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  3/35

  5 "una !omuni!are +ntre manager si su"ordonati dar si +n relatia !u di,eritii !lientireprezinta o "az de ma)imizare a per,ormantei mun!ii si pro#ta"ilitatii pentru#rm.

  $er,e!tionarea !ontinu a apli!atiilor in,ormati!e pre!um si a sistemuluiin,ormational !onstituie un aanta( !ompetitional !on!retizat +ntro noua a"ordarea !lientelei si anume !ea de segmentare si sele!tie a a!estora.

  A tre!ut perioada +n !are #rmele a"ordau !lientela numai din pun!t de edere!antitati pu"li!/nd !iar periodi! numarul a!estora +n !ontinua !restere ,ara alua +n !onsiderare si aspe!tul !alitati. 6e alt,el* si a!um mai e)ista a!eastaproo!are +n a alege politi!a de a"ordare a !lientului din pun!t de edere

  !antitati si !alitati.

  Tendinta este +nsa destul de !lara da!a se iau +n !al!ul rezultatele apli!ariipoliti!ilor de mar7eting apli!ate +n #rmele !omer!iale de su!!es.

  5 #rm !u o "una strategie de segmentare a !lientilor tint* de sta"ilire ao"ie!tielor de /nzari +n !on,ormitate !u politi!ile !omer!iale moderne opteazapentru o sele!tie a !lientilor.

  A nu se !on,unda a!easta politi!a de a"ordare a !lientelei !u re,uzul seririiori!arui !lient sau potential !lient* pentru ! o #rm ,ara !lienti nu poate e)ista

  +ntru!/t a!estia sunt !ei !are permit utilizarea "anilor !a mar,a +n o"tinerea depro#t.

  E)ista modalitati si a"ordari di,erite pentru !lienti prin utilizarea !u a"ilitate de

  !atre manager a !analelor de distri"utie a seri!iilor utiliz/nd di,eritele !ategoriide e!ipamente !are permit e,e!tuarea de operatiuni spe!i#!e de !ele mai multeori timp de &48&4.

  0n a"ordarea a!estei pro"leme de !atre managementul modern se o"sera !a*desi unele #rme au redus programul de lu!ru* spre nemultumirea #reasa!a a unor!lienti !are nu !unos! posi"ilitatile o,erite de !restere a gradului de serire +nRom/nia* olumul de operatiuni este +n !ontinua !restere iar per,ormantaa!tiitatii #rmei urmeaza a!elasi trend.

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  4/35

  Un "un manager !are are un dialog !u un !lient tre"uie sa se realizeze o!onsiliere !omple)a a a!estuia si sa nu se rezume numai la rezolarea stri!ta asoli!itarii pun!tuale a a!estuia.

  Este o oportunitate de promoare a noilor produse si seri!ii si un "un prile( de/nzare a produselor !omple)e su" ,orma de pa!ete. 0n a!est !az promoarea si/nzarea dein !u adearat e#!iente at/t pentru !lient !/t si pentru !restereaper,ormantei #rmei.

  Firmele moderne au standardizat organizarea at/t din pun!t de edere alnumarului de personal* !ategoriilor de personal* apli!atiilor in,ormati!e si amodului de utilizare ,a!ila a #sei produsului de !atre anga(ati* pre!um si din alte

  pun!te de edere pre!um semnalisti!a* re!lama si pu"ili!itatea prin monitoareL26 logisti!a per,ormanta pentru a!tiitatile sale* am"ientul !iilizat si pla!ut*mo"ilier +n stru!tura si !ulori unitare utilizate +n toate su!ursalele* !onduitapro,esionala* ta"ele de a#sa( ele!troni!e re,eritoare la produsele si seri!iile#rmei* !onditiile generale de a,a!eri* et!.

  2a e)emplu* o a!tiune de adaptare a politi!ilor !omer!iale ale unei #rme la

  pra!ti!ile 9perma7eturilor sau a magazinelor de /nzari de produse din toate!ategoriile de a a#sa pe monitoare L26 in,ormatii de ultima ora +n domeniule!onomi!* apoi !u reenire temporizata la prin!ipalele aanta(e ale produselor siseri!iilor #rmei la !are se adauga si elemente de diertisment indu! !lientului ostare de !on,ort am"iental. 0n su"!onstientul su a ram/ne desigur !eea !e este!el mai important pentru #rm si anume #nalizarea a!tiunii de /nzari. Este ometod si o arta sa +m"ini pla!utul !u utilul iar teni!ile de mar7eting dein din!e +n !e mai so#sti!ate: !unoasterea psiologiei !omportamentale !onstituindast,el o adearata stiinta apli!ata +n domeniu.

  0n alta ordine de idei* un "un management se poate realiza prin delimitarea unui!adru de lu!ru +n !are regulile sunt "ine determinate ast,el +n!at a!est !adru sanu #e rigid +n relatia !u !lientul dar !are sa poata o,eri posi"ilitatea gestionariiris!urilor pe !ategorii de operatiuni !are sa prote(eze !lientul dar si #rma +nrelatiile !u a!estia

  5rientarea !atre segmente de a!tiitati si !lienti tint are !onse!inte deose"it de

  ,aora"ile asupra per,ormantei #rmei din pun!t de edere al per,ormantei#nan!iare* asupra !onsolidarii pozitiei #rmei pe piata interna si +ndeose"i pe !ea

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  5/35

  internationala* asupra +m"unatatirii ratingului a!esteia si re!unoasterii sale !apartener +n stru!turile riguroase ale pietei #nan!iare internationale.

  Ariile managementului !uprind trei mari segmente* si anume;

  Managementul pro!eselor

  Managementul sar!inilor

  Managementul anga(atilor

  A!easta !lasi#!are nu este uni!a dar are !alitatea de a reda !/t mai "ine

  modul +n !are se im"ina !unoasterea si apli!area pro!eselor +n #rm* modul +n!are un manager alo!a timpul +n !adrul #e!arei !ategorii de management pentrua a(unge la per,ormanta plani#!ata pre!um si pentru apli!area !u su!es ateni!ilor de a"ordare a anga(atilor ast,el +n!/t randamentul +n mun!a al a!estora

  sa #e ma)im.

  Managementul de pro!es se o"tine prin ;

  . 3ta"ilirea o"ie!tiului

  . 6eterminarea datei de +n!eput si #nalizarea pro!esului

  . Alo!area unui "uget de resurse #nan!iare* umane* materiale* et!.

  . 3ta"ilirea rolurilor si a responsa"ilitatilor +n !adrul e!ipei

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  6/35

  . Ealuarea e#!ientei rezultatelor pro!esului

  E#!ienta ori!arui domeniu de a,a!eri

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  7/35

  . !rearea !on!eptiei de ,un!tionare* de organizare* respe!ti a modelului depro!es.

  . !rearea* trans,ormarea* reglementarea* implementarea pro!eselor !omer!iale.

  . introdu!erea unui sistem !omple) de management al pro!eselor !ompaniei.

  . auditul pro!eselor ela"orate si adaptate noilor !erinte

  . ela"orarea pro!eselor legate de introdu!erea programelor in,ormati!eper,ormante !are sa permita o"tinerea rezultatelor s!ontate +n !e priestes!urtarea timpului de raspuns si !resterea !alitatii seri!iilor

  $ro!esele de(a e)istente si !ele !e se ela"oreaza +n !adrul sistemului demanagement al pro!eselor sunt do!umentate si se realizeaza +n !on,ormitate !uasteptarile !lientilor determinate pe "aza !er!etarilor de mar7eting ale pietei pesegmental izat !u mi(loa!ele de plani#!are si de management !orespunzatoare

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  8/35

  . analiza tintelor de /nzari la nielul pro!eselor si monitorizarea per,ormantei:

  . realizarea sistemului si pro!edurilor de asumare a responsa"ilitatii pentrumentenanta si dezoltarea pro!eselor:

  . implementarea +n !adrul anga(atilor organizatiei a mentalitatii orientate spreo"tinerea per,ormantei pro!esului.

  3istemul de management al !alitatii a"ordat !a parte al managementului de

  pro!es !onsta +n sta"ilirea unui !adru reglementat determinat de !ara!teristi!ilesale* respe!ti ;

  . de#nirea si plani#!area !on!eptiei sistemului de management al !alitatii.

  . de#nirea o"ie!tielor legate de !alitate si politi!a de !alitate +n domeniulspe!i#! #rmei.

  . sta"ilirea+ntregii game de produse si seri!ii.

  . !rearea pro!edurilor o"ligatorii legate de apli!area sistemului de managemental !alitatii

  Managementul sar!inilor

  0n a"ordarea !omple)a a !on!eptului se identi#!a a!ele a!tiuni !are asigurasu!!esul +n o"tinerea rezultatelor s!ontate priind realizarea indiiduala a tintelor

  de !atre #e!are anga(at +n !orelare !u o"ie!tiele generale ale unei #rme!omer!iale* e,e!tuarea a!tiunilor de training !orespunzator !erintelor unui

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  9/35

  management per,ormant* ealuarea periodi!a a rezultatelor indiiduale* pre!umsi realizarea unei monitorizari permanente a derularii sar!inilor initial sta"ilite siadaptate periodi! +n ,un!tie de rezultatele o"tinute +n urma pro!esului de ,eed"a!7 o"tinut.

  Un "un management al sar!inilor se poate o"tine numai !u respe!tarea unorprin!ipii !are puse +n apli!are eita a!tiunile neprogramate minutios* repe!tia!ele a!tiuni la !are timpul alo!at se situeaza su" !el minim admisi"il. 0n ,apt seprodu!e o s!adere a per,ormantei* rezultatele se situeaza su" nielul asteptariloriar o a!tiune !u adearat "una deine inade!ata pentru #m iar !on!luziilerezultate pot # din !ategoria !elor negatie. A!tiunea este pierduta* resurseleumane si materiale sunt risipite iar toate a!estea !ondu! la un managementde,e!tuos al sar!inilor.

  6eterminarea !ore!ta a per,ormantei tine !ont de !riteriile indiiduale alesar!inilor sta"ilite pentru #e!are anga(at* indi,erent de rolul a!estuia +n !adrulorganizatiei si deine un element!eie +n #e!are departament si su!ursala a#rmei* !are ia +n !onsiderare !u prioritate e#!ienta mun!ii +n atingerea tintelor pe!ategoriile de segmente de !lienti. A!est lu!ru nu este important numai dinpun!tul de edere al !ontrollingului* al ealuarii per,ormantei* deoare!edeterminarea per,ormantei sar!inilor este at/t un important instrument demanagement si de !omuni!are* !/t si unul !are !ontri"uie la realizarea unui "un

  training +n #rm* proenind din strategia si politi!ile a!esteia si !are poate deeniun element esential +n apli!area mi(loa!elor de motiare indiiduala.

  Managementul sar!inilor o,era posi"ilitatea de#nirii si implementarii unui sistempersonalizat de indi!atori si de determinare a per,ormantei* in!lusi reproie!tareasistemului IT +n urma auditarii a!tiitatilor si sar!inilor sta"ilite initial.

  Managementul e#!ient al in,ormatiei si !unostintelor +n !adrul unei #rme

  !omer!iale tratata !a ori!are organizatie este una dintre !ele mai mari proo!ari+n iata #e!arei so!ietati !omer!iale. Implementarea a"ordarii managementuluisar!inilor este esentiala mai ales +n situatia a!elor organizatii unde e)ista o!antitate mare de in,ormatii ne!esare +n !adrul pro!eselor de serire al !lientilor

  +n !onditii de e#!ienta ridi!ata* pre!um si a!olo unde #rma doreste sa stru!turezeapli!atiile in,ormati!e de !are dispune ast,el +n!/t /nzarile de produse si seri!iispe!i#!e sa #e realizate de !atre toti anga(atii indi,erent de pozitia o!upata sisar!inile generale sta"ilite prin #sa postului.

  Un management modern al sar!inilor este stru!turat pe trei niele* si anume ;

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  10/35

  . Managementul "azat pe strategia #rmei

  Reprezinta a!ea !ategorie de management !are ia +n !onsiderare !omple)itatea,a!torilor !are a!tioneaza +n mediul !on!urential intern si e)tern* o"ie!tiele tintde atins +ntro perspe!ti de timp de o"i!ei 1? ani !alendaristi!i* proie!te ale!aror #nalizare stau la "aza iitoarelor metodologii* norme* manuale* instru!tiunide lu!ru*et!. 3e iau +n !onsiderare ,a!torii #nan!iari pre!um gradul de!apitalizare* resursele prognozate a # la dispozitia #rmei* nielul dotarilor sigradul de modernizare al logisti!ii din dotare* inestitiile anuale !e urmeaza a #e,e!tuate pentru !resterea produ!tiitatii mun!ii si a gradului de automatizare aoperatiunilor* ne!esarul de training al personalului* eentualele restru!turarine!esare a # e,e!tuate

  . Managementul ta!ti! pentru apli!area strategiei adoptate

  3trategia nu se poate realiza ,ara o serie de ta!ti!i spe!i#!e si adaptate pentru a# apli!ate +n diersele !ategorii de a!tiitati pe !are #rma doreste sa le dezolte

  +n o"tinerea per,ormantelor sta"ilite. Asa !um strategia #rmei este stru!turata pe!apitole importante si de esenta* ta!ti!ile sunt !ele !are pun +n pra!ti!ao"ie!tiele generale. 6e alt,el $lanul de implementare al strategiei reprezinta oa"ordare !omple)a si !ompleta a ta!ti!ilor !e se ela"oreaza +n o"tinerea

  per,ormantelor.

  . Managementul operatiunilor

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  11/35

  A!easta !ategorie de management se organizeaza pe "aza programelor dea!tiitate rezultate din regulamentul de organizare si ,un!tionare al #rmei* !uluarea +n !onsiderare a tuturor a!tiitatilor !e se realizeaza +n !adrul unei #rme!omer!iale* at/t la nielul !entralei* unde se !on!entreaza a!tiitatile !entralizate< !onta"ilitate* (uridi!* et!. = ale #rmei !/t si la nielul #e!arei su!ursale din !arul

  retelei de unitati a #rmei.

  0n a!est !onte)t* managementul sar!inilor se poate realiza prin urmatoareleaspe!te !alitatie;

  . Analiza diagnosti! e,e!tuat de #e!are anga(at +n !adrul e!ipei pe "aza unuimanagement !orespunzator politi!ilor de /nzare

  . Asigurarea unui suport +n !rearea unui !atalog !omplet !u produsele si seri!iile#rmei si +ndeose"i a !elor nou lansate pe piata de !atre departamentelespe!ializate pe segmentele tint de !lienti.

  . ela"orarea si implementarea unor a!tiuni de implementare a tipului de suport IT!el mai ade!at si proie!tarea unor !riterii !/t mai pre!ise +n ealuarea simotiarea anga(atilor.

  0n e!onomia timpului alo!at realizarii e#!iente a sar!inilor* administrarea sipregatirea do!umentelor reprezinta o a!tiitate !e impli!a un e,ort din !e +n !emai mare pentru anga(ati* !u e,e!te asupra redu!erii per,ormantei a!tiitatiiadu!atoare de enituri #rmei. Este or"a de pro!esul de gestionare traditionala ado!umentelor* !are* +n a,ara ,aptului !a ne!esita timp* o!upa si din pun!t deedere #zi! din !e +n !e mai mult spatiu. Este o pro"lema reala !are tine at/t dedomeniul legislati !/t si al dezoltarii insu#!iente a mi(loa!elor ele!troni!e de

  ariare al do!umentelor. 0n plus* prin standardizarea dimensiunilor spatiuluine!esar desa,asurarii a!tiitatii +n !adrul unei su!ursale* pre!um si !ontinua!restere a !iriilor* a!easta situatie deine o pro"lema din !e +n !e mai a!uta.Managementul sar!inilor a tre"ui sa tina seama si de a!este realitati.$er,ormanta nu se poate o"tine de!/t +n !onditii de asigurare a unui am"ientprimitor pentru !lient si e#!ient pentru anga(atul "an!ii.

  Implementarea* +nnoirea si e)tinderea sistemelor de ariare ele!troni!a ado!umentelor ne!esita +n general e,orturi su"stantiale din partea*organizatiilor*

  at/t +n !eea !e prieste perioada ne!esara* !/t si resursele utilizate. A/nd +n

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  12/35

  edere !omple)itatea* olumul si managementul a,erent s!im"arii* ,a!torul deris! este deose"it de ridi!at si ne!esit a!tiuni spe!i#!e de realizat.

  Noul manager a tre"ui sa sta"ileas!a o"ie!tie !lare si pre!ise ale !aror !alitatisa #e a)ate* +n prin!ipal pe;

  . 3pe!i#!itate* respe!ti sa #e "ine pre!izat ast,el +n!/t a!esta sa #e usor de atins!omparati !u un o"ie!ti e)primat ag sau !u !ara!ter adit general. Uno"ie!ti !lar si pre!is e)primat* +ndeose"i su" ,orma !antitatia se re,era laa!tiuni !on!rete iar rezultatul din pun!t de edere al per,ormantei este pe deplinrealiza"il.

  . 2uanti#!a"il* !eea !e permite a # un o"ie!ti m/sura"il iar a!easta !erinta apermite managerului sa ealueze periodi! starea de progres* stagnare sau regresa pro!esului de /nzari pentru un produs sau seri!iu la !are sau sta"ilit tinte de/nzari. Este o metoda de a da posi"ilitatea luarii unor masuri !ore!tie #e denatur organizatori!a* de realo!are a ,ortelor de /nzare* de s!im"are a politi!iide a"ordare a !lientelei +n ,un!tie de spe!i#!ul segmentului tinta de !lienti izatde produsul o,erit* et!.

  . Realiza"il* at/t din pun!t de edere !antitati dar si !alitati. Mangerul este !el!are sesizeaza da!a tinta de /nzari sta"ilita !a o"ie!ti general pentru unprodus poate # atinsa sau are !ara!ter de oportunism. 6in pra!ti! si studiilee,e!tuate rezulta !a la unele #rme !omer!iale se sta"iles! tinte greu de atins. 6arpentru !a anga(atii sa nu #e !riti!ati pentru neatingerea tintelor de /nzari larespe!tiele produse si seri!ii pro!edeaza la a deeni propriii !lienti ai #rmeipentru respe!tiul produs !are +ntro anumita etap este neanda"il. 6esigur*anga(atii si managerii de su!ursale !ontinua a!tiunile de promoare a produselor!iar neanda"ile +n speranta ! or reusi sa %&%!&'( !oninga anumiti !lienti@traditionalisti@ de a a!izitiona si ast,el de produse. 6e remar!at ! ast,el de

  situatii nu sunt ,oarte rare mai ales la #rmele !omer!iale !are lanseaza deseoriproduse ale unor so!ietati !omer!iale mem"re ale grupului din !are ,a! parte. Unlu!ru este !ert. E,orturile pe linie de mar7eting sunt ne!esare a # intensampli#!ate +n ast,el de situatii. $rodusele #rmei se adreseaza at/t anga(atilor !/tsi !lientilor sau potentialilor !lienti ai #rmei. A +nt/lni +nsa situatii de genul +n !aremarea ma(oritate a !umparatorilor produselor unei #me sunt proprii anga(ati saumanagerii #rmei demonstreaza ! piata nu este +n!a pregatita pentru a asimilaast,el de produse sau seri!ii.

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  13/35

  .Reprezentatiitate si originalitate. 5"ie!tiele sta"ilite tre"uie sa respe!te"randul #rmei si sa o,ere @!ea@ +n plus ,ata de alte produse similare e)istente pepiata. Nu putine sunt #rmele !omer!iale !are lanseaza produse da!a nu identi!ema!ar asemanatoare !elor o,erite de !elelalte. $rin!ipalul s!op al a!estor!ategorii de a!tiuni este a!ela de asi mentine !lientii e)istenti !u o,erte la ,el de

  atra!tie sau !iar usor +m"unatatite* similare din pun!t de edere al ,a!ilitatilor

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  14/35

  Managementul de per,ormanta este +n !ele din urma o stiinta a managerilor !areau responsa"ilitati +n di,eritele domenii de a!tiitate ale #rmei si al !aror e,ort!on!ertat are !a e,e!t o"tinerea per,ormantei la nielul sta"ilit. $er,ormanta se

  o"tine printrun !umul de randamente o"tinute de managerii #rmei* !area!tieaza pe di,eritele trepte organizatori!e "ine/nteles +mpreuna !u e!ipele deanga(ati pe !are le !oordoneaza.

  Nu e)ista o reteta dinainte sta"ilita pentru un adearat management deper,ormanta. Liniile dire!toare ale strategiei si politi!ile !omer!iale aledepartamentelor 2entralei #rmei apli!ate riguros si pro,esionist la nielul reteleide su!ursale !onstituie "aza per,ormantei.

  Fie!are stru!tura organizatori!a +si sta"ileste propria ta!ti!a si alege !ele maipotriite !anale de distri"utie a produselor si seri!iilor #rmei pentru !aa!tiitatea de /nzare sa #e e#!ienta si sa realizeze per,ormanta la nielulsoli!itat de eriga imediat superioara. A"ordarea sistemi!a a politi!ilor!omer!iale stru!tureaza pe erti!ala dar si pe orizontala modul si gradul deimpli!are al #e!arei stru!turi organizatori!e +n realizarea o"ie!tielor tinta.

  0n a"ordarea sistemi!a a managementului de per,ormanta tre"uie sa tinemseama de noile !onditii +n !are se des,asoara a!tiitatea #rmelor !omer!iale dinRom/nia* si anume;

  . Adaptarea permanenta la !onditiile !on!urentiale din !e +n !e mai diersi#!atesi !omple)e !are ridi! pro"leme noi at/t din pun!t de edere logisti!* algestionarii resurselor #nan!iare at/t !a elemente de pasi !/t si !a elemente dea!ti. Managementul a!tielor si pasielor #rmei reprezinta un element !eie prin!are se pot o"tine per,ormante deose"it de ridi!ate* rezultate medii dar si

  nonper,ormante* !u e,e!te dire!te asupra indi!atorilor de li!iditate* sola"ilitate*et! al unei #rme !omer!iale a !arei a!tiitate este auditata de e)perti +ndomeniu. Toate a!estea se pot realiza de di,erite #rme !omer!iale +n a!eeasiperioad de timp analizata si !u apro)imati a!eleasi resurse umane si materialeaute la dispozitie. 2eea !e le di,era +n o"tinerea de per,ormante di,erite este!alitatea managementului si !apa!itatea a!estuia de a se adapta rapid lamodi#!arile si !erintele pietii. $ot apare situatii +n !are managementul mai multor#rme !omer!iale iau a!elasi tip de masuri sau identi#!a solutii similare de!ore!tie +n stru!turile lor organizatori!e sau +n multiplele a!tiitati spe!i#!e iarrezultatele a!etora pot # !omplet di,erite. 6in nou reenim la !alitatea

  managementului si per,ormanta a!estuia.

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  15/35

  . A"ordarea sistemi!a a managementului per,ormant +n !adrul unei #rme!omer!iale are la "aza doua analize !are se !ompleteaza una pe !ealalta* sianume; o a"ordare din e)terior re,eritoare la eolutiile pietei !on!urentiale !e pot

  adu!e per,ormanta si !ompetitiitate si una din interiorul #rmei re,eritoare lapoliti!ile !omer!iale de !ontinuare si !restere a per,ormantelor #e prin utilizareamai "una a ,ortei de mun!a* #e prin noi produse si seri!ii soli!itate pe piata*

  +m"unatatirea per,ormantelor in,ormati!e* alo!area de ,onduri suplimentarepentru re!lama si pu"li!itate*a!izitia de noi e!ipamente !are sa o,ere o mai"una !alitate si e#!ienta distri"utiei de produse si seri!ii* et!.

  2resterea ris!urilor operationale si +n general a tuturor !ategoriilor de ris!uriaso!iate a!tiitatii #rmei* in!lusi !el priind in,ra!tionalitatea din interiorul sau

  e)teriorul unitatilor su"ordonate.

  Imo"ilizarile de ,onduri #e +n moneda nationala #e +n alte monede saurandamentele mi!i o"tinute la e)!edentul din anumite perioade de timp din!adrul uneia sau mai multor luni !alendaristi!e.

  0ntro lume a s!im"arilor e!onomi!e rapide* a eolutiei de multe ori impreizi"ile

  a pietei #nan!iare internationale* a !resterii spe!ta!uloase a preturilor la gazelenaturale sau a "arilului de petrol* a e)tinderii pe zi !e tre!e a !rizei !rediteloripote!are* +nasprirea !onditiilor de a!ordare a !reditelor la nielul "an!ilor!omer!iale si +n !onse!inta inregistrarea unor mis!ari pe piata #nan!iaraneasteptate* o"tinerea per,ormantei este !u at/t mai di#!ila. A!easta depinde din!e +n !e mai mult de e)perienta managerilor si pro,esionalismul a!estora. 0na!este !onditii resursa !ea mai importanta +n a"ordarea unor politi!i !omer!ialeper,ormante o reprezinta managerul* indi,erent de pozitia o!upata +n sistemulunei #rme !omer!iale.

  . Masurarea per,ormantelor reprezinta o pro"lema a!tuala pentru #e!areorganizatie pentru a !unoaste gradul de impli!are si de !unoastere a eolutieie!onomi!e interne si internationale. 3e impune +n etapa a!tuala o !restere ae)igentei +n ealuarea si responsa"ilizarea personalului anga(at* indi,erent delo!ul de mun!a.

  . Timpul a +nsemnat si a !ontinua sa reprezinte pro#t sau pierdere. Este desu"liniat ,aptul !a timpul poate lu!ra +n "ene#!iul !lientului sau al #rmei dar are

  si !apa!itatea de a lu!ra +mpotria !elor doi (u!atori. 5 #rm ,ara !lienti nu poate# o adearata #rm de!/t +n situatia +n !are se apli!a !ele mai moderne mi(loa!e

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  16/35

  de lu!ru !u !lientii prin utilizarea e!ipamentelor ele!troni!e.!are pot a!tia&48&4. 3a nu uitam !a marea parte a !lientilor sunt din !ategoria !elor@traditionalisti@* respe!ti a!ei !lienti !are se prezinta* uneori din motiepersonale* la #rm.

  . Asistam +n prezent la o dezoltare in,ormationala* in!luz/nd internetul !a mi(lo!de in,ormare !are presupune o modi#!are de esent !omportamental.2unoasterea +nseamna !onstientizare iar un management !u adearatper,ormant tre"uie sasi adapteze resursele umane pe !are le are la dispozitie +n!adrul unui pro!es de training sustinut si e#!ient.

  . 5 a"ordare sistemi!a a politi!ilor !omer!iale +n !adrul unui management

  per,ormant nu +nseamna numai o dezoltare piramidala a stru!turiiorganizatori!e !i si una pe orizontala* stimulatia la nielul #e!arei su!ursale dinreteaua unei #rme !omer!iale.

  . Nu +n ultimul r/nd o a"ordare modern si pragmati!a a managementuluiper,ormant tre"uie sa tina seama de e,e!tele glo"alizarii a!tiitatii e!onomi!e +n!onditiile +n !are elemente ale sistemului se inter!onditioneaz re!ipro! din !e +n!e mai puterni!.

  Elementele de o"tinere a managementului per,ormant !onstau +n prin!ipal +napli!area unor prin!ipii si !erinte esentiale. 6intre !onditiile e)istentiale se potenumera;

  . Valoarea adaugata tre"uie sa stea la "aza ealuarii personalului* a nielului desalarizare si a!ordarii de stimulente. Indi!atorii de per,ormanta sunt !ei !aresintetizeza !el mai "ine per,ormanta indiiduala sau a e!ipei din pun!t de

  edere al !alitatii managementului

  . Utilizarea unor p/rgii de stimulare a personalului +n ,un!tie de per,ormanteleo"tinute* +ndeose"i +n domeniul /nzarilor reprezinta un ,a!tor de !restere aper,ormantei +n a!tiitatea pro,esionala. 3tudiul !on!urentei si +n!rederea +nputerea "randului #rmei !omer!iale reprezinta de asemenea ,a!tori importanti +no"tinerea de rezultate de !atre #e!are anga(at al #rmei si re-e!ta o !alitatesuperioara a managementului.

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  17/35

  . Liderii #rmelor !omer!iale !u potential #nan!iar si uman se !on,runta !unumeroase proo!ari determinate de dinami!a si s!im"arile pro,unde !are se

  +nregistreaza !u o iteza deose"it de ridi!ata +n toate domeiile de a!tiititate.Este ne!esara o alt,el de a"ordare @a politi!ilor !omer!iale pentru a o"tine unmanagement per,ormant* o modi#!are a strategiilor !are sa se limiteze la

  perioade mai s!urte de timp si sa se adapteze usor la multiplele proo!ari. 0nsituatii de in!ertitudine si insta"ilitate #nan!iara at/t pe plan intern !/t siinternational a ela"ora strategii pe termen lung poate reprezenta de multe ori orisipa de resurse* +ndeose"i din !ategoria !elor umane.

  Managementul timpului si al relatiilor interpersonale

  Timpul reprezinta !ea mai utila resursa da!a este utilizata e#!ient si !udis!ernam/nt.Timpul este ireersi"il si de a!eea este "ine sa #e ,olosit !/t mai

  (udi!ios si dupa niste reguli ,oarte e)a!te !are +si au rolul lor riguros +n notiunealarga de management.

  Utilizat +n !adrul a!estei notiuni destul de pretentioasa* regulile de utilizare atimpului sunt urmatoarele ;

  . $lani#!area

  Fie!are dintre zile* in!lusi zilele de sar"atori legale +si au propriile sar!ini !are

  pot # din !ategoria !elor de seri!iu sau de alta natura pre!um timpul alo!at,amiliei* distra!tiei* le!turarii unei !arti* et!. Fie!are !ategorie +si are rostul sau +ne!onomia timpului.

  2el mai important este +nsa sa stii a plani#!a timpul pentru !a lu!rurile nu se ,a!+nt/mplator si toate se des,asoara* !iar da!a ne pla!e sau nu dupa niste reguluisi mai ales prioritati. $entru !ei mai multi timpul este insu#!ient #e !a dores! sarealizeze mult +ntrun timp s!urt* #e nu au ra"darea ne!esara pentru a par!urgetoate etapele +n realizarea unei lu!rari* #e sunt super#!iali si alo! timp

  insu#!ient pentru numeroase a!tiitati din !ategoria !elor pro,esionale sau ,a!parte din !ele a,erente timpului li"er.

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  18/35

  $entru !a managementul timpului dedi!at seri!iului este !el mai important at/tdin pun!t de edere al per,ormantei !/t si al satis,a!tiei unei mun!i "inerealizate* plani#!area presupune +nto!mirea unei liste de prioritati. Agenda de

  lu!ru este un "un a(utor +n plani#!area timpului si te a(uta sa nu se +nregistrezesuprapuneri de +nt/lniri de lu!ru !u sedinte +n !adrul unor proie!te* a!tiuni* et!.Managementul timpului +n!epe +ntotdeauna !u pun!tualitatea indi,erent dea!tiitatile s!adente.

  . 3ta"ilirea prioritatilor

  Nu este usor !a timpul sa #e plani#!at +n ,un!tie de prioritati. 6esigur un !riteriu+n sta"ilirea prioritatilor ar # !a lu!rarile !ele mai grele sa #e e,e!tuate +n primulr/nd. Interin +nsa pe masura !e timpul tre!e o serie de ,a!tori pertu"atoria"solut inerenti +n utilizarea timpului. A!easta se +nt/mpla pentru !a lu!rezi +ntroorganizatie +mpreuna !u e!ipa din !are ,a!i parte si nu este usor sa nu tratezi !useriozitate #e!are soli!itare pentru !a de !ele mai multe ori +n ast,el de situatiitimpul se poate +ntoar!e impotria ta. Esential este de a rezola !/t mai rapidsar!inile urgente si apoi sa a gasi timpul ne!esar si pentru realizarea sar!inilorimportante* indi,erent da!a orele de mun!a se mai prelunges!.Timpul tre!e ,oarte

  repede iar sar!inile neplani#!ate interin destul de des pe par!ursul unei zile. Las,/rsitul programului de lu!ru un "un manager simte satis,a!tia mun!ii sale!on!retizata +n rezultatele o"tinute* la termen si de !alitate.

  . Masurarea progresului

  2iar da!a de !ele mai multe ori pare imposi"ila !uanti#!area rezultatelor +n,un!tie de timpul alo!at #e!arei a!tiitati e)ista momente !/nd o pauzareprezinta un ,el de premiu* un tele,on dat !elor dragi de asemenea si timpuldeine ast,el mai usor de suportat. Este ,oarte "ine !unos!ut !a +n !adrul unei#rme !omer!iale timpul este un ,a!tor de stress si tre"uie sa lu!rezi +n ast,el de!onditii. 0n unitatile #rmei intr dierse !ategorii de !lienti !u grade di,erite de!ultura* !u mai multa sau mai putina ra"dare +n rezolarea proplemelor +n relatia!u #rma. Managementul timpului alo!at a!estor !lienti presupune !alitati de "un

  psiolog pentru !a persoana din ,ata personalului sa #e multumita at/t deseri!iile soli!itate !/t mai ales de pro"lemele ipoteti!e pe !are le are si la !are

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  19/35

  asteapta un raspuns !ompetent. Nu este ,oarte di#!il da!a anga(atul #rmei!unoaste !odul de !onduita* se asteapta la soli!itari ale !lientilor !are de reguladein rutina. Re!lamatiile ,a! si ele parte din regula mun!ii dar !u !/t sunt maiputine !u at/t progresul +n adaptarea la mun!a !u stress este mai mare.

  . Re,uzul politi!os

  0n #e!are zi apar sar!ini neplani,+!ate !are rapes! din timpul de(a plani#!at siprioritizat. 3unt mem"ri de ,amilie !are au neoie de a(utor dar si prieteni !areapeleaza la a(utor. Un "un management al timpului +nseamna si a sele!ta dintrea!este sar!ini suplimentare numai pe a!elea !are sunt a"solute urgente. 3ar!inilede seri!iu plani#!ate nu pot # anulate si ni!i ma!ar am/nate de!/t* "ine/nteles

  +n situatii de urgenta. 6e a!eea un "un management al timpului se poate realizasi prin stiinta de a re,uza sau am/na anumite soli!itari !are nu sunt de ma)imaurgenta +n e!onomia timpului. Am/narea unor sar!ini de(a plani#!ate +nseamna#e a renunta la e)e!utarea a!esteia !eea !e nu ar # delo! "ine pentruorganizatie* #e a adopta o atitudine de a te !ompla!e +n a tot am/na lu!rarile !ue,e!te negatie asupra per,ormantei propriei persoane !are a # per!eputa lanielul organizatiei !a o persoana ne!ompati"ila !u responsa"ilitatile a!ordate.

  . 6elegarea de sar!ini

  Este o metoda moderna de lu!ru +n e!ipa #e !a este or"a de un proie!t #e derealizarea unei sar!ini de seri!iu. 3unt des +nt/lnite situatiile +n !are managerulare de rezolat simultan mai multe pro"leme sau nielul de !ompetenta pentruanumite !eltuieli sunt +n !ompetenta e)!lusia a a!estuia. 6elegarea de sar!ini

  este metoda !are poate elimina +nregistrarea de eenimente nedorite +natingerea o"ie!tielor plani#!ate. E)ista +n !adrul organizatiei la niel desu!ursala sau department din 2entrala #rmei persoane !are pot rezola sar!inisimultan !u a!tiunile managerului sau +n lo!ul a!estuia. $rin!ipala pro"lema o!onstituie a"ilitatea managerului de a ,orma pro,esional a!ea persoana sau !iarmai multe !are sa #e !ompetente sar!inilor alo!ate prin delegare la ,el de "ine !asi managerul. Un "un manager nu pastreaza in,ormatiile si planul de a!tiitatenumai pentru el +ntru!/t pentru organizatie a!esta poate deeni o piedi!a +nsituatia +n !are din di,erite motie prezenta a!estuia la seri!iu nu este posi"iliar s!adenta rezolarii unei pro"leme este !iar +n a!ea zi. 6elegarea de sar!inieste o !omponenta esentiala +n realizarea unui management per,ormant +n !adrula!tiitatii +n e!ipa.

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  20/35

  . Utilizarea mesa(elor transmise sau primite prin email

  A tre!ut de mult remea !/nd mesa(ele se transmiteau prin posta sau alte ,orme!ostisitoare de !omuni!are. 6esigur* a!estea +si au importanta lor +n anumitesituatii dar pentru rezolarea rapida a unor pro"leme !urente at/t managerii !/tsi anga(atii* indi,erent de nielul +n !are se situeaza +n organigrama #rmei*utilizeaza mesa(ele transmise prin email. Aanta(ele sunt eidente* +ntru!/t sunt!u mult mai putin !ostisitoare* se pot transmite simultan la ze!i de persoane iar*rapiditatea transmiterii si primirea raspunsurilor este deose"it de e#!ienta. 6emulte ori un manager este soli!itat +n rezolarea +ntro perioada s!urta de timp a

  unei situatii sau +n o"tinerea unor in,ormatii !are se regases! numai la unitatiledin teritoriu ale "an!ii. Mesa(ul prin email reprezinta o solutie de rezolare +ntimp util a pro"lemei. 6a!a se doreste !a la a!ea in,ormatie sa #e limitat a!!esul

  +ntru!/t are !ara!ter !on#dential atun!i solutia este !riptarea mesa(eriei. Este unelement de siguranta !are asigura !a in,ormatia nu a # utilizata de!/t de !el!aruia +i este adresata dire!t.

  . 5rganizarea alo!arii timpului

  5ri!are manager* indi,erent de !alitatile sale si rezistenta la e,ort intele!tualtre"uie sa #e !onstient !a e#!ienta mun!ii depinde +n mare masura si de stiintaalo!arii timpului +n realizarea sar!inilor de seri!iu. 2iar si !onditiile de stres +n!are lu!reaza zi de zi in +n spri(inul a!estei a#rmatii. Este !u adearat important!a o pauza de !a,ea sau pentru a !onsuma un paar !u apa ori a s!im"a !/tea!uinte !u un !oleg reprezinta o metoda de rela)are si !restere a e#!ienteimun!ii. 3untem presati de timp pentru a realiza !/t mai multe din sar!inile

  primate iar tele,onul superiorului +n!epe sa sune !u !el putin ? de minute+nainte de termenul limita pentru realizarea sar!inii. Respe!tarea termenului esteo !onditie esentiala dar si organizarea timpului este la ,el de importanta. 0nplani#!area timpului este ne!esara luarea unei mar(e* de timp !are sa #e alo!ata#e pentru o mi!a rela)are #e pentru rezolarea unor situatii nepreazute si !arepot apare de la un moment la altul. Fie!are manger !onsidera !a mun!a lui este!ea mai importanta si de a!eea sunt situatii +n !are ni!i ma!ar nu +si +ntrea"a!olegul da!a are sau nu timp si pentru un eentual a(utor +n rezolarea proprieipro"leme. 0n a!este situatii solutiile pot # de natura delegarii de sar!ini !atre unalt !oleg #e de a utiliza a!ea mar(a de timp alo!ata pentru situatii nepreazute +n

  situatia +n !are managerul este dintro !ategorie superioara si a!!ept numairezolarea a!esteia de !atre anga(atul su"ordonat.

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  21/35

  $arametrii de !ara!terizare si ,a!torii de in-uenta ai agentului timpului

  $ra!ti!a a demonstrat !a !eea !e este ala"il pentru o su!ursala a #rmei nu esteala"ila pentru alta* iar !eea !e este ala"il pentru o su!ursala nu se poate apli!a

  +ntrun department din !adrul 2entralei #rmei. 6e aemenea* !eea !e este ala"ilastazi nu mai este ala"il m/ine. $entru analiza si !ompararea a!tiitatiidi,eritelor tipuri de organizatori!e* se utilizeaza parametrii de !ara!terizare* !are

  +n esenta sunt urmatorii;

  spe!ializarea +mpartirea sar!inilor si operatiilor pe di,erite posturi.

  standardizarea regulile si pro!edurile de rulare a a!tiitatilor organizatiei.

  !entralizarea o a!tiitate !are determina eliminarea unor sar!ini la nielulsu!ursalelor pentru a le permite alo!area de timp suplimentar pentru realizareaa!tiunilor de /nzari sau e#!ienta +n pro!esul operational.

  auditul si !ontrolul modul de urmarire al realizarii sar!inilor potriitpreederilor legale si +n !on,ormitate !u reglementarile legale pre!um si anormelor si pro!edurilor interne de lu!ru ale unei unitati din reteaua teritorialasau a unor departamente din !entrala #rmei.

  organizarea sistemului in,ormational prin !are se elimina in,ormatiie dea!eeasi natura soli!itate de di,erite erigi organizatori!e ale #rmei. 6a!a sistemul

  in,ormational nu este rationalizat si optimizat se poate a(unge la situatia +n !aretimpul alo!at raportarilor unor dierse in,ormatii sa #e superior !elui alo!at/nzarilor de produse si seri!ii. Este o pra!ti!a pagu"oasa pentru o #rm de asiutiliza !ea mai importanta resursa !ea umana +n o"tinerea de in,ormari !are de!ele mai multe ori #e nu sunt ne!esare #e au mai ,ost soli!itate si de !atre alteerigi organizatori!e. $ro#tul se o"tine din rezultatele /nzarilor realizate dire!t la#rm sau !a urmare a izitelor e,e!tuate la di,erite !ategorii de !lienti.

  Managementul se a-a +n interdependenta dire!ta !u e#!ienta stru!turilororganizatori!e ale unei #rme !omer!iale. 6e a!eea* +mplinirea sar!inilor

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  22/35

  indiiduale si gradul de o!upare al timpului de mun!a reprezinta elemente !eie+n o"tinerea per,ormantei sta"ilite. Un "un manager tre"uie sa !unoas!a +ndetaliu aptitudinile si atitudinile anga(atilor su"ordonati. Nu este ne!esara o!unoastere detaliata a pro"lemelor personale ale #e!arui salariat* desi a!estaspe!t are importanta sa +n a!tiitatea e!ipei.

  Tre"uie !a managerul sa apli!e arta utilizarii omului potriit la lo!ul potriit.A!est deziterat se poate realiza pe "aza relatiilor interpersonale !e se sta"iles! +ntimp +ntre manager si anga(ati.Fie!are dintre noi aem !alitati si de,e!te pentru!are nimeni nu este per,e!t. Rolul managerului este de a ma)imiza per,ormantelee!ipei prin determinarea !alitatilor #e!arui anga(at si utilizarea a!estora +npro!esul mun!ii. Un manager poate aea la dispozitie un !ole!ti "un darrezultatele sa nu #e !ele pre!onizate datorita utilizarii mai putin e#!ientea!alitatilor si pun!telelor ,orte a anga(atilor.

  Importanta stru!turii ,ormale +n per,ormantele organizatiei este data de,un!tiile +ndeplinite* respe!ti;

  ,un!tii de legitimare a puterii

  ,un!tii de integrare a puterii so!iale

  3e o"sera "ine e,e!tele negatie +n !azul unei stru!turi ne!orespunzatoare;de!izii insu#!ient ,undamentate* insatis,a!tia pesonalului* lipsa de e#!a!itatedatorita su"/n!r!arii !u sar!ini a personalului* lipsa de rea!tie* !resterea!osturilor* et!.

  Este ne!esara o rede,+nire a pro!eselor +n !adrul stru!turii organizatiei prin;

  . Reproie!tarea postului !are are +n edere o +m"unatatire a !ontinutului a!estuiape "aza unei analize !riti!e a per,ormantelor proaste si a !auzelor a!estora.

  . Rotatia posturilor !e presupune mutarea indiizilor dupa un post pe altul* pentrua !reste gradul de interes si motiare.

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  23/35

  . 2resterea per,ormantei postului !are presupune !resterea numarului si arietatiisar!inilor !ompetentelor si responsa"ilitatilor in!luse +n post.

  A!este rede#niri impli!a si o noua a"ordare a relatiilor interpersonale +n !adrulmanagementului prin proie!t si a managementului produsului si seri!iului"an!ar o,erit !lientului.

  0n !adrul relatiilor interpersonale un rol important +i au +ndeose"i a!tiuni de genul;

  . Utilizarii unor mi(loa!e ade!ate de stimulare a personalului. A!easta +nseamnaa!ordarea unor stimulente sim"oli!e pentru +ntreg !ole!tiul su!ursalei sau

  departamentului. 3unt !eltuieli mi!i ,a!ute de organizatie !u e,e!te mari. A #eidentiat +n ,ata altor manageri reprezinta un "un prile( pentru managementulsuperior al #rmei de a demonstra tuturor !a tintele sta"ilite se pot realiza.0nlaturarea pesimismului anumitor manageri !are din start a#rma !a respe!tieletinte #e sunt de neatins #e nu au ,ost !ore!t repartizate. Este ,oarte adearat !apoti a(unge +n /r,ul piramidei per,ormantei !u mare greutate dar si mai greueste sa te mentii +n a!ea pozitie de(a o!upata +ntru!/t esti tratat !a mi(lo! dere,erinta iar !ei !are nu reuses! au doua alternatie; #e +si +m"unatates!managementul sau s!im"a e!ipa #e parases! organizatia. Nu pot e)ista!ompromisuri de natura s!uzelor priind amplasarea zonala a su!ursalei* sla"a

  pregatire a personalului* et!. pentru !a a!estea depind numai de !alitateamanagementului.

  . 3timularea personalului depinde de modul +n !are anumiti ,a!tori sunt e#!ientutilizati. 3timularea se re,era +ndeose"i la; atri"uirea de resposa"ilitati mai marianumitor !ategorii de anga(ati ale !aror rezultate sunt peste medie: delegarea deautoritate: nielul salariului si al "onusurilor: stimularea anga(atului de a urmadi,erite ,orme de training pentru +m"unatatirea !unostintelor si !resteriiprodu!tiitatii mun!ii depuse: !rearea posi"ilitatii !a salariatul sasi ,ormeze un

  renume at/t la nielul su!ursalei !/t si la nielele superioare de organizaredatorit a"ilitatilor sale pro,esionale: asigurarea unui grad de siguranta al lo!uluide mun!a +n !onditiile respe!tarii pro!edurilor de lu!ru ale #rmei si atingeriitintelor plani#!ate: promoarea anga(atilor !u rezultate "une at/t +n !adrulsu!ursalei !/t si la alte niele organizatori!e:

  0n !adrul relatiilor interpersonale* responsa"ilitatea managerului !onsta +na!tiunile pe !are tre"uie sa le +ntreprinda +n !adrul a!tiitatii sale* respe!ti sao,ere;

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  24/35

  . Feed"a!7 +n !azul a!tiunilor anga(atilor su"ordonati

  . 3a laude si sa re!unoas!a meritele #e!aruia* atun!i !/nd este !azul

  . 3a asigure o dis!iplina a mun!ii !on,orm !odului de !onduita pro,esionala si aregulamentului de organizare si ,un!tionare

  . 3a a!orde instru!tiuni !lare si pre!ise +n situatiile +n !are pot aea lo!interpretari

  . 3a interieeze anga(atii si !lientii asupra !alitatii mun!ii si* respe!ti asupragradului de satis,a!tie pentru modul de serire al !lientilor. 6a!a sunt unelepro"leme +n !e prieste atitudinea anga(atului a!esta nu or # analizate +n !adrulintregului !ole!ti !i personal pentru !a masurile sa nui a,e!teze !omuni!areainterna !u !eilalti !olegi

  . 3a delege tas7uri si sa lanseze pro!eduri si proie!te

  . 3a as!ulte parerea !olegilor !iar da!a nu este +n !on,ormitate !u asteptarilesale

  . 3a !ompleteze dierse do!umente* s!risori* #se de ealuare a per,ormantelor

  . 3a realizeze prezentari de produse si seri!ii +ntrun !adru organizat pentru

  !lientii #rmei

  . sa plani#!e timpul si sa !ondu!a a!tiitatile de /nzari potriit tintelor sta"ilite

  . sa rezole pro"lemele si sa elimine !auzele nerezolarii ,aora"ile a a!estorapentru a o"tine o permanenta e#!ientizare a a!tiitatii

  . sa !onstruias!a e!ipe si sa !reeze un mediu propi!e de lu!ru

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  25/35

  Managerii ar putea !iar sa +si plani#!e !ate o or pe saptam/n pentru #e!aredintre anga(atii !are le raporteaza dire!t. Multe studii* e,e!tuate dea lungultimpului* au aratat !a un ,a!tor pentru motiarea anga(atilor +i reprezinta

  intera!tionarea pozitia !u superizorul. Un adearat manager programeaza+nt/lniri s!urte* de !ir!a un s,ert de or !are au !a s!op dezoltareaper,ormantelor. A le plani#!a si !iar a a#sa pe un !alendar undea +n "irou*stimuleaza anga(atii sa se pregateas!a pentru a!estea. 0n a!est ,el* "ene#!iile or# de am"ele parti.

  Ma(oritatea su"ordonatilor dores! sa +nete si sa +si +m"unatateas!aper,ormantele pro,esionale la lo!ul de mun!a. 5ri!are ar # motiele a!estora*respe!ti o"tinerea unei ,un!tii superioare +n !adrul su!ursalei* un alt lo! de

  mun! la o alta su!ursala de grad superior sau +n !adrul unui department din!entrala #rmei a # "ine apre!iata +n !adrul !omuni!arii interne si gestulmanagerului a # !u siguranta apre!iat !a si a(utorul a!ordat +n !on!retizareaa!tiunii intreprinse.

  6ialogul managerului !u anga(atii despre s!im"arile !are or intereni +ntroanumita perioada de timp +n !adrul organizatiei reprezinta un e)emplu de!omuni!are pentru atingerea o"ie!tielor pro,esionale.

  4.?. Modalitati de training al anga(atilor si utilizarii e#!iente a !omuni!arii interne

  2oordonarea este unirea e,orturilor +n toate dire!tiile ne!esare. $entru!oordonare sunt ne!esare o"ie!tie !lare si !uanti#!a"ile pentru a alo!aresursele ne!esare. 2oordonarea spe!ialistilor +n !adrul organizatiei presupunerealizarea unui training ade!at si a unei !omuni!ari interne e#!iente.2omuni!area +nseamna in,ormatie iar in,ormatia +nseamna ,ort. Anga(atii seasteapta !a managerul sa !unoas!a si sa !omuni!e o"ie!tiele e!ipei* o,erindule !/t mai multe in,ormatii despre eenimentele !are au lo! +n stru!turaorganizatiei. A!estia tre"uies! a # pregatiti +n primul r/nd la lo!ul de mun!aasupra modului de a"ordare al !lientului* asupra mi(loa!elor de !omuni!are +n!adrul unei izite e,e!tuate la !lientii #rmei* et!.

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  26/35

  Un personal !ali#!at si instruit poate ,a!e di,erenta dintre su!!es si rutina +ntroorganizatie. 2ei !are or su!!esul apeleaza +ntotdeauna la training.

  6estul de multe #rme !omer!iale* indeose"i !ele sla" !apitalizate sau a)atenumai pe anumite segmente ale a!tiitatii au o"tinut pro#turi s!azute din !auzalipsei de e#!ienta +n r/ndul anga(atilor sau a e)perientei insu#!iente amanagerilor. 6impotria* #rmele !omer!iale puterni! !apitalizate si !are dispunde ,onduri su#!ient de mari pentru pregatirea personalului siau !res!ut!onsidera"il pro#tul si au +nregistrat o mai "una organizare a anga(atilor numai +nurma unui pro!es riguros de ealuare a managerilor e)istenti si apli!area uneipoliti!i de promoare a personalului pe !riterii de !ompetente +n pozitiimanageriale* !are aeau !unostintele si a"ilitatile ne!esare !oordonarii a!tiitatii

  din domeniul spe!i#! #rmei.

  0n Rom/nia importanta trainingului a ,ost +nteleasa mai greu si sau pierdut nisteani numerosi. A!um se re!upereaza de!ala(ul ,ata de #rmele !omer!iale dinEuropa. 6ar !osturile sunt pe masura. 6upa !e au pierdut timp pretios datorita +nprin!ipal !osturilor a,erente unui training de !alitate at/t la lo!ul de mun!a* +n!entre de per,e!tionare proprii sau apartin/nd altor institutii spe!ializate din tarasi din strainatate* #rmele din Rom/nia au des!operit +n training o modalitate de a

  +m"unatati su"stantial !unostintele anga(atilor +n atingerea tintelor si de aea si

  !resteri puterni!e de produ!tiitate si impli!it de pro#ta"ilitate.

  In prezent marimea pietei este greu de determinat datorita !riteriilor di,eritedupa !are sau ,a!ut ealuarile* dar si ,aptul !a multe !ompanii nu siaueidentiat ,oarte !lar a!tiitatile de training. Intrarea pe piata a unor !ompanii deniel international are e,e!te +n momentul de ,ata asupra disparitiei multora dina!tualii (u!atori* in!apa"ili sa o,ere programele de instruire "une si traineri "inepregatiti.

  Firmele !omer!iale romanesti !onstientizeaza tot mai mult importanta unor ast,elde programe de instruire* !ererea este tot mai mare* dar si asteptarile. Manageriior !a +n s!im"ul unor preturi destul de ridi!ate sa primeas!a !ursuri depregatire e#!iente* !are sa adu!a apoi un plus de aloare pentru #rma.

  0n ultimii ani sa o"serat o sporire a presiunii pentru atragerea !andidatilor !uspe!ializari si !ompetente !ompati"ile !u !erintele Uniunii Europene. Este

  eidenta ne!esitatea dezoltarii !ompetentelor la nielul ,ortei de mun!a pentrua +m"ina mai multe spe!ializari sau pentru a a!operi zona de suprapunere a unor

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  27/35

  departamente. Intrarea pe piata a tot mai multe #rme straine a !res!ut numarulsoli!itarilor pentru posturile a,erente managementului la niel +nalt.

  6epartamentele de resurse umane au reusit +n s!urt timp sa eolueze de lasimpla administrare de personal la sta"ilirea unor politi!i riguroase de re!rutare apersonalului +n ,un!tie de !riterii "ine sta"ilite situate la niel european. 3unt#rme !u !apital strain +n Rom/nia !are pra!ti! re!rutarea de personal +n anumitespatii !are nu au nimi! +n !omun !u a!tiitatea #rmei. 3pre e)emplu se in!iriazao sala de dimensiuni reduse +n !adrul unui otel renumit !are dispune de sali de!on,erinta si primul !onta!t !u potentialul anga(at are lo! +n !adrul unuiasemenea lo! de o !alitate deose"ita din pun!t de edere al !onditiiloram"ientale. A"ordarea are un impa!t psiologi! deose"it similar !u !onditiile destres +n !are iitorul anga(at +si a des,asura a!tiitatea. Nu multe persoane sunto"isnuite !u am"ientul marilor !ompanii !are dispun de sali de !on,erinta undeau lo! prezentari e,e!tuate !iar de !atre se# de guerne de state.

  A te !on!entra la dialogul organizat de departamentul de resurse umane al unei#rme !omer!iale de prestigiu +n a!este !onditii reprezinta si un test !are poate #ratat da!a e,ortul emotional +l depaseste pe !el al prezentarii a!tiitatii talepro,esionale* al aportului adus de propria persoana +n anii anteriori la

  +m"unatatirea mun!ii si a modului +n !are esti pregatit sa lu!rezi +n e!ipa pentrua o"tine per,ormantele dorite de #rm.

  A!esta reprezinta un simplu e)er!itiu de !omuni!are interna !u potentialii !olegi.Toate #rmele !omer!iale +si propun* sa atraga personal "ine pregatit din !ele)istent la alte #rme !omer!iale dar a!estea nu se limiteaza numai la ast,el dea!tiuni Trainingul !ontinua +n !adrul noii organizatii si +m"ra!a dieresele ,ormeale a!estuia* in!luz/nd per,e!tionari pe anumite segmente ale a!tiitatii*modalitati de !restere a /nzarilor* standardizari ale produselor si seri!iiloro,erite !lientilor* +n #nal o"tinerea de per,ormanta. 0n a!este !onditii trainingul*desi !ostisitor este o alternatia sigura pentru implementarea !elor mai noi

  teni!i de /nzari +n !adrul #rmei* utilizarii !u su!!es al !analelor alternatie dedistri"utie a produselor si realizarii unei a!tiitati pro#ta"ile. 2iar da!a traininguleste adresat tuturor a!tiitatilor unei #rme !omer!iale* e)ista +nsa unele domeniiizate !u prioritate at/t pentru manageri !/t si pentru anga(ati. A!estea se re,era

  +ndeose"i la a!tiitatile operationale* managementul per,ormantei*managementul /nzarilor* managementul timpului* orientarea spre o"tinerea deper,ormantta. modalitati de a"ordare si atigere a tintelor pe segmente de !lienti*et!.

  La nielul managerilor orientarea trainingului +n momentul a!tual este sprea"ilitatile de pro(e!t manager si leadersip.

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  28/35

  Multe #rme !omer!iale apeleaza la training !are este implementat numai de!atre o anumita #rma sau de !atre un grup restr/ns de #rme dar !are o,era

  +ntreaga gama de solutii pentru di,eritele a!tiitati. 6e !ele mai multe ori dispun

  de un personal "ine spe!ializat +nsa !omuni!area lasa ,oarte mult de dorit. Nuputine sunt !azurile +n !are !ara!terul intera!ti lipseste iar !ursurile !apata un!ara!ter stereotip !u solutii standard* pre!ise si !u un pronuntat suport teoreti!de !ele mai multe ori solutiile aduse din o!!ident nea/nd posi"ilitatea de a #adaptate spe!i#!ittilor lo!ale. 6esigur ele !onstituie un !Bstig +n dezoltarea!unostintelor anga(atilor dar nu au apli!a"ilitate* !el putin +n etapa a!tuala +npra!ti!a de zi !u zi.

  0n !azul marilor #rme !omer!iale !u numar mare de anga(ati sau !u retea de

  su!ursale puterni! dezoltata* elearningul este solutia de training !ea maipotriita. Firmele !omer!iale dores! sa implementeze a!eleasi standarde la nielnational* +n !onditiile optimizarii !osturilor de ,ormare pro,esionala.

  Instruirea anga(atilor se ,a!e* de regula* ,ara a # neoie !a a!estia sa #e s!osidin a!tiitatile !urente. Multe din traininguri se organizeaza la sediul !ompaniei!lient* dupa orele de program.

  0n alte !azuri trainingul se organizeaza +n a!tiitatile de team "uilding* o!aziepentru anga(ati de a se !unoaste mai "ine +ntre ei si asi e)prima mai rela)atopiniile de!/t +n mediul de lu!ru de zi !u zi.

  Un program de training* !iar si atun!i !/nd nu este or"a de un M>A* este mare.3ta"ilirea unei alori depinde de multi ,a!tori; tipul trainingului* lo!atie* numar departi!ipanti* durata* reputatia !ompaniei* numarul si e)perienta trainerilor*!alitatea tenologiei si a metodologiei ,olosite +n implementarea proie!tului* !t!.

  2ererea tot mai mare de programe si !osturile de pregatire a personalului !e or# puse la dispozitie de !atre Uniunea Europeana +n urmatorii &? ani p/na la unniel de peste ? miliarde de euro* au !a prin!ipala destinatie !unoasterea siapli!area programelor de dezoltare a resurselor umane dar si al altor a!tiitatiesentiale pentru #rmele !omer!iale pre!um managementul ris!urilor*managementelor /nzarilor* managementul sta"ilirii !lientilor tinta*et!.

  >ene#!iile generate de par!urgerea programelor de training se pot !on!retiza +n;

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  29/35

  C $ra!ti!i manageriale +m"unatatite

  C Redu!erea erorilor operationale

  C 3!aderea numarului de re!lamatii din partea !lientilor

  2resterea produ!tiitatii mun!ii anga(atilor si +munatatirea per,ormantelororganizatieiAtingerea tintelor de /nzari pentru #e!are produs sau seri!iu "an!ar sau

  produse apartin/nd so!ietatilor din !adrul grupului

  C 2resterea satis,a!tiei pentru mun!a depusa

  2omuni!area interna reprezinta +n !adrul unei #rme !omer!iale pro!esul prin !areare lo! s!im"ul de in,ormatii +ntre mem"rii organizatiei ast,el +n!/t sa #eprote(ate pro!esele !are se des,asoara +n #rm dar si !a a!estea sa #estandardizate si uniersal apli!a"ile* +ndeose"i +n !adrul #rmelor !are dispun de oretea de su!ursale "ine dezoltate. 2omuni!area interna deine o !omponentadin !e +n !e mai ne!esara a/nd +n edere !a +n prezent !lientul poate # serit online de !atre ori!e su!ursala a #rmei. 2lientul !unoaste de !ele mai multe orimodul de rezolare al soli!itarii sale iar o s!im"are +n -u)ul !unos!ut alpro!esului operational nu poate adu!e "ene#!ii de imagine #rmei. 0n plus sepierd resurse importante de timp si de personal !u e)pli!atii !e pot # usor

  +nlaturate printro "una !omuni!are interna. 6e multe ori un !az de(a +nregistrat+n !are se a!tioneaza di,erit ,ata de standardul sta"ilit este "ine sa #e popularizatprin email !atre toate unitatile #rmei* ,ara e)empli#!area su!ursalelor la !are saprodus eenimentul. Este o modalitate de !omuni!are interna deose"it de

  e#!ienta si !u rezultate imediate.

  2omuni!area interna urmareste realizarea unei "une re!eptii a soli!itarii!lientului* o +ntelegere !ore!ta* promptitudine +n rezolarea unei pro"leme reale*rea!tie rapida* et!. prin !are #rma urmareste sasi !onsolideze "randul si sasidoedeas!a !apa"ilitatea de adaptare la diersitatea de a!tiuni +ntreprinse +ns!opul satis,a!erii !erintelor !lientilor si o"tinerii per,ormantei s!ontate.

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  30/35

  Raportarile manageriale reprezinta o alta !omponenta a !omuni!arii interne iartermenele de raportare sunt sta"ilite de e!ipa manageriala

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  31/35

  Este +n interdependent dire!t !u !elelalte !ategorii de management alper,ormantei tratate p/na +n prezent.

  Trainingul este !el !are asigura +n prin!ipal suportul o"tinerii unor rezultate "unede !atre #e!are anga(at si* +n #nal de !atre #rm.

  6e alt,el* anga(atul de Bnzri este !el !are datorita !unostintelor a!umulatepoate genera atingerea tintelor plani#!ate. 6e a!eea* pe l/nga a"ilitatile propriisi rapiditatea +n gasirea !elei mai e#!iente solutii la pro"lemele at/t dediersi#!ate ale !lientilor* a!esta tre"uie sa #e +n primul r/nd un ,oarte "un!onsilier +n /nzarea produselor si seri!iilor #rmei.

  3!opul !onsultantei este de reprezentare a intereselor !lientului* +n a!est mod

  anga(atul !ontri"uind la su!!esul proie!tului de implementare a managementuluiorganizatiei* in!lusi la redu!erea ris!urilor potentiale +n a!tiitatea des,asurata.3ar!inile anga(atului +n noua iziune a !alitatii a!estuia de responsa"il +natingerea tintelor de /nzari !onstau* +n prin!ipal +n;

  . Respe!tarea noului !on!ept de /nzari +n pro!esul de implementare al a!estuia*!on,orm e)igentelor !on!rete ale a,a!erii* !ara!teristi!ilor a!tuale si resurselordisponi"ile

  . 3ele!tia !lientelei +n ,un!tie de tintele sta"ilite ast,el +n!/t a!tualul !lient saupotentialul !lient* dupa !az* sa #e pregatit +n a !on!luziona !a de!izia de!umparare a seri!iului este !ea "una si +n "ene#!iul sau. Arta de a inde nutre"uie priita +n mod unilateral* respe!ti !a anga(atul sasi atinga tintele de

  /nzari. 2lientul tre"uie sa #e !el multumit +n o"tinerea de in,ormatii !are sa ,a!aposi"ila ,ru!ti#!area ma)im a resurselor sale e!onomisite !u multa truda sau* +nsituatia soli!itarii unui seri!iu a!esta sa #e !el mai aanta(os at/t din pun!t deedere al !osturilor dar si de diminuare al ris!urilor pentru #rm.

  Anga(atul #rmei este !el !are +n !adrul pro!esului de !onsiliere al !lientuluitre"uie sa #e primul !onstient de ris!ul asumat pentru !a +n egala masura !u!lientul ris!ul a atinge si #rma +n !are lu!reaza +ntru!at neplata produselora,erente a aea !u siguranta e,e!t si asupra per,ormantelor sale indiiduale si a

  #rmei +n general.

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  32/35

  . Respe!tarea prin!ipiilor managementului de proie!t o,era anga(atuluiposi"ilitatea de monitorizare !ontinua a implementarii* de identi#!are a motielorde a"atere de la planurile initiale

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  33/35

  5ri!/t de tentante ar # unele tinte propuse de mangementul superior sau !el alsu!ursalelor* da!a nu sunt sustinute prin resursele !ele mai ade!ate si ore!lama agresia* a!estea dein azardante iar impa!tul asupra anga(atilor si +ngeneral asupra organizatiei poate # unul deose"it de negati. Nimeni nu doresteun manager !are sa nu #e proa!ti dar ni!i unul !are sa !onstituie o piedi!a +n

  atingerea per,ormantei sta"ilite prin simplul ,apt !a managerul respe!tilanseaza noi teorii si oportunitati de !restere rapida a pro#ta"ilitatii ,ara a lua +n!onsiderare resursele aute la dispozitie si* +ndeose"i mediul !on!urential.

  Este rolul ,un!tiei de organizare de a sta"ili a!ele a!tiitati ne!esare realizariitintelor !antitatie de /nzare a produselor si seri!iilor #rmei dar si +ndepliniriio"ie!tielor #nan!iare* delegararea de sar!ini p+na la niel de simplu anga(at !u!ele mai putine atri"utii !on,orm #sei postului pre!um si statuarea tuturora!estora +ntrun !adru riguros !ontrolat si permanent monitorizat.

  0n #e!are !omponenta a sistemului este ne!esara asigurarea "azei ade!ate dein,ormatii !u !ara!ter #nan!iar sau de alta natura !are sa permita managerilor!a* prin utilizarea indi!atorilor e!onomi!o,man!iar+ de per,ormanta* sasi poataorganiza a!tiitatea* ast,el +n!/t raportul e,orte,e!t sa #e !el optim din pun!t deedere al per,ormantei* satis,a!tiei !lientului si motiarii personalului. Fara arealiza a!est e!ili"ru* a!tul managerial ramane la nielul unui deziderat*nede#nit si plin de ris!uri.

  4.D. $oliti!i de !restere a per,ormantei

  Managementul strategi! al per,ormantei izeaza dezoltarea si !onsolidarea

  a,a!erii pe termen lung si are !a o"ie!tie ,undamentale; !resterea !i,rei dea,a!eri* realizarea inestitiilor programate si promoarea #rmei pe piata tinta.$entru determinarea ne!esarului de #nantare sunt ne!esare in,ormatii legate dealoarea anuala a inestitiilor* iar pentru sta"ilirea stru!turii de #nantare tre"uie!unos!uta politi!a de repartizare a pro#tului.

  Managementul !urent al per,ormantei urmareste !onstant ma)imizarea/nzarilor si a pro#tului pe termen s!urt. $entru ma)imizarea /nzarilor tre"uieidenti#!ate prin!ipalele !oordonate !omer!iale ale a,a!erii* respe!ti gama de

  produse si seri!ii* piata tinta* !lientii izati* aanta(ele !on!urentiale* nielulpreturilor si tari,elor* planul de Mar7eting* et!.

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  34/35

  $entru ma)imizarea pro#tului tre"uie analizate si optimizate toate !osturile

  a!tiitatilor din interiorul si e)teriorul organizatiei; !osturi ale a!tiitatii deaproizionare* depozitare* distri"utie si des,a!ere* ale a!tiitatii de produ!tie* demar7eting* de re!lama si pu"li!itate* ale a!tiitatii administratie.

  $er,ormantele managementului sunt in-uentate de o"ie!tiele si de politi!ileanuale ale organizatiei si anume; politi!i de Bnzri* politi!i de #delizare* politi!ide o"tinere a #nantarilor din dierse surse* in!lusi din ,onduri europene* et!.

  $rin!ipalele politi!i !e tre"uies! a # a"ordate +n !onte)tual a!tual al e!onomieiromanesti sunt;

  Ne!esitatea de a !onsolida tendinta de redu!ere a in-atiei +n ,ata presiunilor!res!/nde din e)terior. A ,ost atins un !onsens iz/nd ne!esitatea de a !onsolidasta"ilitatea preturilor +n !alitate de o"ie!ti prioritar al >an!ii Nationale* de apermite o mai mare -e)i"ilitate a ratei de s!im"* si a +naspri mai mult politi!amonetara da!a se mizeaza pe atingerea unei in-atii su" nielul !in!i la suta.

  $oliti!a #s!ala tre"uie sa realizeze e!ili"rul potriit +ntre sustinerea tendintei deredu!ere a in-atiei si ne!esitatile de dezoltare.

  $erspe!tiele #s!ale +m"unatatite au !reat o oportunitate +n ederea a!!elerariire,ormelor pentru a !rea posi"ilitati suplimentare de !eltuieli "ugetare orientatespre !resterea e!onomi!a si spre redu!erea sara!iei* si de a modernizaadministratia resurselor pentru a atinge o gestionare mai "una a a!estora.

 • 7/24/2019 Mangaementul firmei

  35/35

  Ne!esitatea de a +n!ura(a pro!esul de trans,ormari rapide si e#!iente +n e!onomiade piata.

  Analiza politi!ilor e)istente re-e!t ne!esitatea de a ad/n!i re,ormele +n se!torule!onomi!. Masurile stru!turale* !e sunt +n derulare* sunt ,o!usate spre !limatulde a,a!eri* #nalizarea pro!esului de priatizare si simpli#!area mediuluiregulatoriu.